rr«:3iS55£S3 - - lx - S» £5£irs=ï3r=r^:;^s.kl- binnenland. STADSNIEUWS. Awolon Bermondt. Noormen aan de N. R. Ct. uit Berlijn meldt, Jerschtjnt daar thnna een nieuw Rusróch week blad Rodfas-Heimat, gedeei'eüjk in het Rus- Wsch, gedeeltelijk in het Duitsch gesteld. Het Maat ^onder leiding van „prins Awalow-Ber- jtnondt die destijds ruik een eigenaardige rol "taan het hoofd der Duitsch-Russische troepen In de Baltische provincies heeft gespeeld. De levensloop van Awalow-Bermondt is trou- dende regeling ven het georganiseerd overleg voor ambteneren en werklieden van gemeenten. 10. Eenige afzonderlijke nota'8. 11. Verschfllendebijlagen betreffende de loo nen, indexcijfers, percentelijken vooruitgang in •elans volgens de voorstellen der staatscom missie, enz. Belastingcommissiën. In het bij de Tweede Kamer ingediende wet»- W«^p«slag. mtw-l-n «n« tanronrrlnrr jn w.,l.r.»tnwan an.. I VjODenO* 2. Benoembaarheid der vrouw tot arbiter of ganiseerd overleg voor het niet-doceerend hoo» I Naar alle waarecliijnlijkheid zal het evei scheidsvrouw ger onderwijs-personeel is, naar aanleiding van 'vorige jaar met financieel* help van ge^ 3. Herziening van de vermogens redrterifj- het verslag van de eerste vergadering van de en Rijk aan de reeders te Scheveningen gei ke verhouding der gehuwden. (commissie van praeadvies inzake de regeling j keiijker worden gemaakt, om in dezen w« 4. Benoembaarheid der vrouw tot kinder- van de werktijden van het niet verplegend- de treihriaacherij» uit te oefenen. Gelukt 1 rechter. personeel in het academisch siekenhuis te Lei- een groot aanta' schepen daarvoor te doen 5. Bijzondere behartiging van de belangen den, de vraag aan de orde gesteld, of de ver- j voeren, dan zullen daarmede tot Mei der groote gezinnen. tegenwoordigers der organisaties in deze en der- |Van werkloos* Sdmveningsche visschers 6. Wet'elijke regeling voor fondsen voor gelijke commissies tot het personeel der daarbij vinden. De werkloozenkessen zullen aldus 1 betrokken 1k-mL— - ontwerp tot wijziging in de wetgevingen no- 7* 9«^no«nboarheid en ontslag - met uit- ook buiten dat personeel om aangewezen kUn pens de directe belastingen, beoogd vereen- «o^nngsbepalingen - van gehuwde onderwij- nen worden. De vergadering besloot dat deze ken. een v.n lëndërlhw. gê- I voudlging en bezuiniging in de belastingadmini- 1 "'T 'iXl ""re5!*n' ZOT" 'ertogenwoordigera h« berokken perceel Beurtenissen. Hij begon rijn looXm,faTvSfa k°">' «x>r voorstel van den d" moe.cnbchoor,™, m verbond evenwel met de heilliger in den R«Xwep.n,A.n wS>g l Mink,et ven Financiën om een eind. me- ,8- VjWy ,der.buwe'i|l"Wfhreu;ng^ in dten omstandtghetd. de. - „eer de afgevaardigden |.cht het £or zijn dapperheid io,3ffl.jta C^mmiën v.n Aonsiag en Scha,- ^jijtV.Le^k to wtS'g^o^ t XÏSS K. Veteemging V„kge.,t. in de per bij een St Pe'eraburgsch uhlanmt-re^i'nent. Hngscommissién ingevolge de Rijksinkomsten- - 1 J-- instellfng(en) moeten beho^ren, of kngrijk worden ontlast UIT DE METAALNIJVERHEID. De Christelijke In een conferentie tussch» het besti naar de afgevaardigden (Limb. Koerier), Mevr. Bakker—Nort. het aanvankelijk herhaaldelijk moeite zal kos- nijverheid met de besturen van de R. K. ten onder dat personeel een vertegenwoordiger Metaalwerkersbonden en .met .da Combinatie te vinden, die in staat zal zijn de belangen der 5 Januari gehouden, werd overeenstemming organisatie naar behooren te verdedigen, be- kregen omtrent de opheffing der staking tegea sloot de vergadering dat, indien belanghebben- Maandag 9 Januari op de navolgende voorwaar* den zulks wenschen, de vertegenwoordigers zich den: door bestuursleden kunnen doen bijstaan. L Bij de leden der R. K. Vereeniging Behandeld werd het prae-advies inzake de Werkgevers ih de Metaalnijverheid, die m tt r aanstelling van tijdelijk oersoneel aan de Tech- loonsverlaging hebben ingevoerd, wordt var» Het referendum, uitgeschreven door den Vrij- nische Hoogeschool te Delft, welke «angelegen. den nanvang der hervatting van het werk - zmnig-Democratischen Bond onder zijne leden heid tot eene bevredigende oplossing werd ge- wear geen staking geweest is vanaf 9 Januuj om uit de door de kieskringen opgegeven drie bracht. 1922 een toe»lag van resp. 5 en 7* "it Kief. Van die vrouw "verleide Wj later, dat de tegenwoordige'en "vromere blfastingwetgll dfeZ'No "iitdgém^cmLelmlLTn? iv' '""iT* S',Ukkej bot"'ffa\d': de »"k" voor de meerderjarige en de minderjarigenrbd, geboren prinses Radriwil, was. „el bl-ek ving regeer dan 30 faar vrijwel b^.n e- weLÏ^» Xte wnrdf^r ÏT» o £,g m' -°P m:VTOUW B' van een commissie van prae-advl**. 2. Bij de werkgevers, waar de loonsverlagin, °P Kewez«t, dat Bakker Nort te Groningen zijn uitgebracht De vergadering zette de behnnde'ing van de nog niet is ingevoerd, worden de loonen veri taaar in de hoofdstad maakte hij zoovel. schut (belasting 1914. Dit voorstel heeft verzet on- en^Wre^ondeSs'1'1* V™ m*Wel" fee^" Ui' <k" '1IenS, ,IKlrat wotd"" onl- Idtrï™den de ledetf der betreffende com- Moed^schapszorï.'zooels aangegeven in X 1 m Den d,e. Ilch de brochure, uitgegeven door de commissi, van loen de wereldoorlog uitbrak, werd Ber- hebben tot een Commissie van Actie, welke politic voorlichting mondt want toen heette de man alleen nog heeft gewend met een adres tot den Mi- maar Bermondt adjudant van generaal Misjt- 1 nister van Financiën, waarin allereerst wordt ■jenko, onder wiens bevelen hij tegen Japan had* geprotesteerd tegen de Memorie van Toelicb- gevochten. In 1915 droeg hij plotseling luite- ting, waarin naar de meening van het Comi» tiarils-uniform, zonder dat iemand iets van zijn té op kleineerende wijze wordt gesproken over bevordering wist. Kort nadien trad hij in het de werkzaamheden der leden^von bedoelde be» huwelijk met een vermogende koopmansvrouw lasting-commissiën, waarbij er zijn, die onder ZUt Kief. t/An /I,1— 1. '1 1 -i—.1-1 o uu. WW UCM1IM:- echter spoedig, dat dft slechts fantasie was. Na loos hun diensten aan den fisara hebben be den oorlog werd hij in de Oekraïne door de boisjewiki in de gevangenis ges opt, waar do Duitschers Hem nog uit hebben bevrijd. Tom begon het Baltische avontuur. Bermondt, 'die •ver geen geld beschikt", vond plotseling de ftoodige middelen om talri'ke formaties op de been te brengen. Hij noemde zich ook Awalow. Niemand wist hoe hij aan d»en naam kwam. Men V-_i„„ij «..jh un^cmouu lac vergauenng zeir* oe Denanoe'ing van <te nog met is ingevoerd, worden oe loonen vera zuWWTl Weike? p stemm^' °P "^ouw W' van I,a]Iie groenrindeeKng van het hooger onderwijsper- |nBgd met resp. 10 en 15 aanvangende in zuirugmg zal bereiken, Oaar door de ervaring Embden te Leiden 2600 stemmen, en op mej. soneel voori. en werkzaamheid der Conunissiën de schatkist Antoinettee Tuininga te Amsterdam 400 stern- zal bevoordeeld worden, terwijl van den ande ren kant wordt betoogd, dat door de opheffing der Commissie de belangen der belasting schuldigen geenszins worden gediend, maar i ikwiöuivi wuruen geuiena "t veeleer worden benerieeld, deer deze fake. »in overgelaten eau ke. Mevrouw Bakker—Nort is dus bij volstrekte meerderheid anngewezen om na mr. Mnrchant als No. 2 op de lijst dezer partij te worden ge plaatst. *v i blijken, dat hij den naam Bermondt had nomen om he* leven zijner vrouw, die in het bolsjewist ische St. Petersburg was geweest, *e redden. Maar het staat vast dat de mniv die tijdens den oorlog in het huwelijk trad, vóór den oorlog nooit anders dan Bermondt heeft geheeten. Het Berliner Tageblatt, aan hetwelk de N. R. Ct. deze bijzonderheden ontleent, acht hpt raadzaam den zonderlingen prins en zijn blad nauwkeurig in het oog te houden. Ondertusschen meldt de dTandlooze Duitsche clienst, dat officieel word' mfjlegedeeM, dat de bekende leider der Baltische troepen op 17 Dec. «rit Dmtschlnnd is verbanren. Uiterlijk 17 Jan. niet altijd deskundige en soms zelfs willekeu rige inzicht der belastingambtenaren. Het Comité van Actie in Den Haag wekt de beluslmgcummivsiëu fa andere plaateen op Hr M,. Z e„ w, om eveneeas van hare inzichten, betreffende - - genoemd wetsontwerp aan den M'nister te doen blijken of adhaesiebctuigingen in te zen den. In het adres wordt den Minister van Fi nanciën verzocht alsnog het desbetreffend on derdeel van het wetsontwerp terug te nemen. de loonweek, waarin 1 Februari valt. 3. Rancune-maatregelen worden beiderzijdg CliMUBDC icmcarm. niet genomen^ Ml TIP AAM Diici «vu 4. D<? leden der R. K. W. V. zullen krachtl| Rii A ,z' ir worden aangemaand de arbeiders, die voor k* 1 den ®°"d Comités voor Hfulpverlee- jn dicnst waren> IOO ïee) en zoo „Wi, mnff aan de noodlijdenden m Rusland, waarvoor m()gcIijk weer aon he. werk te stellen. 5. De staking wordt beschouwd vanaf Maan* het dag. bestuur van het Ned. Roode Kruis als i" Bij beschikking van den minister van ma- bestmIr d is te|^raK,ck beriokt g fa™riV5ta' ^hevem a. i, zijn de luitenan s ter zee 2e kl. bij de muekom-a. da. d„ r.ra, JZrm„d. 1™-^ ,d"? 1 fK JT ZTl Ie k!. bij die reserve J Ossewaard* en H. W. Hemmes resp. met 16 Januari en 1 Februari ils. geplaatst aan boord Hr. Ms. Z 2 en Gruno. DE UITVOER VAN MELK EN ALLE MELKPRODUCTEN VRIJ. Commandant 11e infanterie-brigade. Kon. marine-reserve J. J. Vuijk en L. den Hoedt ST™L,5 C"™r w'"rmede IDe R. K. W. V famdbeaft het bepnael van resp. met 16 Januari en 1 Februari ma. «e- k,wd"™ houserend Rus- oïerleï over de arbeidsvoorwaarden metd.be, j den onder- *,,n verzondcn' ^"rteren te aange- tronen arbeidersorganisaties en zal dit beginsel zeedienst te Vlissinuen en ziin de adelborsten ko™" d° «"'ste Moskou ta pr»Wjk brengen. vertrekt. 7 Het bestuur der R. K. W. V. zal de kw««ti«| r, (der wachtgeldregeling m de eeTStvolgenda Ue wettelijke bepalingen op ontvnnginrich- ledenvergadering aan de orde stellen en vew tingen voor radio-telegrafie. (dedigen. Wij lezen in „Radio-Nieuws" van 1 JanuariNog kan worden gemeld, dat de staking bij Naar wij v.rnem™ wordt met fammg van 16 ,"."e h""*''ts van '««"cntvanpin- de R. K- Jt'erk,jcv..rs omvatte 14 oudememin. Januari a.s. benoemd en aangesteld bij het wapen hel,ben de "-"flicblmg gen en 2500 arbeiders, n i df>r in^an,en'e tot generaal-majoor de kolonel daarvan aan XprtcH^vnn t' jn de ledenvergaceringén van de verschil- inoet bij het Duitsche gebied hebben verlaten. Handel^brigade^ToVdTmTM^n^lan de gewaïn^at'' d.-ftTzu^^TonTv^V1" b - ^W^voorwaaSTp Juweeiendiefstal. VCTbod°'tot> uilvTcr STftn™'1^!7"d T ón"zifa san""T""'"""'fpaaMo bij artikel Tv'm het^koninkBjk besluit beffen en Maandag a.s. het werk weer te hervat, fa den nacht van 4 op 3 Jan. beeft te Oetcn- van melk, voor zoover betreft producten" wL™ ren dienst SlnT"0 vn"..® Manr! (Staatsblad No. 9Ö3>, laat- ten bij de leden van den Metaalbotvd zoowel als mm In een juwe*knwinkel een diefstal plaats voor niet reeds bij vroegere beschikkingen dis- stelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 bij Se r.-*. wertgevers. gehad, op dezelfde wijze als voor korten tijd te pensatie werd vrijeend. T ^on' ^es,uit benoemd tot kanton- du,i (Staatsblad No. 903), gestraft kan I wanmci.t rechter-plaatsvervanger in het kanion Heeren- worden met hechtenis van ten hoogste 30 dp- De veen, met ingang van 10 Januari 1922, J. G. tren of een geldboete van ten hoogste 300 gul-' zetting der staking. Veenenbos, ontvanger der registratie en Domei- den- Donderdagavond is te R'dam h"t bestuur van In herinnering wordt gebracht, dat de aangifte de Landelijke Federatie van Metaalbewerkers darijs en Brussel geschiedde. Tijdens onweer «rerd een winkelruit ingegooid en voor 75.000 frs. juweclcn medegenomen. Een der daders Inoet zijn gewond, daar bloed is gevonden. Een ambtenaar van het station verklaart, ongeveer. ,,a|4C„ KC»ie,u- Ie half vijf 's morgens, vier mannen m het sta- Wenscht de Minister te bevorderen, dat door Vfln 1 19e reff" °P het <^rtoe door hem d"t op "11e telegraafkantoren kosteloos ver- komst is de volgende motie aangenomen tion te lmbben gezien. Man vermoedt, dat deze dc directie der spoor-wegen weer woroen inge- 'jed<"lr' verzoek, een eervol ontslag verleend uit Migbaar is. „Het bestuur enz. besprekende de situatie fa voerd: militairen'dienst en is hij benoemd tot Voorts wordt in 't bizonder de aandacht ge- verband met de staking der metaalbewerkers f a. kilometerkaarten, waarmede over groote r<!Servo"ï« luit. Mi h»t 19e reg. infanterie. vestigd op artikel 2 van de beschikking van kennis genomen hebbende van het besluit afstanden goedkooper kan worden gereisd, zoo- den minister van Waterstaat krachtens welk ar- van de bestuurders der 4 metaalbewerkersbon- dat de aanzienlijk verhoogde spoorwegtarieven PRO*. STATER ER ng—HITTBIIf ,ilce, het verboden van seinen, welke wor- den, vergaderden onder leiding van den burge* Stoomboot A^rC'die op'l6 DeTemberian niet onevenredig zware lasten leggen op de be- Provinciale Staten van Gelderland. opgevangen en welke voor een ander be- meester van Rotterdam, welke bijeenkomst be- Sagvaag naar Konigsbergen vertrok met een woaers der uithoeken van het .and, mede tot Tn, IIA ?ten\d "f' op eenige wijze aanteekening te sloten heeft tot aanvaarding van het voorstel o ».«B «Od in ivonigsoergen aan- "r; WIU"*C" k :n Jfi Vnrntnrn i\r r r"otmtm"RSiiTJl l .**;o! don '"hnud. de strekking of van den Metaalbond en van de loonsverlagmgl a neemt daarom aan, dat zij 17 b* Weekkaar,en voor arbeiderstreinen, ten ge- ,"nn Ï™?J ua l p g Bloldand die het bestaan daarvan aan een derde bekend t* protesteert tegen dit i**.iun, a. de Noordzee is vergaan bij den neve Vön de vele «fbeid-rs, die in den regel niet rlT f c, Kamer heeft het maken of te laten worden. Op overtreding van is met de positieve meening en de uitgesprtw vergaan n.j aen mBflnd 2eker Centraal Stembureau benoemd verklaard den het in dit artikel bepaalde zijn de hiervoren ge- ken wil der stakende en nog niet stakende vak* gelegenheid heer Zandberg (anti-rev.) te Voorthuizen, noemde straffen eveneens van toepassing." genooten Vervallenverklaring raadslidmaatschap. j (Eenigen tiid geleden vermeldden wij in ons 1 concludeert, dat het verloop der staking een Gedep. Staten van Friesland hebben den bak- bIa(! Jf" T0,,f?g'n 'nho,ud van bovengenoemd gevolg is van het locaüseeren van dit conflict! ker H. T. Oberman te Tjummarum vervallen kon,nkUjk besluit en ^schikking van den miniV besluit alsnog met alle ten dienste staand* Het lid der Tweede Kamer Bomans stelde den verklaard van het lidmaatschap van den Raad er Van Oerstaat. (R tt>>'trSteJ V8n Binanc'®n de v^lfTende vragen be- van Barradeel, wegens de levering van brood treffende invoerrecht op bec ukt papier: aan het armenhuis, beheerd door het burg. arm- 0nze dure spoorwegtarieven. e minister bereid ier voor'-oming van bestuur dier gemeente Een bewoner van Zierikzee schrijft in de JN. een debacle van het Nederlmvdsche drukkersbe-R. Ct.", dat wanneer hij met zijne vrouw en drie kinderen, resp. 6, 8 en 11 jaar as. zomer zijn DE DURE SPOORWEGTARIEVEN. Door den Keer Hermans zijn aan den Minister "<in to Heerenveen; gelegenheid DE TOESTAND IN HET DRUKKERS- BEDRIJF. fek< December in de Noordzee is vergaan hevigen storm. Het schip behoorde aon een Teederij in Hamburg en had een bemanning van 25 man. De Staatscourant van 6 Januari bevat o.a. het folgend Kon. besluit op verzoek eervol ontslagen mr. P. A. J. Lose- iaat Vanneer als rechter in de rechtbank te Tiel. Bezuiniging. We dachten dat 't in Kampen bizonder goed- middelen, de staking te willen doorzetten met alle organisaties die in vollen ernst willen strijd* voeren tegen de aangekondigde loonsverlaging I in het bijzonder en tegen den aanslag op het levenspeil van de arbeiders in het algemeen f geeft als zijn meening te kennen, dat alsnog de loonsverlaging tegengegaan kan worden iiM Diner, ten Hove. drijf met daaruit voorvloeiende werkloosheid een vrij hoog valuta-tarief van invoerrechten, W7TÏiaarUiksche vacanlieheznek A* ar™tn,,A»r* ae 'oonsvenaging iqsci^egaa.. desnoods van tijdelijken aard, op bedrukt papier booP 1"tn. ""'t doah d« «och >u« zoo J 'mu da^rootouderz dlen >||e cote|[orie6„ ,h munwerkere spoon voor te stellen? te wezen- A,s m,ddel tot bezmmging wordt daar Winschoten wonen, we?arbeiders en transportarbeiders tot de algw door de antirev. raadsfractie voorgesteld de op- J" f °08r °V.f* ver™oel€n" roeen* werkstaking worden opgeroepen. Zoo ja, is de minister dan ook van meening, Vrijdagavond had, „u H. M. de Koningin-Moeder, ten koninklijke., galei*. Noordeinde te 's Gravenhage, een klein "et antwoord daarop van den minister van imer pleats ter eere van de Engelsche gasten Financiën 'wdt: der Kon. Familie. I Dp vraag I. Of de in de eerste vraag aange- Aaa dit diner nomen ook deel de Bri'sche wezen juiste is om tot een beteren toe- gezant. Sir Charles Mailing en Lady Marling, stand te komen, wordt ook voor andere takken »jn echtgenoot e, benevens enkele leden van de van nijverheid onderzocht door een door de re- V>fhooding. ,8®'"*ting benoemde commissie. in tegenwoordigheid fadp Ulp be": Mi^v»n het gymnasium. Door den voorzitter ^.',""00^'"S "V«rder b besfaten, dat oi" het a.s. Zond* van den Raad,,,ovurwtgfag toegezegd. ^luLuZZ'Z'Zt 1' b"'""?— «Tft TTÜ rekenen), hij voor reiskosten en bagnge (1 koffer) he' nestuur van hef N. A. t— OFEKBARE ES| -ÉRE LICHAMEN De Vrijheidsbond. De Vrijheidsbond heeft weer nieuwe afdee- lingen te Biervliet, Cadzand, Ellemeet en Eiker zee, Erifhem, Filippine, Geldermalsen, Goes, Haren, Hoek, Kamperland, Kapel le, Moor- 1 5 algemeene toestand zal besproken worden S.„ ii!!!ueer/192 (Ze,ffgen de houding van de Federatie definitief zal wora Ir OnsTZZtwijfeld te apoediga hulp d„ch Nieuwarkark, Noorf-Wella, Ouwarkark, Z. K. H. da Prin, haaf. had," fa Hnak run P Rnvanzwaay. Ran,,,,. Ra,ranchman,, Sch..' twee en negentig gulden) kan neerleggenlfllf „Waar zijn de tijden gebleven, dat men met vacantieiaarten uit en thuis was voor pijn. 25?" vraagt de ongelukkige. De eenmanswagen te Arnhem. de houding den bepaald. Het bestuur van het Nationaal Arbeids-SecrO» tariaat, waarbij de Federatie van Metaalbewew kers is aangesloten, heeft een schrijven gezorat den aon de besturen van het Alg. Ned. Vak vel* BoliJd da tnadVllifa faanKhiiU,°d" u™ °°k T" welke"°»r b<,k<!,,d k»; N^uzaC' w1ddtaxv«1™Wa™p wZ m^nS'g°~ bond-.bet. N"t; Y*J batoon uitgereikt walke door H.M. da Kouingin ZÏ'JT, lom, 1.T!, ''M" "'"Z Wfaaekkrke en Zaamzlag. Hbl. SSnM nTnn hl ft °1 °1;je"n r" °rg™"<" m K V' V" aiin to*<r*VAn/l «f«n A water voert, komt het der regeermg aanbeve- B sraasujnen (lijn 111) heeft zoo goed voldaan dat wordt de ramn met de °pOT C-jCr Van lenswaardig voor, het advies der commissie af De vergadering van de vrijzinnige kiesver- de d enst op deze lijn thans volledig met 'een- verscherping van het conflict in de Me* U 1 P 1r' //P 0 resl c Yan te wachten, alvorens haar standpunt te bepalen. eeru'l?inf? Geldermalsen heeft met algemeene manswagens wordt onderhouden. Zoodra een taaiindustrie, tengevolge van het jongste besMI fcdi irTmtotf ÏX, Wn li«Tb« stemman ba,loten ,0, aanslfatfag bij dan Vrij- velend .™,.i motorwagen, ztfa omgabou^ I van den Mefa.Znd de leonttverfaging doorfa ld. heldhaftige pogbjen om hulp te bieden een «ET OPTREDEN VAN DUITSCHE GRENS- heldsb<>"d- 1 «onb d» eenmanswegen ook op lijn II inge- voeren over het geheale land wtra voor on, bot fa nood ve,ke«end6 schepen. I BEAMBTEN TEGEN NEDERLANDERS. Bloembollenteelt en Lendbouwerbeider,wet. F«br«eri „f begfa Maert stuur eenleiding in zijn vergadenng ven Donder. De Prins la verder voornemens in de volgende Op de vragen van het lid der Tweede Kamer De Kamers van Arbeid voor de Bloembollen- 1 /•reek reddingsmedailles uit te gaan reiken in Ter Hall betreffende het optreden van Duitsche teelt te Haarlem, Sassenheim, Hillegom en Be- ■verschillende plaatsen in het Noorder- en Zui- grensbeambten tegen Nederlanders, die de door verwijk, zonden aan den minister van Arbeid jler frontier. Eerste Komef. hen in Duttschland gekochte goederen over de en den Hoogen Raad van Arbeid een adres ais Nederlendsche grens willen brengen, heeft de mi- resultaat haren besprekingen van het vooront- nister van Buitenlandsche Zaken a. L, mede na- werp-londbouwarbeiderswet. mens den minister van Financiën, geantwoord De conclusion luidenTo. Er is momenteel .J Oy* millioeru om h«4 •ft»lnAiUin i.„ l:j__ irv./ Staatse om missie Raaymakers. - Naar vrij vernemen heeft de commissie tot beambten, naai da juistheid van walke klachten, fa bet algemeen en voor bat bollenbedrijf fa etgaloopan jaar bijna 10!< wat de fetten betreft een onderzoek werd inge- het bijzonder. 1 mm,oen stuks te bereiken. Toch is de eiermarkt steld, dat nog niet ten volle beëindigd is. - aldaar n<vr 1 - i in verband met den huidigen toestand van J Namens zijn. ambtgenoot van Fmanaen merkt djt )aotste ooriog gestegen, toen de aanvoer circa 15 mil- het instellen van een onderzoek naar de bezol- mmister op, dat de Duitsche voorschriften bi jn overeenstemming met het besluit in diging van de burgemeesters, ambtenaren en en han uitvoering zijn ambtgenoot niet bekend Genève genomen. werklieden fa dienst der gemeenten hare werk- Éjn, zoodnt deze niet kan beoordeelen of de 2o. Het bollenpellen behoort niet thuis fa da aeamheden beMndigd. Den 30en December jJ. Duiteche grensbeambten tn hun recht zijn, en dat Arbeidswet J010 fa het eindverslag der commissie door den voor- h« trouwens ook niet op den weg ven den Ne- 1 7o Het bollenbedrijf stoet nfet toe, dat De Barnevelsche elerentnarkb Te Borneveld zijn in 1921 ter markt esnge- «""h d- fa tofa.1 i.jOO.705 hebben opgebracht, of ruim T3 et. per stuk. Bedroeg de aanvoer in 19» slechts 2 mfl- lioen, In 1920 was die vooruitgang tot ongeree» O mil hoen, om het afgeloopen jaar bijna 10 mil hoen stuks te bereiken. Toch is de eiermarkt aldaar nog niet weer tot het peil van vóór den oorlog gestegen, toer hoen stuks bedroeg. W er Wei ruiming. De Directeur van den Rijksdienst der Werk dag 5 Januari 11. te besluiten, zich opnieuw tot Uwe Besturen te wenden met bet voorsteluvea te gaan tot uitbreiding der staking van Metaal* arbeiders over het geheele land, benevens tot het prodameeren van de staking voor de arbel* ders der Spoorwegen, in het Transport- en Mijnbedrijf, teneinde den aanval van de Werk* gevers op de levensvoorwaarden der arbeider» af te slaan, mede om de steeds sterker opdrüw gende reactie tot staan te brengen en bovendia» ter voorkoming van afmatting der geheele arbek dersbeweging. Bij het nemen van uwe beslissing met betrek* king tot het door ons bestuur thans voor d» derde maal aan de orde gestelde voorstel, voo» wat betreft uitbreiding van de staking, een uil* breiding, die vooral onder de gegeven orrfstan* dig heden dringend geboden is voor steun m» loosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling be- de stakende arbeiders in de metaalindustrie, gifter aan H. M. de Koningin aangeboden. Ver- derlandsclien minister van Financiën ligt, hier- rTPwr 7""°?"* [""lTerll°f ^tTerifaXgefanMeXl'fa fa cpyedragee, b»"'fcn d' ^meeute Ede/meïTte'un'mu 'wjk^'ev JzlJhTaan arde g-Mfa fevruegtL Het vervlap bewtI, A»n Hr.«w (tezaat te oer iju fa Fectom, .1, het «eizoen eu de »«t*e,,eld. Rijk zal worden aangelegd een weg ven Ede nimr lotnteverlapngen in «ndere bedrijven, 1 s DC- ue suubeuue muciucis lil fa de veststell.ng der werktt,den door wette- nebt ons, dar ter bestrijding van werkloosheid doch niet minder van grooten invloed zal zij* IllltA hene inwon «mm k.w.Un 1II in J rt I ljfa faip- «SdZsï bulten den iril van fa ïoiden me, b- echtparen. l "u wordeT bebba" ^êportementen van Water- uwe besturen gehuldigde opvatting» met bw 4. Salariëring bij b« mtdd.Wr en gym-' pfaldXvLr&htt, ST. XX 12 a XX Kmner to, dr. Deckem, ltd sfaaten Arbeid zeer belengrijke rubridiên roe- trekking tot de localfaeeringstecttok, srtsfael onderwijs. IbTk v.ZZZZZZ fa t 1 «ëde Kamer een schrijven, we.nn rtj ed- gezegd voor den aanleg vttn vtj wegen fa de ge- m„gm .erectile» tem u een bereid 6. Het algemeene peil der iwlnriwro. I de wenadton, betrtfteiufc haesie schonk dan diens voorstel tot afschaf- meenten Emmen, Sleen. Oosterhesselen en ♦- ..Ji-, fa, k*jli 6. De koetenberekening. vullingen van Kat tt-K. Steoteprogrom 2JÏÏ* i 7. Het ontwerp van een bezoldigingswet voor bestuur van den Algeeawnen Bond van Rijks- «M^gsmeente-ambtenaren met toelichting. iUeakringoiganisatias in Nederland toegezonden., l-rr.nmi Het ontwerp van een bezoldtingsbesluit.1. Toekenning van het getuigerecht aan! hv de Woensdag 21 Dec »«hn,«Un <X®F T"1 ongevee* I schappelijk en daadwerkelijk zullen optred^- Am NS vwgade- ook de provmde Drenthe be. Mocht evenwel door uwe besturen aan diens voorstel tot afschaf- meenten Emmen, Sleen, Oosterhesselen en te zullen ontvangen, om nog fn het begin of 1 frng van den „zomertijd." Schoonebeek in Drenthe (veenstreek), welke we-den joop van de volgende week (9-14 gen ook aan de ontwikkeling dezer streken se^ met ens bestuur fn beroreking te treden C a O.-persóneeL ker zaer ffn zullan komen- totoalboeten het ttjdrtip, waarop onze vekcentml» Georagniseerd overleg niet-doceerend Cn gaarne antwoord op de vraag„wat er dan wolgens uwe zienswijze wèl zei moeten worden msetmmmsm Van achter de Vischmarkt werd vathtried de Westhaven no. 197, welk pand door de fomi li# Temminck vojw dg tpbeid der wfjkvecpiW >- De TeL houdt haar, door de N. R. C. te- der» rijwiebBefstallen, dat hij betrokken was bij Over het geheel genomen viel de opvoering gengesproken bericht, staande en schrijfttwee straatrooven, waarbij paerdenkooplui van ons niet raee eft met name het orkest Is zich „Men beeft ons nog met enkele belangrijke de markt te Jüiich komend* van hun geld war- nogal aan slordigheden en ongelijkheden 1e biizonderheden op de hoogte gesteld van een den beroofd enmishandeld en dat hij mede- buiten gegaan, hetgeen werkelijk niet lag aanging ten geschenke was gegeven. Toen ia voorval, dat sich op Oudejaarsavond in trein plichtig was aan een inbraak in een fabriek te de nauwgezette en zekere leiding von Henri Zal- 'oop der jaren ook <ht huis niet meer bleek tt no. 1135 heeft afgespeeld en dat niet- zonder Jüiich. Gemaskerd drong de bende, waarvan N. denruvt, maar naar wij vreezen aan «en zekere voldoen, werd het vervangen door een geheel den deel uitmaakte, in de fabriek, na den nachtpor- geringschatting voor hat „provinciestadje" Gou-, nieuw gebouw, door de diaconie der Hervormdi tier overrompeld en met een revolver tot zwij- da; ook het koor gaf nogal eens den indruk,Gemeente ten behoeve van de wijkverpleginfl Een dame met twee kinderen op reis naar B«n gebracht te hebben. Het doel der bende was dot het er maar „een lolletje van maakte"; hoe jn biuikieen gegeven. Sinds dien nam in hal Tilburg en zittende in een eerste klas .coupé d® brandkast te ledigen. Een gat was reeds in het anders te verklaren, dat, tijdena het messen- bijzonder de arbeid der ziekenverpleging e« van dezen trein, heeft namelijk medegedeeld, de brandkast gebrand, toen de bende onraad gevetSt op leven en dood. v*rvchUI*nd* koori- grO0|e viucht. Het aantal zusters, vermeerderd Algemeen was men van oordeel dat krachtig dat jn Den Haag een heer kwam binnengestapt bespeurend op de vlucht werd gedreven. N. is den niet de minste „ontzetting aen den dag mt, d*t der leerlingverpleegsters, steeg inmkh «restreefd diende te wbrden naar het stabilisee- i met wn bo0groode kleur en die zich eenigs- van nette burgerlijke oudera, doch na den oor- legden, maar gemoedelijk keuvelden, al* wme «tel. t0t tian; «n in verband hiermede bleek hei der loonen en een contract afgesloten dfcn- wonderlijk aanstelde, vooral toen een paar lo» hÜ totaal [er nlete oan d^^„he®rUik noodzakelijk een nevenliggend pand aan te koot BIMjere passagio het hadden over den toen Een uitbreker in zijne cel terug. Uit het mijnbedrijL T«n bureele van den Alg. Mijnwerkersbond »ond op Donderdag 5 Jan. J.1. een bespreking reden in verband wordt gebracht met plaats tusschen de besturen der Christelijke, TOOord. neutrale, Protestant-Christelijke en den Alg. Ned. organisaties over de voorkoming van ver dere loondaling voor de mijnwerkers. de te worden, waarin het loon voor een lange- ,m termijn vastgelegd wordt. Over de midde len ter bereiking ven een en ender zal nog ne der beraadslaagd worden. Geen spelen, i Te Arnhem heeft zich 1 r brood. al* „im wunderechonen Monat Mal". Maax stof tot loven was er toch ook seer ze- pen an dit tot zusterhuis in te richten. juist ontdekten moord. Hij gmg In een courant Donirr(.w k„f, d, 25-i0rige berurKt. Wbre- "k k™r dat O.T bTfet !fc bi-1 7 T" uTi JJ zitten lezen en deed voorts vrij onrustig. Toen k Galen die verdacht wordt van de on- T*!"' J m, 'ympotlu. der menacben gegroeid. Dtt kon ooM d» trein ergens onderweg stil bicld, ging hij van u JITaXlXXfa X"i aan de drli'' -»™»kkffa»«b"b«1V «■'dfan.teiljV .n(k„, Kcinaerai jJ. ..1:c _.c.„ j„ Lnnff* frep'ccgde lnnraaz m een perceel aan oe Inoo; Wonl bel due, van fa,,„ - bedoeling ojn zich te verbergen of iets weg te d ,d fa,bbcnr dat faj fa, Ket huia van Aiiuiciu - comité gevornxi „ioffeie^ Ook later maakte hij opnieuw van de- «oor ontspanning der werkloozen. Gisteren ze pjaats gebruik. werd in Musis een I T™2 uTftlMTl meTW ge'vJld." fluit bij het begin der 3e acte. door de wijkzusters gebracht in menig gezing De hoofdrol van de Zigeunerin Carmen werd wann#cf wJj spft^en van de hulp en steun tn hel derden van de ««Ijwwte^ geval 'de aandacht dlzer dime, #e hem schatte STfagllS"^ nijn "(rcmnX"" het openingswoord -«f jaai. comité de zaal onder het roepenWij Zeker wist zij het niet, doch zij vermoedt dat v i,.v. trrAmi T Hen non- t v-. van deti voorzitter van op circa 27 jaar. 'TZLZ hTwl uL'hfpreXan! f Xp"" de politie op het bureau Leidsche Plein, aan- Loboff niet door mevr. Santhagens- ..r drukken zil 4 gemeld. HU gevoelde zich blijkbaar in de Vrij- Munders zooals later was vermeld die door spel vennej^ dat door do wijkzusters in het afgeloo* j en zang de overtuiging vestigde, dat de Upera - geen muziek, maar - - n jerdtnl werkloozen bleef m de zaal dat door "de dame uit den moordcoupé opge- ook bet u'jj. van eea vrouw ujt Bergen-op'-Zoom geven, hetgeen van te meer waarde is nu ge- ja!7 De afdeel ingen van de «Mate» bleken is. da, zij deze mededeelden Dinsdag (amMeden fa, Huibergen wnr.n ter be- cn ïa„ di„ Ka, pron.,ch gelijke landarbeidersbonden, waarbij een gruo. aan onzen zegsman verstrekte, aldus védr bet rrafeB|s overgekomen en plech ig trok de liik- d „c. makt„ tn voor een trahre-1 fa*1*' l-ft—e'-J1- welkom zal zijn. gedeelte van da veemirbeiders rs amtgë ohm, signfaem,n, door da poUti. wa, bekend ge- 8lo„, raar Huibergen. Toen d- lijkdienst bijna ïm], mfnscb j, he, aonhoore„ yan d„„,i,Ve I D™ avond van d en dag te 8 uur z.l een few hadden Donderdagmiddag te maakt. fan eind, was, kwatn het bericht, dat abusu- nm,..ns fadedaad een obaefaie i Da haar Prosl hÜ-nkomst plMfa febben in da grogfa vergadering belegd in Caté iop voor oe e k Het opvallende m deze heele geschiedenis is, yeliik het verkeerde lijk was afgegeven, zoodnt verf0|k(e de ro] Tan den vr„p<mt Don José kerk, wsarin wij met elkander God en menschern üoozen van Qnstwedde. Na afloop van de ver- dat de politfe den trein heeft laten vertrekken, de lijkwagen weer naar Bergen-op-Zoom moest /waarom nu mmtppn mnnr niet in hef Spaanschwillen dnnVen voor het vele goede in, en door hot gadering trok men in ëen groep van ongeveer zonder een onderzoek in de verschillende cou- korren, om het werkeluke familielid af 'e ho'en. Ilil(r„.nmun „1, rh«*é ?t- een zantrer met een werk geschonken. 250 man langs het Stadskanaal. Tot het houden pé-s jn te stellen, al was het alleen maar een De kistenmaker was het, die de vergissing had reidznam weelderig, klankvol geluid, van op-| O®1 natuurlijk ieder büjk van klinkende baw van een „optocht" was geen toestemming gege- („fonnepren geWeest naar de reizigers, die in opgemerkt, toen hij in het gasthuis een lijk meri«l!ike krocht» biina voortdurend overdieef langstelling met groote ingeromenheid door ven. De menschen wandelden in de grootste Den Haag waren ingestapt en ter controle der kwam kisten en bemerkte dat d^ afmeting van u.;Uetlw van zjjn slem. den pennin-meester zal worden begroet, behoeft Irnimfb An orde. P lotseliiYST begonnen marecnaus- l-i i i.i, n i ntiamaneiamda mnt dat w«r,ti.n till 1 il eisdhen brood I Een bon* Ongeregeldheden Wj een werkloozen- demonstratie. de man te Dordrecht is uitgestapt. Het signalement dat zij opgeeft Een lugubere vergissing. i haar een bizonder te waardeeren kracht bc- i' zit; ook de rol van MicaeV e*n In b,t A1;r' Bme" Geslijte <e Bergeu-op- wa, ,n fan,..™.™),, bmjan faj Bella Palla, voor. vertoont was een parente uit Huibergen gestor- vac,ol. <ia j, ,a„ bu,KIWewaIv. blanlr eenige frappante punten van overeenhomst met ba, 1,-jtenhuis overgebracht, waar b ,d ™J| bi, werden geholpen, dat door da dam. uit dan monrdcnuné onna. .a.L u.V.en »u.verl.««, maar KU muUUIIiJ* I Ct-, pen jaar 4578 ziekenbezoeken werden afgelegd^ terwijl het aantal der patiënten van het zieken* huis der wijkverpleging het getal 212 heeft bereikt en op de polikliniek 5Ö19 patiënten Smaak hadden wij gaarne bit fatar gewenacht. I w'recepti. worden gehouden fa Er la trouwens vour onze Hollantfache zangerea-, h» y,iilRebouw vpinnn WM, w Daarom zal op den 17den Januari aji. van kalmte cn orde. Plotseling begonnen marechaus- kaartjes# sees te paard den stoet uiteen te^drijven, daarbij i geholpen door rijks, en gemeeitteveidwadtters, He( doorMeVe„ der correspondentie die de blanke sabel trokken. Specmnl de leiders m yan d„ oy<.riffe beK.baidenj op de tamers van de betooging liepen gevoelige klappen op j yan mr WijsInan Bevondc„r beet, enknj Enkelen werden zelfs in het kanaal gedrongen. opgeleverd. Het hooren van eenige por- H« stotwa., dat de betoogers op de vludr, wer-w>ormee yer,la8OTe en dan om. ëen gedreven. - ging, had geen gunstiger resultaat. Niets vijst DE ZAAK GROENENDAAL VOOR HETHMMfl HOOG MILITAIR GERECHTSHOF. Riet lijk n:et overeenstemde met dat waarvan hij drukwekkend was Arrton Dirks vertolking van] geen nader batoog. de maat had genomem Vad. d(J rol VQn den 8ti<nrrnve<:Kter Escamillo; watDm uitbreiding v*n den aibeld heeft ook M W i iffi'rrtn«r I 'vee^t de s,em van dez®n *«nger een zeldzaam lasten daaraan ve>"bonfl*n in n'et gerings mat# ors vergi ig g. timhre en hoe weet hij die te beheerschen, verzwaard, daarom zal op den 17en Januari n» Te Arnhem heeft zich bij een gezin aon het niettegenstaande in het bizonder juist deae na d# samenkomst in St. Jan, bij de uitgangev Johannaplein worstvergiftiging voorgedaan. Het d(mkbare rol zich leent om in uitersten te ver- der kerk worden gecollecteerd. En waar het tel geheele gezin, man, vrouw én drie kinderen, is vo]j n. verwachten is, dat menigeen reeds in den loop na het gebruik van het middermaal, waarbij Coen Muller was als steeds voortreffelijk In van de volgende week een extra feestgave xsi er op, dat de heer Wijsman met vijanden of worst is gebruikt, ernstig ongesteld geworden. spoi en 7nmr; rijn Mng vinden wij altijd heel willen bijdragen, danr sHIen de ondergetee* personen die het hem lastig maakten, te doen De politie heeft de nog resteerend* worst in WQt moo^r dan 2jjn stem, een bewijs alweer dat kenden zich gaarne beschikbaar die gaven M A s Dinsdag 10 Januari TI uur zal voor het kad- Aan ziïn geslotenheid was men gewend, beslag genomen, evenals een partij worst bij ren zonder muzikaliteit de mooisto stem geen waar- ontvangst te nemen. - Jl.1...1. _tU1....Jn|t Ar. urnrct tunc fToV Arifl t II I t Hoog Militair Gerechtslurf te Utrecht de zaak Groenendaal behandeld worden. Wegbrengen van schepen. Voor bet gerechtshof te Amsterdam had zich kt hoóger beroep te verantwoorden een 30-jari- Aan alle kapjters te Amsterdam is, volgens de T e L, door de politie verzocht op hun be- 8 reeder, Baron S. tot E. te Hilversum, mzake, zoekers te willen letten, daar vermoed wordt, dat hij had uitgelokt dat het visschersvaartuig dat <k dader zjjn haar, dat zoo duidelijk in het ^Aeolus den T4en Maart 1919 in de Noordzee signalement beschreven ia, zal laten verande» tot zinken werd gebracht, waardoor hij de ren^ door het te kleuren ol bij te laten knip- Verzekeringspremie van het schip machtig werd. 1 J 1 J 1 Ons onderzoek heeft, aldus genoemd blad, ons de overtuiging geschonken, dat hier geen vrouw in het spel kan zijn. Ook zijn we er vnn doch ook aan zijn groote kalmte. slager in Klarende 1; waar de worst was gekocht. d(> heeft f De oftderzoekingsnutoriteiten hellen meer en Een en ander wordt aan het gemeente-slachthuis De kleinere rollen werden behoorlijk vervuld; meer ovér tot de meening dat de moord is de imferrocht Het braaksel von de patl-nten is Liu bajlM imponeerde als steeds door voor bacteriologisch onderzoek naar het ge meenteziekenhuis gezonden. De toestand van de patiënten gaat vooruit. daad van een krankzinnige. Verbrand. Namens het bestuur der w ikverpleglngji IX JOH E. W IL. Crabethstraat 10. D F. W. G. VERHEUL. Bleek«rsiiM«» 2t P. BLAZER, Groenendaal 94. Te Clanerbrug is een driejarig knaapje In a] beneden warep veel hiaten I Het aanvangs- een pot met kokend water gevallen cn aan de brandwonden overleden. opvatting en bevalligheid. Het décor, vooral in de eerste acte, met dat typisohe slordige Spaansche zonnige straatje, Beroep Ned, Herv. Kerk. vo'deed zeer goed. Onze oud-stadgenoot dr. S. H. H. J. Barker* De belangstelling was maar zéér matig, voor- bach v. d. Sprenkel, koipt al* no. 1 voor op 1 do voordracht voor predikant bij de Ned. Hor»! Tevens was den reeder ten laste gelegd valsch- heid in geschrifte in het manifest over de la- ?cbil>: I vrouw m net ape. .an i.,n. ..jn Ife recfitbank te Amafarriam veroordeelde den j t da, als ,OIran, ge,fa„B„ m„ar wil- reeder tol twee jaar gevangen,.,,,r,f wegena het heel ander licht op deze 1 Mi fan laate gelegde. Ven het tweede werd A yaU(.n 0* man vrijgesproken. De procureur-generaal mr. baron Van Ha- rinxma thoe Slooten, liet ook vellen de aanklacht Van valschheid in geschrifte, zoodat de r#eder alleen terechtstond wegens» uitlekking van mis drijf. Beid. bleef bij zijn ontkenning voor de rechte |>ank. Op versoek van den advocaat-generaal werd j uil Kuiumi wutucii u^cinoaAi, viai uc tiivuiu de schipper, duf het adup tot nnken had ge- tusschen Leiden en Den Haag moet zijn ge- jbracht en daarvoor door de rechtbank tot 1H j pleegd. jjaar gevangenisstraf werd veroordeeld, niet on- der eede als getuige gehoord. De advocaat-ge- De dubbele moord te Retranchement. fteraal vroeg vernietiging van het vonnis van de (rechtbank en oplegging van dezelfde straf. De Haarlemsche rechtbank heeft S. KETELONTPLOFFING OP EEN STOOMSCHIP. Men seinde ons nader van den Hoek van Holland Het stoomschip At'antico is met drie sleep- booten van L. Smit hier binnengesleept. Dr. Rij- Van goed ingelichte zijde verneemt de N. Ct., ken met 5 man van de reddingsbrigade en twee dat een reizigster, die in den bewusten trein loodsWrlingatt b-goiven zidi aan or ▼an Amsterdam naar Wijsman werd vermoord, zfj tusschen Leiden en schoten heeft gehoord, klaring dus voor uit kunnen worden opgemaakt, dat de moord uur was op de affich*# aangekondigd op half kerk to Ams'erdam. acht, doch de Nationale Opera had aan ons blad I Goudsche H. J5. S.-v e r a n I g fï» f. In haar advarfanria bij v"fa*riw °r>g^,,rn I Naar wij m Zua.dag 14 J.noa* „acht uur waardoor uil d.n ..rd dar fafat do Goodach. H. B. S.-v.reanlglag haal verachatdanfat te laat kwanten an «oodoëda jaarli.ksd,a„ ,y„ ,e„„lnïo„d b„ g,v« n,et alleen da morne onvartnra, nt«r gok hal /„«man" dar .od«.lt „On. Gar grootste deel van het eerste bedrijf mt*»en. noegen Neder!. Reisv«r«enfging. Als resultant van de onlangs gehouden blfi eenkorost van de Nederl. Reisvereeniging, waan» Ontslagaanvrage Otto van Tussenbroek. De heer Otto van Tussenbroek deelt mede, vervoerd. De ke'el is gef De waterdichte schotten zijn ontzet. Het is alles één grobte verwoesting. De mailboot Prins Hendrik lekgeslagen. De mailboot Prins Hendrik die gisternacht In verband met den dubbelen moord, die van,Vlissingen was vertrokken, is naar de ha- onder Retranchement in Januari 1920 gepleegd ven teruggekeerd wegens lekkage in de achter- werd op het bejaarde echtpaar Parrels zijn pjek- gij onderzoek bleek dat een klinknagel ihinist te Umuiden, wegens het doen zinken zooals gemeld de vermoedelijke daders in was gesprongen, waarom de gezagvoerder noo- ran «en vaartuig, veroordeeld tot 6 maanden België gearresteerd. Woensdag nu is door de d;& oordeelde naar AHissingne terug te keeren. gevangenisstraf met aftrek van de voorloopige justitie uit Middelburg en die uit Gent in do Gistermiddag 12 uur is nu de mailboot Prinses Itechtenfs. j omgeving van de plaats van den moord een JuHana vertrokken. H. K. machinist te Castricum werd wegens onderzoek ingesteld naar ligging van de wo- eenzelfde feit veroordeeld tot I jaar gevange- j riing en andere terreinbijzonderheden. itisstraf. A. A., schipper te IJmuiden, werd vrij- gesproken. 1 Poging tot vergiftiging. JiLTX I" "mttbiBl', WWM Ta Leiden is gearresteerd een 18-jarig dienst- b°°rd' yhchttghetd oan het do-j, zmken van een «ar- I dubbe| tot yergif,igi„g ^uig veroordeeld tot 8 maanden gevangenfastraf haar ^troon. De raden waa, dat rij geld had ontvreemd en vreesde, dat dit ontdekt zou wor- die aan een vliegtuig werkte, dat daar was ver den. Het dienstmeisje heeft volledig bekènd. ongelukt, bij den storm uit de machine geval- Brutale Inbraak. 1 len- H'ï is in het *iekanliuis opgenomen, wnar hij T j w, is overleden. Hij laat te Brussel een weduwe met In dan nacht van D nadag op Voanadag te m ifafaa.an achter. een brutale inbraak gepleegd in het perceel „Hollandia's" goederenhandel, gevestigd aan De Vecht bij Weesp. de Prinsegracht te s-Gravenhage. De daders Uit Weesp wordt gemeld dat de Vecht op hebben zich toegang verschaft door een poort- 20 c.M. N.A.P. teruggevallen is, zoodat de je aan de Brouwersgracht en kwamen over een verbinding met Amsterdam hersteld is. plat dak en langs een brandladder in het buis. I Op Marken. Hier hebben de dadeis verschillende deuren komst zal een bestuur worden gekozen en hel reglement worden vastgesteld, terwijl de plans nen der vereeniging zullen worden besprolM*% Minderjarige aangehouden. Gisteren kwam hier tyin het station ds 14»Js« rige knaap J. K. uit Eindhoven aan, die zondar plaatsbewijs de rei* van zijn woonplaats l Met aftrek san de voorloopige hechtenis. Zedenmisdrijf De rechtbank te Heerenveen veroordeelde den rijksambtenaar te Akkrum, die terecht stond we gens zedenmisdrijf, tot vijf jaar gevangeniastraf. Het Mrto-ongetak te Zutphen. Voor het Arnhemsche gerechtshof is behan deld de zaak tegen den industrieel te Zu'phen, die door de rechtbank aldaar veroordeeld werd tot maand gevangenisstraf wegens onvoor zichtigheid en nalatigheid bij het besturen van zijn automobiel op 30 Augustus j.1. op den weg tusschen Zutphen en Wamsveld, waarvan het (gevolg was, dat een wielrijder door de auto (Werd aangereden en gedood. Beklaagd# werd na het gebeurde ernstig ze nuwziek hij kon zich thans niet alles meer her inneren omtrent het gebeurde. De advocaat-generaal mr. Cnopfus eisdite met bevestiging van het vonnis der rechtbank te Zutphen met verwijzing van de opgelegde (Straf van 1 maand gevangenisstraf In 2 maan- De „Eems I" behouden. 'De lood**choener E-ms I i* gist «morgen te Delfzijl binnengekomen. Alles was wel aan Uit een vliegmachine gevallen. Te Steenbergen is een monteur uit Brussel, fa Men schrijft aan het Hbl. van het eiland Mar- getorceerd, o.a. naar het kantoor. Het kleine ken rartrek waar de brandkast stond ward geheel j)a stormen eerst uit Zufd-West, daarna N.- afgesloten met tapijten en klcecen die zij uit West veroorzaken deZen winter zooveel over- het magazijn haalden. Toen deze afsluiting stroomingen, dat de oudste menschen zich niet geen li<ht meer doorliet, hebben de daders de kunnen herinneren ooit zoo'n winter te hebben brandkast geforceerd, waardoor het zware doorgemaakt. Na 1883 is het weer niet voort- voorwerp van één der zijden over de goheele durend IOO slecht geweest, lengte is opengescheurd. Alle \oeite bleek I Oudejaarsdag liep het eiland weer onder en vergeefs j er bevonden zich In de brandkast toen anderen dag het water wat gezakt was slechts boeken en papier». Uit het magazijn hleek, dat de omringdijk thans op twee plaatsen is doorgebroken en op vele plaatsen gehavend. Het weer is opnieuw op 2 en 3 Januari zoo wordt niet» vermist. Valsch bankpapier. Af da Nationale Bankvereeniging te Leiden is m valsch bankbiljet van f TOO In betaling ge geven, dat door de politie in beslag is genomen. Een lading mals verduisterd. Uit oZlt-Bommel meldt men aan Het Volk: D# molenaar R. elhier had voor enkele weken Wen hechtenis. DB MOORD IN DEN TREIN. Hst bericht van ds Telegraaf, dat het ondsr- zoek van ds politic thans in «en zoodanig sta dium fa gekomen, dat men veronderstelt, te kunnen weten, wie hoogstwaarschijnlijk dsn fnoord hseft gspleegd, dat m«n den persoon, t? utllfÜlIl i nfaf1 ^vnkrgrrL»11^» lsf* R Ct- te otterdam 30,000 K.g7 mais gekocht en 1 lijks plaats hebben ten gevolge van den atorm inn f.-i.-L. n- twbliriahaaft natuur liik zékere d*ör Wl aangenomen, die het vrachtje en het ruwe weer. roaT^v^^^rd. teTh^ nat,f ^-Bommel zou brengen. Levensgevaar is er gelukkig tot op dit besdbUdtia* staande persoonsbeschrijving juist_,P« la^°f aan boord fehracht, het schip is blik nog voor niemand geweest. k* mlfar é«n «*n mnnr da» in een benealde Rotterdam vertrokken, doch nooit op de K m~f Tan een spoo^ dat in een ^peaWe geaTrive*rd. Door de politie is direct een uitgebreid onder- slecht geworden, dat weer het eiland geheel met water is bedekt. Wij vernemen, dat er veel zieken komen. Er zijn gezinnen met 5 h 6 kin deren, wear all» ziek zijn. Het water In de wo ningen ik een der grootste oorzaken der ziekte verschijnselen, die doen denken aan griep. Het verkeer tusschen de buurten kan nauwe- Kumt en Wetenachap. lT*1'tal!>TX TSLX S''~k en tfama fa Km lidige ochip fa HM. rëds op het oog ton "TTnw "S St. AfahonfapolrW fa Zëbmd opg«p«,rd. ter- (wll»mi nog maar zou behoeven te gmm sprake. Hot ondersoek wordt mot kracht in alle rfcbr 'jtingoiv <he eenigs kans op succes kuniwn biw •dan, "voortgezet Hst vschsal van 4 rolgd mm tijn door jm\ geheim- automobilist, is asagsdikt Het ssnte I srvan is juist, doch Mst Juist is, dat dsou- dsn conducteur tot san zijn woning Atrhoniepolder in Zleeland opgespoord, wijl te Rotterdam en te IJsselmonde eenige hoe veelheden mais zijn gevonden en in beslag ge nomen, die tot de lading hebben behoord. De schipper is voortvluchtig, doch zijn signa lement is bekend. Een roovsr geknipt. Nationale Opera. Carmen. Pittig en aantrekkelijk blijft dit werk, datee rend uit 1875, nog steeds en het handhaaft zich boven heel wat opera's van jongeren datum; wij moeten dit toeschrijven aan de pakkende dia- j matische handeling, de boeiende, hartstochte- I lijke muziek, die karakteristiek, u!'b»-'d*nd ®n Noor hal hma rfan bmring fa M^trirfrt fa faH«a~Bg fa g-Makt rtoor fantenl die wat t. G™» ye[bond,^ overgebracht om aan de Duifaclte )m«itie fa «eggen heeft, dl. bij het compone ren ervan «-ft" verbontten. worden ororgeleverd de 22-jarige Duitscher gegrepen is door bet Geiue en daarin getuige- Hub. N. uit Jüiich, to Kaïkrad* gearresteerd, nis aflegt van den gerijpt» meester, al was den mamm riiwieldiefstaI. Het ondetzoek der re- Panisch» componist Bizet, evenals zoovele be- Dnniël Zuioaga. f Spanje heeft een van zijn grootste zuiver ste ar'isten verlor», de beroemde ceramist (leemachilder) Daniëu Zuloaga, oom van den beroemden schilder Ignacio Zuloaga, wiens meester hij is geweest. Daniël Zuloaga heeft eerst te Sèvres gestu- ■- deerd, keerde daarna naar Spanje terug, naar hier had gemaakt. Het jongmensch wilde b yk de oude ceramiek-fabriek van de Mongloo, baor eens uit. De politie heeft daar echter een «raar hl} da vafacMIlrndc werken fa Spaansch- Mokia voor gestoken door den Jongen nnar «ijn Moortellen stijl vervaardigde. Maar hij werkt, oodefa tanig fa «tnren. Ln dan tal er nog WM vooral fa lijn atelier van San Juan de Los Cn* wat opritten. bnlleros. te Segovia. Daar fa Mj dan ook op p0,tdil I van-ten t o o n« t.I I tng. hoogen leeftijd gestorven. werk»de tot de laat- m ste minuut De Goudsche Concoursclub organiseert Zona In de oude kerk, welke een kunsttempel w.s dag an. des morgen, om 10 uur fa gewordrm. werden de veelkleurige waterkruiken, baan van café .Harmonie „p de Markt olhfa» de vlammende faience-varen, de bonte vloert.- postdulvrmfantoonatóllmg voor Goud. gels, volgens de zuiverst* Moorsche tradities omliggende gemeenten. de reproducties der oude wapenschilden ten-Eenige medailles zijn beschikbaar gestejd.^ toongesteld. Dat alles vormde een geheel licht van kleuren. verrukking voor het oog. Daniël Zuloaga was en'hoier'nst voor de kunst, waaraan hij zijn levm gewijd heeft. W18IKLH01KIE1V. Off. Not. Kiet Off. Net fl Jan. 7 Jan. 12 u. Lonrian 1I4'>J 11.48 144 1 48 Parija e 81. Hö 22.— Rrusaal. e WM 81.' 6 Zwitserland bïftO 62.' 2* ttaanaa o.onf 0.004 Kopanharan 64.16 64.20 rihristiania 486» 42.70 Stoskhalm 47.70 «7.66 Nsw-York 2.78 9WU D» «ykverplCKiag. Earn SS-Jftrlg Jnhlleuaa. Dinsdag T7 Januari as. zal het vijf-ervtwintig jaren geleden rijn, dat de wijkverpleging der Ned. Herv. gemeente te Gouda haar werk in De Jury wprdt gevormd door de heer» Me<4i j dens, Rijswijk en Blote van Treslong, den Haagj| onderdirecteur der Rijkspostduivendienst. De bevolking van Gouda. Volgens de op 3T December 1920 gehoudeW volkstelling bedroeg de bevolking op dien da* j tum: 12913 mannen, 13559 vrouwen, totaal 26472 personen. Komt bij door vestiging: 573 mannen, 038 vrouw», totaal 1211 person». j Komt bij door geboort»334 mannen, 324 I vrouwen, totaal 658 person»Is samen 13820 I mannen, 1452T vrouwen, totaal 28341 persoa 1 nen. Gaat af door vertrek643 mannen, 738 I vrouwen door sterfte T40 mannen 140 I vrouwen. Op 3T Dec. 192113037 manrwn, 13648 vrouwen, totaal 26682 personen. Do bevolking is in het afgeloop» Jaar 124 mannen 26 vrouwen vermeerderd, toe I taal 210 personen, teg» 90 person» ovtel I 1920. Openbare aplrftlstlscha séaitea.!j Maandagavond ai. zal meVn. da wad. dr. I Akkeringa—Kromme rit 't Gravenhag# voo» I da afdeeling Gouda van da Splritlstiacha Vara I onze stad fa Dat w«k brtmchoM-"rr" I gezegend geworden en het heeft nritttechoot. Xhoatetrizte .oorwetpen zet heechrijfa" wehr I XfalTÜ "te. belengetellfag den er van gadegeslagen en meerderen hebben tot! Metlnde Ane Rless. dien groei krachtdedig hulp steleend. M,|,(rronw Ane Rless zei Zonde, 15 Jen. U« I Wat fa het klein begonnen in det huisje echter \i.uw.,, Schouwburg een metfade gea de Vfachmerkt, eertijds tfoor den heer Trfaeefl- waarin zij Hollnndsche, Franscho en D berg gratis ,oo« hat good, doel efgaeteenf liederen zei zingen, ote. een Coth. etm I Den 13den Jenueri 1897 kon ds. J. VF. Bethel- Mortelmone, Feure, César French, B boch tren der Sprenkel onze eerste zuster, mej. I Humperdlnch en ,en Eijken. Mewrouw M. Hoogerwerf, binnenleiden fa de vergadering fan—de Voogt «ei bat plenn enmfapM vsn een commissie uit den lfalheraad L z, den op ,*1, nemen. arbeid eener gemeente-diacones, terwijl zij Zon- Lfafa, matinée biedt eter mldze». ge eisfaft—ftl dag 17 Janoaci <U.v. fa den evonddienet fa delate belde bega.tde Madgenooten tehooren M| de gemeente werd voorgemeld ongatwijield «"«en velen daarvan gebrufa fa— rijwieldiefstal. Het onderzoek der re- Perijschen componist Bizet, dutcbe bracht aan het licifa, det N. fa de brum gelden, elechur oen kort leven beechona en had schuldig genaakt mr* moer- stierf bij Dm Berkelbech fa er niet meer, ook smut A 0110-b i e C e O Mieke Hoogerwerf bdroort niet meer tot del v.- z. e-. levenden. Meer bet werk bleef, jn God «*-">• Hfa WroMnmemte Rondte «s rm m e«_ bet en 't grefade fat M de hoogte weerop wü beat ven een vtalfabdie rifa,6-farig_ i V.t nu hennmu voor bij falgoet, tmrfar rle nm«J-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1