1 acht «ving irkers 1 1 1 1 NG ater coopi e kleuren en. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer- *ERK a. d. U., OUDERKERK a. d. IJ„ 0UDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 2 jj o. 14829 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen terdim. 'aklcliiilif. en I DEUR nebben gebad. oonsTirla- o m m gï x PEETJE GIRRE LLETON.; Zaterdag 14 Januari 1922. 60* Jaargang I JjjwWtmh-J Bit MMm«r baitaat ilt 2 bladen. EERSTE BLAD~ BUITENLAND. ft 5 Rotterdam, vertro| naar Londe 150 40 ipl.'t v< 156 52 f -a mui ci» ......I B1''- **'-'*, »vvai wannen de straatbengels hem op de zwaluw» (Woedt vmkAbRP 177 60 niet de lerdteg 10 lam naar O.-Azfl( I n. aar Nederland, roes u «toi •u. tngan werkje m waren geweei en. 1/AmI des _y 2 0 i door VIBGINIE 1.OVBLI5U. paar had debetrokken en haar nederigen nichten op den buiten verneemt in verdooving tm naar Jam vertrqj rdam naar Ztrid-Afrl aap Finisterro. vjn. van Britsch ïm dag io Jot n. van Buenos Ayr« "“lijk die «.hles (de van Ver ven den vad den bakker stond op den ho« rodte dorpsstraat en de werkpians- iiy Den Hoei uitkwam. een veelbezochte "bakkerij, tevens Moort bftzaar. Men‘kón er van alles 50.000 deserteurs het front verlaten, die in het vaderland en in de étappen rondliepen. Doch ook met deze 15 divisies zouden de latere offensieven niet gelukt zijn. Omdat de voor naamste oorzaak gezocht moet worden in ge brek aan materiaal bij ons en nieuwe Ameri- kaansche reserves bij den vijand. Het overloopen van geheele divisies, insubor dinatie, de bekende uitroepen „Onderkrui pets”, „Slaat hem dood”, „Trek net mes”, dit alles da teert eerst van 1918, dus toen de nederlaag den blindsten man duidelijk moest zijn. De socialistische agitate in het leger is de oorzaak, doch het gevolg geweest van nederlaag. Cannes, 1 sche afgevaardigden Lloyd. George gaat om 7 uur. (10IDMIIL COIRAV ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad par kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* Franco per post per kwartaal ƒ3.15, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA* onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—5 uur.} Administratie TM. Int. 32} •Redactie TeL 544. A En ineens werd ongelukkig I Hij kon niet wennen een zijn nieuw leven!.... Die innerlijke veropenbering was zelve iets i.Li ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkrtng 1—5 regels t1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en deb besorgknng: 1—5 regels f 1.55, elke regel meer 0.30. Advcrtenttén In het Zateniagnununer Ml bijstag op den prtfs. Uefdadlghelds-advertenttan de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN1-4 regels ƒ2.05, elke regel meer /OM Jn de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeellngen bfl contract tot zeer geredueesr* den prijs. Groots letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Ad verten tién kunnen worden ingezonden door tussehenkomst van sollede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten on moeten daags vóór de plaatain* aan het Bureau zijn Ingekomen, teneinde van opname verzekerd te >1)8. het toe veroordeelde, smart lijker nog dan het onbehagelijke, waarvan hij de oorzaak niet gis sen kon en niet vrijwillig had gegist. Ongeluk kig 1 Hij, Peetje, nu hij allee bezat, wat hij op aarde wensd.cn kon, rust, onbezorgde kost,, kleederen, r— beschermend dak* een goed J bodl.... WILNA. Genève, 13 Jan. (B. T. A.) De Volkeft* bondsraad heeft met algemeen© stemmen beakx ten binnen een mnnnd de militaire contiölccoma missie aan de Poolsch-Litausche grens terug t< trekken en nota te nemen van de belofte vag beide Veger ringen om zich te onthouden van elk< daad van vijandschap en den vredestoestand te handhaven, alsmede om na het vertrek van dg commissie de neutrale zóne te vervangen doet een voorloopige demarcatielijn, waarbij ta hef oog moet wtxden gehouden, dat het vraagstuk der toewijzing aan een van beide staten wordl voorbehouden. De Volkenbondsraad nam kennis van het protest der regeering van Kofno tege» Jpt gebeurde te Wilna. De raad verklaart diens aangaande, dat do oplosstag <*n dat door een lid voor den Volkenbond te go* bracht en welke oploastag wordt uitgevoerd buk ten den Rnad om en zonder toestemming van dfl betrokken partijen, niet kan worden erkend. De vertegenwoordigers van Litauen nam onverwijld met voldoening kennis vnn defee verklaring van den Raad. Hij verklaarde, dat de regeering vaw Litauen er gnarno genoegen mee zou nemen, dat de definitieve beslissing over het lot vaw Wilna zou worden verwezen naar het Internettal nale Gerechtshof of naar een tribunaal voot arbitrage. De Poolscbe vertegenwoordiger a^tw woordde alleen, dat hij het besluit van den Vols kenbondsraad aan zijn regeering zou overbrent gen. Wilna, 12 Januari. (P. T. A.). Volgen de laatste gegevens zal de Landdag van Wihwl bestaan uit 50 christelijk-nationnle democraten» die de rechterzijde vormen, 32 leden van <te volkspartij, die het centrum uitmaken en 15 l« den van de linksche volkspartij, 5 democraten 10 leden van de renalssancepartij, 2 socialisten» 2 Wit-Roethenen of tezamen 34 leden der line karzijde. De Landdag komt waarschijnlijk 24 Jan. bijeen. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. 'Parijs, te Jan. (B. T. A.) De Intranet’ geant verneemt uit Lalja Maghnna, dat volgens berichten uit het Rif de Spaansche troepen, dig Kert wilden pasceeren om Derudch te bezetten Londen, 13 Jan. (R.) Reuter verneemt, dnt welingelichte kringen te Londen van mea ning zijn, dat de uitkomsten, tot dusver te Can nes bereikt, ten gevolge van het aftreden van Briand zullen vervallen. Het is onwaarschijn lijk, dat de conferentie van de ministers van buitenlandsche zaken over het nabije Oosten, die te Par‘je zou bijeenkomen na afloop van de conferentie te Cannes, vooreerst niet gehouden zal worden. Cannes, 13 Jan. (B. T. A.) De afvaardi ging van Engeland, België, Japan en Duitsch- land zjjn te 7 uur vertrokken. rede heeft niet. Tntusschen was Herzeele in den winkel ge komen, blootshoofds in linnen broek en ge- sheept linnen hemd, en heel met bloem over- poeierd tot in zijn haar, op ziin wenkbrauwen en h zijn pinken en on al de haartjes van zijn tot aan de ellebogen ontbloots arjnen. Hij had het laatste gehoord. „Een slechte hoek,” herhaalde hij als een echo. „Bruno, jongen, ge ?ijt veel te treifelijk om daar te blijven- wonen,” en medelijdend schudde hij het hoofd. ^Hij herhaalde dat nu telkens, als Peetje kwam. Telkens verscheen hif in den winkel, zoodra hij vnn in zijn bakkerij het uilegeschreeuw van Peetje fyoorde. Eens zei hij hem I3nmo, jongen, weet-de gij, dat wij familie zijn Néén, Peetje wist dat piet, hij had nooit van familie, op het dorp verblijvend, hooren spre ken. Herzee'le wist het echter uiteen te doen „Mijn moeder heette ook Me®tdag, ge zijt mij ne kozen,” verzekerde hij, „ik' twijfel er niet aan.” De naam vap Mestdag was ter streke veel verspreid, er watep „Mestdagen” bij de vleet maar Peetje dacht daar niet op na „h ’t oprecht waar zei hij gevleid. tja, jongen, en voor de eer van de familie moet ge weg uit dat gemeene kwartier.” Peetje begon hpt zelf in te zien. Het* verveel de hem uitermate, dat elk hem geld vroeg, voor vrek uitscheld en hielen volgderi „Geef mij fte cent, Ben jong paar - Triene Mbstaard, kijkm an sprskjhandel Neen, neen, dat was niet mogelijk* Hij verdreef die overtuiging. Zij drong zkh onwederstsanbaar aan hem oa hij kon zich zelven niet Inteer verschalken t hef ging alles te gemakkelljk’»ijn 'o* betrof de levensstrijd, zoo noodig aan zijn bedrijvig* heid, bestond niet meer voor hem. Hij ontbeerde, wat de musch bezit, die haal) eten zoekt op het opwekkend rastelooMb vreezende en onzekere van den dag. Hij verviel'in loomheid. Hij zat voor zjjn deur op den grond met ds bloote voeten pp de blauwe schorren van het kerkhofpad, de knirfn opgetrokken, de armen er rond gestrengeld, het kinnebak rustend er op. Alzoo zat hi£ uren achtereen te kijken zon* der zien, gedachteloos, heel verdwaasd. V Soms schoot hij eensklaps wakker uit die boel dwelming. Het was als hij de bedelnarsbendgK links.ter zijde door ckMbpsstraat trekken zag op zoek naar buit. W En een hevig verlnng^Tdrong hem tot he«« Het was schier onweerstaanbaar en er aan toen geven toch onmogelijk. ■Indien hij medellep naar de boerenhoven 1 O neCn I Nu zou hij meer den ooit verjaagd worde^ als een hond„Stóuterik, zij-je nie b»d schaamd, gij, die geld hebt hier nog te konwBf schooien!..." Hij kon toch aan de menschep schljnlijk zal echter de ont miming zeer vei* traagd worden door de staking, waarmede dg spoorwegmannen dreigen tegen morgem-rnsdr demacht. Een bijzondere commissie onder voonrittezw schap van Churchill treft alle schlkktagea out de uitvoerende macht in handen te leggen v«g de voorloopige regeering van den nieuwen leef schen vrijstaat. Verwacht wordt, dat deze oveef dracht formeel zal geschieden aan een afgezant der voorloopige regeering op adi. Maandag tg Londen. Griffith en zijn regeering zullen daanuf verkiezingen uitschrijven en het gekozen parkw ment zal wettig worden ingesteld ate het parfan ment van Zuid-Ierland. Dsntzig. Dsntzig, 13 Jan. (B. T. A.) Op 1500 tm woners na, die vóór DuhscMand stemden, heeft heel het gebied zich voor Dantsig verklaard. Danzig. 12 Jan. (P. T. A.). In den nacht van 10 op 11 Jan. zijn de Danzigschn douanes tarieven door do Poolsche vervangen; terzelf* derttyd werd do Poolach-Dantzlgscho tolgrens opgeheven, Het voorloopig uitstel aan Duitschlund. Cannes,13Jan. (Havas). Het volgende be- sluit van de commHe van herstel is hedenoch tend ter kennis der Duitsche delegatie gebracht: De commissie van herstel besluit de Duitschi regeering een voorloopig uitstel te verleeien voor de vervaldagen van 15 Jan. en 15 Febr. 1022, voor zoover deve vervaldagen nog niet zijn gedekt door betalingen in contanten, die reeds zijn gedaan of nog te doen zijn, of door leveringen, in nature, die reeds zijn ontvangen of nog te ontvangen zijn op .uv.w..mv> »«»»<-•- -- gestelde data en volgens de hieronder volgend^ geval m:t onverminderde^moed^en^hernieuwd voorwaard^n A. Gedurende d“ periode van het voorloo pige uitstel zal de Duitsche regeering elke tien dogen in buitenlandsche wissels een bedrag van 31 millioen goudmark moeten storten. De eer ste storting moet*I*A'Jan. plaéta hebben. B. De Duitsche regeering moet over veertien dagen de commissie een .geschikt plan voorleg gen inzake de hervorming van haar budget en haar crediet-circulatfe, alsmede een compleet program der betalingen in contanten en de leve- ringervJn natura voor het jaar 1922. C. De periode van het voorloopige uitstel zal eindigen, zoodra de commissie of de geallieerd* regieringen een besluit zullen hebben genomen betrefende het plan en het program in par. B. aangeduid, behalve wat buiten dit Vcluit zal kunnen worden bepaald. Het verschil tussrhen het bedrag tijdens de .periode van bet vo vloo- pig uitstel betaald en tet bedrag gedurende de zelfde periode versebm^^ krachtens den staat der betalingen, zal ïhvorSerbaar en betaalbaar zijn binnen de vijftien dagen vanaf het besluit der commissie van herstel of de re^eeringon der geallieerden. Wanneer het plan en het program, waarvan hierbovensprake is, door de commissie van herstel zullen zijn ontvangen, zullen zij ter stond door de commissie aan de gealli-erde legeeringen worde^ter hand gesteld, die aldus in staat zullen zijn om hetzij zelf de kwestie te behandelen of haar naar de commissie van her stel terug te zenden om door deze te worden opgelost s x Het, vertrek der delegaties. zijn te 5.55 vertrokken, Alt. 2. De hooge contracteerende partijen be vestigen opniéuw het gèmeensi 1 appelijk belang, dat voor haar in de artt 42, 43 en 44 van het tiactaat van Versailles te gelegen en zullen ge- meensrh-ippclijk handelen, indien de bedreigirxg zich mocht, voordoen van eenige schending van de genoemde nitik,ele« of indien gevaar mocht rijzen ten aankien van hun uitlegging. Art. 3. De hooge contracteerende partijen verbinden zich bovendien gemeenschappelijk te handelen in géval Duitschlnd eenige militaire, maritieme of luchtmachtmantregelen mocht ne men, die onvereenigbaar zijn met het tractaat ven Versailles. Art 4. Het tegenwoord’^e tractaat zal geen verplichting opleggen aan eenig dominion van het Britsche rijk, tenzij en totdat zij door het bet tokken dominion is goedgekeurd. Art. 5. Het tegenwoordige tractaat zal vooi een tijdvak van tien Jaar von kracht blijven en bij gemeen overleg aan het einde van dat tijd vak vernieuwd kunnen worden. HET SAARGEB1ED. Genève, 13 Jan. (W. B.) De delegatie uit het Saargebied ia, na een verblijf van vier dagen, te Genève naar Saarbrücken teruggekeerd. Vóór haar vertrek heeft zij den specielen berichtgever van het W. B. een verklaring overhandigd; waar in gezegd wordt, dat enkele leden van den Vol kenbond haar de gelegenheid hebben gegeven hun uitvoerig de toestanden in het Saargebied te schilderen. Alleen de vertegenwoordiger van Frankiijk kon<te|n wij niet te apreken krijgen, hoewel wij juist met hem een onderhoud hadden gewenscht. Naar ons gevoelen schijnt de voor- nr.am.te hinderpaal bij om streven nog steeds ’j de regoeringscommisaie van het Saargebied te bestaan. De tegen <tas memorandum gerichte -ota, die zij dezer dagen den Raad van den Vol kenbond beeft overhandigd, werkt weer met de bekende argumenten, waaruit zoo weinig begrip sjfteekt van het feit, dat de bevolking van het w<4„ Saargebied geen doode bestuursmachlnerie is, de hieronder vast- *»TWM»r een levend organisme Wy keeren in elk vertrouwen in de goede zaak vaA het Saargebied naar het vaderland terug. DE VERKIEZINGEN IN ENGELAND. Londen, 13 Jan. (N. T. A. Draadloos). Lloyd George heeft uit Cannes een schrijven gericht, waarin hij verklaa-t, dat hij geeft beslis sing ten aanzien van de Engelsche algemeene verkiezingen zal nemen, alvorens hij bij zijn terugkeer te Londen zijn nmbtgenooten zal heb ben geraadpleegd. De Unionisten dringen aan op het houden van partijvergaderingen om de kwestie te behandelen of het niet gewenscht is, deze verkiezingen eerder te d<*en plaats hebben. ïronden, 13 Jan. (R.) De generale raad ■aA het Trade Union Congres vaardigde een t uit, gericht tot alle aangesloten Unions met het verzoek adhesie t^ betuigen met het plan voor een gemeenschappelijke actie tot het in stand houden der beginselen van de Trade Union ten aanzien der kronen en het aantal werkuren. Ook zou de raad thans gemachtigd wc den om van alle Unions gelden te heffen om in geval vhn inbreuk pp die beginselen bijstand te kun nen verleenen. Het antwoord der Unions moet zijn binnengekomen voor 24 Maart DE IERSCHE KWESTIE. L o n d e n 1 3 J a n. (N. T. A. Draadloos). En kele uren na de MjMten gedane officleele mede- deeling omtrcntteLlMneMie, door den koning verleend aan <l^BBrhe politieke gevangenen, was de vrijlating van dezen in vollengang. Heden (B. T. A.) De Italiaan- zijn allen zoo goed ate vrijgelaten. Men is ook emsfig bezig met de maatreg-len voor de terug trekking der Britsche troepen uit Ierland. Waar- Hij schikte zijn armzalige meubeltjes naar zijn zin, had er wat bij gekocht en alles betrekkelijk rein en gezellig ingericht Hij was tevreden. Maar zijn zalige gemoedstoestand duurde niet lang, er tred verandering in, misnoegen, aan- vengs ook* onbewust gevoeld, omgaf hem, als kwam dit niet uit zijn innerlijk wezen, maar uit de atmosfeer zelve om hem heen het drukte op zijn {choöders als een te zware lasthet zat op zijn rug als een gedrochthi| rekte zich uit; hij stak zijn armen in de lucht, hij had het wil len afschuddenmaar het hield hem, in zijn machthet sloeg hem met lusteloosheid met afkretJrtior al het hem qmgevende. Peetje begon met kousen en schoenen af te leggenzijn halsband af te doen. Dat bracht reeds verlichting aan voor eene wijle. Het spook, dat hem vervolg^ wepk naar den achtergrond, een slaaplost overviel hem in het midden vao den dag, aan alle uur, en met een gevoel van, solaas gaf hif er zich aan over. Weldra schodt hij wakker en het spook had hem weder met duizend armen on^vathet be sef van zijn oppermacht, zijn omknelling was zoo sterk, dat Peetje' geen de minste poging meer deed om er aan te ^ontsnappen. het hem duidelijk, hij was Het huis van de gi •trant, waar Het x^ras winkel, een fartignnt De bakker Herzeefe was een kleine, nerveuse jan, met vlugge bewegingen, fefle, iemand als ooorborende oogen en welbespraakt Zijn Wrouw, veel Jonger want hij begon reeds grijs worden u- scheen de verpersoonlijking der ftnheid. Misschien kwam deze grootendeels voort uit ifcare bui tenge wpne zwaarlijvigheid. Ze scjieen T*6t te ^aan ac^ter h°re toonbank maar zich op •are voeten, voort te sleepen. t i| jP* K®®»" noemde men haar in de buurt Het eerste wat,Peetje deed, was Zijn blauw •öfil aanduiden, klachten doen, uitvallen tegen vonm^^^8" vechters van den avond Moest hij daarom 'kijn schoon geld verteren, ■leraan eens tracteeren f ®en slechte hoek, afzoet een slechte WI jammerde Peetje'zijn beklaag. K<* stond ten m» m perberlohV 1 en morgen vaal 1W2S. Haparanda. Seydisfjord. ad van 14 Jan. f -x j anderlijke wind, laJ Itelijk bewolkt, latert t toenemende kans/ ite vorst overdag inL daarvan afhangend, in een kamer veranderd, met een uitgang op d$ straat. Dit werd gewoon lijk door 't een of ander al- legjjtevend kwezeltje betrokken, totdat de dood i haSgkwam, opeischen om haar plantenleventje te£en volkomen kerkhofrust uit te wisselen. Dit kamertje was voor het oogenblik te huren. Juist de kavel van Peetje f Hij betrok het dan ook mits zesmaandelijksche I betaling voorop. Het stond midden In het dorp, dicht bij de kerk en toch eenzaam. Het „ston^ zelfs heel al leen, met uitzicht op den blinden, witten kloostermuur, waarachter hooge kaarspopulie ren klapperdenhet stond op den bijzonderen kerkweg, langs waar men met de lijken voorbij kwam, en langs waar de behoeltigen naar den 'armendisch om brood gingen. Anders kwam er geen mensch voorbij. OVERZICHT De ewezen geftezaal v. Schoenaich is zoo I geprikkeld door de bewering van zijn oudcolle- ga’s met Ludendorff aan het hoofd dat het „overwinnende Duitsche leger” in den rug gestoken zou zijn met een dolk en waaraan de nederlaag gewetenmoet worden, dat hij blij kens 't Hbl. in het „BerL Tagebl.” artikel publiceert „Der Dolchstoss, Legende, nicht Ge- schichte”, om te bewijzen, dat deze bewering volkomen in strijd is met de waarheid. Nu is dij voor iederen onbevooroordeelde wel duide lijk, maar generaal v. Schoenaich zegt zulke opmerkelijke dingen, dat het toch wensphelijk is van zijn betoog kennis te nemen. Den len April, zegt hij, toen met zekerheid gesproken kon worden van het mislukken van het groote voorjaaroffensief, kon de oorlog voor Duitschland als definitief Verloren be schouwd worden. Het legerbestuur was na dien tijd alleen man/ in staat een poging te doen, om te redden, wat nog gered kon worden. Dit mag het niet als een verwijt hangerekend wor den. Het nieuwe oorlogsplan ontstond om door nieuwe offensieven den vijand'murw te maken. Deze offensieven zijn volkomen mislukt. Het iegenb,estuur heeft het beste gewild, doch de eigen kracht overschat, die van den vijand on derschat. Aan het front en In het vaderland kwam, na Let mislukte voorjaarsoffensief, snel hot doffe gevoel op, dat èr een wanverhouding was tus- achen de kunstmatig gevoede overwinninnpiver- wachting en de werkelijke successen. Pessi mistische agitatoren vonden overal een open oor. Dat onder hen ^ele sociaaldemocraten wa zen, die systematisch te werk gingen, zal nie mand kunnen tegenspreken. Hoe vroeg de agi tatie tegen den oorlog aan het front en in het vaderland is begonnen, kan mo“ilifk vastge- Irteld worden. In den winter van 1916 17 wer den de bewijzen van een systematisch werken talrijker en duidelijker. Bij de marine-reserve, >an het front en op de schepen, werden steeds ineer niet opvallende ronde lintjes gedragen. Aan het front werdzj^ophitsende liederen ge zongen, en overal kon men plak a ten zien met woest gescheld. Toen echter in den winter van 1917/18 den troepen de nieuwe taktiek van aanval werd /geleerd, gelukte het nog eens, bun te doen ge- looven, dat door een offensief in het westen de oorlog gewonnen zou kunnen worden. Het agitatorische werk had geen afbreuk fredaan aan de gevechtswaarde der troepen. Zelfs bij het Mei-Jul^| offensief aan de Ch“min des Da mes werd geen enkele klacht geuit over slech ten geest bij de troepen. De dolkstoot-geschiedenis heeft alleen betee- i, indien zonder de socialistische agitatie loop van den oorlog an’ers zou geweest En hierva» is geen sprake. Het offensief j/aart 1918 is mis’ :he agitatie hieraan schuldig was. In den van den zomer 1918 hebben rfteer d».; Het is het „tater”, dat zooveel ener in slaap gesust en zooveel werkkracht heeft 1 verlamd. .Peetje had aan niemand iets gezegd. Op een mprg^n was hij weg uit Den Hoel. Zijn zeer scha mei huikraad had hij ’s nachts op een kruiwagen vervoerd, een paar maal of wat meer heen en wede& gannde. „Gebankroetierd," zeiden zl|n buren, gebelgd over het heimelijke en hen geringschattende van zijn handelwijze. In' het begin voelde Peetje een rust,, een vei ligheid, een ongeno^nkalnfte. De kamer was luchtig, tamelijk ruiriLlJtet rooï er frisch en -r- van over den kloosteijnuur kwamen bloesem1- akelig nieukrs een storing van het bestaande, van walmen gewaald en zims hoorde hij-de steen- en rondom den'toren schateren. Peetje gaf daar we! geen'i bewuste acht op, maar onderging er het weldapig-vreedzame van. TF’ J DE FRANSCHE KABINETSCRISIS. Poincaré kabinetsformateur. Par ij s, 13 Jan. (Havas). Poiiicaré aanvaard- dé de opdracht tot het vormen van een kabinet. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. Londen, 13 Jan. (R.) Reuter verneemt, dat Balfour en lord Lee hun aanwezigheid te Washington nog noodzakelijk achten en hun vertrek daarom hebben uitgesteld. Washington, 13 Jan.' (R.) Bij de be sprekingen over de Sjantoeng-kwestie zijn de Chineesche en Japansche delegaties overeen ge komen Tsjingtao en het geheele gebied van Kiautsjau op gelijke, voorwaarden open te stel len vooc den handel van alle volken. DE CONFERENTJB TE CANNES Het Engelsch-Fransche garan- tieverdrag. De tekst van \et ontwerp-tractaat, dat Lloyd George aan Briand heeft overhandigd luidt Overwegende dat Duitschland bij heugenis van het levende geslacht tweemaal een inval heeft gedaan in het gebied van Frankrijk en dat dit nog ten zeerste lijdt onder de verwoesting overwegende dat de Fransche en Engelsche bevolkingen een zware schatting aan nxenschen- levens en rijkdommen hebben betaald bij het af slaan van den Duitsêhen inval overwegende dat de welvaart der Europeesche volken en de economische organisatie der we reld ernstig verstoord zijn door de beproeving van den langdurigen oörlog, dien zii pas door- 'eefd hebben overwegende dat de waarborgen tot beveili ging van Frankrijk tegen een toekomstigen Duit- schen inval onmisbaar zijn voor het herstel van een stabielen toestand in Europa, gelij’ neergelegd is in het tractaat van Versailli j^rtt. 42, 43 en 44 van het tractaat sallies betreffende de demilitarisatie linker Rijnoever haalt het ontwerp aan) en die artikelen geen voldoende verdediging vnn de gemeenschappelijke en essentieele belangen van de hooge contracteerende partijen alsmede van de handhaving van den vrede van West-Euro- pa kunnen verschaffen zijn Zijne B itsche Majesteit en de president van de Franoche republiek het volgende oven- eengekoiAen W Art. 1. In geval van een rechtstreeksq^en niét uitgelokten aanval tegen hgt gebied van Frank- islukt zonder dat de soria- rijk door Duitschland zal Engeland zich onmid dellijk aan de zijde van Frankrijk scharen met dan zijn zee-, land- en luchtmacht ^mij ne cent!” ilangs het ^pisje van zooals men' ’s nachts in de sluimering natuurge- nè^/.Vroeger w„ een stelletie.len toch vol genot* ^Stbuterik, zij-je nte niet zeggen, dnt het hem ntet te dom wm tete te krijgen, dat M h«t o« bij den hoop te »tnlw^ za. et ïF nd fn

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1