MS 3 •en OJpCt. itheek [ragen in. IOEFD? HïÉUWS- EN' ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer- KERK a. d. D., OUDERKERK a. d. U., OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWDK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, A Woensdag 11 Januari 1922. 60» Jaargang 14826 4 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen k J I I. lit. FEUILLETON. (Vor& nmfcg kbank 898. PEETJE GIRRE door BUITENLAND. t i dat deze vraag hier stellen 118 tl ZOON t— drie uur! den trein nemen. staakte': MiMa.i. IHKIIMl ur ii IfflE Mi». BBS», Ui. »cb< 31». VAN TOB ut 2. ts nietl 7/?/GZ-ki ardoorr kenden üdnj EB, EB, ►Gle gewend eiken morgen met i ronde in de stad te doen t ▼IBOIMIE LOTBLIHO. toepassing wordt verklaard ^st edele- •lijven L o n d In een van hem te helpen, haastten zij zich ne keerging er jenen, ook tproken, op/ steld. zijn deuntje met een betoning van doodsbedrei ging. „Kijk," zei de agent, en hij begon met den vin ger te wijzen, straten te noemen, van hoeken te spreken, van rechts en links inslaan, totdat hij het verbijsterd gelaat en de starende oogen ziende, eensklaps zijn aanduidingen „Kom ik zal met u medegaan." En zij vervolgden samen hun weg. Het leek heelemaal op een in-hechtenisneming en de voorbijgangers keerden zich om naar de twee. Peetje, als een hond die blaft, vertelde zijn ge val aan den begeleider; deze antwoordde niet, misschien waren die ruwe klankentonen hem on verstaanbaar. In een drukke, bochtige straat, met tramver keer en wagengerommel, bleef hij staan: hij wees recht in een heel smal straatje, nauw op Sc Huibrechtstraat, de St Huftirecht- te merken door een onachtzame» wandelaar, en ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.; Administratie Tel. Int. 82; TeL 545. het tot stand brengen van internationale samen* werking op groote schaal en het Deensch» departement van buitenlandse he zaken zal dez< beweging met do grootste belangstelling volgen, Botsing tusschen fascisten en communisten. Florence, 10 Jan. (B. T. A.). Bij ren bloedige botsing tusschen communisten en bw* „O, o, peist •ttder de aanwecigen. 1 te onderwerpen. Hij zou bereid zijn 140 mil- Hoen te aanvaarden als het aandeel van Frank- rijk, maar zou wenschen, dat art. 4 van de Con- 1 ventie van 13 Aug. (kapitaalswaarde van de Saarmijnen) niet van 1 ep het fmrr 1922. Loucheur heeft fn dezen p staepen ondernomen bij de Belgische ge< geerden, die echter op hun standpunt bli staan- Parijs,ÏOJan. (H. R.). Het is geheel on- juist, als zou de tusschenkomst van Millerand t zijn ingeroepen om de kwestie der schadevör- goeding tusschen Frankrijk en België betref- fende de 720 millioen mark, walke Duitschland dit jaar moet betalen, te beslissen. C a n n e s1 0 J a n. (B. T. A.). In de kringen van de bijeenkomst liep vanmiddag het gerucht, dat de ministerraad, vanochtend te Parijs gehou- den, de ontworpen regeling van de schadeloos- stelling niet geheel met hetzelfde oog bezien had ah de afgevaardigden van Frankrijk te Can nes. Het schijnt, dat de openbare meening in Frankrijk, al keurt zij de deelneming van Rus land aan de economische bijeenkomst te Genua goed, wenscht, dat voor deze bijeenkomst de verzekering worde verkregen, dat de sovjet republiek de voorwaarden, vervat in de motie van den Oppersten Raad, zal aanvaarden en op zich zal nemen zich er aan te houden. Dit schijnt niet het gevoelen te zijn van de Engelsche afge vaardigden in den Oppersten Raad, die meenen, dat deze verplichting eerst later en tijdens de bijeenkomst te Genua dient te wordejnaanvaard. Om half vijf heeft Briand, na versyilidene be sprekingen in zijn hótel, zich met LAucheur naar Lloyd George begeven. OP Peetje was hevig aangedaan en schreeuwde jjfn verwonderde ontroering uit in blijde kreten, op jammerklachten geleken. Hij was in een •teat van groote opgewondenheidhij naar feet sterfhuis ontboden I hij naar Gent moeten •aan zonder verwijl, naar Gent om geld I want r* zijn onwetenheid wist hij niet eenmaal, dat er formaliteiten te volbrengen waren, aleer de schat B zijn bezit komen zou. Al de vrouwen omringden hemzij trokken zÜn mouw of legden een hand op zijn schou der als een in-hechtenisneming. I .Peetje, jongen, zult ge wat meedeelen T* ^„Peetje, zult ge mij en mijn arme schapen van Wders nie vergeten T l „Peetje, die wa krijgt, moe wa geven F Hij had moeite om zich los te worstelen, on bestaanbare klanken uitend. „En ’t is maar gelukkig te zijn," zei er eene afgunst, toen Peetje in zijn hokje verdwe- •en was. „En fa voor elk zooveel niet," meende een •teeda. U* M. *t e M WM." Mi M> TELEQRAMMEB. DE CONFERENTIE TE CANNES. P a r ij s, 1 6 J a n. (B. T. A.). De Duitsche de legatie is heden te 5 uur 35 naar Cannes ver trokken. P a r ij s, 10 J a n. (B. T. A.). De Duitsche de legatie is te 11.40 te Parijs aangekomen en aan het station door Fisher, voorzitter van de Com missie van Herstel, opgewacht, die zich bij haar voegde om met haar naar Cannes te gaan. Parijs, 10 Jan. (B. T. A.). De Temps ver neemt uit Cannes, dat Briand het antwoord van Millerand heeft ontvangen, dat evenwel geheim wordt gehouden tot de bijeenkomst van den Op persten Raad, die te vijf uur plaats heeft. De correspondent van het B. T. A. verneemt, dat Millerand de kwestie der verdeeling van de - Met geweld kan men paleizen verwoesten, ^aar zelfs geen varkensstal opbouwen. derde, die afzichtelijk leeiijk was en Muile voor bijnaam had. „Ge zoudf het al willen inpalmen, gij,” werd haar verweten, want zij was een bevoorrechte, die onderstand op het kasteel van Meere kreeg, uit medelij voor haar ongelukkigen, achttienja- rigen jongen, den Lammen Arm, zooals men hem noemde, en die zwijgend, met dat hangend lede maat, bleek als een doode, in de groep stond, bestendig gefolterd door een akelige, steeds akeliger wordende beenderziekte. De Muile bromde wat tegen als een dreige ment, maar er werd weinig op gelet in de druk te en de ontroering van het wonderbaar geval. Het was de eerste maal niet, dat Peetje naar de stad zou gaan, hij was er vroeger tweemaal geweest, eens naar een groote processie en nog eens om een luchtbal te zien opstijgen. Hij was er toen met rampgenooten te voet heengeloopen. Nu ging niemand meer zoo ver te voet. Peetje zou Het was niet moeilijk nu om geld als voor schot te krijgen. De zwingelaar leende het hem geredelijk hij was een welberaden man, die iets van zaken kende en begreep, dat hij eenig nut uit het geval trekken kon. Hij leende Peetje zelfs een paar kousen en schoenen, een winterjas, want het was koud vriesweer, en een klak. Peetje, sidderend van ontroering, liep op een draafje naar het station. In de stad keek hij verbouwereerd rondheel van streek onder het gewoel der menigte. Hij sprak een persoon of twee aan met zijn holle schooiersbetoningmaar zij begrepen hem niet of gaven er zich geen moeite voor. OVERZICHT In de Libre Belgique constateert een bizondere feiedewerker van het blad, Fernand Passelecq, dat Ujeen van de overwinnende staten al zijn uitga ten terug zal ontvangen; alleen zekere geprivili- geerde schuldvorderingen zullen, maar ook die feog gedeeltelijk, vereffend worden". Hij be- ■preekt dan de houding en bedoelingen van Frankrijk en Engeland en wel derwijze, dat De gehelde, die een groot deel van het artikel ver taalt, opmerkt ^Er hoort een zekere moed toe, om, in het iniddecx van politieke waanwijsheid, dat Brussel neet, dingen te durven denken en vooral schrij den, zooals dat, wat PasseleCq hier zegt over de gevolgen, die sommigen, van de Duitsche uitbe talingen verwachten, en er bij te voegen, dat En geland gelijk heeft, als het aandringt op een al gemeene gezonAnaking van de Europeesche économische toestanden." Volgens de vertaling van De Schelde zegt de éch rijver in de Libre Belgique o.a.: „De Engelschen bepalen er zich niet toe, beide Irraagstukken saam te voegen, zij versmelten ze; Voor hen is het moratorium onbegrensd, hoeft men bij hetzelve de nationale belangen van geen enkelen der geallieerden in ’t bijzonder in acht Ito nemen, omdat het slechts is een enkel deeltje Mn het plan, dat de algemeene reorganisatie Van Europa beoogt, waarmede de opwekking Van de Engelsche nijverheid en den Engelschen feandel onverbreekbaar verbonden is. Uit louter taktlek willen de Franschen deze Inzichten niet deelen: het moratorium is één w .«.«o®...™ <«ak, d. berattllmg van Europa is er een tweeds. Duitsche betaUneen aan een urbitrage wenscht Koppig houden zij zich daaraan vast, uit vrees met den vinger in het raderwerk van de Bngel- •che regiering te geraken, Een gedeelte der Bel- gisühe pers kiest voor hen partij en gaat voort Je gekende thema's te ontwikkelen van de zede- eensgézipdheid. der beide zusterlanden, van Ae solidariteit elkaar te verdedigen, van de ge- Hjk aardigheid der huidige financjwle nooden, •net bijvoeging van zekere sentimenteel© zefrein- gei, die wel wat „afgezaagd" beginnen te wor- Volgens mijn bescheiden oordeel zijn beide 'Tegenover mekaar staande gezichtspunten best verklaren door de bijzondere belangen, waarop •e steunen, al staan beide buiten de werkelijk heid, het Frankdte gezichtspunt misschien meer dan het andere, omdat het, wat betreft de on middellijke betaling, meer voorgeschreven is ■oor de noodzakelijkheden der begrooting. Mij schijnt het, dat beide kwesties afzonderlijk behandeld, doch tevens bebeerscht dienen te Worden door het gevoel van de innige gehecht heid, tusschen beide geschapen door de besten- #gheid van de economische gemeenschap en het onvermijdbare samengaan van de belangen van de twee Volken. Neen, de betaling door Duitschland van een twee afkortingen, in welke muntsoort ook, tost de angstwekkende moeilijkheden, waarmede As wereld nu worstelt, niet op. Daarna zal er nog niets geregeld zijn er is alleenlijk geld of krediet, dat in andere zakken of op een andere tekening is overgegaan; de economische moei- fijkheden blijven bestaan, en vooral gaapt nog Steeds die afgrond van anarchie en hongersnood to het Oosten van Europa, die bij zijn buren ■en ongehoorden dollen koers van den wisse) Onderhoudt. Kopenhagen, lOJan, (ff. T. A. Dreade loos/ Minister Harald Scawnius besprak giste ren m\een rede in het Deensche Folketing hel afbreken der Russisdl-Deensche besprekihgeft over een handelsverdrag, die te Stockholm zija gehouden. Hij zeide, dat de rede, op 15 Dec. jJ< door Lloyd George gehouden, de aankondiging is geweest van een streven naar het scheppen van een goede basis voor don handel met Rusa land. De minister, begroette dit streven mef vreugde, daar het klopt met zijn eigen beginse len. Proefnemingen met afzonderlijke handelw verdragen tusschen velschillende landen zijn mislukt een moeten mislukken, wanneer de vola ken er tenminste een omvangrijken handel van verwachten met een land, dat in economise^ productief en administratief opzicht zoo volko men ontwricht is als Rusland. Alvorens Rusland weer hsndclsbetrekkingen kan aanknoopen met een aantal andere naties, moeten eerst hervor-s mingen in het land zelf hebben plaats gehad* bovenal wat betreft de finandeele en tronsporto aangelegenheden. Er worden thans pogingen gedaan, aldus de minister, om een financieels Daar ook moet worden in voorzien, en dat houdt wel eenig verband met het betaalvermo- gen van Duitschland. De Engelschen hebben duizendmaal gelijk, als zij dit verzekeren. Wij zouden dwazen of vrijwillige blinden zijn, zoo wij dit gingen loochenen. Zou het dan niet voordeeliger ijn, dat de ver tegenwoordigers der geallieerde landen, die te Cannes vergaderen, ook deze nijpende kwestie bespraken, die de sleutel is van onze toekomst, terwijl ze het moratorium regelen, of wel on- middellijk na de moeilijkheden van het mora torium te hebben geregeld. Welke geldige reden zou er zijn, iets uit te sluiten?Zou het geen tijd gewonnen zijn? Het komt mij voor, dt.1 2’_2 ook haar oplossen is!" „Vod, vod," riep hij en kwam' telkens omtrent den middag met het veel of weinig gekochte in zakken thuis. ‘s Namiddags schiftte hij zijn vetwezen waren, binnen als het koud was, buiten voor zijn deut bij zonnig weê, de witte lappen op e«n hoopje^ de gekleurd op een anderwat nog tot iets kon dienen op zij gelegd. Hij zuchtte altijd daarbijhij klaagde beetetw dig, dat de stiel dood was en hij geen droog brood meer verdienen kon. De fabriekwerkers uit zijn buurt, die nogal geld wonnen, hadden meelij met hem. Het werd algemeen geloof*^ dat hij gebrek leed en de een of ander gaf hen» soms een brok eten. Twee dagen geleden ging zijn deur niet open, de buren schoolden samen, riepen op hem, klogs ten aan. Geen antwoord. De politie werd verwittigd. Een slotmaker brak het slot open. Al wis bin nen kon, vloog binnen; een akelig schouwspel vertoonde zich aan hun verschrikten blik. Jan Vod zat in den hoek van zijn keukentje op eew hoop oude plunjehij was dood, hij was r^edd heel stijf, doodgevroren, dood van honger «a koude Er waren geen kolen in huta, er was geen brood in huis, geen kaars, geen petroleum in d« leeggebrande lamp. Enkel in de kast lagen naast een bord een viertal gezoden aardappelan, vsrvrozen, niet meer eetbaar..,. Straat I" gilde Peetje hun als een angstkreet aan het oor. In stede weg. Peetje was radeloos en bromde weeklachten binnensmonds. Een politieagent drentelde aan. Zijn oog viel wantrouwend op de boeven-verschijninghij deed een stap nader, meende den beteuterde uit legging te vlagen over dezes zonderlinge hou ding en aarzelde nog, toen Peetje hem zelf aan sprak „De St. Huibrechtstraat, *t Is daar da 'k zijn moet." Een misdadiger ontwijkt gewöonlijk degenen, welke openbare tucht handhaven de man was ineens ontwapend, zonder verderen argwaan vroeg hij den verdwaalde, wat hij begeerde en waar hij zijn moest. „In de St. Huibrechtstraat," herhaalde Peetje (iOI IISUIE COURANT. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorenda tot den bezorgkring)| 1—5 regels ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda an dan bezorgkring: 15 regels 1.55. elke regel meer 0 30. Advertentiën in het Zaterdagnummor 20 bijslag op den prijs. Llefdadighelds-advertentiën de helft van den prijs. ING’’ 'ONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regel» ƒ2.05, elk» regel meer 0.50. Op de v«»< ma 50 hooger. Gev c advertentiën en ingezonden mededeelingen bil contract tot zeer gereduceen* den pi ijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusBchenkomat van soliede boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing nan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. De Dnil Eireenn verdaagd* Londen, 10 Jn n. (N. T. A. Drnndloo» Griffith is heden gekozen tot voorzitter ven dd Toen Collins «ijn verkirring ean- beval, zeide hij, dat hij deze vergadering be« schouwde als de regeering van het lersche volk/ omdat zij gekozen was door de bevolking va» Ierland. Verscheidene van de aanhangers van Do Val era verklaarden zich tegen de mode ea deze w<gd instemming gebracht. De Velere vew liet daarop de zaal, gevolgd door 't overige deef van zijn partij. Griffith werd dus eenstemmig tot voorzitter gekozen. Op voorstel van Griffith werd daarna een mh nisteiie benoemd. Zoo is dus met moeite eeflt voorloopiga regeering gevormd, waaraan d< Britsche regeering de bevoegdheden zal over dragen, die aan den nieuwen lerschen Vrijstaat komen. Bij de opening der zitting werd een tele< gram van den paus voorgelezen, die zijn vreugd de uitte waarin hij deelde met het lersche volk< over de overeenkomst met Engeland. Londen, 10 Jan. (R.). De Dail Eireann 1» tot 14 Febi. verdaagd. Londen, 10 Jan. (R.). Voordat de Dell Eireann uiteenging, gaf de nieuwe minister va4 verdediging in antwoord op een vraag der res publjkeinen de verzekering, dat, totdat het mlW zich ten gunste van een vrijstaat zal hebben uit gesproken, het republikeinsche leger als het k» ger de republiek intact zal worden gehande haafd. Denemarken an Sovjet-Ruslsnd. nhagei\10 Jan, (JI. T. A. Draade economische con-1 regeering, alle politieke gevang* - --1.^ zekere incon- over wie een doodvonnis werd uitgesproken, o; veniënten oplevert. Hij verzocht den Oppersten 12 Jan. zullen worden in vrijheid gesteld. Belf«»t, 10 Jan. (R.) Hedenavond had t< Belfast een nieuwe bomaanslag plaats. De hel-t sche machine ontplofte in de straat, waar rexd scheidene kinderen speelden, van wie 26 were den gekwetst, P a r ij s, 10 Jan. (H. R.) De commissie van financiën uit de Kamer heeft Briand telegrafisch in kennis gesteld van de volgende motie De commissie van financiën, verontrust door den aanslag, die de bijeenkomst te Cannes schijnt te moeten toebrengen aan de rechten van Frankrijk nopens de schadeloosstelling, getrof fen door den zoo ernstigen terugslag, die daar van het gevolg zou kunnen zijn voor den her bouw van de bevrijde streken en het herstel van de financiën, herinnert de regeering aan de ver plichting, die zij op zich nam geen enkele nieu we opoffering goed te keuren. De commissie van buitenlandsche zaken van de Kamer heeft zich in beginsel vereenigd met de moties, door verschillende afgevaardigden in gediend, om de regeering te verzoeken noch een nieuwe vermindering van de Fransche vorderin gen, noch een wijziging van den staat van be talingen van 15 Mei 1921, noch een aanslag op het Belgische voorkeurrecht, noch een beper king van de waarborgen voor de uitvoering van de in de verdragen en overeenkomsten vastge stelde voorschotten aaft te nemen. P a r ij s, 10 J a n. (B. T. A.). Naar de Temps uit Cannes verneemt, b/engt de bespreking der Fransch-Engelsche koloniale vraagstukken de Engelsche bezwaren inzake de kwestie-Tanger op den voorgrond. Engeland heeft ter zake het Spaansche standpunt ingenomen en doet thans moeite dit standpunt dóór Frankrijk te doen aanvaarden. In een Bngelsch memorandum, waarin de kwestie wordt aangeroerd met een kleine toe speling op de kwestie der onderzeeërs, zijn heel wat andere punten, die pen nauwgezette bestu- deering vereischen, zooals de uitvoering van de resolutie van Vrijdag nopens de hervatting der algemeene economische betrekkingen. Algemee ns formules toch z(jn gevaarlijk en zouden er toe kunnen leiden, dat het verdrag,van Versail les werd aangetast. CanMes, 10 Jn-U. (jt Tft A.). Biiaudjteeft heden een onderhoud gehad met Frankfih Bouil lon. Ook heeft de premier langdurig gesproken met den voorzitter der Commissie van Herstel. Hedenavond hebben Briand- en Loucheur een lang telegram naar Parjjs gezonden, waarin zij hun mede-ministeis op de hoogte stellen van den stand der besprekingen, zoowel wat betreft de schadevergoeding als het Engelsch-Fransche garantie-verdrag. Cannes, 10 Jan. (B. T. A.). Onze corres pondent deelt mede, dat de Opperste Raad be sloten heeft alle Europeesche Staten, de Ver. St. Japan en de Britsche dominions uit te noo- digen tot de economische conferentie te Genua. Cannes, 10 Jan. (B. T. A.). De intergeal- lieerde commissie, onder voorzitterschap van Loucheur, belast met het vaststellen der voor waarden, waarop de conferentie te Genua zal bijeenkomen, heeft de aan de verschillende re- geeringen te zenden uitnoodigingen opgesteld. Er zal een bijzondere mededeeling aan de Sov- jet-regeering worden gericht om haar aandacht te vestigen op het gewicht van de haar door den Oppersten Raad gevraagde verplichtingen. De commissie zal eveneens het programma der werkzaamheden van de uitsluitend economische en financieele conferentie vaststellen. Cannes, 10 Jan. (B. T. A.). Tsjitsjerin heeft aan den Oppersten Raad een draadlóos telegram gezonden, waarin hij zegt, dat de keuze DE IER SCHE KWESTIE. iden10 Jan. (N. T. A. Draadloos). officieele verklaring deelt Winston Chur chill mede, dat de kabinetsconwnissie voor Ier- gedaan, aldus de minister, om een financieels sche aangelegenheden dagelijks zal bijeenkomen basis voor deze hervormingen te scheppen dooi in afwachting van de aankomst der lersche ver tegenwoordigers, met wien een regeling inzake de stichting eener lersche voorloopige regee ring zal worden getroffen. Dublin, 10 J a n. (R.) Te Didblin loopen ge ruchten, dat als resultaat van de ondeihandelin- gen, gevoerd tusschen Griffith en de Engelsche zei„Hier", uit gewoonte de hand groetend aan de kepi brengend en maakte rechtsomkeer. „Danke, danke, godloon I" riep Peetje hem met intonaties van scheldwoorden achter na. hij herkende het steegje, hij was eens als kleine jongen met zijn vader bij dien oom ge weest. Het had zich omritwischbaar in zijn ge heugen geprent, eng, vuil riekend, steil naar het water afdalend zonder doorgang, met arme, klei ne huisjes, wat lager van heel smal tot een klein pleintje verbreed, waar flarden-waschgoed te drogen hing. Peetje meende het lijk van zijn oom te groe ten, in diens woning te blijven totdat de begra fenis plaats had en met het geërfde geld terug te keeren. Maar heel anders droeg de zaak zich toe. Het huisje van zijn oom. Jan Vod genaamd, was op slot. De blinde van het eenig venstertje was dicht. Peetje klopte er op, stampte op de deur. Een paar vrouwen kwamen op hun drem pels „Aliè, wa doe je gij daar ,,’t Is mijn onkel, die hier woont," snauwde Peetje haar toe. „Hij is dood, hij is naar 't hospitaal gevoerd, zoo gauw, als ze hem gevonden hén, hij zal al begraven zijn/’ berichtte er eene. „Kijk zie, daar zie I" schreeuwde Peetje teleur gesteld: En hij vertelde de geschiedenis van den brief en het erfdeel. En de vrouwen vertelden ook, wat zij wisten van de gebeurtenis, heel griezelig nog onder den indruk van de hachelijke ontdekking in dat huis. Jan Mestdag was zijn steekkarreke een van Genua als zetel der is. ferentio voor do Eovjet-regeering Raad dnarom de conferentie te Londen te doen houden. Op deze mededeeling, die in geallieer de kringen als ontijdig wordt beschouwd, zal niet worden geantwoord* De Volkcnbondsrand. Genève, 1 0 J a n. (B. T. A.). De rand van den volkenbond vergaderde heden onder voor zitterschap van Hijmans, die hulde bracht aan de nagedachtenis van Dr. Farar, die op 2B Dec. Dail Eireann. ten gevolge van typhus te Moskou is overle den. De raad luisterde vervolgens nar het verslag van den secretaris-generaal over den stand der Duitsch-Poolsche onderhandelingen. Volgens ’t verslag loopen de onderhandelingen ten einde. De raad nam met voldoening kennis van het feit, dat die onderhandelingen goed opschoten. Tevens hoorde de vergadering met groote voldoening, dat 45 staten thans het protocol hebben geteekend van het Internationaal ge rechtshof, dat voor de eerste-maal op 30 Jan. te Den Haag zal bijeenkomen. OPPER-SILEZIE. W a r s c h a u1 O J a n. (B. T. A.). Men meldt uit Kattowitz, dat dr. Calender besprekingen heeft gehouden met vertegenwoordigers van de grootindustrie van dat gedeelte van Sileziö, dat aan Polen is toegewezen. De zaak-Vilgraln. Nancy, 10 Jan. (B. T. A.). De corpscom- maadant heeft last gegeven luitenant Vilgrain op 18 Jan. voor den krijgsraad te doen ver schijnen. Brand in de Gare du Nord te Parijs. Parijs, 10 Jan. (B. T. A.). Door brand zijn alls electrische kabels van de Gare du Nord vernield. De telegrafische ep telefonische dienst der maatschappij, evenals de verlichting van het station, zijn hierdoor geheel in 't ongereed© ge raakt. Het verkeer is tijdelijk onderbroken. In een mededeeling der maatschappij wordt gezegd, dat de brand den sein-dienst voor de treinen onklaar heeft gemaakt. De functionnee- ring hiervan is thans echter, ïij het ook met eenige stagnatie, verzekerd. Er zijn geen -per soonlijke ongevallen voorgekomen. Ex-keizerin Zita. P a r ij s, 10 Jan. (B. T. A.) Ex-keizerin Zita is uit Parijs naar Zwitserland vertrokken. Bern, 10 Jan. (B. T. A.) De overheden van Zürich hebben maatregelen getroffen ter bewa king van Zita, die haar intrek zal nemen in het hospitaal, waar de prins onder behandeling is.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1