ïi UWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN erlnren Tehii’s Woensdag 1 Februari 1922. 60* Jaargang 844 blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen TEN LAND. ILLETOM. I WACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDBRAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAREIJ.R. NIEUWER. I u d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUW1JK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. De lichten 1 (Wordt vervolgd| ons is er minder door zij met hun vroege r» de in te leg van ie urn gaven Het zich 31 J a n. Volkszeitung’ ge- dien- S' ia GOIDSCHE (mm. DNNEMEhJTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad wartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt o per post per kwartaal ƒ3.16, met Zondagsblad ƒ3.80. nnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* ze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. e bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.; Administratie TeL Int 82; tie TeL 645. door DAVID LYALL. het Engelsch a o or ^ESSELINK-VAN ROSSUM. „Wel, geen van worden. Wat willen 2 sten en biechtstoelen „O, maar zij biechten niet moeder l" „Niet Nu, ik bet\Yijr~' k“' rich priesters. Waarom politiek, doch Ofschoon een getrokken op hij, dat het h: ijna zeggen, i t oppas, zou Lucy Ferrars leys regelen, Naomi.” DE DREIGENDE SPOORWEGSTAKING IN DUITSCHLAND. B e r 1 ij n 3 1 Jan. (W. B.) Het hoofdcomité van den Duitschen bond van spoorwegbeambten besloot met 20 tegen 15 stemmen en 1 blanco, om 12 uur in den komenden nacht het werk te staken. TEIEGRAMMC*. DE CONFERENTIE TE WASH1 .GTON* Washington, 31 Jan. (R.). De vijf mo- gendheden-bewapeningsconferentie heeft heden het schema aangenomen van twee overeenkom sten, n.l. omtrent de beperking der bewapening ter zee en een omtrent de beperking van het gebruik van onderzeeërs en vloeibare chemica- ties in den oorlog. Morgen zullen deze ontwerpen in de voltal lige zitting worden ingediend. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den tvzorgkrtnglt 15 regels 1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bazorgkring: 1—5 regels ƒ1.66, elke regel meer ƒ0,80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 80 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceer de i prjj». Groote letter# en randen worden berekend naar plaatsruimte A dvertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomrt van «oliede boekhan- delaien, Advertentiebureau» en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zUn. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTEL! ING. B e r 1 ij n, 3 1 Jan. (N. T. A. Draadloos). Vol gens een Havas-bericht zal de Fransche minis terraad zich heden bezighouden met hpt Duit- cohc j over het vraagstuk der scha- Generaal Ludendorff naar Zuid-Amerika. Keulen, 31 Jan. (W. B.) Aan het „Kölner Tageblatt" wordt uit Berlijn gemeld, dat gene raal Ludendorff weldra een lange reis naar Ame rika zal ondernemen, in hoofdzaak naar Argen tinië en Chili. aar den hemel is de vervulling4 aar(je „Ik had hem duideliik moeten maken maai ik heb het niet gedaan, want wat zou het ge- i z*j geen verdere opmerkir holpen hebben bif een man als je vader dat I je zeer zeker er c_ --- hebben, vanavond tenminste alleen met dr. Fer- meegebracht guson te zijn.” „O, dat komt er niet op aan. Als vader het prettig vindt, dat de Ferrars komen, laat hen dan komen. En Dan bent den dominee zeer goed en is dol op hem. Hij ontmoet hem dikwijls In St. Pancras, in de huizen der armen. Hij schijnt een bizonder snort priester te zün, moeder, in dien alles wat Dan zegt, waar is.” „Een priester dat is hij I Ik geloof niet, dat er veel verschil is, als je mij vraagt, tusschen de Engelsche kerk, zooals wij die hier hebben en tus'-rhen Rome. Ik wenschte, dat je in de leer der goede Presbyteriaansche kerk in Schotland was grootgebracht. Naomi. Dat maakt iemand standvastig in zijn levensopvat- ting.” i „Vindt Vn schetsende opmerking van eigen gedachten byna nooit station van Cleve, zooals dat tusschen hen was afgesproken, zoodat zij hem daar kon ontmoe- :!j een drie mijlen samen door de velden kon'en terug wandelen. Zij was de eenige op het perron, want Cleve was afgelegen en de trein waarmede Ferguson reisde, was een boemel trein, die veracht wordt door lui, di het einde der week van hun vacan- tie willen genieten, en door menschen, die haast hebben, om thuis te komen. Ferguson was blijde haar te zien en vond de gelegenheid een paar dagen op het land te kun nen doorbrengen erg prettig, want zoo zou hij haar ook beter leeren kennen. Hij drukte har telijk haar hand, maar zij trok zich wat terug, diep blozend, of zij bang was voor hetgeen ko men zou. Maar hij had geen plan, haar daar te kussen, onder de oogen van de enkele menschen die op het station waren, daar hij van nature bijna even gesloten was als zij. „Ik ben nooit tevoren in Sussex geweest. Hier krijgt men een heerlijk gevoel van vrijheid,” zeide hij, toen zij het stationsgebouw verlieten, nadat hij zijn orders had gegeven omtrent zijn bagage. „Sussex is een mooi land. En wij zijn ook niet - minder dan vier miilen in een een helderen dag kunnen wij uit de Torenkamer van Upleys het geheel® Ka- -_ij gretig. „O, dat zou ik heerlijk vinden I Ik heb de zee in geen zeven jaar gezien." „Was je huis in Schotland dan niet dicht bij de zee ,,Ja, het ligt bij de Ayrshire-kust, bij Girvtux. jlk hoop, je dat alles ééns te laten zien, en dat je het dan zult liefhebben. Naomi. Maar nu is er niets, dnt mit aantrekt I” het „Ik zal van ie Schotsch kusthuisje houden. I verliefd op de Per- j nen tevreden zijn, i Lucy Ferrars hier gelie zijn Als ik trotsch zijn om Als ik geen t maar liever Naomi gaf i bitterheid, die De griep in Engeland. Londen, 31 Jan. (V. D.) De maatregelen, genomen ter bestrijding van de influenza, schij- ik vader hoorde praten,” zeide oon haar moeder dat nooit on- ras Naomi’s stem een van de die zij bezat wen geweest. Hij heeft me ver- r de Oude Pastorie is geweest 1 daar uitgenoodigd heeft, van- eten" I „Vindt u moeder, dat ik nog standvastiger e een weinig. 1moet worden vroeg Naomi met een er dan nog Iemand, behalve BfHmlach. óy?" dominee Henry en de kleine Geoffrey, als ik het goed heb. eoffrey zal met Paschen wet n. Hij zal toch nergens anders n. Dat is vijf extra I Net iets zich priesters. Waarom is Henry Hunt niet te- meisje rind je niet? En hij is heele- jvreden, dat hij predikant is, evenals onze man-winnei DE CONFERENTIE TE GENUA. P a r ij s, 31 Jan. (B. T. A.). Ferid Bey, ver tegenwoordiger van Turkije- te Parijs richtte een schrijven aan Bonomi Oit» V protesteeren, wijl Turkije niet was uitgenoodigd tot de conferen tie te Genua. Hij uitte de hoop, dat minister Bonomi al het mogelijke zou doen, dat het als nog werd uitgenoodigd. als Je eerst belooft, dat Je Sussex mooi zult vinden I Ik ben verknocht aan Upleys. Weet je, wie er vanavond komen eten „Toch niet veel menschen, naar ik hoop. ïli ben geen man voor feesten, zooals je wel be«t grijpen kunt.” „O, het zijn geen vreemden alleen maar familie. De Ferrars, op wie vader dol is e* mijnheer Vickary Hunt.” „Wat I De predikant van St. Bede „Ja. Hij komt vandaag bij zijn zuster. Mea vrouw Nugent Ferrars van Upleys’ Oude Pas® torie. Zij is de moeder van Geoffrey, weet j«i Misschien komt Geoffrey ook wel.” „Dat geloof ik niet,” zeide Ferguson. „Ik heK hem vandaag toevallig aan hét Victoria Statie on gezien, en route naar het Vasteland." „Zoo I" zeide Naomi verwonderd. „Dat wfsl ik niet. Maar ik heb tante Lucy nog niet gee zien, sinds ik hier gekomen ben. Alle treinen zullen wel stampvol geweest zijn?” ,4a zeker. Een andere vriend van mij is ooM hedenmiddag naar Sussex gereisd. Een schrijd ver T* zijn naam is Duncan Heriot" „Heriot, de schrijver van novellen, bedoelt je en de schrijver van het tijdschrift Th# I n t e rl u d e zeide Naomi vlug. „Ik ben verbaasd, dat Je van hem gehoord hebt. Heriot praat altijd over sktaelf, ot kd| niet veel beteekent.’ Midden-Europa te zoeken. Met de blokkade heeft de Entente de ruine van Duitschland's economisch leven ingeleid en ten slotte voltooid. Thans echter wil men uit die ruine gouden munt slaan. Dit is even onmogelijk als wanneer het overwinnende Duitschland van het verwoeste Noord-Frankrijk de levering van de in Duitsch- jsmlddelen zou hebben geëischt. ZaJ men dat tenslotte niet begrijpen Duitschland ken heden ten dage alleen in baar betalen, wanneer het meer bankpapier uitgeeft, om daarvoor goud of geld van volle waarde te verkrijgen, waarmede het echter tevens zijn loo- pende schulden vermeerdert en zoodoende zijn geld steeds meer de waarde ontneemt, totdat het er absoluut niets meer voor koopen kan. Dat zijn feiten en geen uitvluchten; Duitschland wil echter zijn schulden niet verhoogen, het wil, zooals in de nota gezegd wordt, integendeel zijn loopende schulden door eene bjnnenlandsche leening een vasten vorm geven en zoodoende een stabiliseering van de Duitsche valuta ver krijgen. Slechts als dit doel bereikt wordt, zal het Duitschland mogelijk vallen binnen afzien- baren tijd ook weer eens niet alleen fladderende waardepapieren, doch nieuwe goudwaarden te scheppen. Intusschen echter is Duitschland bereid het deel zijner schuld in Noord-Frankrijk met hulp van leveranties in natura en arbeidsprestatie weer goed te maken, zooals de orgineele grond slag van het vredesverdrag van Wilson is ge weest. Daarvoor moet thans de gedwongen lee ning dienen. Doch slechts van een volkomen ge zond economisch organisme kan de Entente en kan Frankrijk zelf de leniging zijner eigen noo- den hopen. Deze overweging brengt noodzakelijkerwijs het vraagstuk van het herstel van Noord-Frank- rijk op internationaal terrein. Frankrijk heeft hulp noodig voor z’n staatsfinanciën, Duitsch land heeft dezelfde behoefte in nog hoogere mate. Kan de hulpbehoevende steun eischen van .n?en.*1* ierfland dfe nUg hulpbehoevender en volkómen ;»ltelijk in,mindering uftgreput is? Het gezond verstand ziet de on mogelijkheid ervan in, en toch houdt hypnoti sche bevangenheid zich nog altijd aan het ón mogelijke vast. Wij kunnen aldus eindigt de Köln. Ztg. 4 haar artikel slechts tot eene bevredigende re- geling komen, wanneer óók de overwinnaars zich de schuld herinneren, die ze aan de ineenstor- tig van het Duitsche economische organisme en van de Duitsche financiën hebben. Dat is evenzeer een oorlogsschuld als de aan Noord- Frankrijk toegebrachte oorlogswonden. Mogen in dezen geest alle volken zonder uitzonde ring opgaan naar Genua, waar de klare hemel van Italië eindeliik den nieuwen geest van we- derzijdsch begrijpen en vertrouwen bestralen moge. Ook Lloyd George schijnt deze hoop te i koesteren." QVERZICHT der Duitsche regeering aan van Herstel, staat thans der internationale belang- land ontbrekende voedingf reeds enkele Fransche ;rover weer. Onder de Duitsche oemt de Köln. Ztg. „den anker- n de Duitsche nota werd beves- rtrouvfen, het vertrouwen in vtoegere vijanden om de zaken eens vanuit het welwillende en >önt van den beschaafd denken- et en man der wereld en nite met seerden blik van den wraakzuch- baas te bezien. Dit vertrouwen k aan gene zijde naar vertrouwen daar, doch onder alle volken, in het vertrouwen der wereld in vermogen tot betalen is, aldus de e voorwaarde voor eene bevredi- ig van het vraagstuk van het her- ogenblik ontbreekt dit vertrouwen n wordt Duitschland nog niet als schuldenaar voor eene groote llingsleening" beschouwd. Duitsche nota aldus gaat de rt brengt het geheele probleem ationale basis, hetgeen in Frank- voorzien laat, een nieuw wild ge- boosaardige Duitschland zal ver- lans onder de chauvinistische Temps wil immers thans reeds t de Duitsche nota geen bepaal- 'oor de betaling in baar geld aan- w in gebreke blijven van Duitsch- eeren. Het staat echter vast ind zich tot de leverin- in haar vollen omvang bereid 1; zelfs daarboven uit- daafcfcfcenov, 1 e^l gede* hti ra dit geen royaal aanbod vólkomen overeenstemming met che finaheiaela hervorming in s men ze zoo noemen wil, welke ot het uiterste ingespannen eco- it nog den reusachtigen eisch itschrijven van eene rentelooze milliard goudmarken, d. z. vol- ligen koers der mark ruim 50 en marken. In dezen slechten dt de Duitsche onbekwaamheid baar geld hoofdzakelijk gemoti- en voeren Duitschland's tegen- at dit land zelf de schuld is van toers. E'gen schuld is echter zekere hoogte aanwezig en door :e misstand tot dusver scherper door de aan geen partijtaktiek onomisc’-e voormannen van ach slee’ ts tot op zekere hoog- imste schuld daarvan draagt niet ach drao-en de ond«rteekenaars g van Versailles. Niet eerst op dier onderteekening viel op hen schuld doch ze was reeds lang ?legd door de uitvaardiging der le en het maatschappelijk leven cade I Daaraan de^kt men tegen- ïel weinig meer. In dezen mant- I het uitgangsount voor de ineen- I 9t economisch organisme van „Ik had hem duideliik moeten maken maai scherpte, zoodra het de Ferrars gold, maakte J station van Clei 2_t I r4e vader scheen nogal kieskeurig met het [ten en zij de voorkeur aan gegeven zou i op ons toilet voor hedenavond. Wat heb je i »i.* meegebracht I „Daar wij geen feesten geven, heb ik niet 'veel bizondersmeegebracht, wat mijn avond- toilet betreft. Ik heb een zwarte japon, moeder, en die heliotroop-kleurige.” ik In I ”^et moet ffeen ZWBrf ’i’J1'- Dat brengt onge- I luk aan. Ik zal straks boven komen en dan kun nen wij het bepraten. Hoe zullen wij de tafel versieren Barker is nogal onhandig met bloe men. Nu, ik moet de keukenmeid nog eens spreken. God geve, dat zij een betere bui zal hebben f Wil je even bellen Je vader is naar de broeikas gegaan, om oloemen te verzorgen. Je moest hem maar opzoeken, want anders stuurt hij nog iets onnoodigs óf onmogelijks.” Naomi verliet naderhand, met den blos nog op de wangen, de kamer door het openstaand raam der bibliotheek en liep in de richting der ommuurde tuinen, ^een van de dingen van Upleys, waaraan haar vader èn zijn geld èn zijn tijd wijdde. Zij dacht over de verandering in haar leven en vooruitzichten, de belangstel- wijdde. Zij dacht over de veranderini, in haar leven en vooruitzichten, de belangstel- „Sussex is eer. ling, waarvan zij hedenavond het middelpunt I ver van zee zou zijn. Te schuw en gesloten om er over te I rechte lijn. Op t gebeurd was, voor uit de Torenkamer van Uple’ ,Niet Nu, ik betwijfel het. En zij noemen Naomi Speed een wonderbaarlijk ding. Andere naai afzien," antwoordde zij l wr-u w.„. -'- jes en vrouwen, die spelen, om liefde te - «.«.e ...uit- j winnen, hebben al menige liefdeszaak achter den dat zij dienaren van het Evan- j rug, voordat de ware liefde komtzij hebben in hun plaats was, zou ik te geen hartstocht en ernst zooals zij die gevoel de Kerk van Rome nate apen, i de. Zij was gelukkig, en toch een weinig be- 1 i waar dienaar zijn kon, dan was ik angstte schuw om het aan te vatten en te ver- liever niets 1” i wezenlijken. Misschien was het daarom, dat zij geen antwoord. Gewend aan de [niets miste in haar minnaar. altijd weer haar moeders tong Na de lunch ging zij dien middag naar Duitsche emigratie. B e r I ij n, 31 Jan. (N. T. A. Draadloos). Het aantal Duitschers, dat in de eerste zes maan den van 1921 naar andere landen is verhuisd, bedraagt volgens officieele statistiek 7592 per sonen, terwijl in 't geheele jaar 1920 slechts (5458 menschen emigreerden. Opper-Silezië. B e r 1 ij n, 31 Jan. (N. T. A. Draadloos). De Duitsch-Poolsche economisclie onderbandelin- gen in Opper-Silezië zullen nog tot einde Fe bruari voortgezet worden. De ratificatie te Bel lijn en te Warschau zal twee weken later ge schieden. Breslau, 31 Jan. (W. B.). Naar aan de „Schlesische Volkszeitung" uit Oppeln wordt gemeld omtrent het proces tegen den moorde naar van den uitgever der „Wola Loedoe”, nb Kaepka, veroordeelde de intergeallieerde bij-1 de zondere rechtbank den beschuldigden sloten maker Myrczick uit Sekarley wegens medeplich tigheid aan den moord tot drie jaren tuchthuis straf. De straf werd echter beschouwd als voor de amnestie reeds afgeloopen en Myrczick werd terstond op vrije voeten gesteld. Gleiwitz, 31 Jan. (W. B.). Hedennacht ontstond er te Dietersdorf, bij het doorzoeken van een huis naar wapens, een schietpartij tus schen burgers en Fransche soldaten. Aan bel de zijden vielen dooden en gewonden. Naar ver luidt zijn er 25 Franschen gewond, en twee ge dood. Naar aanleiding van deze voorvallen heeft geallieerde comissie den stant van be- s avonds 8 tot 's ochtends 5 uur afge- kondigd. Van 9 uur ’s avonds af, mogen er geen personen op straat loopen. Het Internationale Coöperatieve Verbond. Brussel, 31 Jan (B. T. A.) De bijeen-* komst van het Internationale Coöperatieve Ver bond in het Volkshuis te Brussel, waaraan gede legeerden uit Zwitserland, België, Nederland, Tsjechp-Slowakije, Zweden, Rusland, Frankrijk en Engeland deelnemen, heeft de noodzakelijk heid erkend om naar middelen te zoeken tot stichting eener internationale bankorganisatie, en een comnvssie van deskundigen opgedragen te onderzoeken door welke maatregelen het thans mogelijk is den voorgestelden weg in te slaan. De commissie zal in de volgende bijeenkomst, welke in April te Milaan zal worden gehouden, rapport uitbrengen. Rede van Henderson. B e r 1 ij n31 Jan. (V. D.) De Engelsche ar beid 'rsleider Henderson verklaarde in eene rede te Manchester, dat de regeeringscoalitie voor haar einde stond, en sprak toen in afkeurend>‘n zin over het Fransch-Engelsche garantieverdmg. Het programma der arbeiderspartij van Enge land verlangt eene nieuwe internationale politiek, gegrond op gerechtigheid, samenwerking en we- derzi'-lsche welwillendheid. De moeilijkheden van Engeland waren het gevolg van het vredes verdrag; de methode van den Oppersten Raad maakte het herstel van het internationale ver trouwen onmogelijk. O. o. keurt de arbeiders partij geheime verdragen en economische boy cot af en verlangt ze onafhankelijkheid voor F-rypte en eene zelfstandige regeering voor In- dië. soreken, was datgene, wat gel M-cggH vvonderbaarli vrouwen, die spelen, menige liefdes» liefde komtzij m hartstocht en ernst zooals zij die Zij was gelukkig, en toch een wei te dijken. Misschien JLLJJ?.11 -•«Ri nen gunstig te werken. De epiden. rt! thnns af. Het aantal gevallen, behandeld in d« ziekenhuizen te Londen gedurende de afgeloo® pen week, toont een belangrijke vermindering* Er zijn nu ook teekenen, die er op wijzen, dal de epidemie in Noord-Engeland en andere stre® ken, waar de ziekte zeer hevig was, haar hoog-i tepunt heeft overschreden. Mond- en klauwzeer in Engeland. Londen, 31 Jan. (R.) Een ernstige epf« demie van mond- en klauwzeer woedt thans in Groot-Britannië. Zij brak h<*t eerst uit in Durr-« ham en verspreidde zich mot groote snelheid* Het vervoer vnn vee i.s nu verboden in twaalf Engelsche graafschappen. De epidemic is thana ook reeds Joorgcdrongen in Schotland. Het mie nisterie vim landbouw beschouwt de uitbarsting als een der ernstigsfe in de laatste jaren, maar voorziening met vleesch of melk wordt et nog niet door benadeeld. ENGELAND FN EGYPTE. Londen, 31 Jan. (N. T. A. Draadloos^, l ord AHcnbey, de hooge commissaris voor Egypte, die naar Engeland is geroepen om vol ledige inlichtingen te geven omtrent de bespre kingen tusschen hem en de vroegere Egyptisch» ministers over de toekomstige regeering des lands, zal 8 Februari te Londen nnnkoinen. Hij zal vergezeld zijn van generaal Sir Gilbert Clay-4 ton cn mr. Amos, twee aanzienlijke Britsclw Egyptische ambtenaren. Armeensche gednchtenisdicnst voor Lord Bryce. Londen, 31 Jan. (V. D.) De leden van da Aimeensche kolonie in Londen hielden giste ren in de Koninklijke kapel een dienst ter nas gedachtenis van Lord Bryce. De dienst werd geleld door Doctor Nazarian* bisschop te Londen, en werd bijgewoond doof andere geestelijken. De voorzitter van de Ars meensche gemeente in Londen hield een red®, waarin hij uitdrukking gaf aan den 'diepen rouw over het verlies voor de A rmeensche natie doof het overlijden van Lord Bryce. Ook Gladstone werd door den spreker herdacht. Deze beid» mannen, Bryce cn Gladstone, faalden nooit, DE IERSCHE VRIJSTAAT. Londen, 31 Jan. (R.) De commissie uil de vootloopige regeering van den lerschen VriJ-s staat, die belast is met de voorbereiding van een ontwerp-grondwet, heeft gisteravond mede-s gedeeld, dat zij verwacht tegen het einde van Februari met haar werkzaamheden gereed t» zijn. De vooruitzichten op een goede verhouding tusschen Zuid- en Noord-Irrland zijn verbeterrl door de houding van de leiders der regeering te Dublin en Belfast. De premier van Noord-Iorland Sir James Craig hield gisteren te Belfast opnieuw een ops timistische rede over de toekomst van het land» Er zijn, zeide hij, goede vooruitzichten voor snot ces en deze vooruitzichten zijn thans nog verben ted. De in allen ernst gewenschte vrede breekt aan. Hij voegde er aan toe, <l«t Ierland geer» ‘i goede staatsmanschap wenscht* i kunstmatige grens zou wordert de kaart van Ierland, vertrouwds lart van de geheele nati® eensge zind zou staan voor vrede en bloei. Ben bevestiging van deze eenheid en een de# tastbare resultaten van de Craig-Collins-overs’ sche memorandum deloosstelling. RATHENAU MINISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. B e r I ij n, 3 1 Jan. (W. B.). De rijkspresident heeft dr. Walter Rathenflu benoemd tot minis ter van buitenlandsche zaken. De Duitsche Reichsbank. Ber 1 ij n, 3 1 Jan. (W. B.) In de hoofdcom missie uit den Rijksdag verklaarde president Havenstein van de Reichsbank, op een vraag van den afgevaardigde dr. Reisser, dat het beheer van de Reichsbank met het doel om zich buiten landsche papieren van waarde te verschaffen, door het reserveeren 'jran een deel van haar goudvoorraad reeds md de Bank van Engeland overeenkomsten had aangegaan. De Bank van Engeland en ook de centrale bank van een ander land zouden een leening verschaffen. Het Duit sche goud, dat naar de kluizen van de Bank van Engeland wordt overgebracht, zal niet gebruikt worden voor credieten op langen termijn voor schadeloosstellingsdoeleinden, maar slechts voor credieten van voorbijgaanden aard. Naar aan leiding van bedenkingen in de pers verklaarde president Havenstein, dat de Bank van Engeland zich borg had gesteld,, dat t® allen tijde op ver langen vergunning zog worden gegeven om he* Duitsche góud weer^ftf te voeren. De ijzerprijzen in Duitschland. Dortmye-d. 31 Jan. (W, B.) Bij de be sprekingen, «e door den staalbónd te Dussel- dorp voor een nieuwe vaststelling der ijzerprij zen gevoerd worden, is onder de groepen, die aan de vaststelling der prijzen deelnemen, een voorlooplge overeenkomst getroffen op den grondslag, dat voor *staalijzer een verhooring van prijs komt van rond 500 Mark per ton, hetwelk zeggen wil, dat de prijs per ton voor de eerste helft van dit jaar op ongeveer 5500 nark wordt vastgesteld. Voor de overige ijzer- oorten zijn de prijzenverhoogingen dienover- ;enkomst’g.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1