rtJWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN man van een studente. 60* Jaargang Maandag 4 Januari 192’. 4820 &i it blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ITENLAND. iUILLETON. AMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. a. d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWDK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, gift vim 100,000 OVERZICHT >en is ware religie. (Wordt v-volf» 3 Jan. (N. T. A. Draadloos). De *skundigen geven toe, dat de kali- dat om foed 1c- vanzei ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt nco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. .bonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. *nze bureaux zy'n dagelijks geopend .van 96 uur.; Administratie TeL Int. 82; lactie Tel. 545. 801DSCHE COURANT. geeft. U lief moe- TELEGRAMMEN. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. De duikbootkwestie. New-York, 3 Jan. (H.-R.). Op een feest maal op den dag voor zijn terugkeer naar Eu ropa verklaarde de hoofdredacteur van de Times, Wickham Stead, met betrekking tot de fes, maar aan hem was de middel tot het doel en tevens het door RUDOLPH STRATZ uit het Duitsch door w A. E. NUIJS—POSTHUMUS. van Frankrijk op de conferentie ten van de duikbooten„Wij moeten niet i dat Frankrijk, dat nog steeds moet '>g, waar- beseft in sallieerden >en dat zij deien van Duitschland een mark. 1 JiJJWMF ‘TM Verkeersconfcrentie van Baikan-stnten. Berlijn, 3 Jan. (N. T. A. Draadloos^ Uit Belgrado wordt gemeld, dat aldaar een door de Zuld-Slavische regeering bijeengeroepen ver* keersconferentie der Balkansteten is geopend. Oj» deze conferentie lijn, behalve Zuid-Slavië ook) nog Bulgarije, Roemenië en Griekenland verte* genwoordigd, alsmede de internationale slaap* wagonmnatschappij en de Orient-expreiMnanW schappij. ken of er geep nieuwe leerlinj ijn. Het beste is van inders te vragen, of overkomt, en dai persoon hem schrijft en hem Heidel- iniversiteit en jou als onderwijzeres sche taal ’aanbeveelt. Zoo vernieuwt ik 225 millioen Mohammedanen der len zich, in ronde cijfers uitgedrukt, n onder Engelsche heerschappij of htstreekschen Engelschen invloed, men in Indië ongeveer 10 millioen, i in de Afrikaansche koloniën, ver liet tot Indië behoorende Aziatische >n Maleischen Archipel, Arabië (met en, Hedsjas, Oost-Jordanië, Mesopo- rus en Palestina. Met zijn 65 mil- he Mohammedanen is Engeland de >hammedaansche staat. Daarop volgt met een 35 millioen Mohammeda- Frankrijk met 26 en China met 25 it vrijen wil hebben nergens ter we- e Mohammedaansche millioenen een Engelsche heerschappij gewenscht fd zijn de volkeren dan ook nooit. overtuiging, dat het bezit van deze’ aats der wereld in economisch op- ind baat zou brengen, of dat het eene punt belangrijk was voor de beveili- e Engelsche scheepvaart, vloeiden de stappen voort om deze gedachte te een. Wat de volkeren er ook tegen in rengen, Engeland had daar maling men wist deze politiek van toeëige- ls te hullen in 't kleed van een ze- mliefde door te verklaren, dat men plicht beschouwde voor de ontwik- toevertrouwde bevolking te zorgen. Ier Engelsche politiek werd van tijd irgesteld door een geleidelijk gewen- irde en wet, door opleiding tot ar- srdraagzaamheid, door ontwikkeling tuur lijke rijkdommen van 't land en tappen zijner bewoners ten slotte het t overbodig te maken en het land «n ert de vrijheid te geven, WaarvaA zij n goed en nuttig gebruik zouden kttn- heer gekomen en lieeft naar u gevraagd en ges zegd, dat hij niet kon terugkomen, omdat hij spoedig op reis moesten nu wilde lüj aan uW tafel iets aan u schrijven.” Ema stond langzaam op. „Welke heer vroeg zij. „Die professor och, nu ben ik den naait vergeten daar staat hij bij de deur .1” Erna keerde zich om en zag- iemand op de» drempel stnan. Op dit oogenblik gevoelde zij alleen de ondergane krenking. Zij ergerde zich, dat zij zoo overvallen werd, en den bezoeker nu niet kon wegsturen, zooals hij haar dien morgen gedaan had. „Kom binnen, professor 1” zeide zij koel be* leefd, terwijl juffrouw Schwemmelmnnn ven, dween. „Vergeef mij mijn verbazing. Ik mean* de, dat u reeds ver van Heidelberg waart I” Hij vatte haar slap nederhangende hand en zag haar in de oogen. „Ik vertrek ook met den volgenden trein, maar eerst wilde ik u nog even spreken. Ik heb gehoord welk een groot ongeluk u getroffen heeft en Ema viel hem in de rede. „Wilt u geen plaats nemen? En vriéndelijk bedankt voor uw deelneming. Het is de waar* ,j heid: ik ben nu arml Maar laat ons daar niet j verder over praten I Waartoe zou dat dienen f Ja u werkelijk reeds zoo verbittwA juürown Bauemfeind?" vroeg hij. 1 haar loopen onhoorbaar haar eerst opmerkte, toen „Lieve juffrouw Schwemmelmannzeide zij meer of min ongeduldig. „Laat mij vanavond toch met rust, .dat heb ik noodig. En zoudt u dan niet even wifien aankloppen, eer u bin nenkomt De goede ziel stamelde ‘eerv verontschuldi ging. I „Ik dacht dat u weg was, juffrouw I De an ten toen dac^t ik dat u ook mee waa I Nu ia dia Duitsch scheepvaartverkeer. Berlijn, 3 Jan. (N. T. A. Draacloos). Het geheele scheepvaartverkeer van Hamburg in 1921 overtreft meer dan tweemaal het verkeer van 1920, bedraagt zesmaal zooveel als het ver keer in 1919 en is nog maar ongeveer een derde minder dun het geheele verkeer in 1913. Duitsch stoomschip gezonken. K i e 1, 3 J a n. (W. B.). Volgens een medede ling van de reederij Diedcrichsen is haar trawler „Tehmara”, waarvan men eergisteren noodsig nalen had opgevangen, gezonken. Drie opvaren den zijn door een stoomtrawler gered. Over het lot der overige leden van de bemanning ver keert men nog in het onzekere. DE IERSCHE KWESTIE. De Dail Eireann weer bijeen, kkuk r/ Londen, 3 J a n. (N. T. A.). De Dail Eireann heeft heden de besprekingen inzake de Engelsch- lersche overeenkomst hervat. Walsh (afgevaar digde van het district Cork) hield een red® ten Hongaarsche gezant te Washington. B e r 1 ij n, 3 J a n. (N. T. A. Draadloos), Volgens een bericht uit Boedapest is graaf Ladislaus Sechenyi tot Hongaarsch gezant t» Washington benoemd. „Hoeveel zulke blauwe papiertjes heb ik in mijn leven al uitgegeven,” zeide zij, „meest voor onzinnige dingen, en zonder dat ik er bij dacht. Ik vroeg er papa en later mijn aanstaan- hoekige, baardelooze gelaat van den Ier, de om, en dan kreeg ik zooveel ik wilde, als verwenj kind een ’stuk speelgoed. Dit is het eerste geld, dat ik zelf verdiend heb I Net genoeg, om mij aan de universiteit te laten inschrijven en mijn collegegelden te betalen. Dit schijnt mij een goed voorteeken te zijn „Eigenlijk moet je dit geld nog verdienen I” meende Meta Wiggers. „Het is maar een voor schot Ema knikte levendig. Haar oogen glinsterden en haar bleek gelaat had iets meer kleur. Je heb't gelijk. Hét is een wissel op de toe komst I Ik zal hem honoreeren I Ik weet dat ik het kan, want ik wil hetEn nu, Meta, ga gerust heen I Je staat hier toch op heete kolen en smacht naar mijnheer Bonifer I Groet hem van mij I” „Ga een oogenblik medesteld® Meta voor. Ema wendde zich afzij was weer ernstig geworden. „Ik pa» niet bij jullie I Jullie bent vroolijk en ik nietik heb veel verdriet en daarmede moe* je anderen niet lastig vatten I Laat mij dus maar alleen in mijn kamertje en wel bedankt voor de menagerie I" Meta gaf haar een kus. „Adieu, arme Er^p I En als ik terugkom, help ik je misschien nog een paar maal met je lesgeven, totdat alles goed loopt. Als je er aan gewend bent, gaat het vanzelf en 's morgens heb je tyd voor de colleges, en s avonds, tot middagnacht, voor je eigen studie". Zij had de deur reeds in de hand, toen zij deren zijn allemaal weg met juffrouw Wiggers, zich nog even omkeerde. I Een verklaring van Briand. Lpnden, 3 Jan. (H. RJ. In een interview met een vertegenwordigti' van de Daily Mali verklaarde Briand even voor zijn vertrek naar Cannes, dat de sleutel van den geheelen toe stand van Europa te zoeken is in de veiligheid van Frankrijk. Hij betoogde, dat het voor Frank rijk, dat alleen over zijn eigen hulpbronnen be schikt, noodzakelijk is zelf maatregelen voor zijn veiligheid te nemen, wanneer men let op de onzekere factoren in den toestand van Europa, zooals bijv, het Russische leger van twee milli- oen man. Briand is van oordeel dat het Fransch-Engelsche verdrag van bondgenoot schap, dat Frankrijk aangeboden en verlangd, maar niet gekregen heeft, het beste bewijs is van het feit, dat het Fransche vlootprogramma nooit tegen Engeland gericht zou kunnen zijn. Hij meent, dat dit Fransch-Britsche verdrag de kern van alle andere toekomstige verdragen en de beste basis zou vormen voor een krachtig en duurzaam herstel van Europa. De kali-industrie van den Elzas. B e r 1 ij n Fransche de* industrie in den Elzas vo'k^men riasco heeft geleden in de paar laatst** jaren; rij erkennen, dat een samenwerking met de Duitsche kali-in- dustrie noodzakelijk is. gift voor de Duitsche kinderen. B e r 1 ij n tijdens het reces van den Dail Eireann een groot aantal kiezers had bezocht en hoewel hij zelf - een der „strongholds” was en van Sinn Fein moest hij als eerlijk man toch bekennen, dat ne gen van de tien kiezers vóór ratificatie der over eenkomst waren. De lersche vertegenwoordigei® konden thans opnieuw een vernietigenden bur geroorlog in het leven roepen, of wel zich in het onvermijdelijke schikken en het volk red den. Hij zeide, dat het lersche volk klaarblijkelijk genoeg had van de Jiu-Jitsu”-politiek van den Dail. Voorts gaf hij een overzicht van den toe stand, waarin de Zuid-Afrikaansche republiek verkeerde na afloop van den Boeren-oorlog en zeide. dat Ierland zich thans in een zelfde posi tie bevond. De minister van handel, Blyth, verklaarde zich eveneens uitdrukkelijk ten gunste der over eenkomst. Hij zeide slechts één beginsel te er kennen n.l. te kiezen, wat het beste was voor Ierland. Hij geloofde, dat, indien het lersche volk zich voor een republiek uitsprak, het niet dacht uan constitutioneele privilege de vrijheid van Ierland. Volgens repub'iek een middel tot het doel beoogde doel zelf. Engelsche steun aan Roemenië. Londen, 3 Jan. (N. T. A. Draadloos). Hut stoomschip Airemore is gisteren van Liverpool naar Constanza aan den mond van den Donau vertrokken met vee en pluimgedierte voor de boeren in Roemenië, als en gift van het Britsche comité voor het herstel van den landbouw in de geallieerde landen. Het comité heeft in het ge heel een som bijeengebracht van een kwart mil- lioen pond sterling. De werkloosheid in Denemarken. Kopenhagen, 3 Jan. (N. T. A. Draad loos). In de Kerstweek is het aantal werkloozen in Denemarken vermeerderd van 71.813 tot 78.893, het hoogste aantal, dat ooit werd be reikt. In de Kerstweek van 1920 bedroeg het 48.000. Het sterkst is het aantal werkloozen in 3 Jan. (N. T. A. Draadloos). De i den tabakshandel toegenomen, daar verschil len- opperburgemeester te Dresden kreeg van de de fabrieken gesloten zijn wegens het opmaken Peruaansche kinderen voor de noodlijdende kin- I der jaarbalans. Koersverandering in Rusland. Moskou, 3 Jan. (N. T. A. Draadloos). Ter gelegenheid van de jaarwisseling publloeeren da L^.óv.i artikelen, waarin de toekomst van het land wordt besproken. Uit deze artikelen blijkt, dat het vertrouwen op het succes vnn de door de sovjet regeering ingeslagen nieuwe politieke richting ten behoeve van de et^iomische her le* ving van het land zeer groot is. DE OPSTAND IN KAREUg. Helsingfors, 2 Jan. W. B.). Buisje* wistische troepen, toegerust met artillerie en cavalerie, welker getalsterkte die dor Kareliër» overtreft, zijn thans een groot offensief tegen Porajarvi begonnen. De Kemnlisten en de Oekrains. Berlin, 3 Jan. (N. T. A. Draadloos.), Te Angora vergadert sedert 1 Jan. een confe* rentie, met het doel een overeenkomst met da Sovjet-Oekraine te sluiten. DE SPANJAARDEN |N MAROKKO. Madrid, 3 Jan. (B. T. A.) De bUden mei* den, dat de koning en koningin met Drie Konin- gen naar Melilla zullen gaan. Laderva, die uit Marokko teruggekeerd is, beeft verklaard, dat hij niet van plan is af ts treden. De onderhandelingen over het vrijkoopeni van de gevangenen zijn op den goeden weg, al is er eenige vertraging in gekomen, omdat men geen waarborgen kon geven aan de afgezanten van Abdel Krim. De chef van den generales staf neemt ontslng. Madrid, T Jan. (B. T. A.). De chef van den gencralen staf, generaal Weyler, heelt zijn ontslag genomen. Uit Mesopotamia. Londen, 3 J a n. (N. T. A. Draadloos.). Dn Britsche luchtmacht-troepen zullen na 1 Oei* a.s. moeten zorgen voor de handhaving der or* de in Mesopotamië, als het Engelsche leger dit gebied zal ontruimen. Er blijven daar dan slechts enkele eenheden, troepen om wacht* dienst te doen. De zes eskaders luchtmacht^ die nu reeds in Mesopotamië zijn, zullen, naar officieel wordt bericht, vermeerderd worden met twee eskadersongeveer twintig vliegtui* gen. Deze nieuwe machines zullen troepen vers voerenelk vliegtuig zal tien man kunnen ver* voeren, waardoor de moeilijke geforceerd» marschen door de woeste gedeelten van 't land worden vermeden. der beweging was het uit den weg ruimen der I t buitenlandsche, bovenal der Engelsche heer- i schappij. De middelen daartoe zouden zijn op- 11 leiding tot de Islamitische gemeenschap, doelbe- j wuste arbeid van school, pers en i sluiting bij anti-Engelsche mogendheden, ont- wikkeling van 't legerwezen, voorlichting van 't 1 volk omtrent de macht van vreedzame midde len, zooals staking, blok^ade’s van verschillen den aard, den rug toekeeren aan vreemde instel lingen, enz. Genoemde medewerker aan ’t Duitsche blad, die wij zooeven reeds aanhaalden, geeft als zijn meening te kennen, dat, wanneer Abdoel Hamid 1 voldoende geldmiddelen voor dit doel gebruikt I had of had kunnen gebruiken, het succes veel grooter zou zijn geweest. Na den val van dezen 1 laatsten werkelijken sultan scheen het, of de systematische pan-islamitische activiteit was in geslapen. Het was echter voor de Anatoliërs weggelegd Abdoel Hamid’s ideeën verder te verwerkelijken. Te Angora zijn pan-islamitische besprekingen gehouden en overeenkomsten on- derteekend, waarvan de werkelijke omvang on bekend is. Als déelnemerS werden genoemdaf gezanten uit Perzië en Afghanistan, Bochara en Sjiwa, Arabieren uit Mesopotamië en Syrië en vertegenwoordigers uit Midden-Afrika. „wanneer Egypte en Indië, Marokko, Tripoli? en Tunis en andere landen", aldus genoemde Oostersche medewerker, „niet vertegenwoordigd waren wat overigens twijfelachtig is be hoeft zulks geen uitleg. De Mohammedanen van Indië hebben levendig deel genomen aan de benarde positie van Turkije en deszelfs schit terende verdediging en door den Aga Khan te Londen zeer duidelijk laten verklaren, dat ’t z.g. verdrag van Sèvres, waardoor Engeland, Frank rijk, en Italië Turkije versnipperen en er mee dreigen den kalif uit Europa te gooien, een diep gevoelde beleediging van de 65 millioen Indi sche Mohammedanen was. Wat Abdoel Hamid tn dezenomven® niet gelukt is, heeft de Ana- tolische volksvergadering en Moestafa Kemal’s politiek en militair beleid tot stand gebracht. Het is kenmerkend, dat, ondanks de Engelsche bemoeiingen om de Arabieren van Irak tegeh de Turken uit te spelen, de betrekkingen niet alleen goed zijn gebleven, maar beter zijn geworden dan zij ooit ten tijde van de Turksche heerschappij over Arabië waren. Wij mogen en moeten thans van een tot stand gekomen en veelbelovende Isla mitische gemeenschap spreken. Van uit dezen gezichtshoek bezien, dient alles te worden be oordeeld, wat er in de wereld van den Islam ge beurt en bovenal elke beweging tegen de vesti- 'ng of handhaving van een buitenlandsche heerschappij.” Dit heeft ook betrekking op de Egyptische kwestie, waarover wij in de overzichten der laat ste dagen aandacht vroegen en welke actie een eigenaardige verweving en verwikkeling geef1 te aanschouwen van Mohammedaansche en na tionalistische sentimenten. *ere medewerker in ’t Oosten van de Zeitung, die zich met vorenstaande zig houdt, is van oordeel, dat tegen jk programma niets kan worden in- alleen was het steeds een onuitge- nk geweest, of en wanneer voor dit d het tijdstip was aangehroken, dat ermende” mogendheid het aan zich 'erlaten voor Engeland zou, ondanks ingen, die een land onder Engelscb i hebben gemaakt, een opgeven van Ttoraatspositie volkomen onmogelijk ig niet de zekerheid bestond, dat het it het land van de vrijheid zou ma- :elfde mate het Engelsche belang zou als de protectoraatspositie dit tot igeland had gedaanvan dit principe nd nooit vrijwillig afstand doen. bdoel Hamid had door een pan-is1a- oenaderingspolitiek de gedachte van nmedaansche belangengemeenschap verbreiden. Als kalif, die door onge- millioen Sunnieten (een Mohamme- tecte) was erkend, kon hij een zeker wachten, dat, ondanks den korten tijd, ifChineesche en Maleische, Midden- lie zendboden uit Soedan, Tibesti en 'sjadmeer kwamen te Constantinopel rden als verbreiders van de pan-isla mitische idee naar hun vaderland terug. Het doel T houding veging was het uit den weg ruimen der I aanzien indsche, bovenal der Engelsche heer- I vergeten lijden onder de slagen vah den oorlof schijnlijk meent, dat de wereld niet moskee, aan- welken toestand het verkeert. De get schijnen het Fransch vergeten te hebbt tijdens den oorlog hebben geleerd." Stead gaf als zijn meening te kennen, Engeland in de gunstigste positie verkeert aan de andere volken den weg te wijzen. DE CONFERENTIE ÏE CANNES. P a r ij s, 3 Jan. (B. T. A.) Briand is naar Cannes vertrokken met den trein van 5.35 uit Parijs. Op het oogenblik, dat de trein zich in be weging stelde, zag men lord Curzon, die aan hot Gare de Lyon aankwom met den trein Calais Middellandsche Zee, naar Briand toesnellen, Briand gaf onmiddellyk last tot stoppen en on derhield zich met den Engelschen minister, die oj hollende naast den wagen van Briand was ge- ■oleven. Briand scheen blij verrest door de on verwachte aankomst van Curzon. Deze zeide hem, dat zijn trein om kwart voor 6 weer ver trok. Briand zeide tegen Curzon, dat hij er zoo goed uitzag, terwijl Loucheur hem: „*fpt weer- gunste van de overeenkomst. Hij zeide, dat hij zien®” toeriep. Londen, 3 Jan. (N. T. A.). Lord Curzon is hedenmorgen naar Cannes vertrokken. Be halve Lloyd George en Worthington Evans zijn van de Britsche kabinetsleden Churchill en Horne reeds te Cannes aanwezig. n Be r 1 ij n, 3 Jan. (N. T. A. Draadloos.). Het bericht uit Parijs, dat Rathenau naar Can nes zal gaan om niet-officieel deel te nemen aan de confeicntie daar, wordt bevestigd. Officieel is de Duitsche regeering natuurlijk niet verte genwoordigd. t „O ja, dat wilde ik je nog zeggenzoo even kwamen wij, Bonifer en ik, professor Von Arras tegen. Hij was op weg naar het station om te vertrekken. Ik heb hem over jou gespro ken en hem verteld, welk een groot ongeluk je getroffen heeft". „En wat zeide hij T vroeg Ema onverschil- Ur- „Niets I Hij liep door, heel langzaam I” Erna zuchtte even en maakte een afwerend gebaar. J)at alls is afgedaan, Meta. Bij al mijn onge luk is het een groot geluk, dat ik jouw plaats kan innemen. Nu zorg ik voor mij zelf en heb niemand ter wereld noodig en zeer zeker niet mijnheer professor Von Arras I Adieu I" Meta vertrok en Ema haalde een paar maal diep adem en strekte de armen uit. Zij was in veilige haven, geborgen voor de mannen, be waard voor hun vriendschap van één dag als voor hun tirannieke liefde. Zij was vrij, volko men vrij, om het leven vol moeite en arbeid, dat voor haar lag in te gaan I” VIJFTIENDE HOOFDSTUK. Opnieuw kwam de huisjuffrouw binnen, naar gewoonte met dikke vilten pantoffels aan,- die maakten, zoodat Ema til achter haar stond. Juffrouw Wiggers hier geen les meer zult het dus met mijn onderwijs voor ten nemen-1” Een glans van genoegen vertoonde zich op het hoekige, baardelo en twee rijen breede, witte tanden kwamen te voorschijn. Hij aarzelde. Eigenlijk,” begon hij, „waren nog drie land- genooten van mij ook van plan om Duitsch te leeren, en misschien „O zeker I Laat de heeren maar komen 1” zeide Ema vol blijde verrassing. Opeens schrikte zij. De Ier haalde zijn por- temonnaie uit den zak. Hoeveel het honorari um voor de lessen bedroeg, vroeg hij, met een biljet van honderd mark in de hand. Erna moest even iets slikken, dat haar be*- nauwde. Dit was het beslissende oogenblik, het groote keerpunt in haar leven. Zoodra zij geld aannam, ging zij van de bezittenden over tot de arbeidenden. Wie zou dat gedacht hebben, drie dagen geleden, toen zij in de fabriek de drijfriemen en raderen hoorde gonzen, die haar de werkgeefster, toebehoorden Toen zou zij gelachen hebben bij de gedachten, dat zij bin nenkort zelf arbeidster zou zijn, evenals die honderden vrouwen en meisjes in de fabriek Zij wist zich echter te beheerschen. „Vijf en twintig Mark per maand, mijnheer I” zeide zij droog en zakelijk als een kassier. Zij wilde het biljet wisselen, doch de Yankee wilde geen geld terugnemen. Uó was het im mers goed I Hij en de drie anderen samen op de les. Om twee uur nietwaar? Ja, van twee tot vier T bevestigde Ema be daard en bracht hem tot aan de deur. „Tot we derzien», mijnheer!” Toen hij wctt was, keek peinzend naar het bankbiljet. ADVERTENT IEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) J 15 regels 1.3», elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den besorgkring: 15 regels ƒ1.55, elke regel meer ƒ0.30. Advortentiën in het Zatordagnununer 20 byslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den pr^a. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advortentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer geredue-«r* den prijs. Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentlën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn- 8T>ng Meta voort, „moet je altijd we leerlingen in tijd tot tijd aan er niemand uit in zorg je, dat de 't en hem jou als onderwijzeres rie zichzelfanders zou zij langza- litsterven I” uffrouw diende een jongen man aan n binnen. Ema wierp haar vriendin intelijken blik toe. de menagerie vandaag reeds ver- Deze lersch-Amerikaansche gent- zijn roode haren wees maar niet preekt nog geen woord Duitsch! >gel I Let maar eens oper komen sr e beleefdheid wendde zij zich nu tot :er, en vroeg, wat hij verlangde. En de Ier kwam nog zoo Iaat in den zich voor den cursus aan te melden, kte. u, er alleen opmerkzaam op maken, zeide zij in het Engelsch, „dat me-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1