roman van een studenfp. LUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Dinsdag 3 Januari 192?. 14819 UITEN LAND. EU1LLETON. 60* Jaargang'Wi Wosthaven 15 h K.k i Dit blad verschijnt dagelijks behalve og Zon-en Feestdagen .AMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER» a. d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER^REEUWIJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. I Ingezonden Modedeelingen. haar bedrijf ge- vroeg (Wocd< espra- febeu- ■■■■■MUUUZUUWUUWWUSW W— 14 25 door RUDOLPH STRATZ uit het Duitsch door •uw A. E. NUUS-POSTHUMUS. Verkrijgbaar btf i Fa. F. 1. DEK - Met- - Windstreken vhegt? Jij hebt de exotische meling met zet eengebracht I ren bij en je het temmen van\ alles nu voor nit Meta haalde dt lijk gesl Zagloel echter nister van voltrouwen behandeld, een j Milner over de basis TELEGRAMMEN. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. Onthullingen. Washington, 2 Jan. (R.) De delegatie ing de deur open en Meta kwam naar Haar oogea waren rood en hadden een i glans. zeide rij haastig, met bevende stem stel Je voor af haar een kus. Mt 't al, kind! En ft feliciteer Je van ■ge het je altijd recht goed gaan in het Daarentegen maken volgens den witte-ster- correspondent der N. R. C. de stukken een weinig overtuigenden indruk. Hij voegt er aan toe: Intusschen is hun invloed ongunstig, gezien de reeds met wantrouwen geladen Amerikaan- scha atmosfeer. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.26, per*week 17 cent, met Zondagsblad or kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, 'ranoo per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA^ 4j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux.zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.; Administratie TeL Int 82; tedactio TeL 545. 1 om een inval in Rusland orde te herstellen. Dit do lt „Ministerie van bulten- Jkzal er mij wel inwerken! De heeren zulle* wel een beetje geduld met mij hebben!" „Ja dat geloof ik graagl Dat is het jubtl Je bont veel te mooiF Erna lachte. „Jij bent toch geen vogelverschrikker, Metal En het puntje van mijn neus offer ik zeker niet voor mijn studie op, sooals onze heeren kames raden ginds in de Hirsdtgasse doen. Maar zód, zal het ook wel gaan. Ik zal mijn groote schools kinderen wel op een eerbiedigen afstand hou den! Reken daar maar opl Onze volwassen schoolkinderen moeten ieder op zijn eigen nuw nier behandeld worden, dan heb ik al gezien! Geloof mij, ik zal de kunst om met mannen om te gaan wel loeren! En als iemand het ongepast mocht vinden, dot ik met open ramen in het bijzijn van onze waardige huisjuffrouw taalles* sen gaf aan vreemde heeren, zeg hem dan maar, dat ik liever wil werken dan verhongeren of N| iedereen bedelen. Als hij wil, mag hij mij daar* om verachten. Dat kan mij niet schelen, als ft maar geld genoeg verdien! Zeg eens hoos veel betaalt de menagerie?" „Vijf en twintig Mark per maand en per pere soon! Zoo mogelijk vooruit!" zeide Meta Wig* gers. „Daarvan kun je leven en studeeren. Maal! wees zuinig en houd Je geld bij elkander, «M vergeet niet, dat Je in de vaoantie, dus mee» dan drie maanden lang, niets verdient, en daft Je ook ziek zoudt kunnen worden Erna schudde het hoofd. „Och kom! Je wordt niet stak! Althans nta* als je wat te doen hebtT geluk keert terug tot hem, die het ge- wft. m^RA5TlLLE3 naai stél kent opst Egy,- voorkomen. Middelerwijl waren in t voorjaar van 1921 alsmede in den zomer allerlei onlusten ontstaan, waarop nu tegen Kerstmis, verdere ongeregeldheden, waarmee wij ons in vorige overzichten bezig hielden, volgden. Wanneer U een begin voelt van heesuhlwjd -.of hoest gebruikt dhu ónmiddeliyk r - OVERZICHT (Slot). plenaren richten nog andere verwijten Iritsche voogden. Sir Valentine Chirol, de vroegere redacteur van de Times tenlandsche zaken, heeft zich tot tolk s verwijten gemaakt. Het volk mort ie duurte der levensbehoeften: een volg van de Engelsche economische Lord Cromer, diens, medewerkers en i hadden wat den landbouw betreft zich 1 toegelegd op den aanplant van ka- txlat koren uit het buitenland moest rgevoerd; dit was buitenmate noodlottig en oorlog en nadien, want evenals i.. inbrak in verband met de algemeene ing der scheapvaart de gelegenheid om ducten aan te voeren. Het gist dan ook en onder de consumenten, maar oök kleine meest nog tot den fellah-stand ndbouw drijvende Arabieren) behooren- ers, die met scheele oogen aanzien, dat ritgebreid gebied heerschende kapitalis- nlanders zijn, die daarenboven, uit hoof- apitulaties, die de Europeanen tot be- m voorrechten maken, niet belasting- zijn. De Köln. Ztg. merkt zeer terecht de Britsche voogdij het land tenslotte :omen te staan; men behoefde slechts te i, wat het beteekent, dat da over alle an landsbeheer, verdeelde staf van En- ambtenaren in 1896 uit 286 personen om te klimmen tot 1671 en hierbij komt gens Chirol, dat dezen veel minder m. ich in de onderste volkslagen en bij het ld tal van ontwikkelden zich afspeelde,, edeeltelijk ook voor de dragers van den leeds voor den oorlog was ’t geen 4. de Khedive Abbas pasja (1892), geen haan naarl Ja moet mij te München ko men opzoekenI Qf daar ook studeeren F „Dan kan ik tweemaal in de week bij je ko men eten, hè zeide Erna lachend. „Neen, Meta, ik blijf hier I Ik moet wel I Maar vertel mij nu eens kijk nu niet naar de deur, maar blijf nog een oogenblik hier hoe gaat het nu verder met de menagerie F Meta maakte een gebaar van minachting. „Laat hen maar ergens anders Duitsch loeren! Onderwijzers zijn er genoeg. De nieuwe cursus is pas begonnen, en gelukkig heeft nog geen van allen in dit semester betaald! Ik zal waar lijk geen traan om hen laten. Ik verzeker je, Erna: dat ik van dit les geven af ben, is niet het kleinste deel van mijn gekrkl Het is niet alleen het eentonige werk maar die eeuwige strijd met de mannen —.dat eeuwige afweren en op- zijn-hoede zijn, net als in den oorlog waar- Mjxtig, net als in den oorlog. Erna. Je kunt het niet voorstellen!” „O jawel!" antwoordde Erna. „Maar is hef M*, als de menagerie nu naar alle verza- oveel moeite en volharding bij- er zijn werkelijk prachtexempla- thebt het zpo’n eind gebracht in je beschermelingen zou dat lts geweest zijn?” A schouders op. „Wat moet ik dan doen? Ik kan ze toch niet meenemen naar München. Het eenige wat mij overblijft is dus hun een afscheidsbrief te schrij ven, evenals ik vandaag reeds de lessen heb op- gezegdf’ „Vandaag?" vroeg Erna plagend. „Weet je dat heel zeker, Meta?" „Welzeker! Ik heb immers de kaarten zelf in de enveloppen gedaan en de adressen er op ADVERTENTIEPRIJS» UR Court. «n onutruken (bohoonmde tot rt«i trtnortkrln;; 15 regels ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den haznrgkr 15 regels ƒ1.55, elke regel meer ƒ0.30. Advertentiën In het Zaterdugnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadlgheids-advertentiën de helft van dan prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.06, elke regel meer ƒ0.60. O- de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeel In «en bij contract tot zeer genwlucnrr- den prijs. Groote letters en randen worden berekend nuar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusachenkomst van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te sün. keken wij elkander aan, en te gelijk om Dina Spielvogt toen waren wij meteen verloofd. Hef kwu heel vanzelf. Alles op de wandeling. Op waren wij-reeds verstandig en 1 ken als groote menschen wat er nu zou ren F „En wat zijn nu je plannen, Meta F" Erna. 1 „Ja zie je eigenlijk wilden wij 11 ouders reizen om hen te verrassen. Ik ken hen reeds lang, en zij waren altijd vriendelijk tegen mij. Nu hebben wij hen hier aangetrMfen. Zij willen mij dadelijk mee naar huis nemen en hem natuurlijk ook om nader kennis met hen te maken! Vanavond nog! Ik heb het noo- digste, althans voor een paar dagen, reeds in mijn koffertje gepakt. Want zie Je om col leges te loopen en les te geven daar staat mijn hoofd nu niet naar I” „En later F „Wij trouwen zoo spoedig mogelijk en trek ken dan naar München. Daar zet ik mijn stu diën voort en doe mijn examen alleen een beetje rustiger dan tot dusverre en hij wijdt zich geheel aan de vrouwenquestie theore tisch in geschriften en woordenWeet Je niet hier blijven al was het maar om Dina Spielvogel l Br is te veel over gepraat, al is er begon de andere weer te schreien, j ook geen kwaad gebeurd. Te München kraait er geschreven en Verklaringen van Poch. Parijs, 2 Jan. (H.-R.). Poch is aan boord van de Paris geïnterviewd door een medewer ker van de Temps. Poch verklaarde onder meer: Wat Duitschland betreft, men moet dit niet tot het hemd uitkleeden, maar liever het helpen weer op de been te komen, mits het zich ver plicht de schade, die het heeft aangericht, te vergoeden. Ook moet men de nieuwe staten helpen te leven en zich te ontwikkelen en Rus land pre' eeren te redden. Om deze vraagstukken te bestudeeren en op te lossen beveelt de maarschalk het stichten aan van een bond van deskundigen uit alle gealli eerde landen. Hij eindigde met te verstaan te gewen, dat er weldra een deel van zijn gedenkschriften zal verschijnen. DE OPPBR-SILEZISCHE KWESTIE. Ka 11 o w i t z, 31 Dec. (P. T. A.). De Poolsch-Duitsche onderhandelingen maken goede vorderingen, zoodat, ondanks het door de feestdagen veroorzaakte oponthoud, de meeste commissies tegen 15 Jan. a.s. haar rapporten zullen kunnen indienen. Het verst gevorderd is de arbeid der commissie voor de steenkool, de delfstoffen alsmede post en telegrafie. De sub commissie voor de spoorwegen is gestuit op groote moeilijkheden in verband met het groo te aantal lijnen, vooral in het industriegebied. President Calender zal in het begin van Jan. in Opper-Silezië aankomen. Over het vraag stuk der nationale minderheden in Silezië, waarnaar het secretariaat van den Volkenbond een speciaal onderzoek heeft ingesteld, zal te Genève worden beslist De moordenaar van Mon- talègre gearresteerd. P a r ij s 2 J a n. (B. T. A.) De bladen verne men uit Zürich, dat Josehke, de moordenaar van majoor Montalègre te Breslau is gear resteerd. GOVBSCIIE MEANT. achte nogmaals droevig, terwijl zij de astak. Zonder jaloezie gunde zij haar haar geluk. Het verheugde haar voor >re, volhardende strijdster, dat zij bij haven van het huwelijk en van de wel- reikt had. Maar met haar ruilen n Bonifer! Zij schudde het hoofd en 1 trots: ien ik liefheb, is van harder hout ge lat is een man, en mijn liefde is nog it vrees vermengd! Daarom moet ik rijken, totdat alle vrees bij mij verdwe- De Washingtonsche conferentie wordt voor de eerste maal genoemd in een mededeeling, die op 2 Sept, door het Fransche departement van buitenlandsche zaken naar Tokio zou zijn gezon den. Daarin wordt gezegd, dat Frankrijk op de coifterentie te Washington slechts op Japan kon vertrouwen. Het belooft Japan’s belangen, even als tot dusver, te steunen, maar dringt er op aan, dat Japan-zal jbelpen bij het omverwerpen van het sovjet-rpgieih, dat reeds begint te wan kelen en bij het t-tii stand brengen van een mo narchaal regiem. Verklaard wordt, dat er thans goed gedisciplineerde legers zijn in Hongarije en Zuid-Slavië, beriM te doen, ten einde1 cument ,ta getedg landsche zaken". De Jepansche regeering antwoordde op 7 Sept, en verklaarde zich solidair met het Fran sche voorstel. Zij verklaarde zich bereid steun te verleenen bij het herstel van den monarchalen regeeringsvorm in Rusland, hetgeen Japan in staat zou stellen zijn politiek te wijzigen. De directeur van de afdeeling voor Russische en Ver Oostersche aangelegenheden van het Frapsche departement van buitenlandsche zaken verklaart, dat Frankrijk nooit met Japan heeft onderhandeld over bedoeld protectoraat en dat er geen schijn van waarheid in de documenten is. De Washingtonsche correspondent van 't Hbl. seint nog nader: Zooals verwacht kon worden, ontkennen de Franschen en Japanners ten sterkste de Tsjita- onthullmgen. Intusschen is er niets aan het licht gekomen wat er vóór of tegen pleit. In elk ge val is de Engelsch-Fransche spanning aanmer kelijk verscherpt; er hangt een algemeene atmos feer van wantrouwen). de explosie destijds werd Zagloel verantwoorde- iteld en naar Malta gevoerd. (Ditmaal is I geïnterneerd op Ceylon). Dit belette niet, dat deze politicus, een vroegere mi- onderwijs, in jonger jaren door het Van lord Cromer met onderscheiding jaar later te Londen met lord basis van een nieuwe constitutie onderhandelde, die later met een bondgenoot schap met Engeland gepaard zou gaan. Er kwam een overeenstemming tot stand, die ook de goedkeuring van de Wetgevende Vergade ring wegdroeg. In Engeland week ondertusschen d© regeering een stap terug en Lloyd George verloochende de voorstellen van lord Milner. Te Gaïro trad het ministerie terug én Adli pasja kwam aan 't hoofd van 't kabihet te staan. Hij Hg reisde daarop, door de partij van Zagloel vijan- jn dig behandeld, naar Londen om met lord Curzon le Onderhandelen. De besprekingen leidden tot het onlangs bekend geworden en door ons ver melde voorstel van lord Curzon; waarmee Adli pasja geen genoegen wilde nemen. Hij ging weer ir huis en diende zijn ontslag in. Het voor- I van Curzoh, noteert de Köln. Ztg., betee- een eeuwige onderworpenheid en zou den psteller ervan van tevoren reeds als voor de igyptenareri onaannemelijk hebben moeten Zij viel haar om den hals en kuste haar, totdat Erna zich eindelijk voorzichtig losmaakte. „Dat is vreeaelyk gauw gegaan, Meta I" zei de zij. Meta lachte. Zij zag er veel beter uit dan an ders, jonger en mooier. „Ja ik weet het zelf niet Eerst heb ik hem een standje gemaakt, toen hebben wij ge kibbeld. toen waren wij boos op elkander, toen begonnen beiden fel te lachen en ge- NA DB DU1TSCHE SPOORWEGSTAM..G. M a i n z, 2 Jan. (B. T. A.) De stakende spoons ft* „n kr^.iLtn IwltlxAn arbeid vanmorgen hervat. B e r 1 ij n, 2 J a n. (N. T. A. Draadloos). Vota gens een bericht uit Dusseldorp heeft de Rheinta sche Metallwaren- und Machinen-fabrlek we* gens kolengebrek, voortvloeiend uit dé spoon wegstaking, het grootste deal van haar bedrijj noeten stilleggen. Een vorstelijk geschenk. De Berlijnsche bankier Hugo HerzfeH heeft aan den rijkspresident vijf millioen Mark ter bm schikking gesteld voor begaafde zonen van nieta bemiddelde ouders, die studeeren, zonen van are xtiders, van kleine ambtenaren, van officieren zonder onderscheid van godsdienst of partjj. Amnestie in Frankrijk. P a r ij s2 J a n. (H.-R.). De ministerraad heeft de algemeene bepalingen vastgesteld van c«n wetsontwerp nopens de militaire amnestie, dat^ als het parlement weer bijeenkomt, ter griffie zal worden neergelegd. DE IERSCHE KWESTIE. B e r 1 ij n, 2 J a n. (N. T. A. Draadloos.). Vols gens een bericht uit Cork heeft de Sinn Ftin regeering een verbod tegen landverhuizing nuar Amerika uitgevaardigd. Nieuwe ongeregeldheden te Dublin. Ri| nieuwe kloppartijen onder de burgers val» Dublin werden gisteren een jongen en een klei* kind door revolverschoten zwaar en twee maiw -'en licht gewond. Uit Spanje. B rij n, 2 J a n. (N. T. A. Draadloos.). Vbta gens een bericht uit Madrid wil ds Spaanschs regeering de exploitatie van de Spaansch* kwikzilvermijnen, die tot dusver waren ver- pacht aan ’t Löndensche huis Rothschild en ten aanzien waarvan het verdrag 31 Dec. afliep zelf ter hand nemen. Albanië. Berlijn, 9 Jan. (N. T. A. Draadlooa), In Albanië is een nieuw kabinet van Omer Vriottf gevormd met steun der uiterste nationalisteOe De Kariisten-putsch. Berlijn, 2 Jan. (N. T. A. Draadloos). Het bericht, als zouden de leiders van de Kariisten** i beweging in Hongarije uit de gevangenis zijn ontslagen, worde in dezen zin verbeterd, dat do Karlisten op den eisch van don rijksadvocaa) voorlooplg nog in hechtenis blijven. DE VOLKSSTEMMING IN OEDENBURG» i Oedenburg, 1 Jan. (B. T. A.) De pledw tige inbezitneming van het volksstemmingsgws bied door Hongarije heeft plants gehad. De commissie van geallieerde generaals heeft in de Fransche, Duitsche en Hongaarsche talen door een aanplakbiljet haar dank tot de bevota king gericht voor haar gastvrijheid en haar ons berispelijke houding en spreekt daarbij den wensch uit, dat thans hechte banden van vriend schap tusschen de nabuurstaten geschapen mogen worden. Bij de ondertcekening an het protocol srgt de generaal Guillaume de geallieerde generaals .i~ ._.—4 vraa(fs|u^ heeft verschillende mededeelingen openbaar gemaakt, die tusschen 14 Jan. en 9 Sopt 1921 zouden zijn gewisseld tusschen de Fransche en Japansche regieringen inzake de vestiging van een Japanscli protectoraat in Si berië met medewerking van Frankrijk en weder- zijdschen steun op de conferentie te Washington. De Fransche en Japansche afvaardigingen ver loochenen de stukken als kwaadwillige verval- schingen. Blijkens Reuter’s particulieren dienst be vindt zich onder de door de delegatie van Tsjita gepubliceerde documenten een protocol, dat, naar beweerd wordt, op 14 Jan. 1921 te Parijs zou zijn geteekend door Japansche delegeerden en de Fransche militaire missie en waarin wordt overeengekomen, dat Frankrijk tijdelijk de bezetting van Siberië door Japan zal begunstigen, op voorwaarde, dat Japan elke openbare of geheime organisatie steunt, gericht tegen de bolsjewisten. Deze bezetting zou wor den gevolgd door de instelling eener Russische regeering onder Japansche protectie en con- tröla. Voorts wordt verklaard, dat Frankrijk be reid is in deze aangelegenheid de noodige stap pen bij Engeland te doen. Een ander protocol betreft hetzelfde onder werp en is, naar het heet, op 12 Maart 1921 te en DE CONFERENTIE TE CANNES. j De economische besprekingen te Parijs, wegarbeiders te Mains en Keulen hebben den Brussel, 2 Jan. (B. T. A.) De Soir be richt omtrent de economische conieientta te Parijs, dat de Belgische afgevaardigden Zaterdag oen uitvoerig stuk hebben ingediend, waarin de vraagstukken, die volgens hen moeten wonden opgelost, nauwkeurig zijn omschreven. Zij drin gen er vooral op aan, dat de bestaande toe stand in elk geval moet worden geëerbiedigd en dat men bovenal rekening zal houden met den bizonderen toestand, dien België zich in Rusland had verworven, waar België belangen heeft en rechten als deelgerechtigde, welke niet miskend mogen worden. De conferentie besloot, dat het vraagstuk in zijn geheel te Cannes op nieuw onder de oogen zal worden gezien. DE DUITSCHE SCHADELOOS STELLING. B e r 1 ij n 2 Jan. (N. T. A. Draadloos). De Petit Parisian meldt, dat Briand op 31 Dec. voor de commissie voor buitenlandsche zaken uit den Senaat meegedeeld zou hebben dat, als Duitsch^ land niet zou betalen, de dwangmaatregelen automatisch van kracht zullen worden. Dh Deutsche Alg. Zeitung twijfelt echter, of he* bericht wel juist is. Indien dit werkelijk gebeur de, zou het tijdperk van vrede nog verder af zijn; „....En ze toen in je zak laten zitten! Kijk eens, wat je gedaan hebt!” Erna nam het pakje brieven van de tafel en zag haar afkeurend aan. Meta stond reeds met den deurknop fn de hand, ongeduldig om naar haar gezelschep terug te keeren. Nu schrikte zij toch. „Lieve hemel!... zij zijn er toch niet ge weest?" „NatuurlijkF „En moesten weer weg gaan?" „O neen! Zij hebben hun twee uren les ge had! En weet je van wie? vroeg Erna zoo on schuldig mogehjk. „Ja kijk mij maar niet zoo ontsteld en ongeloovig aan. Ik ben nu eens zoo vrij geweest ^Jij?” riep de andere op een toon van de uiter ste verbazing. „Maar hoe heb je dat aange legd?" „O —het ging best! Weet je zoo vreeselijk dom ben ik toch ook niet, als het er op aan komt!" „Jij?" herhaalde haar vriendin en schudde het hoofd. Die gedachte was geheel nieuw voor haar. Erna had zich er echter reeds vertrouwd mee gemaakt. Zij ging naar Meta toe, legde do han den op haar schouders en keek haar smeekend aan. jAeve, goede Meta toe wees nu eens lief en geef mij de menagerie cadeau! Je hebt ze nu toch niet meer noodigf Dan heb ik iets om van te leven! Dan kan ik hier blijven! Dan ben ik geborgen! Je doet werkelijk een goed werk, ab je mij tot je erfgename benoemt!" Meta was geheel verbluft!" „Ja.... maar... dat gaat toch niet, Erna..." zeide zij langzaam. „Waarom niet. Ja je hebt het nooit bg do hand gehadF jn van de republiek van het Verre Oostan te Tsjita, die aart de conferentie verzocht heeft echtere gestaan en over 't algemeen een vijand uitonlandsche heerschappij was - d hij in 1914 verwijderd, temeer daar naar Constantinopel had begeven om ksche en Duitsche hulp een aanval pp zetten tegen de Engelschen aan 't Suez- m den Nijl. Terwijl het protectoraat fekondigd werd een ander lid van hot Ink lijk (khedivistisch) huis, Hussein, tot itgeeoepen, onafhankelijk van nu af aan Groot-Turken. Op Hussein volgde na lood in 1917 de tegenwoordige „heer- kphmed Fuat, m geestelijk opzicht een ling, die, in Italië opgevoed, van den d naar getuigd wordt weinig be- ijnt te hebben en een vijandige bov enover de nationalisten aanneemt, •stonden onder de nationalisten twee n: de volgelingen van Zagloel die i pasja. Alle nationalistisch zich oriën- a in den lande waren het er echter over de in 1913 verleende instelling van een nde Vergadering, welker leden voor slechts gekozen, voor een ander deel benoemd worden, niet overeenstemde nschen van den tijd; dp opvatting van evenzeer, dat er een eind moet komen rotectoraat. Uit een beweging, die in ’t van 1919 uitbrak, bleek, welk eeen ge- omvang het streven had aangenomen, Parijs geteekend door Fransche, Japansche wortel had geschoten in 't volk. Voor Russische gedelegeerden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1