a ÏÜWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN kMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOT, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NTEUWER- a. d. U., OUDERKERK a. d. U., OUDEWATER, KEEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dinsdag 17 Januari 1922. 60* Jaargang 4831 it blad verschijnt dagelijks behalve op en Feestdagen ITENLAND. J1LLETON. - :tje girre door I OVERZICHT Londen ik zou de tinken van sprak Idelük het guerrila-ty| opgave maar Het Spaansche kabinet. Madrid, 16 Jan. (B. T. A.). De koning gaf ztfn vertrouwen in het kabinet-Maura te kennen, dat aan het bewind zal blijven. Het Oostenrijksch-Tsjechisch verdrag. Weenen, 16 Jan. (W. B.). Tegenover het besluit der partijleiding van de Al-Duitsche Volkspartij publiceert de regeering een verkla- GINIE LO TELING. Vele gens, ge<' dat M o s k o geering gebied set niet altijd zeggen wat men vel altijd denken, wal men zegt. igen daarna kwam Peetje terug, binnenkwam, rste maal sinds lang, dat er vter- verliepen zonder dat hij op het »er»te maal, dat Heneele hmn - «k. en vermindering - van Duitschland, Oostenrijk, het v Rusland. ling i derini ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt inco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 8.80. .bonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. >nze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur.; Administratie TeL Int 82; [actie TeL 545. knnnsche vereeniging voorziet in den aank of vun tien millloen dollars graan, dat binnen diis maanden in Rusland zal aankomen en uitbreR ding der Amei ikaansche hulp aan volwassene^ Het vervoer in 't binnenland van Rusland is vets zekerd door 150 wagons per dag. Maatregelen der Sovjet-rs# geering. kou, 16 Jan. (W. B.). De Sovjet-rm. besloot ten bate van het hongersnood* een week lang een bijslag van 10 op theater- en bioacoopbiljetten te heffen, fat dezen tijd zal het tramtarief voor hetzelfde doel met 2000 roebel per rit worden verhoogd. 1, Toeneming der besmettelijke ziekten» B e r 1 IJ n, 1 6 J a n. (N. T. A. Draadloos). Po< litiken te Kopenhagen bericht uit Riga van vrees gelijke toestanden in Ruslandelke week doof zich 500 gevallen vnn typhus voor Typhus te Petersburg. Moskou, 16 Jan. (W. B.). De artsen val Petersburg hebben op een vergadering eet( motie aangenomen, volgens welke Petrograd door een typhusepidemie bedreigd moet wordent verklaard. Het moet den vluchtelingen uit he< hongersnoodgebied verboden worden zich Petrograd te vestigen. GRIEKEN CONTRA TURKEN. x Angora, 14 Jan. (B. T. A.). Refirt Pa* ja, minister van landsverdediging, is wegens gezondheidsredenen afgetreden. Het officieels communiqué meldt, dat de Grieken in den sea tor Eskisjehir zonder re^iltaten vorschfllenA' ar weder als eertijds gelijk een het onduidelijk besef van indrin- twheid en ootmoed. j niet zoo in eens binnengaan en (onrustig rondkijkend. im uit de bakkerij, wit-overpod- hemd van voren op de behaarde droeg een stapel brooden in el- TEIEQRAMMEM. DE CONFERENTIE TE GENUA. Berlijn, 16 Jan. (W. B.). De Italiaansche ambassadeur overhandigde hedenavond den rijkskanselier de uitnoodiging aan de Duitsche 8 Maart beginnende eco- te Genua. Aan de uitnoo- diging is de tekst van een resolutie toegevoegd, ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (behoorenria tot des bazorgkrtngji 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den besorgkringi 15 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdugnummer 20 bijslag op den prijs. Llefdadigheids-advertentiën de helft van dan prijs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGENt 1—4 regels ƒ2.05, «Iks regel maar ƒ0.50. Op de voorpagina 50 honger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereducear- den prijs. Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van Rollede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. heel schuchter, om geld. Hij be- aftoon te vertellen, dat hij een enen noodig had... ele liet hem niet uitspreken zei hij, „weeral om geld, ge h heel af eten, gij. Allo, ge ziet en tijd heb, vandaag. Ga voort. ik en weet niet, waar mijn al het slameurl" in den grond of „later, ik moet het nazien op mijn boeken, ik weet niet wat er u nog te goed komt." Peetje ging naar den vlaskoopman, deed zijn beklaag, hevig uitvallend. „Jongen, jongen, ge hebt het verkeerd aange legd, ge moest mijn raad gevolgd hebben, duimken in de hand." „Wie zou da pelzen," Jammerde Peetje, „al zoo van familie bedrogen worden I" „Herzeele I Hij is van uw familie niet meer dan ik het zou wezen. Mestdag I Mestdag I er zijn er met honderden, die alzoo heeten, met dien naam zoudt ge de straat plaveien." „Och Heere, mijn geld, mijn schoon geld, al les kwijt, en het zoo noodig hebbenkreet Peetje. „Een ander slaat alles mee in de wereld en mij slaat alles tegen I" De man schudde medelijdend het hoofd l „Arme duts I” hij verzonk in gedachten. „Door moed en wilskracht het noodlottige der geboorte overwinnen, zich uit zijn ellende ver heffen, Ja. Maar redding door een hulpvaardige hand, indien de drenkeling zelf niet mede wil en het besef zijner verlaging mist Neen.” Wat zouden redeneeringen hier gebaat heb ben „Kom,” beval hij eenvoudig, stond op, legde zijn zwingelberd neder en ging met Peetje naar de bakkerijs Welk een moreel# steun voor den ramp zalige I Er stond een ledige vrachtwagen aan veL Zij openden het poortje in de Zijstraat, en het toeval wilde, dat Herzeele op ’t hof, juist bij een zooeven gelosten hoop knuffelhout staande, dan brenger betaalde. Deze vertrok zonder verwUL rust zal laten komen, maar slechts f gematigde politiek nuttig kan zijn en schers vereenigen. HET KABINET-POINCARE. 16 Jan. (Havas). Briand heeft he- aan Poincaré overgedragen. De de nieuwe premier hadden daar- lord Har- voorloopig uitstel van betaling toe te staan. Het ergste gevaar was daardoor zoodoende althans tijdelijk afgewend. Tijdelijk: went het uitstel ging vergezeld van verschillende voorwaarden: tij dens den uitsteltermijn moet Duitschland elke tien dagen 31 millioen mark in goud betalen; de eerste betaling moet geschieden op 18 Jan., dus overmorgen. Hieruit volgt dus, dat de drie deca- destortingen van Duitschland een maandelijk- sche uitgave vergen van 93 millioen mark in jjoud: ongetwijfeld beteekent dit voor Duitsch land een aanmerkelijke verlichting. Bovendien moet Duitschland binnen veertien dagen aan de commissie van herstel een geschikt hervor ming»- en garantieplan betreffende het Duitsche budget en de Duitsche papiercirculatie, alsmede een volledige programma voor betalingen in contanten en in natura voor het jaar 1922 voor leggen. De voorloopige uitsteltermijn expi reert, zoodra de commissie van herstel of de geallieerde regeeringen een beslissing over bo- genoemd hervorming»- en garantieplan alsmede over bovengenoemd programma hebben geno men. De geallieerde regeeringen toch zullen van de commissie van herstel het plan en program ma in ontvangst nemen en óf zelf de aangele genheid dan ter hand nemen of de zaak ter be slissing aan de commissie van herstel weer over dragen. Men ziet dus uit het vorenstaande, dat wel-is- waar het Duitschland voorloopig wat gemak kelijker wordt gemaakt, terwijl het tevens zoo gelukkig was, dat het niet direct voor strenge sancties zich zag geplaatst, maar dit lijkt er nog heel weinig op, dat een permanent moratorium aan Duitschland zal worden verleend: het Lon- densche ultimatum blijft verder nog onverkort van kracht en aan de bij dit ulitmatum voor ziene verplichtingen zal Duitschland moeten voldoen. Wel heeft Lloyd George in zijn memo randum te kennen gegeven en hiermee het Fransche verlangen bevredigd dat ter con ferentie van Genua, die in de eerste plaats de reorganisatie van 't Europeesche economische leven wenscht te bespreken, de Duitsche scha deloosstelling als zoodanig niet te berde zal worden gebracht, maar 't is zeer de vraag of de uitschakeling van dit vraagstuk niet een beletsel is voor ’t succes der op 18 Maart te houden conferentie, omdat per slot van rekening n v u 11 u.11 1 Duitschland een verre van weg te cijferen lid is k van 't Europeesche economische lichaam. Afge wacht dient te worden, welke houding de regee- ring-Poincaré gisteren is ’t nieuwe Fransche kabinet defintief vastgesteld zal aannemen; van den feilen verdediger van ’t vredesverdrag van Versailles als de nieuwe Fransche premier is, schijnt voor Duitschland niet al te vee! heil te verwachten zijn. Maar misschien praten Lloyd George en Poincaré nog eens over de Duitsche schadeloosstelling, voordat de conferentie van Genua begint om in eenigerlei vorm de confe rentie van Cannes, die de bespreking van het reparatieprobleem door den val van Briand niet ten einde kon brengen, voort te zetten. Parijs, den zijn functie afgetreden en na een onderhoud met lord Curzon en dinge. DE VERKIEZINGEN IN ENGELAND. a Lloyd George’s plannen. Londen, 16 Jan. (R.). Van gezaghebben de zijde wordt hedenavond bericht, dat Lloyd George definitief heeft besloten, dat thans nog geen algemeene verkiezingen in Engeland zul len worden gehouden. Er is echter nog sprake van, dat deze verkiezingen in Mei as. zullen plaats vinden, nadat de nog te regelen kwesties inzake lerland’s weigering en de besluiten, op de conferentie te Washington genomen, door het parlement zullen zijn behandeld. Men ver wacht, dat Lloyd George voor de coalitie-libe- ralen, die zich voortaan de „nationale libera len" zullen noemen, twéé belangrijke redevoe ringen zal houden, n.l.,één op 19 Jan. over den internationalen toestand en één op 21 Jan. over de binnenlandsche politiek van de coalitie. Een drijvende industrieele Britsche tentoonstelling. 16 Jan. (N. T. A. Draadloos). je werkzaamheden in verband met het inrichten van een Britsoh handelsschip, dat een drijvende tentoonstelling der Britsohe indus trie voor de groote havens in de wereld zal be vatten, schieten goed op. Het schip zal in Aug. 1923 Londen verlaten, tegen welken tijd de kos ten voor de Britsche industrieelen aanmerkelijk verminderd zullen zijn en de buitenlandsche wis selkoersen wel zullen zijn gestabiliseerd. Het schip zal eerst naar de Oostkust van Zuid- Amerika vertrekken en van daar naar Zuid- Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. De reis zal dan in Noordelijke richting naar Japan worden voortgezet. De terugreis zal geschieden over Manilla, Saigon, Singapore, Batavia, Penang, Rangoon Aden. Terugkeerende door het Suez-kanaal zal het schip Gibraltar aandoen. De reis duurt achttien maanden. DE LOONSVERLAGING IN ENGELAND. Londen, 16 Jan. (R.). De nationale raad van werkgevers in het havenbedrijf besloot aan de havenarbeiders in heel het land te verzoe ken van 2 Febr. a.s. af genoegen te nemen met een loonsverlaging van een shilling per dag, met verdere verlagingen van een shilling op 2 Maart terug als een verkeerd gemikte pijl. De meid schoot toe, haar meesteres ter hulp, zij schudde geweldig van achteren arm den stoel, waarop Peetje zat: „Allé, hoep 1 Hieruit, hondsvot, leelijkaard, vuiligheid van de straat,” zoodot Peetje bijna omtuimelde. Hij vluchtte letterlijk weg In doodsangst voor de twee furiën. Mijn geld," zei hij, 's morgens daarop aan fleur der bakkerij. Jij dorst in de achterkeuken zich niet meer jen. JJw geld, uw geld, meen-de gij, verdomme, datlhet blijft duren," antwoordde Herzeele hem. „Ik; zal eens vofegde hij hoofden 1 poortje, a gevreesd. jiuuiii-CTu uc icgcvimg ecu vcrKia- ring, die de redenen uiteenzet van haar hou- o“ensieven poogden te ondernemen. DE TOESTAND IN BRITÉCH-INDIB. Londen, 16 Jan. (N. T. A. Draadloos). D» prins van Wales is, na een bezoek aan Birma» dat een succes was, op zijn terugreis naar In dit geestdriftig toegejuidht. Zijn aankomst te Max dras gaf aanleiding tot een groote populaire bes tooging van trouw. Zaterdagmiddag reed de prins naar de renbaan te Madras en bood een beier aan als zijn prijs voor den winnaar van den voornaamsten wedren. Langs den geheeleg weg werd hij toegejuicht en ook binnen de onn heining, waar hij geheel vrij rondwandelde. De onlusten te Madras Londen, 16 Jan. (R.). Vertraagd» teler grammen uit Madras bevestigen, dat op 13 Jan, bij het bezoek van den prins van Wales veel o| zichzelfstaande opstootje» zijn voorgekomeix groepen bestonden uit opgeschoten Jon* die niet gewapend waren. Een werkelijk geduchte menigte was gevormd uit Mohamm» daansch budmoshes (lieden van Inger allooijl Gepantserde auto’s en bereden politie dreven hen snel uiteen. De meeste Onlusten waren van rpe. Er zijn volgens de officieel» drie dooden gevallen. Men acht de opstootjes nu afdoende gedempt. DB SCHULDEN DER GEAI LIEERDEN AAN AMERIKA. Washington, 16 Jan. (R). De Hnann cieqle commissie uit den Senaat heeft het wets4 ontwerp nopens de fundeering der geallieerde schulden goedgekeurd na schrapping van vein bepalingen, waartegen de regeering bezwané had, inclusief de bepaling van den vasten rent»* voet van niet minder dan 5 Het wetsontx werp voorziet in de benoeming van een coma e der Duitsche schadeloosstelling een goed deel heden ten dage de politiek. Duitschland heeft -*• al rt de hem opgelegde verplichtingen herhaaldelijk betoogd, dat het de igen, die het moest storten overeen- Londensche ultimatum van Mei on opbrengen. Het kwam dan ook ►p 14 Dec. de rijksregeering zich tot e van herstel wendde met het ver stel van betaling: zij achtte zich niet ermijnen ven 15 Jan. e* 15 Febr. nlijk 500 en 275 millioen mark in betalen; aan de commissie van her- rens te kennen gegeven, dat, nadat die bij Engelsche financieele kringen om een leening op te nemen, was lechts voorbedoelde termijnen 150, en zou kunnen opbrengen, behalve ;r betalingen in natura en het credit rery Act. Van belang was, dat de an herstel tevens ervan verwittigd irschijnlijk bij de volgende termijnen eilijkhedem zich zouden voordoen, e van herstel antwoordde dadelijk: Is formuleerde zij drie vragen: ver- tee te deelen voor welk bedrag, voor ijn en ander welke voorwaarden uitstel vroeg. Den dag, nadat de bedoelde vragen waren vervat, te werhandigdt, kwam Briand te Lon- met Lloyd George over de confe- lannes te praten, zoodat zich het geval voordeed, dat, terwijl de twee vraagstuk bespraken hoe te komen jenisatie van Europa's economisch j natuurlijk het vraagstuk der scha- irtede was inbegrepen), Duitsch- cheid moest dienen op de drie vra- commissie van herstel. Nadat de peering eerst mondeling door de x>r de oorlogoslasten („Kriegslas- n) over de kwestie der schadeloos- aten onderhandelen, kwam de Duit- e voor Cannes met de commissie fficieel in voeling. Duitschland had >p, dat ter conferentie van Cannes deloosstellingskwestie aan een her worden onderworpen en geheel >rden geregeld: te Berlijn wist men at de Engelsche opvattingen veel dan de Fransche en van de Brit- die zich geplaatst zagen voor eco- eilijkheden in 't eigen land o. a. ie werkloosheid verwachtten de at zij ter conferentie van Cannes probleem in voor Duitschland gun- iden beïnvloeden. Maar toen kwam kink in den kabel door Briand’s iferentie van Cannes nam een ein- ■ste Raad kon over de Duitsche Hing zoodoende geen beslissing en inmiddels naderde de 15 Jan. log niet verleend en Duitschland an *t gevapr van strafmaatregelen liet voldoen aan zijn verplichtin- ukkig nam de commissie van her- annes vergaderde, nog net op het regeering voor de op tje zij zou zóó weer naar Parijs nomische conferentie het besluit om Duitschland een April a.s., en met dienovereenkomstige van het stukwerktarief. De bond transportarbeiders verklaarde zich bereid vraagstuk der vermindering met een shil- te bespreken, maar weigerde een vermin- iijt van drie shilling in beraad te nemen. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 16 Jan. (Officieel). (R.). De ont ruiming van Zuid-Ierland door do Britsche troe pen is begonnen en zal, zoo spoedig als mo- gelqk is, worden ten einde gebrabht. ONTPLOFFING OP EEN DUITSCH STOOMSCHIP. Twaalf dooden. Londen, IGJan. (R.). Te Lowestoft Is een trawler aangekomen, aan boord waarvan zich de overledene leden der bemanning van het Duitsche stoomschip Vesta bevonden, dat op weg was van Hamburg naar Lissabon Onder weg was aan boord van het sqhlp brand ont staan, waarop een ontploffing was gevolgd. Bij deze ramp kwamen elf leden van de beman ning, benevens de vrouw van den eersten affi- cier om het leven. Hoewel buiten alle hoorbereik begon T» teel aldus „Bnas, ik zou u een woordeken willen sprot ken.’ Herzeele knikte toestemmend, verlegen. „Gij hebt geld van Bruno in hnnden, hoe zR dat daarmee? Wat komt hem nog te goed| Wanneer ga je hem da weergeven „Ik loochen mijn schuld niet," antwoordde bakker, door vrees bevangen, „maar het «onw meken da *k van hem had, is verre geslonken Tc en weet niet of ik er zelfs al geen scha aas en do»>" Te Leer schudde het hoofd, ontkennend. Herzeele^ weder zich beheerschend, begon zijn pleidooi „Ge kent Immers Peetje Girre wel, heel do parochie kent hem, ne luiaard, die nooit heeft willen werken, een straatlooper van jongs a| aan, ne nietdeuger, ne „mooscher," die zijn geld aan de schooljongens op de plaats te grabbelen smeet I" ^Zwijg, zwijg, zeg dienen sukkelaar geen zob» tigheid op den koop toe, gij die hem, verdom^ me, zijn erfdeel afgetroggeld hebt," onderbraW hem Te Leer gebiedend, terwijl Peetje zelf, aan hoon gewend, geen woord van protest ratte. Herzeele hernam: „Peetje zat heele dagen t« mijnent, at en dronk er, plunderde oaa zoo t« zeggen mijn kruidenierswinkeL Meent ge, het sommeken dat ik van hem onder bande® had, alzoo kon blijven durel^" „Hei-je van da sommeken, waarvan da ge zoa den ge- verkleinend spreekt, tenminste boek gehouënvi Ja ik," HerzeeU aarzelend. H»t was en tastbare leugen „Dat is niet waar," verweet bam da vlaskoop* man en hij voegde er bij, Jio Jongen Her bezÜ geen het minste bewijs van dk leaniag* Hij M jin mr ma^ht. maar Ut wol. onrachtvaardlar stoei die op 6 Jan. door de conferentie te Cannes werd aangenomen. In deze mmïe worden de mogendheden opgenoemd, die worden uitge- noodigd, waaronder Duitschland, Oostem ijï Hongarije, Bulgarije en Rusland. Het Centrum-Congres. Berlijn, 16 Jan. (W. B.). Op het tweeae Centrum-congres is gisteren door den minister van arbeid, dr. Braun, verslag over den poli- tieken toestand uitgebracht. Na langdurige dis cussies werd een motie aangenomeiv waarin o.a. verklaard wordt, dat het Congres zijn vol le vertrouwen uitspreekt in het partijbestuur en in de rijksdagfractie en dat een eenzijdige politiek van rechts of links het land niet tot __i i i t__vn 'ioWfjze, i kx GOtlISUI E COURANT. ding in de kwestie van de overeenkomst van Lana en waarvan de slotzin luidt, dat de regee ring zich verplicht voelt de overeenkomst in hot parlement in te dienen en zij de hoop koes tert, dat een nauwkeurig onderzoek van de over eenkomst er toe zal leiden de houding der re geering te rechtvaardigen. Uit Li tanen. Kowno, 16 Jan. (W. B.) De volkssocfaïls- ten hebben hun vertegenwoordiger in het minis terie onder leiding van minister-president dr. Grinius teruggeroepen, daar zij het niet eens zijn met de houding, die de christelijkHiocialen aannamen t«n opzichte van de agrarische en de schoolkwesties. B e r 1 ij n 1 6 J a n. (N. T. A. Draadloos). Uit Kowno wordt bericht, dat de Litausche minister president is af getreden. Rusland en Zweden. Stockholm, 1 6 J a n. (N. T. A. Draad loos). E^n lid van de Duitsche har lels-delegatie in Zweden heeft medegedeeld dat Zweden groote bestellingen zal krijgen voor turbines in Russische electrisch» centrales, die thans in aanbouw zijn, vooral in het Wolchof-district, DE NOOD IN RUSLAND. Moskou, 16 J a n. (N. T. A. Draadloos). In de Iswestia verklaart Eidoek, de vertegenwoor diger der Russische regeering bij de buitenland- sche organisaties voor hulp aan de noodlijden den, dat Amerika het record houdthet Russi sch© volk zal nooit dezert bijstand vergeten, vooral in vergelijking met de houding van an dere landen als Frankrijk. De laatste overeen komst door Krassin gesloten mot een Ameri- „Kozijn, kozijn," bromde hij, „Wa....*" „Allo, als ge honger hebt, pak een brood," zei Herzeele en deed een beweging om er hem een van den tas toe te stekenmaar het bo venste brood tuimelde er af en rolde een eind langs den grond als een krullebol. Herzeele was reeds binnen door de achter deur eer Peetje tot bezinning kwam. Behandeld als een bedelaar! Hij raapte het brood op, en maakte zich uit de voeten. Doch hij had volstrekt geld noodig en keer de 's anderdaags terug. Er was geen mensch in de keuken, toen hij Dat gaf een zekere vrijmoedigheidhij zette zich bij de kachel. De Koe trad sleepvoet» binnen. „Wat doe-je gij daar?” vroeg ze. „Ik kom om geld, het is ’t mijne, ik moet geld hebben," zei Peetje, schreeuwend als een dreigement. Het was zijn gewone spreektoon, maar nu eerst kwetste hij de bakkerin: „Alzoo roepen, alsof ge vermoord vrierdl” snauwde zij hem toe. Het bleek, dat de Koe ook kwaad kon wezen. Zij zag lood en hare steeds zoo kalme vee- oogen keken hem scherp aan „Wat hei-Je gij hier te zeggen, stoute Bou wen Meen-de dat we moeten dansen, zoo- als gij schuifelt Peetje Girre houd a een beetje stil of Ut zal den baas roepen, zie-jef" ‘Ze schreeuwde luider dan hfj zelf. „Ge wordt JioorenduI," gij leelijke Koe^ ge loof ik," liet Peetje zich ontvallen. Dat smaadwoord kaatste op hem echter nu Boudewfo stoutarft. geld, meen-de gij, verdomme. nagaan, wat er u nog toekomt,” er in eens stiller bij, want hij zag vo^Je werklui toekijken aan het open aaUh't rokken door het twisten, en werd JU Ié kom mee, ik ben geen kwade Hij leidde Peetje tot aan de achterdeur. „Geef hem vijf frank,"] beval hij aan zijn vrouw, op norschen toon la Is een verwijt aan haar zelve. v Voortaan kreeg Peetje nog vrfhKuiwaar, ver achtend op den vensterrand aan ’t achterhuis neergegooidmaar als de aanbouw in orde was kon er geen spraak meer wezen van verderen tovzang daarbinnen. Het werd einde April. Op Meiavond moest Peetje zijn pachtje beta len, zijn pachtje zes maanden voorop. Met wat? Hij had geen geld. Hij kon er geen krijgen van Herzeele. Wel ’t deze den eischer niet meer zoo onvrien- delijk aanmaar zei telkens„Wacht nog wat,"

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1