ran LEEN toerol oiida. 90 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPEI.LE, NIEUWER* a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, 60* Jaargang KERK a. d. IJ-, OUDERKERK BUITENLAND. sr aan* 5KOOP FEUILLETON. »cas> ^bonnet udsche ra. Wastharen 15 11 kost hot OPPERSEN (3 stuks) ijs f 6.25). dng! (werking. ilefoon 196, PEETJE GIRRE door VIKOINIE I.OVEL1W. 'n ^^PASTILLES Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Fa. F. 4. DEE OI 18 8247 (V«dt nmM Wilt ge wijsheid erlangen, leer dan waar heid verdragen. ver een r 114 25 vechtpartij- ook in zijn 104 7Q uur lang met vraagstukken. zoo diep als hun Ingezonden Medodeolingen. terfabrlek GAT” Puclil Inliliil. Omstreken, plaan 7, Telef. Mam regeering be- e 2 uur pilots ie Beri. alle nood- op elke kunnen De Duitsche delegatie. Berlijn, 0 Jan. (W.-B.). Het vertrek der Zondagmiddag door de Duitsche r noemde delegatie zal vanmiddag te hebben. De gedelegeerden zijn, naar d< Lokal-Anze'ger meldt, voorzien van zakelijke volmachten en bescheiden om aan hen gestelde vraag inlichtingen te GOIBSCHE COURANT. of huttekens met stroo gedekt, met lage deur- vaar duchtend, van den eenen kant tjes, uitgebrokkelde drempels, ruitjes met pa pier beplakt, daken zonder goot met euzie-drup, huisjes voor welke mesthoopen en vuilputten lagen, huisjes waar de typhus, soms zelfs gedu- heele periode, verwoestingen aan- RÖÓKERS nemen de lastige droogte in den keel het ge- niakkelykst weg met De cóntrol» over de Duitsche financiën. tonden, 9 Jan. (N. T. A. Draadloos). Vol gens telegrammen uit Cannes hebben de gealli eerde ministers van finapciën heden het rapport der deskundigen gehoord inzake de Duitsche schade vergoeding. Op talrijke punten is men he< oens geworden. De voornaamste punten, die werden bespro ken, waren (1) het door Duitschland te betalen bedrag, dat zoo goed als geheel is vastgratekl, (2) de uitwerking van een moiatorium op de verschillende geallieerde landen en de wijze, waarop het zal reageeren op de positie htmner regeeringen, (3) de van Duitschland Ie etechen waarborgen en het tot stand brengen van de noodzakelijke financieels hervormingen in dat land. Naar verluidt, is besloten, dat de garant iecom- missie haar hoofdkwartier definitief te Berlijn zal opslaan en dat haar bevoegdheden in aan zienlijke mate zullen worden uitgebreid, ten ein de het haar mogelijk te maken een streng toe zicht uit te oefenen op de stipte naleving der bepalingen nopens de waarborgen. Ook verluidt, dat de aan Duitschleaid ge stelde voorwaarden o.a. behelzen de inning der fkniartercchten door Duitschland op de goud- basis, de verhooging der Duitsche spoorweg- en poat-tarieven, benevens van den steenkoolprijs, beperking der uitgifte van papiergeld, het slui tend maken der DuiMhe begroeiing. stopzetting ven den kepstaaluUvoar *n bervomiag van het geldwezen. ADVKRTENTIEPRIJSi Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringh 15 regels ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën In het Zaterdngnununer 20 bÜ«lag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den pijja. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN11—4 regelt f2.06, elke regel meer fOM. Op de voorpagina 50 hooger. advertentiën en ingezonden mededeel ingen bU contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomzt van soiled» boekhan* Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór da plaatsing Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd ta zijn. ■■JHiiJiüL-lJ ■M.L.a1-1 ■RMWMBBMa menschen, een nenblik, waaraan ren kind g»n wend is, iets wat hem voorkomt als de strijj der elementen, maar die later invreet op zijn gemoed, met gruwel voor de bestaande veror- dering der samenleving en innig medelij met de verongelijkte menschheid Waren zij allen te beklagen, ellende scheen Zouden zij allen door doelmatige leiding te redden zijn geweest, indien een reddende hand zich in hun jeugd naar hen had uitgostrekt? Wie kan het zeggen? Br werd door bevoegde overheden van het dorp verteld, dat er onder die bedelaren dyna stieën van bedelaren waren, families als het wnre adellijke, wier naam sedert eeuwen op da lijst voorkwam, als bezoekers van den armen* disch: „Luiker, Te Leer, Mul, Kerre, Joos" en meer andere, ook een Spaansche schijnbaar waarlijk adellijke, d'Avilla de Castillo. Ben vreemd gerucht liep door Den Moei Peetje Girre hnd een brief gekregen, dat zijn oom zijn eenige bloedverwant een vodden koopman uit Gent, gestorven was en geld had nagelaten. Peetje had gebeefd bij het ontvangen van dieft omslag, hij, de verworpeling. Wat mocht hem hierin ten laste worden ge* legd Hij Rusland aanvaardt de uitnoodigingb L onden, 9 Jan. (N. T. A. Draadloos). Beft telegram uit vannes meiüi, aai ue geering de uitnoodiging der mogendheden o« de internationale conomische conferentie Mj Genua bij te wonen, heeft aanvaard. Het pan-germanisme. Mainz, 9 Jan. (H. R.) Negen en Iwfnfa personen, die einde Dec. te Dusseldorp <k>W, de Fransche politie waren gearresteerd onder! beschuldiging deel uit te maken van een «I* Duitsche organisatie, zullen voor den krijgsraad verschijnen. Hst congres der Duitsche onafhankelijker!» Leipzig,OJan. (W. B.) Op den partijdag van de U. S. P. D. zijn gizteren met alge* meene stemmen als voorzitters gekozen de rijks* afgevaardigden Dittmann en Seeger (Leipzig). Dittmann heette de aanwezige buitenlander! welkom, die niet levendigen bijval werden ont* vangen. Hirena brachten de vertegenwoordigers der afzonderlijke landen de groeten van huft partijgenooten over. Groote sneeuwval in Zwitserland. Bern, Jan. (B. T. A.) Een hevige sneeuw* val in heel Zwitserland, gepaard gaande met eeft krachtigen storm, heeft de internationale tele* toon- en telegraaf lijnen ernstig in het ongereed» gebracht. DE IERSCHE KWESTIE. De Valera dient zijn ontslag K Londen, 9 Jan. (R.) De Valera beeft bi| hst Dail Eireann, het ontslag van zich en hot krbinet ingediend. Dublin,ftjan. (R.). Toen het voorstel OM De Valera als „president” te herkiezen Inge* diend was, zei Collins, dat een dergelijke harkte* zing Ierland tot een mikpunt van spotternij M ^e bekrachtiging van het verdrag van Londaft ongedaan toft maken. Londen, 9 Jan. (R.J.'De officieels torn* missie, belast met de lersche zaken, heeft heden vergaderd onder voorzitterschap van Churchil. Zij zal dagelijks bijeenkomen, in afwachting van de aankomst der lerschs vertegenwoordiger», met wie schikkingen zullen worden getroffen voor het instellen van een voorteoplge lersch» regeering. Een technische sub-commfssfe heeft reedt all» voor dit doel vereischts maatregelen onderzocht, zoodot geen tijd behoeft verloren te gaan bij het overdragen van de noodzakëlijke bevoegd* heden en verantwoordelijkheden aan de lerscho ministers en bij het treffen van de noodige schik* kingen voor de amnestie en het terugtrekken der Engelsche troepen. Londen, 9 Jan. (N. T. A. Draadloos.), Heden heeft de commissie onder voorzitterschap van Churchill vergaderd om te beraadslagen over het onverwijlde ten uitvoer leggen van bepaalde maatregelen, nu de ratificatie van het Britsch-Iersch verdrag door de Dail Eireann en het Britsche parlement een voldongen feit te. Deze maatregelen zijn(1.) het terugtrekken der Engelsche troepen uit den lerschen vrij staat (2.) het besluit van den wapenstilstand en de kwestie der amnestie (3.) de overdracht van een groot aantal bevoegdheden op <te voorloopige regeering, die het onmiddellijk ge* zag in Dublin zal uitoefenen, zoolang het parle ment van den vrijstaat nog niet tot stand is ge* opzichte van het geld als betaalmiddel vervuld moeten worden, die den handel voldoende waar borgen bieden. (5) Alle naties moeten zich verbinden zich te mthouden van elke propaganda, die indruischt tegen de orde en het gevestigde politieke stelsel van andere landen. (6) Alle landen moeten gemeenschappelijk de verplichting op zich nemen zich te onhouden van eiken aanval op hun buren. Wanneer de Russische regeering, ten einde de voorwaarden, noodig voor de ontwikkeling van den handel in Rusland, officieele erkenning eischt, zullen de geallieerde mogendheden in die erkenning slechts kunnen toestemmen, wanneer de Russische regeering de voorafgaande bepa lingen aanvaardt rende een richtte. „Wie is 't vroegen in de deftige dorpsstraat de burgervrouwen aan elkaar, telkens een on derpastoor, begeleid door de bel van den koster: „drelien, drelien, drelien 1" aangeschreden kwam de roodfluweelen berechtingbeurs, met de hei- 4,’ge hostie, vroom, in zijn twee handen op de borst gedrukt. En de vrouwen, en ook de mannen, als er wa ren, knielden nedèr op de stoep van hun huis. „Wie is ’t?" ging het weder, als de geeste lijke, haastig stappend, buiten hoorbereik was. „Iemand uit Den Hoel,” herhaalde de eene buurvrouw aan de andere, „een die de hoofd ziekte heeft." En zoo werd het nieuws van deur tot deur, van mond tot mond overgeleverd „Iemand uit Den Hoel." Men wist zelfs niet wie, men bekreunde er zich niet over, zoo vol- I komen waren de bewoners van die straat buiten aller belangstellii^r, zoo ver-afgelegen was zij als omgangsoord, ofschoon zoo dicht bij de burgerhuizen, dat het krakeel en gevechtgerucht tot in de tuinen hoorbaar was en de verpeste lucht, als de wind diende, tot daar doordrong. In Den Hoel woonde Peetje Girre» Waar, bij wien? Dat weet ik niet. Peetje Girre was een bedelaar, ik heb het gezegd. Voor mijn oOgon staat hij zoo levendig, alsof ik hem in werkelijkhid zag, tamelijk groot, met een dikken rug hoog in den nek, als droeg hij een gareel onder zijn vest, met korte armen, vlugge bewegingen, het hoofd bestendig, als ge- ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt» Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA^ ■ktf onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—8 uur.; Administratie TeL Int. 82; Redactie TeL 545. artikelen 42 en 43 van het verdrag van Ver sailles, waarbij aan Duitschland verboden v ordt versterkingen, gewapende strijdkrachten en fa ciliteiten van materieelen aard voor de mobi lisatie te bezitten in een gebied bestaande uit den linkeroever van den Rijn en een shook van 50 K.M, lang op den rechteroever. Ook zou het verdrag art. 44 in praktijk brengen, vol gens hetwelk Duitschland zou worden geacht een vijandelijke daad begaan tegenover de mogendheden, die het verdrag hebben onder- teekend en den wereldorde te verstoren, in-1 dien het de bepalingeh ’z^u schenden door zijn grondgebied te militarfsctrcn. Was betreft de maflxia hahooroa Frankrijk pn Engeland zich wederzijc» te verplichten - meenschappelijk de noodige voorzorgsmaatre gelen te nemen, als een van beide landen zotf worden bedreigd met een aanval in de Noord zee, het Nauw Calais of het Kanaal. Frankrijk en Engeland hebben op die zeeën even onaf scheidelijke vitale belangen als in het Rijn dal. In beide gevallen zijn hun belangen onaf scheidelijk verbonden aan die van België. Maar, vervolgt de Temps, het eccentieele voordeel van het verdrag is, dat het de spanning tusschën Duitschland en Frankrijk zou verminderen, doordat Duitschland dan vrijwillig zijn toestem ming zou kunn*n geven. De Fransche en En gelsche regeerinipen zouden ook beter in slaat zijn in Duitschland de consolidatie van het democratische stelsel te bevorderen. De Temps eindigt met te zeggen Men wil een contróle over de MiddellancÊche Zee be denken, waarbij Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje betrokken zijn en later een Oostersche entente, waarin Turkije en Rusland hun plaats touden vinden. Zij gingen van huls tot huis. Schier overal kregen zij elk een cent, en ant woordden „Godloon 1" In den winter, als het hard vroor, werd te on rent soep voor de behoeftigen gekookt, dan kwamen ze' io de koetspoort staan, met vuile roodsteenen kruiken of een gescherfden pot. Peetje was ook steeds vooruit met zijn kan, ik herinner mij nog die kanzij was groen van buiten, geel van binnen en blonk van netheid. Zoo herinner ik mij ook de handen van Peet je, van den tijd, dat ik, als kind, de wekelijksche Zaterdngcenten uitdeelen mocht. Die handen waren heel smal, met lange vin gers en van binnen gansch roomwit als de han den eener dame, die nooit heeft gewerkt. Peetje, In zoover iemand wist, had eok nooit eenig werk gedaan. Den Zaterdagnamiddag trok de bedelaarsben de naar buiten, deed de ic’"4e bij de boeren en men zag ze terugkomen met een mand aan den arm, of een kluts op den rug, aardappelen, wor tels, rapen zeker daarin. Ook wel een groot rogr gebrood onder den arm, een twaalfponder, zoo- als ik den naam leerde kennen, die daaraan ge geven wordt. Zelden belde een hunner aan in den loop der week, tenzij soms een jonge moeder met een wicht op den arm, een paar kleinen naast haar, schreiend om onderstand. Zoo herinner ik er mij eene, die Rose heette en een heel fijn, aris tocratisch, hoewel verarmd aangesicht had, mis schien vier en twintig jaar oud, die een twee ling op de armen droeg en een tweeling aan eiken kant van haar rok met de handjes vast hangen had, en vergaf, omdat zij geen eten had en haar man sedert maanden, en voor nog meer maanden in het gevang zat. Het was een treurige aanblik al die ara» verschaffen. De Duitsche delegatie gaat eerst naar Parijs om daar nadere berichten af te wach- u v .w ten. Men neemt oen, dat Jij inlichtingen zullen U|elir„m Cannes meldt, dat de Sovjet-re- verstrekken over de waarborgen inzake de Duit- sche fmancieele politiek. De kwesties zullen verband houden met de vraagstukken omtrent den in- en uitvoer, den economischen toestand, de belastingen en de financiën. Bij de keuze der gedelegeerden heeft men hiermee rekening gehouden. TELEMAMMEH. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. De vliegiuigenkwestie. Washington, 9 Jan. (R.) Aangezien de vertegenwoordigeres der vijf mogendheden heb ben uitgemaakt, dat het op het oogenblik on mogelijk is de ontwikkeling op het gebruik van vliegtuigen te beperken, zonder hun ontwikke ling voor handelsdoeleinden te belemmeren, hebben zij een motie aangenomen, waarbij de stichting van een internationale commissie wordt aanbevoden om de kwestie te bestudeeren met het oog op een toekomstige beperking. DE CONFERENTIE TE CANNES. Londen, OJan. (R.). Men meldt, dat Lloyd George van plan is Donderdag ,uit Cannes te vertrekken om aan het einde der week te Lon den terug te zijn. Canhes, 9 Ja». (B. T. A.). De ministers, belast met de kwestie van de achadelposstel- ,y™"wri»i-prokc, ai. melk, zij m m het hinmmkmd hwr m~«« P«>- J.M ♦- ten en renoen voorbehoud gemaakt omtrent enkele eiceie, waarover het nuttig gcnqnt da Duitsche pe egatie af te wachten. De bespreking heeft vooral geloopcn over de door Frankrijk gewenschte overbrenging -naar .Berlijn van de commissie voor de wamborgan. De Engelsche delegatie meent, dot de com missie voor de schadeloosstelling zelf tc .Ber lijn behoort te zetelen om verschil van meenmg tusschen de twee organen te vermijden, als ook belangrijke kosten. Er is echter geen be sluit genomen. Briand heeft vanochtend een Cuizon beraadslaagd over de waarbij beide landen betrokken zijn, ten einde die zoo spoedig mogelijk te regelen. De bespre king had ten doel, het sluiten van h*t Fransch- Engelsche garantieverdrag, waarover thans ge sproken woAt, te vergemakkelijken. De Oos- tersche kwmtie is niet aangeroerd. Parijs, 9 Jan. (H. R.). De Tempt heugt zich over het mogelijk sluiten van Fransch-Engelsch verdrag, dat volgens het blad een wederzijdsche waarborg moet vormen voor de onmiddellijke, gemeenschappelijke en vitale belangen van Frankrijk en Engeland en zoowel te land als ter zee behoort te gelden. Op het vasteland zou het verdrag moeten bestaan in het doen eerbiedigen van de bepalingen van de Cannes, 9 Jah. (H. R.) Lloyd George heeft zijn ambtgenooten te London hun meentng ge vraagd aangaande het ontwerp van het En- gelsch-Franache garantieverdrag, In Et^elsche kringen is is men van meenin«f, dat de bespre kingen zoover gevorderd zijn, dat nog deze week oen gemeenschappelijk memorandum aangeno men ’al kunnen worden. De commissie ven herstel zal opgedragen wor den de eindbeslissingen aan Duitschland mede te de»len. Leden van het consortium tot econo misch herstel zul Ion zijn Engeland, Duitschland, België, Frankrijk, Italië en Japan. Cannes, 9 Jan. (H. R.) Ben levendige ge dachtenwisseling heeft plaats gehad tusschen de Fransche, Engelsdtë en Italiaansche ministers inzake het garantieverdrag, waarbij Italië thans van meer nabij is betrokken. Aan het kabinet te Londen is reeds een voor- ontwerp-verdrag toegezonden. De aangenomen redat tie zal vervolgens aan de Fransche onder- handeloars worden medegedeeld, waarna de de finitieve tekst ter goedkeuring aan de parlemen ten der dominions zal worden voorgelegd. Het verdrag zal voor beperkten tijd worden geslo ten, doch hernieuwbaar zijn. Echter zullen tus schen Engeland en Frankrijk eerst nog de Oos- teische kwestie en het vraagstuk aangaande het statuut van Tanger geregeld worden. >at was zijn naam niet, maar iedereen heette :m zoo. Die Daam was synoniem van alles wat vuig, •nn, gemeen ,verachtelijk kon uitgedacht wor- rfen. Zelfs de kinderen, in hun spelen, in hun twist, ‘kaalden hem tot voorbeeld aan„Meent gij dan, dat ge 't met Peetje Girre te doen hebtl” w een waande achteruitgeschoven te worden, ••et gebalde vuisten zich verwerend tegen de ♦erongelfjking. wAl was ik Peetje Girre, nog iou ik dit of dat •iet willen doen,” ging het in de herberg, als van een laakbare daad quaestie was. „Gaat ge nu manieren krijgen als Peetje Gir- zeiden de moeders, hun ondeugende kinde ken berispend. j Waar vandaan kwamen die verachting en die ■naad, waarop berustten zij? Ik weet het niet. Bruno Mestdag was een arme, volwassen Jon- <en, een bedelaar als zooveel anderen in zijn •traaf. Een straat, gvpchuwd door deftige dorps bewoners, die liever een omweg maakten dan •r door te gaan. Die straat heette Den Hoel. Met was een straat meestal van boeven en die- Mn straat met kleine, bouwvallig» huisjes i OVERZICHT De tekst van de resolutie inzake de econo mische conferentie, ingediend door Lloyd George pn aangenomap door de geallieerden, komt op 't Volgende neer De geallieerde mogendheden zijn eenstemmig ga* oordeel, dat een economische en financieels conferentie in de eerste dagen van Maart bijeen- .geroepen moet worden, waartoe alle Europee- pcha mogendheden, Duitschland, Rusland, Oos- tanrijk, Hongarije en Bulgarije inbegrepen, uit- «cnoodigd moeten worden om daar heen ver- tegenwoordigrs te zenden. Zij beschouwen een liergelijke conferentie als een dringenden en I Hoodzakelijken stap op den weg naar de econo mische reconstructie van Europa en zij zijn ten teerste van oordeel, dat de eerste-ministers van »lke natie zoo mogelijk self aan deze conferentie moeten deelnemen, opdat haar adviezen zoo tpoedig mogelijk door daden gevolgd kunnen worden. De geallieerde mogendheden zijn van gevoelen, dat de hervatting van den intematio- nalen handel in Europa en de ontwikkeling van Be hulpbronnen van alle landen noodig zijn voor Be vermeerdering van den omvang der produce tfeve werkgelegenheid en de verlichting van het teed der volken in Europa. Een gemeenschappe lijke krachtsinspanning van de sterkere mogend heden is noodig om de verlamming van Europa ■k den weg t» ruimen. Die inspanning moet be- Btaan in het verwijderen van alles wat den han- Sel belemmert, in het verleenen van omvang rijke aredieten aan de zwakkere landen en in de ■amenwerking van tile nette» voor het herstel B»r normal» welvaart De geallieerde mogendheden meenen, dat de goorwaar.den, die onmisbaar zijn voor de ver- w»»enlijking van hun poging, in gropté Ijfnen al» vaar duchtend, van den eenen kant naar den anderen gekeerd, wat aan een straatmusch den ken deed, bevr««»d voor levensveiligheid. Hij liep meest op bloote voeten, in het bloote hoofd; een heel plat hnofd met kort, kleurloos haar, schier geen voorhoofd, diep-loerende oogen, een kleinen neus «Is van een dier, uitspringende juksbeenderen en heT onderste van zijn gelaat, naar voren, breed ontwikkeld. Aldus was Reutje Girre. Maar wat niet te beschrijven is, was de klank zijner stem, het leek een gil, de schreeuw van ergens een onbekend gedrocht, een nachtuil, iets akeligs, griezeligs, dat de spelenda kinderen schrik aanjoeg, wanneer ze ’t hoorden, eens klaps achter zich. Het was een onberedeneerd verschrikken, want Peetje meende het vreedzaam en riep aldus het een of ander onbeduidende naar zijn bedelmakkers toe. Het zal wel het onnabootselijk gemeene van dien spreektoon en het onbeschrijfelijk gemee ne van heel zijn voorkomen geweest zijn, wat hem als de verpersoonlijking der menschelijkc degradatie deed aanzien. Peetje, onder boeven groot gebracht, had nooit gestolen. Peetje, zonder tucht opgegroeid, had nooit straatschenderij gopleegd. Peetje had nooft deelgenomen aan en of schermutselingen, hoe vele er buurt onder de inwoners ontstonden. Niemand had haan ooit dronken gezien. Met de bende’bedelaren liep hij mede den Zaterdag, vrouwen, kinderen, oude mannen, kreupelen, allen vaal, grauw van kleederdracht, als de moddergrond der straat. Hij liep altijd op een dranfken, met de han den zijn ellebogen steunend ah het ware, nu een» wat de bende vooruit, dan er weder naar teruggetrokken, nuteloon. .gteteal va* eigendom, economie en regeering te regelen. Het staat elk land vrij voor zich zelf bet stelsel te kiezen, waaraan hét in dit opzicht B» voorkeur geeft. (2) Het is echter slechts mogelijk buiten- landech kapitaal beschikbaar te stellen om een land te hulp te komen, wanneer de vreemdelin gen, die de fondsen verschaffen, de zekerheid hebben, dat hun goederen en rechten geëerbie- idif’d worden en dat de vruchten van hun onder nemingen hun verzekerd worden. (3) Doeltreffende zekerheid kan slechts gege ven worden, wanneer de regeeringen der landen, mnschende buitenlandsche credieten te verkrij gen, vrijwillig te kennen geven: (a) alle openbare schulden en verplichtingen te erkennen, die door een staat, gemeenten of nadere openbare lichamen aangegaan of gewaar borgd zijn of zullen worden en tevens de ver plichting te erkennen alle buitenlandsche belan gen terugbetaling te verstrekken of schadeloos te «tellen voor verliezen of schade, veroorzaakt door confiscatie of beslaglegging op een eigen dom; (b) een wettelijk en juridisch stelsel te ma ken, waarbij de onpartijdige uitvoering van alle iiandelscontracten en andere contracten wordt Verzekerd. (4) De naties zullen moeten beschikken over behoorlijke ruilmiddelen. In het algemeen zullen •r financieele voorwaarden en voorwaarden ten ▼erkrtygbaftr bU t Hij was ongeleerd, maar een zwingelaar uit de buurt, wiens hulp hij inriep, las hem d»n te** houd voor. Buurvrouwen waren komen luisteren, Ixm nieuwd wat er in zulk e« brte( aan wik e»S wie m«n hare indringerigheid achepsal kon slaan. Gewone prü- .dvertt delaien, aan het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1