aas OOP Nieuws- en advertentieblad voor gouda en omstreken 'BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPEIJJE, NIElAVEIt- KF-RK a. d. U., OUDERKERK a. d. U., QUDEWATER, REEUWDE. SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Voordeel Het Verloren Tehuis I Zaterdag 21 Januari 1922. 60* Jaargang n Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen Dit lommer bestaat uit 2 bladen T-fiOUDEBAK i Abonnement»! dsche Courant ngsnomin door No. 14835 'ess=! EERSTE BLAD. BUITENLAND. FLEGGEERT. QUDER1C Gouda i filmartiit RT FEUILLETON. ruiming 11 lie gaan trou- me koonjes in legels, Tafels, Clubtau- nplete Huis- Salonmeuble «roote party Wollen stoelen Maqu- ■nz. alles voor de. zien, Koopt. n. 'H- 285 Ö4 waren (Wordt verrelHI *1 MI EK. N in RIEK ICHRIFT >OENDE. EN RRECTE ING - BORGD. Indië outh. 8. DOOR ENTIÈN MEER- BLADEN W0R- LAATST EVEN - slaat t de dag 2® Jan. en Hint al et, zijn: r. DSMIJTERI” 60 TEI.EQRAMMEW. DE TOESTAND VAN DEN PAUS. j Een ernstige wending. Rome, 20 Jan. (Stefani). Om half 12 zijn aan den paus de laatste H. Sacramenten toege diend. Achttien kardinalen waren aanwezig. In de katholieke scholen wordt voor den paus ge beden. Rome, 20 Jan. (Stefani). De paus heeft nog zijn volle helderheid van geest en volgde met groote ontroering de voorlezing van de for mule der geloofsbelijdenis, die door kardinaal Giorgi, den groot-penitentiaris, werd verricht. Rome, 20 Jan. (Stefani). Na de Heilige Sacramenten ontvangen te hebben, verlangde de paus een onderhoud te hebben met den kardi- naal-staafssecretaris Gasparri. Bij dit gesprek waren'geen andere personen tegenwoordig. Daar kardinaal Gasparri camerlengo der kerk is, ver moedt men, dat de paus hem zijn laatste wilsbe schikking kenbaar heeft willen maken, in verband met het feit, dat de camerlengo, zoolang de Hei lige Stoel vacant is, de wereldsche aangelegen heden van de kerk bestuurt en Heriot kan det Rome, 20 Jan. (Stefani). Het volgende bulletin werd te zes uur ’s middags door de ge- neesheeren gepubliceerd: De gezondheidstoestand van den Heiligen Va der blijft ernstig. De longencomplicatie breidt zich verder uit. De temperatuur ia 30.3, de pols slag 104, de ademhaling 60. Rome, 21 Jan. (B. T. A.) Gisteren om elf uur deelde de geneesheer mede, dat het reutelen van den paus sterker werd. Met het oog op den toestand blijven de doktoren den geheelen nacht aan het ziekbed. De paus hechtte er aan om zelf zijn testament ’aan kardinaal Gasparri te over handigen. n, winterteen*», 4 erooren, schraal- oden, kloven, enz. end snel met den balsem inldmldd.l. Spit in den rng, t, behoeven U niet >em dadelijk dan balsem qtmiddeL ij» per pot: ±20 gna .601 100 r. f3.-. «t onxe h»ndteeket>_ Rotterdam. i naar New Tork, verf tin. van Boulogne, naar Amstevdg «v van Antwerpen vea Hamborg te B de slapers zoo licht gewekt slaan niet missen.” „Kom, wij zullen eens naar haar kijken. Mijn heer Heriot is niet mee teruggekomen. De pret dikant heeft hem binnengenoodigd. Ik was daaf een half uurtje gaan praten.” „Het spijt mij, dat ik u moest laten roepen, zei zij oprecht. „Ik weet, dat u niet veel vrij/ avonden heeft.” „Nu, dat hindert niet. Ik «al waarschijnlijk weer teruggaan,” antwoordde hij gemoedetyfa terwijl hij haar op de «malle trap volgde. Jeanie sliep in de voorkamer met de beid® kinderen, terwijl Heriot achter sliep, waar tij» slaap niet gestoord werd door de ontelbare ge leiden van de straat. De kleine, negenjarige Jongen was vast tal slaap, in zijn bedje in den versten hoek, te» wijl Margie, het vijfjarig vlasblond}*, «jrustlg*^ de in haar moeders groot bed. Haar wangesi rood en gloeiend, haar oog» stonde» groot en koortsachtig glinsterend, maar «ij was niet te ziek om zich met een schreeuw van ver rukking in de armen van den dokter te werpen, Toen zij haar heeta, zachte wang tegen de *ih ne drukte, vloog er een eigenaardig trekje p*a® het gelaat harer moeder. Wat zou rij er nie< voor over hebben, als zij Margie’s hoofd tod tegen de borst van haar eigen vader had kunx nen zien rusten? Zij herinnerde zich als een blib* semstraal op dit oogenblik een week, die ri| nooit vergeten heeft in de oude boerderij op d» helling van den heuvel achter Glen Kinds»» ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* Mj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur.; Administratie TeL Int 8?; Radactie TeL 50. avondtoilet. Heriot’s oog zag een grooten dia- - mant in het plastron van zijn overhemd schitte ren. Lóucheur ronduit een peniek-programma, maar hoe men zich ook beijverde Clemenceau al thans te doen afzien ven het op de been hou den van een groot leger aan den Rijn, de po gingen waren vruchteloos. Deze onthullingen werpen een schril licht op de Fransche politiek ten opzicht* van Du'tsch- land, die werkt met overdreven intimidatiemid delen, welke /an Duit’sche zijde de uitgave ver gen van en dit is het fatale improduc tieve bedragen, die in de honderden millioc- nen loopen. Maar behalve dat Duitschhnd op een geweldige wijze wordt belast, zoowel in den vorm van schadeloosstelling, die het moet betalen, als door het storten van enorme som men voor het onderhoud der occupatietroepen, heeft het voorts eveneens millioenen uit te ge ven voor de betaling der contrölecommissies, die moeten toezien op de uitvoering van Üe veidragsbepalingen inzake leger, marine en luchtvaart De onderhoudskosten zijn boven dien nog zeer onlangs aanmerkelijk verhoogd, terwijl deze verhoogingen terugwerkende kracht hebben tot het tijdstip van ’t begin der nc’ivi- tes* der bedoeld* commissies in Duitschland. Bovendien komt hier nog bij, dat de interge- allieerde Pijn-commissie op voor Duitschland onaangename wijze zich bemoeit met het on derwijs in 't bezette gebied en dat de aan drang van Fransche zijde om de Duitsche „oor- logsschuldigen" uitgaleverd te krijgen, met tel kens meer klem plaats heeft, al wil men in Engeland een Northcliffe-blad als de Times maakt een uitzondering er niets van weten, daar de Britsche bladen over het algemeen oor delen, dat deze delicate aangelegenheid feite lijk haar beslag had gekregen, omdat tegen de vonnissen van Leipzig niet officieel was gepro testeerd. En thans heeft ook weer Poincaré te kennen gegeven, dat de bestraffing der oor logsmisdadigers moet plaats hebben, zoodat op nieuw vandaag of morgen deze pijnlijke affaire door DAVID LYALL. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WBSSBLINK-VAN ROSSUM. S hBfBRlluil. idB. Rffiterdia. 100. 28* 20 De arbeid houdt drie slechte dingen van »ns verwijderdVerveling, laster en honger. diplomatieke methoden zijn noodig, maar 4| moeten een ruim doel dienen en Poincaré is grew voorstander van een ruim doel, wanneer hij b.Vfc zegt dat de ongelukkige overeenkomst van Am gora moet dienen tot uitgangspunt eener op* bouwende vredespolitiek in het Nabije Oostear DB DEUTSCHE WERKE. Ber!ijn,2OJan. (W. B.) In een besprekin* die op verzoek van den centralen bedrijfsraiM der Deutsche Werke is gehouden, verklaarde dl voorzitter van de intergeallieerde militaire oom tidlecommissie, generaal Nollet, dat de corn* missie op het oogenblik nog over verschillende bizonderheden beraadslaagt en dat haar delink tieve beslissing pas over ongeveer tien dage» kan worden verwacht Duitschland's binnen- en buitenlandsche politiek. B e r I ij n, 2 0 J a n. (W. B.) In een conferentie die onder voorzitterschap van den rijkskanseli* is begonnen en waaraan behalve de Duitsche mi* nisters ook de leiders der regeeringen van dl afzonderlijke Duitsche staten of hun vertegen» woordlgers deelnamen, heeft Rathenau verslag uitgebracht over de besprekingen te Londen Parijs en Cannes. De aanwezigen gaven te ken nen, dat zij ook in het vervolg het Rijk in alle gevaren trouw wilden steunen. Nadat ook van gedachten gewisseld was over de binnenlandse!» politiek werd de bijeenkomst door ministe* Bauer gesloten. Een Duitsche leening in Nederland. Berlijn, 20 Jan. (W. B.) Het inlichtingen» bureau der stad Berlijn deelt meet Berlijn had tijdens den oorlog voor den aankoop van konij* nenvlcosch een leening van iets meer dan ecw miliioen gulden in Nederland opgenomen; deM leening dreigde tengevolge van den val va» den markenkoers een drukkende last te worden. Het is nu gelukt voor het grootste deel van dit bedrag een leening op langen termijn op te ne* men van een Nederlandsche hypotheekbank. De leening loopt over veertig jaren. Het is te ho* pen, dat in den loop van zoo langen tijd de koes van de mark tegenover de buitenland* sche betalingsmiddelen beter zal zijn dan than* Het proces-von Schlieffen. Görlitz, 20 Jan. (W. B.) In het proceg tegen gravin von Schlieffen en haar medeplid* tigen Is gravin von Schlieffen wegens aanstich* ting tot moord veroordeeld tot 2 jaar gevange* nisstraf en 2 jaar eerverlies. Haar zoon kreeg 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. De koopman Rösser uit Görlitz kreeg, wegens het gevolg ge ven aan de aanstichting, 3 jaar gevangentastral met 3 jaar eerverlies. De slotenmaker Hubert Stenschke uit Berlijn kreeg om dezelfde reden jaar en 3 maanden gevangenisstraf. De moord* plannen waren gesmeed tegen graaf Wilhelm vow Schlieffen, op den Schlieffenberg bij Güstrow ia Mecklenburg. GROOTE BRAND TB BERLIJN. Berlijn, 20 Jan. (W. B.). Hedenvoormid dag barstte, in de nabijheid van het Feltow-ka* naai, in de chocoladefabriek van Sarotti (Tem pelhof) een zware brand uit. De vlammen vorm* den een geweldige vuurzee. Uit twintig slan gen moest water worden gegeven. De brand» weer van Tempelhof en de te hulp gesneld* Berlijnsche brandweer slaagde er nog niet i» De uren aan zijn beroep gewijd, werden hem soms tot een afschuw door de klachten van zijn vrouwelijke patiënten over haar echtgenooten en hij had reeds lang ondervonden, dat uitge sproken grieven eigenlijk niet bestonden terwij' de onuitgesproken klachten het innerlijke wezen ondermijnden. Hij had opgemerkt, hoe langzamerhand de hoop bij Jeanie Heriot verdween, omdat zij machteloos was, dit te verhinderen. Want het is duidelijk, dat wanneer een vrouw geen klacht in een bepaalde richting uit, het zelfs niet eens zaak is voor iemand, die met vriendelijk mede gevoel jegens haar bezield is, een veronderstel- DE CONFERENTIE TE GENUA. Berlijn, 20 Jan. (W. B.) Naar het Bert Tagebt verneemt, heeft de Duitsche regeering in een brief aan den Italiaanschen gezant te Berlijn medegedeeld, dat zij de uitnoodlging om aan de conferentie te Genua deel te nemen, aanvaardt. Tevens heeft de regeering te ken nen gegeven, dat zij de namen van degenen, die Duitschland op deze conferentie zullen verte? genwoordigen, zoo spoedig mogelijk zal bekend maken. POINCARE'S REGEERINGSVERKLARING Het oordeel van de Times. Londen, 20 Jan. (N. T. A. Draadloos). De Times wijdt een hoofdartikel aan Poincaré’s ver klaring om haar aan een gedetailleerd onderzoek te onderwerpen. Het blad zegt, dat de verklaring van een breed standpunt bezien niet geheel be vredigd is. Brittannië sympathiseert ten volle met Frankrijk wat betreft den eisch, dat het alle schadevergoeding zal krijgen, die men het ver schuldigd is «n wij zijn volkomen bewust, aldus het blad, van de slinksche politiek, waarmede Duitschland aan zijn verplichtingen tracht te ontkomen. De Time* noemt het veelbeteekenend, dat Poipcaré het Brrtsch-Fransche verdrag niet op den voorgrond heeft gesteld. Klaarblijkelijk maakt hij het niet tot een hoeksteen zijner inter nationale politiek. Achteraf is dit echter een aan gelegenheid, waarover de Franschen zelf moeten beslissen. Het verdrag is hun aangeboden; wij kunnen niet zeggen of het Fransche volk er de voorkeur aan geeft in deze onrustige en gevaar lijke wereld op den bodem van eng nationalisme te staan, of dat het doordrongen begint te wor den van de noodzakelijkheid eener breeder* as sociatie van volken. In eenige artikelen der Fransche pers uit den laatsten tijd zaoen wij aanwijzingen van een ruimeren blik en wij zijn teleurgesteld in Poincaré’s rede hierop geen toe speling te vinden. Voortgaande, zegt de Times, dat de toespe ling op de Washingtonsche conferentie vluchtig was en dat de beperkingen ten opzicht* der conferentie te Genua, waarop hij aandrong, reeds in de resolutie van Cannes zijn vervat. Leedwe zen wordt geuit over het feit, dat Poincaré Frankrijk veeleer met een muur van voorzorgs maatregelen schijnt te omringen dan het op te wekken om zich aan te sluiten bij zijn vrienden in den strijd voor de beschaving, die ons allen wacht. Het is thans geen tijd voor een klein zielige politiek van lapwerk. Inperkingen en aar zelingen. In een andere passage zegt het blad: Bepaalde Hij was een zeer innemende persoonlijkheid optimistisch, gevoelig, oprecht en net. Hij was *oor niemand een verschrikking. Zelfs de kwaad doeners waren niet bevreesd voor zijn verwijten. nenot had van vele kanten gehoord, dat de pretfakant van St. Bede meer christelijk leefde m zijn dagelijksch leven dan eenig ander ïnan dat groot, stadsdeel. Hij gevoelde daarom •erbied voor hem en hield inderdaad veel van «em ofschoon Wj niet door rijn geestelijke oogen De dokter, groot en mager en een bizonder -g men5ch> met een scherp, vroolijk gericht °°^n als van een student, leunde diep achter, kl’. l’len' ood"' Moel- en Iti-erde “«•rt-^eltik m«HJn bride noren en rijn hart. •hchJrS I? Perao“l'fk onbekend, "^«on hl; rich verbeeldde, dat hij diens gel eens ontmoet »*ben in een omnibus of ondergrondschen “u""! d"City ‘numd,t Msdta^riÏTtLtST*0 «*boa’«fe ïerialte, een Inoch geacht en m keurig gekleed In leerbarioht. den morgen vanij ”22 Haparanda. Vestmanoer. ^7 vond van 21 Janj 1. wind, zwaar bewolkt geen neerslag, lichtj ituur overdag om U GOIDSCHE COURAKT. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behooranda tot dn bwwrjrtartng): 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0,30. Advertentiën in bet Zaterdagnummet M bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGKN: 1—4 regels ƒ2.06, elke regel maar /OA®. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentlën en ingezonden mededeel in gen bjj contract tot zaer geredneaat* den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Ad verten tien kunnen worden ingezonden door tuiwchenkomrt van soiled* boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten en moeten daags vöór <te plaatsing aan het Bureau zün ingekomen, teneinde van opname verzekerd ts «tja. OVERZICHT. Poincaré, de nieuwe Fransche premier, die In de oogen der Duitschers een oorlogsstichter te en als zoodanig zelfs nog onlangs is ge- yualificeerd door Léon Blum in de Populaire, dit tot de uitspraak komt, dat zeer gematigd gesproken, het vaststaat, dat Poincaré moreel mede verantwoordelijk is aan den oorlog, heeft dan gisteren zijn zeer verbeide regeeringsver- klaring afgelegd, die het karakter droeg, dat men er van had kunnen verwachten. De korte strekkking van zijn lange rede, waarin hij ge legenheid vond er op te wijzen dat Duitschland minder zwaar belast is dan Frankrijk, zijn be lastingen niet regelmatig int, zich bezondigt ean ongemotiveerde uitgaven en stelselmatig een schijnbare ellende organiseert, was dezo Het doel van Frankrijk is de tenuitvoerlegging tan 't verdrag van Versailles. Uit hetgeen de xieuwe premier blijkens ’t B.A.T. heeft ge sproken, verdient wel de meeste aandacht d* Colgende passage^ De regeering meent, dat het herstel der verwoeste streken een eerste voorwaarde is voor het algemeen economisch herstel. Het vraagstuk der schadeloosstelling be- heerscht alle andere kwesties en wanneer Duitschland op dit kapitale punt niet aan zijn verplichtingen voldoet, zullen wij, n» advies v<m de commissie van herstel, óver wegen, i*elke maatregelen moeten worden genomen. De eerste daarvan zal stellig zijn het nemen van dé waarborgen, die noodza- kelijk zullen blijken, zooals een ernstig en afdoend toezicht op het financieel beheer van Duitschland, dus op de begrooting, de uitgifte van bankpapier enden uitvoer. Frankrijk moet evenwel ook de andere bepalingen van het verdrag van Versail les niet vergeten, zooals de ontwapening en de bestraffing der oorlogsmisdadigers. Zoo lang deze bepalingen niet zijn uitgevoerd, zullen wij niet alleen het recht hebben ten volle de waarborgen te handhaven, die al genomen zijn en zoo noodig nog genomen zullen worden, maar zullen wij ook ge machtigd zijn te verklaren, dat de termijn, binnen welke de linkeroever van den Rijn ontruimd moet worden, nog niet is inge gaan. In dit brokstuk der rede is op de meest on- vervalschte, Pransch-nationalistische wijze ver tolkt, welke politiek de nieuwe premier in den vervolge gedenkt te voeren Duitschland moet vlotter betalen en wanneer het in gebreke blijft zullen wij, Franschen, onze vuist la*en voelen en onze soldaten desnoods tot in der eeuwig heid in Duitschland op de been houden, met andere woorden de bezetting bestendigen, een bezetting, waardoor hoe kan het anders de haat der Duitschers jegens de Franschen gaat invreten. Ook Engeland wenscht im gros ten und ganzen de uitvoering van 't verdrag van Versailles, maar en dit is 't groote ver- te, „niet geloof ik, sedert dien avond in Janua- ri, toen gij mijn staf van kleine iongens in Al- cock Mews hebt toegesproken. Zij hebben het nooit vergeten. U moet ze nog een een avond schenken, als ge er een kunt missen.” „Vonden ze het aardig? Ik ben heelemaal ver geten, wat ik dien avond verteld heb. Ja, ik zou liever later eens komen. Op het oogenblik val len mijn oogen bijna toe. Journalistiek wordt hoe langer hoe meer een zware taak, dominee. Som tijds walg ik erven.” „Kom, kom, ge hebt frissche geestkracht noo dig. Misschien kunnen wij u hier wat geven. Mijn neef, Geoffrey Ferrars is binnen. Ik zou wel willen, dat u eens met hem sprak. Hij heeft hier drie jaar bij mij gewoond, maar dat was voor ik het genoegen had, u te kennen.” „Ik wil hem gaarne spreken,” zeide Heriot hat- telijk, en nu traden zij de groote kale kamer bin nen, die op geen overvloedige pracht kon bo gen en meer de verblijfplaats van den studee- rende en den werker was, dan van den sybariet, wat zooveef vrijgezellen toch worden. Onderwijl spoedde de andere man, de genees heer, zich naar het huis, waar zijn hulp noodig was. Het moet hier gezegd worden, dat hoewel Ferguson Heriot wel mocht als kennis, er toch karaktertrekken van hem waren en dingen in zijn persoon, die de dokter sterk afkeurde. Hij kwam nu al zes jaar in zijn huisgezin en had de gelegenheid gehad, die elke dokter ge woonlijk heeft, om een juiste gevolgtrekking te maken. Hij bewonderde en eerbiedigde Jeanie Heriot om jvist die hoedanigheden, die haar echtgenoot hinderden. H(j kwam in dagelijksche aanraking met vrouwen, die den moed verloren hadden, maar had nog nooit een van het type van me vrouw Heriot ontmoet. Het was haar zwijgzaam heid, die bij waardeerde; hij was haar er on recht dankbaar voor. 'oen de jongen kwam, vroeg Heriot, of hij dr. Ferguson kon spreken. Binnen een minuut ver scheen deze. „O, ben jij het, Heriot? Er scheelt thuis toch niets, naar ik hoop?” en zijn gelaat nam de uit drukking aan, die verraadde, hoeveel hij voor zijn beroep voelde en dat hij het nooit te druk had, om daaraan al zijn aandacht te wijden. „O, het is niet erg," antwoordde Heriot. „Een van de kleinen is wat koortsig. Het is Marrie. U weet, hoe haar moeder is. U zult wel weten, geloof ik, of het noodig is, dat u dit gezelschap verlaat: maar ik moest hierheen gaan terwille van den lieyen vrede.” „Ik zal nu met je meegaan. Mevrouw Heriot valt iemand niet lastig met noodeloozen angst,” antwoordde Ferguson en toen kwam de predi kant. vroolijk glimlachend naar buiten. „Wilt u niet binenkomen, Mr. Heriot? Wij waren midden in een druk gesprek. U wilt toch niet zeggen, dat ge slechts gekomen zijt, om Ferguson weg te halen?" „De zal niet lang wegblijven," haastte de dok ter zich, te zeggen. „Ga naar binen, Heriot: ik zal van je huis wel in twintig minuten terug zijn." Heriot scheen een oogenblik besluiteloos. Het werk en geen vaderlijke angst wachtte hem maar de warm verlichte kamer, het vooruitzicht van een prettig gesprek trokken hem onweer staanbaar aan. Ferguson trok zijn lichte overjas aan, zette zijn pet op, knikte vroolijk en stapte weg in den avond met een opgewekten, grooten pos, die toonde, dat zijn hart bij zijn werk was. „Wij hebben elkaar geruimen tijd niet ont moet, Heriot,” zeide de predikant vroolijk, toen de nieuw aangekomene over dan dremoel stap- schil— volgens een milder methode. Ook En geland wenscht ten behoeve van Frankrijk vei ligheid en vergoeding, maar Frankrijk, al zegt Poincaré, dat zijn land geen gehoor geeft aan gevoelens van wraakzucht en haat, noch door egoïstische beweegredenen zich laat leiden, wenscht behalve de begrijpelijke -veiligheid en vergoeding Duitschland’s knechtschap en per manente, zoowel politieke als economische, onderwerping. De verschillen tusschen Lloyd George en Poincaré zijn vrijwel dezegene ziet internationaal de zaken, deze beperkt-nationalis- tisch de Fransche premier schakelt metterdaad Duitschland als lid van 't economisch wereld- geheel uit, de Britsche eerste minister wenscht tot zekere mate Duitschland er boven op te laten komen, opdat Europa in economisch op zicht weer een gezond samensfel van handel drijvende staten wordt, waar Engeland slechts baat bij kan vinden, terwijl volgens de meest ver vooruitblikkende Engelsche politici Frank rijk pas weer kan rekenen op een vlot afdra gen der door Duitsclttand te kwijten bedragen, wanneer Duitschland een land wo’-dt, in staat te werken en te presteeren. Het ligt dan ook voor de hand, dat, daar Engeland geneigd is tot een meer vrijzinnige exegese, Frankrijk daaren tegen even hardnekkig vasthoudt aan een dog matische vertolking van den te Versailles ge schreven Bijbel, die vredesverdrag heet, te re kenen valt op een eindelooze rij van Britsch- Fransche controversennaar het zich thans laat aanzien zal Poincaré probeeren het Clemen- cistisch standpunt in»te nemen, waaromtrent men nu iets nader kan worden ingelicht, nu de Corriere delle. Sera begonnen is met de publi catie van de bizonderheden uit de onthullingen van ex-president Wilson over 't ontstaan van 't vejdrag van Versailles. Aan-den raad van vier zouden dan drie elkander onderling aanvullen de plannen zijn voorgelegdeen van militairen aard van Pöch, een, dat een diplomatiek ka rakter droeg, van Boiuyenl* *n een ernnamkrh plan van Lóucheur en Kloft. Foch verlangde de Rijnlinie als een „voor den democrstischen Volkenbond noodzakelijke gemeenschappelijke veiligheidsbarriëre” en stelde voor deze linie met een groot staand internationaal leger te bewapenen. Bourgeois deed aan de hand een militairen Volkenbond in 't leven te roepen, aan 't hoofd waarvan een generale staf zou staan, omdat de liga een werktuig moest worden om Duitschland in bedwang te houden. Lóucheur kwam voor-den dag met een plan om niet alleen de Duitsche ontwapening te con- troleeren, maar ook de Duitsche productie en me» name de ontwikkeling van een Duitsche bewapeningsindustrie te voorkomen. Hij drong daarom aan op de voortdurende bezetting van Essen, een groot deel van Westfalen en het Saargebied met de toewijzing van Opper-Sile- zië aan Polen om het industriëele verval van Duitschland definitief volledig te maken. Ter wijl Wilson maandenlang afwezig was, stelde Clemenceau wanhopige pogingen in *t werk om de intergeallieerde contröle over enkele der voompamste Duitsche takken van nijverheid, vooral de chemische, door te zetten. Maar door dien Lloyd George en nadien Wilson met hand en tand zich hiertegen verzetten, werd de ver werkelijking van deze plannen, die zou zijn uitgeloopen op een eeuwige economische onder drukking van Duitschland, verhinderd. In de geheime zitting van den raad van vier van 7 Febr. 1919 noemde Wilson het programma van ling dienaangaande te uiten. Nog minder kon hij iets zeggen tegen Heriot ofschoon hij somtijds wel de verleiding daartoe voelde. De verbazende blindheid en eigenzinnig heid van den man brachten hem tot wanhoop en hij vroeg zich dikwijls verwonderd af hoe het eindelijk zou aflpopen tusschen dat paar, hetwelk ©ogenschijnlijk zoo slecht bij elkander paste. Dat het tragisch zou zijn, daaraan twij felde hij geen oogenblik. Jeanie haf haar boezelaar niet afgèdaan, toen zij antwoordde op het bekende, herhaalde klop pen van den dokterden dat bewees, dat zij voor goed van alle vrouwelijke ijdelheid afstand ge daan had. Ferguson was dikwijls bedroefd ge weest, die veronachtzaming van haar persoon op te merken, ofschoon hij er minder boos om was, dan om het wachten, dat hij dikwijls moest doen, omdat sommige vrouwen nog haastig toi let wilden maken, eer zij hem bij haar toelieten. Zij glimlachte liefelijk, bij den aanblik van zijn vriendelijk scherpzinnig gelaat. „Ik ben zoo blij, «lat u gekomen is, dokterl Margie is bijna den geheelen dag koortsig ge weest en zij heeft gisteren een slechten nacht gehad; ik wilde niet gaarne zoo een tweeden ingaan. Ia een klein huis, «ooals dit worden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1