'erloren Tehuis door DAVID L/ALL. t het Engelsch rioor UWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Vrijdag 3 Februari 1922. 60» Jaargang 1846 f blad verschijnt dagelijks behalve op Zqn- en Feestdagen ITENLAND. JILLETON. WBACHT, BEKKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER* a. d. U„ OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, VVADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. r.nrs snsch drukt op zichzelven het waarde en wij zijn groot of klein, te If willen. WESSELINK-VAN ROSSOM. neerd. Berlijn, 2 Febr. (W. B.). Naar het Acht f een derde lid van dr. s Duit- ten tijd en Ra de houding der Duitsche volks- lONNEMENTSPRUSt per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad wartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt» per post per kwartaal ƒ3.15, met Zondagsblad ƒ3.80. tmnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA» ize agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. ze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur.; Administratie TeL Int. 32; cti» TeL 545. de zitkamer, naderde Ferguson rs, om wat met haar te praten, soon heel góed, mevrouw Fer- vriendelijk. Ik heb hem zoo af gezien hoewel niet kortelings j ie van St. Bede." eb hem over u hooren spreken. »o, dat hij niet hier kon zijn. Zij ïiversea drukker dan gewoonlijk gemist worden. Wij waren com- vanavond, als hij hier geweest GOUDSCHE COURANT. voort„Ik moet u gelukwenschen dr. Ferguson. Wij houden allen zooveel van die lieve Naomi. Zij is in elk opzicht een prachtig meisje. Ik heb altijd gevoeld, dat haar mooi, sterk karakter op die manier volmaakt zal worden. U zult door haar een gelukkig leven krijgen. Zij zal u een huis geven, dat op een vaste en zekere basis steunt." Er toog een blos over Ferguson’s gelaat en zijn oogen dwaalden de kamer door, maar ble ven niet op Naomi’s gelaat rusten, maar op dat van Joy. Lucy Ferrer’s blik volgde zijn oogen, maar zij kon ze niet peilen. Zij verliet echter Upleys dien avond van twee dingen overtuigd dat Naomi den geheelen schat van haar hart, die oneindig groot aan liefde was, aan Ferguson geschonken had en dat zijn liefde niet met de hare gemeten kon worden Hoofdstuk v. DE CONFERENTIE TE GENUA. P a r ij s2 F e b r. (B. T. A.) Het bericht van sommige bladen, als zou de Frartsche regeering gisteren te Rome hebben doen weten, dat zij de uitnoodiging om deel te nemen aan de con ferentie te Genua aanvaardde, wordt tegenge sproken. Met het bijeenroepen der conferentie bij de staking zijn betrokken, heeft Bonomi alleen het besluit uitgevoerd, te nper^- Cannes genomen door de geallieerde mogend- E 2 7\ L.. fZ*. 3.’(. heden, met inbegrip van Frankrijk. De Fransche Uhr Abendblatt meldt, is ook nog TELEGRAMMEN. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. L ond en, 2 Febr. (N. T. A. Draadloos). De bladen steunen met warmte de meening, uitge drukt door Hughes, den Amerikaanschen staats secretaris, die in de gisteren gehouden voltal lige zitting van de Washingtonsche conferentie verklaarde, dat nooit 'n belangrijker verdrag tot stand was gekomen, dan de formuleering van de maritieme bewapening, welke Amerika, Enge land, Frankrijk, Italië en Japan, thans formeel hebben aanvaard. De Times schrijftPresident Harding en tes hebben een buitengewoon groote per- blad meent, een bek waarbij tieke ae rijkskanselier van buitenlandsche zaken bestuurde houdbaar. Rathenau’s werk greep kons in dat van om komt in de Duitsche gend de meening tot uiting, lijk een de tstelde zichtbaar en baanbare woorden. Hij hield ech- de mededeeling achterwege, die erteld op hun weg van het Cleve roote verbazing kwam over hem. errors den rechten weg verliet, iet de eerste zijn, en die bemin- waarschuwen? Maar op zijn OVERZICHT door de groote meerderheid van volk, dóch ook in het buitenland -ld de benoeming van dr. Walther minister van buitenlandsche zaken d met voldoening worden verno- re minister is iemand die algemeen trouwen geniet. In dr. Wirth, den en dr. Rathenau wordt het Duit- uurd door twee mannen, wier eer- itegriteit onbetwistbaar is; zelfs ischen worden deze beide eigen end. En dat zegt wat I niet in de eerste plaats de man d. Hij is de man van de daad en aden heeft hij reeds een massa rit den weg geruimd, die aan een der verstandhouding tusschen en zijn vroegere tegenstanders, ie eerste plaats, in den weg ston- ADVERTENTIEPRIJSt Uit Gouda en omstreken (behoorend» tot den bezorgkringjt 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bazorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Llefdadigheids-ad verten tien de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer geredureer* den prijs. Groote letters en randen, worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede boekhan delaren, Advertentiobureaux en onzo Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. van ’t vorige jaar was dr. Rathenau t kabinet-Wirth het ministerie voor >bouw op zich nam, waarvan de in het nauwste contact bracht met mesties op het gebied der buiten- itiek. Immers de kwestie van het op den voorgrond bij de aangele- n welker afdoening het afhangt in de toekomst de economische en houdingen in Duitschland zullen !t kabinet-Wirth had zich destijds ld de voorwaarden van het beken-1 ie ultimatum zooveel mogelijk na rbij kwam het voornamelijk aan op ng van den minister voor den Rathenau trad in onmiddellijk len toenmaligen minister voor de he gebieden, Loucheur, en het re et dezen gevoerde onderhandel in- ereenkomst van Wiesbaden, waar in der leveringen in natura aan aaide afspraken werden gemaakt, van den Volkenbond zijn bekende l inzake de verdeeling van Opper de toenmalige minister van bui- sken dr. Rosen en, met hem, dr. De rijkskanselier droeg de porte- nciën over aan dr. Hermes en nam n bqitenlandsche zaken op zich, i echter zoo aan de samenwerking gewoon geraakt, dat men er re- eld Rathenau spoedig weer in een ijke positie te zien. In zijn kwali- j£ vwensman der Duitsche regeering *mber van het vorige jaar Rathe- weer in aanraking met Engelsche te kringen; het ging er toen om, talingen in baar geld die Duitsch- itemte moest do»n, een krediet op de Britsche geldmarkt. Door de Engelsche bankinstellingen om handigheden, waarin het herstel e, Duitschland een som voor te te de heele schadeloosstellings- aan het rollen. Rathenau werkte afwikkeling zoowel in Londen als trfficieuse vertrouwensman mede, es trad hij weer als officieel» af- - sr Duitsche regeering op. De leeft Rathenau in de gewichtigste Hughes esprekingen van den laatsten tijd soonlijke triomf behaald, doch het blad meent. een be* een der r groote banken te Berlijn wilde innen. Het be* drag werd In beslag genomen. B e r 11j n, 2 F c b r. (W B.). Over den kris rieken toestand, waarin de levcnsmiddclenvoor* riening van Berlijn door dn spoorwegstaking verkeert, schrijft het Berliner Tageblatt, dat d® meelvoorraad nog voor minstens oen week vol doende is. Do vrije verkoop van melk aan do bevolking is stopgezet. Belangrijke vleesch- voorraden zijn niet aanwezig. Ter vervanging van de treinen voor het vervoer van vee zullen vrachtautomobielon gebruikt worden. B c r 1 ij n 2 Febr. (W. B.) Tengevolge vaij de spoorwegstaking zijn verschillende bladen in beperkte oplaag verschenen, De Deutsche AH* gemeino Zeitung deelt mee, dat ze voorloopi® maar één keer per dag zal verschijnen. De pa* piervoorraden van de bladen zijn zeer beperkt, B e r 1 ij n, 2 F e b r. (W. B.). Officieel woidt gemeld, dat sabotage aan machines en empla* cementen over het algemeen niet is voorgeko* men. Te Frankfort a'Oder worden echter uit ver schillende locomotieven de roosters weggeno* men. B e r I ij n, 2 Febr. (W. B.). De communisti sche fractie heeft aangedrongen op het onmid dellijke bijeenroepen van den Rijksdag ter be spreking van den toestand, die door de spoor wegstaking Is ontstaan. Erfurt, 2 Febr. (W. B.) In Thüringm on dervindt het verkeer tengevolge van de spoor wegstaking groote stoornis. To Eisenach werd de trein van Erfurt naar Frankfort a/M. door stakend personeel aangehouden. De stakets dwongen de reizigers don trein te verlaten. Keulen, 2 Febr. (W. A.). Tengevolge va» „Neen, lieve", zeide de dominee bedaard, maar zeer beslist, „ft ga niet weer naar bed. Ik ga tijdens den vroegdienst preeken." Mevrouw Ferrors keek hem met groot» af keuring aan. ,,Mr. Stubbs" begon zij. ^Stubbs heeft hiermede niets uit te staan, mompelde Lucy. Ik heb aangeboden „Maar je bent hier gekomen om rust te ne men, Henry." _a,ar„_ »nig Gelegenheden reeds overmatig belaste I schitterend en belanj. laamaast ook het departement 1 van het Britsche rijk, y^ rde, werd on- bovendien tel- buitenlandsche zaken in. Daar- de Duitsche pers overwe- dat het eigen- vanzelfsprekende oplossing is dat man, die de belangrijkste besprekingen gevoerd heeft, thans ook de volle verant- woordelijwheid voor zijn arbeid tegenover het parlement en het volk op zich neemt. Opmer king verdient dat het bestuur der democratische partij, waarvan dr. Rathenau deel uitmaakt, on langs geweigerd heeft hem als vertegenwoordi ger dier partij in het kabinet te delegeeren. De nieuwe minister van buitenlandsche zaken zal alzoo niet als partijman, doch els zaken- minister in het kabinet zitting nemen. Niettemin is hem de steun der democratische partij, welke Rathenau’s benoeming erkent als door de om standigheden geboden, reeds toegezegd. De Duitsche Volkspartij daarentegen heeft de be noeming van dr. Rathenau, wijl deze geschied is zonder voorkennis der partijen die eerlang de regeeringsooalitie zouden moeten vormen, hoog opgenomen en onmiddellijk verklaard voor de toekomst zich hare vrijheid van handelen voor te behouden. Het belastingcompromis loopt hier door gevaar. Zoo brengt de benoeming Rhthenau onmiddellijk al de zoo noodige sche eenheid in gevaar. Een sinds geruim< bestaande controverse tusschen Stinnes thenau moet aan partij niet vreemd zijn. Omtrent de loopbaan van den nieuwen mi nister nog het volgende: Hij werd in 1867 ge boren als zoon van den oprichter der Allge- meine Elektrizitats Gesellschaft Ernst Rathenau te Berlijn. Na voltooiing zijner natuurweten schappelijke, philosophische en technische stu diën, was hij werkzaam in Zwitserland. Daarna leidde hij electro-technlsche werken in Duitsch land, waaivoor hij ook in Frankrijk en Rusland arbeidde. Dr. Rathenau werd vervolgens opge nomen in de Allgemeine Elektrizitats Gesell schaft. Op 46-Jarigen leeftijd trok hij zich ge heel uit 't zakenleven terug, doch hij werd ten slotte als president van den Raad van Beheer der A. E. G. de opvolger zijns vaders. Tijdens den wereldoorlog werd hij door het ministerie van oorlog belast met de organisatie der voor ziening en verdeeling van de noodige grond stoffen. Ten slotte is de talent volle en zeer ze ker merkwaardige man op den voorgrond getre den met veelgelezen letterkundige producten. is het gsheel» verkeer tusschen het betette het nlet-hezerte gebied volkomen stilgelegde* Uit Oostelijko richting zijn hedennacht geen sneltreinen en D-treinen meer gearriveerd. In het bezette gebied zal in verband hiermee <W treinendienst zeer waarschijnlijk eveneens be perkt worden. Het goederenverkeer met het niet- bezette gebied is stopgezet. M a I n z, 2 F e b r. (B. T. A.). Het spoorweg* verkeer in belde richtingen van de llfn Keulen Malnz is niet onderbroken. De afdeeling Maft» van de Reichsgewerkschaft Drutscher Eisen* bahner heeft een proclamatie uitgevaardigd» waarin verklaard wordt, dat de staking zich niet uitstrekt over het bezette gebied en dat de In structies, die door de intergeallieerde comm!** sie mochten worden gegeven, stipt moeten wor den opgevolgd. Daar de spoorwegarbeider» in Elberfeld en Frankfort in staking zijn gegaan» ondervindt het treinverkeer met het niet-bezet* te gebied groote moeilijkheden. Keulen, 2 Febr. (W. B.) Tot nog toe zlfS hier de spoorwegarbeiders niet gaan staken. D® tieinen nanr het Oosten komen niet verder da» Essen en Elberfeld. De opperbevelhebber in hc» bezette gebied heeft bekend gemaakt, dat <k spoorwegarbeiders, die aan de staking deelnM men, .voor den krijgsraad zullen worden g« bracht. Müncher, 2 Febr. (W. B.). Het geheeM personenverkeer is in het Beiersche gebied og langrijk dandeel gehad. De toestand, J dat de moreele grootheid hen meer voldoening de met de leiding der algemeene poli- zal geven dan eenig ander politiek succes, hoe aangelegenheden reeds overmatig belaste I schitterend en belangrijk ook. Door ‘de volken nselier daarnaast ook het departement 1 van het Britsche rijk, vyegt de Times er aan toe, wordt de overeenkomst bizonder gewam- deerd. Zij deden het vanaf het moment, dat ze werd aangekondigd en hun steun was ernstig gemeend. De Times drukt haar leedwezen uit over het feit, dut de beperking van den anhbouw van onderzeeërs, waarop Amerika en Engeland zoozeer hadden gehoopt, niet is bereikt, doch het Wad ziet eenige voldoening in het aanvaarden door de conferentie van de voorstellen tot be perking van den duikbootenoorlog binnen de grenzen der beginselen Van menschelijkheid en in het verbod van het gebruik van gas, of schoon dit niet meer is, clan een punt van be st having. De Daily Chronicle drukt eveneens haar spijt uit over het feit, dat het verdrag betreffende de duikbootvoorstellen niet aangenomen werd. De Westminster Gazette zegtWashington heeft een voorbeeld gegeven aan Euiopa. De mogendheden, voegt het blad er aan toe, hebben alle bijgedragen tot het suc ces van Washington. Amerika heeft ge toond, dat het bereid is zich te onthouden van zijn financieel» overmacht om alle mededingers te overvleugelen. Japan was verzoenend gezind en een goede staatsmanschap staat aan haar creditzijde. Engeland hepft de vredes- en ontwa- peningspolitiek op ieder punt en zonder voor behoud gesteund, op deze wijze een einde ma kende aan vele oude ritieme geschiedenis. De Daily Express meent evenals andere bla den, dat de kracht van het verbod ten opzicht* van duikhooten en gas, uit ondervinding zn) moeten blijken, doch het blad merkt op, dat Washington een nieuwen tijd Inluidt: „Indies* men werkelijk voornemens is zich aan dez» be slissingen te houden, dan zal dat moeten zijn zoowel naar den geeüt als naar de letter. In ieder gevalt is het tekenend Vüur den huldi gen geest der menschheid. Deze geest ontwaakt.” Een andere gebeurtenis van de gisteren ge houden conferentie, welke een goede pers vindi, is de overeenkomst tusschen Japan en China betreffende Sjantoeng. Deze verdragen betref fen de mogendheden, die belang hebben bij den toestand in China. Bizondere voldoening wordt te kennen ge geven door de Amerikaansche bladen over de beslissing van Engeland betreffende Weihaiwel. Washington, 2 Feb. (R.) De Jap— sche delegatie deelde mede, dat sommige eischen, in 1915 aan China gesteld, thans doos Japan worden prijsgegeven, zoo o. a. dat er in vloedrijke Japansche adviseurs zouden worden benoemd om China ter zijde te staan in aange legenheden van militairen, politieken en finan- deelen aard. Voorts ziet Japan ook nog af van andere rechten. regeering behoeft dus ten aanzien der confe-1 van het bestuur, der Reichsgewerkschaft L - rentie van Genua niet meer te doen weten» dat lacher Bisenbahnb npnter, de assistent Thiemei» I gearresteerd op het oogenblik, dat hij I langrijk deel van de stakingskas bij je met de menschen uk het Hoerenhuis omgaat Het zou licht anders hebben kunnen zijn." „Zeker, maar Henry, ik kan toch slecht Mary opschieten. Lk beken, dat ik haar niet begrijp. Zij ia een koude vrouw". „Dat betwijfel ik. Maar noem haar een terug getrokken vrouw. Wij moeten ook in aanmer king nemen, dat zij lot een ander volk, dan *i| behoort. Zonder twijfel zijn de Schotten moei lijk te benaderen, maar hun hart klopt wart» en oprecht en ik heb soms verbazend veel te»* derheid ontdekt bij menschen, waar men da? heelemaal niet verwacht zou hebben". „Ik kan mij dat niet bij Mary voorstellen» Natuurlijk heeft zij Enid nooit vergeven, Henry, Het klinkt verschrikkelijk, maar ik ben over tuigd, dat zij jaloersch van de doode is I" „Dat komt minder xeldzaarti voor bij tweed» huwelijken dan de menschen denkeri, lieve, e» dat vermeerdert dan ook de gevaren, waarna* men bij dat vraagstuk blootstaat". „Wat denk je dan van de verloving F De vorm, waarin de vraag gekleed werd» riep een vage twijfel te voorschijn, die Henry Hunt eerst teruggedrongen had. Den vorige» avond hadden zij de zak heelemaal niet be sproken en bij hun terugkeer naar de Oud» Pastorie was Hunt dadelijk naar boven gegaar^ zeggende, dat hij buitengewoon vermoeid was» „Ik mag hem wel, Henry. Hij geeft mij ee» idee van oprechtheid. Maar een ongelijker paa» is nauwelijks denkbaar. Denk je, dat het slecht» een overeengekomen regeling is F „Dat kan ik nauwelijks gelooven want, aH het dat geweest zou zijn, zou Barclay Speed wel naar iets hoogers uitgekeken hebben. W| schijnt echt in zijn schik, ofschoon Ferguso» noch rijk, nuch beroemd i»"- zij deze aannoemt. De Duitsche volkspartij en de regeering. Keulen, 2 Febr. (W. B.). Volgens een be richt van den Derlijnschen correspondent van de Köln. Ztg. heeft do rijksdagfrnctie van de Duitsche volkspartij met oen groote meerder heid van stommen een verklaring aangenomen, waarin zij de toetreding tot de regeering nut tig acht, DE SPOORWEGSTAKING IN DUITSCHLAND. Berlijn, 2 Febr. (W. B.) Het eigenlijke brandpunt van de spoorwegstaking ligt in Noord- en Wcst-Dultschland, voornamelijk in Saksen. In het district Berlijn is het norma'e spoorwegverkeer stopgezet. Ook in de districten Essen, Elberfeld c*n Munster staat het spoor wegverkeer geheel stil. Verder is ook te Frank fort a/M., Breslau en Hamburg het treinverkeer geheel onderbroken. De regeering neemt overal maatregelen om werkwilligen voor den trein dienst aan te werven. B e r 1 ij n, 2 Febr. (W. B.) In den loop van den dag is in bijna alle Noord-Duitsche distric ten het geheele locomotiefpersoneel in staking yegaan. Het personeel ter begeleiding van de treinen staakt daarentegen slechts gedeeltelijk. Op last der directie had slechts een zeer be- r„ perkt verkeer plaats, daar men eerst een over- r ...j- xicht wenschte te hebben van het aantal werk- le veeten van een eeuw ma- willigen. Uit Berlijn konden nog enkele personen- en lokaaltremen vertrekken. Het meest noodzake lijke goederenvervoer, o.a. van vee en melk, kan plaats hebben. Berlijn, 2 Febr. (W. B.) De bladen mel den, dat Breslau, I handelen Frankfort a/M. medegevoel, dat zijn vrouw voor de armen had. Als zij er niet geweest was, zou hij zich nog meer in zijn ambt afgezonderd hebben. Hij had hun genoeg priesterlijke praal »n dien sten laten zien, maar het Brood des Levens, den wijn van warm, menschelijk medegevoel en daad werkelijke, persoonlijke belangstelling, die geen moeite schuwde, gaf hij in het geheel niet. „Ik bewonder den man, die de vlakten van Sussex op een rijwiel kan doorkruisen, Lucy. Moor dat zou ik niet kunnen. Ik zou wandelen en zou mijzelf oefenen naar ük veronderstel en langzamerhand zou ik het ook zoo ver bren gen." „Je denkt dus, dnt je een boodschap voor Upleys heden hebt, Henry?” vervolgde Lucy met haar ellebogen op tafel, terwijl haar vriendelijke, wat vermoeide oogen hem toeschitterden. Zij hield veel van hem, eigelijk was die band tusschen hen nauwer en zeldzamer dan die ge woonlijk is tusschen broeder en zuster vnn mid delbaren leeftijd en haar eerbied voor zijn werk was grenzenlooa. „Ik weet het niet zeker. Er zei er een komen, daaraan twijfel ik niet, maar of die voor het volk van Upleys zal zijn of slechts voor één mensch, dat weet ik niet. Ik heb reeds zulke vreemde ervaringen gehad, Lucy, en ik stel mij nu tevreden slechts geleid te worden door den Heiligen Geest. Het is de eenige, rechte weg, die ons van nut is en het eenige resultaat, «lot meetelt de geschiktheid om den wil van God te vertolken. „Iemand moet toch zeer door den Geest be zield zijn, als hij dat wil volbrengen. „Ik heb dikwijls gewenscht op je te gelijken.” „Houd dan op mei wenschen, want jouw ambt moest je voldoende zijn voor een klem K a> i,vrouwtje!" zeide hij glimlachend. „Ik ben nooit het begrijpenduitgeput in mijn verbazing ea bewondering, ho» n *5 r e d r. wo.j we Diauen mel de technische hulpdienst te Berlijn, Dresden, Maagdenburg en Munster ivt ■nd i, opgetreden. T« Stettin, Honnov.r, d.‘'^rëwt»kl"lï i>' W 'nïot'-bëwtw geM-1 art a/M. en andere steden is deze dienst - - - gemobiliseerd. Te Berlijn heeft de hulpdienst een beroep gedaan op de bevolking en er op aan gedrongen, dat ieder, die ondervinding heeft op het gebied van het spoorwegwezen, zich bij den technischen hulpdienst zal aanmelden. B e r 1 ij n, 2 F e b r. (W. B.). Naar de Berliner Lokalanzeiger meldt, hebben de spoorwegdirec ties opdracht gekregen de verordening van den rijkspresident in de uiterste consequenties toe te passen. De rechterlijke macht moet in voorkomende gevallen zoo spoedig mogelijk in- ipan- grijpen. Evenals door den commissaris van po- mige iifje te Berlijn is geschied, die de stakingskas sen in beslag liet nemen en enkele leiders liet arresteeren, moeten ook de politie-nutoritciten in de andere steden van het gebied, waar ge staakt wordt, optreden. B e r 1 ij n, 2 Febr. (W. B.). Naar reeds is gemeld, zijn twee leiders van de spoorwegsta king hedenmorgen gearresteerd. Het zijn de voorzitter von de vakvereeniging van Duitsche machinisten en de penningmeester van het dage- lijksch bestuur van de Reichsgewerkschaft. Voorts werden bij eenige groote Berlijnsche banken enkele millioenen mark in beslag geno men, die daar door de vakverenigingen, welke waren gedepo- parc alle r op, Henry. Al rochie nog zoo gemakkelijk, hij zou 1 moeilijk maken. Hij maakt vreeeelijk vcmiwiviiuc ivciiien per ncia wiin uc v»aiiie I de menschen te bezoeken. Nugent ging altijd per ,—g naar de afgelegen parochianen." Hunt herinnerde zich dat, en ook, dat hij zich dikwijls verbaasd en lauwheid, waarmede zijn i ©en schaduw van verlegenheid Dat ik op het laatste oogenblik nog zulk een j folde selfs van bezorgdheid, cKe zijn uitstekenden gekregen heb, was meer dan ik d*ele verdieod en verwacht had.” F<r.n' er ie<a ta vermoeden» gelukUr de afgelegen parochianen." boos gemaakt had over de w. Mrawuciu» zwager zijn plichten, i plaatsvervanger, die zijn beroep meebracht, vervuld had. Hij twij- lik nog zulk een felde niet <4 opvolger had zijn parochie ten vmm?r:oo8<1 Kevorv‘'^- Want Nu^eiw oit één oogenblik zijn af ut Lucy Ferrari keek over de tafel naar het sre- vergeten en miste 5el>e€1 en k- u - laat ven haar broeder en wachtte op hetgeen komen zou. Want dat hij wat anders in den zin had, daarvan was zij zich volkomen bewust. Zij waren toevallig alleen aan de ontbijttafel, de twee meisjes, die om zes uur al uitgegaan waren, waren nog een uurtje In bed gekropen. Toegevend aan het verzoek van zijn zuster, had Hunt gewach' tot den dienst van acht uur. Want het was een koude, mistige morgen, qf- schoon de Paaschzon nu trachtte door de wolken te breken. „Iets werd mij Vrijdag onder het gebed ge zonden een boodschap, die zei<D, dat ik mij naar Upleys moest opmaken. Ik weet niet, waar om ik hier ben, maar ik moest komen. Het was dezelfde ingeving, die mij hedenmorgen aan Stubbs deed vragen, of hij mij zijn preekstoel wilde afstaan." „Henry" je bent vreemd maar je overtuigt •nij", zeide zijn zuster, niet in staat een bewe ring te bestrijden, die haar zoo kalm en vol zelfvertrouwen voorgelegd werd. „Ik denk, dat het hem niet kon schelen." Jlij scheen erg dankbaar. De arme Stubbs ziet er vermoeid en afgetobd uit, ofschoon toch gewoonlijk verondersteld wordt, dat Upleys een gemakkeüjke parochie is." „Hij neemt alles veel te zwaar was de parochie nog zoo gemakkelijk, hij het zich wel n*—u.. vermoeiende tochten per fiets door de vlakte om „Denk je datF vroeg hij glimlachend. „Dat rijtuig was je eigen voorstel. Ik had geen bizonder ver langen einde dezer week naar Upleys te komen; inderdaad was het eigenlijk zeer lastig en ik moest Londen afzoeken om een

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1