v. Rossen s ECZEMA jeukende uitslag Een paar druppels D.D.D. het middel voor eczeem, uitslag, jeuk, zijn vol- doende om die huidaan- Eh doeningen volkomen te onderdrukken. Een ver- ■Cl kwikkende slaap zal U een Rj® aangenaam ontwaken ge- ■SV ven; gij zult U frisch én RP opgewekt gevoelen en het leven zal U opnieuw toe- y lachen’. De genezing begint F vA met het eerste gevoel van jgf verlichting. Bedenkt, dat daar maar een paar drup- ■F pels D.D D. voor noodig -jfapirin- S Tablet tem elidie men .leeds In verpekklni met platen bultje, en oranje-band wa^qfpj fedrukl Ml ALLEEN „De Pelikaan” Gouda. I B0EKH3U0EN. lil ra COHEN S Co. NIEUW: bergambacb KERK a. d. IJ D.D.K». BOSKOOP ADVERTEREN DOLT VERKOOPEN. I IJ' "buiten a STOÖM-VERVERIJ EN CHEMISCHE WASSCHERU Advertentien 14825 UIT DEN OMTREK. Markiezen WinkelMARKT 41. Rolluiken Tenten enz. HOOGE KATUURB0TERPR1JZEN. FEUILL Zonneschermen Jilouzieën Telefoon 196, io, n PEETJE MIÉSTmo.1 I lonr Anteiirareehi- DF beste Vartnas Overal verkrijgbaar a [30| p. half ons pakje Advertentiën en Abonnè* menten voor de Goudsche Courant worden hier aan» genomen door D. SPAARMAN BOSKOOP gj In de maand JANUARI kost bet STOOMEN in ALS NIEUW OPPERSEN vaneen Heeren-costuum (3 stuks) slechts f4,90 (gewone prijs f 6.25). NIEUWE en OUDE BOUWMATERIALEN TE KOOP cn 108 15 Dit blad ver FABRIEK VAM 119 vert: Rotterdam, 1 F naar (A >KJ 8 k bericht. Telefoniso I it I Wilt ge wijsheid erle Leid verdragen. abonnemen per kwartaal /2.I Franco per post I Abonnementen M onze agenten Onze bureaux Redactie Tri. 54fi 103 85 Aiinlvcsr Gouds in tmirekin H. J. VAN SCHALEN, WIJDSTB. 21, GOUDA. ARNHEM. door V1KO1NIK Ii' 1 - Heden c onze diepe den ouderd' nn naar Hamburg, luiden. iew-York naar Rotterdam, I VSRHOI8D: - C. H. Hagedorn I 15 van 107 I OOSTIIAVEN «4 f na n r a mgelegenheden. E lederen avond I «preken van 0-7 nar j 'en wjj ken- overlijden geacliten j heer Berkcnwoude. Voor het Departement Berkenwoude van de Mij. tot Nut van 't Algemeen, trad Donder dagavond voor een talrijk gehoor op de heer J. F. de Ren uit Oudewetering, die vooral met zijn overbetusche vertellingen zijn toehoorders zeer wist te boeien. Oudewater. Ged. Staten hebben het besluit van den gemeenteraad, tol een tijdelijke leening van 25.000.— goedgekeurd. De nuchtere kalveren werden hier en in den omtrek opgekocht voor den prijs van 13 18 gld. per stuk. WILLIE. NELLIE. BETSIE. 18 Gouda, 8 Januari 1922. Ik «teet Ket niet. Bruno Mestdag was een I f«n, ©en bedelaar als zot «trost. Ben straat, gtpchuw Jat was zijn Raam niet, kern zoo. Die naam was synonien •nn, gemeen .verachtelijk rfen. Zelfs de kinderen, in hui Aan staande uit 4 jon| mes en een clubl staande kunnen resp. n ge dames en deelnemen. (Cond. B.— per mnd.) Donderdag a.s. aan vang der lessen. G. J. HEYDEMAN, Accountant, Huygensstraat 20bis, Utrecht Boskoop. Mej. *I\ vnn Wilgen alhier is te ’s-Graven- hage geslaagd voot het diploma coupeuse. Vrijdagmorgen had de boomkweeker B., alhier het ongeluk dat bij het bukken een stok in zijn oog kwam, zoo ernstig dat hij waar schijnlijk hieraan blind z^l blijven. In het jaar 1921 heeft de gemeente-politie alhier 198 proccssen-verbaal opgemaakt we gens verschillende overtredingen en misdrijven. Gouderak. De colecte voor de hulpbehoevende blin den te Wolfheze heeft opgebracht 38.10. De lotelingen A. Evegroen en P. van Vliet beiden van de lichting 1920 zijn vrijgesteld van den militairen dienst. f Hierbij gevi nis van het van onzen boekhouder, de J. W. VAN DOKKUM. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare her innering blijven. Dortland’s Scheeps- agentuur. Gouda, 8 Januari ’22. i 6 wen specialisten tot Bevordo- i een commissie het? vraagstuk in ziekenhuizen "ort dezer com- e.ing dor Vor- 11 ingediend, werd zonder een enkele stem Jn. •rt, ondei "■)rtmi VAN DEN BERGH'S STANDAARD DE ALLERFIJNSTE KWALITEIT. Q ii f£H VSRVAHQING VAN NATUMIOTIA. w» Heden overleed zacht on kalm onze beste Man en der kinderen zorg zame Vader, de Heer JAN WILLEM VAN DOKKUM, in den ouderdom van ruim 37 jaar. C. J. M. VAN DOKKUM BINEE. Boskoop. De heer Th. v. d. Willik, adjunct-commies ter secretarie in deze gemeente, is door Burg, en Weth. benoemd tot commies. I Bewoners, die liever een M ^°°r te strf Met was een straat meesta I Mn straat met kleine I Schitterende bewerking! Vlugge afwerking. zooals delen, balken, deuren, trappen, waalsteen .ramen en kozijnen, gpsmeed hok- lofwerk, enz. Te bezichtigen en te bevra gen: in ’t Westen vnn Rotter- dam, Reatrysstraat, of Tele foon «604. W zijn. Begin vandaag nog de behandeling. Hoofdagent B. M ElNDERSMA, Den Haag, van wien uitgebreide brochure voor huidlijders gratis te verkrijgen. Prijs f 0.75 en f 2.50 per fl. bij alle apothekers en drogis ten. Vraagt ook de geneeskrachtige D D.D.-zeep d f 1. Voor Huidaandoeningen Te Gouda verkrijgbaar by ANTON COOPS - Wjjd«tra*t. Mej. v. LOON Markt. 81 40 OVERZI I /'De tekst van de resok Jrische conferentie, ingedie |Ni aangenomqp. door de gi S volgende neer De geallieerde mogendh fa* oordeel, dat een econ conferentie in de eerste da geroepen moet worden, 1 ■che mogendheden, Duits Mnrijlc, Hongarije Bulf pfenoodigd moeten wordet togen woordigrs te zenden Mergelijke conferentie e poodzakelijken stap op de •nische reconstructie van peerste van oordeel, dat d >>ke natie zoo mogelijk ze moeten deelnemen, opda Spoedig mogelijk door d iworden. De geallieerde n gevoelen, dat de har vat tin nalen handel in Europa ei Be hulpbronnen van idle le ie vermeerdering van der tieve werkgelegenheid en leed der volken in Europa Mjke krachtsinspanning vai heden i* noodig om de ve nk den weg to ruimen. Di ■taan in het verwijderen v liel belemmert, in het ve jrijke credieten aan de zwi samenwerking van idle n Mor normale welvaart P» geallieerde mogend! Voorwaarden, die onmisE wesenlijking y*n hun pogi Volgt aangegeven kunnen ■ftaar de beginselen vooi srelkg rij van «in* rijn Stelsel van eigendom, eco .regelen. Het staat elk lai het stelsel te kiezen, wear Be voorkeur geeft. (2) Hét is echter sle Isndéch kapitaal beschiklx land te hulp te komen, wi gen, die de fondsen ven hebben, dat hun goederen idigd worden en dat de vrij nemingen hun verzekerd v (3) Doeltreffende zekert ■yen worden, wanneer de n .wenscliende buitenlandsch' ,jen, vrijwillig te kennen (a) alle openbare schut Ie erkennen, die door eer ■ndere openbare lichamen borgd rijn of zullen word plichting te erkennen alle gen terugbetaling te verstri stellen voor verliezen o door confiscatie of beslag dom; (b) een wettelijk en j ken, waarbij de onpartijdig iiandelscontraden en and Verzekerd. (4) De naties zullen mc behoorlijke ruilmiddelen. Ii •r financieele voorwaarder Coöperatieve Beetwortel Suikerfabriek „DINHLOOBD STAMPEBBGAT” leurt hiini Girsfimerde Suikit- BilMi prijzen Pritlil hililiil. Vertegonwoordigor voor Don Haag, Leiden, Gouda on Omstreken, 105 W. A. STOKHUYZEN - Den Haag, leplaan 7, 18 waar U xioh voor inlichtingen gelieve te wenden, Telef. Marnlx S247 F als het Goudsche, waarin den igeneesheer- h Directeur oen belangrijk vejd ter medische j bearbeiding zal moeten worden toegekend, pvil zijn werkkring voldoend tot zijn recht Komen; en daarop overigen^ het geheel zij- per verdere werkzaamheden zal moeten steu- I tien. f L Sluit dus èn <|e wetenschappelijke èn de naatschappelijke opvatting van het zieken- puiswerk een behandeling in het ziekenhuis loor huisartsen uit, tal van redenen moeten I >ok de vfija specialistenkeuze in het zieken- i luis als zeer ongewenscht doe» beschouwen. )e gevaren ook daarvan voor een goed geor- lend ziekenhuiswezen heeft de Vereeniging bt Bevordering van het Ziekenhuiswezen I ngezien, in tegenstelling met de specialiste- ;K ifganisatie uit de Maatschappij t^„ ...v,„.v.v- j inig der Geneeskunst, en aan I lit haar midden opgedragen, fier vrije specialistenkeuze ir Sn studie te nemen. Het rappor tnissie, in de najaarsvergadcrii I leniging 26 Novermer 1921 I jbnveranderd en E tegen, aan genome j (Dit rapport, onderteekend door de dokto- I Ten J. L. C. Wortman, H. I’. Bosscha, G. l’a- bias en A. J. H. Hintzen als bijlagen aan dit I Schrijven toegevoegd, wordt door genoemd r bestuur ter ernstiige overweging aanbevolen.) Voordracht. i Onze oud-stadgenoot, de heer C. Lugthart, f landenwijzer te Rotterdam komt als no. 1 voor ®p een voordracht voor hoofd eener o.l. school frldaar. SCHEEPSTIJDINGEN. Andijk, kwam 0 Jan. van Rotterdam te Antwerpen aan. Baarn, kwam 6 Jan. van Hamburg te Am sterdam aan. Banda, van Java naar New-York, vertrok 4 Jan. van Sabang. Binnendijk, van Rotterdam naar New-York pass. 5 Jan voorna. Cape Race. Blijdendijk, kwam 5 Jan. van Rotterdam te Vera Cruz aan. Celebes, van Amsterdam naar Java, pass. 6 Jan. Ouessant. Djember, van Rotterdam naar Java, ver trok 5 Jan. van Port Said. Goentoer, van Rotterdam naar Java, pass. 5 Jan. voorin. 1 uur Finisterre. Gorredijk, van Rotterdam naar Newport News, pass. 5 Jan. voorin. Capo Race. Insulinde, kwam 6 Jan. van Java te Rot terdam aan. Kangean, van Java naar Amsterdam, pass. 5 Jan. Messina. Kedoe, van Rotterdam naar Java, kwam 5 Jan. te Sabang aan. Merak, van Buenos Ayres naar Rotterdam, vertrok 4 Jan. van St. Vincent. Nias, van Java naar Amsterdam, vertrok 5 Jan. van Gibraltar. Riouw, van Java naar Amsterdam, kwam 5 Jan. to Havre aan. Roepat, van Amsterdai vertrpk 6 Jan. van IJrni Rijndam, van hk voer 5 Jan. s middags 12 uur op 680 m. v. Bischop Rock. Ternate, van Batavia naar vertrok 5 Jan. van Colombo Tjisondari, van Amsterdam naar Oost- Azië, pass. 5 Jan. Ouessant. IJsseldijk, kwam 4 Jan. van Rangoon te Madras aan. Amersfoort, vertrok G Jan. van Amsterdam naar Buenos Ayros. Agamemnon, vertrok 5 Jan. van Ponta del Gada naar Lissabon. Almelo, vertrok 6 Jan. van Rotterdam naar Hamburg. Bovenkerk, van Rotterdam naar Britsch- Indië, vertrok 6 Jan. nam. 2 uur van Peniche. Djember, van Rotterdam naar Batavia, pass. 6 Jan. Suez. Koningin der Nederlanden, kwam 6 Jan. van Batavia te Genua aan. Moerdijk, kwam 4 Jan. van Rotterdam to Tacoma aan. Minerva, van Amsterdam naar W.-Afrika, kwam 4 Jan. te Bordeaux aan. Menado, van Australië raar Rotterdam, pa«s. 6 Jan. Kaap Carvaelro. Oranje Nassau, vnrirnk 6 Jan. vnn Am sterdam naar West-Indië. Stuyvësant, kwam 4 Jan. van Amsterdam to Barbados aan Sommelsdiik, van Baltimore naar Rotter dam, pass. 6 Jan. nam. 8 uur Dover, en werd 7 Jan. 8 uur 1o Rotterdam verwacht. Zuiderdijk. van Buenos Avre? naar Am sterdam, kwam 4 Jan. te Santos aan. Aan de Januari-cur- sus.en (volledige onlei- ding practijk-examens, November a.s.) kunnen neg eenige personen doel nemen. (Cond. 3. per maand1'. een clubles be ige da- lies be- ii it 4 heeran nog 2 jon- één heer 120 3f> overlcéd. tot droefheid in --.lom van ruim 31 jaar onze geliefde echtgenoote, moeder, zuster, behuwddochter, nicht en behuwdzuster ALT DE WEGER— VAN DER WANT. Namens allen, 121 18 L. DE WEGER. Gouda, 7 Januari '22. Eenige kennisgeving. t haalden hem tot voorbei I dan, dat ge 't met Peetje g als er een waande achterui *et gebalde vuisten zich Verongelijking. I ..Al was ik Peetje Girre, *iet willen doen," ging h< >r van een laakbare daad 5 „Gaat ge nu manieren k zeiden de moeders, ht ten berispend. I Waar vandaan kwamen f «naad, waaropberustten Heden overleed tot ons igroiB leedwezen, ons geacht en bemind Hoofd, Mej. C. E. v. d. PUTTE. Het personeel der 2e Openbare Bewaarschool. 123 12 4 Naar waarneming in deiv morgen van 9 Januari 1 2 Hoogste stand 775,0 te Toulouse. Laagste stand 735,5 te Vestmanoer. Verwachting tot den avond van, 10 Januari: Matige, tijdelijk wellicht krachtige, ZW. tot W. wind, betrokken tot zwaar bewolkt met kana op reffenbuein. zachter. Mej. E. C. v. d. Putte, f -Zaterdagmorgen overleed na een kortstondige («iektc het hoofd der Openbare Bewaarschool 'No1'. 2 ert de onderwijzeres aan de Opleidingsin- tichting voor Bewaarschool-personeel mej. C. E. van de Putte in den leeftijd van 35 jaar. Beide (betrekkingen heeft zij ruim acht en een half jaar vervuld op een wijze, die haar de waardee- ting en achting harer meerderen, de groote genegenheid’ van haar talrijk personeel en de «Vierende aanhankelijkheid van haar leerlingen ’deed verwerven. Vóer dien tijd was zij eerst I xweekeling, later onderwijzeres aan de Open bare Bewaarschool No. 2, Patersteeg. Dat het bewaarschoolonderwijs in deze stad gerust een vergelijking met dat in de grootste ■teden van ons land kan doorstaan, is voor een voornaam deel te danken aan haar, die geregeld kennis nam van al het nieuwe, dat zich op dit terrein voordeed en die door haar voor gaan anderen tot volgen aanspoorde. En haar Zacht en bescheiden, al te bescheiden, karakter maakte anderen dit volgen gemakkelijk. De gemeente Gouda verliest in mej. C. E. van de Putte een talentvolle, plichtgetrouwe ambtena res, de beide scholen, .waaraan zij werkzaam Was, missen een geachte en beminde onderwij zeres. Gezelschap Grand Théatre. De Kribbebijter. Het alleraardigst kluchtspel van Max Reimann en Otto Schwartz, dat zoo tallooze malen in Amsterdam en elders met zooveel succes is op gevoerd, heeft gisteravond ook in Gouda een bijzonder hartelijke ontvangst genoten. „De Krib bebijter"' is een leuk amusementsstuk met heel geestige situaties, die een goedlachs publiek bij zonder weet te waardeeren. Er is smakelijk ge lachen om oompje Nepomuk van Blasewitz, die allé moeilijke kwesties in de door de auteurs geschapen ingewikkelde familiegeschiedenis moest ontwarren en dat deed met zoon gemak, alsof het dagelijksch werk was. Het geluk hielp hem daarbij een handje, anders kon de oplos sing bepaald niet zoo vlot worden verkregen. De handeling van het kluchtspel draait om de familie Von Hergershausen, de vnder, de zoon Willy, de dochter Gertrude en de oom. De vader is een geweldige brombeer, die alleen- heerscher wil zijn op zijn goed, jpaar dut kost hem zijn goed humeur en bederft zijn goeJe eigenschappen. Zoonlief trouwt met een typiste tegen den zin van zijn vader, die een vrouw Van zijn stand voor hem had gewenscht. Ge volg daarvan is een breuk tusschen vnder en zoon. Deze gaat zijn eigen we», wordt employé r op een kantoor en leeft met zijn vrouw van t zijn eigen verdiend geld. Maar dat valt toch |>W mee. Op eens krijgt hij ontslag en nu neemt 1 zijn aardig vrouwtje het kloek besluit zelf naar Hergershausen te gaan om met den kribbeHjter te spreken, teneinde een verzoening mogelijk te maken. Er mo< t heel wat gebeuren eer het zoover is, zij wordt ongewild huishoudster bij haar schoon papa en daardoor wint zij zijn hart en komt ten ■lotte alles in orde. Naast deze familie-affaire is er nog een andere. Dochter Gertrude moet volgens pa trouwen met «en stommen; maar rijken landeigenaar en daar van moet zij niets hebben. Zij neemt advocaat Mahrenholz als man en krijgt daarvoor natuurlijk ®ok van pa eindelijk toestemming. De vermakelijke vergissingen maakten het tweede en derde bedrijf tot een waar lachsucces. Willem Hunsche was de goedmoedige oom Nepomuk, die overal een oplossing voor wist. Wat typeerde hij deze figuur uitstekend, hij kreeg het warempel zelf biiwijlen benauwd van het lachen. Wat kon hij den kribbebijter, die door E-. de Blaauw wel wat jong werd uitgebeeld, heerlijk te pakken nemen. En hoe meer ‘deze zich opwond, hoe laconieker werd Nepomukje's •pel. Jean Stapelveld was zoon Willy, en zijn vrouw Clara was Alida Crock. Deze twee boden keurig samenspel en vertolkten hun rollen op uitne mende wijze. Julie de Gruiter speelde de rol van Gertrude, levendig en vol tempérament; ook waren Pierre Myin als advocaat Mahrenholz, George Verenet els de domme August Schimmelman en Minn^ yan Ollefen als de oude Katrien uitnemend. Het was een goede vertolking van een aller aardigst stuk. Er was heel veel en dankbaar applaus, Postdufvententoonstelling. Gistermorgen 10 uur is deze tentoonstelling !n de Kegelbaan van de Harmonie geopend en tel’e omstreeks half twaalf reeds een honderd- tr’ bezoekers. 2r waren mooie en goede inzendingen voor c schoonheidsklasse en vliegklasse van 150 t« 300 K.M. "et aantal inzenders bedroeg plm. 70 mot 130 stuks voor de schoonheidsklasse en 150 vt or de vliegklasse verdeeld in 16 klasse. Je Jury bestaande uit de heeren Meddens, (Rijswijk) en Blois van Treslong (den H^ag) ed Zaterdag reeds de prijzen toegekend. Aan de tentoonstelling waz tevens een ver- H»t ng verbonden. mUmE-q- dei Driiswinner» volgt morgen. SPORT. Voetbal. Geen wedstrijden gespeeld. Door den sneeuw- en regenval van Zaterdag en Zondag heeft de gèheele competitie wede.- om stilgestaan. Dit is nu reeds de vijfde ver loren Zondag. In het begin vlotten de competities met haar groot aantal wedstrijden, waarbij nog komen de degredatie- en promotiewedstrijden, uitstekend, thans laat het zich aanzien dat het competitie- rad nog met-Juli zal draaien. We hopen echter van niet. Geboren: LEO, Zoon van: C. VERSTOEP, T. VERSTOEP—BULSING. Gouda, 8 Januari 1922. 122 AGENDA. 9 Jan. Soc. „On* Genoegen", des avonds onderlinge wedstrijden Biljartclub ,‘Tergouw”. 9 Jan. 8 uur. Soc. de Réunie, benedenzaal Openbare Spiritistische séance. 12 Jan. 8 uur. Soc. de Réunie. Demonstratie Gevaert Producten. 14 Jan. 7% uur. Soc. Ons Genoegen, feest avond Goudsche H. B. S. Vereeniging. 15 Jan. 3 uur. Nieuwe Schouwburg, Zang- Matineé Aus Riesz. 16 Jan. 8K uur. Bovenzaal Café Harmonie. Oprichtings-vergadering afd. Gouda Ned. Reis- veieeniging. «Speciale verpakking voor Nederland Merk mei orange-band wettig gedeponeerd! Slechts de origineele verpakking, voorzien van> deze oranje-band geeft volledige garantie en behoedt voor vervalschingen.* Elke andere verpakking van Atpirin-tablettetb «toalt verpakt In papieren doozen (die gedurende den oorlog alleen betten^ waren voor direct gebruik in Dutlsdiland), zoowel ab verpokklng lA gla*4Q< buisjes zonder oranje-band moet men beslist weigeren! t Farbenfabrtken vorm. Friedr. Bayer Co., Leverinuafi b. Köln a. Rh. Heden overleed zacht en kalm, ons aller ge liefde Zoon, Broeder en Behuwdbroeder, de Heer JAN WILLEM VAN DOKKUM, in den ouderdom van ruim 37 jaar. Uit aller naam, A. VAN IWKKUM. Oudewater, 8 Janj *22. '6

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 6