iter op. I I I tien KT” 1 iden. K >tel Het Verloren Tehuis. “buitenland^ NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, bbrkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercaeeu.e, nievwer. 60» Jaargang Zaterdag 4 Februari 1922. Ho. 14847 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen Dit gummar bastaat uit 2 bladen EERSTE BLAD. Stroo. I 9 Febr.s DRAMA KLEURKL ite film tonne* dsche r aan» KOOP wou Ju ras n. ai 9 Febr. indri Oitsn. 1IBR10IX veratevlgdu Uit ons Parlement. o, beide Kamera der Staten-Generaal zijn teer aan het werk getogen. FEUILLETON" kerk a. d. U., OUDERKERK a. d. U., OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, omstreken thehootende tot den besorgkringli K >uda an dan besorgkringt n het ZaterdagmmuiMr M -- van den pr(js. 1GEN: 1—4 regel» 2.06, elke regel meer 0J50. Op irt. L) I oep. het Heerenhuis was goed idraiaa 'lliHnrtlMtea 4 W een r, aai iierioi Upleys be- (Wordt varrolfd| Mi met 27 veelbe- 100 door DAVID LZALL. Vfit het Engelsch door Mevr. J. p. WESSELINK-VAN ROSSUM. 16 450 50 vel end LMAN iaal 39. 'rit T *®h dti sovjet-afge vaardigden, sender werkelijke waar* waarmee hij hoopt alle te dezer take strijdende partijen te verzoenen. Wachten we dit bevredi- gingspi odyct af irbericht, morgen van 2. msele in Zweden/ >way. van 4 Febr.: Mas ge Z.W. tot W, olkt met tijdel irk< «nbuien, in het i zelfde tempera» ten. LT. r. 1022. 'evoerd 10 wageog| kwaliteit f 64,od 60.09 A f 68JkM ADVERTENTIEPRIJS: Uit Goud* en 15 regels 1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van bi- 15 regels 1.55. elke regel meer 0.80. Advert* bijslag op den prijs. Liefdadigheida-advertentiïn u INGEZONDEN MEDEDEELINl de voorpagina 50 honger. Gewone advertentlën en ingezonden mededeellngen b(j contract tot seer gareducaar* den prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen Worden ingezonden door tunechenkomat van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. (iOIDMUE IdlRi V1’ OVERZICHT. Een sociaal-revolutionair over *t tegenwoordige Rusland. Verleden Maandagavond heeft Viktor Tsjer- nof, die als leider der sterkste partij, der so- ciaal-revolutionairen, in 1917 tot voorzitter werd* gekozen van de Russische Constituante, te Ber lijn gesproken over den „tegenwoordigen toe stand in. Rusland en de houding der sociaal-re- volutionairep". Sinds 1917 is de sociaal-revolu- tionaire partij in verschillende groepen gesplitst., De rechter vleugel onder Awksentjef heeft toe nadering gezocht tot den linker vleugel der ca detten, die onder leiding stond van Miljoekof, terwijl de links zich oriënteerende sociaal-revo- lutionairen al van te voren met de bolsjewisten een coalitie hadden gevormd en sindsdien, tij delijk in de oppositie, actief aan *t politieke le ven in Rusland hebben deelgenomen. Leider van de centrale groep, die ten opzichte van de ont wikkeling in Rusland een afwnchtende houding heeft aangenomen, is Tsjernof gebleven. Men mag zijn uiteenzettingen in de eerste plaats be schouwen als de rechtvaardiging van deze po litiek DE STAKING IN DUITSCHl AND, Berlijn, 5 Febr. (N. T. A. Draadloos.). De toestand betreffende de spoorwegstaking ft sedert hedenmorgen onmiskenbaar ernstiger ge* worden. Zeer ongunstige berichten zijn ontvan* g'en uit Oost-Prulsen en het Rijnsch-Westfaak sch» industriegebied, waar de kolenzendinge» geheel zijn stopgezet en ook de kolen transpo m ten voor de Entente niet meer plaats hebben. Bij de machinisten en het treinpersoneel heb* ben zich in vele gevallen ook de bureaubeamb* ten, chefs, wisselwachters en rangeerders aan* gesloten. De door de staking berokkende scha* de wordt per dag bij het spoorwegbedrijf al* leen op hondei dnegentig millioen mark ge schat, waarbij de nog veel grootere nadeelen voor het geheele economische leven buiten be schouwing zijn gelaten. Berlijn, 3 Febr. (W. B.). De DtritsdÉ bond van vakvereenigingen heeft zich heden morgen opnieuw tot de bevoegde rijksantoritei- ten gewend om een bemiddeling tot stand t« brengen tusschen de Reiclwgewerkschalt Drut* scher Eisenbahnbeamten en de Eisenbahner* beiterverbttnde «enerzijds en de regeêring en het ministerie van Verkeerswezen anderzijds. In een bekendmaking van het AUgemeins Eisen- bahnerverband wordt naar aanleiding daarvan den arbeiders aangeraden den dienst te blijven waarnemen, zoolang dit door den loop der ge* beurtenissen niet onmogelijk wordt gemaakt Berlijn, 3 Febr. (W. B.). De rijkspresl* dent heeft den rtyksk*nselier in kennis gesteld met het verzoek van den voorzitter van den al* gemeenen Duitschen bond van vakvereenigingen om den vertegenwoordigers van den bond, iis verband met de staking, eep onderhoud te ver- leenen. De rijkskanselier heeft daarop den voorzitter van genoemden bond laten weten, dat hij bereid was de vertegenwoordigers van den bond in den loop van den namiddag te ontvan gen. Berlijn, 3 Febr. (W. B.). Op enkele plaat sen in het rijk werd sabotage gepleegd. Zon werd in Münster (West fa Ion) de lichtkabel door gesneden, In Kdnigsberg in Neumark vielen ma chinisten den stationschef Iprtip. Berlijn, 3 Febr. (W. B.). Bijna alle wis selwachters en opzichters der groote stations hebben het werk neergelegd. De arbeiders der werkplaatsen te Potsdam staken niet. Bijna over al is de technische noodhulp werkzaam om het alemoodigste levensmiddelen- en personenver keer mogelijk te maken. De spoorbanen worde» bewaakt. Berlijn, 3 Febr. (W. B.) Naar van be* voegde zijde wordt meegedeeld, is intussch-R op de meeste plaatsen de technische noodhulp aan ’t werk gesteld. Men hoopt daardoor ho< De Tweede Kamer aan de voortzetting van 'den voor Kerstmis niet beëindigde begrootings- arbeid, de Eerste Kamer allereerst aan de nieu- We Dienstplichtwet. Om met deze laatste te beginnen, ■temmen tegen 13 heeft de Senaat de ■prokij wet-van Dijk goedgekeurd, op twee link- ■che afwijkingen na Links tegen Rechts. Iets nieuws heeft de behandeling van deze wet in de Eerste Kamer niet opgeleverd. Het kon ook moeilijk anders. Ook hierd raaide het debat om de vraag van de verzwaring van lasten. Wat de kosten betreft, daar kon de minister geen pre- Ciese opgave van geven. Maar dat is juist voor mij en eenige mijner priend, verklaarde daarop de heer Kraus, de re den om tegen het ontwerp te stemmen. Wij acht ten de uitgaven, waarvan we den omvang niet kennen, niet gerechtvaardigd, waar wij een klein, paraat leger voldoende voor ons land achten. De heer Van der Feltz legde een dergelijke ver klaring af en de heeren lieten zich door de iet wat pathetische ontboezeming van den héér Idenburg, dat de minister te eerlijk was om cij fers te geven, die later wellicht onjuist zouden blijken, niet van hun voornemen afbrengen. Met hen stemden tegen de vrijheidsbonden» Smeen- ge, van Nierop, de Boer en van Houten, de vrij- zinmg-democraten Dojes, Slingenberg en van Embden, de sociaal-democraten mevr, Pothuis- Smit, Mendels en Polak, terwijl de aanwezige leden der rechterzijde, alsmede de vrijheidsbon- ders Fokker en Geertsema er voor stemden. Met 87 tegen 13 stemmen werd aldus het ontwerp goedgekeurd. eerste voorwaarde voor vriendschap elkaar onbewimpeld de waarheid te zeggen. ten, 5 christelijk-historischen en antirevolutio nairen en de heeren Wijk en Braat. De volgende aanval was gericht tegen de Ka- tot deze economische beteekenis is de politiek** mers van Arbeid en ook hier was een bonder, ditmaal de hfeer Bijleveld, de aanvaller. Geen goed woord is er over deze instelling gesproken. De heer Bijleveld vond handhaving ontoelaatbaareen uitgebloeide bloem noemde de heer Schaper dit instituut en dr. Beumer vrqeg een ministerieele toezegging om tot af schaffing van deze Kamera te geraken. Minister Aalberse wilde nog even wachten op het advies van de commissie voor de bedrijfsorganisatie uit den Hoogen Raad van Arbeid, maar de toon van het ministerieele antwoord verried reeds, dat mr. Aalberse geen traan zal wegpinken over het ver dwijnen van deze Kamers. De heer Bijleveld trok ten slotte zijn amendement, dat een principieele uitspraak wilde uitlokken, in, na de toezegging dat de regeering een eventueel advies tot op heffing onmiddellijk zal opvolgen. De volgende halte vormden de subsidies voor de internationale en de Nederlandsche regeering voor wettelijke bescherming van arbeiders, resp. f2000 en f1000. Voor*/ laatstgenoemden post oordeelde de heer Drion niet langer noodig en het volgende jaar zou de liberaal een amende ment indienen, indien deze post dan nog op de begrooting zou voorkomen. Minister Aalberse wilde vermindering of schrapping voor 1923 overwegen, doch reeds deze toezegging van overweging lokte de heeren Nolens en van den Tempel uit hun Roomsch-socialistische tenten, waarna de minister zich haastte er op te wij- uuigcn ikuikh ueiuoiu, o zen, dat hij nog niets definitiefs had toegezegd, weinig kunnen geven, hoe weinig xulh Alleen zal men het volgende jaar een gron- a digs herziening moeten 1J... -ff- „„L- sidiies, zei mr. Aalberse en men mag vragen, waarom dit niet reeds geschied i s in dezen tijd van drukkende belastingen, dalende rijksmidde- len en groote tekorten.... Vermelden we nog, dat minister Aalberse be- der boeren uiterst gering. Uit deze wanverhouding, die de Russische boer zeer goed gevoelt, vloeien telkens weer die opstanden voort, die als een keten door heel de geschiede nis der sovjetregeering is getrokken. Die opstan den, waartoe ook de muiterij van de matrozen te Kroonstad moet worden gerekend, omdat zij, naar Tsjernof meedeelt, door teruggekeerde ver lofgangers, die in de dorpen van hun geboorte land de ontevredenheid hadden leeren kennen, was ontvlamd, kunnên echter, zooals ook de ge schiedenis van andere landen leert, alleen nooit r- tot het doel leiden, daar ziji noodzakelijkerwijze „versnipperd” blijven, zoolang hun de stedelijke avantgarde ontbreekt De taak om deze avant- garde te vormen, valt in de eerste p'aats aan de arbeiders ten deel en bovendien aan de intel- lectueelen. De voorwaarden voor een ingrijpen van deze twee groepen bestonden echter tot dusver nog niet. Ook na de eerste ontnuchte ring werden de niet-Communistische arbeiders van een strijd tegen de sovjetregeering weer* houden door de gedachte, dat men bij de Mos- kousche machthebbers toch met een regeering had te doen, die door de arbeiders zelf aan ’t roer waren gekomen j het gevoel der klasse- solidariteit sprak Her dus een woordje mee. Daarbij kwam nog de, zij 't weinig logische, maar toch psychologisch begrijpelijke overwe ging wanneer ons de bolsjewisten, die ons toch de grootste dingen hebben beloofd, ons nu zoo BB„. geven, hoe weinig zullen wij dan olgende Jaar een gron- *nn de anderen kunnen verwachten. De in Rus - houden van alle sub- *and blijvende intellectueelen op hun beurt wa ren na sabotagepogingen van korten duur, een voudigweg door e^onomischen nood gedron gen, den bolsjewisten in de armen gedreven en de steeds verdergaande uitbreiding van 't re- geeringsapparaat brengt Tsjernof niet alleen tot zig is aan een uitvoering der Ziekteverzekering, d® in ’t we^en valdijen communistische!» staat liggende bureaucratie terug, die trachten moet bij het voortdurende „wurgen” van 't particu liere initiatief de individueele krachten op de ambtenaarsposten dienstbaar te maken voor den staatvolgens Tsjernof speelde mede een rol de tactische overweging van Lenin, dat de gevaar lijke elementen der intellectueelen het beste waren te „vangen” door hun brood te geven. Tegenwoordig zegt Tsjernof zijn er reeds teekenen, die wijzen op een omkeer. De nieuwe «•'-«nnminrhe politiek der sovjetregeering heeft groote onrust onder de arbeiders gewekt. Zij voelen zich onbeschermd tegenover de invasie yan 't kapitalisme. Hun vroegere strijdorganisa ties, d e vakvereenigingen, zijn veranderd in openbare machtbestuur. Voor actieven strijd zijn zij dus ongeschikt geworden. Maar bizon- der kritiek is de toestand der arbeiders ten op zichte van den voomaamsten ondernemer, den staat zelf, die Qver de vakvereenigingen beschikt. Met den verderen overgang tot het kapitalisti sche systeem meent Tsjernof dan ook op een scherpe houding van verzet der arbeiders Ie kunnen rekenen. De intellectueelen voelen zich bij het aftakelen van ’t bureaucratische systeem, dfat natuurlijkerwijze hand in hand moet gaan moet gaan met den terugkeer tot de oude eco nomische vormen, bedreigd in hun moeizaam verworven bestaan. En daarom, meent Tsjernof, begint in hen weer^ de oude haat jegens de dezen hoofde meent Tsjernof te kunnen Ivan Genua noch een herziening merkt, dat de geheele gemeente ademloos aan zijn lippen hing. Lucy In haar kleine, nauwe bank naast de groote ruime bank van het Heerenhiris, werd vervuld van verbazing en een geheime vieugde, die haar geheele wezen doordrong. Zij was ook geholpen geworden en zij dankte God voor dat gewijde leven «n alles, waarvoor het zorgen moest. Terwijl zij een of twee keer naar haar bloed verwanten in de bank van het Heerenhuis keek, was zjj getroffen doer de uitdrukking op het ge laat van Barclay Speed. Zij kende de verhouding van Speed tot de kerk, waarin ze nii zaten en waarin zij nooit anders zouden zijn dan vreem delingen, omdat zij haar leer of haar geloof niet konden begrijpen, noch aannemen. Dikwijls had zij Mary smalend over de Episcopaalsche kerk hooren spreken, van de uiterltjke afhanke lijkheid van vorrrt en rituaal om invloed of geestelijke macht uit te oefenen. En zij zag, dat Mary verbaasd was Ja zelfs meer dan dat, dat zij geboeid was en geheel on der den indruk. Het was werkelijk een uur van buitengewone geestelijke verheffing in de parochiekerk van Upleys, een Paaschdag die lang in de gedach tenis der menschen bleef en vruchten droeg, waarvoor Vickary Hunt, indien hij dat verno men zou hebben, God* sou gedankt hebben. Hij eindigde door met een innemende stem een beroep op hen te doen en hij verzocht hun de deur van hun levens en hun harten wijd open te zetten om den Paasch-Gast te ontvangen. Toen ging hij naar beneden te midden van do lichte beweging, die volgde op de groove ontroering, welk» door de kerk waards, als de vleugelslag van een engel. Toen Hunt later zijn hoofd ophief van den koocatoel en naar de bank keek, waar Heriot (schip, De Russische r» ion A.-G. te Benj| vliegdienst opgesj vliegdienst ingest fsbergen en Mosei toekomende schadevergoeding, norh een i op den Volkenbond, noch een ontvangst 1 borgen voor hun bedoelingen, moest tengevolge hebben. Poincaré verklaard», dat hij slechts naa® Genua zou gaan, als het programma van da conferentie goed zou zijn vastgesteld en de voor waarden ervoor behoorlijk omschreven. Hij voegde er aan toe: De buitenlandsch» politiek van Frankrijk behoort te steunen op de onver korte handhaving van de bevoegdheden van do commissie voor de schadeloosstelling en van die van den Volkenbond. ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal /L25, per week 17 eent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 8L GOUDA» MJ onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux sjjn dagelijks geopend van 9—4 uur.; Administratie TeL Int 12; Redactie TeL 545. "J? maar Tom denkt, dat hij dat allemaal toen zal en daarom voorziet hij hem met de ■«luwen yan den oorlog T «Speed is een scherpzinnig man, Lucy en zon- I Li Mr dat hij daarmede het ge- Rik van zijn dochter verzekerd heeft”. «oomtijdte ben ik niet zoo zeker van zijn “ide Lucy, met een zachten h' l‘jkt veel op een groot kind. Men I *an kem «turen waarheen men wil". «Geloof mij, dat is een oppervlakkige mee- W omtrent zijn karakter”, reide Hunt terwijl n/jZI ^#8tst® mondvol koffie nam. «Zeg, ken 7.vba>lio‘keek hebben tot half elf I de een o» an anders uitjij brengt wat men een „geeste- I w*t '7rh®ffinK~ noemt, mee". hear bij de deur, toen zij de kamer I a,. P®*™® hoorde zij hem den sleutel I deur der bibliotheek en vermoed- I hij op zijn knieën bad. I tijd dat de klokken haar vroolijk fww voor den tweeden kaer dien morgen over gezeten had, was hij geenszins verwonderd te ontdekken, dat deze verdwenen was. De inspanning had hem bf vermoeid öf hem ongeneigd tot spreken gemaakt. Maar Hènr^ Hunt haastte zich niet hem te volgen; hij bere kende niet eens welken uitslag zijn preek gehad kon hebben. Hij was nooit ongeduldig, om den uitslag te vernemen, daar hij door zijn rijke er varing wiat, dat Gods molens langzaam malen» Hij werd nog een poosje opgehouden in de ron» «istoriekamer, waar verschillende oude vrienden op hem toe kwamen om hem woorden van wel kom en dankbaarheid toe te roepen. Toen hij ten laatste weggaan kon, sag hij dat de menschen uit het Heerenhuis in den tuin vaa de Oude Pastorie waren achtergebleven, klaan* blljkelijk om op hem te wachten. „Dat was een grootsche preek, dominee", zei Speed met de grootste hartelijkheid. „Een preek, die mij het hart verwarmd heeft! Ik zeide nH tegen Mary, toen wij het taxisped zijn afgeko men, dat w(j ons oordeel omtrent het preekew in d<* Ehge lach» kerk moeten herroemen.” Vickary Hun» glimlachte, schudde hen alleO hartelijk de hand, maar gaf geen mondeling anfe woord. Toen hij bij Ferguson kwam, vroeg hij dem* of hif Heriot in de kerk gezien had. Jferiot?” herhaalde Ferguson op verwonder* den toon. ,Jk wist, dat hij m de buurt was, wang hij ging gisteren In mijn trein naar Digswell» Wet is er met hem na den dêanat gebeurd* Weel u ook of hij alleen waaF het park lieten weerklinken, was de zon schitte rend tevoorschijn gekomen en een dicht opeen gepakte menigte woonde den dienst in de Upleys Kerk bij. De kerkbank van hét Heerenhuis was goed bezet, maar de meeste oogen keerden zich met warme genegenheid en een welkom erin naar het koor, waar Henry Vickary Hunt in een bank zat. Toen de rector zelf den tekst las een aanwijzing dat de predikant van St. Bede hoogst waarschijnlijk zoy preeken ging een trilling van verwachting door de gemeente. Er waren zeer veel vreemden, want Paschen brengt menigeen terug naar den huiselijker haard en Upleys was sedert korten tijd bekend geworden als een gezonde, rustige plaats waar versterkende vacantie kon doorgebracht worden tegen zeer matigen prijs. Rechts achteraan, bijna verborgen achter een der pilaren, zat een groote, schraal uitziende man, wiens voorkomen de aandacht trok en die donr minstens twee menschen, hier Toen Vickary Hunt zijn oogen gedurende een kort oogenblik over de gemeente liet dwalen, terwijl hij misschien naar een bekend gezicht zocht, of naar een, dat hem bezielen zou, bleef zijn blik op Heriot Duncan rusten en hij wist, ncuucn ipi imu eu door een plotseling trillen van zijn innerlijk be- -Zeker. ft ben blij, dat ik je hier heb, Henry, wustzijn, dat die man in zielenood verkeerde en of andere manier zien de dingen er dat God hem daar gebracht had. Het wekte bij hem geen verbazing, dat Heriot en hij zich te zamen in de kerk van Upleys be vonden kij dacht er zelfs niet over na, hoe Heriot daar wel gekomen zou zijn, ofschoon hij die eenvoudige verklaring van Ferguson niet ge hoord had. met menschen ondervonden, hoe groote ge volgen dikwijls door een eenvoudige handeling verkiegen waren. Al zijn er geen wonderen in de gewone beteekenis van het woord, zoo is er, boven eiken twijfel verheven een volmaakte over eenstemming tusschen de geheimzinnige werkin gen der natifur en den God der natuur. Daarom stond, toen Hunt den lagen, gebeeld- hoirwden preekstoel in Upleys Kerk betrad, hem zijn boodschap helder voor zijn eigen geest en hij wist dat, al zou die geen ander pntroeren, zij haar weg zou vinden rechtstreeks naar het hart en de zaal van Duncan Heriot. Het was geen preek voor Paschen in den eigenlijken zin van bet woord. Instede van te blijven bij de vreugde, bij de vervulde belofte, bij d» Opstanding, koos hij tot onderwerp het aardsche leven van den Mensch Jezus Christus. Hij sprak voor de vuist weg, geheel zonder in spanning en het gelaat van Duncan Heriot voor hem gaf hem een heilige inspiratie. Eerst begon hij bedaard en schetste de onver- getelijke geschiedenis en begon die toen vlug toe te passen op het leven der menschen. Met zekere, vaste stem gaf hij in ruwe lijnen de nood zakelijkheid aen voor vrouwen en mannen om hun levens te vormen en de hervormen naar dat groote voorbeeld. Het is eert door den tijd uitgeslefen onderwerp, dat van der preekstoel behandeld is en he. is bekend, dat mannen en vrouwen daardoor min der van begeerte en heilig verlangen vervuld werden, dan wel van een soort hopeloos begrip gelijkheid ooit dat hooge ideaal te bereiken. Maar Vickary Hunt blies dit ideaal leven en adem in en zoo werd het voor hen niet slechts een mogelijkheid maar een gebiedende noodza- Zijn leven was vol van sulk» verrassingenI kelifkheid. daar aa dog had Hf bti zün geestelijken omgang Het ia niet te veel gezegd, wanneer men op- ssel, Z*idp!asp<A IXioemd mr. M ier. Wat de Tweede Kamer betreft, de begrooting foor Arbeid was reeds vóór het recès aangesne- len. De behandeling was toen geschorst in ver- M>nd met de bekende bezuinigingsmotie Oud iJresselhuys, welke later, na de zeer bevredigen de regeeringsmededeelingen bij het algemeen debat, kon worden ingetrokken. Het eerste punt van debat vormde de door mi nister Aalberse voorgestelde uitbreiding van ’t aantal districten van de Arbeidsinspectie, waar voor in totaal f76.300 was uitgetrokken, een bedrag, dat intusschen reeds met f 5900 is ver minderd, terwijl het uit de discussie niet geheel duidelijk werd, of nietijinstelling van hét nieu we district wel het geheele bedrag kou uitspa ren. Het standpunt van den heer Drion was deze nieuwe uitgave is niet onvermijdelijk en in *der geval geen nieuw ambtelijk centrumbo vendien is uitvoering der geheele Arbeidswet 1919 niet gewenscht vóór de wijzigingen, die de minister wil aanbrengen, zijn ingevoerd. Dit Scheen een logisch standpunt, doch minister Aalberse gaf geen kampnu er ruiih 600.000 personen onder de Arbeidswet vallen, tegen *00.000 onder de oude wet, was, mede in ver band met den achterstand t a. v. de Hinderwet, het nieuwe district noodig. Met 55 stemmen tegen 23 heeft de minis ter zijn 11e district gekregen. Tegenstemmers Waren de Vrijheidsbond, de vrijzinnig-democra- Rusland voor een nieuwte revolutie rijp beginnen te worden. Aan een vreedzame politieke evolu tie van het heerschende systeem, die paralel gaat met de economische democratisatie, wil Tsjernof niet geloovenalgemeen» verkiezin gen zouden de bolsjewistische ideologen niet kunnen toelaten, daar verkiezingen, naar Lenin heel goed weet. Voor de bolsjewisten zouden uitloopen op qgn eclatante nederlaag. De Voss. Ztg., die Tsjemofs uiteenzettingen weergeeft, wil het voorkomen, dat Tsjernof de zaken in dit opzicht wat eenzijdig beschouwt aan het uitschrijven van algemeen» verkiezin gen denkt volgens het Duitsche blad in ”t Krem lin stellig niemand, maar er viel over tal vnn nanduidingen te beschikken, waaruit zou zijn af te leiden, dat de bolsjewisten niet heetemaal zonder succes de boeren op hun hand beginnen te krijgen en hun een zekeren invloed te ven* leenen. De instelling van de belasting in natura aldus de Voss. Ztg. heeft ook een groot» politieke beteekeniswant wanneer tot dusver de régeering in principe héél de opbrengst van den bodem voor zich opeischte en den boeren slechts een deel liet te hunnen eigen behoeve, had jij door het decreet, waarbij een bepaald quantum werd vastgesteld, dat moest worden ingeleverd en den boeren verder de rest werd gelaten, principieel ook het eigendomsrecht der boeren op den grond erkend en zoodoende den voomaamsten eisch der boeren Ingewilligd. De benoeming van een boer, Kalinin, tot het hoog ste ambt in den staat, aan ’t hoofd van ’t cen trale uitvoerende comité, het gebruik maken van de diensten der vertegenwoordigers van de boe ren in alle mogelijke sovjetambten, beteekenden verder een, zij ’t stellig ook maar kleinen, stap op den weg om nan de landelijke producenten politieken invloed toe te staan. Dit was dus in zekeren zin ook een democratisch» concessie. TELEORAMMEII. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. Washington, 3 Febr. (R.) Slechts twee verdragen zullen worden gebaseerd op het be sluit van de conferentie nopens China. Het een» betreft de belastingtarieven, het andere de open deur en de eerbiediging van China's souvereini- teit, onafhankelijkheid en integriteit. De over blijvende resolutie zal «rorden aangeboden in de voltallige eindvergadering, in den vorm van een gemeenschappelijke verklaring omtrent de poli tiek, aangezien het onmogelijk is gebleken deze verdragen op te stellen tegen de voltallig© ver* gadering van morgen. Maandag wordt weer een voltallige vergadering gehouden, waarop Har ding een rede zal houden tot de hoofden der delegatie*. DE CONFERENTIE TE GENUA. P a r ij s, 3 F e b r. (B. T. A.) De Temps meldt, dat Millerand op het Elysée Poincaré, Bourgeois en Viviani heeft ontvangen. De conferentie duur de ongeveer twee uren en was gewijd aan de bespreking van een aantal vraagstukken, waar mee de conferentie te Genua zich zal moeten bezig houden. P a r ij s, 3 Febr, (Havas). Bij de verklaringen van Poincaré in de Senaatscommissie voor bui- tenlandsche zaken zeide Dottmergue, de voorzit- ter van die commissie, dat de uitdrukkelijke mee bol sje wis ten wakker te worden. Ining van de commissie was, dat de conferentie Uit dezen hoofde meent Tsjernof te kunnen Ivan Genua noch een herziening van de verdra- vaststellen, dat geleidelijkweg de toestanden in gen, noch een vermindering van de aan Frankrijk Naar Tsjernof vaststelt, zijn de Russische producenten de boeren. Maar in tegenstelling en de Ka- lot deze Vrijheids- invloed

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1