iksch □RGAA ’buitenland. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoüde, bodegraven. boskihip, houiikrak. haastrecht, moordrecht, mobrcapei.ee. nieuwer. 1- moeder zij vóór den kleinen jongen. ZijK^c hem, toen hij nog jong was. Het was vreSfel Het Verinrun fbjiuis door f 60. Jaargang Oonocrdag 26 Januari. 1922. o. 14839 FEUILLETON. k EILIN1 ieze sch> irima eei defornul m 10 waar. riJDGEEST", l nummert ten ovtp. trit A G MUUIE. 5 Januari 1921 KERK d. U., OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen ?7,7oj:^i - 11 r tfi forumwm V ff worden. Sterkerdan het lot is de moet, die het stand- istifr draa»Tt. •STUK m. gebleven. (V«d< ravolfil ■arriwr KWIIIJ sterk op den zou het zelfs i 44 vaarden toont Luxemburg, dat het een mische unie met België wenscht. D<» minisut kon niet gdooven, dat het Belgijche patlemet deze unie zal afwijzen. van voorspoed m wae, thans dient den gerekend, die jwerken om te t geraken. Dat is 68 71 Ji"1 vreemde afwijking zocht de boekenplan ken door naar een ouden Bijbel. Te middernacht bestudeerde hij dé „Berg rede." 109 27 55 64 73 81 7120} 18 35 204 54 76 I «205 627 12767 47 «4 53 80 12806 GOIBSCHE COURANT. liet geeft, die stelt fa p en heeft niet het r« men dat algemten •seffenl ven schreven houdt met het door den Ge* d ingediende adres tg te brengen aan w* .at meer steun te eria verstrekt ivies van B. en W. >men we dan later tsn ten, als wij elkaar willen hooren, hoe DE KWESTIE VAN T BELASTINGCOMPROMIS. Berlijn, 25 Jan. (W. B). Naar wij uit parlementaire kringen vernemen is op de inter- fractioneele bijeenkomst in den rijksdag over het belastingcompromis, die vanmiddag in bij zijn van den rijkskanselier plaats had, de grond slag gelegd voor overeenstemming. De gedwongen leening zal tot 1 milliard gouden marken gaan tegen een laag rgntetype en waarschijnlijk terstpnd rentegevend zijn. De leening zal op 1 Juli binnen moeten zijn en het twee derde deel van het „Reichsnotopfer" zal de eerste storting der gedwongen leening vormen. In de rijksdagzitting, die morgen te drh uur begint, zal waarschijnlijk worden aangekondigd, dat de regcering tot het bovenstaande gemach tigd werd. Alleen de fracties van de soclnal-democraten en var. de Duitsche Volkspartij hebben haar toestemming nog niet verleend. Maar algemeen is men van oordeel, dat deze zal worden gege ven. irs familieleden geweest en hel tA-rd door hen diep gevoeld, toen Speed her trouwde, kort nadat een Jaar sedert Enid's dood vorloopen was. Hij had hun toestemming niet gevraagd, had ze niet eens geschreven, om hen in kennis tet stellen van zijn voornemen, ropar liet hun den stap, dien hij gedaan had, lezen in de ko lommen van de Morning Post. Zij trokken hun handen van hem- af als familie, nadat ze nog een vecgeefsche poging hadden gedaan, dan kleinen jongen vaa hem weg te nemen. ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, franco per post per kwartaal ƒ3.15, met Zondagsblad ƒ3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 11. GOUDA; bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze buréaux zjj>> dagelyka geopend van 9—6 uur.» Administratie Tak lat. 82? Redactie TeL Mfi. 75 85 15501 17920 10 57 15 18046 |2 16150 18/84 16227 W* 06 18842 48 78 5i .2211 94 51 13949 16303 5? had, de menschen aan te trek- Bij de jongeren was hij bamind, maar hij geen denkbeeld van zijn eigen macht over “i fkf ^uis in Pember Villas bereikt y rornen donker, ofschoon een ov.Jjnstèi van het ganglicht zichtbaar was door hèt f raampje boven de deur. Hij'Het zichzelf dn, sloot de deur zachter dan gewoon lijk en luisterde onder aan de trap. Geen geluid drong tot zijn oor door. Hij hing zijn hoed en zijn jas op, schojpte zijn laarzen uit en klom langzadm da trap op. De terste deur op het portaal de deur van de kamer zijner vrouw stond op een kier en hij. keek naar binnen. Een nachtlicht, dat op heft kleine tafeltje naast het bed stond, scheen op haar gelaat, waar zij op de kussens lag te sla- P^v^Het was,een eig wit gezicht; wat be- op een dag*, naast welken de vreeselijkste uren van Heriot vèrbleekt zouden zijn. Iets trof het hart van den man een groot medeljjden voor het vrouw-schepeel, hetwelk het noodlot tot zulk een leven had veroordeeldf Zijn gedachten omtrent haar waren vriéndelijker dan zij sedert jaren geweest waren. Maar hij was blijde, dat rij ftiet wakker werd, varlicht dat voor een tijd hot huis rustig was. liep weer naar beneden, stak zijp/ pijp aan. achpnk wat whfaky mat arór in en 73 84 81 13033 274 42 86 81 303 13103 7 28 76 13219 424 83 57 13' 63. 74 /y 13421 90 63 19 52 I 96 t8 15331 18ÊO42OM3 529 13510 61 342**1 48 85 72 55 l.i 501361316112 78 60 14 50 00 86 40 13140 1-708 S >345 m s P3 z. 24.4 44^/ vporgrond werden geplaatst, dan als overwinnende mogendheid kun nen optreden en zijn aandeel tan de buit van de Entente eischen. De Fr. Ztg. vindt, dat d i t vaststaat en in ’ooverre had de Iswestia gelijk dat de wereld Rusland en Ruslnnd de wejeld noodig heeft voo»- zijn wederopbouw. Het artikel besluit: „Het is begrijpelijk, dat de bolsjewistische re- geering niet bereid zal zijn het herstel van Rus land over te laten aan' 't wereldkapitalisme, omdat dit haar principes dadelijk tot illusies zou stempelen. Alleen is 't de vraag, of zij een an dere keus zal hebben. Anderzijds diende een ver standige politiek, om niet pfeuwe vertragingen la doen intreden, welke ontzettende gevolgen moeten hebben, met het een»naal gegevene tot zekere hoogte rekening te houden Tsjitsjerin - wat begrijpelijk is wenschrnet programme der conferentie te kennen, pm geen sprong in 't donker te doen..,,. Duitschland’s posit’e komt in vrif groote mate met die van Rusland overeen. Ook ons heeft men lang trachten te behandelen als outlaws en heelemaal is deze geeSt nog steeds niet ver dwenen. Deze toestand rou nu misschien tot een toenadering tot Rusland hebben kunnen leiden. Zij is niet gekomen en ook thans schiinen ver anderingen in de politieke verhoudin» der beide staten niet voorgenomen te zijn. Het tijdstip, dnt dit voor Rusland van bizondere waarde zou rim geweest, is ook wel voorbij en anderzijds rijn-historische parallellen, die er toe zouden 1*1- d*n, dat Dult»*hland’s redding zooals een eeuw geleden van Rusland zou moeten komen, ge vaarlijk. Rusland voert zijn ipolttlek, gelijk trou wens ook vroeger, volgens zijn elften belangen en 't is de vraag, of het éwakke Duitschland voor Rustend ia politiek*, opzicht va» groote waard- is. Het tegwovergestelde Is waarsenifn- lllker. Het heeft üan ook weidig zin liever tegen elkaar te doen don in ‘t belang van algemeene goede betrekkingen wenscheliik is, In econo- opzirht zal Duitschland voor den buur- n 't Oosten steeds 'de naaste zijn en niet Dit is dan ook te- van alle zijden er naar t* hopen is, ;n ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (behoorende tot daa besorgkrlngli 16 regels 1.30, elke regel meer ƒ0.26. Van buiten Gouda ei» den bezorgkring; 16 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertent)en in het ZaMuMagnummar 20 bijslag op den prUs. Llefdadighelds-advertentién de helft vsn den prjja. INGEZONDEN MEDEDEEMNGKN» 1—4 regels ƒ2.06, elke regel maar 0A0. Op da voorpagina 50 honger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeellngen bij contract tot zeer gererfnceer- den prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van «oliede delaren. Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór da aan het Bureau zün ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zün. HO Thomas Barely/Speed, hteer van het land goed yan Upleyslging op een pracht'gen mor gen in Maart dodr zijn eigen park wandelen, met het doel, een| belangwekkend bericht be treffende de familie mede te d**1en aan zijp «jchoon’uster mevrouw Nugenf Ferrars uit de Oude Pastorie van Upleys. De, buitengewone loop der gebeurtenissen, die haar hoogtepunt bereikt hadden toen de heerlijkheid van Upleys in handen van Barclay Speed waren overgegaan, zouden een spannend verhaal vormen. Voor ons doel is het echte* voldoende, dit maar in ruwe trekken Je schet- Speed, een Schotsche jongen, geboren uit de arbeidersklasse in Dundee, had zijn vroegste jaren doorgebracht' tusschen de eentonige sleur van een jamfabriek. Daar hij een jongen was met een scherp VeWRand vast besloten in do wereld vooruit te komen ,wist hij spoedig de aandacht te trekken van zijn werkgevers en kreeg hij een post va» vertrouwen on oen leef tijd. dat anderen, zooals hij, staan bleven. Toen zij ontdekten, dat zijn gehp’me eer zucht hem naar Londen trok, verplaatsten zij hem haar' een züster-Erma, waarbij ook zij be langen hadden. In het East End van Londên. Sedert dien dag zooals Speed zelf\<Aps ge zegd moet hebben keek hij nooit achter zich. Zijn onvermoeide toewijding aan het wirk, zijn pogingen om itchzelf te verbeteren zijn stand vastige eerzucht om de kennis te verkrijgen, die macht beteekent, oogsten, na eeni^en tild, i welwtrdiende beloonlng. Op zHn zevCn-en- twiiMate Imt werd hij eerste reiziger der fir- Vreesdijkr antwoordde Ferrars. ^Zeg eens, Wjnheer Heriot, mgg ik eemy s avonds bij u komen praten? Ik^denk, dat ulnij tot steun kunt ■jn. als u zoo vriendelijk zijnf wilt.” „Gelooft u dat?" vroeg Heriot, met een vreem- ■en glimlach, geroerd doorbet verzoek. „Maar ben het gebrokei^ riet en werkelijk geen be bouwbare gids vpor de jeugd. Ge moest u Ee- tot uw oom Henry wenden." i^Q^e is te hoog voor mij; hij is zooals mijn Jiet spijt mij, maar ik kan u in mijn hub niet F^atschappehjke 1^,. Gloucester Gate, droefd, flejs, door vermoeienis, dfe 'gevolgd e» j j ^öar zouden wel eens een-j X r n J ,e stad kunnen eten, als ge wilt" ^,U,.dank u, zeer graag! Of wüt u niet eens ^navond bij mij op mijn kamers komen? Wij U <laar kvnnen eten. Ik hevb een zeer goede W*rouw. Zij fa vroeger dienstbode bit mijn ^oeoer geweestt" r w denken? Goeden r-nn net verheugt mij, met u kennis te heb- Ei vreemd denkbeeld van boor..», Ibetrof e*n econonv’-ch karper Itoch ree^*: in de inl-id'n^ er',"'1* leten bevatte, 'die van 'genrnnonc-pt'l hard waren. In de ov^e-n1-'” leovmtrenrepj-.’np' formhel wend» mn-r *®t sluite® van pe FrarH. Zt'». tereritt Reeds een vorm ^fx (mocht een d'nlom^Jiek DAVID LïALV. j Hit het Engelsch daar Mevr. J. P. WESSELINK-VAK ROSSUM. 8' de vroegere, t, geantwoord. In est er van bekend is wel-fa-waar het woord „aa: ▼oor, maar wanneer de ht .deelde, dat hij op 27 Jan. sitting van 't al-Russische ui sou bij< De Duitsche commupisten. Berlijn, 25 Jan. (W. B.). Nadat uit de communistische rijksdag!) actie nog meer af gevaardigden zijn gescheiden, is de communis tische arbeidersvereerdginT, waarbij de afge scheidenen zich hebben aangesloten, tot 15 gestegen en in daarmee een fractie geworden. DE SPOORWEGSTAKING IN DUITSCHLAND. Berlijn, 25 Jan. (W. B.) Volgens de be richten, die het rijksminfaterie van verke*r ont ving, is de toestand in het spoorwegbedrijf in Saksen over 't geheel onveranderd. Ts Zwickau heeft de staking zich uitgebrefd. Het personen verkeer wordt met moeite gedeeltelijk 'gaande gehoudenhet goederenverkeer is voor een deel verlamd. België en Luxemburg. Brussel, 25 Jan. (B. T. A.>. De Kamer heeft heden over de Belgisch-Luxemburgsche overeenkomst beraadslaagd. De minister van buitenlandsche zaken gaf een uiteenzetting van de algemeene bet eek en is der conventie. De mi nister geloofde niet, dat de Belgische metaal industrie in Luxemburg een geduchte mededin ger zal vinden en dat de oplie'fing van den kunstmatigen slngböom de ontwikkeling in de productie der beide landen niet zal belemme ren Het behoud vhn den teg*nwoordlgen toe stand zou Luxemburg in staat stellen een eco nomisch verbond, hetzij met Frankrijk hetzij met Duitschland, aan te gaan en dan zou de Luxemburgsche grens met bescha mende tarie- v-n voor België gesloten zijn. Een buitenspo rig individualisme is gevaarlijk voor naties. Wij bevinden ons, aldus Jasper, tegenover een Duitsch industrieel blok, hech» aangesloten en. goed bestuurd voor de verove-lng van d<r internationale markt. Laten wij dus onze verde diging en de samenvoeging onzer strijdkrachten organiseeren. Men verwijt ons een gedeelte on zer onafhankelijkheid te hebben opgeofferd. Dit is een groote vergissing. AfWjgeschilIm over de uitlegging van het veAfaftdullen ter arbitrage worden «oorgelegd, schijnt zeker, dat wij deze arbitrae-cbmule nimmer noodig zullen hebben. De Franwh-Belgische be- idigd zal trekkingen zullen door de convcndf vergemak kelijkt worden. Door de oveieenkomst te aan- ook nog probeeren fijne verschillen te maken. I toch wel juist weergeven. Rusland zou inderdaad Op Engeland volgde in Mei 1921 Duitschland met eischen komen* en wanneer van de andere met het sluiten van een handelsovereenkomst, zijde de vredesverdragen v.m Versailles enz. die zich in eendere banen als die met Engeland j.. bewoog en die Duitschland, aldus de Fr. Ztg., ook eerder had kunnen sluiten, wanneer niet de aarzelende politiek van de Duitsche regeering een voorganger noodig had gehad. Iets eerder al had sovjet-RusIand echter met de Baltische randstaten, met Finland, daarna met Polen en ten slotte ook met Roemenië vredesverdragen gesloten en de Entente, die toch de bescherm vrouwe van al deze statepZvhs, had d^ar niets tegen in te brengen. HfTging niet^anders. Maar ten slotte oordeelde Frankrijk, de felste tegen stander der bolsjewistisch^ republiek, het even eens raadzaam met Rusland in contact te ko men. Zoowel te Moskou als te Parijs werd door „onofficieele" lasthebbers onderhandeld. De Fr. Ztg. acht het van bizonder belang, dat het groote kapitalisten waren, van wie op het kab’net- Briand aandrang uitging toenadering tot Mos kou te zoeken. Het blad merkt op: ,^’j zullen ^et niet alleen zijn geweest en het is duidelijk, dat een mogendheid, die een verdrag met de Angora-Turken niet tot vreupde van het ge allieerde Engeland sloot, ook in overweging kon nemen den Russischen bondgenoot der Tur ken mede in het groote spel te betrekken.” Zoo was de bodem door de regeering-Briand goed geploegd. Frankrijk was bereid met Rus land overeenkomsten aan te gaan, een denk beeld, det nog maar een half jaar te voren dooi de Fransche pers met veröntwanrdiging van de hand zou zijn gewezen. De Fr. Ztg. vervólgt: „Maar Briand Is ten val gebracht en voor Poincaré zal het iéts ontzettends zijn, als hij zich voorstelt met vertegenwoordigers van Lenin en Trotzki over den ophouw dnr wereld te be raadslagen. In all*<\ gevalt*: de conferentie te Genua, zal plaats hebben. Rusland zal zijn ge delegeerden zenden en ook de Fransche minis ter-president zal, zij 't met innerlijk verzet, of persoonlijk moeten gaan of rich moeten laten vertegenwoordigen. Te Genua zal in geheel an deren geest worden onderhandeld en beraad slaagd als in den zin, waarin de heer Briand met de sovjet-regeerinp dacht te onderhandden. Het zal geen bespreking deux ziin, maar een wereldcongres. Dit dankbeeld is van En're- Innd afkomstig. Het komt wel niet voolt uit bi- zordere politieke overwegingen, maar Mlaarblif- kelijk uit het ^teeds meer rijpende beseft dat de wereld een geheel is en dat men niet een öf rtieer leden van deze gemeenschap van staten, zboals een tijdlang de j’ngoes en chauvinisten in vele overwinnmde landen zich zulks hadden gedacht, als outlaws, als vogelvrij verklaarden beban- del«n kan, zonder de maatschappij zelf te be dragen." Door de Fr. Zt". wordt er verder aan herin nerd, dat enk*le dng-'n geleden een der beide toonaangevende Moskou'che bladen, de Iswes- tia, zich over de uitnood'ging naar Genua heeft nagelaten. De Iswestia beschouwt de invitatie nis een erkenning der soyjetregeering, maar zij voegt eraan toe, dat Rusland niet komt als boe teling met d* strop om d-m hals en evenmin nis bedelaar. Het kon geven* maar ’t zou ook eischen en wanneer het de dg^rhen der anderen niet schikten, kon het ook nog wachten. Nu moeten, zegt het Duitsche blad, dergelijke ypoi den steeds met de noodige beperkingen worden begiepen, maar de gedachte, waarmee Rusland de invitatie aannam, zouden zij over ’t gehpel 42 62i?4l4, 72 16812 2! 425 16851 l95?> 64 89 71 68 58 41 96 72 50 81 «I 97 WlW63 I 14608 17328 64 I 23 34 25 86 W I '.29 87 Bi 33 92I 37 98 31 78 17447 J !2 13051 19'35 2 1412/ 1>9J7 HMI 32 20393 i4 8837 '0761 143« 15b8 4793 5 38 9 9365 20410 f 9Or— tigtn feld. 1742 11973 J4231 1-I401 |9» 1941 1X70 56 16507 b 4712133 73 69 43 801662319237 KX74 12279 97 73 (4 1243 12301 14420 16942 H» 89 12426 61 17b70iJ5W 1367 12634 14518 17105 7» «37 1286414617 7>A«j 51 9014839 17243 yj 88 91 14954 1743M |Jf6t 94 12992 1S023 /*92 1812 13043 81<7513i97v3 1951 1335515230 53198U» 069 01 71 17730 19 206 13433 15340 85 |9W? 62 8215544 17810 3l 91 13501 15694 II 20C«| 456 66 15745 3020118 507 13641 15994 1783820312 90 «7 1603 4 43284 05 13839 68 18186 ICOtö 732 13961 16193 18375 41 95 16275 18405 838 14068 16X57 18582 3914210 92187'3^ aflosbaar. >320 1467 J 13711 59 11712 13 16 20 91 25 44 |H5 47 5711 419 43 1381 22 49 13941 >532 54 93 518903. 42 57 14014 82 8 70 58 47 16416 621 59 48 18 35 7?- - 61 k 86 12J25 87 ,,r >800 28 >909 7 19 19 38 26 55 30 - 74 12308 14506 90 19 t 28 17127 20 46 40 HOI 23 - 44 38 76 81 2C5 95 318 124^2 20 39 23 77 64 1253J 78 17447 52 «5 30 38 7U 58 12600 14801 45 525 59 3517617 97 96 44 35a r 3? ,«2: 63 177U920II» 128 62 75 18 ft ,48 .77 15^43 42 r 58 83 47 17870 858 991."-1 941 12925 005 31 109 36 b3 15 18046 65 87 62 15623 18W1 24 52 71 80 93 18228; w 97 50 3311 15701 761 24 U 99 85 1845C .v .3421 15806 T4 87 56 70 18548 ^0 63 19 52 had, dat zi|n liefde voor haar diende te worde» gerangschikt onder de groote, bijna sublieme hartstochten, die zeer zeldzaam zijn. Dit ech* t*r belette hem niet te hertrouwen. Ben den keer huwde hij uit doelmatigheid en y>n hooger te kl(mm«n en ook omdat hij zag, uaf zijn huis tv gronde ging en zijn moedertoon kind höpeloos verwaarloosd werd. Hij trouwde met Mary BarMW, de leelijk* dochter van bijn ouderen deel JRioot en beves» tigde dus zijn eigen positie en, In gewone taal, vaarde hij er wél bij. De eenige voorwaarde was, dat hij bij rijn eigen naam dien van Brclay zou. voegen. Hij kon hanr geen liefde schenken, maar zij had voldoende voor beiden. Zij had hem liefgehad, zelfs voor dat hij meC Eind Ferrarv in het huwelijk getreden was, op wier herin nering zij haar geheele leven jaloersch we* gebleven. Misschien kon zij daarom nooit werkw||| ran zHjk De conferentie te Genua. f De deelneming der Russen. Door de Fr. Ztg. wffdt er aan herinnerd, dat tie regeering van Italië Rusland heeft uitgenoo- <ligd aan de conferentie te Genuavdeel te nemen <n Tsjitsjerin, de Russische ministjer van bui- terJandsdie zaken, had in een teer hoffelijke •ota, die, wat den stijl betrof, aanmerkelijk af week van de vroegere, gewild-onvriende’ijke uitlatingen, geantwoord. In de nota, voot zoo- ger de tekst er van bekend is geworden, kwam lanneming" zelf niet .teer Tsjitsjerin mee- hij op 27 Jan. een buitengewone 't al-Russische uiti/berende comité zou bijeenroepen, om de samenstelling van de Russische delegatie, die naar Genua zal gaan, te bepalen, dan staat dat vindt de Fr. Ztg. natuuriijk gelijk met aanvaard'ng, al hield een Rosta-bericht ook in, dat op deze bijeenkomst ran ’t al-Russische comité „de kwestie der deel neming van Rusland aan de conferentie te Ge- «>na een onderwerp van beraadslaging zal uit- jnaken" Een „kwestie" is het niet meer, meent bet Duitsche bladhet uitvoerend comité zal de gedragslijn opstellen en vopr de afgevaar digden d* grenzen vastyte'kn. waartoe zij in dit •®f dat geval mogen gaan. Maar over de aan vaarding zelf zou wel n’et veel meer worden .■gediscussieerd. Rusland heeft de tii'nood'giqg aangenomendit mocht ah een feit w>rden ’bawhouwd. Het zou ook teneenenmale onzinnig zijn aldus het hoofdartikel wanneer thans bij de eerste gelegenheid, dat vertegenwoordigers van •l’e naties bijeen zouden komen en het tot dusver uitgestooten Rusland aijn dezelfde tafel g.plaats zal n*men, waaraan de Vertegenwoordi- I‘gers der andere volken zull-n ziften, de sovjet- I regeering zich zou bedenken. Di t was het toch, Waarop de jfoliliek van sovfa-Ru*’and, nie< van I den beg’rme laf aan, maar'de laatste! jaren con- I sequent, bayaangestuurd als een rechtmatige fverte°renwoordiginq van Pu«,l*’’d, als een gelnk- Rberechtigde mogendb*‘d erk*nd te worden, ■tangraam en stanje voor sta"'* was de sovjet- Lregee’-'ng dit doel gena^r-rd. H*t eerste en be- ■langriikstM was, dat zij rit4' teg“n de mm'ukte restaurat'"-oorlogen eo^st d^r F* ten te, daar- rna van Frankrijk en dr*ns vazel'en staande shield. De onrnoa'el!’',l>e:d e*n d*rgel’;k reus- Wchtig economisch lichaam u‘+ te ^^bakden, Idrong gelijktijdig, telkens en t«d’-Ans m'et moer ■klem, ook tot de Fhtente-noF4’-!de F-'re'srt'en Biet eerst, door. Een 7**r roerige nol't!*'r d*r |l®ovT“tdinInmat''e, waarbij si»—«s n’et trit',,““f. jfn Voor-A’ië. .In gebieden, wcnr b*» Fnoelscbp Hmnerii'l '•m* in verb«nd r**t d» peWheM van lïndië, b:”''’''J*r gevo*!'"* n1an*'"»n bad, steunde |djj^natuur!'”Ve nroces.' H*t resultaat was n'1*r- leerst p*n hard*lsovereeT>kom«t m*t Eoontand |die wel-is-waar wat haar te>ornaanvte inhoud droeg, maar overeeobom- no’i*5«lreh w*-d wel de en u,»J-td’kn'et er- h-t ver',rag. merkt ’••as welbeschouwd feit-duke erkenn’ng. al verstonpertje spe’en dan ENGELAND EN FRANKRIJK. Londen, 25 Jan. (N. T. A. Dtaadloo»), Lord Curzon i» op het oogenblik niet te Lon den, maar bij zijn terugkeer zal hij den Fran« schen gezant ontvangen ter hervatth^T *“n d* bespreking over het beraamde EngeUch-Fraft- sche verdrag. In een bespreking van de officieuze berichte* uit Parijs nopens de voorgeatelde wijziginge» in het Engehohe ontwerp, zegt de diplomatieke medewerker van de Daily News „Als deze geruchten juist blijken, staat hal vast, dat een deel der Fransche voorstellen aannemelijk is en een nfider deal niet. Al» Poincaré voorstelt het verdrag langer te laten gelden dan tién Jaar is er geen ernstige reden om zijn zienswijze niet te laten tegevieren. Het zelfde k»n gezegd worden van den aan Frank» rijk toegeschreven wensch, dat de waarborg wederzijdsch zal zijn. Vraagt men echter dat.da „aanslag", waarvan in het verdrag sprake Is, uitdrukkelijk zal worden omschreven als een aanval, niet alleen gericht tegen het Frnnadi grondgebied, manr tevem tegen de geallieerd» troepen aan den Rijn, dan fa het vnntelfepre> kende antwoord, dat dit geval reeds voorzien is In het verdrag, dat In werking treedt In geval van een schennis van een der artikelen 240— 243 of 244 van het verdrag van Versallht. Wat bet voorstel betreft, dat Engeland kt be paalde cijfers in een militaire overeenkom* den ontvang »ou vastleggen van de hulp, dk het bereid is te geven, kan men tegenwerpen, dat in het verdrag, zooals het thans is gesti puleerd, Engeland reeds aanbiedt Frankrijk Ia geval van een aanval te «leunen met heel tl)*t strijdmacht ter Zee en te land. Ben verzekering te geven omtijpt den omvang deser srtrijrfc krachten voor Ij of 20 jaar in de toekomst en zulks cp een o ogenblik, de hoop op een voortschrijdende ontwapening ten minste eenlg vooruitzicht op vervulling begint te krijgen daarvan kan geen sprake zijn. De Westminster Gazette zegt in een hoofd artikel Een verdrag, dat de tegenwoordige be zetting van het Rijnland waarborgt, ligt buhee het bereik van de prnctfache poMtiek hier tt lande. Het vaststellen van de militaire mAab regelen,, ter verdediging van het verdrag moef men aan de regeeringen overlaten en mag me» n’et aan de generale staven opdragrn. De Evening Standard oordeelt, dat de Fran sche wenschen. dat be< verdrag zal vet keren, dat het gebruik dèr Britsche wapenen niet af hankelijk zal zijn van het Bnge'sche kabinet of het Lagerhuis, dat op dat oogonblik zitting znl hebben, van misvatting blijk geeft der Brit- sche Instellingen en van het nationaal karnkte» der Engelschen. Het blad wijst er op, dat d» Engvlsche regeering zich verantwoord heeê gevoeld met het vrijwillig voorstellen van rei waarboryverdrag van ann’lenl’ikrn omvang groot effect, ah een gevolg van de erkenning dat de eerste voorwaard® voor een blijvende» vrede in Ettrona Is, dat Frankriik zich vetli» zal gevoelen. H«t groote denkbeeld, dat achte het Britsche plan van het, verdrag staat, 1i echter de ontw(inenfr>g eir het verwijderen zoover zulkt mog lijk is, van de aanleiding*» tot oorlos. Het Bngebcbe volk zou ten sterkst» gekant zijn tegen het aangaan ven een vei* ma met een aandeel in de winst. In hetzelfde jaar óverkwam hem een ongeval, toen hij een nieuwe machine beproefde, waarvan hij aan zienlijke vakkundige kennis had opgedaan bui ten zijn kantooruren en hij moest drie weken tij een Londensch hospitaal doorbrengen, waar hij op de verpleegster verliefd wtfrd. Speed had een soort belofte bij zichzelf afge legd, omzich buiten het bereik der vrouwen te houden zooals hij het uitdrukte daar zij een man hinderden in zijn pogingen om vooruit t* komenmaar hij was niet- bestand tegen de betooverende bekoorlijkheid van zuster Enld Ferraré. Daar zij een ^n de Eerrars van Upleys Ma nor in Sussex was, wijs zij een type, daf Speed tevoren nooit gekend had. Hoe zulk een ver fijnd en mooi schepseltje, die al "de kieskeurig heid van haar stand en opvoeding had. ooi» nanr--tokken was gewórden door den onvrien- deiijken Schot, is een van die huwelijksraadiels, waarvoor wij geen oplossing vinden. Zijn vrijen was stormachtig. Niet gewend, zich dót te ontzeggen, waarop hij rijn hart ge- »*por de Ferrai zet had, liet Speed haar niet met rust. Zij ein- .digde met hem te huwen, niettegenstaande den fronten tegenstand harer geheel» familie. Maa* zij leefden slechts een jaar samen en schonk een zoqn het levenslicht Niemand heeft ooit de geschiedenis van dat laar gehoord. Speed zelf sprak er nooit over. Een snoevend, praatziek man in alle andere zaken wat zijn leven betreft en met zeer weinig achterhoudendheid, welke een kenmerkende eigenschap is van zijn volk had man noch vrouw van zijn kennissen hem ooit zijn vrouw» naam na haar dood hooren noemen. Niemand vroeg hem er naar en het zou vélen verwon derd hebben, zeker niemand meer dan de le den van iamilie, waaruit hij haar geiuxMn misch o staat in slechts, wat ligging betreft. ,yenwoo dig, naar ’t schijnt, kend en men zal dan nok, datgene doen, wat noodig is om dit besef dnden om te zetteh." DE CONFERENTIE TE GEN^fr Washington, 25 Jan. (R.^^^^pers, de voorzitter van den Amegkaiinschen bond van den arbeid, heeft uh naam v«n de georga niseerde arbeiders in de Ver. St. aar Harding een protest aangeboden tegen d“ deelneming door de Ver. St. aan de conferentie te Genua, op grond dat de aanwezigheid van de sovjet- sfgevaardigden aldaai de practised erkenning van de sovjet-regeering met zicligzou bren gen. oé DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. B e< I ij n, Q 5 Jan. (N. T. A. Draadloos). »r- Uit parlementaire kringen verluidt, dat de Duit sche nota aan de tommisrie vai^herstel bijna gereed fa morgen, 26 Jan„ overtian<“ 79 14126 84 19C« 349 61 16537 l cö 14258 - 99 ,21 86 16722 M 32 143C7 53 191* 56 40 54 1933< r 66 80 H4J 6912203 10 38 55 74 U 014 76 >205 318 L daar eens verder over sprek< weer ontmoeten. Ik zou wel t Fer-wson er over denkt." Bij het noemen van den naam van den dok ter dacht hij opeens weer aan zijn verplichtin gen thui^. Hij zeide vrij snel Goeden nacht” en gir>7 weu zonder meer aan Ferrars te d*nVen. Mpar Ferrars dacht veel aan hem. De predi kant had wel goed gezien, toen hij zeide, dat Heriot de macht k%n. r; had hen. Toén hij had, waren zwak schij hij bemind, maar hij

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1