NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA’ EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAk, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- KERK a. d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN enz. Maandag 16 Januari 1922. Wo. 14830 60. Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. ^BUITENLAND PSETJE GIRRE door VIRGINIE LOVJEJL1NG. l T Ingezonden Mededeelingert. 10S BO het geld De liefde wondt niet, of zij lijdt zelve mede. n Rijnland. dat verzoek de zon, 's namiddags ann en zij legde 1 mber 1921 oei» rlandsche lege» roeide vloot tf* illen laten. ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* Franco per post per kwartaal 8.15,* met Zondagsblad ƒ3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 96 uur.; Administratie TeL Int. 82; Redactie TeL 545. duwde hem de vuist, „eens weelde is hij vluchtte weg als een p, toen Peetje hem ijkend te allen kant teur is geworden voor de uitstel zou de op- dle door Bortiums laat zou )odat de momisch de f beursspel strijdkracht 1914 oor* irt de van da reede* tonner» 1TZICHTEN. overgang in hel wettigt, dat i de algemeenct schoten om opi daling der itatiekorten omen tot rwnchting uwen, dat Hen. De >otere 1 oor het oogenm daarmede aa« istbaren dienst, echter niet ho* deerd zal tfeon m de buitengb» ersnood tijdens i, nog te veisch oedig" AmerI* ezocht hebben ng Board voor* et een aandeel in- en uitvoer too vurige uit* ingste ’voorstel I pCt. bcscher* Amerikaanschel en-verkeer dd jst op eeneri tenigen is met ijds in het we* zich toch niet [en de onbil* loodig acht out. i troep ongoed »pen. j tegenover mi- kelijke, van dit* ing teruggeko* aannemen, dia noch de Nedgr* il komen. Man» voortaan niet sdenkenden bei len oorlogsroem te laat tot in* tionale scheep* irbij meer dan iren, heeft ge* erijwezen zich’ vertrouwd heeft .eze conferentie ue Rules doet ogee ringen een In de eerstfl ele jaren gele» »ijze waarop in ren en schepel ■rden gestampt, gebreken zou< voren zijn ge* 1, niet tevreden •g is gaan voe* lie in het Ame* ilijk verworven ijsgeven. In het t hoofd van dé millioen ton gebrek aan egd. „Heden”, nschouwt het tot der par* >ot behoorendé nkerd of met okken gemeerd aze te moeten dooze schepen zijn, noch on» i te bevredw warm u een sloot de..git. naar do keuken leidde. God in den Hemel I Het was de eerste maal in Peetje’s leven, dat hij ergens in een burgershuis toegang had I Peetje zat in familie, de Koe had hem een stoel gegeven, dicht bij de kachel, waarvan de pyt <rloeide, donkerrood. Groot in man< a bewapening,’ i en kracht ito* den besten wiU het vierde deeg dkbnar zal ge* le oogen ópen onafhankelijk* die nu in blind* icbbcn gesteund -militair»ten en t heblx-n uit ge* het Nederland* zreemden. heidsbond heeft >or de national^ voorkomen. 6 - GOIDSCHE COURANT hoewel gaande Ook bink] zelf zou wnj een gangmit Balen en kisten, zakken en tonnen/namen heel de ruimte der keuken in beslag. Men was voor korten tijd verwezen tot het bewonen van het achterhuis. Peetje werd geen stoel meer aangebodenet was inderdaad geep plaats om daar behoorlijk' neer te zitten, en de Koe had geen tijd om hem aan te spreken. Herzeele had het druk in de bakkerij. I „Mijd u,” «ei de meid tegen hem, me» QB» r koten nnnkomend. l“eetje, heel U-teulord. .loon we». is, waarschijn, •water, van een jrden, dat ver* Aalsmeer, did gestorven zijn* Aalsmeer de» antkunde wer<{ liet Hoogheem» i gericht, waart] ;e gevolgen, diw :n door he^d en hiervan b®4- idres inzien al» sche veilingen nillioen gulden! i van Rijnland c bevredigend; hooge zoutged daten van zee* de abnormak waterleiding, h I f in den boden waterlaag dooi iet zoete watet college hed et op den treffen tot v«» en meent, da» inval deze W4» j 'jzLaterdpg’-s paan we in de tobbe en dan woscht ANpedef ona met SüNUGHTZEEP - DC LEVWW ZttDM'J. houden had. „Ge moogt alzoo uw geld niet wegsmijten, Bruno," verweet van de zaak onderricht hem met vaderlijk vermaah weldra de vlas- koonmnn. „Ge zult hot later genoeg noodig hebben, doe dat niet meer.” „Die wat krijgt moet wat geven," antwoordde Peetje, o Is een hondgeblaf. de toestand beter worden, omdat de prijzen om laag gingen. Zij, die de zaak wat beter bekeken, schudden I bedenkelijk het hoofd en zij blijken gelijk te heb- ben gehad. Zoo als een storm na een korte pau ze met dubbele kracht opsteekt, zoo ging het met de prijzen na een kleine daling, stegen zij weer met verdubbelde woede en haddeni-apoe- dig weer de vfoegere hoogte niet nlleerb bereikt, maar ver achter zich gelaten. In den.jverfs't hnd de eerste Weensche jaarbeurs plaats, die een stroom van buitenlanders bracht en waar veel werd omgezet, waarna de prijsstijging den kelijk juist daardoor een tempo aanflam, dat kort te voren voor onmogelijk gehouden was. Zoo stonden de drie laatste maanden in het tee- ken van een ongehoorde duurte met alle ver schijnselen, die er onafscheidbaar nan verbon den zijn. De steeds toenemende nood van den midden stand wordt begeleid door dien van openbnre instellingen. Onze universiteit, op één na de oudste van alle Duitsche, gesticht door Hertog Rudolf IV in het jaar 1365, die vooral op het gebied van geneeskunde en natuurwetenschap zich In wereldberoemdheid verheugt, schrijft collecten en inzamelingen uit om haar biblio theek, haar laboratoria, haar speciale onderaf- deelingen te voorzien van de bijna onbereikbare en toch onontbeerlijke hulpmiddelen ten be hoeve van de studeerende jongelingschap. De vereeniging tot hulp bij onglukken werkt nog zoo’n beetje voort door giften en buitengewone bijdragen en staat voor het gevaar, dat zij haar werkzaamheid zal moeten staken, omdat zij niet langer over de middelen beschikt om haar zegenrijken arbeid voort te zetten, wat ver klaarbaar is, als men hoort, dat een enkele tocht van den automobiel 6000 8000 kronen kost en dat dagelijks 20 h 30 maal haar hulp wordt ingeroepen. Hetzelfde geldt voor de polikliniek en de meeste hospitalen, voor de technische hoogeschool en de hoogeschool Voor landbouw, voor kraamvrouwenverpleging en Weeshuizen, voor oudemannen-en-vrouwenhuizen, voor bi bliotheken en musea, voor scholen en kinderbe- waarplaatsen. Van alle kantenen steeds drin- gerder komt het sein S.O.S. (Save our Souls). In al deze gevallen kunnen de particuliere wel doeners, die nog steeds hier en daar een gat stoppen, niet helpen. Men staat voor de keus herstel van de gezondheid en van den staat en de bedrijven ofvernietiging en ondergnngy En te midden van deze ellende, werken degeT non, die hun voordeel najagen ten koste van| het algemeen. Daar zijn de valuta- en divisen-1 jagers, die ondanks de waakzaamheid der pmb-j tenaren hun duister bedrijf in de D-treinen en’ aan de grensstations uitoefenen daar zijn d<^ beursspeculanten, die gebruik maken van de van de Kronen en daar uit, onverschillig of die daalt of toevallig een paar dagen stijgt, hun winst trekken. Wel komt er nu en dan een enkele van' dezen ten val, maar ook dan lijdt zelfs de Oostenrijksche staatshuishouding milliarden schade, zooals dat het geval is geweest met de bekende zaken Rueff en Duim. Op den len December brak, zooals bekend is, de opwinding en de wanhoop op afschuwelijke wijze naar buiten en onze overigens goede en vertrouwbare, maar naar de voorschriften der Entente te zwakke politie moest nfadfiteloos toezien, hoe, gedurende een commune vnn een uur of vier, voor een waarde van twee milliard Zij sprak in hare driestheid het oordeel van Don Hoel oven hem uit I Jfclij werd er voor hoovaardig uitgescholden I ^Wcnzclfden dag nog haalde Peetje geld van de posthij ging er mede naar de Zijstraat. Aan den hoek van Den Hoel stond de Lam me Arm. Hij sfend er altijd zijn leed sprakeloos te verduren, 's morgens in do in de schaduw. Hij keek niet eenmaal op, naderde, Peetje schuw omkijk met zijn musschebewegingen. „Neem," zei Peetje eensklaps en een vijffrankstuk in d~ niet altijd armoe,” en misdadiger. Op de dorpsplaats speelden schooljongens luidruchtig, uit hun leerboeien ontslagen. Peetje was schuchter tegenover dat janhagel, door vroeger vervolging onderwezen. Voordat ze den lijd hadden hem te bemerken, bleef hij op een afstand staan, deed een greep in zijn vestzak, keek niet eenmaal naar den inhoud, en gooiden dien in het zand te grabbel. „Wie wil er geld schreeuwde hij*./ Heel de schaar schoot toe, elkander achteruit stampend, worstelend, slagen uitdeelend met} wild geroep. Het waren nikkel- en zilverstukjes, in een oog wenk uit het slof opgodolven. Aldus was het winter geworden. De eenzaamheid drukte Peetje meer dan ooit. De verveling hield him in ïtnre macht gekneld. Hoe die te ontgaan Zijn Hoel, zijn krochtjeAlles trok hem er beenhij ontbeerde het zich der lage dakjes, den huisdrup, die hem zoo vaak in den nek gehinderd hnd, als hij in zijn cjgurtje ging, dat geene goot beschermdehet geharrewar dei kijvende buurvrouwen, het spel, den twist de» 1 kinderen, tot de messingen toe, recht over zijn won inkje I Hij kon er niet terugkeeren, nu niet. Op een avond g’inff hij naar de bakkerij. Het licht was reeds aangestoken, het rook er naar versch 'brood en gebraden appelen, het was er warm, toen de keukendeur openging. Een ander verlangen, nu hij niet krijgen kon, wat zijn hart begeerde ontstond in hem, dèt naar gezelligheid en menschenverkeer. Een gemurmel van kinderstemmetjes drong i door tot wnar hij stond. „’t Is koud," zei Peetje. „Ja,” antwoordde de vrouw, een brood op de toonbank. Peetje begon centen te tellen, toen de baas binnentrad. ,,’t Is koud," herhaalde Peetje. Zijn vingers waren stijl, hij had inderdaad moeite met zijn betaling. „Kozijn, ge moogt wel eens binnenkomen, jjeetje>" id Herzeele, en hij ont- flazen deur met de kleine ruitjes, die ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (bohonrendé tot den bexorgkr(ng)» 15 regels 1.30, elk« regel meer 0.26. Van buiten Gouda ert den hézorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel moer 0.30. Advertentiën In het Zuterdagniunmer 20 bijslag op den prys. Liefdadigheids-advertentien do helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDKDEEL1NGEN» 1—4 regel» ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededcelingcn bij contract tot «eer gereduceer* den pryg. Groot o letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van «oliede, boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomea, teneinde van opname verzekerd te «Urn vermisten hebben 3,266,723 nw»n bedragen, vag v- 947.364 hun leven hebben geofferd. Van belang is voor Frankrijk de toezegging^ dat, „wat het Brits< l>e rijk eenvoiml voor de bei schaving heeft gednnn" het opnieuw zou doelt als ’t noodig was. De groote reserves aan op< geleide officieren en manschappen zou Engclang even lang kunnen benutten nis dit van Duitschg zijde het geval is. Het belangrijke voor de» oorlog vervaardigde materiaal in Groot-Brittnn* niü zou met name ter beschikking staan van d< toekomstige generaties, terwijl het Duitsche ma* teriaal door de geallieerden den Duitsche» voh komen was ontnomen. Dientengevolge «ou Duitschland, wanneer het zeker is, dat het Brit* sche rijk in een tockomstigen oorlog aan Frnn* sche zijde staat, niet probeeren revanchegedach* ten te koesteren. Do Britsche regeering voelt dan ook veel vobr een overeenkomst, volgen» welke Frankrijk en Engeland gemeenschappe lijk het hoofd zullen bieden aan een niet-gepnw voceerden aanval van Duitschland op Fran»:ï gebied. In het memorandum wordt de opmerking ge maakt, dat de wederzijdsche verplicht ing-' tweeërlei zouden kunnen zijn: in de eerste plaats groote verdiensten. Ook hier weer het oude re frein waardevermindering van het geld en duurte. Een uitkomst in deze troebeling richting van een bank kunnen zijn, vreemde Stnten of buitenlandsché Cc gegarandeerd werd en daardoor in zijn volwaardig geld uit te geven, 1 waardelooze Kroon, die een gezond el_. leven in den weg stat, langzamerhand ann het verkeer kon worden ontrokken evenals dat met de Fransche assignaten na 1796 gebeurde. Voorloopig is daarvan dchter nog, geen spra ke. De Oostenrijksche Bank is voornemens bil jetten van 100.000 Kronen te laten drukken en denkelyk zal ik binnen niet te langen tijd, mijn dochtertje er zoo een kunnen laten zien, als iets zeer bijzonders, ten minste als jk het treurige geluk heb, er zoo een te bezitten. „Het treurige beteekenen? het geld en Dr. E. I Op een morgen kwam hij aldus op zijn drem- I pel. Er was een jaargetijde in de kerk, „met brood nan de armen,” had de pastoor des Zon- i dags uitgeroepenmaar Peetje had^cden dag I het uur vergeten. I Anders ontweek hij het verkeer met zijn vroe- K gere rampgenooten, het ging hem te zeer nan I het hart uit hun omgang gesloten te zijn, niet I kioor hun leven mede te kunnen leven. Hij zag ze ginder verder, den hoek om en E 8e Muile met haar jongen, den Lammen Arm, de I *yec laatsten van de lompengroep, vertrekken. Zij hield een tarwebrood onder eiken arm. Zij I 'bleef staan, keerde zich om, terwijl haar jongen, I bloeker, afgemergelder dan ooit, traag, onver- I Jchillig zijn weg vervolgde. I i Pee,ie voelde een beangstheid zonder grond. voor wat? Hij wist het nigt. Hij voelde 't ko- *®r hij 't kreeg. Ontvluchten Hon bij niet. Peetje had zich met een blijden grijnslach uit Met haar leelijk, schaamteloos gelaat, keek' de voeten gemaakt, voordat het zoeken opge- K hem aan E w&j-je rijke, zij gemeene,” snauwde ze hem g toe. I Het waren slechts enkele woorden, maar zij rongen Peetje kwetsend, diep in het hart, ^H^üjker dan het hevigste verwijt, 1 ‘j behelsden een oordeel, egn ongunstig oor- ^MaMel over hem en heel zijn handelwijze. en Duitschland voor 1 rerveldagen van 15 Jan. en 15 Febr.! van betaling is verleend, verdient nadere aandacht het memorandum over het Engelsch- Fransche garantieverdrag. De belangrijkheid van het Engelsche memorandum komt voor namelijk neer op die pasage, waar Frankrijk'» veiligheid ter sprake komt. Dezè beschouwt Engeland ah een paak, die zijn eigen belangen raken en daarom is het bereid de verplichting op zich te nemen met zijn strijdmacht Frankrijk lev xijde te staan, wanneer een niet-uitgeloktc Duitsche aanval op Frankrijk’s grondgebied plaats vindt. Van Engelsche zijde is men van oordeel, dat een dergelijke garantie een dubbele waarde zou bezitten: het gevolg ervan zou niet alleen zijn, dat Frankrijk werd beschertnd in geval van een Duitschen aanval, maar bovendien zou zij een dergelijken aanval ook uiterst on waarschijnlijk maken. In 1914 nidus wordt in 't memorandum betoogd zou Duitschland vermoedelijk niet tot den aanval zijn overge gaan, wanneer het had geweten, in welken om- vang het Britsche rijk in den oorlog ten op de been kon brengen; in 1914 zou Duitschland hebben nangenomen, dat Goot-Brit- tnnnië over niet meer dan zes divisies beschik te; niets of maar weinig wist het van d'm bizon- deren aard en de hulpbronnen van do landen van 't Britsche volk. Thans was 't voorzichtiger geworden, omdat het Britsche rijk niet slechts zes divisies, maar sinds het einde van het eerste oorlogsjaar 400.000 man op de Fransche slag velden op de^been heeft gehouden. Dit aantal nam vervolgens snel toe en in den loop der twee laatste oorlogsjaren heeft het Britsche rijk in Frankrijk en Vlaanderen ondanks de aanzienlijke verzwakking, die door de voortdurende verlie zen weiden veroorzaakt, een strijdmacht van twee millioen manschappen op de heen gehou den. Groot-Brittannië hnd in totnal 6,211,427 man voor den dienst te lande, ter zee en in de lucht opgeroepen; de autonome domi nions, India en de koloniën Ibverden als hun aandeel 3.284.943 man. Heel de strijdmacht, die het Britsche rijk in den oorlog heeft gewor- p n, bedroeg dus omende-blj 10 millioen men- schen. De verliezen aan dooden, gewonden en O ja, het was er goed, beter nog dan in zijn eitjen huisje op Den Hoel. Peetjp genoot een ongekend» weelde. Hij kreeg een boterham, nirfc verachtend toe gestoken als aan een schooier, mnar een vriend aangeboden. De kat wreef zich tegen zijn beonen met een welkomstgoronk, en het kleinste kind strompel de naar hem toe en legde zijn mollige handjes op Peetje’s knieën. Een bloem van. liefde voor die menschen ont look in zijn hart. „Kozijn ge moogt altijd bin nen ko--en, indien ge iets noodig hebt uit den winkel," zei Herzeel.e. „Ha ja," volledigde de Koe zijn uitnoodiging. Peetje, overgelukkig, liet het zich geen twee maal zeggen hij werd een trouwe bezoeker van dat huis en om vier uur, het koffie-uur ter stteke, een dagelijksche disgenoot. En voordat Nieuwjaar kwam, had Herzeele j nl Peetje’s geld in handen. Een groote verlichting voor den armen sul. „Kozijn, jongen, ge zijt dwaas, ge hebt altijd achtcmageloop om aan geld te geraken. Op de post brengt het mnar drie ten honderd op, een spotprijs. Geef het mij in handen, ik zal u vijf ten honderd geven en indien ge wnt noodig hebt, hewel, ge komt er te mijnent om en krijgt de som, die ge begeert.” „Drie ten honderd I vijf ten honderd I" Peetje begreep daar niet veel van, enkel had hij de verbetering vnn een toestand voor het oog. Nu haalde hij winkelwaar zonder betalen, zonder berekenen, en had reeds meermalen een klein bedrag in speciën ontvangen. Zoodra hij met een eisch ftnnkwam. opende de Koe de Schuiflade in de winkel toonbank en lemmer legde de muntstukken daarop zonder e«n woord F te spreken.. Dat duurde eenigen tijd. Kronen werd verniéld. 'Waarom Het antwoord is steeds hetzelfde: waardedaling van het geld en duurte. Op de wereldmarkt dalen, zooals bekend Is, de prijzen. Katoen kost in New York nog maai 16 cent$ tegen 13 m 1914 en koper staat met 13 cents zelf beneden dep prijs van 1914. Maar aan de prijsdaling heeft Oostenrijk niets, omdat de waardedaling van deJCroon nog sneller gaat dan die prijsdab’ngen. Wij staan tegenwoordig voor prijzen, waarran/ik et1 hier eenige laat volgenmaar ik verzoek den lealer dringend nietXaan het omrekenen in eigen munt te. gaan, omdat daardoor het beeld der ellende zou ver vagen! Eé™ K.G. meel kostte te Weenen vóór den oorJ^j 44 Heller en kost nu 500 Kronen, waar- vain echter de Stnat een deel draagt. Wanneer ^het stelsel van bijslagen, wanrop hier gedoeld wordt, geheel tot uitvoering zal zijn gekomen, zal de meelprijs waarschijnlijk 600 a 800 Kro nen per K.G. zijn. Eén K.G. vet kostte vóór den oorlog 2 Kro nen en stnat nu op 2500. Rundvleesch steeg van 1.8 Kr. tot 1200; aardappelen van 12 Hel ler tot 80 Kronen kolen vnn 4 Heller op 60 Kronen brandhout van 3 Heller op 34 Kronen, alles per K G. Een rit per tnxi, die vóór den oorlog op 4 Kronen werd berekend, kost nu 1500 a 2000 Kronen. Het is geen zeldzaam heid, dot voor een rit bij nacht b.v. van een arts, die bij een zieke wordt geroepen, 10000 Kronen moeten worden betanld. Eén cosiuum, dat voor den oorlog met 100—110 Kronen be taald werd is tegenwoordig beneden 100.000 h 120.000 Kronen niet te krijgen. Merkwaardig is het echter, dat er tegenwoordig in Oostenrijk zoo goed als geen werkloozen zijn, terwijl En geland er 2 millioen en Amerika er 5 millioen heeft. De oorzaak is de drukte in de industrie, ten gevolge van den lagen stnnd van de Kroon, maar die bedrijvigheid gaat niet samen met OVERZICHT Behalve de feiten, dat Poincaré kabinetsfornuv kon worden gedacht aan een offensief on defwv rloopij^ isief bondgenootschap, dat Frankrijk misschien wenschelijk zou vinden; mnar Engeland is te dc* ren aanzien van oordeel, dat in werkelijkheid de Fransche belangen ee slecht door zouden worden gediend, omdat dergelijke bondgenoot* schappen indruischen tegen de Engelsche tradi ties. Het Rritsche volk begreep wel, dat Frank rijk het recht opHscht tegen een invasie in xijn gebied garanties te bezitten, maar het zou nio< vrijwillig verplichtingen vnn militairen aard op zich willen nemen, wanneer de vrede vnn een an der verstoord zou worden. Het Britsche vol) was er tegen om deel te nemen nan militaire on» dememingen in Centraal- of Oost-Europn. Ee» bondgenootschap, dat een dorgelijke verant* woordelijkheid meebracht, zou niet kunnen re< kenen op den |u»»telijken steun van ’l Brliscltf volk; integenda^-’/Tet zou stuiten op het verzet vnn belangrijen» A apen in de verschillende dee% len vnn de (fnw'iachnp vnn het Britsche volk. Bijgevolg zcA '4 zoodanig bondgenootschap voor ErankrijWfoet dezelfde waarde hebben, nlx ren in nndere» vorm nnngegnne verplichting. Mnar nan den anderen kant kon worden ge dacht aan eelt garantieverdrag, volgens hetwelk' het Engelsche rijk en Frankrijk zijde nan zijde het hoofd zouden bieden aan een niet-uitgelok- ten nanvalyvnn Duitschlnnd op Fransch gebh4 Deze mogelijkheid is op do Britsche rijksconf— rentle verleden zomer besproken en in ’t memo randum wordt het waarschijnlijk geacht, dat de openbare meening van het lijk Groot-Brittnnnll zou steunen, wanneer Frnnkrijk een dergelijken waarborg kreeg. Zijn belangrijkheid zou des té grootcr zijn, daar hij, volgens de opvatting de» Britsche regeering, de hnrtelijke instemming heeft niet slechts van Groot-Brittannië alleen, mnar tevens van de dominions. In dit verbnnd wordt opgemerkt in 't memorandum: „Het wer kelijk gevaar, wnnraan Frnnkrijk is blootgesteld, is o n Duitsche aanvnl. Frnnkrijk verkeert niet in gcvnar, dat iets dergclljks van de zijde van ren andere natie geschiedt. Een garantie tegen een Duitsche invasie waarborgt ontegonzegge* lijk zijn veiligheid.” Bijgevolg zou de Engelsrhé regeering er de voorkeur ann te geven een ver* drng te sluiten tusschen Engeland en Frankrijk, waarbij de gemeenschappelijke belangen def Enkel was hem weldra gevraagd geworden niet meer langs de voordeur, mnar door he» poortje, dat in de Zijstraat opende, binnen t« komenniet meer in den winkel te blijven staan] de klanten begeerden dat niet. Zij zou zijn be stelling m de keuken brengen en hem daar ook het geld afgeven. Peetje voldeed gereedelijk Eens in het begin vnn Maart, verwondering op oen morgen een stelling ann het huis staan, zag werklui dnarop, kloppen en kleunen, terwijl baksteenen neer stortten en gruis afvloog. Een nieuw, groot winkelraam moest, aan el- ken kant der deur, de kleine vensters vervan- i 1 Peetje hnd nog den nvond te voren In de keu ken gezeten. Herzeele hnd geen woord gerepf over die verandering. Pect|e voelde, dat zoo Iets zonderling waa, W stompzinnig om gedachten dosaan- re Rijmen. luis werd er gewerkt, de winkel vergroot door het inslaan van Bot bet in Wtenen gesteld it. fa den vorigen winter riep ik mijn dochtertje fn mijn studeerkamer en liet haar iets heel bij- I xonders zieneen 10.000-kronen-biljet I Niet omdat men daarvoor zoo heel veel had kunnen koopen toch was het niet iets gewoons zoo’n I donkerbruin papiertje te bezitten. De dienstbo- de gaf de papiertjes van 100 bij bundeltjes tege»- I lijk uit en vaak moest mijn vrouw haar ei I een van 1000 meegeven, maar het respecta bele biljet Van 10.000 was toch een indrukwek kende verschijning. Dat was de tijd, toen 1000 I kronen gelijk stonden met 20 Hoilandsche gul dens en 40 eieren 200 kronen kostten. Duizend l kronen beteekende toen 200 eieren. Vandaag las ik in de krant, dat de Oosten- rijksche Bank voornemens is biljetten van 100,000 kronen te laten drukken. Daar ben ik I blij om, want ze zijn noodig. Onze dienstbode I kan de briefjes van 100 kronen, die zij voor haar inkoopen moet meenemen niet meer in B haar portemonnaie bergen en een grootere is duur. Zij neemt daarom, als zij naar de markt E gaat, een kartonnen doosje mee, waarin zij het E- geld stopt. Dat is geen scherts maar de naakte E waarheidhet is de tijd, dat 1000 kronen ge- K lijk staan met 50 Hoilandsche centen en dat f- 40 eieren 4000 kronen kosten. Duizend kronen E- beteekenen 10 eieren. Deze kleine geschiedenis uit een burgergezin van Weenen geeft wellicht een duidelijker beeld vnn de waardedaling van het geld in Oosten- rijk, dan de koersberichten van beurzen en ban- I ken. Vopral de buitenlander, bezitter van vol- waardig geld, moest, wanneer hij een duidelijk hield wil hebben van de duurte in Duitschland en Oostenrijk, zooals de bezitter van het in Waarde gedaalde geld ze ondervindt, steeds in b.v. eieren rekenen, niet in Kronen of Marken. Kronen en Marken worden altijd door de bui- b enlanders in een of andere volwaardige munt e otngerekend, maar eieren blijven eieren. En dat geeft een onzuiver beeld van den toestand, om dat het resultaat van de deeling prijzen, die bo- venmatig hoog schijnen, waarbij echter verge ten wordt, dat de Oostenrijker het deelsomme- I tje niet mag uitvoeren, omdat hij in Kronen ver- k dient en omdat weliswaar de traktementen en E loonen sterk gestegen zijn, maar toch niet paral- g lel liepen met de ontzettende prijsverhoogingen E van alle levensbehoeften. En zoo is dan ook, wanneer wij een terugblik I werpen op 1921 en het jaar willen kenmerken het woord, dat alles in zich sluit en alles ver klaart Waardevermindering van het geld of, wat hetzelfde is, duurte. Dat zijn dezelfde treuri ge en vervelende (voorden, die in de laatste onstandvastige waarde jaren van den oorlos en in den tiid na d^revo- lutie heerschen en die, vrees ik, ook het nieuwe jaar 1922 zullen beheerschen. Wij kunnen de melodie van het Ween<;che leven beluisteren, van welke zijde wij willen, wij kunnen bij het openbare of het private leven bendnnen. bij de politiek of de economie, mnar altijd keert «ij terug tot den grondtoon en altijd is het de zelfde c-molldoprer'atie en duurte. In de lente vnn 192.1 trad een korte pauze In, en er gebeurde iets» ongehoords alles werd goedkooper. De prilzen daalden en de onti- misten juichteneindelijk was de crisis voorbij éindelijk kwam er’beterschap en van toen af zou zag hij maf stelling hoorde denkelyk zal ik binnen niet zeer bijzonders, ten minste nis jk het treurig» »gen n zie geluk" want wat zal dat bezit Nieuwe waardevermindering van nieuwe duurteanders niets.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1