26 seel XVEEN prijzen. Di roman van een studente. 4er NIÉUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLJJ, NIEUWER- KERK a. d. U., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz.' Zaterflaq 7 Januari 1922. Ho. 14823 BUITENLAND. CHT. uren. L5EM FEUILLETON EERSTE BLAD~ Derkomlscb list. anea, ren. KI HG 12 Jan. spanuensla Abonnimnntin itliB Courant ;enomsn dooi N0TEB00E, JDIMXïEEl Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen T I I- h< mij zelf er ISM «W-l in het bezit van hem, die haar niet heeft. |it iinatr bestaat alt 2 IHadin. itei ing Zon- 1922 van tur. ten behandelt n. Het re»nl« ok bij aprin- heid, wonden* heid, apit, enz. L T O M. aret- danseres I ver stellen, da‘ de tn* Imnn nroo* r van deze eerde sigiuu Gouda DE CONFERENTIE TE CANNES. Cannes, 6 Jan. (B. T. A.). Officieel. minimum wordt beperkt, de Franschen de oplossing nrbij zij in eendere wijze als De commissie nart daarop de resoluties aan met de volgende ove weging„De ondergetee- nen, dat het niet mo~ ibruiken als vernieti- den Kandel zonder, als in den >gd met ‘hten en belas- uwburg. ari, 8 uur H?ngewo- te ge- Neder- eville Ge- door RUDOLPH STRATZ uit het Duitsch door Mevrouw A. E. NUUS-POSTHUMUS. 78 - •fot aan het station sprak hij niet meer, en a bmv terwijl hij de oude stad verliet, keerden zijn ge- 1 bedelen. Zij had het zelf A. MUL- UIS DE et Grand rterdam. UTTER, iespel in rlaatgen: et-Leden Bal- i 1.75, Galerij Cannes, 6 Jan. (B. T. A.). Officieel. De eerste bijeenkomst van de groote geallieerde mogendheden had vanmorgen plaats in de Cer- cle Nautique te 11 uur, onder voorzitterschap van Briand. Nadat de voorzitter de afgevaardig den welkom had geheeten, zette Lloyd George op verzoek van Briand zijn opvatting omtrent den algemeenen economischen toestand in Euro- pa uiteen en deed dienaangaande voorstellen, die werden verwezen naar een commissie, die van middag te half vier büeen zou komen en uit de eerste ministers en de ministers van buiten- landsche zaken. Bovendien werd besloten, dat De lach- door de 'tterdam- liek ver telijk. Het pil gieren amuse- len deze a zeerste JIS DE succes, ngen ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt» Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.30. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81. GOUDA* bty onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux xjjn dagelijks geopend van 9-4 uur.j Administratie TeL Int tt| Redactie TeL 545. flOlDSCHE £01RA VT 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 80 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prtfa INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN» 1—4 regels ƒ2.06, elke regel meer /&M. O» de voorpagina 50 honger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeel ingen bU contract tot zesr gereduoeeg- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soiled* boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór da plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd ta zijn. S—SS-r-swa voerend gezag onherroepelijk verdeeld wrtW Men hnd het voor'het uiterlijk probeeren bijeew te houden, maar de gang van zaken had dH onmogelijk gemaakt. Vandaar dat hij zijn onM slag indiende. Hij voegde eraan toe, dat met zijn aftreden het nftreden van het kabinet g<4 paard moest gaan. Hij wilde niet langer de ve»4 antwoordelïjkheid aanvaarden, nu hij niet te4 volle gerechtigd was de republiek te verdedW gen, want daarvóór zou het kabinet het een» moeten zijn met zijn denkbeelden. Hij verklaar*! de genoeg te heben van de politiek en zich lw het particuliere leven terug te trekken, tenzlf de Dail hem mocht herkiezen. Michael Collins verklaarde, dat hij de Valetafi zijn ontslag had aangeboden, maar dat deze dit' had geweigerd. Collina protesteerde tegen he^ aanvaarden van de gebruiken van Tammanw Hall. De Dail besloot tot vanavond 10 uur dood te vergaderen en heeft de stemming over <W overeenkomst" op morgen bepaald. De Deensche scheepvaart Kopenhagen, ÖJan. (N. T. A. Draadloos!» Het Deensche departement voor de statistiek heeft een rapport gepubliceerd over de koop* vaardij in 1921. Het aantal opgelegde sdwpert bereikte zijn hoogste punt in Juli met 143 ache* pen, metende 233.000 ton. In Dec. was dit ciffez gedaald tot 79 schepen, metende 146.Q43 ton, De ontvangsten der vrachten der Deensch» scheepvaart worden geschat op maar 150 mik Hoen kronen, tegen 465 millioen in 1920 eri 110 millioen in 1913. Joergen Berthelsen. f Kopenhagen, 6 Jan. (N. T. A. Draad* loos). Gisteren is, 71 jaar oud, overleden te Aal* borg (Jutland) Joergen Berthelsen, lid van het Deensche Hoogerhuis en bekend als uitvinder! van een systeem der verdeeling van groote tand* goederen. Berthelsen begon zijn loopbaan alg landarbeider. Uk Hongarije. W een en/**-*• 4- *•’-■**• uit Boedapest vernemen, hebben Stephan Ras kowsky, graaf Anton Sigray en een aantal au* dere politici, wier namen In het Hongagrschg witboek genoemd zijn, van graaf Bethlen vota doening geëischt. Het Zuid-Slnvische kabinet. Berlijn, 6 Jan. (N. T. A. Draadlooa). Uit Belgrado wordt gemeld, dat de radicale, afge* vaardigde en gewezen minister van financiën dz» Nisnitsj benoemd is tot minister van buitenland sche zaken in het kabinet-Pasitsj. Uit Litauen. Ko wno, 5 Jan. (W. B.) Het Uthausche Cort, Bur. seint, dat als opvolger van Poeryckis, mk nister van buitenlnndsche zaken, Joergoetis ge* noemd wordt. KOERSVERANDERING IN RUSLAND. Warschau, 5 Jan. (B. T. A.). Uit Moes kou wordt gemeldHet negende sovjet-congree publiceert een resolutie, waarin gezegd wordt, dat hoewel het de diensten erkent, die de bulten* gewone commissie van het congres heeft bowe* zen ten behoeve van het herstel van den binnen* landschen vrede, het congres aan het central® uitvoerende comjté aanbeveelt voor deze com* miste nieuwe constructies te ontwerpen. Haar bevoegdheden zullen voor een deel aan dg rechtbanken overgaan. rusten. en weelde. Hij wilde haar met zich voeren, daar* som-heen jawel, in de diepte. Nu was de beurt |om zwak te zijn aan hem, doch weldra zou hij uit die bedwelming ontwaken en zich verheugen, dat een oogenblik van zelfvergetelheid, van on* macht hem het doel had doen bereiken, waart voor zijn kracht te kort was geschoten. „Geef mij antwoord. Erna!” zei hij zacht e» nederig. Zij haalde diep adem. Langzamerhand voeldt zij de kracht in zich ontwaken om de verzoeking te weerstaan. In haar gedachten wa» zij meet wreed tegen zichzelf, dan tegen hem. „Geef mij antwoord!" herhaalde hij. „Neen!" Haar toon was helder en kalm. „Neen",„ herhaalde zij. „Zóó niet en M «W Hij staarde naar den grond. „En waarom niet?" „Nu ben Je willomF leid, ril- bijna mijn «la "11 Maar mor«en, ala de opwinding herr wezen. Wang alle vrijheiden persoonlijkheid, die je milvoom spiegelt, komen uit je hnrt en niet uit je J»ooM» Het te altijd weer liefde, en liefde in gankelifken vorm, niet in overeenstemming mei je karakter en daarom niet duurzaam. Dat je mij liefhebt, weet ik. Dat je me begrijpt, lb Ik no® altijd niet in!" Hii ontweek haar blik en ging naar het raanu „Meer kan ik niet doen. Nu weet ik meer!" en economische wereld beheerschen, zijn naar de economische Herriot meent Rathenau’s gedachten. Volgens land p hem heeft Rathenau het vraagstuk der Duitsche langer deze ellende schuld probeeren te intemationaliseeren en hij Amerika bereid zijn heeft dit denkbeeld een der levendigste Engel- v j sche politici, Winston Churchill, „ingeblazen”. Deze minister was ’t geweest, die een ména- n 5 t r o i s tusr-chen Engeland, Frankrijk en Duitschland ten behoeve van den wederopbouw van Buropa had aanbevolen. Deze minister had net als Keynes van de onmogelijkheid gespro ken, dat eenig land ter wereld de lasten der schadeloosstelling kon torsen, die men Dultsch- lend op de schouders had gelegd. Mephisto- Rathenau-had daarom den Engelschen de ge dachte van Duitschland’s onvermogen om te be talen ingefluisterd en, ziedaar, met succes. Her- riot komt daarom tot de overtuiging, dat, wan neer Frankrijk nogmaals zou overgaan tot een politiek van dwang, het gedoemd zou zijn tot isolatie. Maar desondanks is hij beducht, dat het schadeloosstellingsvraagstuk met het vraagstuk van ’t Europeesch herstel verbonden zou kunnen worden ei\ dat wellicht de Fransche onderhen- ri ’«o-, Cannes r’-t met voldoend-schejpe wapens zouden verschijnen om den strijd vol te houden, die de Enqelsche regeering, echter welke de Engelsche financiers staan, denkt te voeren, wel-is-waar niet uit hoofde van hun eigen overetuiging, maar uit hoofde van de ge dachte, waartoe Walter Rathenau haar had ge*- inspireerd. Deze combinatie van den Franschen partijleider is een tactische ,^ug", waarvan men de beteekenis niet mag onderschatten. Elke gedachte, waarvan de oorsprong tot Duitschland wordt teruggebracht, kan in Frankrijk maar heel moeilijk populair worden. Men behoeft daarom heelemaal niet veel moeite te doen om de Euro- peesche economische solidariteit te dooden, wanneer men ze maar karakteriseert als een Dtritech uitvindsel. Wanneer men deze gedachte volgt en tot de laatste consequentie doordenkt, zal men zónder aan den t rlUUPU-j—-- volgende dagen onhoopen, inzien. Engeland gaat met de bedoeling naar Cannes, niet alleen om Duitschland de betalingen der schadeloos stelling te vergemakkelijken, maar ook om den weg te effenen voor het wederaanknoonen van normale handelsrelaties tusschen alle Etiropee- sche staten. Maar de Franschen willen bovenal hnn v''-4erin'r«'n on Duitschland handhaven, maar zich tegelijkertijd garanties laten verstrek ken, die hun in staat stellen d° Duitsche zakeQ^ in economisch en financteel opzicht te contro-, leeren. Pas wanneer zij dit hebben bereikt, wil len zij overgaan tot het economisch herstel van Europa, omdat zij na een „KuiiiniKeiiii-rung van Duitscbland’s economisch loven waarborgen meenen te hebben verkregen, dat de buurman niet te machtig Wordt en hij zoodo-nde niet in staat kan worden gesteld in Oost-Europa eon vergoeding te zoeken voor hetgeen hem in de overige wereld, vooral echter door 't verlies zijner koloniën, af"enomen werd. Deze politiek vertoont geen groote trekken, want zij is niet vrij van kunstmatige remmingen, zi| is in striid met de wet van 't vrij ontnlooien der economi sche krachten. Mocht eventueel d® Fran^ch» di plomatie, uitgaande van deze gedachte, te Can nes nogmaals in staat zijn den Engelschen een -- rem aan te zetten, dan zal, zelfs wanneer het beginnen zal: Walter Rathenau. De vraagstuk der schade’oosstelling voor 1922 hal- Washington, 4 <i sprekingen over de i soluties-Root in de missie voor de vlootaingelegenheden herinnerde Sarraut er aan, dat F ankrijk ettelijke malen de barbaarsche wijze he«ft veroordeeld, waarop de Duitschers hun ondei^eeboo het vernietigen van zonder de levens del giers, zelfs van neutiale schepel gen. Daarom stemt d Fransche heel met deze resoli ies in daarin een bepaling zal worden opgenomen, waarbij ondubbelzinil de handelwijze in den Jongsten oorlog wost t veroordeeld. De commissie nart daarop de resoluties J“ J* —.J*.—-:T-i. kende mogendheden rkennt gelijk is duikbooten e geL gingsmiddcl van jongsten oorlog, inbt uk te maken op de prin- cipieele menschelijke bod van het gebruüt vernietiging van den erkend als een i tetitsnorm, verklaren d-rgeteekenden haar ’pedkeuring danig verbond te hechten andere naties uit tot deze overeenkomst treden." Lord Lee verklaarde zich gelukkig vast te stellen, da‘ de inklaringen van Sarraut elk misverstand uit den hebben geruimd. Sar raut antwoordde, dat frankrijk van heeler harte instemt met den tekst pmtrent de veroordee- vooravond «nfowMi. van njllWta, o» nchln de eerSP ,0(|> dot het h(,m Jpee. dat Ur(, L„e de pra„, sche gedelegeerden niet eerder in de gelegen heid heeft gesteld hun standpunt uiteen te zet- 'en omtrent hun inzichten nopens de zuiver, persoonlijke meening van een officier. P a r ijs, 6 Jan. (H. R.) Le Journal toekent vei zet aan tegen de bewerin<r, dat Frankrijk be taling van de schadeloosstelling door Duitsch land zou eischen om duikbooten te kunnen bou wen en dat het tusschen een van die twee zou moeten kiezen. H-t blad merkt daarbij op, dat Frankrijk zoowel herstel van de geleden schade wenscht als een waarborg voor zijn veiligheid en ,Kontingentierung” dat deze beide wenschen niet met elkaar in strijd i zijn. !.__?t men het le^en lief, en wil men het niet loslaten, al pakt het ons ook nu richtte zich hoog opVergeefs I D i e strijd was Hij werd een weinig kalmer en keek haar wwmv r i ber aan. „Ik kan niet anders!” zeide hij. „Dat is alles! Ik weet nu, dat ik niet zonder je leven kan! Jij moet bij mij zijn, andersik ben woest van aard van kind af in een harde schoot ge weest ik verwilder geheel als jij mij ver laat. Jij alleen kunt mij redden! Ik heb nooit veel met vrouwen te doen gehad ik had veel te veel andere dingen aan mijn hoofd daar ginds over de zee. Eerst toen ik jou leerde ken nen voor jou ben ik een geheel ander mensch! Dat zie je wel. Hier zit ik vóór je en praat en stel mij aan, zooals ik nooit gedacht had te zullen doen. Ik zou mij reeds bij de ge dachte daaraan geschaamd hebben maar voor „Neen", I jou schaam ik mij niet eensï Jij weet, hoe ik Nog niet!" zoo geworden ben. Ik heb je te lief...." Hij liet haar hand los en stond op. Zijn zelf- beb^ersching was geheel teruggekeerd. ,JEn dus. Erna, hier sta ik nu en zeg: Doe TT I met mij en met jou wat je wilt. Tegen jou heb voorbij is, zal je weer mijn heer ik geen wil meer. Doe zooals je goed dunkt! -'««--»•»’—-al Studeer zooveel je wiltzie op mij neder laat het mij merken.... mij is alles onver schillig ik zal er geen woord tegen inbren gen je zult volkomen vrij zijn geheel je zelf, zooals je altijd wilt als je maar bij mij blijft. Geef mij het recht voor je te zorgen, dat je je vrij kunt ontwikkelen tot hetgeen je je nu eenmaal hebt voorgesteld.... Geef mij het recht, je daarbij behulpzaam te zijn, Erna, zooals ik alleen dat kan, en je lief te hebben, zooals ik alleen dat kan!" Hij stond vlak vóór haar, met smeekend ge vouwen handen en vochtige oogen. Zij schrikte. Die man op het punt van te _7_,verzoe- jking! Zwaar was da strijd! Daar ginda was Beide nen. Het was het laatst» i de overwinning op z„ ■*- h t *-• j— o- .v««. *»«j ««au Acrii iiiuuvis genii'; rechten nog eenmaal terug naar Erna. Zeker zij kon hem schrijven I Dat wilde zij Zij zat nog steeds eenzaam, het hoofd op de toch doen, morgenochtend reeds. Maar als er hand geleund, in haar kamer. Er was niemand In haar nabijheid. Haar twee vriendinnen waren afwezig, de eene om een gelukkige, de andere om een ongelukkige liefde. En zij zelf zij wist niet recht, wat eigenlijk haar hoofd en hart be klemde. Was het de angstAls nu je wen schen en verlangens eens anders vervuld wor den, dan je je voorstelt Als alles je nu ver laat En hij ook Je hebt het immers zelf gewild I Weinige Hagen geleden heb je John Henry van Lennep rijn afscheid gegeven I Toen was alles zonneschijn! Nu hangen er Wolken I Droevige, grauwe regenwolken I Zij stond op. Sinds dien tijd was zij anders geworden, en zij beschouwde hem ook van een sndere zijde. Eigenlijk kende zij hem nu eerst, nu zij het noed op t Europeesch.e voste en in voortduren. Maar hoe des te minder zal Europa hulp te verleenen. teierrammeh. DE CONFERENT^ TE WASHINGTON. i De Duikbootkwcstie. Jan. (W. B.) Bij de be- com- de ministers van financiën met de deskundigen zouden samenkomen om het vraagstuk der schadeloosstelling te bespreken. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Verborgen wapens ontdekt. P a r ij s, 6 J a n. (H. R.) De Matin meldt, dat het departement van oorlog bekend maakt, dat te Görlftz een geheime ingemetaeWe bergplaats van wapenen is ontdekt, die 3500 geweren, zes machinegeweren en 319 loopen van machine geweren bevatte. DE OPPER-SBLEZISCHE KWESTIE. De reis van Calonder. Beuthen, 5 Jan. (W. B.). Dr. Calonder is gisteren in gezelschap van enkele leden van het secretariaat van den Volkenbond zijn reis begonnen door het aan Polen toegewezen ge bied van Opper-Silezië. Hij heeft er groote mijnen en fabrieken bezocht. De Duitsche republiek. P a r ij s, 6 J a n. (B. T. A.) De New York He rald verneemt uit Berlijn, dat de Duitsche re geering bij den rijksdag een wetsvoorstel zal aanhangig maken tot verdediging van de repu bliek. Het ontwerp wil gevangenisstraf en boeten tot 500.000 mark opleggen aan personen, die de republikeinsche vlag beleedigeru Uit Zwitserland. Bern, 6 Jan. (B. T. A.) Teneinde de hor- loge-industrie tegemoet te komen, heeft de fe derale raad vaste wisselkoersen vastgesteld voor verschillende landen, zoo voor Frankrijk 48, Italië 28, België, 48 en voor Nederland 195. DE PRINS VAN WALES IN INDIB. Londen, 6 Jan. (N. T. A. Draadloos). De prins van Wales is gisteren van Rangoon te Mandakay aangekomen. Hij werd met opgeto genheid ontvangen. Londen, 6 Jan. (N. T. A.). De conferentie van enkele leden van de partijen, die tegen de overeenkomst zijn, duurde tot laat in den nacht. Vanmorgen zette iren de pogingen voort om een compromis tot stand te brengen. Voor zoo ver kan worden vastgesteld, is bij de behande ling van het rapport der commissie van negen in de geheime ochtendzitting van den Dail Eireann gebleken, dat het der conferentie niet gelukt is om, niettegenstaande de mogelijkheid er toe bestond, tot overeenstemming te komen. Terwijl de onderhandelingen der conferentie van negen werden hervat, ging de Dail in openbare zitting over tot de verdere discussies omtrent het Engelsch-ïersche verdrag. Dublin, 6 Jan. (R.). Gewapende lieden hebben heden een aanslag gepleegd op het fi liaal van de Hibernian Bank in de wifk Inchicö- re. Zij vluchtten in een auto met 2000. Het aftreden van De Valera. Londen, 6 Ja n. (R.). Algemeen beschouwt men het aftreden van de Valera als een aanwij zing, dat hij erkent, dat zijn zaak verloren is. Dublin, 6 J a n. (R.). De Dail heeft heel den ochtend met gesloten deuren vergaderd. Te drie uur begon do openbare zitting. De Vale ra deelde dadelijk mede, dat hij besloten was af te treden. Hij verklaarde, dat sinds de onder- teekening van het verdrag van Londen het uit- OVERZICHT een 5 Dec. gedateerde correspondentie uit Parijs aan de Kölnische Zeijung, die wij m de (tweede éditie van gisterochtend aantreffen, le ren wij, nadat te vastgesteld, dat aan den voor avond der confei entte van Cannes de verwarring in Frankrijk het hoogtepunt heeft bereikt: „Terwijl de Enpelsche politici het vraagstuk van de Duitsche vetplichtingen inzake de scha deloosstelling als een deel van het programma nopens het economisch herstel van Europa be schouwen, trachten de Franschen, terwijl zij vroeger van de internationalisatie der herstelidee overtuigd schenen te zijn, de kwestie van het Europeesch e economische vraagstuk af te zon deren, waardoor bij voorbaat het resultaat der conferentie tot een i Waarom probeeren van een kwestie, woai_, alle andere Europeesch- staten zijn geïnteres seerd. uit te stellen Het antwoord moet lui den: ten eerste, omdat de leidendemannen in Frankrijk rekening moeten houden met den binnenlandsch-politieken toestand en ten twee de, omdat de verhouding van Frankrijk tot Bel gië om politieke redenen een Ontzien van de Bel gische gevoeligheid in economisch en politiek Opzicht eischt. Er bestaat thans in West-Europa geen economisch politicus met helderen blik, die riet zou hebben ingezien, dat het Londensche ktrlingsplan, dat Duitschland op 10 Mei 1921 rerd opgedrongen, gefailleerd heeft. Gebleken is, dat het onuitvoerbaar was en de Engelschen hebben ondertusschen ingezien, dat het, omdat net van polideke gedachten uitgaat» niet ge- tneer ‘handhaafd kan *--«s 'cnnnt politieke gedachten door economische te ver- vangen. De Fr-nschen, die al te zeer aan for mules hechten, probeeren deze waarheid te ver doezelen. Daarom kan men tegenwoordig in rechts-georiënteeerde bladen weer lezen van dwangmaatregelen, die desnoods moeten worden genomen om Duitschland te dwingen tot ver vulling zijner verplichtingen". De bladen, aldus de correspondent, die zoo Iets schrijven, weten heel wel, dat het tijdperk sten spectakel maken tot het verleden behoort en dat Frankrijk door zoo op te treden mis schien voor 't oogenblik een succesje behaalt, maar reddeloos geïsoleerd komt te staan, wan eer ten aanzien van het eene of andere vraag stuk, dat met de kwestie der Duitsche srhade- loosstelling niets gemeen heeft net als in dertijd bij het Opper-Silezische probleem de Opperste Raad ertoe wordt g-bracht een com- promis-oplossing te vinden. De correspond wit vervolgt: „In dezen gedachtegang past zoo heel goed leen artikel, dat de leider der radicalen, dus van 'de vooruitstrevende burgerlijke partij jjn Frank- I rijk, Herriot, vandaag in de Information publi ceert. Volgens dit artikel leidt één man achter de schermen het geheele spel, dat morgen (6 Jan.) aan de heerlijke oevers der Middelland- •che zee - gedachten, die thans de Engelsche financieele verwege op aanvaardbare wijze wordt opgelost, en gebruikten voor len handel der vijanden, bemanningen en passa- sn, te eerbiedi- de’egatie alge- en vraagt zij, dat rechton en opdat het ver van onderzeeërs voor de den randel algemeen zal wor- on- o aan een dus- en noodigen zij alle toe te Eer is een onzichtbaar wezen, en dikwijls is n i_ ook gn toch heeft en dan met onzachte vuist aan. Dat was de folterende tweestrijd. Hem niet te kunnen toebehooren, en hem toch niet te wil- [daarbuiten, in het donker, steeds langzamer len verliezen Wie kon dit vraagstuk oplossen? i voortstante en Terug kon en wilde zij niet I En toch Tot dusverre had zij, ofschoon niet opzette lijk, met hem gespeeld Zij was zich wel be wust hoe groot haar macht over hem was. Doch eindelijk kwam ook aan deze macht een einde. In zijn leven was hem veel gelukt en van veel had hij mceten af zien. Misschien voegde hij ook deze teleurstelling bij de overige en zag hij voor goed van haar af. Er waren immers nog genoeg andere vrouwen in de wereld I Hii was de man niet, om een meisje om haar gunst te ’-'f immers zoo gewild I Zij zat nog steeds eenzaam, het hoofd op de toch doen, morgenochtend reeds. Maar als nu eens geen antwoord kwam Of als hij een- voudig schreef„Nu is het genoegGa gij rechts en ik schik mij naar uw verlangen I” En als zij dan misschien een jaar later in een courant of een brief las, dat hij verloofd was dan bleef haar slechts de wreede troost over: Wee mij ik heb de overwinning behaald! Ik heb mijn persoonlijkheid tegemov»r hem volgehouden en hem verloren en bij. En toch kon ik niet anders I ioiir Misschien zou hij dan medelijden met haar'jjj hier en smeek je I En zelfs al keerde hij nogmaals terug zij Zwijgend liet zij haar hand in de zijne „Vl,... kH:; .„..J k_iik gestreden I scheiding voor altijd ber aan. Haar hart bonsde, alsof hij het toch was, die "u hei uunkcr, sireus jnngxainer -eindelijk bleef staan. Toen zwaar, vermoeid als van een zieke, naderden de voet stappen het huis de huisdeur binnen het portaal door en naar haar deur Verbijsterd van schrik zag zij hem binnen komen! Hij kwam niet listig, glimlach-nd, drei gend, bevelend daartegen was zij gewapend. N—n, hij kwam om te smeeken! Dit maakte haar zwak. Als die man smeekte, werd zij hulpeloos als een kind. Aangrijpender, meesleepender kon hij haar zijn liefde niet too- nen. Het was het laatste, wat hij te geven had zijn geheele karakter, op zijn trots en ziin onverbiddelijke macht. 1 Zij meende alles reeds achter zich te hebben, en nu kwam nog deze laatste zwaarste verzoe- Iking. I Zij zag het reeds aan de droevige, lijdende met mij uitdrukking van zijn gelaat. Opeens liet hij ik- zich naast haar op een stoel neervallen, en be dekte haar hand met wanhopige, gloeiende kus sen. Stamelend, gesmoord klonk zijn stem. „Dat heb je van mij gemaakt!Ik kan niet weplBlijf bij mijik bid je. Erna ik bid jeik kan niet buiten jeeen uur I lang loop ik al om het huis heen en nu ben ‘ik hier en smeek je.... Het is armzalig.... het hebben I js treurigik weet het allemaal we!nooit Medelijden! Aan de verontwaardiging, waar-[jn rajjn ieven heb ik zoo tegen iemand gespro- mede zij die gedachte van zich stiet, begreep I kennooit heb ik iets van iemand ver rij eerst hoe lief rij hem had! jlangd.... ik heb dm alles gelachen en ben mijn Buiten klonken voetstappen, aarzelend enon-.weg gegaan.... maar nu.... bij jou.... ik r, zeker I Zij boog het hoofd. Dat was niet zijn weet niet wat het isik heb je ook zoo schreien! Dat was de laatste, zwaarste IM....’ -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1