1 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer* kerk a. d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Bet Verloren Tehuis 60» Jaargang Maandag 6 Februari 1922. o. 14848 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen tr BUITENLAND. FEUILLETON. 1 I n Ingezonden Mèdedeelinqen, Berlijn, 4 I’fbr. (W. B.) De toestand is t. De Engelsche gedeiegeerdeh ter conferentie n Soerabaya naatf van Hamburg zich tam. van Newpod k van Amsterdaai tar van Batavia neat ear Batavia, vena West tsch BuenoJ •oet Afrika, pas^ Amsterdaafe, Rotterdam, pa* terdam, vertreÜ Rotterdam nee* Ud (Woedt wrrolc^ Lustralis te Genog a near Rotterdam^ INGEN. Rotterdam terwijl gerezen over Gcoffn zien he naar iha. i Hong Kong naeg deaux. naar Mk wnborg te n Rottendam M an Arica naaf Amsterdam naat mua. m naar )en aan. a SeviHn near New Orleans van Batavia naar 47 fl 35 ven staan, dat dit niet wilde zeggen, dat zij, het zij d e j u r e, hetzij d e f a c t o de relaties weer heeft aangeknoopt." wil, wan- >rden als ver- er naar Rotterdam^ plaatsruimte >mst van Bollede boekhan- iag> vóór de plaatsing ird te z(jn. raar Amsterdam^ op economi- Rusland ook am naar iux aan. ïs naar Amsten 'ut Beachy Headl naar Rotterdam^ is. van New York H| fiOUDSCHE COURANT. M. Bsse de Negr| Td, was freule df assistente voor d< he anatomie, vers liteit te Utrecht, hl »an de Ktyiinkbilog i een bijdrage nane inisme gekweekt taf npliceerd mali<n»< et verslag Her Koa renomen. Bij haag zij het praedicaat t, dat zij een inag vervangend lid den et afnemen van het op erkenning van directrice van hd Heythuizen; sterdam, schilder^ van Genua naai Galle. naar Java, kwflif r Batavia, jmm tterdam, vertroM TEI.EfiRAMME*. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. Washington,4Febr. (R.) Men verwacht, dat Harding de vlootovereenkomst en andere verdragen enkele dagen na de onderteekening bij F(<» ik ^unligl>tZcgp.g«Lrwk,l>ebikop wajchdagtent minrtk tijd, om op m'n nog kot te dcni SunlighU^gep «M LCVBQ-d ZUOWB *U**0Dt>A>KN vaw gaarne naar Bain toe wandelen van als je meekomen wilt. Mijn voornaam ste doel is, te ontdekken, waarom Heriot zoo haastig de kerk verliet!" „Het lijkt vreemd vind je niet dat hij daar heel alleen was", zeide Naomi peinzend. „Vertel mij eens wat van de Bains. Brengen zij, zooals vele andere artiesten, hun Zondegen nog al losbandig door?" „Ik ken ze niet genoeg, om dat te kunnen zeg gen. Mevrouw Bain is zeer bekoorlijk en ik zou gaarne hebben, dat je kennis met haar maakte. Natuurlijk zijn zij zeer arm.” „Waarom zeg je dat, Dan?" vroeg Naojmi, bij na alsof die woorden haar pijn gedaan padden. „Geloof je, dat ik om geld geef, zóó dat ik al leen kennis wensch te maken met menschen, die het hebben?" door DAVID LYALL. Uit het Engelsch noor «ew. J. p. WESSELINK-VAN ROSSUM. 17 i. mÜ zoo toe, want hij zat achteraan de banken, naast de weeskinderen. Hij dodelijk na de preek weg. Blijft hij nier ge- «rende „week-end", zei u dat niet?" 0, met Peter Bain* den sdulder, in zijn op- *ekie te Digswell." «O, dan zien wij hem misschien nog wel. Digs- is niet ver weg. Wel, lieve, en hoe voel je je ,U a18 verloofde jonge vrouw?" Dit zeide hij gen Naomi, die met duidelijke belangstelling ■•“rhat gesprek geluisterd had. ^„Waarom tracht u dat zelf niet eens uit te om Henry?” vroeg zij en bracht haar ?aar ,^aar gericht, om den blos te verber- JT’ i n Z1^' ondanks zichzelf, naar haar wangen •w de stijgen. Jk moet vrijgezel blijven voor het vertrouwen welzijn van de familie. Kom eens hier, J^aje en vertel mij eens, hoe jij het zoudt vin- «V verloofd te zijn." -‘ieelemaal niet prettig, om Henryf Ik zou veel fahebben, dat u zich verloofde”, antwoordde onbeschaamd. „waarom staan wij allemaal hier, moeder? dokter Ferguson binnenkomen op soevereine rechten worden interventie plaats heeft in 1 aangelegenheden. Eén kort gedeelte willen wij nog vermelden uit Tsjitsjerin’s beschouwingenHij maakt de 1 opmeiking, dat, terwijl de Amerikaansche lief- 1 dadigheid een nobel en humanitair werk heeft verricht, de Amerikaansche regeering blijk gaf van on verzoen lijke tendenzen „Al heeft de Amerikaansche regeering graan geschonken, r niettemin is zij volhardend op ’t standpunt blij- t Een talent vormt zich in stilte, een karak- in oen stroom des tijds. aar Pacific Kus^ risco. terdam naar Neut uur van Boulogne intwerpen te RoM ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geacluedU Franco per post per kwartaal ƒ3.15, met Zondagsblad ƒ3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* bij onze agenten én loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur.j Administratie TeL Int 82j Redactie TeL 545. mbtenaressen, king eeft Nederhnd k witsj Rakowski; de voorzitter van den raad van volkscommissarissen der republiek Georgië Polycarpe Goerguenowitsj Moidavani; de volkscommissaris voor han del, buitenlandsche zaken en voedselvoorziening der Armeensche republiek Alexander Ar tem i e I its j Ba.czadiane; de voorzitter van den raad van volkscommissarissen van de republiek Boekhara Faïseulala Khod- mg bestudeeren en tevens de jaef. de van buitenian<3sche Mken "j. Oosten «i t Frowch-En- ropllbIi(,k VB„ Verre Ooste„ J.cob De- v i d o w i t s J. Bovendien zijn, nog Wd van de de legatie drie vertegenwoordigers van vakvereni gingen en werkliedenhun namen zijn Alex- j»iau« ivui vi .irewt, |j«der Gabvrilowitsf Achonkof, -bela"!2S! r„“ n.“?. Thimotheus W la d I m i r o w 11 si Se- pronof en Jan Ernestowitsj Radd- soetak. Het zijn de namen van bovengenoemde gede legeerde, die Tsjitsjerfn aan Bonomi heeft ver zocht mede te willen deelen aan de regeeringen, welke zullen verschijnen ter conferentie van Genua. Op de bijeenkomst van *t centrale pan-Rus- sischo comité, waar de sovjetdelegatie voor Genua werd aangewezen, is door Tsjitsjerin een lange rede uitgesproken, waarbij hij vooral ge legenheid vond met woorden vol lof te gewagen van „het Engelsche politieke dóórzicht", verte genwoordigd door Lloyd George, die, sinds 1919, heeft aangedrongen op de noodzakelijk heid om met sovjet-Rusland te onderhandelen, ondanks het verzet van Clemenceau en Chur chill, wien het er om te doen was Rusland vol komen te ruïneerén. De leuze van Lloyd George, zegt Tsjitsjerih, is: „vrede en handel", die de opvatting weergeeft van de voornaamste han- delskringen in Engeland alsmede der Britsche werkliedenorganisaties. En dit, voegt Tsjitsjerin eraan toe, is ook de leuze van Rusland. De Rus sische volkscommissaris voor buitenlandsche zeken is dan ook van oordeel, dat de resolutie van Cannes, waarbij Rusland naar Genua wordt ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (behoorendo tot den bozorglrring)i l—ft regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring! 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentión In het Zaterdugnummer 20 bUslag op den jjrüs. Llefdadlgheids-adverlentiën do helft van den prijs. INGEZONDEN MED^D.EELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer ƒ0,50 Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereducfler* den prijs. Groote letters en randen worden berekend naqr pl Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkoi delaren, Advertenticbureaux en onze Agenten en moeten daa| aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekeiJ gewezen oorlogsschepen zal waarschijnlijk bin nen enkele dagen worden stop gezet. De verga dering van Maandag zal worden gekenmerkt door de onderteekeexing yan het vlootverdrag, het verdrag nopen» de duMooten en de Vergiftigde ga$sen en het Chineesch-Japansche verdrag, w.o. de regeling nopens Sjantoeng. Washington* 4 Febr. (R.) De voltallige het vergadering der conferentie werd hoofdzakelijk in beslag genomen door een spoedig afdoen, zonder discussie, van de verschillende verdragen en besluiten. Ht verdrag over het Verre Oosten is aangenomen bij appèl nominaal van de ver tegenwoordigers der negen mogendheden. Van de verklaring van China, dat het niet zal toe stemmen in vervreemding van eenig deel van zijn gebied, werd nota genomen. Het verdrag nopens de Chineesche douanerechten, waarbij deze op een reëele basis van 5 percent worden is aangenomen, tegelijk met een ver- de verplichtingen jegens buitenland- Tgers in den Chineeschen spoorweg nagekomen. „Neen, neenl Wij moeten naar huis om te lunchen hè Mary?" voegde Barclay Speed er haastig tusschen. „Ge hebt ons vandaag een goede xr^at toegemeten, samengeperst en nog wat toe, dominee. Het is nu bijna één uur.” Wilt ge vanmiddag niet met je allen komen theedrinken?" vroeg Mary, die een vriendelijker en meer gemeende gastvrijheid ten toon spreid de dan gewoonlijk. Joy stemde gretig toe met haar oogen en me vrouw Ferrars beloofde, dat sommigen van hen komen zouden, ofschoon zij zeide, dat haar broe der rusten moest gedurende de rest van den dag. Terwijl de vader en de moeder door het park wandelden, liepen deze vooraan en lieten de ver loofden aan zichzelf over. „Hoe ver is Digswell, Naomi?" vroeg Fergu son belangstellend. „Niet verder dan twee mijlen dwars door de velden en ik denk, dat de paden droog genoeg zullen zijn na dezen schitterenden zonneschijn. Waarom vraag je dat?" „Ik zou middag, doel het altijd beter is de dingen nauwkeurig te oft derzoeken." „Nu, ik ben er niet voor. Sommige dinges moet men laten rusten,” zeide hij met nadrulg „en er zijn weinig dingen, die niet tegen hel zwijgen kunnen, als dat laatste maar lang gtK noeg duurt.” - „Maar sommige dingen gaan te gronde door zwijgen," zeide Naoïhi. „En ik kan niet nalaten te gelooven, dat <|e Schotten op dit punt in een dwaling verkeeren. Het is beter te leven zooals de Ferrars bijvoorbeeld. Zij zijn oppervlakkigst dan wij." „En daarom minder oprecht?" „O, neen. Dat bedoelde ik niet. Oom Henry, nu niemand zou hem onoprecht -dui ven noe-i men." „Inderdaad neen! Hij is een van de besten. IH hoor over hem en zyn goede werken lederen dag in mijn leven," zeide Ferguson; on tot Naomi'S verbazing lichtte hij even zijn hoed op, zooals men dat voor een altaar doet. Zij herinnerd» zich lang daarna hog die daad, want die had zi| allerminst van haar verloofde verwacht. Zij had reeds bij zichzelf vastgesteld, dat hij erg Sdiotsch en zeer zakelijk was. Het wan» der zaak was echter, dat Ferguson geen van beide was, ah zijn vevoel werkelijk getroffen was. ,4e hebt me nog niet verteld wat je van Jof denkt? Is zij niet liet? Net een zoanoschijntje en toch is zij ook ernstig. De droom van haar levs* is om in een zusterorde te tredi n.". toe. Het Is beter, als het mogelijk Is, rich van alles te onthouden, is het niet?" antwoordde hij met een beteekenisvollen blik, „tot men in de jaren des onderscheid» is gekomen." „Zooals wij gedaan hebben”, veronderstelde zij en zij lachte een weinig, alsof dat denkbeeld haar aangenaam aandeed. „Nu( als je wilt, kunnen wij best na de lunch naar Digswell gaan. Zij zullen ons daar niet te lang ophouden, hé? Want je hebt gehoord, dat moeder de familie uit de Oude Pastorie op de the-» gevraagd heeft." „Och, ik geloof niet, dat wij lang gehoeven te blijven. Het zou maar even een visite zijn,” ant woordde Ferguson; en Naomi had niet het flauwste vermoeden, dat hij blij zou geweest zijn, als hij dien namiddag ‘'ad kunnen wegblij- von van het theebezoek te Upleys. Haar volgende vraag kon hij zeer moeilijk be- antwooi den. „Je hebt mij nog niet verteld, wat je van hen denkt. Is tante Lucy niet een volmaakte schat?” „Zeker”, antwoordc hij met warmte. ,N« ‘k er denk vertel haar niet, dat ik toevallig 'rey gisteren aan het Victoria Station ge- leb. Je hebt het toch niet reeds gedaan?” „Neen. Maar waarom mag ik dat niet? Is Ge offrey niet heelemaal oprecht?" „Ik geloof het wel. Maar zijn familie weet klaarblijkelijk niets van dat Uitstapje en wij be hoeven geen oneenigheid te zaaien." „Het is toch erg vreemd, Dan, want Geoffrey wist zeer goed, dat tante Lucy Anna Mainwa- ring had uitgenoodigd en zij rijn zoo goed als samen verloofd." JZooT Nu zij is een nardig schepseltje. Mis schien kan hij een zeer eenvoudige uitlegging ervan geven. Mapr zooals ik reeds gezegd heb. het is beter, geen oneenigheid te verspreiden." „Vader zou dit niet goed visvUn. Hii zegt, dat I reizigersverkeer Is ingésteld. voldoende verzekerd te zijn. Ook de veeaanvort is voldoende. Het herstel van het kolenvervoei zal een verder g< bruik van de technische nood hulp noodig maken. Mm werkt krachtig aan hei weer in bedrijf nemen der stations. B e r 1 ij n 4 Febr. (W. B.) Naar de BerMnet Zeitung ®m Mittag m<4dt, zou vanmiddag het bestuur van de rijkivakvereeniging beslissen oi het den raad van de andere vnkvereenigifv,en zal opvolgen en de staking opheffen. Holle aan de Saaie, 4 Febr. (WBj Hier en daar hebben enkele op zich zelf staenV de daden van sabotage plaats gevonden. In het district Dresden zijn mits dwars over de baaft gelegd, de signalen beschadigd, enz. In hel district Elberfeld heeft men een trein uit Ohlig^ die door hoofdambtenaren bediend werd, be schoten. Maagdenburg, 4 Febr. (W. B.) De fa brieken van Krupp alhier zullen wegens gebrek aan kolen Maandag sluiten. Berlijn,4Febr. (W. B.) Naar het ministe rie ven verkeerswezen meedeelt, Is de uitwerking van den oproep van de „Schutz"~organisatie der vakvereenigingen om bet werk op de spoorwe gen te hervatten, hier en daar al te merken. In zonderheid keeren de machinisten töt den arbeid weer. Vandaag zal het kolenveryoer en met n<k me dnt von de kolenleverlngen voor de schade loosstelling uitgebreid worden. Voor het overige is de staking beperkt tot het onbezette deel va» Noord-DuitscKland met uitzondering van Meck lenburg. De omvang van de staking h over het algemeen hetzelfde gebleven. Br zijn enkele op zich aelfstaande daden van sabotage gepleegd. Berlijn, 4 Febr. (W. B.) Het stnkingsro* mhé, dat np de byemkomst der. afgevaardigden van de arbeiders en beambten der stedelijke be< drijven werd gekozen, heeft hedenavond het sta< kingsbeslult nfgfkondigd. Volgens dit besluit zullen de arbeiders der elbctriciteltsfnbrieketf Zondagmorgen vier uur en de nrbeiders der gac* fabrieken Zomhiginorgen zes uur de werkplaat sen verlaten. Bij den dienst der waiervoorziening zullen (Ie noodzakelijke werkzaamheden worde» vei richt. De beambten zullen voorloopig hu» dienst verder bleven waarnemen. Berlijn, 4 Febr. (W. B.) De PruisisAa Kolenwirtschaflstelle zal 6 dezer bij den kolen* handel in het gebied der gemeente Perlon alls voorraden brandstoffen, steenkool, steenkool^ briketten en bruinkoolbriketten in beslag nemen. Dit geschiedt om de noodzakelljke brandstoffen voor de onontbeerlijke bedrijven, de ziekenhui* zen, de gas- en clectririteit'fabrieken, de water werken en de bakkerijen te reserveeren, omdat ten gevolge van de spoorwegstaking en <1« dichtgevroren waterwegen elke aanvoer is s'op gezet. Frankfort a. d. Main, 4 Febr. (W. ft.) De ter ondersteuning van de spoorwegstaking door de vergadering der vertrouwensmaiwc» van de „Deutscher ElserbnhKrrvetband" beslo ten staking is vanmiddag te 2 uur in dit district van kracht geworden. Koningsbergen, 4 Febr. (W. B.) 1W meeste arbeiders, aangesloten bij het Duitse ia Eisenbahnerverband, legden 't werk in de mee r- te diensten neer. Het verkeer door Polen en ni s het overige deel vnn Duhschland staat Mil. sgen voor De 1 nleven. «ft het meisjesvaj} 1 bij/a rec kwart der Rotterctamscom ’l m Schubenz ind nieuw. Immers 10eiT e Meisjesschool tot koeg men haar Hing ot wthool ven< ies H. W. SpieriM rurman Rot t'-W Kien arbeid. EersfiJ ;n slotte eere-pres^ :hen Meisiesbonl ïniging voor Evwh de kem in de Ven» lerwijs, medesticht, iesda en schrijfsel avellen. sidente der Rotten Tederlandsche Ven i de belangen deg e van het Stationm eisjes tegen de ge, eigen), bere!dde tn een Clubhui roltooiing rij echt«| s philantropen, di< Baartz—van Hal^ ihal—May, Amsten geworden door d< velk zij hielpen tot inr Britsch India, geplaatst, is klaring, dat sche belegg.. zullen worden Een uitbarsting van applaus volgde op de mededeeling, dat China en Japan het eens zijn geworden over den vonn van het verdrag ter regeling van het vraagstuk van Sjantoeng. Bal four verklaarde bij het sluiten van de zitting, dat elk land, dat zou trachten de beginselen, die de conferentie vastgesteld heeft ten opzichte van China, te ontduiken buiten het verband der vol ken zou worden geacht te staan. Het Chineesch-Japan' verdrag geteekend. .Washington, 5 Febr. .neesch-Japansche verdrag van de Sjangtoeng-kwestic is geteekend. hebben een bezoek gebracht nan het Witte Huis' zooverre verbeterd, dut een geregelder nood* en afscheid genomen van president Harding, dienst voor het - Balfour zeide tot den president, dat hij naar En- melknanvoer te Berlijn schijnt mot vrachtauto! geland terugkeerde, ten zeerste' voldaan over het gioote succes der conferentie, die de uitvoer baarheid heeft bewezen van de methode om op een conferentie internationale vraagstukken te behandelen. DE CONFERENTIE TE GENUA. Londen, 5 Febr. (N. T. A. Draadloos). De bladen geven hun spijt te kennen, dat Poin caré zoovele kwesties heeft opgeworpen, ten aanzien waarvan hij verzekeringen wenscht, al-, vorens Frankrijk aan de conferentie te Genua deelneemt. Een der belangrijkste door Poincaré opgeworpen punten is, dat „het niet blijkt, dat de Sovjets de voorwaarden hadden aangenomen, vervat in de uitnoodiging tot de conferentie te Genua." De diplomatieke medewerker van de Observer zet uiteen, dat geen voorwaa/Jen waren vervat in de uitnoodiging. Te Cannes zeide Lloyd George: „Geen nuttig doel wordt gediond met het stellen van vooi waarden in den invitatiebrief aan Moskou. Het is van zeer veel belang, toe mogelijk rechtstreeks met de hoofden der Rus' sische regeer iog te onderhandelen." Tezelfder tijd werd duidelijk gemaakt, dat, sb de Russen eenmaal in Genua waren en de kwes tie van hun erkenning de jure ter sprake weid gebracht, Brlttannië niet minder dan Frankrijk duidelijk de voor waarde zou stellen, dat, wan neer de Sovjets erkend dienden te worJ«.. wettige Russische regeering, zij zelf de ---- „n plichting der Russische regeering moesten den Senaat zal indienen. Het werk aan de aan- *«'I‘*n, met inbegrip der nationale schuld. DE SCHULD AAN DEN OORLOG. B e r 1 ij n, 4 Febr. (N. T. A. Draadloos). Het Zweedsche blad Goetenborgs Morgenpost schrijft, dat het beschtfldigfrigs-tnateriaal voor Poincaré’s schuld aan den oorlog derwijze toe neemt, dat hij van alle onthullingen niet lan- zich kon afmnken met de mededeeling, da) allemadl maar leugens zijn. B e r 1 ij n, 4 F e b r. (N. T. A. Draadloos). War- schausehe bladen berichten, dot Poincaré den in Polen vertoevenden vroegeren Russischen mi nister van buitenlandsche zaken Sasonof (die ont hullingen zal publiceeren over 't ontstaan van den oorlog. Red.) telegrafisch heeft verzocht naar Parijs te kornen. Dr. Raihenau. B e r 1 ij n. 4 Febr. (W. B.) Dr. Walter Ra- thenau werd hedenmiddag door den rijkskan- seller in zijn ambt geïnstalleerd, De Duitsche Rijksdag. Berlijn, 4 Febr. (W. B.) De geruchten, dat do rijksdagzitting, die op a.s. Dinsdag be paald is, verdaagd zal worden, zijn ongegrond. DE STAKING IN DUISCHLAND. Berlijn, 4 Febr. (W. B.) In vele districten kunnen behalve levensmiddelen en kolentreinen, ook in bepe rieten omvang reizigerstreinen woi den vervoem^ S c h w e r i n 4 F e b r. (W. B.) De Mecklen- burgische Zeitung meldt: Sinds vannacht staat cx>k in Mecklenburg het treinverkeer stil, daar (R.) Hot Chi- het spoorwegpersoneel zich bij de staking heeft inzake de regeling aangesloten. Een paar lokaaltreinen zijn vanoch tend uit en naar Schwerin gereden. OVERZICHT. Op het oogenblik, dat in Duitschland een spoorwegstaking het maatschappelijk leven van den staat desorganiseert, op 't oogenblik dat de fjntentepoliüci het Duitsche antwoord nopens de schadeloosstelling bestudeeren en tevens de kwestie van 't nabije gelsch garantieverdrag actueel zijn, voorts aartdacht vraagt het geschil, dat is tusschen den lerschen vrijstaat en Ulster om trent de grensregeling, staat toch wel het meest, ■it hoofde van haar 1 taum der aandacht de conferentie van Genua ■net hame interesseert de deelneming van de ge federeerde sovjetrepubliek, den staat, die langen tyd buiten elke officieele conferentie in Europa fa gehouden, maar ditmaal is uitgenoodigd met tientallen andere staten deel te nemen aan een Internationale economische bijeenkomst. Omtrent de Russische gedelegeerden zijn al tel van gissingen en vermoedens gepubliceerd, tnaar thans schijnt het zeker te zijn, dat de sov- Jetdelegatie definitief is samengesteld. Tsjitsje rin toch heeft aan Bonomi, den organisator van de conferentie van Genua, die enkele dagen ge leden voordat het ontslag van zijn kabinet werd ingediend nog Itallaansch ministerpre sident was een telegram gezonden, waaruit blijkt, int in verband met een voorloopig accoord met ie verbonden republieken van Rusland, ter bui tengewone zitting van het pan-Russisch centrale ■tvoerende comité gedelegeerden zijn gekozen, raartoe vertegenwoordigers behopren van de Verbonden regeeringen, die deel uit zullen ma ten van de afvaardiging op gelijken voet als de •ndere leden. Het pan-Russische centrale uit voerende comité heeft de delegatie volledige volmacht verstrekt tot het nemen van beslissin gen in alle zaken, die ter sprake zullen worden gebracht, alsmede ten aanzien van de resoluties op de conferentie te Genua. Het centrale pan- uitgenoodigd, de overwinning be teek ent van de Russische uitvoerende comité heeft de delegatie Engelsche politiek, die «wr.n«srr.t- opgedragen alle overeenkomsten ten aanzien van alle vraagstukken te behandelen, te sluiten «n te teekenen. De delegatie ziet er als volgt uit Voorzitterde president van den raad van Volkscommissarissen en lid van 't centrale pan- Russische uitvoerende comitéWladimir HitsjOeljanof Lenin. Ondervoorzitter (met alle rechten van een president, ingeval onvoorziene omstandigheden burger Lenin zouden verhinderen aan de confe rentie deel te nemen)de volkscommissaris voor buitenlandsche zaken en lid van 't centrale pan- Russische uitvoerehde comité George Was- iliwitsj Tsjitsjerin. Leden der delegatiede volkscommissaris voor buitenlandschen handel, voorzitter van de Russische delegatie in Engeland en lid van 't beid mag niet worden centrale pan-Russische uitvoerende comitéRusland gedoogen, dat Leonid Krassin; de commissaris, toege voegd aan buitenlandsche zaken L i t v i n o f het lid van 't centrale pan-Russische uitvoeren de comité Adolf Abramowitsj Joffe; de gevolmachtigde vertegenwoordiger van de Russische republiek in Italië Worowski; de voorzitter van den raad van volkscommissaris sen en volkscommissaris voor buitenalndsche za ken der republiek Oekraïne, tevens lid van t voorzitterschap van 't centrale pan-Russische tetvoerende comité Christian George- „Neen, neen," antwoorddde hij haastig. „Maar, natuurlijk is je omgeving en je opvatting der dingen anders dan van menschen als de Bains of de Heriots. Ik ben bang, dat de kleine Schot- sche kolonie, die ik toevallig ken, arm is en niet hoog op de maatschappelijke ladder staat.” „Maar als het je vrienden zijn Dan," zeide zij met een glimlach, „dan zal ik natuurlijk graag kennis met ben maken”. „Dat is heel lief van je, en ik hoop, dat je van sommigen van hen zult gaan houden. Ik wilde, dat ik iets voor de arme mevrouw Heriot doen kon. Op dit oogenblik staat zij voor een crisis in haar leven”. „Wat haar gezondheid betreft, meen je dat?" „Gedeeltelijk maar niet geheel en al. Het heeft iets met Heriot te maken. Hij is thuis erg lomp een teleurgesteld man, g«»!ooi ik en hij maakt ziin vrouw tot zondebok. Dat is een dikwijls voorkomende fout in mijn wijk,” voegde hij er aan toe, met een wat grtltffltigen gl mlach. „Maar wat oneerlijk! Kom je er als dokter?" „Ja. Zij hebben twee lieve kleine kinderen en mevrouw Heriot zou heel goed rijn, als zij maar eens wat aanmoediging kreeg. Zij heeft Heriot op de een of andere manier teleurgesteld. Het was een liefdeszaak tusschen een jongen en een meisje begrijp je en hij zou wel wegge gaan zijn, als hij dat op een fatsoenlijke manier had kunnen bewerkstelligen. Hij vertelde mij on geveer zoo iets. Zij heeft het nu ook zelf gera den, geloof ik, en dat is eigenlijk de oorzaak van alles!” „Wat hard voor haar! Maar ik heb mij dik wijls over zoo iets verbaasd, Dan. [k heb een schoolvriendin gehad en haar is het ook over kómen. Zij heeft dien man ook aan zijn woord gehouden en zij waren zeer ongelukkig. Later is zij met iemand anders weggeloopen.” „Het h een moeilijk vraagstuk, dat geef ik Engelsche politiek, die aanstuurt sche samenwerking; maar, mag de economische samenwerking wenschen, Tsjits- jerin geeft niettemin duidelijk te verstaan, dat deze samenwerking geenszins mag uitloopen op een economische overheersching. Tsjitsjerin speelt dan ook begrijpelijkerwijze Engeland te gen Frankrijk uit. Hij merkt op „Een gezonde xakenpolitiek heeft te Cannes de overwinning betaald op de militaristische po litiek van Frankrijk, die een politiek is van on verzoenlijkheid maar de Fransche diplomatie te Genua, te oordeelen naar de aanduidingen er van, zal op het krachtigste verzet van de zijde van Rusland stuiten." Rusland, betoogt Tsjitsjerin nader, wenscht aan 't economisch herstel van Europa mede te werken, maar aan de Russische onafhankelijk- niet worden getornd en evenmin zal eenigerlei wijze zijn i geschonden of dat zijn binnen landsche --gen, rechten

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1