'J i Het Verloren Tehuis door DAVID L/ALL. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- iERK a. d. U., OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. - I TwIhK, wordt in 1Q pracht volle Meuren Io. 14842 60* Jaargang Maandag 30 Januari 1922. BUITENLAND. FEUILLETON Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ©it wondervolle nieuwe preparaat wascht en verft teóelykertyd. Met behulp van Jwink bent U in de «belezenheid steeds in de modekleur gekleed te gaan is zeer- eenvoudig, en kan Oemakkelyk door Uzelf thuis .yer-richt worden. LUX na< Ingezonden Mededeelingen, verstandig betreden zooals dr. Alle staatsgrenzen, die o voornemen is goed, de vervulling ■■f. u (Wordt vorvoltfd) - Het •waar. Uit het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. 11 fiOOSCHE COURANT. aan genoemd* ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 225, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geachiedfa Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van ft—4 uur.j Administratie Tel Int. 82: Redactie TeL 545. den, die een conferentie van het comité vu. internationaal coöperatief verbond zouden bij* wonen, vei gunning te verleunen in België te men. Deze conferentie beoogt het vet- der twee voornaamste resoluties, die op Speed’s lange veete met Charlie een strijd was geweest tegen elke leerstelling van de Ferrars’ overlevering en tegen hun geloof; de oude ras oorlog tusschen Schotten en Engelschen, ge streden te Bannockburn en te Flodden en nooit door beide zijden vergeten of begraven. Speed’s behoefte om de goede hoedanigheden van zijn ras te bewijzen, hadden hem van zijn zoon ver wijderd en hem dienaangaande verblind en dat het gebleken was, een mislukking te zijn, had hem bitter gestemd. Lucy durfde hem er niet aan herinneren. Zij verwonderde zich alleen. „Wacht tot je hem gezien hebt, Lucy’’, ging hij verder met hetzelfde groote zelfvertrouwen in 'zijn stem. „Hij heeft de handen van een chirurgijn en in het gasthuis hebben zij gezegd, dat hij een veelbelovend mensch is. Hij komt hier vanavond, om over Bank Holiday hier te blijven en kennis te maken met de plaats, die Naomi meer dan iedere andere plek ter wereld bemint, Schotland niet uitgezonderd I Waarom kom je ook niet met je allen hedenavond eten Ik zal teruggaan en Mary zeggen „Maar je vergeet, dat Henry komt." „Waarom komt Henry ook niet mee Wat verhindert hem mee aan te zitten in de oude heerlijkheid? Hij zal daar niets zien, dat de schaamteblos naar zijn manlijke wang zal jagen, wel?” vroeg Speed met een van zijn grove schertsen. „Maar vertel eens, waar is de kleine Joy vanmorgen „Een loopje maken met de honden. Zij heeft Anna Mainwaring over uit Tramlinghem gedu rende de Paaschweek.” „Wel, breng het heele zootje meel” zeide Speed gul. „En morgen zeg je me dan je mee- ning over mijn aanstaanden schoonzoon.” „Ik geloof dat ik de kinderen hoor”, zeide mevrouw Ferrars en ging vlug naar het raam toe. „Ja, zij steken nu den graskamp over. Maar voordat zij komen, Tom. moet je mij iets meer „Zoo, hoe gaat het, oom Tom?” zeide Jofl» „Wij hoorden dat u gekomen waart en zouden bijna Naomi afgehaald hebben, om met ons te wandelen. Dit is Anna Mainwaring." Joy was mooi en zacht en liefelijk, met een kleur als van de wilde rozen op haar wangen» haar korte rok liet even den fijnen enkel zien en haar blauwe sportblouse de lijnen van haar, lenige gestalteeen muts eenigszinz schuin opa gezet, liet het goud van haar krullen bloot, dat er goed bij afstak. Anna was nauwelijks minder bekoorlijk, en daar zij zeer donker was, vormde zij een prach* tige tegenstelling. De verpersoonlijking del jeugd, haar onvergelijkelijk erfdeel haai gave® voor geen geld verkrijgbaar, schenen een nieuw leven in de kamer te brengen. Speed verwonderde zich vaag, toen hij naar ze keek, dat ze zooveel van Naomi verschilden* Die was nu zeven-en-twintig jaar, maar zelfs of, haar zeventiende had zij nooit die heerlijke bee koorlijkheid gehad, maar was zij een ernstig* leelijk kind geweest, linksch in haar be we gins gen en verlegen als het woord tot haar gericht werd. Joy (vreugde), die haar naam eer aandce^ draaide vroolijk de kamer door. „O, Moeki I Pickles was toch zoo ondeugend hij was vandaag echt bandeloos, niet, Anna* En wij moesten hard wegloopen, want wij zm gen boer Truscott in de fterte met zijn gewest zwaaien. Pickles heeft de schapen naar benoa den naar den rand van het kreupeïboech ges jaagd en och, hij had zoon pret." „Als dat zijn pret is, liefje,” zeide oom Tom vrij boos, „heeft boer Truscott het recht hem dood te schieten." gelegdhet Duitsche volk kon en zou het nooit toestaan, dat, om redelooze haat te bevredi gen, Duitschers in ’t buitenland werden gevon- nisd. Het blad besluit „De genezing van Europa kan bij dergelijke besprekingen niets winnen. Wij willen positieven arbeid verrichten en daarvoor alle krachten con- centreeren. Duitschland wil oprecht het zijne doen om de aanspraken der vroegere vijanden zooveel mogelijk te bevredigen. Dat is het doel der voorstellen, die door de Berlijnsche regee- ring aan de commissie van herstel worden ge zonden. Daarmee heeft Duitschland het zijne gedaan om voor de overeenstemming tusschen de volkeren den weg te effenen. Het komt er nu op aan, dat ook de tegenpartij erkent, dat ’t noodig is door een verstandig betreden van vieedzame wegen de wereld te redden voor den val in den afgrond.” omtrent Geoffrey vertellen. Ik ben wat ongerust over hem den laatsten tijd en ik kan geen reden vinden; waarom hij met Paschen niet hier komt. Hij zegt dat hij nog hoopen achterstallig werk he* ft, cn dat alles wil afmaken." Barclay Speed schraapte zijn keel eens, maar verzweeg datgene, wat Lucy’s ongerustheid nog grooter zou gemaakt hebben. „Ik geloof wel, dat je ons verlangen geraden hebt, waar het Anna betreft. Zij zijn heimelijk verloofd. Het zou mij zoo gelukkig maken en ik hoopte, dat je hem spoedig een betere positie kon geven, natuurlijk, indien je denkt, dat hij het waard is.” „Zoo, dus daar zit hem de knoop, Lucy? Nu zij is een aardig meisje en ook goed, geloof ik. Ik zal er eens over denken en met den jongen praten. Ik heb niets op hem aan te merken; hij is een flinke, standvastige werker, maar doet tot heden niets uit zichzelf. Hij komt nu zelden naar Bayswater, ja zelfs minder, dan toen hij bij Henry gewoond heeft. Hij heeft zijn eigen vrien den veronderstel ik. Nu de jongen moet zijn evenwicht hervinden, Lucy, maar ik weet zeker, dat je ’s nachts niet wakker behoeft te blijven uit bezorgdheid over 'hem.” Lucy liet blijken, hoe verlicht zij zich gevoel de. „Dank je. Tommaar toch had ik wel gaarne willen weten, waarom Mj niet gekomen is, daar Anna expres uitgenoodigd was en daarom met haar vader niet naar Cheltenham is gegaan. Daar zijn ze.” Op hetzelfde oogenblik werd de deur geopend en jeugd vulde de kamer. Joyce en haar vrien din met schitterende oogen en een blos als het morgenrood op haar gezicht, en de dauw van de grootste gift ter wereld, de jeugd, in haar oogen, die als sterren waren. Zij waren een verrukkelijk paar en de oogen van Speed kaken mrhter toen hij ze ^ag. LEVER’S VfrijGSfflX VLAAR.OINCE.M Fabrikanten van 876 68 •Wij hebben tot nu toe Henry nooit erg kotsoh gevonden, Tom, en ik vind, dat je te al- lemeen bent in je beweringen,” waagde me- frouw Ferrars tegen te spreken. Maar vertel mij •og wat van Naomi’s verloofde." »Een harde werker, bedaard, fatsoenlijk hmand, die een goed leven leidt, zooals wij in Wiotland zeggen en daarbij ook eerzuchtig! Dat ben ik van hem te weten gekomen op avond, dat hij bij mij thuis kwam eten. Hij K)u eigenlijk niet de helft van zijn tijd moeten •woegen in sloppen, om arme kleine kinderen >p de wereld te helpen. Maar, omdat het bij zijn *pik behoort, doet hij het met al zijn macht! ueef hem maar een halve kans en hij zou zijw bereiken, en ik zeide lang geleden, voorddt over Naomi begon te denken, dat die jarigen "i enlnk in Harley Street moest zijn^xïx heb *“'n tijd afgewacht. Ik maakte zelfbeen toe- [ping op hetgeen ik dacht - .mt waarom? 1pf ®ou alles bedorven hebben. En dan hij “«ft zijn eigen trots. Hij beroemt zich op het dat hij zichzelf er doorgeslagen heeft. Maar ^on toch de laatste twee jaren een soort in- «en van den geert niet een ver- Ztg., dat Duitschland een samenkoppeling van beide zaken wenschte ten nadeele van a;ijn cre diteuren de Duitsche regeering streefde er den laatsten tijd veeleer naar begrip voor den werkelijken toestand van Duitschland te wek ken en 't buitenland erover in te lichten, dat het Duitsche volk feitelijk de alleruiterste grens vap zijn betaalvermogen had bereikt. Het re sultaat was, dat te Cannes voor de eerste maal een afgevaardigde der Duitsche regeering zijn opvattingen vrij en ongehinderd kon uiteenzet ten, terwijl nog Simons in Londen verhoord en van boven af afgevaardigd werd. Duitschland, betoogt de D. A. Z., wenscht eerlijk den vrede en den rustigen arbeid ten be hoeve van 't herstel der beschaafde wereld het verheimelijkte geen rijkdommen en wilde zich evenmin aan zijn verplichtingen tot betalen onttrekken, gelijk telkens weer werd beweerd want het belangrijkste was het herstel van ’t vertrouwen tusschen de naties, dat een voor waarde was voor het welslagen der beraadsla gingen te Genua, die geroepen was om met uitsluiting van de kwesties der schadeloosstel ling een verstrekkend plan ter vernieuwing van de oude wereld Rusland inbegrepen te overwegen. Het blad weidt nader uit „Machiavellistische bedoelingen, zooals Frankrijk den Duitschers in de schoenen schuift, ztllen zij te Genua werkelijk niet koesteren en Wirth heeft dergelijke veronderstellingen geheel terecht afgewezen. Hoe openhartiger de dingen te Genua behandeld worden, des te voor- aliger is het voor de groote wereld, die zucht •n oorlogmaar niet voor Duitschland. Is 1918 nog verm^/ i er niets aan, dat Europa in economisch opzicht één gemeenschap vormt, dat niet kunstmatig uiteengerukt kan worden en dat alle deelen van 't continent ge zond moeten zijn, wil zij geheel in leven blij ven." Volgens 't Duitsche blad spreekt uit Poinca- ré’s programma, waarop de rijkskanselier te rugkwam, nog steeds de geest van wantrouwen, die slechts garanties van kracht wil laten zijn maar daar kwam men niet mee vooruit Duitschland wist heel wel, dat de verlichtingen, waarnaar het streeft, zijn krachten nog steeds ten zeerste belasten en dat de verplichtingen, die uit 't verdrag van Versailles voortvloeien, zooveel als slechts kan, moeten worden nage komen „De crediteur moet ook panden en ga- .anties verkrijgen, maar hij mag het woord van den vroegeren advocaat Lloyd George te Can nes niet buiten rekening laten, dat men een schuldenaar wel de rekening moet presenteeren, maar bij de dwangexecutie zijn betaalvermogen piet buiten beschouwing laten. Aan een schulde naar, die bankroet is, heeft de crediteur niets en ook in 't rechterlijk leven, waaraan Briand in Mei de vergelijking ontleende, dat Frankrijk als een onverbiddelijk deurwaarder moest optre den, Is het vergelijk meest ook voor den credi teur de voordeeligste regeling. Poincaré’s rede verieenae klonk scherp en kanselier Wirth kon elk af- on 27 Jan z°nderlijk punt makkelijk weerleggen, want Inzake de ^uitschland heeft, gelijk blijkt uit de cijfers, die de rijkskanselier weer aanhaalde, zich flink ingespannen om uit te voeren wat van 't rijk werd geëischt." De noodzakelijkheid van den wederopbouw n behan- J van Noord-Prankrijk erkende Duitsch’land vol de D. A. komenhet wilde daartoe met ijver medewer- ko* ^wezenlijken r 2'. hel i congres van Bazel zijn genomen, nJ. de opridw ting van een internationale coöperatieve banfc en het in het leven roepen van een internatiCM i naai bureau ten behoeve van cngros-anijkoopen* I Fransche, Engelsche, Nedevlandsche, Duitsche^ Italiaansche, Tsjechnische en Belgisch» afge* vaardigden nemen er aan deel. I ENGEl A\D EN EGYPTE. Onafhankelijkheid voo» i Egypte? i L on df n, 29 J a n. (R.) De diplomatieke coex i respondent van ’t Zondagsblad Observer verx klaart, dat de Britsche regeering bereid is Egypt* een volledige onafhankelijkheid te verleenen. Morgen zullen offirieele mededeelingen worden verstrekt, wnnrin precies is anngegeven tot hoe ver de regeering bereid is te gaan. Een der fun» damenteele voorwaarden is, dat de Britsche ver binding met Indië cn het Oosten wordt gewaar* borgd. (Volgens de Tel. heeft gisteravond het En* gelsche ministerie van buitenlandsche zaken hef volgende communiqué openbaar gemaakt: De Hoogo Commissaris van Egypte werd nnaf Engeland ontboden, om aan de regeering inlich* tingen te verstrekken en van advies te dienen omtrent den toestand aldaar, alsmede rapport uit te brengen omtrent de ondcrhandelingen, tus* •chen hem en den gewezen minister van Egypte nopens de toekomstige regeering van dit land gevoerd. In sommige kringen, vervolgt het com* muniqué, schijnt de meening te heerschen, dat de Britsche regeering haar vrijzinnige houding tegenover Egypte’s aspiraties zou Hebben opge* geven of zal opgeyen en dat zij haar bijzonder* 1 positie in Egypte zou wenschen te benutten tot handhaving van een politiek en administratief be* gtuursstelsel, onVereenigbaar met de vrijheid, tot welker erkenning zij zich bereid verklaarde. Dit is evenwel niet het geval. Het standpunt, doof de Britsche regeering ingenomen, ook gedurende den tijd, dat de missie van Adly Pasja in Londen vertoefde, werd op de volgende beginselen ge baseerd: De regeering heeft zich steeds nadrukkelijk be reid verklaard het parlement te verzoeken, het in 1914 over Egypte ofgokondigde protectoraat op te heffen, Egypte’s bestann als soevereine staat te erkennen en toe te stemmen In de sa menstelling van een Egyptisch parlement en het herstel van een Egyptisch ministerie van Buiten- landsche Zaken, zoodra de Britsche regeering voldaan is omtrent de vervulling van de vol gende voorwaarden, die van vitaal belang zijn zoowel voor Egypte als voor Groot-Biittannië. De regeering van Groot-Brittannië verlangt de volgende effectieve waarborgen: 1. Dat de verbindingen tusschen de verschil lende deelen van het Britsche rijk, voor welk* Egypte onontbeerlijk is, zullen zijn verzekerd. 2. Dat Groot-Brittannië het recht en de macht behoudt tot het verleenen van bescherming aan in Egypte vertoevende buitenlanders, welke door de regeering van deze buitenlanders onder ze kere omstandigheden van haar zouden worden verwacht. 3. Dat Egypte zal worden beveiligd tegen all* rechtstreeksche of indirecte buitenlandsche be moeiingen of aanvallen. Zoodra een overeenkomet, die ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorglcrtng)! 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezarglrnng: 1 Z -"-J regel meer ƒ0.30. Advertentiën in het Zaterdagimmmer 20 bjjslag op den prijs. Liefdadigheids-advertantiën de helft van den prya. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.05. elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en Ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceer» den prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten en moeten daags vóór d* plaateluf aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn mindering van zijn geestkracht, maar een soort afstand doen van de hoop”. „En hebt gij die hoop doen herleven, Tom?" zeide Lucy en haar oogen begonnen te schit teren. „Neen mijn beste dat heb ik niet gedaan. Ik was er juist over aan het denken, toen Mary mij eens heel terloops zeide: „Tom, heb je opge merkt, dat Dan Ferguson hier zoo dikwijls komt en dat Naomi belang in hem,stelt? Zou ie dat gaarne zied?" „Zeker, meid, zeer gaarne,” en dus gaven wij ze de gelegenheid en nu zullen ze samen trouwen ik heb ze gezegd, wat ik be reid ben te doen”. „En wat is dat, Tom?” vroeg Lucy met een trilling van echte bezorgdheid in haar aange name stem. „Ik zal hem in Harley Stréet installeeren. Hij zal een goeden prijs voor zijn praktijk krijgen: het is een gezonde oude zaak, zoodat hij niet bepaald arm zal zijn en ik zal borg voor hem staan de eerste vijf jaren. Dat is zijn kans en ik geloof, dat het een van de beste geldbeleg gingen is, die ik ooit gedaan heb." „Ik hoop, dat het zoo zijn zal, Tom. Het klinkt bemoedigend", zeide Lucy, maar toch was er diep in haar verborgen gedachten een vaag wantrouwen. Luisterende naar de edelmoedige waardeering van den zoon van een andeu peinsde zij over de Ijehandeling, die hij zijn eigen zoon had doen ondergaan. Wat had hem toch in staat doen zijn tot zulk een vreemde eigenzinnigheid en hard heid tegen de nalatenschap van de vrouw, die hij zoozeer had liefgehad Lucy was niet knap en ook niet, behalve in zaken van genegenheid en plicht, erg slim. Haar kennis van de wereld was beperkt tot de grenzen van den noodzake- lijken nauwen cirkel, waarin zij zich bewogen had. En dan had zij nog veel echt vrouwelyke vrouwen-b-krorooenheid. Zij wist niet, dat ken en juist daarvoor positieve voorstellen doenvoorwaarde voor dergelijken arbeid was echter, dat Frankrijk ook bereid is deze samen werking te aanvaarden. Wat Poincaré’s verlangen inzake de uitleve ring van de „oorlogsmisdadigers" betreft, is de D. A. Ztg. van gevoelen, dat hierop met eer»' beslist „neen” moet worden geantwoord. Daar- I bericht, dat de minister van buitenlandsche op had ook dr. Wirth eergisteren den nadruk j ken geweigerd heeft de Russische gedelegeer- TELESRAMMEFI. DE CONFERENTIE TE GENUA. R o m e, 2 9 J a n. (B. T. A.). Uit Warschau wordt aan het agentschap Stefani gemeld, dat volgens berichten uit Moskou het centrale uit voerende, sovjet-comité besloot een delegatie naar de conferentie te Genua te zenden, waar van Lenin voorzitter zou zijn, die volledige vol macht zou bezitten. DE DUITSCHE BEGROOTING. Bcrlyn, 28 Jan. (W. B.) In den Rijksdag is het wetsontwerp tot vaststelling der begroe ting ingediend voor het finnncieele jaar 1922 Een bijlage in drie deelen is bij he< ontwerp ge voegd, n.l. het algemeen administratief beheer des rijjes, het beheer der bedrijven en de uit voering van het vredesverdrag. Het tweede deel betreffende de bedrijven loopt over de positie van posterijen en telegrafie, van rijkedrukkerij en Duitsche rijksspoorwegen. Dejiegrooting wijst voor het financieele jaar van T April 1922 tot 31 Maart 1923 tot fn mil- lioenen afgerond, voor 't algemeen beheer van het verkeer, aan inkomsten en uitgaven aan 283,424 millioen mark, voor posterijen en tele grafie 18,781 millioen mark, voor de spoorwe gen 78,788 millioen, voor de uitvoering van 't vredesverdrag 187,532 millioen mark. De rijksminister van financiën wordt gemach tigd om, ter afdoening van spoedige buitenge wone uitgaven, 183,366 millioen merk op te ne men in den vorm van een leening, voor tijdelijke versterking van de gewone middelen der schat kist een bedrag tot 12,500 millioen mark aan schatkistbiljetten uit te geven en ter voldoening aan noodzakelijke door de nawerking van den oorlog veroorzaakte behoeften zoo noodig waar borgen over te nemen. Van de in de rifksbegroo- ting voor 1920 voorziene plaatsen voor ambte naren mag, zoo er vrij worden, slecht* een van de twee plaatsen weer worden bezet. Bezuiniging bij de Duitsche spoorwegen. B e r 1 ij n, 2 8 Jan. (V. D.). De rijksminister van verkeer heeft een verordening uitgevaar- 1 digd, volgens welke bij de rijksspoorwegen i voorloopig 20.000 arbeiders moeten worden ontslagen. Russische gedelegeerden geweigerd. B r u s s«e I, 2 8 Jan. (B. T. A.). De Peuple za- i OVERZICHT. „tpen het kabinet-Wirth Mei j.l. tot stand wam, stond het voor de taak de voorwaarden an Londen, die de Entente stelde, naar beste Mnnen te vervullen. Daarom kan de rqkskan- eiier in zijn rede terecht opmerken, dat het raagstuk der schadeloosstelling in ’t midden punt staat van heel de binnen- ert buitenland- che politiek van ’t Duitsche rijk. Want de pres ides, die het Londensche programma eischt, rijpen diep in ’t leven van ’t Duitsche volk in. die krachten moeten worden ingespannen om Ie bepalingen na te komen. Mpar op hoe em- tige wijze Duitschland in deze richting zich »ok heeft beijverd, het dictaat van Londen gaat e krachten van 't Duitsche volk te boven. De ’ransche voorzitter van de commissie van her tel, Dubois, is wel van oordeel, dat Duitsch- and's rijkdom door den oorlog maar met 10 K?t. is verminderd, maar deze raming is ten (enenmale willekeurig. Zij laat de zware wbn- len buiten beschouwing, die door de oorlogs- aren Duitschland zijn geslagen. Dergelijke uit- enzettingen leiden echjer niet tot het doel wij m de wereld, die nu eenmaal zonder Duitsch- and er niet weer bovenop kan komen, hebben annoode een zuiver zakelijk-behandelde, groot- eheepsche, nieuw te bepalen houding tegen- ,h.e‘ ^«loo^ellinpcomplex.- vre„„n MMnaera w Ziehier de aanhef van een arnkel in de Dein- deeliger ia het or de groot che Allgemeene Zeitung, waarvan wij, daar wij onder do gevolgen van den .ns gisteren ertoe moesten beperken verschil. a||Mn b -t b.T. voordeelig ende Duitsche persstemmen beknopt weer te Alle staatsgrenzen, die sinds Wei?'. -ln °,P. zull,!n ’olïen- "igvntóigd zijn, veranderen het stuk, getiteld „Wirths antwoord aan Europa in economisch onziel oincaré wordt opgemerkt, dat de fout van We te Londen door de Entente opgestélde reke- Sfting hierin bestemd, dat niet rekening werd ge- touden met den werkelijken towüppi.maar dat *en de Duitsche betaling zeer eenzijdig en wel «eigens de wenschen der crediteuren vaststel le. Het lukte de Duitsche regeering, nadat zij ooveel mogelijk gebruik maakte van alle bron- «n, die te harer beschikking stonden^ een deel Ier verplichtingen te regelen, alhoewel de eco nomische en militaire „sancties" aan den Rijn ilsmede de afscheiding van een belangrijk deé' en Opper-Silezië op het meest kritieke oogen- ilik Duitschland’s economische kracht onder- Rijnden. De onvermijdelijke ineenstorting volg- le, hoezeer Berlijn zich ook inspande met man n macht haar op te schorten. De verklaring an de Bank van Engeland, dat zij Duitschland, egeven den aard van de voorwaarden inzake ie schadeloosstelling, geen crediet kon verlee- wn, was de uiterlijke aanleiding, dat aan de lommissie van herstel voor de op 15 Jan. en 15 ’ebr. vervallende termijnen een verzoek om uit tel werd gedaan. De bijeenkomst van den Op- >ersten Raad, waarop slechts voor 't loopende aar 1922 tot een verlichting zou worden beslo- ■n, ging uiteen, omdat de Fransche volksver- agenwoordiging Briand ten val bracht. De com- aissie van herstel, noodgedwongen, verleende en kort uitstel en eischte, dat haar en voorstel der Duitsche regeering raarborgen voor 't verlangde uitstel zou wor- en ter hand gesteld. Duitschland wilde de ijkskanselier wees er in zijn rede op de Ichadeloosstelling in verband met de groote Waagstukken der wereldeconomie zien behan- Md. Maar dat beteekende niet, zegt ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda 15 regels 1.55, alk' op den prijs. Li SZONDEN-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1