Balansopuiming Hypotheekbank voor Nederland 5 pCt. Pandbrieven a 97 pCi HENDRIKSEN, Azn. groot* Opruiming ii BALT. fl. DE 9 PONTSCHOOL ISW- Metaalbewerkers 1 k- jBoudsclie Gourant Groote OPENING Prima Belgische Eierkolen "101 KORTING UIT DEN OMTREK. Predikbeurten. Advertentie» FAHLMANN Co. GOUDA. Dr. BIKKER RIEMEIJER Caloderma Lanollas Foz°ahoning tablet. Geen zïchtzendingen. half Januari van Parfumerieën en Toilet-Artikelen OOSTHAVEN 29. GODDA. Telef. 118. Januari a.s. tntebrtjvinu van nlenvn Issrllsasa. Kantoor- en fiandelsoiileiding. TURFMARKT 69 - GODDA. g om tagemnst tn knmen aan da lonnerirla- 3' p ging geren vi] np de prijzen ran nnzt j g bekende 107 40 S Blauwe Werk- in Ketelpakken N. Ml Hoogstraat 1S6, Rotterdam. -TE VERKIEZEN BOVEN ALLES EEN AANGENAME AFWISSELING biedt Brlnrm nlt de Hofstad. TWEEDE BLAD. ■•dlteba Brief. ,g£4Si BINNENLAND. MunrnM*. KOLONIËN. oirw stelt. De man wordt aangereden, in ee» hub opgenomen, hersteld, doch heeft zijn i verloren. Het kind wacht tevergeefs haar vader; met de die voor gezondheidsherstel naar moet, gaat zij mede. In het penskm sterft urvrouw plotseling en de vreemde menschen de arme Jane naar een weeshuis, daar zfj opgenomen onder een nummer, haar b onbekend. Jane heeft behalve de viool geen gedachtenis van haar vader. In het wees- pub heeft Jane veel te verduren van de moeder Oie haar, grooter geworden, hard laat werken •n kastijdt. Liefde ontvangt Jane slechts van den hond Tom. Aan het weeshub b ook een waschinrichting Verbonden voor particulieren. Jane, inmiddels &6 jaar oud geworden zijnde, brengt waschgoed bij het echtpaar Blin, die haar overhalen met hun tiaar New-York te gaan, om haar schoonheid te 'exploit eer en. Na ernstige kastijding vlucht zij jinet viool en* hond uit het weeshuis naar de ^familie Blin. In New-Yotk krijgt ze vioolles van Ci musicus, haar vader; de banden des bloeds rloochenen zich niet. Na veel wederwaardig- Jted en wordt de toeleg van het echtpaar Blin Verijdeld en komt in de laatste spannende acte Blies tot opheldering. Prachtig spel van June Caprice als Jane geeft .deze film te bewonderen. De dressuur van den bond b ook ?eer merkwaardig en wederom weet JLvois Ambriola een explicatie te geven, waar- (voor hem een woord van lof toekomt. Voorts bevat het programma de weekrevue, /waarbij o.a. het roeinummer voor de „acht"te 'Henley goed gevolgd kan worden. Goedkoop maakt men tevens een reisje door ^Zwitserland en geniet van de mooie natuurop namen en tronen kan men lachen om de hoogst vermakelijke klucht „Losgelaten arrestanten." Burg. Stand Gouda. Geboren. 5 Jan.: Johanna Cornelia Maria, d. van A. C. Bode en T. J. van Ooijen; Annigje AL van L. van Wijk en J. KouwenhovenLam- ibertus Johannes Maria, z. van E. J. Jaspers en M. A. A. van EsCornelia Elizabeth, d. van C. N. van Meerten en E. Schouten. 6 Jan.: Pieter, z. van A. van den Heuvel en L. van Es. OndertrouwdLJU Verloo en M. C. den HertogP. van Dartel en J. C. van Empel J. Verburg en E. C. Fortuyn; J. Wol'ers en H. D. van EijkG. Schouten en G. Boon. Overleden4 Jan. Petrus J. Rijnaarts, 71 j.; Elizabeth van Veen, 19 Jaar. AGENDA. k ft Jan. 8 uur. Nieuwe Schouwburg. Tooneel- voorstelling De Krihfcebijter. 8 Jan. 10 uur. Kegelbaan Café Harmonie. Pcstduivententoonstelling. 9 Jan. Soc. „Ons Genoegen", des avonds londerlinge wedstrijden B'ljartclub „Tergouw". 9 Jan. 8 uur. Soc. de Réunie, benedenzaal Openbare Spiritistische seance. 12 Jan. 8 uur. Soc. de Réunie. Demonstratie Gevaert Producten. 14 Jan. 7 A uur. Soc. Ons Genoegen, feest avond Goudsche H. B. S.,Vereeniging. 15 Jan. 5 uur. Nieuwe Schouwburg, Zang- Ma tineé Aus Riesz. 16 Jan. 8 A uur. Bovenzaal Café Harmonie. Opricbtings-vergadering afd. Gouda Ned. Reis- vet eeniging. Alphen a.d. Rijn. i— In plaats van den heer P. Duinkerk is tot lid van den raad dezer gemeente door het hoofdstembureau benoemd de heer N. C. A. van der Linde. De heer Van der Linde behoort Apt de Lib. partij. Ammerstol. De Zalmvangst alhier was In 1921 buiten gewoon slecht, het totaal ter markt aangevoer de zalmen bedroeg slechts 521 stuks tegen 805 in 1920het aantal elften in 1921 hier verkocht bedroeg 1 tegen 2 stuks in 1920. De collecten bij de huwelijksplechtigheden op het Raadhuis alhier, hebben in het afgeloo- pen jaar 26.63 opgebracht. Tot bestuursleden van de turnvereeniging „Sport en Vriendschap" alhier, zijn gekozen de heeren W. Visser, H. Zanen, D. Herrema en A. B. C. De Jong. Haastrecht De Haastrechtsche Tooneelvereeniging lieeft Donderdagavond in het gebouw „Concordia" 'n liefdadigheidsuitvoering gegeven ten bate van Jhet Lighalfonds. De heer Bakker riep alle aanwezigen het wel- Itom toe en vertelde in 't kort waarvoor en op •.Welke wijze de opbrengst dezer uitvoering zou Woiden besteed. Opgevoerd werd „Het Lied van Moeder", tooneelspel in drie bedrijven en een voorspel. De aanwezigen toonden veel belangstelling en 'deden daarvan herhaaldelijk door applaus blij ken. Aan het eind dankte de heer Reneman, be stuurslid van „Het Groene Kruis", de uitvoe renden voor hunne gewaardeerde medewerking Voor het zoo huttige doel en sprak hij de hoop «r» dat dit nog menigmaal zou mogen ^gebeuren. Een gezellig bal, waarvoor een aardig strijkje ■ran de dames Verburg medewerking bood, be» ploot dezen aangenamen avond. BurgerL Stand. Gehuwd1: A. van Mourik en A. Root. Overleden: Aartje Rijkaart, wed. D. Verkerk. 82 jr. Woerden. Mej. T. Spreij, thans hoofd der Juliana- school alhier is benoemd als zoodanig aan de 1 Mei hier te openen 3e Chr. school. Coöp. Tuiniemvereen. „Gouda en Omstreken". Zondag 8 Januari. Gouda. Remonstr. kerk. 10 K o. v.m. dr. R. M 'deraa te Amersfoort. Kleine kerk. 10 u. v.m. de. J. Börger. J ithersche kerk. 10 u. vjm. ds. Th. Scharten. Geref. kerk. Turfmarkt. 10 u. v.m. ds. W. Jl^der, doopen5 A uur n.m. ds. T. Sap. Katteijsingel 10 uur v.m. da. T. Sap. doopen, avonds geert* dienst. Berkenwoude. Ned. Herr. kerk. 9A uvr v-ra. Al J. N. w. <L Heiiden. Boskoop. Herv. kerk. 10 uur v.m. dr. P. Glas. Bevestiging van Kerkeraadsleden. Remonstr. kerk geen dienst. Gouderak. Ned. Herv. 9% uur vjn. en 6H uur run. ds. Verkerk. Haastrecht Ned. Herv. kerk. 10 uur v.m, ds. E. v. d. Broek. Geref. kerk. 9 A uur v.m. Leesdienst 3 A uur n.m. Ds. W. Veder uit Gouda. Moordrecht Ned. Herv. kerk. 10 uur v.m. ds. Kniphuyzen. Oudewater. Ned. Herv. kerk. 9A uur v.m. en 6 uur n.m. ds. Buiskool. Stolwijk. Ned. Herv. kerk. 9A uur v.m. ds. B. J. Kanis. Evangelisatiegebouw. 9% uur vjn. en 6X uur n.m. ds. Luteijn van Muiden. Waddinxveen. Ned. Herv. kerk 9% uur v.m. ds. Steenbeek bevestiging nieuwe leden. 6 uur n.m. ds. Steenbeek afscheids-predikatie. Remonstr. kerk. 10 uur v.m. ds. Houtgast Nieuwerkerk a.<L IJssel. Ned. Herv. kerk. 9 A uur v.m. en 6A uur n.m. ds. Luyendijk. Lekkerkerk. Ned. Herv. Kerk 6 non. ds. J. N. v. d. Heijden uit Berkenwoude. Gouda. Maandag 9 Januari. Nieuwe gebouw Heil des Volks, Peperstraat. Vereeniging Cal- vijn. Ds. A. Luleyn van Hasselt SPORT. VOETBAL. Wedstrijdprogranuna voor Zondag 8 Jan. N. V. B. Westelijke afdeeling le klasse. Ams'erdam: Blauw Wit—H. B. S. HaarlemHaarlem—D. F. C. Amsterdam AjaxFeijenoord. RotterdamV. O. C—R. C. H. UtrechtU. V, V.Spartaan. Den HaagH. V. V.-V. V. A. Overgangsklasse. Amsterdam D. E. C,Sparta. ZaandamZ. F. C.—A. D. O. Den Haag: V. U. C.-S. V. V. SchiedamHermes-D. V. S.—Stormvogels. Den HaagQuickA. F. C Rotterdam Excelsior—'t Gooi. 2e klasse B. RotterdamXerxes—Velox. Hilversum j HilversumO. D. E. Victoria—Hercules. DelftConcordia—Olympia. ZeistZeistD. O. S. 3e klasse E Gouda GoudaV. F. C. VlaardingenV. C. S.—D. V. V. Den HaagB. M. T.—Celertias. T. O. G. O.—Schoonhoven. Schiedam SchiedamSport en Strijd. Reserve 2e klasse D. Gouda O'ympia—Vriendenschaar 2. GorkomUni'as 2—Steeds Hooger 21 ï>ordtD. F. C. 3—Xerxes 2. RotterdamU. S. C. 2Excelsior 2. G. V. B. lste klasse. Alphen II—Gouda II, 2 uur. G. S. V. I—Bodegraven I, 2 uur. Woerden I—Olympia IH, 2 uur. Schoonhoven II—O. N. A. I. 2,30 uur 2e klasse A. Alphen IIIZwammerdam I, 12,30 uur. Rood-Wit I—D. V. V. L 2 i'i'r. Bodegraven II—O. N. A. II. 2 uur, 2e klasse B. Gouda IIIGouderak I, 12 uur. Moordrecht I-G. S. V. II, 2 uur. 3e klasse A. A. L .T. V. H-Alphia II, 2 uur. Oudewater II—Zwammerdam II, 2 uur 3e klasse B. Olympia V^Haastrecht I, 12 uur. Gouderak li-Schoonhoven III, 2 uur. O N. A. III—Moordrecht II, 2 uur. G. S. V. in-Zevenhu'zen I, 12 uur, 4de Jdasse. Woerd»n IIÏ-Gouda V, 12 uur. Schoonhoven iV-Moercapelle I, 12 uur- Zevenhuizen lï-O. N. A. IV, 2 uur. Stolwijk I—Haas'recht II, 2 uur. Groentenveiling. Belasting op de honden. Burgemeester on Wèthou- ders der gemeente Gouda brengen ter algemoene kennis dat in Januari aan alle hou ders van honden een heschrij- vingsbiliet wordt uitgereikt, welk biljet behoorlijk inge vuld en onderteekend binnen 14 dagen na de uitreiking, moet worden ingeleverd ten stadhuize, Kamer 0. Houders van honden aan wie op 1 Februari a.«. nog geen beschrijvingsbUjet is uit gereikt, zijn gehouden daar van vóór 8 Februari aangifte te doen ten kantore voor noemd. Voor honden waarvoor de belastingschuldigheid in den loop van het jaar ontstaat, moet binnen 14 dagen na dat ontstaan op voornoemde wijze aangifte tgeschieden. Gouda, 7 Januari 1022. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. VAN GALEN, Lo. B. De Secretaris, G. J. 3. POT. 100 83 MMNÜtf MARKT 9. TEL. 210. betuigt tyn hartelijken danlc voor de talryke bewijzen van belangstelling op 80 Nov. en 23 Deo. 0 102 Een net BURGER. WOONHUIS gevraagd. Aanvaarding of April. Brieven onder nummer 06 bureau van de Uond- aclie Conrant Markt 31. Maart 96 20 Er biedt zich aan oen Waschknecht. Adres: J. STRAVE^, )4 6 Haastrecht A 83. j Verkrijgbaar bfji i 8. H. VAN LOÖN v/h. Wolt êc Co. A.s. Maandaq 9 Januari 88 a0 ALGEMEENE WAARBORGMAATSCHAPPIJ O.igerloht In 1889, Amsterdam, Keliercrjrnoht 482. Kapitaal 1 2.000.000.— Reaervea t 461.000 Hypotheken ruim 1 30.000 000.— Pandbrieven 10.900.000.— Aflosbaar pari binnen 25 jaar door verplichte jaarlijksche uitloting van ten minste vier pCt. van de in elk jaar uitgegeven pandbrieven. De Directief Amsterdam, Januari 1922. Mr. A, S. VAN NIEROP. P. PEELENJr, GOUWE 14S. GOUDA. V- 6 Jon. Ï92T. Spruiten le srt. 48—73 id. 2e srt. 5— 37 roode kool 14.10alles 'per 100 K.G. groene kool per 100 stuks 2.50—8.70kro ten O.fiO—6.70 schorseneren le srt. f 35— 18id. 2e srt. 8-9 wijloof le srt. 64— 80id. 2e srt. 45—50id. 3e srt. 2—13; alles per 100 K.G. boerekool per 100 stuks 5.20idem per kist 0.68-0.83 uien per 100 K.G. 28.20prei 3.60—9.70selderie f 13.30—13.40 per 100 bosknolselderie oer 100 stuks 5—29kleiperen per 100 K.G. 25eieren per 100 stuks f 11.8012.60. •rktbeiiehisa. Utrecht. 7 J»n. "u '*mArkt waren heden 860 stuks vee oari '«Dracht, De pr zrn waren vo«r stieren f 140 a 290, voor vaarzen 130 6 260, voor pinken f 000 4 f 000, voor melkkoeien f 260 k 460, voor fcalfkoeien f 380 t Bi 0, voor vaar«koeien f 180 a 840 voor vette koeien f h f <>00 voor 86 ma<;ere kalveren f 70 a f 150; voor. 76 nuctiteren kalveren f 16 k f 28voor 287 magere varkens f 20 k f B5voor 8S biggen f B.f 14 00. «1 lammeren f 22.— k f 80.00; 19B schapen f 80.- h t 88.—. o mud aatdappelen f 0.10 a f 0.12 p. kHo: 20o mud appelen f 0.12 k 0.40 p. K.G.47 mud peren t 0.12 a 0.80 p. K. U. toter matuur' 1.10 J.JB per pond. Eieren f 0.121a f 0.14 per stuk. Koos f 0.7B k t 1.' 0 rte hentlut. Oude Hanen en Kippen f 1.70 k 2.50; eennvii f l.gB.a $00, I»v#nf2.50n 8.50, dui ven per paar 1 1_.10 n 2.65 lameen t 0.00 k 0. konpnen f LBO a 2.50. s»rt ren f 0.00 k 0,0 taisanten 08 0 0.00. onge hennen f 2.75 k f 4.50; jonge hanen f 0.76 n t 1.50. Tslatonlson Waarbarioht. Naar waarneming in den morgen van i 7 Janua i 1-2 Hoogste stand764.4 te Maastricht Laagste stand: 732.5 te Vestmanoer. Verwachting tot den avond van 8 Januari Matige Z. tot W. wind, betrokken of zwaar bewolkt, met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk sneeuw- en regenbuien, sterfte stijging van tem peratuur, overdag matige don< GOUDSCHE BESTIWRDERSBOND. f 1,90 per 70 K.G. franco tftuir. Bestellingen worden aangenomen vanaf MAANDAG 9 tot en met ZAT RDAG 14 JANUARI a.s., 's avonds van 7è tot 94 uur in «ONS HUI8 Turfmarkt 61. Bestellingen kunnen ook schriftelijk worden ingezonden. 95 20 HET -BESTUUR. Typen Duitsch Engelsch, KLA*ONDERB 79 60 STENOGRAFIE in da 3-'r»n«che, Dilfwhs Eacslaehe taal. Opleiding voor Leeraren en Mereurius. Gratis plaatsingbureau. Prospectus en inlichtingen kosteloos. Allis op 'I gtblid ru solide rakklHdlig. nERCUMUS HAVERMOUT Uitmuntend door smaaK en aroma Msrsch gefabriceerd uib de Nederlandsche fabrieh direct op tafel van dan verbruiken MERCURIU&-ORGINE. (eonrnouT) EBn preparaat van prima gort !l OMKEREN IS MGEEBENH Gefabriceerd door öo Kon: Peller» .HERCURms-JL Oston lAAN.WORMERVEEn VUAST UWEN WMHILKRe bi) h«t ocderio.lc der vrrschillfr.dr gewrichten, omdat door der.e methode op de ploat de ver- schillende plooien, holten en nissen worden vastgelegd en zoo het gevaar voor inïectie ver minderd wordt bij de operatie. DXC, De nieuwsjaarsredo van den burgemeester, waannede hij de eerst raadsvergadering pleegt te openen en die een kort verslag van de lotge vallen der gemeente pleegt te bevatten, was in een optimistischen toon gesteld. Natuurlijk is die toon relatief optimistisch d.w.z. in verge lijking met de andere groote steden van ons land is het hier in de residentie tamelijk goed te noemen. Twee belangrijke punten dienen we aanstonds te noemen. Het zijn de gezondheidstoestand en de financieele toestand, die beide gunstig zijn. Voor den Hang is dit in beider opzicht van be lang. We hebben geen industrieën, maar wel vele gegoede burgers die hier hun welverdiende rust komen genieten. In de eerste plaats den ken wij aan de gepensioneerden, die graag hier wonen en voor wie het van gewicht is dat het hier niet te duur is en dat het hier gezond is. Jammer is het dat de burgemeester geen cij fers omtrent den aanwas der uevolking heeft ge geven. Slechts deelde hij mede dat de vrees voor uittocht van gegoede ingezetenen niet be den Heap een bixonder» beteekenis te zullen krijgen. In het afgeloopen jaar zijn &enige be langrijke internationale congressen gehouden, die er op wijzen dat het inteinationule leven langzaam aan hersteld wordt. De Intcrnationnal Law Association hield hier haar bijeenkomst en behandelde de voor de scheepvaart zoo beltin r« rijke onderwerpen welke leidden tot het .opstel len van algemeene bepalingen waaraan de naam van de geboorteplaats don Haag verbonden ml blijven. Het pluimvee-congres, de tentoonstel ling van het trekpaard zijn mede belangrijke ge beurtenissen geweest. Bizondere beteekenis heeft de spoedig te ver wachten instelling van het Intei nationaal Ge rechtshof, het belangrijke instituut van den Vol kenbond. Het ligt buiten het kader van dezen brief om dc beteekenis van de oprichting daar van en de vestiging in den Haag te schetsen. Wat den Hang echter wel kan doen, is zorgen voor een gepaste .ontvangst en in verbond daar mede is het hotel-vraagstuk o. a. van veel ge wicht. In de naaste toekomst zal het gemeent?- b*.tuur zich mqt dat vraagstuk ten ernstigste moeten bezighouden. Het was een gelukkige gedachte van den burgervader om in zijn nieuwjaarsrede e*n woord van buide te brengen onn zijn voorgan ger, du. in do mcrielijke oopcnblikken voor ons land de kmchtige figuur is geweest die wij noo- dig hadden. Inmiddels neemt de wcrHoosbeld in den Heng zeer toe. Het aantal werUoozm w 't op ruim drieduizend geschat. Het moeilijkste aller waarheid was. Er zijn enkele heengegaan, maar, dat zal altijd zoo zijn. Geruststellend is dat het vraagstukken, de voorziening in r en nood deer totale inkomen van de zich hier vestigenden datmenschen grijnst het gemeentel.estuur des der vertrekkenden overtreft met een bedrag van wcer nnn- De le'ders van do werkloozen wc'en anderhalf millioen. Nu zegt dat cijfer niet alles de oplossing noluurlijk heel bestzij do n maar want verlies van één persoon mot één millioenocn beioep op de overheidsschatkist en klaar is inkomen wordt niet goedgemaakt met honderd ^ecs- Maar zoo eenvoudig is het geval niet. Hot van tienduizend, doch we zullen hopen dat het bedrag niet alleen relatief maar ook absoluut een vooruitgang beteekent. Het is voor den Haag een bizonder groot belang dat het vermogens kapitaal der burgers stijgt, want daarvan moeten we het hebben. Van den gezondheidstoestand gesproken, het cijfer der besmettelijke ziekten, dat altijd een der bes.e maatstaven is voor den hygienischen toe stand, is nog gunstiger dan in 1920 het geval is geweest. Het sterft cijfer is voor den Haag altijd het gunstige van heel Nederland, hetgen na tuurlijk aan zijn hygiënische ligging is te dan ken, al zal ook de eigenaardige samenstelling der bevolking, het ontbreken van slechte wo ningtoestanden, daarbij veel invloed oefenen. Omtrent de woningvoorziening was de burge meester zeer optimistisch. Helaas gaf hij ook ten opzichte daarvan geen cijfers die eenigen kijk op de vermindering van den nood kunnen geven, n^aar de algemeene passage over het woning vraagstuk was gunstig. De oplossing daarvan e'scht de grootste mogelijk krachtinspanning om dat se biikans geheel een financieel vraagstuk is gewoVd^n waardoor het des te mccielijker is. De onevenredigheid in de huurprijzen tussóhen de oude efi de nieuwe woningen vo mt een soort puzzle die wel niemand weet op te lossen. Waar schijnlijk zal alleen de tijd ditweten te doen, maar waarschijnlijk zal het dan geschieden op een wijze die niet aangenaam is voor de eige naars ter nieuwe huizen. Op de bepaling d^r huren wordt in den Haag een scherpe controle toegepast en de burge meester kon verklaren dat een overtreding der beslissingen van de Huurcommissie zeldzaam is. Gaarne hadden wij hier iels vernomen over de toepassing dAr huuraanzeggingswet, waarom trent we nog weinig gerust zijn. Hoewel de toestand voor den Haag in het al gemeen gunstig is te noemen, ontveinsde de burgervader zich niet dat de algemeene malaise ook haar grooten invloed heeft op den Haag. Speciaal wees hij daarbij op Schevcningen, dat een zeer slechten tijd doormeekt zoowel op het gebied van het hotelwezen als op dat van ae visscherij. Toen de Duitsche grens voor haringexport werd opengesteld, drukte de Engel- sche mededinging de prijzen en nauwelijks wa ren de Engelschc voorraden opgeruimd of de groote daling der Markenkoersen, die ook het vreemdelingenverkeer stopzette, maakte uitvoer onmogelijk. Daarbij waren de vangsten ise chter van bet grootste belang, dot door uit breiding der werkgelegenheid getracht wordt bet kwaad tegen te gnnn. Waar echter is het v/ork te vinden als alles in de malaise zit De oorzaak van den toestond weg te nemen vei mag zoo min het gemeentebestuur als de Regeering des lards. Des te meer baart het ri vol beid» zorg. Hopen wij dat het nieuwe jaar in deze moeilijke zaken uitkomst brengt. Do toestand in het algemeen is onheil-spellend niemand weet of we de crisis in de malaise gepasseerd zijn dan wel of de lijn nog stijgende blijft. No. 14828. SATERDAG, 7 JANUARI 1922. GEWRICHTSMUTS. {Otto Benammff zal wellicht velen Uwer een ieini? vreemd in de ooren klinken en dienen lij daarom te beginnen met een nadere uiteen- ketting te geven wat wij onder een „gewrichts- Inuis" hebben te verstaan. Wanneer er zich in Aet gewricht, dat eenerzijds, zoowel als ander zijds gevormd wordt door een oi twèe been stukken een vreemd voorwerp bevindt, dan «preekt men van een „gewrichtsmuis". Meestal bestaat at voorwerp uit een stukje been of kraakbeen, dat van de gewrichtsvlakken afkom- btig is. 1 Op welke wijze kan nu zoon been of kraak- beensplinter in de gewrichtsholte komen? In 1de eerste plaats kon een verwonding het spel Mjn. Zoo kan b.v. een heftige stoot tot p-evolg hebben, dot een beenstukje van het v'-. k af springt en in het gewricht terecht komt. V rvol- gen kunnen ziekteprocessen de oorzaak zijn. In "idit laatste geval is slechts een zeer geringe kracht voldoende het beensplintertje los te maken, ja komt het niet zelden voor dat het Siekteproces alleen al de losmaking tot gevolg 'heeft. Wanneer een dergelijk vreemd voorwerp 'in de gewrichtsholte is gekomen, dan ontstaat er een chronische gewrichtsontsteking. Een verschijnsel dat wij trouwens in elk onderdeel van het lichaam kudnen constaleeren, wanneer er een vreemd voorwerp ter plaatse is ingedron gen. De gewrichtskopsel zwelt op en wordt ronder Van vorm, terwijl het gewrichtssmeer meestal overvloediger afgescheiden wordt. Een en an- Ider heeft tot gevo]g('dot de beweeglijkheid van het gewricht beperkt wordt. Behalve een lichte rheumatische aandoening treedt er nog een ka rakteristiek verschijnsel op den voorgrond. Bij «en plotselinge, onvoorziene beweging n.l. gaat dit soms met een heftige pijn gepaard. Zit de patiënt b.v. rustig te lezen en wordt hij geroe pen, dan kdn deze, zoo hij vlug opstaat, door deze fluksche beweging het uitschreeuwen van pijn en is hij gewoonlijk niet bij machte een schrede voorwaarts te do^n. De pijn kan soms zoo intens zijn, dat het koude zweet hem uit breekt, de patiënt duizelig wordt en neervalt. (Deze voorvallen herhalen zich vaak, vooral wan neer de patiënt heftig in zijn bewegingen is. Wanneer de gewrichtsmr-'s scherpe kanten heeft, kunnen, zooals gemakkelijk is in te zien, belangrijke beschadigingen aan de wanden der gewrichtskolom worden toegebracht, die op hun beurt weeT aanleiding geven tot beperking van beweging van het bedoelde gewricht. Is het been of kraakbeensplintertje klein, zijn fle kanten g'.ad en bevindt het zrch op een plaats hraar bet niet gemakkelijk zich bewegen kan, don bemerkt de patiënt weinig van zulk een ge- lerichtsmuisje en klaagt hy hoogstens over ren Veimg pijn, die dan geworn'.ijk non reumatiek )oegeschreven .wordt. Veroorzaakt het ge- Wrichtsmuisje echter veel last, dan d:ent inge grepen te worden. Niet altiid evenwel is het ge makkelijk een dergelijke beensplinter gewaar le worden, hoewel de verschijnselen zijn aan wezigheid verraadt. Voor den tijd der Röntgon- photö's was 't dan ook zeer moeilijk de diagno se te stellen en nog moeiT'ker de plaats en de Juiste afmeting van het gewr'chtsmuhje te be palen. Voorheen was de chirurg aangewezen op goed geluk of slechts op vage gegevens het gewricht bloot te leggen. Thans kunnen wij, dank zij de Röntgenfoto, ons doel langs een veel veiliger weg bereiken. In de eerste plaats kunnen wij met zekerheid vaststellen of er werkelijk ■preke mag zijn van een g®wrichtsmuis en. ten tweede, zoo dit het geval is, de juiste beging te bepalen. Het voordeel springt hiervan in 't Dog, aangezien de operateur nu recht op zijn doe! kan afgaan. Is de gewrjehtsmuis verwij dend. dan verdwijnt vrij spoedig de p;jn en de verdei e onaangename verschijnselen van deze Mandoening. Ik wil eindigen met de mededeeling dat de gezichtseinder. Ull ilcl eenige oapen geiecien mei zijn matnugw. vm- Kontgen-foto ons onschatbare diensten bewijst De internationale gebeurtenissen schijnen voor I schortengoed, met een smal of een breed ger beroerd had, heeft hem niet weerhouden oliënd en nalaise ajj i itreepje, wat smaller of wat breeder, maar In elk geval zonder pardononbeduidend en lee- lijk. Waarom Ik «preek tegen, dat deze soor ten schorten het gemakkelijkst te wasschen zijner zijn andere aardige soorten goed, die evengoed in do wnsch blijven. De Delineator, een Engelsch modeblad, dat een agentschap voor patronen in den Haag heeft, biedt U overalls on schorten in alle modellen, die volmaakt zijn. Wilt go vnsthoudeft onn uw oude idee van schorten van gestreept schortengoed of blauw pleegzusterlinnen, dan kunt ge toch een keurig model nemen, en ook dit nog artistiek maken, door er bijvoorbeeld een grootert matrozen kraag von donkerblauw linnen op te nemen, en dito manchetjes, en zoo ge wilt, een groot# zwarte strik als dos. Ge kunt dit zoowrl com bineeren met het pleegzusterl'rnen, als met het beroemde streepjes-goed. Ge kunt eon gewoon rechtdoorloopcnd model schort, m men, met een donkerblauw ceintuurtje, on) het model eraan te geven, en verder nis garnecringj de groot® donkere kraag en manchetten, weüJcht worden de zakken ook met een donker rdfndje afgezet. Het best'kunt ge altijd een wijd chemise mo del nemen, en iets als een eenvoudige soort ja pon moben. Ge kunt desnoods best een patroon vcor een chemise-japon'voor een overall gebrui ken, als ge het maar twee naden wijder knipt, om het eventueel over een japon heen aan te kunnen trekken. Dit is een zeer practisch idee, als het werk, dat ge te doen hebt slechts licht is, kunt ge U geheel keurig annkleeden, er een overall met mouwen overheen aandoen dan zijt ge direct voor elk onverwacht bez.ek e- rcod, door maar enkel die overall uit te tr. k« ken. Het spreekt vanzelf, dat een eerste prin cipe mort zijn, dat een schort of overall een voudig sluit, zoodat hij in een handon.-'.rao'en onn en uit te trekken is. Ge kunt daarom ook voor schorten een hemdmodel gebruiken, dat over het hoofd wordt aangetrokken, en met een of twoo drukknoopen of met <een enkele knoop slui». Voor stof kunt ge het best gekleurd katoen nemen of gekleurd linnen. Bijvoorbeeld een rr< htdoorloopende overall van grijs linnen, nnn het middel bijeengehouden door een cein tuurtje van wit en zwarts blokjes, langs den ials afgezet met een randje van wit on zwarto blokjes, evennis langs de mouwen, lung do zak ken en aan den 200m. t« doen wat hij zijn naastbij liggende plic>j achtte. In den Volksraad kwam zijn •igengfrrdig# ffc guur wellicht het brat tot zijn rechtbetet dan in het milieu der vnkv.'reerJgJngen dl» tocl in de leatste periode van zijn leven zijn harte- Vind waren. Een beschouwende natuur, alz de zijne mist de flair, het r.öckeicht» 1 oi doorzettingsvermogen voor den strijd aan hef hoofd vun een volksorganlsalie. Hij moet er, dunkt onf.'altijd wat vreemd te* genover gebleven zijn. De kans, om in deal waren zin des woords de geestelijke menton te worden van het heterogeen gezelschap inf do Eederatie van Europeesche werkgevers ver*, eenigd hoeft hij verpast Zij paste henf! trouwens niet en kon hem niet passen. En inf' den Volksraad, waarin hij feitelijk zomJer-s' llnge sprongvnriatle in de politieke ontwikkel ling van dit tand als haar voorzitter de xit-s ting had bleek hij ras, in waarheid geen leiderJ doch gelelde. Het verwijt van eenzijdigheid wist hij niet te ontgaan. Op den voorgrond Is hij getreden door zijfll publicaties over de arbeidstoestanden ter Su« mntra's Oostkust. Zijn aanklacht heelt geleid tot het onderzoek van Mr. van Blommesteijn^ Maar ook, wanneer hij slechts deze verdienste had bezeten, zou zijn naam, als die van man van karakter en van gorden wille zijn blijven voorti leven onder hen, die het veoirecht hebben ged noten hom te ontmoeten. Zim laatsten arbeid, kaeft hij verricht In dienst der gemeenschap! do Raad voor de .Scheepvaart zal, dank zij zijn overtuigenden aondrarig Indië een stop nndeU brengen tot het ideaal van volledige ontwikke* ling, dat ook hem steeds voor oogen heeft ge staan." Voor nll-n ren hartebjke wensch in 1922. Eén Men ziet overalls met ronde, vierkante, ovale verlangen bezielt allenr.l. dat near herstel van den tuiden vreedzemen toestand, die in onze her innering al mooier wordt naarmate hij verder achter ons komt té liggen. HAGENAAR. SCHORTEN, OVERA' LS. In d®ze dagen van weinig dionstpNt^oneel zien vele dames, die er in andere tijdenrnjet aan gedacht zouden hebben, zich gedwongen, eenig, misschien zelfs vrij veel huiswerk te ver richt -n. Velen beschouwen dit als een excuus, om zich in het geheel niet meer te kleeden, dat wil zeg gen, in huis om te werken, oude onoogelijke dingen af te dragen, waarin zij in het geheel niet presentabel zijn als haar man onverwachts wat eerder dan gewtmnlijk thuiskomt, of zij onverwachts visite krijgen. Ik vraag U waar om hals en punthals met groote kraag. De schor ten met ovale of ronde halzen worden gewoon lijk uitgevoerd in cretonne of licht of donker- gebloemd katoen, waarmee zeer aardige effec ten te verkrijgen zijn. Zoo zou men zwarte stof "et «en kevspa- troontje kunnen nemen, en d.t langs hals en armen afwerken met een helrood randje. Dit stnat frisch en is al zeer weinig besmettelijk. Een rood ceintuurtje zou bierbij aardig staan. Vele overalls hebben ook een middel, wat door een elastiek wordt ingetrokken, en een wijd- uitgesneden hals, zoodat men er zoo inkruipt en met sluitingen niets te maken heeft. Eigenlijk kan men van elk aardig sterk waschstofje een overall maken, en deze zoo ar tistiek en frisch, toch practisch en waschbaar maken, als men wil. Met een breedc frissche gekleurde streep zijn ook artistieke effecten te bereiken, door de streep origineel te verwer ken. Mrt wat goeden smaak, wat aardig goed en een modeplaatje kunt ge de rest doen. Mijn doel was nlleen liw aandacht te verstigen, op Het antwoord ken ik al, dat men in huis, als nj aardige nieuwe modrllen overalls, die in men werken moet, niet veel nut is, niemand Mode, te maken en te koop zijn, en U op te niemai ziet hethet is toch maar voor in huis enz., allemaal argumenten, die men elkaar napraat. maar houden zij steek Het eenige argument, dat werkelijk de waarheid bevat, is, dat oude kleeren zoo opgedragen worden, en men niets voor een werktenue uit behoeft te geven. Maar.o, gij degelijke Hollandsrhe huis vrouw, weet ge wel, dot een keurige schort of overall met weinig moeite en zeer weinig kos ten in huis te maken iseen kleedingstuk, waarover ge U nooit behoeft te schamen. wekken, te breken met den sleur van leelijke schotten, maar dit practischo kleedingstuk zoo aardig en frisch mogelijk te maken. MADDY BRAND. De Oost-lndlê. Mr. VAN DEN BRAND, f overzicht-schrijver van den Volksfroad Het is toch een groot gemak, als ge uw huis werk doet in een kleedingstuk, dnt ge in het Vnn het Bat. Nwsbld. schrijft naar aanleiding schraal, verzandde de buitenhaven en vernielden i geheel niet behoeft te ontzien, maar dat toch van het overlijden van het lid Mr. v. d. Brand de stormen van 23 October en 6 November een aardig staat, en keurig van snit is. Het eigen- i het volgende groot deel der Scheveningsche netten. Men kunaardige van het geval is, dat schorten alge- „Geen politieke reusmaar toch een figuur begrijpen hoe het cr bij dit alles in het visschers-1 meen gebruikt worden, maar dan zijn het ook de man van wien naar waarheid werd getuigd, dorpje uitziet. Do toekomst van Scheveningen alweer over het algemeen zulke ongelukkige J (]at hij in 't herrenaa gestorven is. De voortdu- zekor, zoo sprak de burgemeester, een der dingen, dat men er zich niet in vertoonen kan. j rende bedreiging van den dood, die hij steeds donkerste plekken aan onzen gemeentelijken Immers de overlevering wil, dat men schorten in 2jjn nabijheid wist, en hem nog nauwelijks vervaardigen uit het raditioneele eenige dagen geleden mpt zijn machtigen vin- behoort Uit de Per». BESCHERMENDE RECHTEN Het nieuwste geschrift van de Vereeyigini „Het Vrije Ruilverkeer" is een overdruk ven een prae-.tdvies door jhr. Ynr. H. Smissaert sa* mengesteld voor de Nationale Vereeniging te« gen de Werkloosheid en verschenen in het Tijdschrift van den Nationalen Werkloosheid»* raad. Ofschoon het artikel dus niet nieuw meert is, verLumcn wij er hier gaarne nog eens plaat! éan met het oog op da blijvende actualiteit van het onderwerp, dat door den heer Smis* saert buitengewoon helder is behandeld. D« vraag die gesteld was, luidde„Is het heffen van invoerrechten op goederen uit landen, waar met een veel lager arbeidsloon d«m In ons land geproduceerd word', een geschikt middel tot bestrijding vun werkloosheid Hierop antwoordt de heer Smissaert o.m. doof de zaak als volgt te stellen „Ter wille der verruiming vnn arbeldsge* legenheid in zeker vak, besteden de ver* bruikers van de in dit vak voortgebrachte goederen daarvoor hooger prijzen dan zij daarvoor anders zouden behoeven te beta* len. Wnt beduidt dit De verbruiker be* taolt boven x (den normalen b.v. Duit* schen prijs) y (wegens invoerrecht «n al« premie voor arbeidsgelegenheidverrulming)> zonder dit invoerrecht, deze premie xou hij voor die y iets anders koopen, waarvan hij thans moet afzien. Zijn koopkracht dahlt recht evenredig met de stijging van den prijs. Die daling van zijn koopkracht betee* kent geringer afzet op alle markten, waar* op hij anders de y zou hebben besteed f die geringere afzet beteekentvermindering van arbeidsgelegenheid in de bedrijven, wel* ke deze andere goederen voortbrengen..! Wie zijn „de verbruikers" Gij en ik, van al die goederen, die wij noodig hebben voor de vervulling van onze dagelijksche, huis* houdelijke behoeften. Moeten wij voor som* rnige van die goederen meer dan voorheen betalen, wij zullen niet meer denzelfden prijs als vroeger voor andere kunnen ge* ven, ons dus in de aanschaffing van dia andere beperken, tenzij wij wegens de prijs* stijging van do duurder geworden fabriiate» deze voorbijgaan of een geringere hoeveel* beid dan tot nu toe van deze duurdere be* trekken. Hoe dit zij en welke verschulvln* gen in de aanschaffing van goederen we* gens het duurder worden van sommige zicH zullen voordoen, wij weten allen dat wij on« geld „maar voor één ding tegelijk kunnen uitgeven" (gelijk men zegt) en wij «uilen -* immers wij m o e t e n naar deze weten* schap handelen. Prijsstijging beduidt altijd» De zilveren vaas door JET VAN STRIEN. De handen in elkaar gestrengeld, het blonde hoofd gebogen, stond Til voor de tafel, en staarde. Stellig stond ze al tien minuten lang In dezelfde houding, als de tot vleesch-gewor- iden verbazing. Voor haar lag het geopende étui, bleekbeige, en in de voering van kostelijk komngsblauw fluweel lag, badend in zilverglans, de smalle tierlijke vaas. De zilveren vaas. Slank opgaand in lynen, fijn, bijna broos het model, oprijzend «it een vrij breeden ronden voet. Een droom van •ilver en blauw door een loopjongen haar Jranmorgén thuis bezorgd. Onbegrijpelijk. Of toch niet geheel onbegrijpelijk Til's ge- Bachten sponnen draden. Gister nog, toen ze- winkelden in de stad, zij met haar man, en Nol- da, zijn zusje, en Constant Borghout, zijn Vriend, hadden ze deze vaas, of een soortgelijke, in de étalage van een zilversmid gezien. Zij, Til, had in verrukking stilgestaan, en ge- &gd„hè, zóó iets te hebben I" Hugo was wre- Welig geworden en antwoordde„dure nesterij- •n onzin voor een jong huishouden, dat .jjofir zooveel andere dingen noodig had." Nolda even gelachen, zooals zij dat kon, frisch, ■fiden anderen, stupide, vond Til maar onstant, Constant Borghout, had haar 'ns van •erzij aangegluurd. Hij was een vriend uit Hugo's H. B. S. jaren, long naar Indië gegaan en nu met verlof. Hij Neef maar kort, kwam zich volgens Hugo p e€n vrouw zoeken, om dan weer naar Batavia, «erug te gaan. Hugo wist dat hij bemiddeld Jas. t Was hem eigenlijk wel aan te zien, al- Jd tip-top, 'n beetje dandyachtig misschien, Jnr .kwam Mj zoo nu en dan 'ns eten of koffie- jjnnken, dan bracht hij Til trouw de fijnste en duurste bonbons mee. TifS 'm °an No,<Ia ioPPeIeB» docht Hij Zei t niet, mair je voelde dat zoo. Al- "^«sten ze samen geinviteard worden, gin gen ze met z'n viertjes uit. Maar zij, Til, kon J zich wel voorstellen dat Constant, Conny zei- den ze altijd, daar niet in loopen wilde. Gut, Nolda was 'n goed \ind, 'n lief kind, maar saai geléérd. Ze had geen elegance, geen j I beetje zwier om mooie dingen te dragen. Altijd I en eeuwig die zoogenaamd-ariistieke losse flu- j weelen jurken. En dan dat gladde polkahaar 1 Nee dat was geen vrouw voor een chic type als Conny. Niet dat zij 't overigens Nol-'a I misgunnen zou, dot natuuriiik niet Ze i voelde opeens te zijn afgedwaald in een rich- 1 ting, die haar een onprettige sensatie gaf. En opnieuw mankte ze zich bewust, dat de blin kend zilveren vaas voor haar lag. j j)ure nesterijen," had Hugo gezegd, toen ze voor den winkel stonden en Conny had haar van opzij, achter Nolda's rug, aangezien. Ze deed alsof ze het niet oplette, maar ze voelde het we'. Conny had zulke aardige uitdrukkings volle oogen. Hugo ook vroeger. Tegenwoor dig waren ze zoo dof. Van 't harde werken, zei hij. Nu ja, harde 1 werken Altijd werken en geldbeslomme- -- r. Ze wist wel, toen ze trouwde, dat ze niet rijk zouden zijn. maar 't was toch niet mee gevallen. Hugo's oogen mochten er dan dof van staan, zij, lil, leed er ook onder. Bepaald. Ze was dol op uitgaan, op mooie dingen, op comfort. En dit alles kostte geld. Handenvol geld, placht Hugo te zeggen. y Weer zag ze den zijdelingschen blik vm Conny op zich gericht. Wat beduidde dit Had Conny medelijden met haar gehad Had hij gedachtzoo'n mooi jong vrouwtje, moet die nu alle snuisterijtjes missen, die voor 'n vrouw juist zoo aantrekkelijk zijn Arme kleine Til, moest hij gedacht hebben, misschien wel lieve kleine Ti! Til bloosde in haar eenzaamheid. Lieve deugd i waar gleden haar gedachten heen Ze was i Hugo's vrouw en 't was een huwelijk uit liefde I geweest. Conny Borghout was 'n vriend van haar man. Dat was alles. Maar ondanks dit feit, zoo nuchter mogelijk gesteld, dramatiseerde ze verder. Deze vans, haar vanmorgen zonder bood schap, zonder kaartje, thuis bezorgd, kón slecht von Conny zijm Hugo had er momenteel geen geld voor, wist ze zeker. Maar Conny Hij had altiid geld. Hij wilde haar een plezier doen. Of was het eon symbool Nee, nee, dat mocfy ze niet denken. Haar ge dachten mochten n:et dien gevaarlijken kant uitgaan. Ze mocht niet Conny's lachend gezicht voor zich tooveren, zoonis het zou kunnen zeg gen arme Til, arme lieve Til, met Conny"s aardige oogen, die heel lief-vleietvd konden kij ken, als hij om z'n kopje thee vroeg. Nee, nee, nee, niets daarvan. Ze was Hugo's vrouw, uit liefde met Hugo getrouwd. Til haalde diep adem en bleef, lui, in haar houding- van romantisch», verzonkenheid staan. Gelukkig dat Hugo vandaag niet thuis kwam koffiedrinken. Wat zou ze 'm moeten zeggen „Dit is voor mij gebracht, Huug stel je voor, die bééldige vaas, en ik weet niet eens van wie." Hugo zou wantrouwig worden, haar diep in de oogen zien, hoofdschuddend „Goeie hemel, wat 'n tooneelachtige dingen konden er niet gebeuren I Ze zag zichzelf al schreiend, hondenvangend bezweren dat ze waarachtig, waarachtig van niets wist. Ook hij zou natuurlijk dadelijk Conny verdenken, den eeni gen huisvriend. Til zuchtte dramatisch. Het was lief van Con ny haar dit presentje te sturenhet stond voor haar nu immers vast dat het van hem was. Heel lief, heel attent. Moar welke moeilijkhe den kon het niet brengen, aan haar cn aan hemzelf f Heel in 't geheim was ze er trotsch op, dot hij, in zijn verlangen om haar 'n ge noegen te doen, daaraan niet had gedacht. Dat bewees wel Nee, nee, zoo niet denken. En toch dwaalden juist naar dot gevaarlijke punt telkens haar gedachten terug en bewanide zij de veronderstelling, die niet uitgesproken 'mocht worden, heel den morgen nfs een boos met droge keel, een niet n! te Unnklooa „da-eg* lief geheim. Terwijl ze met haar dienstmeisje het ochtendwerk, deed van ruimen en stoffen, waren geen secbnde het geschenk en zijn ge- I ver haar uit de gedachten en toen ze koffie dronk, alleen en eenvoudigjes, zonder omslag, j stond het étui naast haar op tafel en wendde ze geen oog van het blinkend zilver af. Na de koffie kleedde zij zich, in een onbe- heerschten aandrang, wat extra zorgVuldig. Legde een donzig poederlnagje over haar fijn gezichtje en deed een teerkleurige zijde blouse aan met veel roomige knntgarneering. Ze par fumeerde zich. Obmogelijk had Til kunnen zeg gen waarom ze dit alles deed. Het behoorde bij de vaas, bij de verrassing, bij de dien-in ge koesterde hoop, nee, het voorgevoel, dat Con- t ny vanmiddog even aanloopen zou. Ze woag- de niet er aan te denken wat hij zou kunnen zeggen, wat zij zou moeten antwoorden Met een haakwerkje ging ze in haar gelief koosd driepoot-stoeltje zitten, in haar kleinen erker. Op het poppig salontafeltje voor haar fag het étui. Het haakwerkje rustte in haar schoot. Geen steekje vlotte. Zoo verdroomde ze 'n poosje. Toen schoot een rappe bel door 't hul*. Tils hart sprong op. £e hoorde Bartje uit de keuken klotsen, hoorde het trnptouw knarsen. Ze moest heusch van nervositeit even de oogen uit te brengen. Fel beving haar even een wer* kelyken haat tegen het schooniusje. Maar Nol* da scheen niets te merken. Op haar eigen non* chalante wijze gooide ze jas en muts af. Toenl flikkerde de zilveren vaas ook in haar blik. „O Til I" Til laehte een schril nerveus lachje. Nu op* gewekt en Jolig-verbansd doen tegen .tegenl het spóók. Ja zeg dat is me gebracht- vanmorgen. Stel/je voor, cn ik weet heelemaal niet van wie." Ze praatte te schel en te jachtig, voelde het zelf, maar was onmachtig haal! stem beter te beheerschen. Nolda, gelukkig, zag er alweer niets In. Zat draaide zich wat 'n manieren toch, dacht Til losjes op één hak rond toen, ineen«, sloeg ze haar armen om Til'» hals. „O Tilly, lieveling je wilde gister im* mers die vaas zoo graag hebben En ent fle ben zoo gelukkig en ik wilde je 'n pleziert doen „jij en Huug moeten 't toch het^eenrtrt. weten l En ik kocht die vaas voor je Til duwde Nolda plotseling van zich af. „Jij kocht de vaas vroeg xe heesch. Hef was een verrassing, maar een vrëéxetijke. Nu moest Nolda Til's duidelijke ontzetting we! zien, maar ze begreep die verkeerd en liet zich niet afschrikken. „Niet boos zijn, lieveling, els wa» i4 beetje duur Tt had nog wat geld Ugg«n toe doen. Ku!m ttiln, tra, kalm sijn, dwong ,n nu ja li! ik moesti*» zich zelf. Hij zou zien dat ze zijn trcackenk hier I Weet je, Conny cn ik hebben on. gilt.0. voor zich had. Maar vooral waardig moot ze j nvona. Verloofd j", gild. T», zchrlk. Nolda knikte, stralend. .O hijgde Til. «A Toen boog ze zich over baar schoonzus!* blijven, Ijef-rustig en waardig, en hem be danken en zeggen dat hij zoo iets nóóit weer mocht doen, konden ze goede vrienden bü'ven De deur ging open. In felgesponnen verwach- wrBt Vón ze anders? tier zag Til op I „Nol v >u",e< 1,001 Hot waa Noida. f tv'riteer„..„tl,'„id. Nolda, in haar lo«. ja. v,jn ruig goed, mot Mnar in ccht-vrouwcllik. onWrodrr.ocrdf.etg, 1de slappo muta op, dia cr bil hoorde. Frisch on wtc zc do zilveren vaas vanaf dat oogcnhia. 1 blrr-nd kwam ze de kamer in. 1 Het kostte Til e«* ontzettende moeite om,l van harte go*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 2