an i kers? sverla- o m «in J BUITENLAND. Ie zakken Het Verloren Tehuis. NIÉUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENW0UDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- KERK a. d. D., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER. REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, Zaterdag 28 Januari 1922. 60e Jaargang - o. 14841 EERSTE BLAD. ‘leken l Dit Bommer bestaat uit 2 bladen FEUILLETON? Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen »u- 0 It De nlem Pensioenwetten. V Medaille» K (Woedt vervolgd). I Tork vertrok 23| am pass. 25 Jan* 812 BI ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* Franco per post per kwartaal ƒ8.14, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 11, GOUDA» >jj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.; Administratie TeL Int 82; Radactie TeL 54*. dat Lucy heel enen, tot welke ord. Zij had al bekoorlijk» en door DAVID L7ALL. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. 10 feen ernstige levensopvatting. er van; binnen was de heerlijke niet te beschrijven bekoring, die vrouwen zooals Lucy Ferrars éan de meest een voudige omgeving kunnen geven. Speed was niet in staat het verschil te verkla ren of te beschrijven tusschen zijn schoonzuster en zjjn vrouw, mai anders wast ZnJ»h^ ook zijn^MM haar morgen m; 5. ufahrwasser. ■ncia. van 28 Januari meest zw’aar bes •rden waarschijn- forst, in het zuis met lichte vorst ur om het vriea* zullen worden gepensii bepalini* der drie jaar derviriden, wordt een1 gel getroffen. Ten behoeve van hen, die voor 1923 """"-"iwinecrd en van de kadcel zouden on- vvergangsmaatre- GillIISCHE WURMT dat het te I nemen, «lukt op on- I tot dus Duitschland zal er van afhangen, welke uitwerking onze uit- LlUtllf- grondslag van 3000 berekend. Het maxi mum weduwenpensioen bedraagt dus f 1400. Het weezenpensioen bedraagt voor hal ve weezen 10 voor volle weezen 20 van den grondslag. Het gezamenlijk be drag aan weduwen- en weezenpensioen gaat 80 van het bedrag, waarover deze pensioenen zijn berekend, niet te boven. Het Rijk, de provincie, de gemeente, het waterschap, het veenschap en de veen polder zijn jaarlijks als pensioenbijdrage verschuldigd: voor het ambtenarenpen sioen 10 van het gemiddelde van de gezamenlijke grondslagen op 1 Januari, 1 April, 1 Juli en 1 October der op die tijd stippen in hitn dienst zijnde ambtenaren; voor het weduwen- en weezenpensioen van het pensioenfonds voor gemeente ambtenaren en een wetlelijk recht heeft op weduwen- en weezenpensioen, kan zich voor zijn wedutrir en weezen het recht op een percentswijze verhooging van dit pensioen verzekeren. Bedoeld percentage bedraagt ten hoog ste 50. De gepensionneerde ambtenaar, die gebruik maakt van deze bevoegdheid draagt jaarlijks aan het fonds bij volgens een tarief, vastgesteld bij algemeenen maatregel van bestuur. Zij, die op het tijdstip' van het in wer king tredch van de nieuwe wet uitzicht hebben op pensioen ten laste van den Staat en van het pensioenfonds voor de gemeenteambtenaren of ten laste van het fonds en van het weduwen- en weezen- fonds voor burgerlijke ambtenaren en wier pensioenen, werden zij met ingang van dat tijdstip gepensionneerd, te zamen meer dan 4000, respectievelijk meer dan 1400 zouden hebben bedragen, ontvan gen, wanneer zij onder de werking van de ingevolge art. 171 yan de wet vervallen pensioenwetten, dat uitzicht tot hun ont slag of tot het overlijden van den echtge noot of vader zouden hebben behouden, in totaal aan pensioen het bedrag, dat hun of haar in het geheel aan pensioen zou zijn toegekend, wanneer zij met in gang van bedoeld tijdstip waren gepen sionneerd. den leeftijd van 65 jaar had bereikt; r b. de wêduwe van een gepensiop^ neerd ambtenaar, tenzij het huwelijk Was gesloten, nadat hij was ontslagen^nadat t hij den leeftijd van 65 jaar had*bereikt. c. de weduwe van een op wachtgeld t gesteld ambtenaar, tenzij het huwelijk was i gesloten, nadat hij was ontslagen of na- dat hij den leeftijd van 65 jaar had bereikt. Indien de weduwe van een ambtenaar, i die twee of meer betrekkingen achtereen volgens heeft bekleed, in meer dan één hoedanigheid recht heeft op pensioen, kan zij slechts aanspraak maken op één pen sioen, en wel op het hoogste. Een gewezen ambtenaar, dig op het tijd stip van de inwerkingtreding van de wet pensioen geniet ten laste van den Staat of Wie niet streeft naar vooruitgang, heeft 5J4 van het gemiddelde van die geza menlijke grondslagen. Deze bijdragen wordep gestort .ten be hoeve van het pensioenfonds. Uit dit fonds worden zoowel de eigen als de weduwen en weezenpensioenen betaald. De be staande pensioenen worden naar het nieuwe fonds overgebracht. De Burgerlijke Pensioenraad en de Pen sioenraad voor de Gemeente-ambtenaren worden ontbonden en een nieuwe Pen sioenraad ingesteld. Bij dat college berust de toepassing van de nieuwe wet. Die Raad beslist op aanvragen om pensioen en voert ook het geldelijk beheer van her fonds. Van een beslissing van <len Raad kan in beroep worden gekomen bij den Centra- len Raad van Beroep te Utrecht. De pensioenen zullen maandelijks en bij vooruitbetaling worden voldaan. De wijze van uitbetaling zal bij maatregel van bestuur worden geregeld. De nieuwe Pensioenwet maakt geen on derscheid meer tusschen tijdelijke en vas te diensten. Tijdelijke diensten staan ge lijk met vaste diensten. Recht op weduwenpensioen heeft: a. de weduwe van een ambtenaar ten- bizondere in haar. En om al die redenen werd zijn manier bedaarder en verloor zijn stem veel van haar hardheid, toen hij haar begroette, bij de deur harer zitkamer, waar zij met haar brie ven bezig was. „Hoe gaat het met je, Thomas? Ik hoorde, dat je overgekomen waart. Er is een telegram van Henry, dat meldt, dat hij onverwachts een plaats vervanger voor morgen heeft gekregen en dat hij dus Paaschzondag bij ons zal zijn.” „Goed! Maar denk erom, dot Stubbs het niet te weten komt, anders haalt die hem over, morgen te preeken,” merkte Speed grappig op. „O, neen, dat zal hij niet doen. Je kunt er op rekenen, dat Henry voelt dat hij behoefte aan rust heeft, anders zou hij lijn eigen parochie op Paaschzondag niet verlaten hebben. Ik zal hem morgenochtend naar den vroegdienst laten gaan en h m in zijn bed houden voor de rest van den dag. ik wilde dat Geoffrey ook gekomen zou zijn _r Hoe maken Mary en Naomi het toch goed, „Iedere vrouw moest trouwen. Als dat rou kun- naar ik hoop”. Zij legde het telegram op de lage eikenhouten schrijftafel die over het raam stond en ver zocht hem met haar oogen plaats te nemen in een stoel dicht bij den haard, waar een blokk-nvuur zorgde voor voldoende warmte en een gloed, die aangenaam aandeed op den scherpen Maartochtend. „Ik ben altijd wat bedroefd, als wij zoo een Tom, jij niet? En m later dan ge- Zijn tweede vrouw, die in de diepste schuil- I plaatsen van haar teruggetrokken natuur hem I !?rtst<x;htelijk beminde, had nooit eenigen weer- ,^em gevonden. Het was vriendelijk en Edelmoedig jegens haar, maar zij was niet lang met hem getrouwd, toen zij bemerkte, dat zijn nart begraven lag in het graf zijner eerst» £ouw. H t strekt haar tot eer, dat zij hem nooit otndekking mededeeldemisschien hoopte J nog tegen beter weten in, dat zij zijn hart |angen tijd later nog zou kunnen vinden. I i. koesterde die hoop nu niet meer, maar rij l haar plicht met die hardnekkige plichts- traohting, die de Schotsche vrouw kenmerkt t k froot9ebradit is, den plicht als een god ten k u'**’*' ^aar ^art’ aangewe- «n, had rich om haar dochter gewonden met «•rtstochtelijke ranken en voor die het geluk wo?eri°Veren’ dat haar ontzegd was, werd de *P"sch *an haar leven. leren Thomas Speed was bizonder *®8Tuns deze vreemde aan- chakeling van omstandigheden onder een FW>0o"b»ke eenzaamheid, wat een minder rterk 1 heeft niemand gehad die hem hielp. Zijn vader is schoolmeester geweest in Ayrshire. Gij En- gelschen," (hij gebruikte die uitdrukking op geen beleedigende wijze, maar alleen om een bewering te uiten), „gij Engebchen behandelt alles wat den schoolmeester betreft en alles wat daarmede in betrekking staat uitgezonderd misschien uw groote volksscholen alsof het de kleermakerij betrof, eigenlijk nauwelijks met Henzelf den eerbied. In Schotland zijn wij anders. Een schoolmeester is een koning en de oud» schoolmeester eener parochie vertegenwoordigd* de adem van hun beroep. Dat was, omdat zi| gel-erden waren echte geleerden, niet ter wille van het geld, maar uit liefde voor huw beroep. Ferguson’s vader behoorde tot de laat steen van die bizonder heldere sterren. Dé jon gen kreeg op veertienjarigen leeftijd een beurs en heeft sedert dien tijd steeds voor zijn eigen onderhoud gezorgd. Hij is altijd belemmerd ge worden door zijn gebrek aan geld.” „Maar Naomi kan toch niet met «en arm man trouwen, Tom! Zij heeft nooit geweten, wat het is, zich te moeten behelpen. Jk sal je dat ook vertellen, mijn beste. Geel mij wat den tijd. Ik heb hem dus gadegeslagen zooals ik al gezegd heb. Ik heb mij tot taak ge steld, een onderzoek naar hem te doen en hij is de beste vriend der armen van Sl Panera». Je broeder, de predikant, weet ook wel iets van hem af, ofschoon ik nooit over hem gesproken heb met den eerwaarden Vfrkary. Waarom? Omdat hij de vooroordeelen van zijn stand heeft,* dl* hier in Engeland wanhopig langzaam nen, indien zij ooit verdwijnen.” ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (bahoorwod» tot das bMorgirrtnglt 1—5 regels ƒ1.80, elk» regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda »n den besargkringt 1—5 regel» 1.55. elke regel meer 0.80. Advertentiën in hat Zaterdagsummer M beslag op den prjjs. Ucfdadigheids-advertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGENt 1—4 regels alk* regel maar /(LM. Of de voorpagina 50 honger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer geredueeer- den prijs. Groote letters «n randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkomst van soiled» boekhss- delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daag» vóór da plaatriaf aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opnam» verzekerd ta sijs. dclijke ingeving, die haar nooit ontbrak, dat die vriendschappelijke omgang hem op zijn gemak zette en hem deed voelen, of hij tot de haren behoorde. En hij was zoo goed in stoffelijke dingen voor haar geweest, dat zij hem dit geringe voorrecht niet kon of wilde ontnemen. „Ik heb geen flauw vermoeden, maar hat is klaarblijkerjk iets, dat je niet mishaagt.” „Neen, ik geloof, dat ik het erg prettig vind. Naomi (hij sprak den naam uit met den vollen klemtoon op de laatste letter) heeft zich ver loofd.” 1 Hij genoot ten volle van de verrassing, waar mede deze tijding ontvangen werd. „NaomiMaar wat ven-ukkelifk I Zeg mij ééns vlurr, wie is de man Ik ben dol op liefdes zaken. Ik hoor veel liever iets van een geluk kige liefdeszaak dan van een kroning F „En dat behoort ook zoo", zei Speed hartelijk. van de redding van Rusland en Midden-Europa uit hun economisch isolement zal worden be raadslaagd. Wij juichen dezen wederopbouw van Rusland toe. Wij zullen naar Genua gaan met de leus, welke ook die van ’t confcrentiepro- gramma is: overeenstemming tusschen alle na ties, armen en rijken, winnaars en overwonne nen. Daarna preciseerde de kanselier Dukschland’s positie ten opzichte van Frankrijk. De Duitsche politiek neemt tegenover elke Fransche regie ring, hetzij deze door Briand, hetzij deze door Poincaré wordt geleid, dezelfde houding aan, n.l. de uit eerlijken vredeswil en nuchter, klaar besef van de reëele politieke machtsverhoudingen blij kende bereidwilligheid in zoover Frankrijk'» be langen te bevredigen, als in onze macht ligt. De rijkskanselier stelt zich van de lange sametv- sprekingen der leidende staatslieden over een historische ontwikkeling niets voor op 't oogen- blik, dat het erop aankomt de grondslagen voor een vreedzame en gelukkige toekomst van Europa te zoeken. De rijkskanselier sprak na- diukkelijk de eerste rede tegen van Poincaré, waardoor de indruk moest worden gewekt, dat Duitschland nog heelemaal niet begonnen is rijn verplichtingen inzake de schadeloosstelling te vervullen. Duitschland heeft alleen sinds de aan vaarding van 't Londensche ultimatum aan de Entente in contanten 11.08 millioen mark in goud en in natura 420 millioen mark in goud betaald. Hierbij kwamen 500 millioen mark in goud bij verrekening. Ook de sinds het sluiten van den wapenstilstand tot het Londensche ultimatum ge dane betalingen mag men niet buiten rekening laten: aflevering van de handelsvloot, locomo tieven, spoorwegwagens, zeekabels, enz. Poin- coiré is echter verder gegaan, toen hij zeide, dat Duitschland niet heeft willen betalen en met opzet een politiek heeft gevoerd, die leidde tot verrijking van zich zelf en benadewling van de Fransche financiën en belangen. In de rede van Poincaré komen wij ten aanzien ven Duftsch- lancTs financiën en economischen toestand ver wijten tegen, die op een volkomen onvoldoende opvatting van den economischen grondslag en de Duitsche ontwikkeling in den laotsten tijd be rusten en die wij sinds maanden ons beijveren door een ernstige en waarachtige opheldering te niet te doen. De verwijten van Poincaré wekken den indruk, alsof wij in Frankrijk voor doove deuren hebben gepredikt en men daar niet naar ons wil luisteren. De beweringen, als zou Duitschland stelselmatig zijn staatsinkomsten verminderen, als zou het minder belastingen heffen dan Frankrijk en na laten ze te innen, als zou het door een kunst matige inflatie de export-industrie begunstigen en als zou het annsturen op een staatsbankroet, zijn verwijten, die blijk geven van een opper vlakkig waarnemen der Duitsche toestanden en een onvoldoend economisch inzicht, en telkens terugkeeren in de rede van den Franschen mi nister-president. Wij zullen de verplichtingen om onzen finan- cieelen en economischen toestand, enz. uiteen te zetten ingevolge de wenschen van de commissie van herstel vervullen en daarbij ingaan tegen de hardnekkige dwalingen, die wij in de rede van Poincaré moesten tegenkomen, hoewel wij aan- dat zij door de uiteenzettingen, die wij isver hebben gedaan, zijn geschokt. Veel man knorrig en zwijgzaam gemaakt zou hebben. Mhar niets van dat alles was het geval met Speed. Hij sprak vlug en snoevend, en drukte zich uit met luide eenigszins rauwe stem en een gemeenzaamheid, oie hij somtijds aannam om een vreemde verlegenheid of onzekerheid te verbergen. De stem en de gemeenzaamheid hadden Nugent Ferrars altijd hoogst onaangenaam be roerd, want hij bezat de ingetogen manieren van een vorst, gevoegd bij de hoffelijkheid ven een geestelijke, kortom, zij hadden niets ge meen had. Speed floot, terwijl hij liep op dien morgen, toevallig een Zaterdagmorgen in de Paaschweek, en had het aangename voorkomen van voor spoed en zelfvertrouwen, dat een vreemdeling in het oog zou moeten vallen. Maar het voorkomen en de stem werden onwillekeurig gematigder, toen hij in de schaduw der taxisboomen van de Pastorie kwam. Een nieuwe pastorie was eenige jaren geleden gebouwd op een gemakkelijk bereikbare plek in het dorp, terwijl de Oude Pastorie als weduw- goed aan de Ferrars bleef. Zoo werd ze door Thomas Speed geschonken aan de weduwe van Nugent Ferrars bij den dood van den laatste. Het was een aardig, oud huis met overhan gend afdak en kleine getraliede vensters, van binnen niet erg geschikt, daar alle moderne ge- makken ontbraken. Maar al de Ferrars hielden I erg vroege Paschen hebben. Tc* de woning ook mooi door de dingen in den tuin schijnen o a:» woonlijk dit jaar te zijn.” „Dat maakt voor mij zoo'n groot verschil niet uit, beste”, antwoordde Speed. „Ik ben gekomen, om je wat nieuws te vertellen. Raad eens, Lucy.” Hij vond het heerlijk, dat hij het voorrecht had, haar bij haar voornaam te noemen. Toen hij daartoe verlof gevraagd had, had Lücy het hem niet geweigerd, ofschoon haar echtgenoot haar gezegd had, het te doen. Zij wist, met die god- De nieuwe Pensioenwetten, die zooals Bien weet, zullen omvatten alle ook niet- militaire ambtenaren van Rijk en Ge meente, zullen binnen korten tijd in het Staatsblad verschijnen en dan in werking Ikeden. Deze nieuwe wet betreft de nieuwe pen sioenregeling voor alle ambtenaren, hun weduwen en weezen; zij onderscheidt zich van de thans geldende dat zij alle groepen van niet-militaire ambtenaren omvat. Volgens de nieqwe wet, waarvoor de belangstelling ongetwijfeld groot is, zijn ambtenaren, allen, die benoemd zijn door het Rijk, de Provincie, Gemeente, Water schap, Veenschap of Veenpolder, een be trekking bekleeden, waaraan een wedde is verbonden, uit de inkomsten van een of meer dier lichamen. Verder vallen onder de nieuwe wet het onderwijzend personeel en de beambten aan de verschillende bijzondere inrichtin gen van hooger, middelbaar en lager on derwijs, zoomede de Rijkswerklieden en 'de loodsen. De gevallen, waarin recht op pensioen bestaat, zijn ongeveer gelijk aan «die van de thans geldende wetten. Alleen wordt r in de wet in plahts van een diensttijd van A| 110 jaren een 7-jarige diensttijd geëjscht. Het recht op uitgesteld pensioen is Uitgebreid tot hen, die op eigen verzoek na een diensttijd van 15 jaren worden ont- klagen. Ontslag wegens wangedrag of plichts- Verzuim doet het recht op pensioen niet verloren gaan. Het eigen pensioen bedraagt voor elk jaar in aanmerking komenden dienst 2 van de gemiddelde grondslagen over de laatste 3 jaren (-{-), met een minimum I van 30 en een maximum van 70 Het pensioen overschrijdt niet een bedrag van ƒ4000. De dien^Mijd, die voor pensioep mede telt, is vrijwel dezelfde als thans. Dienst in Indië doorgebracht, wordt dubbel ge- teld. Tijd op wachtgeld doorgebracht komt in aanmerking. Verloftijd langer dan een jaar, wordt niet als diensttijd in aanmer- I king gebracht. Ziekteverlof langer dan een jaar wel. Echter moet een ambtenaar, die 3 jaren achtereen ziek is geweest, gekeurd Worden. Weigert hij zich aan de keuring te onderwerpen, dan heeft dit ongevraagd ontslag tengevolge. Het weduwenpensioen bedraagt 50 van de eerste 2000 en 40 van het overige. Het wordt ten hoogste over een te zetten. Deze coniercntie heeft Üu.lsch- i cenzettingen zullen hebuen, nog meer zal er vaU land tot de eerstvolgende conferentie als dcelne- afhangen, of de Fransche regeering bereid is haa» mer uitgenoodigd, wanr met name over de kwestie invloed te ondergaan. De verklaring van Poincaré, dat Frankrijk niet door wraakzucht en haat of door egoïsme ricK laat leiden, kan een belofte zijn. De rijkskan*»* lier was geneigd dit te gelooven, maar ’t zou moeilijk zijn in Duitschland een dergelijk optM misme te propageeren, wanneer men b.v. dg houding van den Franschen minister-president ten aanzien van de z.g. oorlogsmisdadiger» bk aanmerking nam. De minirter-prerident had na- drukkelijk zich vereenlgd mot het besluit van d* commissie, dat het toevertrouwen van de verder* gevallen aan ’t Reichsgericht tot geen resultaat leidt en de Duitsche regeering daarom de be schuldigden aan de geallieerde mogendheden moest uitleveren. (P f u i-geroep rechts). Het ven» wijt van partijdigheid tegen 't Refchsgericht en het besluit der commissie moet zoo scherp mo- gelijk van de hand worden gewezen. Op onbe perkte wijze is geput uit het beschuldigingstna* terinal der geallieerden. Uitdrukk-liik is er doo» personen uit neutral» staten en door leden van de Engelsche delegatie op gewezen, dat d» processen het karakter droegen van algeheel* onpartijdigheid. Hij hoopte, dat de Ópperst* Raad het rapport der commissie niet zou be schouwen als grondslag voor een verzoek offl uitlevering. De Duitsche regeering verkeert ooï thans nog In de psychische onmogelijkheid tot de uitlevering over te gaan. Geen Duitsche rege*» ring kan zich handhaven, die aan de uitlevering, gedwongen, gevolg zou willen geven. (Leven dige toejuichingen). Wanneer de Fransche regeering deze en an dere vraagstukken wil gebruiken om opnieuw het stelsel vnn garanties en strafmaatregelen to« te passen, dat op noodlottige wijze een redelijk* regeling tusschen Duitschland en Frankrijk be moeilijkt, zullen wij tegenover dit negatieve pro gramma een positief pre^rammé plaatsen, dot -< naar wij hopen zortl-sean ook voor de open bare meening in Frankrijk een licht ta! doen op gaan. Het belangrijkste programme nunt Is het spoe dig herstel van 't verwoeste gebied. Reeds in de nota vnn 23 April 1021 verklaarde Duitschland zich bereid aan den wederopbouw met all* krachten en middelen mede te werken en reke ning te houden met eiken wensch der betrokken mogendheden. In de overeenkomst van Wiesbaden is met het Fransche verlangen om tot de wederopbouw» leveranties over te eraan ondanks den «ngunstl- «en toestand der Fransche financiën rekening gehouden. Ook voor 1022 is een bevredigende regeling van het vraagstuk der schadeloosstelling niet denkbaar, wanneer niet het herstel van Noord-Frnnkrijk op den voorgrond wordt ge plaatst. Wanneer wi| met betrekking tot <fit en andere vraagstukken bereid zijn Frankrijk ge noegdoening te verschaffen, dan verwachten wij, dat Duitschland’s vrees wordt weggenomen, die het tot dusver koesterde voor zijn stantsvrijheid en onschendbaarheid vnn zijn grenzen. Wat de eisch betreft de Duitsche begroeting in evenwicht te brengen, zijn de belangen der geallieerden en van Duitschland volkomen iden tiek. De regeering beijvert zich daarom haar uit komsten te vermeerderen, hnar uitgaven In te krimpen en het deficit van ’t budget te doen ver dwijnen. Daarna geeft de rijkskanselier een overzicht over het heden tot stand gekomen belasting- W"»1" i Mar New>yorty 1 L nut Rottiwd*^ I Amsterdam puq naar Batavia ver* Rotterdam kwa«g ri van Rotterdam m Soerabaja naa^ I. Rotterdam pasa^J terug van proeft OVERZICHT Wij geven hier de vertaling van de rede van den Duitscl.en Rijkskanselier in den Rijksdag: zij-het"huwelijk w7s''gëslotenVnadatVhij ck 1i 1 'Wel e€n vraagstuk van buiten- als van binnen- landsche politiek. Aan deze cardintde kwestie heeft de regeering de laatste weken haar voor- naamsten arbeid gewijd en zij heeft er al haar zorgen toe uitgestrekt. Daarna zette de rijkskanselier uiteen de ont wikkeling, die zich den laats ten tijd ten aanzien van 't vraagstuk der schadeloosstelling voltrok. Het door de commissie van herstel te Cannes geëischte programma zal morgen in den vorm van een kort memorandum met verklarende bij lagen aan de commissie van herstel worden over handigd. De rijkskanselier zegde in dit verband dr. Rathenau dank, die, met medeweten van de regeering, m de hoedanigheid van particulier, besprekingen te Londen en Parijs heeft gevoerd. (Toejuichingen). De kanselier legde er den nadruk op, Cannes voor de eerste maal was gelukt gedwongen wijze den toestand van T irbarloht nen g beuren, zouden wij niets meer hooren van het stemiecht voor vrouwen.” Mevrouw Ferrars Het deze bewering glkn- lac' rnd on weerlegd voorbijgaan. „Het is een jonge, Schotsche dokter onze eigen dokte’-”, ging Speed verder. „Ofschoon ik naar het Zuiden ben getrokken, om fortuin t» maken, geloof ik, dat men de eigen nijverheid moet onderstcimen”, antwoordde hij grappig. „Ik teeken oo «He liefdadigheidsHfsten voor Schotland en ik breng mijn grondbeginselen over op mijn naasten. Ik heb in noorderlijk Londen gewoond, toen Ik voor het »erat naar Londen was gekomen en ik vischte daar een Schotsche dokter op in Oakley Square, Wal lace genaamd Die b nu natuurlijk dood; deze is opvolger, ziin naam is Ferguson en hij b een van de besten! Standvastig, werkzaam en wan hopig knap! Ik heb dien jongen man gadege- sleg?n. Hij b er een na»r mim eigen hart. Hi! 311

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1