Verloren Tehuis LUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 60* Jaargang 4832 it blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen UTENLAND. JILLETON. Woensdag 18 Januari 1922. AMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, (JOUDÜRAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER* a. d. U., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. den oincaré aldus het Journal des weinig heeft, maar wie veel noodig Wodb wrvolfdfc K ft n i (W. B.). door DAVID LYALL. It het Engelsch door WESSEL INK-VAN ROSSUM. im van de vloothewapening zot» ■'•Hits daarvan vroegen de Fran- «n 350,000 ton. Dat gaf in da OPPBiXsiU-aB. lijn, 17 Jan., (N. T. A. Draadloos). 601IMIIE 01K t \T. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad partaai ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. *.nco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. )nze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.; Administratie Tel. Int. 82; lactie TeL 545. felle begin-zin van een hoofdartikel, Gauvain in ’t Journal des Débats waar hij onmiddellijk op laat vol land, nauwelijks van de conferentie t Parijs teruggekeerd, geconstateerd jn politiek in botsing kwam met het introuwen, dat zelfs door de regee- ikoesterd. En even fel als het'begin I is, is het slot, waar Gauvain op- Jriand gevallen is, omdat algemeen lige politiek werd afgekeurdLloyd aldus de schrijver kan er zich fd houden, dat, wanneer Frankrijk leengaan noopte, dit was, wijl hij stond de entente met Engeland te pijp, die hij uit zijn vestzak gehaald had, vroeg hij zich boos af, waarom hij naar huis gekomen was, waarom ooit eenig man naar huis kwam I Hij had spijtig afscheid genomen van twee ver wante zielen op het Temple station, die hem gesmeekt hadden, om in het Yorick te gaan di- neeren, om in groote trekken den opzet te be spreken van een stuk, dat met veel moeite en zorg door hen samen zou geschreven worden. Hij had geweigerd, niet omdat zijn huis hem zoo vroolijk aangelokt had, maar omdat het npengebarsten pak op den vloer werk was, dat al over tijd was, en sommige dingen moesten den volgenden morgen vroeg geheel en al volledig naar dp City teruggebracht worden. Een klein diner met z’n drieën, vermengd met geestig gepraat, verlicht door enkele verdwaal* de parels van geest, brengt, alhoewel het zeer prettig is, weinig koren tenminste koren, dat dadelijk gemalen kan worden op den molen. Toch had Heriot wel kunnen verlangen, dat die dag bijzonder gevierd zou worden, want het was toevallig zijn vier-en-dertigste geboor tedag. Maar verjaardagen werden niet her dacht in het kleine, grijze huis in Pember Villas en als men Heriot naar de reden daarvan ge vraagd had, zou hij waarschijnlijk evenals Job gezegd hebben, dat de dag van iemands dood boter is dan de dag zijner geboorte. Lichamelijk had de man een figuur, die de 1 aandacht boeide. Breed, grof van gebeente en 1 lenig, zes voet lang, met een breede borst, een groot hoofd als van een leeuw, een zwijgzaam gelaat met grove trekken en diepliggende oo- gen, die gloeiden onder dicht behaarde wenk brauwen, een massa roodbruin haar dat alles gaf den oogenblikkelijken indruk van hulpbron- 1 nen. die waren achtergehouden door tijden van nood. x HOOFDSTUK L v op een willekeurigen hoek ge- aundel zonnestralen op een be- een gedeelte van een liedje, zelfs geur kunnen voor onzen geest isioenen oproepen. chts een geur, die plotseling de van Duncan Heriot, toen hij zijn de deur stak en die opende met re, onverzorgde hand. Geen aan- le geur, maar de lucht van een lie zich zoo gaarne verspreidt de hoeken en holen van kleine overbevolkte stadsdeelen worden sis Pember Villas, Ardington- Town. art oogenblik echter verdwenen jen met haar schunnigen afge- an zeildoek en de Tottenham fel van achttien shilling en zes een schoon gezicht op heuvels t reikten, van murmelend water 8 in hun oneindigheid haar oor- en hij zag de gestalte eener r de deur eener hut over een Zijn kleeren een pak van gerjrite stof uit een achterbuurlschen winkel zaten hem slecht aan het lijf en zakten uit op zijn knieën. Een slap hemd en een oude zwarte das, die achten loos gestrikt was, zouden aan Bohemen heb-» ben doen denken, maar zij zouden er niet me< door gekund hebben op plaatsen, waar per*» soonlijke netheid bijna tot kieskeurigheid wordt opgevoerd. Toch ging die alles behalve heldhaftige fh guur zelden onopgemerkt door de menigte het was de soort gestalte, die letterkundige ama» teurs en menschen, die naar „helden” zoeken* in verrukking de handen doet samenvouwen ert hen met ingehouden adem doet vragen „wat di< gedaan heeft Geschapen om zich ver boven het menschdom te verheffen, was hij nu zeefl dicht bij de aarde aan het kruipen. Al zijn levenskrachten waren in den smelt» kroes. De slaafsche vrees, dat hij gestoord zou wom den door de eenige persoon ter wereld, die vok gens aangenomen regels het recht had zijn eenzaamheid te onderbreken, had hem de deuB van zijn werkkamer doen -sluiten. Hij had sedert het ontbijt niets gegeten,' maa< het verlangen naar werken was dringender dan de begeerte naar voedsel Hij maakte de vetent van zijn modderige laarzen los en schopte M( ukhij bukte zich, om zijn verstrooide schaH ten op te rapen, en begon aan zijn lassaniar werken. punt, het program aanvaarden. In pluul sche gedelegeerden Ver. Stelen een ontploffing. Frankrijk wil niet alleen een groot leger, het wil ook een groot< marine, heette het. Het wordt de miütairistisdut en imperialistische natie bij uitnemendheid. De onjuiste manoeuvre van het begin keerds zich tegen ons. De Fransche delegatie, die harde woorden heeft moeten hooren van Balfour en ook de afkeuring van de Amerikaansche pers^, kwam te Parijs gedeprimeerd terug. De confe rentie van Washington, die een triomf motst worden, liep uit op een diplomatiek Waterloo, Toen Briand naar Londen ging en vervofgeM naar Cannes, voelde hij zich zeer gedemorin» seerd. Hij was gesteld op de Anglo-Saksladw wereld. Zijn vertrouwen in zichzelf was aange tast en hij was tot de slotsom gekomen, dat hij niet anders kon doen dan toogeven. De Bainville licht vervolgens aan de hand val» eenige verklaringen van Briand deze geschiede nis nader toe en constateert, dat wanneer Briand zeide, dat men leefde in een atmosfeer van dwa ling, hij daar zelf het eerste slachtoffer van was. DE ENGELSCH-PRANSCHE RELATIES. Volgens de New-York Herald zijn Poincaré en Curzon het er over eens geworden, dat eerst Brit- de beslissing van11 de commissie van herstel moet worden afgewacht als grondslag voor cene be<» spreking tusschen Frankrijk en Engeland. Van Lond Een der bedrijf, Engelsche Lagerhuis, is van belar- ren op zijl tevens de spoorweg in Londen (1890) te donken geweest. Prijsdaling in Engeland. Londen, 17 Jan. (N. T. A. Draadloos), gelegenheid te verdedigen wat niet was aange- Ver- Het index-cijfer van de kosten van het levens- vallen, oveituigd, dat Frankrijk, voldaas» «p dat onderhoud zal morgen officieel worden gepu bliceerd. Het geeft voor de maand Dec. een da ling Van zes punten aan, zoodat het index-cij fer daardoor komt te staan op 93 boven de kosten van het levensonderhoud van voor den oorlog. De electrificatie der Zweedsche spoorwegen. S t o c k h o 1 m, 1 7 J a n. (N. T. A. Draadloos). De regeering heeft een wetsontwerp ingediend om reeds in den loop van dit jaar een begin te maken met de electrificatie van den spoorweg StockholmGothenburg. Dit zou aan vijfdui zend' personen werk verschaffen. De militaire junta’s. M a d r i d, 1 7 J o n. (B. T. A.) De sraatscou- rant publiceert een decreet, waarbij de organi satie en werkwijze van de junta’s van militaire verdediging, die „commissies van inlichtingen" worden herdoopt, worden gewijzigd. Zij zullen] in het vervolg hun secretariaat moeten hebben op het ministerie van oorlog, waar al hun be sluiten zullen moeten worden gecontroleerd door d hoogere overheden. Uit Palestina. Londen, 17 Jan. (R.) Om de kosten van het bestuur in het nabije Oosten te verminde ren, heeft de regeering besloten 700 man sche maréchaussee onder de wapenen te roepen voor Palestina. Voor het geval er strijdkrachten ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorglrringij 15 regels 1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en don bozorgkrlng: 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.80. Advertentiën in hot Zaterdagniunmer 20 '/a bijslag op den prys. Liefdadigheids-advcrtentiên de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gpreducear* <ten prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden doof’ tusschenkomat vun «oliede boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten en moeten daags vóór de pluatawg aan liet Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. telegrammen bij dag ontvangen, geworden. Vreemdelingen in den Engelschen consu- lairen dienst. Londen, 17 Jan. (R.) Sir William Clarke, permanent secretaris van het departement voor den oveizeehandel, heeft in een rede*voor de Vereenigde Kamers van Koophandel omtrent den Britschen consulairen dienst gezegd, dat het met het oog op de kosten onuitvoerbaar was de vreemdelingen geheel uit dien dienst te verwij deren, maar waar dit het meest noodig was, wer den verbeteringen aangebracht. Dr. Edward Hopkinson. f 1 e n, 17 Jan. (N. T. A. Draadloos), pioniers van het elect risch spoorweg- dr. Edward Hopkinson, lid van het Lagerhuis, is gisteren overleden. Tul ingrijke electrische ondernemingen wa- r.ijn aanwijzingen ingericht. Aan hem is eerste electrische ondergrondsche waschtobbe gebogen stond en nu en dan op hield, om naar een pot met drie pooten te kij ken, die vroolijk kookte boven een stookplaats, die met rolsteenen gemetseld was en gestookt werd met turf uit het heksenmoeras onder aan de heuvels. De gestalte zijner moeder, het huis zijner moeder het verloren huis van zijn herinneringen en zijn droomen I Het kleine huis, dat hij nu binnentrad, was voor het oogenblik zeer rustig maar nu Werd die rust verstoord door een klagend gehuil, dat uit het benedengedeelte scheen te komen. Het zou zijn vaderlijk gevoel hebben moeten opwekken, want het was het doordringend ge schrei van een klein kind, het eenig middel, waardoor het zijn tegenzin in dit leven ken baar kan maken. Maar het wekte een onuit- spiekelijken afschuw in dien grooten, ruwen man. Hij had een dag van hard werken achter den rug, een vermoeiden, uitputtenden dag en in dien een man dan geen rust en verfrissching in het tehuis kan vinden, dat hij voor zichzelf heeft opgebouwd, waar moet hij die dan zoe ken? Hij smeet de deur dicht, gooide zijn hoed neer en stapte naar de plaats, die uit beleefd heid studeerkamer genoemd werd, en sloot zich 'daar op. Hij ging naar den haard en trok aan het koord van het gloeilicht, dat een gasfitter met geheimzinnige denkbeelden, vastgemankt had op de meest onbereikbare en meest onge schikte plek van de heele kamer. Het verspreid de echter in de nauwe ruimte een ziekelijken blauwachtigen schijn, en liet een vloer zien, be dekt met nog meer zeil, dat Jeanie Heriot ge kozen had in het verkeerde idee, dat het werk uitspaarde. Ben woonkamer, dto met mn goedkoop vloer- openbaren dienst, de eerste plaats zal beklecden onder de zaken, die aan het volk worden voorge legd bij de algemeene verkiezing, wanneer daar toe besloten wordt, zuilen ook de groote inter-» nationale vraagstukken, voortvloeiende uit de voorstellen voor den economischen wederop bouw van Europa, een belangrijken invloed heb ben op de beslissingen van het kiezerscorps. Er wordt niet verwacht, dat het parlement zal wor den ontbonden voor de conferentie van Genua is bijeengekomen. Lloyd George 59 jaar. Londen, 17 Jan. (N. T. A. Draadloos). Lloyd Georg? heeft vandaag vele felicitatie* gelegenheid van zijn verjaar- De eerste minister is 59 jaar iv uig mochten zijn voor militaire uoelc.imen^ zui' n deze gewapend worden en dienovaseglV^ komstig afgericht. Hevige uaidachok geregistreerd. g s h e I m (in don Taurus), 17 3 o Het Taunus-obscrvatorium registreerde hedenochtend tusschen 5 uur en halfzus eert hevige aardbeving, welker haard waarschijnlijk ligt op 8500 K.M, afstand. Washington, 1 7 J a n. (R.). Een anrdk schok, die een zeer ernstig karakter moet heb» ben gedragen, is gisteren door de Georgetown-» universiteit geregistreerd op en afstand vué 2500 mijl ten Zuiden van Washington, POLITIEKE BERICHTE». DE VOORGESCHIEDENIS VAN DB FRANSCHE KABINETSCRISIS. Do redacteur van de Maasbode te Parijn meldt: De Bainville geeft in de „Liberté” een bericM over de voorgeschiedenis van de crisis en daar bij laat hij wel merkwaardige dingen hooi gg Hij %egt, dat de crisis veel meer is uitgelokt door wat er te Washington gebeurd is, dan door wat er te Cannes plaats had. Te Washington, zegt hij, heeft de Fransche delegatie een lamentabel echec geleden. Zij heeft van 't begin tot het ein de zich vergist. Zij had aanvankelijk geloofd, d< rol te kunnen spelen van den eerlijken makelaar) tusschen de Ver. St. en Engeland, terwijl Enge-» land naar de conferentie ging, vastbesloten zichl in nauw contact te houden met de Ver. Staten,, Vervolgens is de redevoering gekomen van Briand over de ontwapening en over de nood-» zakelijkheid van Frankrijk om militaire machte# »3 te hebben. Het viaagstuk van de landsverdcdH ging was te Washington niet opgeworpen. Hughes en Balfcur gaven gnurne aan Briand d« ledigen wat niet was aange- nd in bedoeld artikel („La démls- uvj Iriand") dus menige veer laten, in 'n -ev' no. voorkomend ongeteekend arti- e et l’opinion") daarentegen worden n zoovele veeren op den hoed ge elt de schrijver vast, dat de over- Frankrijk heeft behaald, niets aan eit der Franschen heeft verar i vredelievend zijn als altijd. Nim- iouI Péret (de voorzitter der Ka- 1 toegejuicht, als toen hij herinner- incessies („en er zijn er heel harde ijke geweest"), waardoor Frankrijk srd tot het laatste moment toe onverzadigbaren nabuur voorberei- mp te bezweren. Niets is ons “pijn- is het artikel dan de verdenking isme, die men ons naar *t hoofd 1 de landen, waer men de herinne- Duitsche imperialisme,, waarvoor ed had gestort om *t te bestrijden, bben verloren. Het artikel vervolgt: zijn wij zeer getroffen, wijl men schijnt te geven om onze verwoes- Terwijl wij reeds een zestig milliard jeven öm ze weer op te bouwen, tltschland ons op dit stuk van za- em heeft betaald, omdat het totaal tingen zelfs de onkosten der be- sn niet heeft kunnen goed maken jrt een milliard aan dient men dat alle voorstellen inzake een en medelijden met een aanvaller, redachten rade heeft gehandeld en [ken geeft van een eendere kwade luldenaar, een minstens pijnlijken maken. Alles wat van dien aard i, dat het onze veiligheid en onze Hing bedreigt, druischt fel in te- rlandsche gevoelens, die in 't on- il louter en alleen het instinct van n, de beveiliging der volkeren zoo individuën." r van *t artikel vindt dan ook, da» linisterie slechts op dit program- len samengesteld, omdat het het "Van alle partijen, omrfat de socia- nunisten, die een lans breken voor ale zaak, drommels goed weten, tel van 't volk zij vertegenwoordi- kleed bedekt Is, werkt ontmoedigend op het uit wendig oog, veronachtzaamt den gezelligen aanblik en blijft vooral bij de goedkoopere soorten een vagen, onaangenamen geur be houden, riekend naar Kircaldy, als de wind naar zee waait. Die geur was overheerschend toen Heriot de kamer binnentrad, want het raam was den geheelen dag hermetisch gesloten ge weest, terwijl het vuur, dat de lucht gezuiverd zou hebben, reeds vroeg in den namiddag uit gegaan was, uit gebrek aan toevoer. Drie stoe len met haardoek, wat geschilderde boeken planken, die schamel gevuld waren tegen de eenige bruikbare muurruimte en een Ameri kaansche schrijftafel, met een oprolbaar voor- ge de al te en onbeschrijfelijk leelijk, maakten de meubileering uit van Duncan Herit’s studeerka mer, de plaats waar, zooals verondersteld, zijn beroep siert Hij gooide zijn pak boeken en handschriften neer met een kracht, die den om slag en den band deden losgaan en den in houd over den vloer verspreidde. „VerdI" mompelde hij binnensmonds, maar inplaa^ van zich te bukken om ze meteen weer op te rapen, schoof hij ze met zijn voet wat terzijde en deed zijn schrijftafel open,. Het was daarbinnen niet ordelijk en er was ook in geen dègen stof afgenomen. Heriot gaf daartoe zijn toestemming niet en hield zijn tafel ge sloten tegen alle stroopers, zijn vrouw medege- rekend. Het vuur, dat uitgegaan was én de koude kilte der kamer maakten een troosteloozen in druk, maar hij deed geen poging om dit te ver beteren of te onderzoeken waarom men hem zoo verwaarloosde. Hij trok niet aan de bel, om- i dat de eenige persoon, die komen sou, zijn vrouw was en hij verlangde niet, haar te zien. Terwül hij troost zocht bij zijn doorgerookte Débats is stellig een van hen, die het meest I beantwoorden aan de wenschen der publieke vu.UyV,. *ziaaUiuus/ opinie niemand tech betwistte de groote intel- Het Breshuer Abendblatt deelt ?an goed inge- lichte zijde te Warschau mede, dat de terug keer van Poincaré in de uitvoerende politiek opwekkend gewerkt heeft op de Poolsche plan teen in Opper-Silezië. De leiders van Poolsche troepen daar zijn na de eerste berichten over de Fransche ministercrisis naar Warschau ge sneld om nieuwe instructies te halen. De Polei} zouden slechts naar een aanleiding zoeken om gewapend op te treden in Opper-Silezië. B e r 1 ij n, 1 7 J a n. (N. T. A. Draadloos). Ter bespreking van de Tangerkwestie zal spoe dig een conferentie te Londen worden bijeehge- roepen, waaraan Engeland, Frankrijk en Spanje r- gullen deelnemen. DB ENGELS?H-FRANSCHB RELATIES. LoTtden, 17 Jan. (R.). Poincaré heeft aan Lloyd George geseind, dat hij uit naam van de Fransche regeering de verzekeringen wenscht te herhalen, die hij Zaterdag onder vier oogen aan Lloyd George had gedaan. Frankrijk zal gaarne en op de hartelijkste wijze de vraag stukken onderzoeken, die tusschen Engeland en Frankrijk hangende zijn. Poincaré koestert zeer sterk de hoop, dat het Wederzijdsche vertrou wen zal leiden tot een oplossing, die in het beste belang is van beide landen. Tevens hoopt hij, dat de beide mogenheden in gemeen over leg het behoud van den vrede zullen verzeke ren, de uitvoering zullen bewerkstelligen van het verdrag, dat zij beiden hebben ondertee- kend envergoeding zullen verkrijgen Van de schade, bij dep inval teweeggebracht. Lloyd George zegt in zijn antwoord „Wij beschouwen de veiligheid van Franschen bpdem tegen een Duitschen aanval, de betaling van een schadevergoeding aan Frankrijk en de bettudeering der handhaving van dt bepalingen ^an het verdrag van V«.- sailles als gemeenschappelijke belangen van het Fransche en Britsche volk, welke belangen zij door samenwerking moeten verzekeren. Evenals gij wenschen ook wij enkel de hangen de vraagstukken te regelen, opdat niets de vol komenheid van de entente onzer Volken moge schaden. Op die wijze wenschen wij onze ka meraadschap in den oorlog op te voeren tot de hoogere taak van het bijeenbrengen van de volken van Europa in een rechtvaardige en duurzame vredesovereenkomst". HET ENGELSCHE PARLEMENT. Londen, 17 Jan. (N. T. A. Draadloos). Het parlement zal op 31 Jan. bijeenkomen en onmiddellijk overgaan tot de behandeling van de wet tot ratificatie der lersche regeling. Naar bekend is werd deze regeling vóór Kerstmis goedgekeurd, maar er moeten nog de noodige wetgevende maatregelen worden genomen. Er zijn verder aanwijzingen voor de waarschijnlijk heid, dat de begrooting zei worden ingediend vóór het parlement wordt ontbonden. Verwacht wordt, dat de begrooting belangrijke voorstellen zal behelzen voor bezuiniging en versobering bij de openbare diensten, welke voorstellen zijn ge daan door de bezuinigingscommissie-Geddes. De avondbladen geven als hun meening te kennen, dat nadat deze bezuinigingsvoorstellen aan het parlement zijn voorgelegd, de premier een beroep op het land zal doen om ze te kun nen uitvoeren. Hoewel de zuinigheid bij den upime i iiieiiiaiiu tuvii uciwisiic ue giuuie imvi" ligentie, de fijne beschaving en de arbeidskracht van den oud-president der republiek„Weinig staatslieden kunnen prat gaan op een prachti ger geheel van politieke hoedanigheden. He» gevaar voor Poincaré is niet om beschouwd te worden als een middelmatig mensch, maar inte gendeel om verwachtingen te wekken, die wel licht alle talenten der wereld niet kunnen ver werkelijken. Er is geen sprake van en er moet ook geen sprake van zijn om plots heelemaa’ van koers te veranderen en de vuist op de tafel neer te laten vallen. Het komt erop aan ons standpunt te doen begrijpen, het de overhand te doen krijgen en wel dermate als overeen is te brengen met de eerbiediging van onze ver plichtingen, alsmede de wederzijdsche égards, die men zoowel jegens geallieerden als jegens vrienden koestert. Het beste middel om dit ge daan te krijgen is een verandering van metho de, niet een wijziging in da oriëntatie. De inter nationale politiek kan er slechts baat bij heb ben, wanneer zij zonder uitérlijk vertoon wordt roerd. Wij moeten niet uit zijn op diploma- ..cxe successen, die de partners meer kwetsen dan hen, die deze successen behalen, van dienst zijn, noch op oratorische lauweren, die al ver dord zijn, eerdat er iets nuttigs uit is voortge- komen. Raymond Poincaré, die al de „gran- Nlm deUrS” maar tevens alle „servitudes” van de I ,mM politiek heeft gekend, is verheven boven alle overwegingen van eigenliefde en eerzucht. Wan neer hij de ondankbare, maar voor de nationale herbeuring van levensbelang zijnde, taak tot eën goed einde brengt, zal hij en dit zal de twee de maal zijn zich voor 't vaderland ver- dienstelijk hebben gemaakt.” Tot zoover de loftuiting in 't Journal des Dé- bats, die Poincaré beschouwt als den redder des vaderlands, terwijl de Duitschers hun hart vast- houden, wijl- zij den feilen verdediger van 't verdrag van Versailles beschouwen als den vftr- derver van Duitschland en de wereld. OVERZICHT i heengegaan, zooals hij heeft on- zunder openhartigheid en zonder TEI.EQRAMMEH. DE CONFERENTIE TE GENUA. M a d r i d, 1 7 J a n. (B. T. A.). De Spaansche regeering is uitgenoodigd tot de conferentie te Genua. Weenen,17 Jan. (W.-B.). De Italiaansche gezant heeft aan de Oostenrijksche regeering een nota van den Italiaanschen minister van buitenlandsche zaken overhandigd, waarin Oos- tenrijk wordt uitgenoodigd aan de a. s. confe rentie te Genua deel te nemen. Parijs, 17 J a n. (B. T. A.). Volgens de Temps zou de sovjet-vertegenwoordiger te Lon den een nota hebben overhandigd, waarbij de motie van Cannes wordt aangenomen. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Pa r ijs1 7 Jan. (B. T. A.) De Intransigeant vemeemt uit Berlijn: Mayer, het lid van de Kriegslastenkommission te Parijs, heeft aan de commissie van herstel kennis gegeven van de storting van het op 15 Jan. verschuldigde, ver zonden uit Berlijn naar Parijs. Bovendien zijn maatregelen genomen om de termijnen van de betaling stipt in acht te nemen. De commissie van herstel had te 4 uur 'sipiddags nog geen dergelijke mededeeling ontvangen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1