EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN AMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- a. d. OUDERKERK a. d. U., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. erloren Tehuis 60* Jaargang Dinsdag 7 Februari 1922. 14849 J1TENLAND. I1LLETON. )it blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen i'i deid. Polen, w.’o. handelsverdrag, niet, lieveling. Je kunt bedaard. JJij relde, delart aan I GOÏDSlilIE COURANT verband waardoor mes vindt het onbillijk ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad jr kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar do bezorging per looper geschiedt, ranco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend vaa 9-4 uur.; Administratie TeL Int. 82; adactie TeL 545. p, dat van het ïe Ver. Staten op ino- :ht zou nen zijn, kunnen niet plaats vinden. Tal van pa- I tiënten zijn gestorven door gebrek aan de noo- Freiheit, dige hulpmiddelen, vooral in de inrichtingen noemt voor kraamvrouwen. Do moeste particuliere zie-1 kenhuizen hebben het meerendeel van hun pa tiënten moeten ontslaan, daar het niet mogelijk was hen in verband met het ontbreken van wa ter, gas en electrischen stroom behoorlijk te ver- zeggen. wa^ dat' zij tante Lucy alleen j ik er zeker van, dat zij naar in en met oom Henry zou samen te helpen. Zij heeft werkelijk erplegen én houdt dolveel van Geen zuigeling, al is die nog lokt haar aan. Nu, ik houdt si ze aardig en helder en lief zijn!" erg verrast en verwonderd. isteravond hooren praten, over Bede en oom Henry zeide, dat ’egeven had het te verwaditen V dus zie je, Dan, dat je mijn erwanten niet goed beoordeeld If ééns van voren af, moeten be- rij bij de deur en het ruikt hier Icker,” zeide Ferguson, of hij r een eind kwam aan het MlU. B e r I ij n, 6 F o b r. (N. T. A. Draadloos). D» t, het blad van de Onafhankelijke^ het stakingabesluit onverantwoordelijk, zegt, dut de vokvereenigingen de goedkeuring van deze staking van de hand wijzen en eischt voor heden een stemming van de arbeiders is alle bedrijven Berlijn, 6 Febr. (W. B.). In een verkla ring van den politle-prcsldent wordt gezegd, dat ADVKRTENTiKPRIJBt Uit Gouda en omstreken (behoorends tot deo besorgkring)| 1—-ft regels 1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den besargkringe 1—5 regels f 1.55, elke regel meer ƒ0.80. Advertentiën In het Zaterdagnummer 20 bijslag op t' prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN M El >E1) RELINGEN i 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 honger. Gewone advertentlën en ingezonden mededeelingen bfj contract tot zeer gereducaer* den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertcntiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomat van soliede boekhan- ren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór da plaatsing het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te xjja. eischen kingsleiding voornemens op 6 Febr. dat zou dus len >r- heel dit zen. houden, zouden •*et R( k TEI.EORAMMEIL DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. W a s h i n g t o n, 6 F e b r. (R.) De laatste ver gadering van de conferentie trok moer belang stellenden dan ooit te voren. De meest bekende conferentieleden werden levendig toegejuicht. Hughes deelde de onderteekening van Het Chi- neesch-Japankche verdrag over Sjantoeng mede, te midden van luide toejuichingen. Harding gaf een overzicht van de verrichtingen der confe rentie. Hij verklaarde, dat het beschouwen van het verrichte werk de grootste voldoening van zijn leven zou zijn. Daarna is de conferentie sine die verdaagd. .Londen, 6 Pebr. (Havas). Na een onder zoek van het artikel van den Franschen kapi- tein-ter-zee Castex heeft Lord Lee verklaard, dat hij in de conferentie te Washington uit hun gerukte aanhalingen had gegeven, de zin geheel verwrongen was. De Ti- --- 1 en vreemd, dat Lord Lee niet duidelijker de overeenstemming heeft laten uitkomen tusschen de stelling van Castex en die van de Engelsche delegatie, volgens wie de waarde van de duikbooten overschat wordt. Engelsche persstemmen. Londen, 6 Febr. (N. T. A. Draadloos). Bij zij laatste bezoek aan het Witte Huis op Za terdag 1.1. wees Balfour er vClgens den corres pondent van de Daily Chronicle op, dat delo Washingtonsche conferentie het nut van con-I blootgesteld. Dringend noodzakelijke operaties, ferenties had aangetoond, door de bijlegging I waarbij een minuut uitstel noodlottig zou kun- 1 iet rijksminist dusver gee het echter om den spoorwegd mischrn voim te geven en wel Om drie uur gingen zij naar Digswell toe, één ^wsch klein gehucht, dat listig verborgen lag Aen kloof tusschen de vlaktqn, met een mooi At op de zee. faar had- Bain terwille van zijn kinderen, die f jkwijnden in St. John's Wood, een aardig, joedkoop optrekje laten neerzetten, waaraan zij allen zeer gehecht waren. Hij kon er niet zooveel tijd als hij wenschte aan ernstig werk besteden, daar hij bij den staf van verschillende geïllustreerde bladen behoor de, die van hem eischten, dat hij het leven in Londen zou schetsen. Hij was een korte, dikke man, met opgeblazen wangen, róód haar en groote blauwe oogen, Mvaarvoor hij een grooten bril droeg. Hij was in len tuin aan het rooken, toen Ferguson en Na omi voor het hek verschonen en toen Naomi nu mevrouw Bain zag, was zij ten zeerste verrast. Want Bain, met het ware nchildersoog voor scjioonfieid, was verlièfd geworden op haar waar hij die gevonden had en Margaret Bai.. had Jot bezieling en tot niet-offidee! model ge diend aan menigen vriend van haar echtgenoot. Zij was klassiek mooi en droeg haar eenvoudige kleeren met een zeker soort vrije en koninklij ke bevalligheid. Zij was erg, erg Schotsch, en beiden, Bain en zij hielden van de taal en bedien den zich er bij voorkeur van. Zij waren ibizonder gelukkig, begrepen elkander volkomen en of schoon zij niet rijk aan wereldsche goederep waren en /dit ook nooit zouden zijn, waren zij rijk in alles, wat van belang is en zouden met geen koning hebben willen ruilen. Toen zij stemmen in den tuin hoorde, kwam Margaret ijlings aanloopen. Speed?" zeide rij, en strekte vriendelijk de hand uit ter verwelkoming. „Mag ik u eene zeggen. Speed. Iedere vrouw uit ons kringetje heeft een appeltje met u te schillen, dat u onzen eenigen vrijgezel tot u getrokken hebt. Komt u om Dun can Heriot? Als je ons kunt vertellen, wat hem scheelt, Dan, zullen wij je zeer verplicht zijn.” „Ik stel voor, dat wij eerst naar binnen zullen gaan, Peggy”, zei Peter Bain. „Als juffrouw Speed den geheelen weg van Upleys is kpipên afwandelen, zal zij wel een kop thee lusten, daar van ben ik zeker." „Hoor eens, hoe Peter Bain den spijker op den kop slaat. Begin, zooals u denkt te eindigen, juf frouw Speed!” zeide Margaret verrukt. „Kom toch binnen! Wel, het verheugt mij u te z'enÈc ik hoop, dat ik het ten slotte bij het verkeeratt eind en Dan het bij het goede zal hebben!" Jioe bedoelt u dat?” vroeg Naomi, wat in de war gebracht door den woordenstroom van me vrouw Bain. „Wei, ik zeide, dat wij hem een innig vaarwel ar, moesten toeroepen, dat voor eeuwig zou zijn, dn nu dat hij zich bij de rijken en grooten geschaard had. Een geneesheer uit Harley Street kan geen gemeenschap hebben met arme schilders uit St. John s Wood dat zou hij ook zonder u gewor den zijn. Hjj heeft het in zich. Toch zult u hem helpen, want iedere man is veel beter af met een goede vrouw. Waar zou Peter Bain geweest zijn, als ik er niet was? O, Duncan Heriot! Ja, Dan. Toe, veYtelt ons nu eens voor altijd, wat dien man?" „Dat is juist, wat ik u niet kan vertellen, me vrouw Bain. Ik wist in het geheel niet, dat hem iets scheelde. Den laatsten keer, dat ik hefn ge zien heb, was hij goed gezona en at hij om twaalf uur 'savonds kreeft in het cjub-restaurant, dien ben jij het. Dan? En dat is zeker juffrouw ft voor geen duizend pond zou geproefd heb- Jfij is hier gekomen om een paar vrije dagen baar zijn voor hetgeen wij gehad hebben." „De aardige menschen gaan altijd weg en blijven nooit I” zeide Joy ontevreden. Het was een regeruichtige dag. Anna was vertrokken en Zij stond op voet van oorlog met hcj leven. „Neem |pij ook mee, oom H-qnry. Mag ik, moeki?" „Vandaag niet, lieveling. Je kunt opm Henry niet zoo als een stormwind overvallen." „Oom Henry leef^ in een storm, die den ge- heelen dag en het grootste deel van den nacht rondom hem blaast I" „Met nu en dan een oogenblik van de rust uit het Paradijs willen wij hopen,” zé! Hunt. Je zult mij het kind st u rep, Lucy en spoedig „Ik sql eens zien. Misschien aanstaanden win ter. De zomer is,de tijd voor Upleys en ik wil de rozen niet te spoedig zien verwelken.” „Als ik bij oom Henry zou wonen, moeder, dan zou ik van eenlg nut zijn in de wereld,” tel de Joy ontevreden. „Ga je hoed krijgen en wandel met mij naar het station. Joy,” beval haar oom en Joy vloog weg, om hem te gehoorzamen. Het rijtuig stond voor de deur, maar -er was nog tijd genoeg om hem de wandeling van tien minuten te veroorloven, zoodat de koetster weg gezonden werd met de bagage op het rijtuig. „Ik voel, dat mijn leven bijzonder leeg ia,” zeide zij, terwijl zij haar wandelstok heen én weer zwaaide. „Ut weet niet, wat mij sedert kort scheelt, maar »k kook over van ontevredenheid, zooals een slecht verzorgde pot. Leer mij stil te ritta» en nattig te kóken, oom HenryT rustige, bedaarde zwakke stem. „Maar hij schijnt zichzelf niet te zijn. Of er hindert hem iets, of hij lijdt aan de een of andere kwaal. En dezen morgen, toen hij terugkwam uit de kerk van Upeys, waarhedi hij gegaan was, naar wij dachten, om je op te zoeken, heeft hij eenvou digweg zijn handkoffer gepakt, heeft wat gegeten en is naar Londen gegaan." „Dus hij is niet hierl" zeide Ferguson, hevig teleurgesteld. „Neen. Hij is weggegaan om den een of ande ren onmogelijken trein van 3.15 te halen, die bij drie-en-vijftig stations stopt en hem ongeveer tegen middernacht aan het Victoriastation fcfengt” rJJus ging hij naar huis?" zeide Ferguson, of hij daaraan twijfelde. ^Ja”, antwoordde Peter bedaard. „Hij telde, dat hij nog hedenavond* dringend noodzakelijk thuis moest zijn." HOOFDSTUK VI. De predikant van St. Bede keerde in den na middag van Bank-Holiday naar Londen terug, ondanks de tegenwerpingen van zijn fimilie. „Ik voel, dat ik gaan moet, Lucy", zeide hij tegen zijn zuster. „Ik was niet voornemens ge weest dezen vacantiedag er bij te nemen en 'daarom heb ik niets afgesproken. Het kan zijn, dat iemand uit de parochie noodig heeft, want Frew kon niet eens op de pastorie slapen. En indien dat niet het geval is, moet ik toch mor gen namiddag om vijf uur in de Portman Rooms spreken en moet mij daartoe nog voorbereiden." ^le heb niet veel voor te bereiden voor de Portman Rooms, Henry", zeide rijn raster, die in het geheel niet dvertnigd was. „Maar ik veronderstel, dat ahs Ie géan wilt. B e r I ij n, 6 Febr. (W. B.). De onderhande- lingen der rijksregeering met do centrale bestu- ten der vokvereenigingen zijn hedenvoormid dag begonnen. De rijksbond der Duitsche spoor wegbeambten was niet vertegenwoordigd. De rijkskanselier legde een verklaring af over den geheelen politieken toestand. Hij wees er op, dat het steeds het doel der rijksregeering was ge weest en ook verder zou zijn de wereld te doen erkennen, dat do wereldeconomie moest worden hersteld. In den grooten strijd daarvoor had de tegeering al maanden lang haar krachten inge spannen. Een deel der wereld had zich nu al geplaatst op het standpunt dei wereldecono mie, dat de Duitsche regeering innam. Het resul taat was de conferentie voor het economisch herstel dér wereld te Genua. Maar een voor waarde voor deze politiek was het vertrouwen «er wereld op Duitschiand, op Duitschl^ids re- gefXng en op de economische prestaties van Duitsóhland. Onder algemeene emotie wees de rijkskanse lier er herhaaldelijk op, dat met een anarchis tisch Duitschiand in de buitenlandsche politiek niet te onderhandelen was. Dit moet in het oog worden gehouden bij de besprekingen met-de vakverenigingen. De vertegenwoordiger van den bond der be ambten verlangde een meer sociale opvatting in zake het loontarief en een wet op den arbeids tijd voor de beambten. De'rijkskanselier ant woordde daarop, dat voor dergelijke eischen een ^staking niet noodig was geweest. Over een wet on den werktijd waren onderhandelingen met vakvereenigingsbonden zeer goed mogelijk. itorie had omtrent deze wet tot :en besluit genomen. Noodzakelijk was r om den spoorwegdienst een econo- tviiii tv gcvtT» vil wel zoo, dat de con ti file der Entente wordt vermeden. Ook over da ioonkwesties kunnen zeer goed besprekingen worden aangeknoopt. Berlijn, 6 Febr. (W„ Bj.'Naar de Vor- wiirts meedeelt, hebben de besturen van den algemeenen Duitschen vukvereenigingsbond be sloten hedennamiddag een oproep te richten tot de stakende arbeiders, waarin dezen worden uitgenoodigd dadelijk den arbeid te hervatten. brek non kolen is hedenmorgen het grootste deel der stadsscholen in Groot-Berlljn gesloten. Ber)ijn,6 Febr. (W. B.) >r de maatre gelen der technische noodhulp is het heden ge lukt de stedelijke waterleiding weer op dreef te brengen. De voorziening met water van de bevolking is in beperkte mate hervat. Daaren tegen hebben de gasfabrieken de levering van gas volkomen moeten stopzetten. In de stede- lijke electrische centrales hoopt men in den loop van den dag het bedrijf, zij het dan ook in zeer beperkte mate, te kunnen hervatten. B o r I ij n, 6 Febr. (W. B.). Over 't geheel is de toestand ten aanzien van de staking onveran- door DAVID L/ALL. het Engelschdoor VESSELIN^-VAN ROJ^MM. litterend denkbeeld!" riep Fergi^W^ tt zou toch een schreeuwend om^OJ »u bijna nog een sterker woord ligheidspolitie) of de rijksweerbaarheid tegen de' stekende spoorwegarbeiders optreden of hun van de hand wijzen, dan Was de sta ling voornemens op 6 Febr. dat zou vandaag zijn een ultimatum te stel en tot een algemeene staking in ge- Duitschland aan te sporen, wanneer ultimatum Van de hand werd gewe- De mijnwerkers, met wie voeling werd ge- :n, zouden misschien al vooraf, het eerst in '.trhrgebied, in actie komen en wel aanvan kelijk derwijze, dat zij de tenuitvoerlegging der reeds vastgestelde eischen als doel der staking zouden voorstellen. Een mijnwerkersstaking is inmiddels nog geen feit geworden, naaf men weetmaar volgens bedoeld document zou het In allen gevalle zeker zijn, dat de eerste helft van de maand Februari een strijd van politieken en economischen aard te aanschouwen zou ge ven, waarbij de radicale elementen een poging zouden doen dezen strijd tot het uiterste te voe ren. Aandacht vereent in ’t document de me deding, pdat op 30 Jan. de MPden-Silezische mijnwerkers besloten hebben om, indien de sta king zou voortdurert, eveneens in te grijpen, en wel eerst voor hun eigen eischen, maar daarna ook met ’n solidariteitsstaking voor de stakende Midden-Silezische textielarbeiders. De radical/* leiders zouden voorts van zins zijn de zaak een internationaal tintje te geven door tegelijkertijd •en algem''«*ne staking der mHnwerkers in Tsje- cho-S’owakije en in ’t geheel/* Qdchenbergsche gebied in *t leven te roepen. Zif zoiden daarbii ten stelligste de hoop koesteren de beweging een geprononceerd politiek H’-akter te kunnen geven. Wat de staking in Tsjecho-Slowakije betreft, deze is -,* Tnderdaad uitgebroken; niet minder dan 135000 mijnwerkers nemen er aan deel. OVERZICHT. ig in Duitschiand woekert nog steeds ;perkt zich niet slechts tot den spooi In sommige deelen van Duitschiand behalve dat de spoorwegstaking zich >reid, o.a. in Mecklenburg, Beieren en ben ook werklieden bij andere tak- enst zich bij de staking aangesloten arbeiders, die bij de telegrafie werk- hebben gevolg gegeven aan ’t sta- I, maar ook zij, die werkzaamheden bij de Berlijnsche electriciteits- en n, de waterleiding enz. hebben het neergegooid. Het behoeft geen be- ieze uitbreiding van de staking tot diensten, welker goed functioneeren kte is voor 't vlot marcheeren van 't leven in een groote stad, Berlijn in aiame situatie heeft gebrachtde be- ilotseling de dupe graaorden van het Ier malcontente arbeiders, dié haar 'oor een fait accompli stelden, neer wordt de indruk versterkt, da’ s uitgebroken staking vooral de ra- anten een levendige activiteit aan den de uitgebroken staking zou te wy- het ijveren van communistische agi- s ook arbeiders, die politiek anders teerd, hebben kunnen bewegen het’ leggen. De meening wordt dan ook •loemd uitgesproken, dat de z.g. eco- jde der spoorwegstaking slechts de i voor politieke eischen der radicale den het gelukt zou zijn ook, in poli- minder heethoofdige kringen aan krijgen. Dat een blad als de Vor- rgaan der Duitsche meerderheidsso- staking veroordeelt, is veelzeggend dat de Duitsche meerderheidsso- verantwoordelijk gesteld wensdhen >or de actte der radicalen, wier lef- i heel geheimzinnige wijze verbar- Trouwens ook de Duitsche regee- r hoofd president Ebej-t staat, heeft nne af aan scherpe maatregelen te- 'gr genomen. Zooals men weet heeft van zadelmakefs te Keulen, hierop oor in een algemeene vergadering m 8 stemmen den Duitschen rijks- irt, die naait men weet zadel- weest, 'uit te sluiten „wegens zijn ereenlging nadeelige verordening" c de Nederlandsche Tribune fulmi- hoofdartikel fel^fegen Herr Ebert,, d stuk de „dikke schavuit" word^ ardige bij de in Duitschiand uitge- ng is, dat de stakingsleiding net- len en dat haar lokaal telkens van srt. Van belangjs in dit verband dat aan den 'fl^rlijnschen corres- I Ie Kölnische Zeitung is voorgelegd erd is I Febr. In dat stuk wordt d, dat de Reichsgewerkschaft met xen Eisenbahnerverband” in zoo t contact heeft gearbeid. Zou de naar een paar dagen duren, dan enegenheidsstaking der metaalbe- rlijn gerekend, die op haar beurt itsstaking van alle Duitsche me tengevolge zou hebben. Zou de r de Schupo (Schutzpolizeivei- B er lijn, 6 Febr. (W. B.). Wegens het ge- volgens mededeelingen uit goed inge lichte vak- vereefMgingskringen reeds door de radicale» van de linkerzijde getracht wordt politiek» munt te slaan uit de situatie. De chef van poli tie verwacht, dat de vcrstnndlgen onder <k Berlijnsche arbeiders alles zullen doen om dit te voorkomen. Indien er echter toch een po ging gedaan mocht worden om de orde en rust met geweld te verstoren, dan is de politie vol doende voorbereid om deze poging in de kirt» te onderdrukken. K'e uien, 6 Febr. (W. B.). Naar de spoot* wegdirectie mededeelt, ligt het spoor weg verkoel in Baden sinds gisteren jtll. Dientengevolge rij- dep de IMreinen slechts tot Höchst Am Main. Karlsruhe. 6 Febr. (W. B). De bij de» Duitschen Bond van Vak’'<*reen*glngen aange sloten arbeiders-orgnnL<atie>i in Baden hebbe» in een motie geprotesteerd tegen de door de treinmachinisten met 36 tegen 35 stemmen ge- oroclameerde spoorwegstaking in Baden. Da bij den Bond van Vakvereenigingcn aangesloten werknemers worden uitgenoodigd niet deel M nemen aan de staking. Mainz, 6 Febr. (B. T. A.). Uit Frankfort wordt een lichte verbetering in de staking ge meld. Zes goederen- en 6Q personentreinen konden gisteren vertrekken. (Sinds gistsjren ontvingen wij ook Frank!. Ztg. Red. U. D.). Keulen, F e b r. (W. B.). Naar Kttln. Ztg. uit ï^raókrort a. d. Main wordt ge meld, zijn een tumtal ernstige gevallen vm» sa botage voorgevallen van don kant der stakende spoorwegbeambten. Men liet den watertoren leegloopen, opdat de locomotieven geen wate» konden krijgen. Vele locomotieven werden door verwijdctdng van de ventielen en nndere be langrijke doelen onbruikbaar' gemaakt. Naar rijdende locomotieven werd met stcenen ge gooid»; met geweld werd belet, dat rij verder roden om zoodoende tegen te gaan, dat de stad van levensmiddelen werd voorzien. Ook in de spoorwegwerkplantson zijn beschadigingen ge* pleegder zijn drijfriemen verdwenen. Dr. Dorten. B e r I ij n, 6 Febr. (N. T. A. Di nndloos) De Berlijnsche hinden melden, dat dr. Dorten uit Wiesbnden, de leider van de afscheidings beweging in Rijnland, diedilch onlangs naar Pa rijs begaf, daardoor dbn minister-president Poh» caeé is ontvangen. FRANKRIJK En'pÖLEM. P a r ij .s, 6 Febr. (Havas.). Poincaré grpaf Zamoiski teekenden hedenmiddag reeks economische overeenkomsten tusschen Frankrijk en Polen, w.’o. een lumdelsvordrag, oen verdrag inzake de particuliere eigendom men en belangen en een verdrag met betrek king tot de naphtawiimirigf. De int. soc. conferentie te Parijs, B e r I ij n, 6 F o b r. (W. B.). De door de meer- derheidssocialisten naar te Parijs bijeenzijiw van international]» conflicten en dat de gehou den conferehtie ingetwijfeld d-mr nog meer conferenties van dien aard gevolg zou worden. In éen hoofdnrtikel over de resultaten van de Washingtonsche conferentie schrijft de Daily Chronicle, dat een hernieuwde wedstrijd in be wapening tusschen Groot-Brittannië, Japan en Amerika vetorgoéd voorkomen was. De tegen woordige wereld is behoed voor een terugkeer van de voor-oorjogsche dwaasheid. De vordra- gen, waarin deze groote resulta'^n zijn vastge legd, hebben de gemeensdhunpelijke belangen tusschen de betrokken mogendheden nader ge- definieend en aldus zijn nieuwe wegen geopend voor een geleidelijke on|wikkeling van den vre- desgeest, Waardoor de banden tusschen ge noemde naties vecsterkt worden. De Daily Chronicle wijst er op, beroep van de regeering van de op het geweten yan de menschheid en reele overwegingen in 1921 meer kroel uitgaan dan dit in de jaren vóór 1914 het geval zou zijn geweest. Het blad voegt er aan toe, dat Europa ziA uit haar tegenwoordige im passe moet betrijden door den eerbied voor het recht telkens meer op den voorgrond te plaatsen. Zulks is ook van groot belang voor de a.s. conferentie te Genua. De Euroneescho problemen zijn ongetwijfeld veel ingewikkelder dan die van den Pacific, maar de groote resul taten door de conferentie te Washington tot stand gebracht, moct«n ons met nieuwen moed en hoop vervu’len bij de taak om Europa uit het moeras te helpen, waarin het op het oogen- blilk is verzonkejn. DE STAKING IN DUITSCHI AND. Berlijn, 6 Febr. (W. B.). Volgeps een bericht van nhet Berliner Togeblntt wmf"onder de stakingsléldirtfif van deRelchsgewerkscvaft de ultra-radicale richting telkens meer veld. De stakingsleiding heeft besloten, als de regeering niet spoedig toegeeft, tot een verscherping der maatregelen oü*r te gaan. Berlijn, 6 Febr. (W. B). De bakkerijen1 hebben het stadsbestuur meegedeeld, dat door de stakingen de broodbtjorziening van Berlijn dreigt spaak té loopiit De groote bakkerijen hebben geen kolen meer en de staking van de waterleiding maakt het bereiden van het deeg onmogelijk. De kleine bakkerijen, die ten deele kolen stoken, ten deelen electrisch zijn inge richt, kunnen ook maar weinig brood leveren. B e r 1 ij n, 6 Febr. (W. B.). Wegens water gebrek heeft de brandweer heden de voorstel lingen in de Berlijnsche schouwburgen wegens brandgevaar verboden. B e r 1 ij n, 6 Febr. (W. B.). Een groot deel der arbeiders heeft heden door de verkeerssta- king zijn werkplaatsen niet kunnen bereiken, waardoor enkele fabrieken hebben moeten slui ten. Andere moeten wegens water- en Molenge- brek het bedrijf moeten stopzetten. B e r I ij n, 6 F e b r. (W. B.). Prof. dr. Langs- hein, directeur van het Kaiserin Augusta Vic- 1 toria Ziekenhuis ter bestrijding van de zuigelin- gensterfte, heeft als voorzitter van de particu liere en gemeentelijke zieken inrichtingen een te- ’egram tot het Berlijnsche gemeentebestuur ge richt, waarin hij wijst op de groote gevaren, i waaraan de patiënten der ziekenhuizen door het t afsnijden van gas, water en electriciteit worden s Dringeftd noodzakelijke operaties, tot mijn beste vrienden rekenen, arheid zeggen, al krenken zij er m in eten uitzehl Déar w4rkwi «goedko

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1