T r o i fl .1 erloren Tehuis UW?- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN MBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- a. d. U., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. UWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA 60. Jaargang Vrijdag 27 Januari 1922. 1840 d. U., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, ent blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen ITENLAND. ILLETON. - 1 in het feit, 1 jaar toonde een recordcijfer n.l. 12.1 per de de- oud fVoHt vervolgd^ J Mb 1915 tot 1919 was het gaat. Men ziet het bewijs dat Duitschland in den loop ren, /an door OAVID LZALL. het Engelsch door ZESSELINK-VAN ROSSOM. van den hechten een ge- juiste is blijkt dus, dat de D. V. P. en fiOÏDSCHE CODRAN soon, wien hij ooit eenige aan zijn verlangen en voornemen tchoonzuster, mevrouw Nugent iw van den tweeden zoon, die zijn vader gekregen had, juist SONNEMENTSPRIJSt per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt co per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ8.80. *onnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* nze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. ize bureaux xjjn dagelijks geopend van 96 uur.; Administratie Tel. Int. 82; Lctie TeL 546. en dat ier, dat Speed echter, die nooit een vriendelijkheid hem bewezen, vergat, noch een smaad hem aan gedaan, vergaf, had zich herinnerd, hoe Lucy Ferrars zijn partij gekozen had en hij bewaar de als een schat den echt vrouwelijke brief, dien zij hem geschreven had, toen hij ging" hertrou wen. Hij had het in zijn macht die vriendelijk heid met stoffelijke giften te vergelden, deed hij ook op een wat lompe mani< is waarmaar Lucy, die alle kwade dingen ver- i hoopte, nam het in den koop mee en vrouwelijke srstandhouding Pastorie van srdaad bovenstaande regeling tot 'en, mag de Duitsche regeering 'ewenscht en de partijen worden j het niet tot het uiterste hebben )it uiterste zou dan een regee- geweest, die nu en dan dreigde litschland stellig fataal zou zijn het moeilijk voor Du’tschland binet samen te stellen, dat meet geniet in het buitenland dan OPirth; uit de aanvaarding der regeling *- gesteld dat zij dep dier is, wie zeih beheerscht, bij ervan i.. -------- --p van 1920/21 in zend. Ook de kindersterfte was zeer laag, 83 Amerika driemaal zooveel koper heeft gekocht per duizend. Maar het ge’aortedjfer was ook ah Frankrijk en Engeland samen. Leigh zegt I zeer laag. Alleen van 1215 1212 hzt ten slotte dat de element v re gerechtigheid gebiedt, dat de geallieerden Duitschland dwin gen om te betalen. DE DUITSCHE BE! AST1NGEN. Ber 1 ijn, 2 6 Jan. (W. B.). In de interfrac- tioneele bespreking der burgerlijke partijen en der sociaal-democratie werd overeengekomen, dat de gedwongen leening niet tot een bedrag van zoo mogelijk één milliard goudmarken zou worden opgelegd, mear dat zij in elk geval dit bedrag moet opleveren. Verder werd besloten, dat de gedwongen leening in de eerste twee ja- ren geen rente zal afwerpen. Later heeft de xo- rlaal-democratische fractie ook toegestemd in het gedeelte van het compromis betreffende de belastingen, dat betrekking heeft op de omzet- en kolenbelasting. Daarmee is het laatste twist punt uit den weg geruimd. De omzetbelasting blijft 2kf pCt., waarbij ook de naamlooze ven- nootsrfiappen deze moeten betalen; de kolen belasting zal 40 pCt. zijn. Sinderman. f Dresden, 26 Jan. (W. B.). Het landdag- lid, Sinderman, de leider van de socaal-demo- cratisohe partij van Saksen, is 53 jaar overleden. gaf en op alle goede dingen onaangename mat het goede i en wist door haar fijn overleg vriendelijkheid de gelukkigste uei te handhaven tusschen de "Oude Unleys en het Heerenhuis.v Zij vond, dat de tweede mevrouw Speed wel wat moeilijk in den omgang was. Zij was erg Schotsch. Een groote beenige vrouw met een hard gelaatwie elk waar, warm gevoel ont brak en die optrad op een wijze, die ieder een afstootte, zelfs hen, wier goedkeuring en goede meening zij het meest trachtte te verwer ven. Toen zij naar Upleys gekomen was, koes terde zij een geheimen wrok en jaloerschheid tegen al de Ferrars; daar zij niet veel zelfver trouwen had en niet wist, hoe zij zich te gedra gen had in de voor zeer ongewone omgeving, was zij veel meer, dan zij #ist, verschuldigd aan Lucy Ferrars. De buren waren er niet erg op gesteld de nieuwe heerschers te Upleys te gaan verwelko men en zouden nog veel langer weggebleven zijn, als Lucy er niet geweest was. Maar me vrouw Speed gaf niets om Upleys en kwnm zoo zelden mogelijk. Zij voelde zich veel meer te huis in het groote huis te Bayswater, waar zij haar gelijken kon ontvangen en sommigen van hen overbluffen kon door de pracht harer om geving. Het fait, dat Upleys bestemd was voor haar stiefzoon Charles maakte, dat zij zeer wel en nog niet afgedaan met Tln- had geen plan ze op te geve.:, de de geheime eerzucht hun te ij zich kon meten met welven tot scheen hem bijzonder gun- s, ofschoon een oud geslacht ie tijd kwam dat zij niet langer het e heerlijlcKeid van Upleys kon- toen moest dit alles verkocht ïeld om aan de rechtmatige rachil lende familieleden tege- TELEGRAMMEN. DE CONFERENTIE TE GENUA. Londen, ^6 Jan. (R.) Reuter verneemt uit gezaghebbende bron, dat de bewering, ah van de conferentie van Genua worden uitgesteld, ongegrond is. eerst in herinnering, dat de rijksregeering haar mocraten hun verzet tegen de gedwongen lee- belofte had vervuld een politiek te zullen voe- ren tot de grenzen van haar prestatievermoge die on'angs bereikt waren, toen de Bonk vi Engeland het verzoek om een leening op langen termijn weigerde. De kanselier deelde mede in den avond van 27 Jan. ten overzicht yan het geven en verklaarde’ dat de vrees ongegrond was, dat Duitschland do kwestie der schadeloosstellingen aan het daartoe bevoegde lichaam onttrekken en ann de interna tionale conferentie voorleggen wilde. De rijks- regeering wilde slechts een behandeling van de kwestie der schadeloosstelling bevorderen in verband met de groote Internationale economi sche problemen en daardoor niet alleen Duitsch land, maar geheel Europa van dienst zijn. De Duitsche gedelegeerden, zeide Wirth, gaan derhalve niet met een dolk in het gewand, maar met open vizier naar Genua met het parool overeenstemming tusschen de naties te trachten te bereiken als tusschen armen en rijken, over winnaars en overwonnenen en naar het gemeen schappelijk doel, het herstel der internationale betrekkingen, te streven. De rijkskanselier ver wacht, dat ook van Fransche zijde het vraagstuk der schadeloosstelling niet met de oorlogsschul- digen zal worden verbonden en in het geheel geen vraagstuk als dat der ontwapening, ten aanrien waarvan Duitschland zijn verplichtingen volledig is nagekomen, zal gebruikt worden tol zag- weder-invoering yan een systeem van waarbor- gen en sancties: dit zou slechts het uit den weg ru:men van de tusschen Duitschland en Frank rijk bestaand® tegenstellingen kunnen beletten. Ten bewijzé, dat de regeering al het mogelijke deed om den koers der mark te stabiliseeren door het budget in evenwicht te brengen. Wees de kanselier op de than.; met de partijen afge sproken financieel» regelingen, die sterke be lasting van het bezit door vermogens- cn omzet belasting, alsmede nieuwe en vermeerderde in- 3nicTs jongen, Lucy," zeide hij en een klank in zijn stem, die te. iter zijn moeders napm aanne- t gaarne wil. Slechts moet hij if beginnen, net zooals zijn va- heeft en de waarde van geld de F«mn «M gele»-d Ud> ma de op militaire verpFchtingen, die verdei eenige denkbar'1 Britsche regeering 1 zijn te verleenen. Maar tusschen een te en formeele beraadslaging tusschet generale staven, die volgens wensch een bijna algeheele volmacht zouden moeten bezitten en de bereidheid cm eventueel gemeenschappelijk de middelen te bestudeeren ter bestrijding van onvoorzine gebeurtenissen, bestaat een groote speelruimte, waardoor het mogeliik zal ziin de verschillende inzichten met betrekking tot Europa’s toekomst met elkaar in overeenstemming te brengen. Geboorte en sterfte in Engeland. 2 6 J a n. (N. T. A. Draadloos). De sterfte in Engeland en Wales in 't laatste i uc ucvMiuvimg van mui- -- - - niet van de algemeene be- «hrecfé belastingen PP kolen, brandewijn en weelde-artikefen bevatten. Verder zal door eene binnenlandsche gedwongen leening van 1 mil liard gouden marken de leveringen in nature voor den Franschen wederopbouw mogelijk wor den. Met de verklaring, dat behalve de regcC- ringspartij ook de Duitsche volkspartij toestemt in deze geweldige belasting op het bezit, sprak Wirth de hoop uit, dat ook de Rijksdag deze plannen zou goedkeuren, waarin Duitschland opnieuw een overtuigend bewijs gaf van zijn vastbeslotenheid om door het in evenwicht brengen van de begrooting en economische of fers, die deze nog overtroffen, een mogelijkheid te scheppen voor eene rechtvaardige oplossing van de kwestie der schadeloosstelling. OVERZICHT i. staat zóó voor de deur, de dag, hiitsche regeering niet alleen tot decadebetaling van 31 miljoen moet overgaan, maar aan de com- irstel overeenkomstig het te Can- 1de tevens haar voorstellen betref- ideloosstelling en de regeling van moet overhandigen. Zal nog tijdig k der commission des ré- i kunnen worden voldaan om een 1 dienen betreffende de financieele en waarborgen, alsmede een vol- ima der betalingen, in goud en na jaar 1922? al te vlotten voortgang viel agen niet al te veel te bemer- •pr een goed deel te wijten aan de bet belasting-pompromis, waarom- rlijks berichten weergaven, waaruit *rst moeilijk het was de partijen tot ngen. Dag-in dag-uit wordt door icties de kwestie der belastingen het kort komt het verschil lus tijen hierop neer, dat er versch:l bestaat over de wijze en d^n aard belastingen, die volgens de eene ïiders te zwaar belasten, volgens tij het kapitaal te zeer aantasten, itten de socialistische groepen in an een gedwongen binnenlandsche >or hen vooral de beteekenis heeft ing op de vermogens. En al waren sven, de Duitsche Volkspartij en iet cerftrum aanvankelijk tegen een ening gekant, niettemin schijnt inderdaad het compromis eeg feit )e onderhan lingen, die gisteren artiien over het belastingsysteem gehad, onder leiding van rijks- h, moeten luidens de jongste be>- ■eel wikkens en wegens, schikkens t algeheele overeenstemming heb- wel op de volgende grondslagen: tuk der buitengewone heffingen bezit wordt uitg^scnakeld; (2) de beide laatste derden van het vervalt; (3) de toeslagen op de Hing, oorspronkelijk bepaald op i tot slechts 200% geheven; (4) ►r neemt op zich een nieuwe re- erpen van alle belastingtarieven, iming met de eischen i tijd; (5) de partijen ig aan de heffing van enlandsche leen:ng ten bedrage gouden marken. Deze leening zal van uitgifte af slechts een lage het gezin, daar de cenige broer, Nugent Geoffrey altijd Geoffrey genoemd er tusschen kwam. Voor hem was Speed in zekeren zin een vadei geweest. Toen zijn eigen zoon zijn schepen ach ter zich verbrand had, kwam hij naar Upleys e» bood Geoffrey vormelijk een plaats te Risersea aan. Mevrouw Ferrars, die geen geld had, om te doen voor haar jongen, wat zij gaarne zou ge wild hebben, nam dit dankbaar aan en op zeven- tienjarigen leeftijd ging Geoffrey naar Londen, Gedurende drie jaar was hij bij zijn oom Henry in de St. Bede's pastorie geweest en toen ven kondigde hij plotseling, dat hij gaarne ergens anders kamers op xijn eigen wilde hebben. Op dat tijdstip hebben wij hem ontmoet en drie dagen na het gesprek in de studeerkamer van de pastorie van St. B--de wandelde Tho mas Speed door het park naar de Oude Pastorie om met zijn schoonzuster, Luyy Ferrara, tt sprexen. Ofschoon gekleed als een landedelman, ge leek Speed er weinig op. Zijn eens groote ma gere gestalte was aanzienlijk breeder geworden en de steeds grooter wordende omvang van zijn middel verkondigde den middelbaren le-ftijd Zijn gezicht had de bleekheid behouden, die het gebrek, in Lijn jeugd geleden, er op gebracht had en hij droeg vreemdsoortige, kleine bakke baarden, die al geheel grijs waren en hem een ouderwetsch voorkomen verleenden. Hij bad een pear scherpe, diep liggende lichtblauw» oogen en een breed» kaak, die de lijn aanga ven van een harden mond. H’t eenige wezen op aarde, dat da meent gehad had, om dat harde karakter te verande ren en te verteederen, en dat hem had kunnen liefelijk veredelen, was om een ondoorgrondelijke rede* van die beminnelijkehem ontnomen. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. B e r I ij n2 7 Jan. (V. D.) De nota aan de maar I commissie van herstel zal niet voor hedenavond laat worden verzonden. Naar wij vernemen, heeft de Duitsche rege-- ring besloten eerst den uitslag van de stemming in den rijksdag af te wachten. Londen, 245 Jan. (Havas.). De Pall Mall Gazette bevat /een artikel van haar commissa ris Sir John Leigh, een gezaghebbend man in de katoennijverheid. Hij verklaart daarin na drukkelijk, dat Duitschland kan en moet beta len. Hij stelt vast, dat het alle Duitsche in-1 dustrieën, vooral die van ijzer, staal, koper en Londen, chemicaliën, thans weergaloos voor den wind De sterfte in nog lager. Vakvererniging van vlieger». L o n d e n, 2 6 Jan. (N. T. A. DraadloM)» Met het doel om de loonen en de algemeens toestanden der burgerlijke bestuurder» van vliegtuigen te verbeteren, hebben dezen beslo ten een vakverenniging te stichten. Het zal de eerste van dezen nnrd in de geheele wereld zijn. In de kringen der vliegers verklaart men, dat zulk een vakvereeniging niet zoo zeer noo- dig is voor de bestuurders op de vaste lijnen, nis wel voor de vliegers, die belast wordpn met het ovefbrengen van aöroplanen, in dit land ge kocht, naar andere landen. Hierin b maar bij gelegenheid werk en het brengt meer gevaren mee dan het vliegen langs een vaste rout» Een lawine, B r 1 e g, 2 6 Jan. (B. T. A.). De Orient-em press over den St. Gothard is gedeeltelijk dooi een lawine bedolven. Consultatief referendum in Zweden. Stockholm, 26 Jan. (N. T. A. Draad loos.). De Zweedsche rijksdag heeft gisteren definitief het voorstel inzake het principe van een consultatief referendum aangenomen. De rijksdag en de regeering zullen beslissen, wan neer een dergclijk referendum zal worden houden. DE DOOD VAN DEN PAUS. Rome, 26 Jan. (B, T. A.). Kardinaal Gav, parri heeft alle schikkingen getroffen, opdat de voorbereidingen voor het conclave zoo vlug mogelijk zullen worden getroffen. KARL en Z1TA. B e r n, 2 6 J a n. (Bl T. A.). De kinderen ex-Jconfng Karl zijn, behalve het zieke zoontj» uit Rorrschach vertrokken. Demonstratie van Oostenrijksche ambtenaren. W een en, 2 6 Jan. (B. T. A.). Daar de re geering geweigerd had zekere eischen in te wil ligen, door de georganiseerde ambtenaren ge steld, hebben deze laatste betoogingen gehou den voor het pnrlmentsgebouw, waarvan zij tuiten verbrijzelden. Een delegatie werd door den kanselier ontvangen, maar met het oog op het waarschijnlijke aanstaande aftreden heeft het ministerie geenerlei besluit genomen. De Zuid-Slovische politiek. Belgrado, 25 Jan. (B. T. A.). In een In het parlement gehouden rede over debuitenland- sche politiek, verklaarde Pasltsj dat Zuid-Sla- vië evenals in het verleden de politiek der ge allieerden zou blijven volgen. Hij was er van overtuigd, det de geallieerden er in zouden sla gen alle moeilijkheden te overwinnen, die tegen woordig het onderwerp der conferenties uitma ken. Betreffende de afbakehing van de Zuid-Slavl- sche grenzen, zeide Pasitsj. dat de vaststelling der grenzen met Oostenrijk ongunstig voor Zuid-Slavië was uitgevallen. De vaststelling van d» Zuid-Slavisch-Roemeensche grens wachtte nog slechts op de goedkeuring van het parle ment. De afbakening van de grens tusschen Zuid-Slavië en Bulgarije had plaats, overeen* HET FRANSCH-ENGELSCHE GARANTIE-VERDRAG. De besprekingen te Londen begonnen. Londen, 26 Jan. (N. T. A.). Hedenavond zijn de besprekingen tusschen lord Curzon en De Saint Aulaire, den Franschen gezant t» Londen, inzake de Fransch-Engelsche overeen komst begonnen. De politieke medewerker vën de Daily TelAc graph zegt, dat Poincaré volledig9, msar beA trekkelijk rekbare instructies heeft gezonden, die den Franschen gezant in staat zullen stellen near bevind van zaken en ongedwongen met den/ Britschen minister van buitenlandsche laken^^fe onderhandelen. Met name kan van/den nieuwen Franschen premier worden oézegd, dat hij zich heeft ontpopt als een politiek rea list in den besten zin des woords, dio ten volle den onverwinlijken afkeer van de Enselsch» openbare meening ten aanzien van bindende militaire conventies beseft. Het is mogelijk, aldus genoemde medewer ker, dat de vertegenwoordiger van Poincaré bij 't becrin der onderhandelden zal aandringen >r gaan dan bereid zou permanen- •n de beide den Franschen ADVKKTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (behoorend» tot den bezorgtring)| 1—5 regel» ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkringi 1—6 regel» 1.55. elke regel meer ƒ0.80. Advertentiën in het Zatardagnununer 80 76 bijslag op den prjjx. IJefdadighoids-advertentiën de helft van den prüa. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ0410. Op de voorpagina 50 honger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bij contract tot geer geredaceer* den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuwchenkomat van «oliede boekhuw delaren, Advertentlebureaux en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zün. ning ten slotte hebben laten varen. Daar, blij kens de Duitsche bladen, het rijkskabinet van middag zal bijeenkomen om te beraadslagen over het antwoord aan de commissie van her stel, is de kans dnn ook zeer groot, dat genoem de commissie, voordat de termijn van 28 Jan. hervormingsplan te zullen verstrijkt, in 't bezit wordt gesteld van de be scheiden, die zij verlangde. Trouwens het ant woord moet reeds zoover klaar zijn, dat alleen nog maar die punten behoeven te worden aan gevuld, waarvan de definitieve formuleering voor het tot stand komen van het belasting- compromis niet mogelijk was. Twee belangrijke dingen zijn, dank zij den gunstigen loop van za ken, te elfder ure dus voorkomen: èn een Duit sche kabinetscrisis èn ontstemming der Enten te, die niet uitgebleven zou zijn, wanneer Duitschland met zijn antwoord had gedraald tot na den vtrëtgestelden tijd. Amerika's standpunt. Washington, 26 Jan. (R.). Van g.-t hebbend-' zijde wordt medegedeeld, dat de Ame- rikaansche regeering tegen deelneming aan de conferentie te Genua is, als deze op den vast- gestelden datum wordt gehouden, maar dat zij een economische conferentie, die later gehou den wordt, wanneer Europa meer tijd heeft ge had om tot stabiele toestanden te geraken, in gunstige overweging zou nemen. Men vreest, dat de voorgestelde conferentie te Genua zal worden gebruikt voor de bevordering van indi- vidueele belangen en ri 1. langen. REDE VAN RIJKSKANSELIER WIRTH. Berlijn, 2Q Jan. (W. B.) In de zitting van den rijdag van heden, die tot 6 uur 25 min. was verschoven, legde de rijkskanslier dr. Wirth een verklaring af. Hij besprak eerst de politiek, door het kabinet in zijn tegenwoordige samen stelling, sedert 26 Oct. 1921 gevolgd en gaf haar aldus in 't kort weer: In de binnenlandsche staatkunde: behouden en wederopbouw van het rijk, herstel van de een-I nomische, sociale en moreele nadeelen van den oorlog door innerlijke consolidatie van het volk; in de buitenlandsche politiek: medewerking van Duitschand aan het herstel van den werkehj- ken vrede in de wereld en als midcjel hiertoe de bereidwilligheid om Duits'-hland’s verplichtin gen volgens het vredesverdrag en anderszins te vervullen, voorzoover het rijk daartoe eenigszins bij machte is. Wij moeten dat doen met het overleg en in de overtuiging, dat slechts door krachtige prestaties de grenzen, hoever die kunnen gaan, vastgesteld kunnen worden en dat alleen de econonv-che gevolgen der Duit sche prestaties de wereld kunnen inlichten om trent den werkeli'ken aard der Duitsche verplich tingen tot schadeloosstelling. De kwestie der schadeloosstelling vormt het middelpunt van alle groote vraagstukken. Berlijn, 2 6 Jan. (N. T. A. Draadloos). In zijn rijksdagrede bracht rijkskanselier Wirth den, zouden zij niet behoeven te zijn, waar zij zich nu bevinden." De vrouw van Nugent Ferrars w^s het soort vrouw, die men innerlijke aangelegenheden kon toevertrouwen. Zij behoorde tot de Vickary Hunts van Norwich, een familie rijk aan ge nade en doortrokken van den Grooten Geest. En ofschoon zij nooit had ingestemd met de alge meen® veroordeel ing van Thomas Speed, omdat zij haar karakter niet verlagen kon, door iemand te berispen en zij .steeds het kwade betwijfelen bleef, was zij van dat oogenblik, zijn trouwe vriendin. Maar, ofschoon zij haar beste krach ten inspande, kon zij haar echtgenoot niet met Speed verzoenen, noch als naaste buur, noch als heer der heerlijkheid. Gedurende de onder- handelingen over den verkoop was de naam van den kooper geheim gehouden en toen de rector van Upleys den uitslag vernam, was hij woe dend. „Ik hoop, dat ik niet onmenschh'evend ben, Lucy," had hij tot zijn vrouw gezegd, toen de woede van zijn drift een weinig bedaard was. „Maar voor mij is hij een vreeselijk mensch, geheel het tegendeel van alles waaraaR wij, van Upleys hechten. God mag geven, dat wij hem niet te dikwijls zullen zien I Als dat wel het geval zal zijn, dan kon het nog daarmede ein digen, dat ik den bisschop vraag om overplaat sing." J Dit werd echter verhinderd door zijn eigen plotselingen dood, nog voor dat zijn zwager de bezitting aanvaard had. Dat had heel wat ver anderingen teweeggebracht, maar de Weduwe, die geleerd had, de parochie, waarheen zij als bruid gekomen was, zeer lief te hebben, be sloot, die niet te verlaten. Door de tusschen- komst van Thomas Speed had tij de Oude Pas torie tegen een lage huishuur gekregen en daar had zij zich gevestigd, om zich te wijden 2“ J oovo^iD< harer dria Undarou nig belangstelling koesterde in de heerlijkheid. Maar Charlie werd niet, wat zijn vader ver langde. Reeds van den beginne af had Speed met den jongen niet den goeden weg ingesla gen. Om te beginnen was hij dooreen door een Ferrrs en al zijn sympathieën stonden vreemd tegenover de jam fabriek en de vuile omge ving ervan. Zijn vader, getrouw aan de gelofte, die hij afgelegd had, dat zijn zoon Charlie zou opgroeien zonder iets van den Ferrars’ onzin en dat hij door den zurert appel moest bijten voor hij het goed zou krijgen, brak zijn opvoeding plotseling af. op een tijd, dat den knaap de stu die dierbaar was geworden en zette hem aan het werk. De jongen voelde zich ongelukkig in zijn huis en in zijn werk en niemand was verwonderd, toen de steeds wijder wordende kloof tusschen vader en zoon eindigde met een algeheel» breuk. Charlie liep van huis weg, toen hij twin tig jaar was en alles wat men van hem wist, was, dat hij zich naar Canfldè, had ingescheept. Dat was het tweede verdriet in het leven van Thomas Speed en zooals het vorige, begroef hij het diep in zijn hart Hij had nu nog een kind, een dochter, Naomi genaamd, precies haar moeder en even moeilijk te begrijpen. Maar in t genstelling met haar moeder, was zij dol op Upleys en was daar dikwijls alleen, terwijl zij het gezelschap zocht der meisjes uit de pastorie, die zij haar nichten mocht noemen. Van deze twee trouwde de oudste zeer jong met een kapitein van het leger, die haar mee- nsm naar Indië. Zij was mooi, zooals haar vader, en bezat ook diens hoog, driftig karakter. Joyce was het kind harer moeder, ah een Juni-roos, een t J5- schepseltjes, die geschapen zijn, om overal ton-1 ne»rhiin te verspreiden. Zij was de jongste ven*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1