A 2IEK, JA Wl lts. aXr witm> EER FERS II - Gouda j FSCHRTFT 2 LDOENDE. J E EN X CORRECTE BRING - 2 4RBORQD. ••••9 Vrijdag 13 Januari 1922. o. 14828 11. m FEUILLETON. bank PEETJE GIRRE door -TABLETTEN opmg, /racen s/oei slijm. bejagen tong e/aah/(/eur aap - BUITENLAND. - en Voordeel 60* Jaargang, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen <L IJ., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. L Ingezonden Medodealingop. 154 11 weinij 145 lf vernederd onbedwingbare meegaan,” i>e- (V«* «im Undw. i«r wijst, i van 190. KVRIJ icht >10. AN DEB at 9. Bdrag )2’ pCt. ittieek ragen n. VIWINIE LO TELING. 4 - reen vermindering gedoogen >.and te betalen schadeloos- HARDT I ATOTM.|m DROGISTEh| l®n waaraan hij i hals. heel moe, toen hij het dorp naderde, De vlaskoopman hield geen wrok. Overigens zijn eigen belangen stonden op het spel. Hij moest ziin voorgeschoten fondsen terug ziert te krijgen. Hij vertrouwde dien sul van een erfge naam niet. Peetje liep gevaar alles kwijt te ge raken, aleer hij t$r,ug was. Te Leer vergezelde hem naar de stad. OE, DOOB B TENTJE» W MEER- BI, A DEN IN WOR. EPLAATST Geven - r tioiimtE murantT jNIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- £ERK a. ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per port per kwartaal- 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* bü' onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.; Administratie Tel. Int. 82; Redactie TeL 545. - 1 T k ZOON waardiging, „en overal veracht en worden, soms weggejaagd als een hond I" Peetie scheen niet te begrijpen. JKarel Ges, als 't u belieft, belieft het u toch, schiet mij wat centen voor om kleeren te géan koopen naar Deijnze," vroeg hij achreierig. „Ge zult ginder op de markt gestroopt wor den." waarschuwde Te Leer. En hij bedacht zich, hij had medelijden met het eng begrip en het hulpeloos opverstand van Peetje „Ik sal morgen zelf met u loofde hij. „Godloon, godloon," zei Peetje met de han den gevouwen. En 's anderdaags keerden zij terug ze, Peetje in een nieuw pak, met een vijffrankstukken waren uit zijn vestzak verdws* nen. hij begreep niet hoe. Hij kon toch niet zoo dadelijk weder van <U post afhalen, wat er nog geen vieremtwtnd< uren was geplaatst. Met vaderlijke vermaningen kreeg de ker weer vim den vlaskoopman een vowsd* Hij beloofde zuiniger te worden en ging brooA1. TELEGRAMMEN* KABINETSCRISIS IN FRANKRIJK.' De ontslug-utunvrage aanvaard» Parijs, 12 Jan. (B. T. A.) Briand heeft pre* ddent Millerand in kennis gesteld met zijn bealuH om definitief het bewind neer te leggen. Bij zijn vertrek van het Elysé^ verklaarde hij, dat hij slechts aan het bestuur had kunnen blijven, waiv» neer men hem beter had gesteund. Hij voegde erbij, dat hij natuurlijk niet naar Cannes zou te* rugkeeren, maar dat zijn ontslag stellig geen be* zwaar zou opleveren voor het houden van de conferentie te Genua, overeenkomstig het oor» spronkelijke plan. Parijs, 12 Jan. (H. R.) Millerand heef» het ontslag van Briund aanvaard Parijs; 12 Jan. (B. T. A.) President Mil lerand is heden begonnen mot lijn besprekingen in verband met de crisis. Hij heeft den president der Kamer, Raoüi Pirri, ontvangen, met wiwa hij een onderhoud had, dat tot over half zeven hedenavond duurde. Péret gaf den president eent uiteenzetting van den algemeenen politieke* toes stand en hij wees Millerand erop, dnt er in con* stitutioneelen zin niets lege was, dat Briand o|Jk nieuw aan het bewind zou worden geroepen, om dat hij vrijwillig zijn ontslag had ingediend, zon* der door een Kamer-votum daartoe te zijn ge noopt. Vervolgens het geval onder de oogetf ziende, dat Briand zou weigeren het bewind weet op zich te nemen, noemde Péret onder de polis tieke persoonlijkheden, die in aanmerking zou* den kunnen komen om een nieuwe regeering H vormen den oud-president Poincaré. Cannes, 12 Jan. (B. T. A.) I.oucheuf kreeg hedenavond tijdens de zitting van deg Oppersten Rand kennis van het aftreden van hef kabinet. Nu de leiders dergeallieerde delega* ties op de hoogte te hebben gesteld van d< noodzakelijkheid, in welke hij tengevolge va» Briand’s aftreden was komen te verkeeren orw Cnrfhes nog denzelfden avond te verlaten, keer de hij nnar zijn hötel tetug. Lloyd George dronjj Ku,lfl,'u> er bij hem op aan te blijven tot den afloop dec enz.) niet besprekingen met de Duitsche gedelegeerde»^ maar do Franschc minister volhardde bij zijn bes sluit om met den trein van 7.10 uit Cannes te vertrekken. De Opperste Raad werd daarop aangevuM met leden der commissie van herstel en zal ven* avond na het vertrek van Loucheur het hooreg„ 5—=-^-11-2!-4 llBBai George in den Oppersten Rand wel hebben ulK eengezet, dat par. 6 van de resolutie van 6 JanJ <iio wij boven weergaven en volgens welke d® mogendheden op zich nemen elkander's grenzen! te eerbiedigen en clkaiwler niet te zullen aarv» vallen, op geen enkele mnnier de rechten kaM aantasten, die door de verschillende verdragen' ann de geallieerden zijn toegekend met nam® Frankrijk's redht om sancties toe te passen, alg Duitschland zijn verplichtingen niet vervult hef blijft nochtans de vraag, of dit de stemming te4 gen Briand kan doen luwen. In allen gevalle heeft de Engelsch-Fransche belangentegenstelling op^ nieuw een crisis in 't leven geroepen, die Brlnnd zijn portefeuille wel eens zou kunnen kosten. IX telegrammen zullen ona vermoedelük wel spoo^ dig nader inlichten. (1.) De mogendheden kunnen niet het rechl opeischen elkaar de beginselen voor te schrijven volgens welke zij van zins zijn in het binnenland een stelsel van economischen eigendom on re- geering te organiseeren. Het is aan elk land voor zich zelf het stelsel te kieren, waaraan het in dit opAht de voorkeur geeft. (2.) Evenwel is 't alleen mogelijk over bui tenlandsch kapitaal te beschikken om een land te helpen, wanneer de vreemdelingen, die de fondsen verschaffen, er zeker van zijn, dat hun goederen en rechten geëerbiedigd worden en dat de voordeelen van hun ondernemingen hun verzekerd worden. (3.) Dit gevoel van veiligheid kan slechts vastgesteld worden, wanneer de naties (of de regeeringen der naties), die buitenlandsche cre- dieten wenschen te verkrijgen, zich verbinden om(a). alle openbare schulden en verplichtin gen te erkennen, die door staat, gemeente of een ander openbaar organisme aangegaan of gewaar borgd zijn en tevens de verplichting te erkennen om alle buitenlandsche belangen scha'leloos te stellen voor verliezen of schade, veroorzaakt door confiscatie of beslaglegging op een eigen dom; (b) een wettelijk, juridisch stelsel te maken, waarbij de onpartijdige uitvoering van alle han- delscontracten of andere contracten wordt ge garandeerd. (4.) De naties zullen moeten beschikken over behoorlijke ruilmiddelen. In het algemeen zullen financieele voorwaarden en voorwaarden ten op zichte van het geld als betaalmiddel vervuld moeten worden die den handel voldoende waar borgen bieden. (5.) Alle naties moeten zich verbinden zich te onthouden van elke propaganda, die indruischt tegen de orde en het politieke stelsel van andere landen. (6.) Alle landen moeten gemeenschappelijk de verplichting op zich nemen zich te onthouden van eiken aanval op hun buren. Wanneer ,de Russische regeering, teneinde de voorwaarden, noodig voor de ontwikkeling van 1 handel in Rusland, officieele erkenning Tot zoover de belangrijke motie, ten aanzien waarvan de Franschen nadrukkelijjj hebben be dongen, dat de conferentie van Genua alleen een financieel en economisch, maar geen politiek karakter zal dragen. Er blijkt ondertu®schen uit, dat thans ook de Franschen bereid zijn de kwes tie van 't economisch herstel wat breeder, inter- eischt, dan zullen de officieele mogendheden in die erkenning slechts kunnen bewilligen, wanneer de Russische regeering de voorafgaande bepa lingen onderschrijft”. nationaler en dus minder beperkt nationaal te zien. D|e inschikkelijkheid, die Briand echter heeft betoond, heeft hem in Fransche kringen vele vijanden bezorgd en zijn ministerieel bestaan loopt, door zijn minder-bekrompen houding, on- dertusschen groot gevaar. Uit de telegrammen, verwarrend eensdeels door het elkander-tegensprekende en vage, an derdeels door het tendentieuse karakter, dat zij dragen, kan nochtans een beeld worden gecon strueerd van 't politiek gebeuren der laatste da gen. En al zijn veel bizonderheden in de gere serveerde berichten den laatsten tijd verzwegen, er blijkt inmiddels uit hetgeen zoo langzaam-aan bekend raakt, dat Engeland, om tot normaler economische toestanden te komen en daarvan zoodoende zelf de vruchten te plakken. Frankrijk er voor heeft weten te vinden mede zijn schou- £y werkelijk ziek kan men worden A wanneer men een verkoudheid Jn de luchtpijp veronacht- w-’Wow o zaamt. Gebruik daarom, zootlra U een begin van verkoudheid bespeurt Lhkcrol-Paatilles. Overal verkriiabnnr ft Fi. 0.50 per dooa» 17, tij, die er ooit heeft phuts gehad, een paar toW nen bier waren ten bfoite gegeven, hespen i« schellen gesneden voor al wie eten wilde, brood! en boter in overvloed, tabak en ten laatste Jm never. Peetje Was de held /an het feest en voor d< eerste maal van zij/ leven had hij zelf een glnasfe te veel. Toen het lurtuurlijk gevolg niet uhbleef, en d< drinkebroers twist kregen, en Peetje tusacheM kwam met vredeswoorden, onbeschaafd als ee> hondgeblaf, maar uit een goed har,t voortvloek end, werd hij weggestampt. Vuistslagen vieleM tusschen de strijders, waarvan er een voor es» ander bestemd, hem trof, en als herinnering aaK het feest een blauw oog naliet. 's Anderdaags waren de biertoniwn uit bak da dig vermaak den bodem ingeslagen, de jenel verflesschen gebroken In gevaarlijke scherven rondgezaaid, en op het gras en tusschen de ne tels van het straatpad lagen de weggeemete» hespeknuisten, deels »u>g met vleesch aan, doM wemelende mierscharen overwemekL Peetje, heel beteuterd, moest bij den vlam noo- koopman bekentenissen doen en geld vragenj zijn Hij had niets meer. De laatste overgshou<ta< De meiwchen klagen zoo dikwijls, dat ande- /en hen niet begrijpengeloof mij, er zijn wei nigen, die het zich zelf doen. OVERZICHT Br is pas weer een nieuw boek verschenen Iron de hand van den bekenden Engelschen ■publicist Keynes, waarin hij er o.a. op jdat achtereenvolgens op de conferenties Ban Remo, Hythe, Boulogne, Spa, Parijs en Lon- ifep de Engelsche premier Lloyd George het ■rop heeft aangestuurd de Fransche eischen ■net betrekking tot de Duitsche schadeloosstel ling te matigen. In Cannes, waar een geallieerde bijeenkomst op 6 Januari is begonnen, heeft zich het eendere geval voorgedaan. Wel het belang rijkste van deze coïiferentie in het heerlijke Zuid- Frankrijk is de omstandigheid, dat besloten is haar te laten volgen door een internationale financieele en economische conferentie, die te Genua zal worden gehouden en waaraan behal ve de de Europeesche staten, ook de Vereenig- ‘Ide Staten en de Engelsche dominions Ierland derhalve ook zullen deelnemen. Van gewicht Is bovenal, dat aan de Genueesche conferentie »»iet alleen Duitschland, maar zelfs Rusland zal deelnemen. Tsjitsjerin heeft de invitatie zelfs reeds aanvaard. Het Engelsche inzicht, dat alle werekl-streken één economisch geheel vormen M het ziek-zijn van belangrijke gedeelten daar van zooals Rusland en Duitschland het herstel van 't geheel tegenhouden, heeft du feitelijk te Cannes de overwinning behaald; de weinig rooskleurige economische toestand in Engeland waar de werkloosheid schrikbarend wast is de groote stimulans geweest bij de politiek van Lloyd George, die Frankrijk ditmaal heeft weten mee te krijgen; Briand’s plooibaar heid ditmaal vond zijn grond in een ontworpen Britscb-Fransch garantieverdrag, waarbij Enge land de Fransche rtrpubliek daadwerkelijken bij,- rtand toezegt voor 't geval dat Duitschland foftder daartoe te- wp/den geprovoceerd l’i'ènkrijk ten nieuwen' male mocht aanvallen beiderzijds zijn concessies gedaanEngeland den ttel de Frankrijk steun in uitzicht, Frankrijk be- toonde zich milder in zijn staatkunde ten opzich te van Duitschland en de overige wereld. Dat Frankrijk, althans in d» persoon van Bri and, bereid is, tot een mindér stijfhoofdige én ireeleischende politiek, kom/ het duidelijkst tot uiting in de motie, die, nadat de conferentie van Cannes nog maar korten tijd had ver^aderd^ foor den Oppersten Raad is aangenomen. Zij forfeit, naar men zich herinnert als volgt „Door de geallieerde mogendheden wordt de >pvatting gehuldigd, dot her hervatten van den kitemationalen handel in Europa en de ontwik keling van de hulpbronnen van alle landen noo dig zijn voor de vermeerdering der productieve arbeidskrachten en de verlichting van het lijden, -dat ihet deel was vaft de volken in Europa. Een krachtige, gemeenschappelijke act:e van de ver- eenigde mogendheden is noodzakdijk om het hans verlamde Europa zijn vitaliteit te hergeven. Deze actie moet bestaan in het verwijderen van alles wat den handel belemmert, in het verlee- nen van belangrijke credieten aan de zwakste landen en in de samenwerking van allen voor het herstel dér normale voortbrenging. De geallieerde mogendheden meenen, dat de Voorwaarden, onmiskenbaar voor de verwerke lijking van hun poging, in groote fijnen als volgt •»ng«geven kunnen worden nen werd gegeven, hebben goedgekeurd; dat zou dus beteekenen, dat Millerand den Fran schen premier desavoueert, hetgeen eigenlek een ministercrisis met zich «ou moeten brengen. Zoowel in den Senaat als in de Kamer wondt BriancKs houding afgekeurd, zoodat de Fran sche premier, wanneer hij te Parijs komt, het ongetwijfeld hard zal hebben te verduren. Reeds gisteren heeft het bestuur van do ropublikeinsche groep uit de Kamer die als belangrijkste par tij heel wat in de melk heeft te brokken uit naam van de 240 leden een telegram aan Briund geseind, waai in deze in kennis werd gesteld met een door bedoelde groep aangenomen mo tie. Deze dringt er op aan, dat Frankrijk onver zwakt moet blijven staan op zijn vorderingen van Duitschland. De Kamer aldus de motie zal nooit nieuwe concessies willen bekrach tigen in den trant' van ’t moratorium, die nadee- lid zijh voor Frankrijk of „sijn edelen bondge noot" België. En voorts wordt betoogd, dat een Fransch-Engelsche overeenkomst gelijkelijk van belang voor Groot-Brittannlë en de Fran sche republiek in geen geval afhankelijk mag worden gesteld van voorwaarden, die het prijs geven beteekenen van schadevergoeding en waarborgen van welken aard ook inzonder heid territoriale die uit het vredesverdrag voortvloeien. Maar tevens Is veel kritiek vervat In het tele gram, dat de senaatscommissie voor buitenland sche zaken, die werd gepresideerd door den eerste-Briandist Poincaré met algemeen® stem men aan den Franschen premier heeft gezonden cn dat als volgt luidt s De commissie, bijeengeroepen op verzoek van een groot aantal harer leden, stelt u hierbij in kennis van de volgende motie, die zij heeft aan genomen De commissie is van oordeel(1) dat het economisch en financieel herstel van Frankrijk een noodzakelijke voorwaarde is voor dat van Europa; (2) dat de schadevergoeding, waarop Frankrijk recht heeft, derhalve onaange tast moet blijven, dat er geen vermmdering mag worden gebracht in den staat van betalingen van 5 Mei 1921 en dat het niet aangaat de minste inbreuk te maken op de Belgische prioriteit; (31 dat Frankrijk alleen deel kan nemen aan de voorgenomen internationale economische confe rentie, als het tevoren duidelijk en afdoende toe zeggingen krijgt, dat al zijn rechten zullen wor den ontzien; (4) dat het besproken verdrag tus schen Frankrijk en Engeland bovenal de waar borgen, de maatrcgeKK ter uitvoering en-de ver bintenissen, die Frankrijk voor het heden en voor de^oekomst aan de verdragen en overeenkom sten ontleent, moet bekrachtigen. De commissie is daarom van meening, dat zonder medewer king van Kamer en Senaat niets effectiefs kan worden ’'eslist. Men ziet dvs, dat op Hrlantpi ministerieel» positie een felle attaque wordt gedaan en het wordt dan ook hoe langer hoe meer duidelijk, dat Briand’s politiek in.de oogen der nationalis ten niet door den beugel kan men is van oor deel, dat de concessies, die Briand heeft gedaan (de goedkeuring van de convocatie van Rusland, het opofferen der Belgische belangen, opweegt tegen het sluiten van een EngeUch- Fransch verbond, waarvan volgens de opvatting van Briand’s tegenstanders de beteekenis groo- tepdeels verloren gaat, wijl het geen absoluut verdrag is en Lloyd George er allerlei voorwaar den ann heeft verbonden. Nu moge Lloyd Vlaskoopman I Dat kon Peetje toch niet worden f Een glimlach verscheen op zijn dierlijk gelaat wij het vermoed voorstel, dat in zijn beneveld •rein een vonk van zelfkennis deed glimmen Uk heb geen verstand van affairens,” gichelde W- «Zoo meen ikghet ook niet,” zei de man, •jmaar zie hier, Triene Most hard zij werd al- genaamd omdat zij mostaard verkocht •oekt al lang om haar winkelken over te laten; K«st>cht gaan. Mostaard maken „fprtken" verkoopen is niet moeilijk. Ik tol u de maten en de gewichten leeren kennen; Re nit van de straat zijn en treffelijk uw brood Verdienen." Het voorstel van een reis naar de maan zou ree*J» met ónmogelijker voorgekomen zijn. zot ware!" was zijn antwoord. Glad af geweigerd I WWelaan, ga dan zelf pok in een gesticht," -ra de baan gewend rijn I" zei Peetje. •De bann de baan I wat voor een baan is dat J®®®" W wmd gaan „schooien." nu ga- hii het geducht wnnrd fa» rim ders te zetten onder het werk, dnt in de eerste plants het herstel van Rusland, maar mede van Duitschland beoogt. Alt contraprestatie is En geland bereid Frankrijk waarborgen te te bieden ingeval het door Duitschland wordt bedreigd, terwijl, naar 't heet, Engeland het goed vindt ten aanzien van de Duiutdtó schadeloos tel ling zich te houden aan de regelmgen, die te Londen zijn getroffen, volgens welke Frankrijk aanmerkelijke voordeelen zou gepietea, terwijl Engeland zich belangrijke opofferingen getroost. Bedoelde ga ranties zouden worden vastgelegd in een over eenkomst. De duur hiervan is niet b -kend, maar de Daily Chronicle spreekt van tien jaren. Na tuurlijk heeft Engeland ook nog andere eischen gesteld en uit een memorandum, dat Lloyd George aan Briand ter hand heeft gesteld, zou moeten blijken, al valt nog slechts over uittrek sels te beschikken, dat Engeland er op staat, dat er tusschen beide landen geen vlootbouw wed ijver bestaat; vooral bestaan er van Engelsche zijde bezwaren tegen het vermaarde plan betref fende den Franschen duikbootenbouw. Terwijl Engeland bereid is Frankrijk te hulp te snellen, wanneer zijn nntional-t veiligheid door Duitsch land mocht wordén bedreigd, voelt Gnr>:t-Brittan nië minder voor een vèr-srtrekkender offensief en defensief verbond en Engeland schijnt er dan ook niet voor te zijn te vinden zich in militaire ondernemingen in Midden- en Oost-Europa te verwikkelen. Men ziet dus, dat de partijen h',t nog geenszins eens zijn en de toestan 1 wordt nt>ï gecompliceerder, wijl Briand’s nmbtgenooten, alsmede verschillende kamerleven en senatoren het met zijn politiek verre van eens zWn. On- eenigheid in den ministerraad moet dan ook do oorzaak zijn, dat Briand gisteren plotseling u.t Cannes naar Parijs is vertrokken,’om daar met betrekking tot zijnsfpolitiek te Cannes verant woording af te leggen. Er verluidt, dat de mlnis- raad het eens is .geworden over de volgende richtsnoeren ten opzichte van de besprekingen te Cannes 1. Frankrijk zal gee van de door Duitschlai stelling. 2. Frankrijk zal niet afzien van de bezetting Van ’t Rijnland. K 3. Het zal blijven staan op zijn recht om wanneer de omstandigheden zulks gebeden, economische en militaire strafmaatregelen toe te passen. Millerand, de president der Fransche repu bliek, die den ministerraad heeft voorgezeten, moet zelfs verschillende telegrammen, waarin ontevredenheid met Briand's houding te ken- ADVERTENTIEPRIJS, Uit Gouda en omstreken (be£oörên7ê*t»t den bezorgkrtnir)| 15 regels 1.30, elke rejcel meer /0.25. Van buiten Gouda en dep bazorgkringi 15 regels f 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiön In het Zatarringnummer M bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentién de helft van den prUa. INGEZONDEN MEOEDEEUNGKN» 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer OM O» d» voorpagina F.0 hooger. wone advertentiën en Ingezonden mededeeiingen bli contract tot zeer gereduceex* den prijs. Groote letters en randen worden berekend nuar plaatsruimte. AdvertantUJn kunnen worden ingezonden door tunschenkomst van «oliede boekha^ dclaren, Advert^ntieburenux en onze Agenten en moeten daags vóór da plaataing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd ta z(jn. doen. Peetje had Uitgegeven onder de verstandelij ke oppermacht van zijn be»fl*ider en zed4ijken leidsman, wel belust op tfft behouden van zijn schat, maar zonder wilslrrncht, zonder de noo- dige stoutheid om zij^j eigenaarsrecht of verspilzucht te doen gelden. Enkel had hij bedongen onmlddellijk over honderd frank te mogen beschikken, wat hem, hoewel noode, was toegestaSm „Jongen, het ligt op de straat niet te rapen, heb eerbied voor wat een ander heeft vergaard en gespaard, verteer niet nutteloos, laat u uw geld niet nfdoen door schavuiten en slecht volk. Weet, dat ge maar eenmaal de kans zult heb eis een puit in ’t versch water,” zei hij bij (ben iet< te bezitten.” zich zelven, jubelend en „Wacht maar eenige j „Ik moet toch de gebuurte trafteeren," zei -.j~, met de Peetje. mouw van zijn linker arm. Hij waa kisakeurig op dikke beurs, er zal veel volk nqar komen kii- j Dut tracteeren staat nog in de geschiedbogken zijn handen. kan I" van Den Hoel vermeld als de grootstb braspar- De beiden keerden huiswaarts van Gent in friomf. De Som was nog beduidender dan eerst vermoed werd En Te Leer, de waarde van het te beschermen geld kennend, had Peetje weten te overreden zijn fortuintje op de Staa^-Spaar- bnnk .te plaatsen met de verzekering, dat hij tel kens kon halen, wat hij voor zijn onderhoud noodig hnd. Indien nllea toch moest verleefd worden, was en methode te van Deijn- - r„en strooien hoed opdtet hoofd, kousen en schoenen aan. O, die schoenen I Het was een der goocheldroomen van Peetje geweest, eens in zijn leven een paar nieuwe schoenen te bezitten en een hoed op het hoofd te hebben. Nu was dit alles en nog veel meer, als een hoorn des overvloede, over hem uitgestort I Het effect was in tegenstelling met het ver wachte, de schoenen drukten hem watonwille keurig schokte hij bestendig de schouders op, als om het frakje, waarvan de spanning hem hinderde, af te schudden, hij, gewend aan losse, linnen kleederdrachtmaar het ergste was zijn hoofd, hoe gloeide het onder denbrand van dien hoedl Herhaaldelijk moest deze afgenomen warden en "Peetje wreef met rijn hand over zijn voorhoofd en zijn slapen, en wreef die hand toen af op zijn lichtgrijze broek of de lichtgrijze dagen. Peetje, jongen, ge zult afkomen met de Peetje. Hij was heel moe, toen hij het dorp naderde, Peetje schudde zich van veel erger vermoeid dan als hij door hitte of vreugd, kou met een kluts aardappelen of een zak kolen op den rug van zijn zwerftochten langs de boe renhoeven weerkeerde. In den Hoel was zijn Wijde intrede iets van belangde vrouwen kwamen op hare drempels, de werkefooze mannen schoolden samen en al de kleine jongens liepen hem achterna, joelend, juichend en roepend „Geef mij ne cent l” „Ne cent, ne cent, ne cent I" ging het om hem henen. Peetje kreeg een eigenaardig gevoelverle genheid mengde zich in zijn zelfbewustzijn hoovaardij en oprechte schaamte onderging hij tevens ovér zijn deftige kleedij en het afgunstig gewild HVil. spot tend» zijner luie^ werkelooze buren. w A uvue» «wwi Hij stelde het op een draalje, vergat den vlas- het best nog, Mlks met orde koopman te danken en zelfs goênnacht te wenfc schen. Hij haastte zich binnen in zijn hutteken, schoof den deurgrendel voorwierp zijn hoed op den uitgebrokkelden vloer, trok met geweld zijn kazak uit en had de grootste moeite van de wereld om zijn schoenen ook uit te krijgen. Zoodra ze bij den hoed gegooid waren, kwa men de koussa hen gezelschap houden en Peetje verademd»' in de oude lompenpij, bloots voets, blootshoofds, neergezeten met een stuk meegebracht sprit op een snee roggebrood, in de andere hand een flesch bier, veruitgestoken gretig dronk uit den Hij was heelemaal in zijn element.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1