rerloren Tehuis UWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN «BACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- j. d. U., OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUWDK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 834 Vrijdag 20 Januari 1922. 60* Jaargang d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ITENLAND. JILLETON. 0 tal van oratorische geweigerd telkens leei andere aantrekkings- een aardige longen onbot ee« (Woedt ▼Mvolgdb Heriot was hun vader was, ver- beeld wereld door DAVID LÏALL. t het Engelsch door WESSEL1NK-VAN ROSSUM. op ontmoedigen- gezaghebbend haat felftat niet anders naar het ver deren hoe gij de toekomst ont- ONNEMENTSPRIJSt per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad wartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* o per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 8.80. mnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA# ize agenten en looperd, den boekhandel en de postkantoren. m bureaux z(jn dagelijks geopend van 9—6 uur.; Administratie Tel. Int. 82; tie TeL 645. ad geen pogingen gedaan dit af was reeds een onwillige bruide- iaar zedenmeester en haar rech- üj bevolen, dat er een scheiden- steeds verbreedde, zou zijn tus- s en zijn beroepsleven. Dat is in a noodlottige, onherstelbare fout, kern van verwantschap, vereeni- die kern zorgvuldig bewaakt en n, indien er geluk of vrede heer- GlllllSLHi; COURANT. goed bekend met den eerwaarden Henry Vickar^ Hunt, predikant van St. Bede en een van da hardst werkende en meest beminde geestelijken in het dicht bebouwde en bevolkte stadsdeel, da/ al zijn geestkracht behoefde. Hij was ook vrij* gezel en zonder twijfel zou Heriot geen oogen* blik geaarzeld hebben, de oorzaak van diens wel* slagen aan die omstandighed toe te schrijven. Hunt was echter geen celibatair uit overtui ging of vrije keus, maar eenvoudig omdat de vrouw, die hij had liefgehad, met een ander ge trouwd was. De vensterramen der pastorie, die geheel ge* vrijwaard waren tegen een blik van bulten, went den z Iden verduisterd door neergelaten gordij nen en toen Heriot het grasperk overstak in een schuine richting, had hij het voorrecht, de ver lichte binnenruimte van de twee laagst gelegen kamers te ontwaren. In de eetkamer was een Brandhout, gehaald uit den brand der slop* pen van Somers Town bezig de overblijfselen! van den avondmaaltijd van de tafel weg ta ruinv', terwijl in de studeerkamer aan den an deren kant van de gong, drie mannen verdiep! war. n in een naar het scheen zeer belangrijk) gesprek. De predikant .en gastheer zelf stond op het haardkleed en sprak ernstig. Hunt had op het eerste gezicht een kenende figuur, klein en dik, met dat waas van middelbaren leeftijd rondom zich, dat meer den strijdenden- dan den geestelijken Godsman liet veronderstellen. Zijn glad, rond gelaat, dat jon gensachtig scheen door zijn engelachtige uit* drukking en frischheid, had zeer regelmatig! trekken, met zacht”, grijze oogen en mooi haat dat hier en daar bij de slapen even grijsde. ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgfcring) 15 regels 1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bexorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnununer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hoogcr. Gewone advertentiën en ingezonden mededeellngen bij contract tot zeer gereduceer de n prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te «kin. te gaan leiden, culmineert in een reeks bitse, j voortduring aangeboden door Duitsche arbeiders felle zinnen, die hun kracht ontleenen aan de [wat vernield Was wew te herstellen. Maar dit is --j_ ta| Vftn oratorische geweigerd telkens en telkens weer, met een botte I beslistheid. De ministerieele verklaring in den Senaat. Parijs, TO Jan. (B. T. A.) Barthou heeft in den Senaat de ministerieele verklaring voorge lezen, die zeer goed werd ontvangen. Verschil lende passages werden luide toegejuicht. De Senaat is daarop tot 24 Jan. uiteengegaan. zijn de dingen op een kruispunt gekomen een andere aantrekkings- ontwikkeling met vertrouwen en genegenheid heef.' gevolgd. De regeering zal den Volken bond krachtdadig blijven steunen. De resultaten, die deze Bond reeds hneft bereikt, geven een van de belangrijke diensten, welke de I er nog van mag verwachten. Te Genua zullen wij er op aandringen, dat de voorwaarden, in het protocol van Cannes neei- gelegd, door de gedelegeerden zullen worden aanvaard of verworpen, alvorens de discussies zijn begonnen, opdat geen der bepalingen van de verdragen zelfs indirect door de conferentie zou kunnen worden aangevallen. Daar te dezen aanzien nauwkeurig omschreven waarborgen ontbreken, zouden wij gedwongen zijn in dat ge val ons vrijheid van handelen voor te behou den. Het zal ons zeer aangenaam zijn, wanneer het verdrag, dal de consolidatie van den vrede ten doel heeft, binnenkort door Engeland en Frankrijk onderteeker.d zal kunnen worden. Daar 't beide landen ten voordeele zal moeten stiekken, twijfelen wij niet, of het zal op een voet van volkomen gelijkheid worden gesloten en de tegenwoordige en toekomstige waarbor gen handhaven, die ons door de verdragen wor den toegekend. Tevens zullen wij met Italië cn Engeland tol overeenstemming moeten komen, teneinde te beproeven een hervatting der vijan- delijkhedm in het Oosten tusschen Turken en Grieken te voorkomen, om verder in overeen stemming met onze geallieerden de voordeelen van de overeenkomst van Angora te genieten en eindelijk om de rust in de uithoeken van Europa te herstellen. Wij zullfn .het ten zeerste op prijs stellen met alle andere volken, die aan onze zijde voor do rechten de- menschhefd streden, de hechtste en meest vriendschappelijke betrekkingen te on derhouden, bovenal met Amerika, welks deel neming aan den oorlog zooveel heeft bijgedra gen tot de gemeenschappelijke overwinning en dut te Washington doorslaande bewijzen heeft geleverd vah njn edele gevoelens. Wij zullen te genover onze geallieerden steeds een gematig de, openhartige en vriendschappelijke taal bezi gen, maar wij weten, dat het hen nooit zal ont stemmen, wanneer wij de belangen verdedigen, zooals zij de hunne zouden verdedigen. Dt ze nationale tank zullen wij slechts kun nen volbrengen met den steun van de Kamer. Wij doen een beroep op allen, die de ernst van het ooge.’biik beseffen en daarom, met eerbie diging van d wet ten der republiek, bereid zijn, e rechten van Frankrijk te handhaven. druk had met haar jonge kinderen, tijd noch lust had, om de deur uit te gaan. Voor hem was zij slechts een huishoudster, tot wie hij nu en dan een beleefd woord richtte. Maar er was nu geen beleefdheid in zijn ge drag, toen hij haar gestalte overzag, die onbe holpen tegen de deur leunde, terwijl zij hem vroeg, den dokter te halen voor hun kleine meid. „Ik heb hier voor den geheelen avond werk liggen en het komt zeer ongelegen," zeide hij met weerzin. „Nu, het is goed, ik zal gaan", voegde hij er haastig bij tóen de echo van het 1 gehuil beneden tot hem doorklonk. „Probeer eens wat pap of zooiets I Je schijnt altijd te wachten tot de zaken een wanhopigen keer nemen”. Zij trok de deur vlug dicht, alsof j zij, nu zij verkregen had, wat zij wilde, niet ver- j der op die kleingeestige schermutselingen wilde ingaan. Maar toen zij de trap afdaalde, kwam een dwalende glimlach, de geest van een onuit gesproken, misschien niet uit te spreken ge dachte, om haar lippen. Zij was opmerkzamer dan Heriot wist. Zij had hem reeds lang gewogen en te licht bevon den. Zij zou zelfs, zonder zich te vergissen, den vinger hebben kunnen leggen op zijn zwakke plek, die zijn geluk had tegengehouden in zijn geheelen levensloop. Eens hadden zij samen de kansen besproken, om het succes te verkrijgen, dat hij zich ten doel gesteld had, maar nu de den zij niets te samen. Zijn bijtende spot, zijn gewoonte, steeds te vitten en te verwijten, zijn zware geest hadden hnar verpletterd en ter Zelfverdediging had zij zich in wolken van stilzwijgen gehuld. Mis schien omdat zij zwijgzaam was, verbeelde hij - j-- zich, dat zij dom was. Zij had opgehouden, iets l^®erfa®r 8eTr®»8d werd, l in zijn leven te beteekenen en als een man die ---1 traP bereikt heeft «net de vrouw zijner keuze, de hjj de bel voor de praktijk, en er werd dade- Lis anders gebeurde: uitstel op in Duitschland toegestaan en men r de vingers uit te steken naar de Duitschland met hypotheek had schrijver, die hierbij vergeet, dat list bitter graag in goederen wil credieten heeft gebedeld, opdat m kon koopen voor de vervaar- i de geallieerden af te stane goe- iuttelijk in de verdachtmaking der uj op ’t oogenblik de gelukkigste vereld noiynt: niets ontbreekt hun, oed niet; de arbeid in Duitschland gang, alle faMeksschoorsteenen I gesteld, terwijl tevens in eral Wviucn spvui weyen, huizen, t aengewakkerden haat, hepen gemaakt. En dan volgt de*ting ook de bespreking aat, die, nadat wordt opgemerkt, ties hierdoor een fcïU vergiffenis waardig is, die berouw den. En bovendien: de Temps rouw toont, door een nieuw leven hulp bij den herbouw aan. Duit. EUPEN EN MALMéDZ. Men meldt uit Brussel aan de N. R. C. I x- Waar het te Eupen verschijnende dagblad „Eupener Nachrichten" zich eenige dagen ge* leden in vrij scherpe bewoordingen over d< economische gevolgen van de inlijving van d< districten Eupen cn Mnlnrédy bij België en d< aldaar heerschende taalverdrukking, uitlieL heeft het Belgische gouvemement-genereef thans den hoofdredacteur van dit bind het vent blijf in het geannexeerde gebied ontzegd. HET ENGELSCHE PARLEMENT. Londen, 19 Jan. (V. D.). Wegens de»\ arbeid, die moet worden verricht in verband met het totstandbrengen van de wetten, noodig voor den lerschen Vrijstaat, heeft het kabinet gisteren besloten de opening van het parlement uit te stellen tot 7jPebr. Alles wijst er op.’Int het tijdsverloop tusschen thnns en de opening vnn het parlement eert periode van groote politieke activiteit zal zijn* herinnerende aan den tijd van voor -den oorlog. Austen Chamberlain, leider van de coalitie* unionisten zal heden in Glasgow spreken en Sir George Younger, voorzitter van de Uni* onistische aPrtij zal hem vergezellen. Asquith, leider der onafhqpkelijko liberalen en der op* positie in het Lagerhuis, zal hedenmiddag in Londen een vergadering toespreken. Morgen zullen, zooals reeds gemeld, verschel* dene leden van het knbinet, be hooien de tot da coalitie, onder wie Churchill en Sir Gordon Hewart, het woord voeren in het partijcongres, dat Zaterdag zal worden vorotgezet, wanneet Lloyd George de vergadering zal toespreken, In dezelfde zanl zullen Maandag de vroeger* collega’s van den premier Asquith en Grey ant< woorden op de rede van Lloyd George. Andere belangrijke politieke redevoeringen zijn in uit* zicht. DE CONFERENTIE VAN ENGELSCHE COAIITIE-LIBERALEN. Londen, 19 Febr. (R.) De conferentie der coalitie-liberalen is heden geopend. Morgen zal Churchill spreken over de sociale politiek. Lloyd George, die heden niet het woord heeft gevoerd, zal Zaterdag een allerbelangrijkste verklaring! afleggen. DE IERSCHE KWESTIE. De overdracht der regeering Londen, 1 9 J n n. (N. T. A. Draadloos). Dl overdracht van de verschillende takken va» TELEMAMMEH. DE REGEERINGSVERKLARING VAN POlNCARé. P a r ij s, 19 Jan. (B. T. A.) In zijn ministerieele verklaring kondigde- Poincaré de hervormin gen aan die door deft financieelen toestand wor den vereischt en die in de begroeting voor 1923 zullen worden aangebracht. Hoe krachtig onze pogingen ook zijn, aldus de minister-president, wij zullen de Fransche financiën toch niet in evenwicht kunnen, brengen, als Duitschland, waaraan wij reed» Zooveel milliarden hebben voorgeschoten, niet eindelijk overgaat tot de na koming der aanvfarde verplichtingen en het herstel der aangerichte schade. Duitschland be weert, dat het insolvent is; tegelijkertijd ver spilt het echter systematisch de staatsinkomsten. Het is minder zwom belast dan Frankrijk en int zijn belastingen piet regelmatig; bovendien maakt het zich schuldig aan ongemotiveerde uit gaven. Terwijl het op deze wijze zijn scchijn- bare misère organiseert, keeren de Duitsche maatschappijen enorme dividenden uit, hebben zijn fabrieken volpp werk, ontwikkelt het eiken dag zijn economische kracht en terwijl de staat zich in den grond werkt, verrijkt de natie zich. Door zijn rechten te verdedigen, verricht Frank rijk een loyaal werk, daar het zoodoende tevens de internationale overeenkomsten verdedigt. Het geeft daarbij geen gehoor aan gevoelens van wraakzucht en haat, noch aan zelfzuchtige be weegredenen. De regeering meent, dat hot herstel der ver woeste streken eep eerste voorwaarde Is voor het algemeen economisch herstel. Het vraag stuk der schadeloosstelling beheerscht alle an dere kwesties en wanneer Duitschland op dit kapitale punt niet aan zijn verplichtingen vol doet, zullen wij, na advies van de commissie van herstel, overwegen, welke maatregelen moeten worden genomen. De eerste daarvan zal stellig zijn het nemen van de waarborgen, die nood- zakelijk zullen blijken, zooals epn ernstig cn afdoend toezicht op het financieel beheer van Duitschland, dus op de begrooting, de uitgifte van bankpapier en den uitvoer. Frankrijk moet evenwel ook de andere bepa lingen van het verdrag van Versailles ni?t vei- geten, zooals de ontwapening en de bestraffing der oorlogsmisdadigers. Zoolang deze bepalin gen niet zijn uitgevoerd, zullen wij niet alleen het. recht hebben ten volle de waarborg, n te handhaven, die al genomen zijn en zoo noodig nog genomen zullen worden, maar zullen wij ook gemachtigd zijn te verklaren, dat d« termijn, binnen welken de linkeroever van den Rijn ont ruimd moet woiden, nog niet is ingegaan. Met betrekking tot alle vraagstukken zullen wij trachten loyaal in overeenstemming met de geallieei den te handelen. De kwesties, die een misverstand van voorbijgaanden aard zouden1 kunnen doen ontstaan, zullen opnieuw door ons worden onderzocht en wij zullen deze kwesties dadelijk trachten te regelen. Een noodzakelijke waarborg voor den vrede is het bestaan van overeenkomsten tusschen de volken, die ont staan zijn uit een gemeenschap van belangen, zooals de Kleine Entente, die Frankrijk met vol doening heeft zien ontstaan en waarvan het de OVERZICHT. in de wereld der buitenlandsche il te veel bemoedigende teekenen eerder mocht worden gewaagd ie aanwijzigingen van bestendiging mantrouwen en kwaden wil. Den .esorganiseeren-den oorlog, die tot t eindeloos physiek en psychisch ;n voortduren insteê van hem te fschoon elkeen, die niet moedwil- oogen een blinddoek bindt, door- a 't besef, dat de mondiale eoono- dering niet dan door de meest uit- «riteit kan worden verholpen het jk Britsch inzicht wenscht de mee- ral in deze richting te sturen e verwerkelijking der gezonde op- g al te zeer obstructie gevoerd, ansche zijde. uidelijkst en >udt b. v. een 5 Temps den haat wakker jn, reeds in het midagblad in serde, rubriek „Opinions de pro- er op wordt gewezen, dat, terwijl ord-Frankrijk bouwvallen zijn ge- igelsche fabrieken stil liggen, zoo- llioen arbeiders door de Britsche >eten worden onderhouden, Italië door de Duitsche financiën, die ratten en van all” zijden omsnoe- e industrie van Zwitserland („dat betalen voor zijn neutraliteit oorlog") door een toenemende den handel van over den Rijn jd met een spoedige ramp. En id de motiveering is wel heel - is het lijden van alle volkeren e schrijven, dat Duits er tot nul- moedwillig heeft laten loende in staat is voor een wisse- en van de hand te doen, waardoor chte concurrent is geworden. De met meerderen hebben ver- el de wereld nu zou gaan tegen- ot het bankroete Duitschland zeg- >ben er genoeg van. Wij doorzien omdat je niets hebt gedaan om mindering van je mark tegen te j ons zelf betalen met wat bij jou urlijke waarde heeft behouden: je je staal en de dingen, die je in je iets anders dan s en hij is rijp voor kracht Voor de kinderen van eenvoudig de man, die, als hij thuis zocht, dat de stilte des grafs in en er omheen zou heerschen. Zij waren zeer bevreesd voor hem en Kenneth, die al in zijn negende jaar was, begon reeds te toornen onder het gevoel van onrecht, hetwelk de eerste strijd is met het le ven, dien het kind te voeren ha± Als Kenneth zijn vader onvriendelijk tegen zijn moeder hoorde snreken, die hij aanbad, dan verzette hij kich in zijn geest daartegen, balde zijn vuisten en verlangde er naar een man te zijn. Jeanie, die hiervan volkomen op de hoogte was, voor zag reeds den tweestrijd tusschen vader en zoon, die hieruit onvermijdelijk moest ont staan. Alleen gelaten, stak Heriot zijn pijp aan, trok zijn uitgeschoten laarzen weer aan en sukkelde weg in den avond. De storm was gedeeltelijk minder hevig en ofschoon zware wolken door het zwerk joegen, waren zij hier en daar reeds doorzichtiger cn lieten heerlijke plekken blauw zien, waarin de sterren schitterden. Het was een wondermooi luchtgezicht en Heriot, die een schildersoog had van natuureffecten, stond meer dan eens stil op zijn korte wandeling naar Oakly Square, om de meeslepende schoonheid van het uit spansel te bewonderen. Een schitterende, bui tengewone ster, die nu en dan heenstraalde door teedere sluiers van duistere wolken, her innerde hem aan zijn eigen loopbaan. Op de zelfde marder was zijn schitterende droom vei- duisterd door de alledaagsche werkende we reld I Voor de deur van den dokter gekomen, luid lijk opengedaan door een nette dienstmeid, die met een noordelijken tongval sprak. Ferguson, een landgenoot van Heriot, war vrijgezel met een goede praktijk, een gezellig tehyis, ontelbare vrienden en vrijheid. De laat ste dezer bezittingen was de eenige, welke He riot hem benijdde. Vrijheid is het ding I Als een man vrij fs, kan hij dan niet zijn volle waaide toonen Toen de ordelijke gezelligheid van het doktershuis tot hem doordrong door de open deur, vervloekte hij weer eens de dwaasheid, die hem onher roepelijke woorden had doen spreken op een avond in den lichten maneschijn te Glen Kin der. Hij leed r.u door dat etgroen. Nooit had h« bitterder gesmaakt, dan nu hij het oogstte I „Het spijt mij, dat de dokter niet thuis is, mr. Heriot. Hij is in de pastorie Ik kan hem wel ner telefoon roepen, als het een dringend gevni is" ,.O, de pastorie. St. Bede's pastorie, bedoel je?" „Ja, mijnheer." „Dan ga ik zelf wel even aan. Het is wet ver en ik kan het vlug genoeg doen. Dank je, Lizzie. Ik hoop, dat je goed nieuws van Alloa zuil heb ben. Goeden avond." Hij raakte zijn hoed aan met die beleefdheid, welke hij steeds betoonde tegenover alle vrou wen, zelfs de geringste, buiten zijn huis en ging w«^. Terwijl hij de Square ©verstak, kwam hij uit in een doodloopende straat, langs welker eenen kent een hooge muur liep, die een van de ver rukkelijkste tuinen in noordelijk Londen omgaf. Een kleine, groene deur week terug bij zijn aan raking, hij ging naar binnen, en terwijl hij die sloot, was hij ineens ver weg, alsof hij neergezet was in een oi ander landelirk dorp. Juist sloeg de klok van den nabijzijnden toren van St. Bede negen uur. Heriot was, ofschoon geen ijverig kerirlooper, DE DUITSCHE „OORLOGSMISDADIGERS", B e r l ij n, 19 Jan. (N. T. A. Draadloos.^ Behalve de Times verklaart zich heel de Ent gelsche pers tegen de uitlevering der z.g. Duitt sche oorlogsschuldigen. De Daily Chronick schrijft voor Engeland wns de zaak opgelostj omdat tegen de Leipzigsche vonnissen van oP ficieele zijde niet werd geprotesteerd. Luthcr-herdcnking. Ber 1 ijn, 19 Jan. (W. B.). Volgen» ee* dagbladbeiicht uit Halle zal te Wittenberg op 5 Maart n.s., op welken dag het 400 jaar zal zijn geleden, dqt Luther naar den Wartburg te< rugkeerde, een groot hervormingsfeest plaat» hebben, waaraan behalve de Duitsche Hervorm, de Kerken ook vertegenwoordigers der bulten* landsche Evangelische kerken zullen deelnem! Motie van vertrouwen in de regeering aangenomen. P a r ij s, 19 Jan. (B. T. A.) De Kamer heeft met 472 tegen IO7 stemmen een door Arago ingediende motie van vertrouwen aangenomen, die als volgt luidt De Komer keurt de regeeringsverklaring goed, betuigt haar vertrouwen in het kabinet, verwerpt elke aanvulling van de motie en gaat over tot de orde van den dag. een echtgenoot, die totaal als ct was. Maar hij was zich, wat i, volstrekt niet bewust van die schreef alles toe aan zij onge- lOOt. Ie verkeerde vrouw getrouwd k zijn misdrijf en het hare ge- menschen vroegen naar me de holen, waar hij kwam. Ve- l eens dat zij bestond. Wanneer i t keer naar hhar gevraagd werd, I twoord, da» zijn vrouw, dia hat I voortdurende herhaling vragen» „Maar heeft het Duitsche volk zijn leven ver anderd? Heeft het opgehouden te droomen van de overheersching der wereld en deze voor te bereiden op een achter-de-mouw-manier, omdat het niet openlijk toebereidselen kan maken? Was ooit zijn heimelijke propaganda onder alle vol keren zqnder uitzondering oip dezen onderling te verdeelen, te verzwakken, om te koopen, te bedotten, zoo actief als thans? Is het een recht schapen volk geworden, wiens woord een onder- teekening waard is en die minstens zich gebon den acht door hetgeen het heeft geteekend? Heeft het zijn politieke en zedelijke theorie ver loochend, volgens welke macht recht schept? Is het een „goede Europeaan" geworden, die in Europa louter en alleen zijn wettige plaats op- eischt en van harte werkt aan 't economisch her stel en den vrede op het continent? Probeert het slechts met goeden wil binnen de grenzen van wat mogelijk is de ruines, die Iwt heèft gemaakt, weer te herstellen of tracht het niet op allerlei listige maniertjes ’t herstel der schade ten laste te laten komen van hen, die het heeft geruïneerd?” Het lijdt geen twijfel vervolgt het betoog of er zijn nog wel een handjevol Duitschers, die boete doen voor him natie, maar *t is dan ook maar een handjevol en in verhouding tot de massa zijn het niet eens de tien rechtvaardi gen terwille van wie de Eeuwige genade heeft verleend aan Sodom. En aldus luidt het slot van het haatartikel, nadat opgemerkt wordt, dat die nog niet eens tien rechtvaardigen onge twijfeld zij zijn, die door de regeeringen worden ontvangen, m. a. w. dat de barbaren in ’t buiten land zich laten vertegenwoordigen door de minst-verdorvenen: „Maar zelfs zij, wat brengen ze? Goede woor den: dat is alles. Men ziet ze niet naar ons toe- dat Duitschland zijn komen met vrijwillige boeteoffers, men heeft niet hooren zeggen, d^rt de Katholieken van Duitsch land allen iets hebben bijgedragen om mee te helpen aan den herbouw van de kathedraal te Reims, noch dat de Protestanten hiertoe zijn overgegaan om de kerk op te bouwen, noch dat de socialisten zulks hebben gedaan om deze of gene arbeidsbeurs weer te doen verrijzen, noch dat ook maar één particuliere zij 't ano nieme gift van ginds is ontvangen ten bate van één dier Belgische, Fransche of Engelsche gezinnen, van wie de Duitschers de zonen, de vaders, de moeders, de kinderen van honger en ellende hebben doen omkomen of die zij met voorberaden rade en op woeste wijze hebben te rechtgesteld of verdronken.” Dit zijn droevig-ophitsende woorden, gespro ken in een blad, dat geacht wordt meer of min der de opvattingen van de Quai d'Orsay te ver tolken en zulks in een tijd, dat men besloten heeft op 8 Maart te Genua een conferentie te houden ten gunste van *t economisch en finan cieel herstel der wereld. Voeg hierbij het feit. 5- dat opnieuw zal worden aangedrongen op de uitlevering der Duitsche „oorlogsmisdadigers” en men zal begrijpen, dat door het weer op 't tapijt brengen dezer delicate kwesties' de verzoening der volkeren tot nog verder tijdst’D wordt uit- ig, alle fabi ieksschoorsteenen I gesteld, terwijl tevens in een dergelijke sfeer van worden spoorwegen, huizen, I aengewakkerden haat, wantrouwen en verach- van econornjsc]Ae kwes- fatelen invloed kan ondervin- dringt zoo od Duitschland heeft bij ui ‘k izvr uv J srkt, ties hierdoor

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1