I De roman van een studente, door /ten nieuw7 artikel- NÏEÜWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTR bergambacht, berkenwoude, bodegraven, BOSKOOP, gouderak. haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer- KERK a. d. D., OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REJÉUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 60» Jaargi BUITENLAND. FEUILLETON. 8o Dit blad verschijnt .dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen TwinK Maandag 2 Januari 192^ fiOlDSCHE COURANT. A t Ingezonden Mededoellngen. o’ 0 0/ a D en Het geweten is het beste boek over moraal, 'dat men steeds dient te raadplegen. RUDOLPH STRATZ uit het Duitsch door Mevrouw A. E. NUIJS-POSTHUMUS. 68 -a- iiiuue.1. mj iwmniie iviu uat ucw de gelegenheid stelde het misverstand weg te ruimen, hetwelk bovendien gen had kunnen worden vermeden door vrier pelijke besprekingen, waartoe de Fraiy delegeerden bereid waren geweest, toe de gelegenheid hen niet werd/ Ten slotte deed hij een dringend conferentie voor een algeheel wederzijdsch vertrouwen. De Fiknsche ring gaf reeds uiting aan hare den duikbootenoorlog en haar wóórd moest vol- ~7/ce >T i n TELEGRAMMEN. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. Washington. 1 Jan (H. R.) Sarraut be vestigde de verklaringen van Debon en ontken de nadrukkelijk de oorlogszuchtige gedragingen van Frankrijk, waarop toespelingen warden ge maakt. Hij bedankte lord Lee, dat dezd^hem in uit den fW Ischap- he ge- jrfaar waar- /aangeboden. jeroep op de jrstel van het regee rwijze omtrent verschijnsel was, dat zij reeds lang hedenavond om zeven uur vijf-en-veertig verwacht had. „Zonderling 1" dacht Ema, met het voorhoofd tegen de ruiten gedrukt, naar buiten starend, „Zonderling, zooals het lot met ons omspringt. Drie dagen geleden, toen ik thuis heimelijk mijn koffer pakte, had ik een verloofde en was rijk. En Meta Wiggers had geen verloofde en wem arm. Nu Is het net omgekeerd! zij heeft den uitverkorens haars harten, en ik heb den mtynsl weggestuurd! Zij wordt rijk, heel rijk d« schoonvader bezit groot* wijnbergen in den Paltz: dat zegt genoeg voor iedereen, die aan den Rijn opgegrocid is! en ik bezit niets. Zij wordt een gelukkige vrouw en zit hiernaast lachend en verheugd in den kring van haar nieuwe familie, en ik zit hier als oen arm, een* zoam schepsel in een donkeren boek, en mag er naar luisteren, hoe gelukkig de anderen hier* naast zijn! „En dat heb ik zelf zoo gewildIk had slecht* ABONNEMENTSPRIJS f per kwartaal ƒ2.28, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de beserging psrTooper geschiedt, Franco per post per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad 8.80, Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA^ onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.) Administratie TeL Int. 82; Redactie TeL 645. heeft verricht, waar eerst een aantal jaren lang lord Cromer met den bescheiden titel vnn con- sul-generaal en de macht van een majordornus de zaken leidde en het volk'dermate tot wel vaart bracht, als het sinds onheugelijke tijden niet meer had gekend. Aan hem en de Britsche technici zijn vooral de groote stuwwerken, waardoor het cultuurland weid uitgebreid en aan welker bouw nog wordt voorigewerkt, te donken. Maar volgens de Köln. Ztg. heeft het beeld zijn schaduwzijden. Het Engelsch bewind heeft vooral de.volksontwikkeling verwaarloosd en in dit opzicht alles gelaterv zooals het dit had gevonden, maar niet zonder' de gevaarlijke dui ding en bevordering der eigenlijke ontwikkel den. Zoo bad het Engelsch bewind in Egypte de opkomst bevorderd van geestelijke leiders, die in staat zijn de volksmassa’s tegen de buiten landers op te stoken. De kleine burgers en het stedelijke proletariaat aldus lezen wij in het artikel wier ongunstige toestand blijkt uit het boek La légende de Gon Ie Simple, alsmede de Fellah s, zijn was in de handtm van handige j leiders en hebben ooren naar hun leuzen be treffende zelfbestuur. Men moet hun dit geven, luidt het woord der Engelsche liberalen; velen hunner vreezen toch, dat, wanneer het thans komt tot een uitgebreider volksopstand en mi litaire onderdrukking, ten slotte toch moet wor den verleend wat het volk toekomt; men moet hen het geven, daar bet nu eenmaal aan een misschien ellendig beheer onder zelfgekozen staatslieden de voorkeur geeft boven een goed en effectief bestuur van buitenlanders. (Wordt vervolgd). doende zijn. Washington, 1 Jan. (R.)A Het ontwerp der overeenkomst betreffende Yap bevat de toe wijzing van den Yap-Guamkabel aan de Ver- eenigde Staten, den Yap-Sjanghaikabel aan- Ja pan, den Yap-Mepadokabel aan Nederland. En geland en Italië hebben onder voorbehoud deze regeling aanvaard, terwijl Engeland verklaarde, dat zijn belang in de toekomst zou zijn, dat het zekere rechten op ïap zou kunnen doen gelden. Ook werd er door Amerikaansche kringen op gewezen, dat de bepalingen van de jongste Ame- rikaansch-Japansche overeenkomst, waarbij aan de Vereenigde Staten algemeene rechten op ka bels en drasdlooze installaties op Tap worden gegeven, alleen van belang zijn voor deze beide mogendheden en een afzonderlijk verdrag tus- schen Japan en de Vereenigde Staten zouden vereischen. bij de koele blondine! Dat beteekende heel wat In de kamer naast haar werd gepraat. Niet op den luiden, krachtigen toon, waaraan de driftige oude Rijnpaltzer gewoon was, ook niet van MMBN, w_ een groot geheim, een groote verrassing, en toen hoorde Erna duidelijk snikkenTwee stem men! Die van de oude dame en daarop die van Meta I En dan zoo’n onbestemd geluid tusschen lachen en schreien, alsof twee vrou wen elkaar kusten, en een aangedaan kuchen van twee mannen. Al» de koele blondine haar lorgnet afzette om ongehinderd te schreien of iemand een kus te geven, dan moest het ver gekomen zijn, tot het toppunt van onmogelijkheid, tot een ver loving I Die zou In Ieder geval een energieke vrouw worden I Erna ging voor het raam van haar donker kamertje zitten, liet het hoofd hand rusten en glimlachte droefgeestig. Q, koele blondine wie had dat kunnen denkdnl Eigenlijk wij zijn allen hetzelfde I De licW drijft haar spel met jou en met mij De stemmen in de andere kamer werden guider en hartelijker. Alles scheen nu geheel in orde. Blijkbaar verheugden de ouders zich erover, dat hun zoon van zijn zenuwachtige jacht op de vrouw der cen-en-twintigste eeuw was teruggekeerd» en, uit Dina Spielvogels’s strikken bevrijd, nu onder bescherming stond van een flink, verstandig meisje uit onzen tijd. Bij haar was hij in goede handen. Met Meta Wlggers viel niet te schertsen. Zij sprak reeds weer op haar kalmen, bedaarden toon, alsof er niets bijzonders gebeurd was, en alsof deze verloving, die toch een geheelen ommekeer in haar leven moest te weeg brengen, een natuur- Pat b^yeep nu een man als John Henry niet. Voor hem was de vrouw ongeveer de schaduw van den man, onafscheidelijk met hem ver bonden, eigenlijk één met hemalleen was fde een tastbaar en ontving <je andere haar be- jstaan slechts van hem. Daarom moest zij van hem weg. Eerst wanneer zij hem had leeren in zien, dat zij een mensch was als hij, even goed zelfstandig en haar eigen leven levend als hij, konden zij als vrienden elkander de hand reiken. Maar wie kon weten, of het zoover zou ko men? Of zij niet zou behooren tot degenen, die ilechts van verre h0t beloofde land aanschou wen Zij zag op naar den hemel en haar hart rerd licht. De kleine Perkeo had haar toch ge roost met zijn tocht in de van sterren glinste- ende oneindigheid! Als iets het noodlot kon ezweren, dan was het wel de kalme vraag: wat i, er aan mijn lot gelegen? MiHiarden le- kn, milliarden hebben lief en lijden honger en •erven en worden weer geboren, millioenen en •Marden sterren wentelen zich om. hun as, en ■arachter liggen onbekende, onroetqlijke we- gcnllieeide Rijnlnnd-commissic bevel onl* dat het geheele personeel van de spoorwegdk recties Keulen en Elberfeld door de bezetting»* autoriteiten gerequireerd is. Heel het goederen* en personen verkeer moet dadelijk in vollen omt vang zijn hervat. Het personeel zal onderge» schikt zijn nan de intergeallieerde spoorweg^ commissie, onderafdeellng Keulen. Parijs, 1 Jan. (B. T. A.). De Petit Parislef verneemt uit Berlijn dat de regeering heeft toe* gestemd aan de aibeiders der spoorwegweder plaatsen een gelijk loon te betalen als die vaiw de particuliere industrie. Er zal een voorschot worden gegeven. Overeenstemming bereikt Berlijn, 51 Dec. (W. B.) De onderhands* lingen tusschen do drie spoorwegorganisatie! en het rijksministerie van verkeer over de loon* oischen der spoor wegmannen hebben tot over* eenstemming geleid. De organisaties hebben op zich genomen met alle middelen, dio te hater beschikking staan, aan te dringen op dadelijk* hervatting yan den arbeid. Berlijn, 2 Jan. (V. D.). De tusschen het ministerie van vei keer en de organisaties van spoorwegarbeiders voortgezette onderhandellrw gen hebben tot een overeenkomst geleld. He* den (Maandag) zal de arbeid overal worden hervat. De algemeene ondcrhandelingen over de regeling en de loonsverhoudlngen d«* spoorwegarbeiders zullen 15 Januari op het i Ijksministerie van financiën aanvangen. DE GRIEP IN DUITSCHLAND. P a r ij s, 31 D e c. (B. T. A.). Het Journal ven* neemt uit Malnz, dat meer dun 7000 griepge*' - vallen staan ingeschreven. De epidemie woedt bovenal hevig in de streek van Frankfort. Vo1< gens de statistieken zijn meer dan 45000 per* sonen door de ziekte aangetast, De kwestie van het Memel-gebfed. "Berlijn, 1 Jen. (N. T. A. Draadloos.). De PïA^rhc Hoogc Commissaris voor het Me- mJyAk'd heeft bekend gemaakt, dat de raad ’«F jfretanten tot overeenstemming is geko* tdm» in dien zin, dat hij eerst vertegenwoordi* gors uit het Memclgebied zal hooren alvorens een beslissing te nemen over de bestemming van dit gebied. Bovendien heeft de gerants* conferentie er in toegestemd, dat tusschen Duitschland, Litauen en Polen economische ver* dragen worden gesloten. Nieuwjaarawenschen. Parijs, I Jan. (H. R.). Bij de nieuwjaar»* receptie aan het Elysée sprak de nuntius na* mens het corps diplomatique de gclukwenschen aan land on regeering uit. MiUerand beent* woordde dio op hartelijke wijze. Uit de Fransche Kamer. Berlijn, 31 Dec. (N. T. A. Draadloos). Da Fransche Kamer heeft een wetsontwerp aange* nomen, volgens hrwelk de Kamer in den vorv*l» ge 88 afgevaardigden minder zal tellen. I De Fransche begroeting. ParIjs, 30 Dec. (H.-R.). De Senaat heeft vergaderd van gistermiddag drie uur tot van* morgen 7 uur. De begrooting werd met 296 te* gen 7 stemmen aangenomen. Staking in Rijtsel afgewend. Rijssel, 31 Dec. (B. T. A.). Hel dreigend gevaar van een staking in de Rjjsselsche textW* - OVERZICHT i Zal thans, na een wisselende huitenlandsche heerschappij van 2500 jaren, het Egyptische rolk de vrijheid weer erlangen ?J Zal de%o heei- gchappij in haar laatste verandering, de Britsche ifoogdij, werkelijk een eipde nemen? Het zijn Vragen, die de Kölnische Zeitung stek en be- pntwoorgdt; h. 1. moet op deze vragen een beves tig end bescheid worden gegeven, wanneer het pp de Egyptische nationalisten en in Engeland op de arbeiderspartij aankomt, maar een ont kennend antwoord, wanneer te Londen de mili tairen den doorslag geven en zooals tot dus ver door de conservatieven worden gesteund. Of het werd in 't laatste geval een carioatuur van een staatkundige onafhankelijkheid. Veertig jaren lang had Engeland der wereld verkondigd, dat het maar tijdelijk in Egypte Wilde blijven, daar het zich genoodza.kt zag, ze gtere toestanden in 't leven te roepen, opdat het Suezkanaal en de verbindingen met Indië en Centraal-Afrika niet werden bedreigd. Toen het in 1882 ingreep, verkeerde het land in een onguitstigen staat. Op het heilzame bestuur van Mehemet Ali, die de feitelijke heerschappij van den grooten heer van Stamboel na vele gevech ten van 't land had „afgeschud" en onder een riechts schijnbare soevereiniteit van den sultan de regeering als erfelijk stadhouder had aan- vaard (1B4I), was na twee korte regeeringspe- riodes van Abbas en Said de pronklievende Ismail de beheerscher van 't Nijldal gewor den (Ï863). Mehemet Ali, de Albaniër, onder- Xrierp met krachtige hand het nabije Soedan en legde zoodoende den grond voor de irrigatie- werken aan den vruchtbaarheid wekkenden stroom. Ismail, de eerste khedtve (vice-konmg) «maakte aanspraak op den roem van de vol- Idooiing van het Suezkanaal en verspilde, zonder ki 't land iets van beteekenis te presteeren, de Inkomsten ervan dermate, dat ten slotte een (internationaal beheer der schulden uit vertegen- rwoordigers der Europeesche mogendheden .moest worden gevormd, terwijl ïsmail zelf in •1875 zijn aandelenbezit van 't Suezkanaal te gelde maakte. Deze aandeelen verkreeg Enge land, waardoor ’t bovenal voet in Egypte kreeg. .Zoo volgde op het veelbelovend begin van Mehemet Ali van zelfregeering het eerste ingrij pen van het buitenland in den jongsten tijd. In 1879 volgde de afzetting van de khedive. In 1881 braken zoowel wegens dit ingrijpen als het wanbeheer van den heerscher onlusten onder «het volk uit; zij droegen reeds, evenals de tegen- .woordige, een nationalistisch karakter. Zij leid- i den in 1882 tot de bekende beschieting van Alexandria door de Engelsche vloot, tot de ver- wijdering van den populairen leider Arabi pasja en tot de bezetting, die thans een eind zal ne men, nadat zij in 1914 naar den vorm in een protectoraat van Groot-Brittannië is veranderd s *n wel met de toezegging, dat het slechts voor Ben duur van den oorlog zou zijn. Dat deze toe zegging ter bepaalder tijd niet werd vervuld. Verscherpte de middelerwijl, als trouwens overal In de wereld de Islamitische inbegrepen wakker geworden nationalistische beweging der Egyptenaren. De Köln. Ztg. vindt, dat de billijkheid gebiedt de prestaties te apprecleeren, die sinds 1882 Engeland als „Treuhiinder” in 't Egyptische land Het «Jeqft Uy® Weedln^stukken elke Meur.welke U wenscht even doelmattó ab LUX ze waacht. Het óeeft in een oogwenk een kom vol WeuPtó Zeepsop, helóeen Uwe ver», .schoten blouses all bü toovenslaó weder hunpe ponsprönkeluke tinten h^röeeft.of andere frti&he kleuren TV/ink wordt vervaardigd in lö ver. schillende kleuren, waaronder de meeit moderne van dit Setxoen. Nieuwe stoffen xyn teóenwoprdió 2eer duur» WELMU.THAHS KOMT Twink U TE HULR PEIMIGT EH VERFT TEflELUKERTUD 7 4» Washington, 31 Dec. (R.) Door de voor zitters der vijf groote mogendheden en Neder land werd de regeling aangenomen, waarbij zoo wel aan Nederland als aan de Vereenigde Sta ten en Japan kabel rechten worden verleend op het eiland Yap. DE SCHULD AAN DEN OORLOG. Berlijn, 31 Dec. (N. T. A. Draadloos). Veel opzien baart in politieke kringen de publi catie van rapporten van den vroegeren Russi- schen gezant te Parijs, Iswolski, van 19121914 door Theodor Wolff in 't Berliner Tageblatt. De brieven zijn afkomstig uit een nieuwen bundel bescheiden,, die de sovjetregeering in 1922 wil laten verschijnen. De documenten wijzen op een systematisch aansturen van Poincaré op een oorlogsconflict. Ber 1 ijn31 Dec. (N. T. A. Draadloos). Uit de re eds gemelde publicatie door 't Bei 1. Tagebl. van documenten, verzameld door de sovjetregeering, blijkt, dat Poincaré sinds de aanvaarding van zijn presidentschap een oorlog tegen Duitschland als vanzelfsprekend be schouwde, de oorlogszuchtige stroomingen in Rusland aanwakkerde, den vredelievenden ge zant van Frankrijk Louis te Petersburg door ADVERTENT1KPRU8: Uit Gouda on omstreken (behoorende tot den bemrgfcriiJgJt 1—8 regel» 140, elke regel moer 0.25. Van bulten Gouda en den bezorgkrinri 1—8 regel» 1.66, elk» regel moer ƒ0.80. Advertentie In bot Zaterdagaummar M bilslag op den prijs. Liefdadlghelds-advortantlën do helft van den prii»- INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regtia ƒ2.06, alk» «gel moer fQM. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertontlën en ingezonden modedoelingen b(J contract tot zeer gereduceer- den prij». Groote lotton en randen worden berekend naar plaatarulmln. Advertontlün kunnen worden ingezonden door tuzBchenkomzt van «oliede boekhan delaren, Advertontiebureaux en onze Agenten en moeten daar» vóór d» plaatowf aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd to zun. Dekassé verving en onophoudelijk den oorlog tegen de vredelievendheid van ’t Fransche volk in voorbereidde. Iswolski’s eigen woorden In een telegram van 16 Jan. 1913 luiden„Voor de Fransche regeering is hetvnn 't grootste belang de Fransche openbare iHeening voor te berei den op een deelnemingn-an Frankrijk aan een oorlog, in 't leven geromien door den toestand op den Balkan." In een direct daarop volgenden brief schrijft bwolski aan Sasonof„De Fransche regeering is er zich vak bewust, dat de gebeurtenissen en de verwikkelingen v«r ’t oogenblik een deel neming van Frankrijk nan een algemceneq oor log noodzakelijk zullen maken en ziet deze mogelijkheden koelbloedig tegemoet. Thodor Wolff ziet in oen slotopmerking in verband met de veel uitsluitsel gevende docu menten ervan af de Duitsche politiek van 1914 te verontschuldigen. Ook het Fransche volk dacht evenals 't Duitsche, slechts aan arbeid en het gom>t van vreedaaam leven. Maar Poincaré moes^Au niet probeeren zelf den rechter uit te hangen in verband met de algemeen bekende affaire-Poinoaré, waarin nog van allerlei aan den dag zou komen. De oude Oostenrijksch-Hongaarwke schuld. Parijs, 1 Jan. (B. T. A.). De commissie van herstel heeft het volgende communiqué gepu bliceerd Men weet, dat de verdragen van St. Germain en Trianon o.a. bepalen, dat de oude Oosten- i ijksch-Hongaarsche schuld zal verdeeld worden over de successiestaten. Met het oog op deze verdeeling heeft de commissie van herstel nan al die staten een lijst doen toekomen van ef fecten, welke zij moeten inzamelen en afstem pelen. De houders zullen worden uitgenoodigd de stukken bij de respectieve regeermgen in t» levefen. DE STAKING IN DUITSCHLAND. Koblènz 31 (B. T. A.)De dlstrfcts- bond van spoorwegmannen heeft de staking uit geroepen, maar behaalde geen groot succes: het treinverkeer is normaal. De Amerikaansche autoriteiten arresteerden Kalt, secretaris van den bond van spoorwegmannen in het district Koblenz, daar hij het stakingsverbod van de hooge commissie heeft overtreden. Berlijn, 31 Dec. (N. T. A. Draadloos). De toestand is, wat de spoorwegstaking betreft, onveranderd. Te Berlijn is het goederenverkeer geheel, het personenverkeer voor het grootste deel stilgelegd. Het kabinet, dat zich des och tends met den toestand bezig hield, besloot op nieuw eenstemmig de eischen nopens een alge- meenen duurtetoeslag van de hand te wijzen, maar machtigde den minister van verkeer, de ondcrhandelingen in verbond met een verande ring van ’t loontarief voort te zetten. Het kabi net keurde vetder het standpunt goed van den minister van financiën, volgens hetwelk n.s. week de besprekingen over de duurteactie voor de ambtenaren worden voortgezet. Daar de intei- geallieerde commissie wenschte, dat vertegen woordigers van het rijksministerie voor verkeer nnar Koblenz zouden komen, werd naar Koblenz afgevaardigd prins Hatzfcid. Naar gemeld wordt, zijn de bezettingsautoriteiten in 't Rijn land begonnen de stakende arbeiders door mi litairen te dwingen hun diensten te verrichten. Keulen, 51 Dec. (W. B.) Naar de spoor wegdirectie meedeelt, is zooeven van de inter- op de. de hand behoeven uit te steken, in plaats van !or- n Jiaai In mijn trots tot een vuist te ballen, dan had ik dat alles ook, en’ nog veel meer I y „Waarom heb ik het niet gedaan? Waarom ben ik eigenlijk zoo wreed tegen mijzelf F Diep ademhalend stond zij op. „God sta mij bijomdat ik niet anders kanl Ik wil doen, wat ik moet, om trouw te blijven nan mijzelf. Ik wil rechtop blijven staan en zon mijn geluk verwachten Bij Meta Wiggen was dat heel "wat anders. Die behoefde zulk een besluit niet to nemen t Zij was een goed, braaf meisje, dto geen ge* vaar liep, zichzelf In het huwelijk te Met een man als Bonifer Z s (Vonk nmlfh'l fer f De vader u weet wel, van „Ja ik ken uw zoon wel I" antwoordde zij vriendelijker. Nieuwsgierig nam zij het paar eens op; den vriendelijken, ouden heer, wiens Duitsch zulk een zonderlinge tegenstelling vormde met zijn ui terlijk en zijn voornaam, en naast hem de be jaarde dame, wier levenslustig, kinderlijk ge laat zoo aardig tritkwam onder haar grijze krulletjes. „Ik zou toch eens naar de woning van den dokter gaan I" meende Erna. „Och, mijn lieve juffrouw I" viel de ouds heer haar in de rede. „Daar ben ik geweest Drie hoog I Veel te veel voor mij, met mijn congestie. Daar hoorde ikHij is er met juf frouw Wiggers van doorgegaan!" Erna zwëeg. Zij wilde de liefdesavonturen van haar vriendin niet verraden. „Nu zijn wij hier gekomen,” ging de oude hoer voort, „om te zien, of zij ihogelijk hier zijn! Hij heeft mij een telegram gestuurd, dat mij erg bang heeft gemaaktal zijn idealen van de menschheid waren nu vernietigd, en hij wilde naar het buitenland gaan, om zijn be rouw te begravenen ik weet niet, wat al meer „Voorloopig is hij .nog hier P zeide Erna, die in de geopende deur stond. „Daar komt hij aan.... met Meta Wiggers... Goeden avond, mijnheer Bonifer." Zij stapte haar kamer binnen, deed de deur achter zich dicht, en bleef staan, in nadenken verzonken. Op zichzelf was er aan het paar dat zij zag aankomen, niet bijzonders te be speuren. Eén ding merkte Erna s scherpe blik echter opt Ongemerkt hadden zich onder het loopen hun pinken aan elkander vastgehaakt l En dat O O relden, waarin de blik zich verliest, totdat ruim te en tijd en al wat leeft samensmelt tot één en kele onbegrijpelijke eenheid Erna sloot de oogen. Zij kon niet verder den ken. Zij was Perkeo van harte dankbaar I Wer kelijk, men neemt het leven te zwaar op, om dat men zichzelf voor toy gewichtig houdt. Flink het doel in het oog gehouden en onbe zorgd erop los. Den moedige behoort de we reld I En Erna staarde naar de lichten der stad, naar de vuurstippen, verweg in de vlakte, en naar de sterren omhoog, en met gevouwen handen herhaalde zij vastberaden„Den moe dige behoort de wereld „En ik wil moedig zijn Met snelle schreden begaf zij zich naar haar woning. Daar waren nog alle ramen donker. Paula Frey was vertrokken en Meta was nog niet terug. Maar in het portaal ontmoette zij een paar vreemde menschen, een bejaard heer en een bejaarde dame, die hier wachtten blijkbaar niet wisten, hoe te handelen. De heer zag er uit als een Franschman. Hij droeg een sneeuwwitten „Henri-quatre”, en zijn gelaat was gebruind door weer en wind. Hij sprak echter niet alleen vloeiend Duitsch maar zijn accent herinnerde zoozeer aan hqt Rijnpruisische, dat Erna zonder moeite in hem een buurman uit het Beiersche herkende. Neem mij niet kwalijk,” zeide hij, toen hij zag dat Erna haar kamersleutel uit den zak haalde, dus dat zij in» het huis woonde. „Maar wij staan hier en weten geen raad I Zoudt u mij niet kunnen zeggen, waar mijn zoon is „Hoe zou ik dat moeten weten?" vroeg Er na zeer koel, terwijl zij haar deur opendeed. De ander sloeg zich voor het hoofd. „Och lieve hemel, ja hoe kan ik »oo dom zijn! Min naam is Bonifer! Napoleon Boni- op de zenuwachtige, overhaaste manier zijn zoon, maar zacht, gedempt, als bij grut:mi, t-cn ifiwte verrassing, hoorde Erna duidelijk snikken I Tw<

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1