i Nieuws- en advertentieblad vooft gouda en omstreken bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak. haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer- kerk a. d. U„ OUDERKERK a, d. U„ OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Bet Verloren Tehuis s w? 53 5ö J4 8« 14 42845 75 15200 ‘”2ü "i2 jo. 14837 Dinsdag 24 Januari 1f>22. 60* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen BUITENLAND. FEUILLETON. ip dit Blii u er- man- TIJDG-EST’j 0 numme s ten uvep lans A G MUbIL. mnVuuren Peperstr. 28 tri de peniten- Kardinaal Ga? I» dat God dat van je verlangt antwoordde zij. „Zeventig (Wordt nnolfdt 13900 dat Hij ba» overleg, met toe» 19215 - 6i 9618331 72 1 2j W I9I«1 door DAVID L7ALL. Uit het Engelsch door Mevr. 1 K WESSELINK-VAN ROSSUM. 7 I 29 19719 H 1L823 tx 69 IfeU 1 -J 14437 47 48 57 4513 20 «30 a«i til i groot* til, dat letter- 17 60 '30^ - »2 9 71 9 es 1 13302 t> 2 zullen worden opgericht. Bij de daarop volgen* de wensch geuit de uitbreiding der economischs OVERZICHT. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. J).d. 21 Jan. schrijft de witte-ster-correspon- >|hnt der N. R. Ct uit New-Zork Nu ik heden de Ver. Staten verlaat, kan wor den verklaard, dat de conferentie haar definitie- iren stempel heeft verkregen. Maandag zeide 1 99 1 13515 18 23 42 dat Frankrijk van Amerika zoo hopeloos is ge ïsoleerd, dat Amerika voor politieke combina ties alleen op Engeland is aangewezen, hetgeen als onaangenaam wordt gevoeld. Als teekenend voor de hulpelooze Fransche politiek noemt men in het algemeen het feit, dat Sarraut onopzet telijk, maar onhandig, deze week de Japanners de gelegenheid heeft gegeven, een retro-actieve actie te voeren. Daarehtegen wekt de handige Bngelsche tak- tiek de hoogste bewondering, ofschoon eigenlijk geen liefde. De stemming tegenover de Japan ners Is bitter, omdat men hen van argli’t be schut digt, terwijl de sympathieën van Amerika voor China onverminderd zijn. Ondeii deze verhoudingen nadert de conferen tie den e"’n<Mrlfd, omdat de laatste dagen reeds getoond hebben, dat de in de vorige week ge hoopte ommekeer w-’ rvet te bereiken zal zijn. >r wie geen émel en daar de sterveling punt komt in het leven van sommige menschen en het wordt hun onmogelijk, op de oude we gen voort te t Er heeft een plotselinge verandering plaats. Het Jl j ÏJzCriu j 18lvÜ2tó2j 03 i y< 118316 31 35 - 74 2049» 1842j2ü5(J9 2» M 51 2i 18513 27 25 73 26 84 3320750 3o tn De verkiezingen in Brunswijk. Bruns wijk, 23 Jan. (W. B.). Naar da Braunschweigischc Landeszritung meldt, zouden volgens d*n officieuzen uitslag de verboixleni partijen 23, de democraten 6, de meerderheids* langhebbenden te werken in Zelfbeheersching is de wortel aller deug- ien. At fa onvermijdelijk," antwoordde hij be- baart. i* Wer^ ^er wereld kan niet voor ga ebra,Sbt worden door zieners. Evenals neming van het Stille Oceaanverdrag «oor den Amerikaanschen Senaat nieth oopvol is, indien tenminste geen plotselinge verrassende Wendin gen zich voordoen. Een van mijn sterkste indrukken bij de poli tieke peilingen van de laatste dagen is de radi cale wijze, waarop Frankrijk hier heeft afgedaan. Over alles mogen nog verschillen bestaan, hier over is men het eens. Het optreden van Poincaré gaf den doorslag. Vele Amerikanen gevoelen dit met smart, noe- ,JDenkt ge, vroeg ik haar ronduit ,4a, mijnheer," keer zeven zegt de Biibel.” „Maar die grens hebt ge reeds lang over schreden, mijn beste.” „Maar zij zegt niet, dat wil daar moeten stil houden,” antwoordde hij. „Neen, ik zal hem nog eens een kans geven twintig kansen, al^ het moet zijn.” ,X>en volgenden dag juist den dag, waar op zii de reis naar Uoleys zou aanvaarden had Abbot een ongeluk, toen hij met zijn „cab” uit was en hij werd thuisgebracht, niet ernstig gekwetst, maer toch voldoende om hem ver scheiden dagen huisarrest te geven. Ik ging toen op hem af, hij hoorde mij aan als een man. die naar een verhaal luistert dat machtig ge noeg is zim verbeelding te wekken of zijn bloed in beweging te brengen, zonder dat hij er da delijk persoonlijke belangstelling voor gevoelt.” „Ik noemde ziin vrouws naam niet, noch den zijnen, ik vertelde hem eenvoudig de gebeurte nis. alsof die bij andere menschen had plaats gehad. Hij gevoelde een groote verontwaa.di- ging. Hij was werkelijk een zeer verstandig, goed onderlegd soort man, wiens wezen echter zoo verdwaasd was door drank, dat hij ziin onder scheidingsvermogen totaal verloren had. Zijn ge voelens waren gedood, en die naar dagen in bed, waar hij kans had tot zichzelf te komen waren hem door de goddelijke Voorzienigheid gezon den." „Waarom zegt u door de Voorzienigheid- oom Henry vroeg Ferrars. „Het klinkt alsof u dacht, dat de Voorzienigheid ongelukken liet geb*>urenU’ ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ3.15, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en do postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—5 uur.; Administratie Tel Int 82; Radactie T«L 545. Wat te Cannes is gescI Rathenau, dien de rechterzijde belastert, wiens verdienste daardoor niet h. Genua betreft, het is niet de definitieve som, welke Duitschland zal te betalen hebben, die den doorslag zal geven. Van veel meer belang is hetgeen Duitschland gedurende de jaren 19221924 zal hebben te betalen. Het uitstel van betaling geldt slechts voor een korten tijd. Duitschland moet onmiddellijk voorstellen indie nen. Te Cannes is bewezen, dnt het ultimatum van Londen iets onmogelijks eischte. Men heeft de eischen gereduceerd tot ongeveer een half milliard in goud en de rest in leveringen in pro ducten. Dat is het wezenlijke resultaat van Ra- thenau’s arbeid. Het kabinet-Wirth heeft met de hulp van Rathenau het door Duitschland te be talen bedrag met ongeveer 40 pet. verminderd. Loebe sprak vervolgens over de binnenland- sche politiek. Een belastingcompromis is een bittere noodzakelijkheid. Dit compromis moet er komen, omdat de entente bij machte is aan Duitschland belastingen op te leggen, die niet geringer zijn dan de belastingen, die in de etrten- telanden zelf worden geheven. Dit is het vraag stuk dat in de eerstkomende dagen moet wor den opgelost, indien men een uiterst moeilijke regeeringscrisis wil vermijden. De mogelijkheid van een verpanding der goudwaarden is zoo goed als verdwenen. Langs parlementairen weg is deze verpanding niet te bereiken, aangezien hei centrum en de democraten er niet van wil len weten. Er is slechts een uitweg; de gedwon gen leening. Uiterlijk op 27 Januari moet de Duitsche regeering aan de commissie van her stel een verklaring afleggen. Men zal dus nog in den loop van deze week moeten uitmaken of de gedwongen leening er zal komen. De regee- ring verwacht van deze leening ongeveer 2 h 3 milliard goudmark. Het centrum heeft zich tot nog toe met deze oplossing niet kunnen vereenigen en de demo craten evenmin. Indien het belastingcompromis niet tot stand komt, zal het kabinet-Wirth mis schien reeds Woensdag vallen. In dit geval zou de oplossing zijn: nieuwe verkiezingen of wel een kabinet Stresemaim of een kabinet-Helffe- rich. De val van het kabinet-Wirth zou een nieuwe daling van de mark ten gevolge hebben. De sociaal-democraten hebben er geen belang bij bijvoorbeeld een kabinet-Hermann Müller aan het bewind te zien komen. Waarom zouden zij anders In de tegenwoordige regeering zijn getreden De sociaal-democraten hebben dit gedaan om de ergste rampen te vermijden. Daarom zijn de overeenkomsten van Wiesbaden, Spa en Londen geteekend. In elk geval moest de bezetting van het Roergebied en de blokkade worden vermeden. Loebe zeide vervolgens nog, dat de onnfhankeliiken er toe zouden kunnen bijdragen het kabinet-Wirth te redden. Slaagt men danr niet in, dan bestaat, zooals gezegd, de kans dat Duitschland een rechtsch kabinet krngt en dan zijn de gevolgen voor Duitschland niet te overzien. GOUDSCHE COBAN «lij een hooggeplaatst Amerikaanach ambtenaar, Engeland, en leggen, dat indien de conferentie een voor de Ver. Staten bevredigend resultaat wilde hebben «ij nog een week of zes zou dienen te duren. Het b heden volkomen duidelijk, dat een zoo lange duur onwaarschijnlijk is. Nadat Hughes had in gezien, dat de mogelijkheid van vervulling der doeleinden van de Ver. Staten betreffende China hem al meer ontglipte, scheen hij onder den druk der binnenlandsche politek, besloten daarvoor opnieuw den strijd te beginnen. Dit plan stuitte ■iet alleen af op het verzet der Japanners, doch ook op dat der Engelschen. Hughes heeft een pijnlijken tijd gehad. Aan den eenen kant had hij t* maken met de pressie uitgeoefend door pre sident en senaat, aan den andem kant had hij rekening te houden met de beperktheid der mo gelijkheden om iets tot stand te brengen. Daarbij fe Hughes erg overwerkt. Hij ziet er thans heel ai.ders uit dan bij den aanvang van de conferen tie. Men ziet het hem aan, dat hij oververmoeid b en dat hij aan zenuwoverspanning lijdt. In de vergaderingen der conferentie kon hij de gedele geerden thans verbazen met weinig gemotiveer de uitbarstingen van geprikkeldheid. Daar Hu ghes weet, dat een rechtstreeksche poging om een openlijk debat over de 21 eischen dér Japan- n»rs af te dwingen weinig' kans op welslagen biedt, in het bijzonder wijl nooit was bekend ge worden, hoe ruw Japart midden-December die J behandeling had geweigerd, heeft Hughes een poging gedaan om langs een omweg tenm'nste i «en uiterlijk succes te behalen. Daartoe behoor den een poging om San de -ommissie die over de Chineesche zaken een scheidsrechterlijke uit spraak moest geven, een terugwerkende be voegdheid te verleenen. Daardoor zou de moge lijkheid ziin ontstaan om krit’ek te oefenen op de 21 eischen, al zou die kritiek enkel een theo retisch karakter hebben gedragen. Die poging ff 'ukte echter. aarop heeft Hughes voorgesteld de in China bestaande rechten van andere mogendheden te 1 ten registreeren. Daardoor zou de conferentie de gelegenheid hebben gekregen, die rechten van naderbij te bekijken. De Engel’chen stelden zich echter op het standpunt dat de conferentie tot dat doel geen tijd meer had. '’z® pon-:ngen van Hughes waren tamdiik subtiel en de verwerping ervan zou misschien niet zoo gevaarlijk zijn geweest, ind’en het wan trouwen in den Amerikaanschen Senaat n?et zoo groot ware. Om die reden worden de zaken overdreven kritisch bekeken en ontdekt men overal gevaar, zelrs waar dat niet bestaat. Gis teren moesten de Amerikaanse1'» gedelegeerden Lodge en Unterwood in den Senaat verklaren, dat de conferentie volkomen onbevoegd was om zich met de Sjnwtoeno-kwo^tio bezig te hou den, wijl 7 leden der conferentie de overeen komst van Versailles med»onderteekend hadden. Daar op deze tanier het een bij het ander kemt, kan men verklaren, dat de kans op aan- I 19880 19804 19956 ltd 20179 20193 20803 13 20488 20865 30625 S 20776 10782 20841 S3 20945 20954 20966 3 21144 21150 21320 21349 21696 21765 21852 21883 21997 22009 22049 22tt 22168 22189 22214 S 22294 22878 22882 S T 22543 22579 22596 2 22723 22727 22828 2 'fe TFLFGRAMMEN. DE DOOD VAN DEN PAUS. De volgende berichten betreffende het overlij den van den paus zijn ontleend aan De Tijd Het overlijden. Rome, 22 Jan. De dood van Z. H. den paas is ingetreden om zes uur. Verscheidene kar dinalen, prelaten en grootwaardigheidsbeklee- ders van het pauselijk hof waren bij het ster ven tegenwoordig. De paus gaf voor het laatst den zegen. Hij had een zachten dood. De doodstrijd heeft van drie tot zes uur ge duurd. Langzaam verstijfden alle ledematen. Terwijl de aanwezigen het sterfbed omringden verrichtte kardinaal Giorgi, groot-penitencier de gebeden der stervenden, nog met bewustzijn door den zieltogende aangehoord. Enkele minuten voor zijn dood richtte de paus zich in het b»d op, maakte een zwakke zegening en wilde zich aankleeden om de H. Mis bij te wonen, welke od ziin uitdrukkeliik verlangen op gedragen werd door kardinaal Vico. Wegens zijn doodszwnkte zond hij langzaam achterover en gaf na enkele ademhalingen, door tusschen- Doozen gevolgd, den geest. Het was omstreeks zps uur toen hif den laatsten zucht gaf. Schoon en aangrijpend is de dood geweest van den vro men paus, De Daus ontvino' nog d» H. Communie, tijdens een der H. H. Missen, die in do anti-chambre werden gelezen. Alle klokken luid»n in de Eeuwi ge Stad. D» verslagenheid in het Vaticaan is on beschrijfelijk. Ook in de stpd is de stemming van oprechten rouw ongemeen groot De lijkplechtigheden. Rome, 22 Jan. Het stoffelijk overschot van Z. H. den Paus is, gekleed in de witte toga met de roode mantelette, de roode muts en de roode, »r met goud geborduurde schoenen, op het doods- ï- bed neergelegd. De wacht werd bij 't lijk betrok- i Het is belangwekkend, al is het niet uitvoerbaar. trent die tien menschen van u uit de parochie i van St. Bede. Ik zou ze paame ontmoeten." „Er is er een bij de omheining achter in mijn tuin de vrouw van een koetsier, die onge looflijke dingen ondervonden heeft van den man, die haar uit een goed tehuis had weg gevoerd en die zelf, reeds van den beginne af in gebreke bleef haar daarvoor een in de plaats te geven. Hij is een maiy, voor wien geloften niets beteekenen. Hij heefr de weinige, die hij ooit gedaan heeft, verbroken en zou de ge- heele verbintenis te niet doen zonder eenige gewetenswroeging. Zij, een verfijnd en teer schepseltje, heeft haar geloof gered. Zij houdt zich daaraan nog steeds vast." „Met welk doel vroeg Heriot ruw. „Heeft zij h em bekeerd „Verleden jaar veerden de gebeurtenissen zoo erg ik tal u de lage bizonderheden bespa ren dat zelfs ik haar geraden heb, hem te verlaten. Ik had reeds maatregelen getroffen met je moeder, Geoffrey, dat zij en de kinderen naar Upleys zouden gaan. Zii is een uitste kende waschvrouw en heeft eigenliik de laat ste fen jaren voor haar eigen onderhoud ge zorgd. Afgetobd door lijden, stemde zii in alle beschikkingen toemaar toen alles besloten «n de dag voor haar vertrek was vast^esteld, kwam zij hier op een morgen, half wild. „Ik kan het niet doen mijnheer 1” zeide zij. „Het was slecht van mij, te denken, dat ik het zou kunnen. Ziet u, ik heb Abbot genomen om Hef en leed m»t hem te deelenik kan hem niet loslaten. Hij is de vader van mün kinderen en als 1 ik hem vrlaat, gaat hij naar tien kelder. Neen ik durf niet gaan I Ik zou geen nacht kun nen slapen, als hij hier zou rondzwervv*n en geen tehuis zou hebben. Vraag de vriéndelijke fame, Gertie te nemen voor haar alleen ben ik bami *r> ik zal verder strijden.” kan den vorm aannemen van een onverwacht leed of eenige andere droevige gebeurtenis. ’W heb dat telkens weer zien plaats vinden. En tel* kens weer op wat wij „het zielkundig oogenbliV* hebben genoemd. Het komt geheel met hot denk» beeld overeen, dat wij tonder een noodlot wer< ken of onder blinde gidsen. Het is alles een doel van het plan van de menschelijke bestemmUfff die in Gods hand is." „Wat gebeurde er dan met Abbot.” vervolg de Heriot, wiens sigaar was uitgegaan, terwijl hij luisterde, geboeid door de bedaarde overtui* ging, waarmede de predikant zijn verhaal deed» „Abbot stond van zijn bed op als een andett mensch. Zijn vrouw had hem teruggekregen. Hij is nu nog een struikelend aarzelend soort Chris* ten, nog niet het eerste stadium ontworsteld, maar de Geest van God bezielt hem, en ik vraag mij nf of gij een gelukkiger huisgezin in noorde lijk Londen zoudt vinden, dan er is in die diito kamers boven de stallen achter in mim turn! „Het brengt iemand terug,” zeide Heriot met een vreemde stem. „Heelemaa! terug naar het onrijpe geloof, waarin men opgevoed is. Ik ver* onderstel niet, dat u vr«4 omtrent Schotland weet, dominee; maar mijn vader behoorde tot de oude Calvinistische sekte, v< middenweg bestond. Daar was de was de hel en de arme, bibbert kon zijn keus doen! Als hij den hemel koos, dan de<?d hij mee met de psalmen zingende, biddende menigte, die op den Sabbat de luiken sloot en geen verwantschap gevoelde met het leven of de vreugde ervan. Als hij het and*r« koos wat de meerderheid deed wel, dan daalde hij eenvoudig zeer vlug langs de tr*PP*’* naar het meer van Vuur en Zwavel af, waarin hij „Zonder twijfel laat zij ze toe. Een groot kruis- dan ten slotte onderdook. De eenige mogelijk* manier voor een verstandig wezen, om in zuil een theologische* dampkring te kunnen leven, gaan. Er moet iets gedaan worden, was het lot een stoot te geven!” ken door de pauselijke edelwacht en clera. Kardinaal Gasparri, de kardinaal-kamerling, verrichtte de officieele Vaststelling van den in getreden dood. Het lijk des pausen is gebal semd. Het zal worden overgebracht naar de Troonzaal en morgen naar den St. Pieter. Het graf des pausen zal aldaar in de crypte zijn (Het lijk wordt meldt de Maasbode over eenkomstig 's Pausen verlangen, niet gebalsemd). Rome, 25 Jon. (B. T. A.). Het stoffelijk overschot van den paus werd om 9 u. 45 van de troonzaal op plechtige wijze overgebracht naar de St. Pieter. De kardinalen, de prelaten, het corps diplomatique, de dignitarissen van het pauselijk hof en 't legercorps namen deel aan den stoet. Het lichaam van Z. H. werd in de Kapel van het Heilig Sacrament op een catafalk, pmgeven door kaarsen, voor het volk tentoongesteld. De plechtigheid eindigde om H uur. Een ontzag gelijke menigte stroomde daarop naar den St. Pieter. Rome, 22 Jan. (B. T. A<) De minister-presi dent gelastte, dat morgen de rijksscholen geslo ten zouden worden als teeken van rouw Het stoffelijk overschot van den paus is naar de troonzaal gebracht. Morgen zal het in de St. Pieterskerk tentoongesteld Worden voor de be volking. Rome, 22 Jan. (B. T. A.) Bononi heeft last gegeven, dat alle openbare gebouwen te Rome en in de provincie halfstok zullen vlaggen. Het conclave. Rome, 23 Jan. (B. T. A.). Het Giomale d’Italia meldt, dat het conclave 2 Febr. zal beginnen en dat de heropening van de Italinnn- sche Kamer dientengevolge korten tijd uitge steld zal worden. Berlijn, 23 Jan. (N. T. A. Draadloos). De kardinaal-aartsbisschop Schute van Keulen en de kardinaal-voratbisschoperSertram van Breslau zullen van München uit met kardinaal-aarhbis- schop v. Faulhaber dezer dagen in vei band met de pauskeuze naar Rome vertrekken. HET NABIJE OOSTEN. L o n d"e n, 23 Jan. (N. T. A.). Men ver wacht hier, dat de besprekingen tusschen de ministers van bui tenla ndsche zaken van Enge land, Frankrijk en Italië omtrent het nabije Oosten binnen enkele dagen te Parijs zullen worden hervat. LOEBE AAN T WOORD. Van de politieke toespraak, die Loebe, de voorzitter van den Riiksdag, Zondag voor de arbeiders van de A. E. G. heeft gehouden, meldt de Berlijnsche correspondent der N. R. Ct. nog het volgende: Pomcaré is volgens Loebe de graaf Westarp van Frankrijk. Llovd George hoeft thans Poin caré geantwoord. Ziin antwoord toont aan, hij de laatste twee jaren veel heeft geleerd, vestigt alle hoop on het internationaal vertrou wen. Het kabinet-Wirth heeft goed gedaan met zich dit vertrouwen geleideliik te verzekeren. Dat de 15de Januari zonder sancties voorbij is gegaan, is voornameliik te danken aan de politiek van het kabinet-Wirth. Meer en meer blijkt dat de belangen van Duitschland een,ler ziipiaan die van andere produceerende volke ren. eerst vervormd worden. Sommigen van ons L~» --- zullen een weinig meer bezoedeld worden bij Maar ik zou gaarne iets willen vernemen die behandeling dan anderen, dat is alles." „Slechts fcij, die het groote ideaal opgege ven hebben I Indien het leven iets beteekent. dan is het een proces dat ons grooter maakt en loutert. Het is omdat de grootste helft der menschheid met voorbedachten rade verkiest in het donker te blijven, dat het zoo met hen gesteld is. Het leven, dat werkelijk onderricht door den Geest is, verschilt geheel daarvan.” „Zoover heb ik h*t niet gebracht,” merkte Heriot somber op. „Die bizondere plant gedijt niet in den bodem van Fleet Street.’ „Och, dat het mogeliik ware I” zeide Hunt, met een zonderling verlangen in zijn stem. ,,D» pers van heden staat on een hooger standnunt dan’ op eenig ander tijdstip in de wereldge schiedenis.” „Dat u zoo iets zegt F riep Heriot in p verbazing uit. „Niettegenstaande het vuil overal doorgaat voor journalistiek en 1 kunde.” Ten spijt van dat alles, heb ik de overtuiging, dat de mannen, die iets beteekenen, de man nen, die de openbare meening leiden, voor het grootste gedeelte bezield worden door de ware geestdrift. Kijk, hoe zelden hun iets mislukt op een groot keerpunt in de geschiedenis van het geheele volkHun hartstocht voor recht is le vendig. Het heeft mij in het bizonder nog on langs, vervuld met een levendige hoop.” „Hoop waarop?” „Dat de Christus-geest zich verbreidt, zoudt kunnen bijdragen tot de verspreiding van, Heriotwant u is iemand, die op de nen grooten invloed kunt uitoefenen.” „U hebt een verkeerden indruk gekregen.” zeide Heriot, terwijl een eenigszins zwakke blos hem naar het gelaat steeg. „Ik ben heel licht bier zoo licht, dat ik moeten wjj allen Biet meetel. Ik vind uw denkbeeld toch mooi. ADVERTKNTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgfcring)i 15 regel» 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bMargkrinift 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën id het Zatnrdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den pry». INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regel» ƒ2.05, alk» regal meer fdM. Op de voorpagina 50 hooger. Gewen* advertentiën en ingezonden medede.elingen bij contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van »olieda boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daag» vóór da plaatsing aan het Bureau zijn Ingekomen, teneinde van opname verzekerd ta zijn. 3 Januari 1922. 328 >66 14580 16904 '9408 22 3548 8623 14426 566 19449 70/ 12997 )6 2283 3307 4495 F55 8873 13998 90.- eu>en ^eid. Vll7 12'51 15132 16969 19210 3062131<J6 34 17308 72 J2801X56 4U 9019'12 J380 k'590 15289 174LO 81 *92 13621 15323 17535 1959U 7736 13735 15443 59 19726 92 13811 03 771WBI «05 14130 87 17654 20002 1009 37 15520 91 W 1132 89 80 1771120121 35 14196 15516 15 7Ü 238 14218 15910 17849 9t 93 68 16098 18258 20j?j 306 69 16204 9320*2 58114^06 82 13408 20:1>I 710 9 1632018507 2d 21 51 47 80 3l 847 80 60 1860120l2i 51 14408 16445 13 83 78 50 18 972 14506 16603 27 L12 14645 30 72 480 b2 66 18813 ü81 14717 16775 18900 97 14c4J 7a IJ115 »25 14. U 16941 71 lÜvsbaaitl 514 120 0 14725 16799 IMM 17 12K 9 36 16303 fJ 95 44 93 36 0! 98 /O 14806 55 63 >38 b() 32 170^4 59122ö2 33 2613Ul '70 123'jl 52 17149 130 1 54 t2 -- 82 72 14925 91 DUITSCHI AND EN RUSLAND. B e r 1 ij n, 2 5 Jan. (W. B.) In de commissie van buitenlandsche zaken uit den Riiksdag bracht de rijkskanselier breedvoerig verslag uit over de economische en politieke betreklrtngcn met Rusland. Hij verklaarde o. a., dat Duitsch land zich zoo snoedig mogeliik aan den weder opbouw van Rusland wensch,t te wijden, maar geen Duitsch economisch monopolie wenscht. ERTENTlëN: tuur en de Zusters verpleging der Ned. danken allen recht ie er door hun be- op welke wijze ook oe hebben medege- 17 Januari 1922 >t een onvergetelij- maken. 15 het Bestuur: JL, Voorzitter. ERHEUL, Secret. I CLAUSING, Directrice. >ur te Over,chie indag en Donderdag 11—7 uur, te SM 1 J)us geeft u toe, dat de kerk minder wordt T •eide Heriot, en ging wat vooruit zitten met ®e gretigheid van een man, die gaarne de een »f ander dienbare bewering bewezen ziet wor- ■en. „Ik geef niets toe behalve dat zij minder Ban formulieren en meer aan Christus behoefte «eft. Het ©ogenblik, dat een groot ideaal aan de inspiratie waaruit het geboren is, onttrok ken wordt en omhangen wordt met uitheemsche tersierselen, moet het mislukken. Wij zien dat e ken dag om ons heen, in de levens van man jen en vrouwen, wier eerste schoone geestdrift oor de wereld, het vleesch en den duivel ge- •moord wordt Wij moeten weer tot den een voud weerkeeren.; tot enkelvoudigheid van ge- ■echte, woord en daad. -ens zou Heriot gevoelig zijn geweest voor »u/Lwoorden’ maar nu riePen bÜ hem Bchiin onteTre^en gevoel te voor- rzöet Baard. UIT DEN PRUISISCHEN LANDDAG Berlijn, 2 3 Jan. (W. B.). Bij de gerne^» schappelijke beraadslaging in den Pruisische»» Landdag ovr de nieuwe voorstellen en de vela vragen, die betrekking hebben öp de schade ver* oorzaakt door de bezetting van het Rijngebied^ bracht de minister van binnenlandsche zaken, Severing, verslag uit over de maatregelen, door de Pruisische regeering ondernomen met da rijksregeering ter verlichting van da lasten, veroorzaakt door de bezetting. Volgens den minister druischte het optreden van het be zettingsleger in tegen den geest ven het ver*- drag betreffende het Rijngebied. De spreker legde er ten slotte, onder levendige toejuichin gen den nadruk op, dat de propaganda voor af* scheiding van Pruisen en het rijk onder de be volking in het bezette Rijngebied geen weer klank zou vinden. De minister van onderwifs, Bölitzsch, keerde zich tegen de maatregelen der commissie in het Rijnland, die voor het in 't bezette gebied gege* ven onderwijs een enquête-commissie wil in stellen, welke tegen die onderwijzers zal optre den, welke uit onbezet Duitschland komen en in hun onderwijs nadeel toebrengen aan den geest van verzoening der volken. Deze maatregel der Rijnland-oommlssie beteekent een ingrijpen in het Pruisische onderwijsbeheer, dat noch met het vredesverdrag, noch met het verdrag nopens de bezetting van het Rijngebied vereenigbaar i» %In de zitting van den Landdag van heden wer den verder gezamenlijk de vragen besproken betreffend* de bezwaren der bewoners van het Saargebied. Ministy-president Braun leidde da beraadslaging in e^rzeide. dnt de buitenlandscha militaire bezetting Jifiin» het gebied aan den linker Rijnoever bijna onverdragcli'k werd voor de be volking, omdat zij door willekeurige uitlegging van het verdrag van Versailles» aanleiding gaf tot verkeerdheden en kleingeestig geplaag. De minister-president geeselde bovenal het gcdrng der regeerings-commissie in het Saargebied, het eigenmachtig optreden, de vollodjge onderdruk king van den wil der bevolking en het uitscha kelen van elk zelfbeschikkingsrecht. Het Fran sche bestuur van het Rijngebied aan de Saaf heeft daartoe het hare bijgedragen door de in voering vnn den franc nis gangbaar muntstelsel. De verordening der regeeringscommissie, dat do salarissen der ambtenaren in franken moeten worden betaald, beteekend een schending van het vredesverdrag. De bevolking van het Sanr* trebled znl in hnar strijd voor 't behoud def Duitsche moedertaal de Prui-isrhe regeering steeds aan haar zi’de vinden. De Pruisische re geering roept haar toe„Volk en repfeerin, smachten naar de ure der herceniging en gevet u trouw voor trouw.” diied, danken wij aan Het is bereid gemeenschappelijk met and maar •ƒ•••- geringer is. Wat stemming van de gebieden, waarvoor syndicated vertrouwelijke besprekingen werd algemeen betrekkingen met Rusland zooveel mogelijk ta bespoedigen. 158ÜJ - 1790) 4; w u 21176 2a 21364 ail 21798 21» 21911 21M 22168 22189 22214 14095 14111 78 14215 32 49 99 x 97 18633 .72 11 16552 5O26W 86 53 W 79 76 18713 16009 xö 10/41 I 32 53 39 18824 55 2» b3 32 92 44 10720 18924 73 26 13. 3»* 16 81 55 129<77 53 22 Jj '4 17 60 34 W 6o 69 50 19524 •6 13064 95 54 - 15320 88 28 17547 51 >2 56 6/ 68 <1 89 15411 17601 302 33 421 7 -0 03 20 92 73 0 43 15500 7d ai 5 47 19 7j 5ü 72 17700 - l 7? 15615 2) i 1342 43 1 99 15753 3) i 13515 08 41 200 i 18 69 <6 rOIrtho 'v 82 oukOliu <0j ol 3; I 08 20 I 74 85 13693 16005 13)51 9 98 41 13824 00 tfc 75. 6ó 82; _97 16110 I bl 73 *8 99 095 1628/ 1 16300 381 53 69 143Ö1 16633 73 12419 82 22 „o— ül 67 57 17215 52 74 15005 48 25 63 12515 21 49 17 64 16 62 5919213 E" 66 68 84 69 15103 r «217310 - - —v 86 5/ as [412845 88 63 19 57 90 174091941U ie n--2ü

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1