M 1^5 Het Verlnrpn Tehuis NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREDEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak. haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer» kerk a. d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ.. OU DEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Donderdag 9 ebruarl 1922. Ne. 14851 F'eestdafien BUITENLAND. i FEUILLETON. 60» Jaargang -«S ■00 (01 IDGEEST”. immers ten over ft. G MUÜIL- ibtaari 19-22. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en 1,7gM$ >9 43 19727 46 50 81 73 1 20332 gmg S 581TS2020ÖJ TT 41 J l52“ «1 MUS fi 2 56 15518 1802820» 13157 4018103 '"MI 21 23 50 22981 SNTIëN: '83 Jn r. (Wordt vtcvolfd)» OVERZICHT. DE STAKING IN DUITSCHLAND. 1000 schap aan tol slee! veestal van zieke Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten <iua; Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd iets te dwln* zonder geest* i kaarten. wd ►MS Jr. 12326 33 42 12400 17311 174U ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ221». f per kwartaal ƒ2.90. per week 22 cent, overal waai ook re- 16646 61 72 76 79 90 16760 predikant bestond »!- o- jofdknik. „Het was toen ik op de Hoogeschool te Mer- dat h^t week /ol gC ven 'roren en weer HLHELMINA MAN. uari 1922. ceptie. skking 21 Fe- Ö8R U oprechtheid, Dat is niet Kanoer, gei Haar liefde is g* it is de geheele zaal 121 30 12281 telegram gexon* regeering", mi toe* een ver* Londen,I bet Lagerhuis klauwzeer op 25 de ou^e ongedaan gelaten. Dat is de -v inim ou,■!->-. Zen gewoon, zeer t'-len, om mij naar de Universi- spel I” Hit "doofde in mij de arme Maar bij wist voordat hij stierf, gebroken riet was. zeggen moe», nu neo >k net ▼eriaiv'vn, oetere 4- ,v n «- - i?- j jfc (ï;nnren te dren .Maar ik weet niet precies, hoe ~igs- >oorweg- t, die de per weekt 17 cent, met Zondagsblad »r de bezorging per looper geschiedt, Franco per post per kwartaal /8.15, met Zondagnblad ƒ3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ona Bureau: MARKT 31, GOUUA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaus zijn dagelijks geopend van 96 uur.j Administratie TeL Int 82; Redactie TeL 646. B e r 1 ij n, dag was de 74 12 89 18612 S5 18711 door DAVID L/ALt. I Uit het Bntrehrh I Mevr. J. p. WESSELINK-VAN ROSSUM. I 20 ADVERTENTIEPRIJS» l'lt Gouds en omstreken (behoorendn tot den bezorgkringh 1ft regel» 1.30, elke regel meer ƒ0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—ft «egel» 1.65. elke regel meer ƒ0.30. Advertentifn in het Zatenlagnummer 20 bjjslag op den prü*. Llefdadigheids-advertentiën de helft van dan pr(ja INGEZONDEN MEDEDEEMNGENt 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer 0.60. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertontiën en ingezonden mededeelingen hjj contract tot zeer gercduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tus»chenkom»t van «oliede hoekhaa» dolaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zün. 590 16697 16759 12i ►06 16918 16925 ijoj >94 17050 17089 17Z 102 17240 17304 114 17454 17472 •65 17577 17600 17Z 119 17820 17840 17JJ 184 18209 18247 IkS 175 18485 18489 i«S 11 18737 18846 1Z 185 19062 19107 löiw 154 19299 19318 1930 31 19461 19499 IMr» 49 19664 19666 IMm 37 19759 19764 1S 170 19875 19927 19M< 06 20128 20137 2011» 51 20380 20386 2O3M 97 20646 20670 20ttt 63 20783 20928 20965 87 21062 21090 21100 67 21187 21195 211®? 71 21275 21280 213W 46 21466 21505 215» 81 21585 21604 2162» 08 21825 21835 21871 23 21926 21936 21947 77 22080 22091 22124 13 22308 22416 224tt 74 22681 22694 22724 59 22790 22794 22811 Slechts hem is de lof w^ard, die de af- leunng op waarde weet te stellen. groote schaal, daar de gemoe- geschil over de grensregeling zijn. Men gelooft, dat de aan- uo politieke grens van Ulster bommen en revolvers bij zich. Chnml lui® zeide, dat de Engelsche regeering dlentenguvok ge een telegram heeft gezonden aan den bevel* 2 dezer gestemd, voerder van de troepen in Ierland, wanrbij zij hem opdroeg de noodige hulp te verschaffen bij d» verdediging van de Noordelijke grens en on» versterking te vragen, als dit noodig mocht zijn. Ook heeft de regeering een telegrc.. den aan de voorloopige Zuidelijke rege behelzende, dat de regeering den gemelde» stand nis uiterst érnstig beschouwt, die inbreuk op den wapenstilstarul vormt en het drng ten zeerste in gevaar brengt. De regeering verzocht ontniddellijk bericht dut stappen waren genomen om de gevangenen, die over de grens waren gesleept, in vrijheid te stellen en een her* lialing van deze ernstige wandaden te voorko* men. Londen, 8 Febr. (R.) Crnig, de premier van Noord-Ierlnnd, die thnns te Londen vertoeft, heeft een boodschap gezonden aan het volk van Ulster, waarin hij zegt, dat hij krachtige stappen te Londen oivderneemt in verbarvd met de wan daden ann de grens. Hij heeft er voor gezorgd, dat onmiddellijk wapens zullen worden uitge deeld, die noodig zijn voor de bescherming van de grens. Londen, 8 F eb r. (R.) Tegen het einde vaft de Lagerhuis-vergodering deelde Churchill nvulc, van Collins had gekregen, dnt de raids niet ver- t grensgeschil, maar voort» (iOHISIJJE(01R t X 76 70 16446 91 89 16501 - 16 40 29 35 86 94 08*4409 65 41 67 89 49 80 fl - 63 86 Uit de Engelsche mijnindustrie. Londen, 8 Febr. (R.) Heden is een ge zamenlijke conferentie van mijnwerkers en -eige»1 naars gehouden om den toestand van slapte bij den uitvoer in de mijnindustrie te bespreken. Zij besloot een gemeenschappelijke commissie te benoemen om den invloed te bespreken van de Duilsche kolen, die door de schadeloosstelling worden geleverd, op den Engelschen kolenhan del. Heriot schudde vermoeid het hoofd. „Wat dat betreft, ik weet het niet. Het woord is tusschen ons in de vüf of zes laatste jaren »- minstens, niet genoemd. Wij hebben er trouwens mlijk betrif- nooit zooveel over gesproken." j’d, die e’ch j En hoe staat het met je efrren liefde zelden vergist." Heriot begon langzaam te blozen onder den 1 op een verkeerd spoor zijn. En als zij haar te* „Wat dat betreft, ik weet het niet. ïk geloofvasten blik van den predikant. I rughoudendheid tot dat punt heeft opgevoerd^ dat ik net deed, of ik haar liefhad. Zij dacht „Ik weet het nietik kan het niet zeggen. Ik 1 dan Ls het mogelijk, dat zij meer weet, dan ja wel, dat ik veranderd was ja. En zij bracht vrees heusch dat mijn onverschilligheid is toe- denkt, van je privaat leven buitenshuis.” het op rekening van het studentenleven. - om kort te gaan, wij trouwden en giiuren iwar Londen. Het is een strijd geweest, een lange strijd en ik heb nooit flink gestreden. Ik heb mijn groote, eerzuchtige plannen één voor één begraven. Hun graf is groot en diep genoeg. God is mijn getuige I Het is een af«chuwelijk rWX.B treurspel geweest. Ik heb tal van dingen ge- voor zijn schrijftafel zitten lijke bedrijven voor ongeveer 83 percent be kend. Hiervan heeft twee derde dor stemgerech tigden voor de voortzetting van de staking en tegen de arbitrale uitspraak van De ontbrekende J5 t ercent kunnen aan het ein I- icsultaat niets meer veranderen. Herziening van hut', besluit. L e r 1 n n, 8 Febr. (W. B.) De stakingslei- ding der Bcrnjnsche gemeentearbeiders heeft besloten op de verklaring van den burgemees ter, dat tei’.gevolge van het feit, dat steeds meer werkwilligen worden aangenomen, bij het voort- <»wen der staking voor de stakers telkens de knus Tm weer te worden teruggenomen vermin- dert, de «-taking op te heffen, OPPER-SILEZIR. B r 1 ij n, B Febr. (W. B.). Dr. Peters, die in opdracht der rijksregeering een onderzoek moet instellen naar het gebeurde te Petersdorff, is heden wegens den dringenden aard van zijn zending per extra-trein naar Breslau Vbnrok- ken. vader dacht, daan, die ik bad moeten nalaten en de rest maar kantoorstoel om, zoodat hij Heriot kon nnnkij« was de ou^e ongedaan gelaten. Dat is de ge-'.’.J: *“J_, J- de kerk, Malcolm Richardson, de schoolmeester, die miln minee. Een gewoon, zeer alledaagsch treur» zij zegt, dat het te ver is naar Mnrvlebone I vader wist over te '•-k mij niet schelen eigenlijk heb;feit te laten gaan. 1.,, de» ik een Wat zeide ik O ja, over Jeanie. Tnen aar dien avond, dat ik ge’-ome,, en, toen y ^chtertje ziek was, ben ik ni- uit vrijen gekomen, maar omdat ik op de vlugste C,er dokter wilde bereiken." w i< Jaat het dan daarhii," zeide de dominee l/k”aQn?enHmen glimlach. jmij m*j d’en avond terdege te pakken a Het was vreemd, dat ik juist in het mid- van dat gesprek kwam, omdat ik toen net wet mijzelf had uit te vechten. H^eft Per son u iets omtrent mijn huis verteld, domi- omtrent mijn huiselijke omstandigheden, ■*^n ik keek Heriot vlak in het gelaat. ”™J heeft mij meer dan eens over uw vrouw poken met bewondering en oprechten een J5 en hij heeft mij verscheiden keeren ge- aa^7, haar eens te bezoeken, maar ik heb met gedaan, om tweeërlei redenen om- *it k*1 ,O* mÜn parochie behoort en omdat I haar eigen dominee heeft in de Presbyteri- ■aasche kerk; en als ik iets_yan hem weet is I --r *5 oat hij votmaaktgM^ÉMkkom zijn eigen I dun kwam ,dat de verandering begon. Ik móest •^schen ‘bard vechten om er op te komen, want de zaak „Wat dat betreft, ik weet het niet. Ik geloof I vasten blik van den „Ik weet het niet vrees 1------- Nu genomen. Maar toch spiit het mij voor haar„ïk kan niet inzien, hoe zij dat kan weten. Zij en als ik haar heter kende, dan zou dat de din» I komt nergensniemand komt nu bij mij thui». gen vee] gemakkeliiker en beter voor haar ma- Ziet u, zij heeft mij nooit dat tehuis trachten ken. Ik zal van haar geen hulp krijgen dat 1 ,n verschaffen, waarvan ik gedroomd had an dat zie ik wel m. En ik weet niet dudelijk, wat ik verwacht had." nu moet doen." De predikant ging weg van den haard, ging 1 - -- -1 en dmaida zijn 37 53 81 84 19211 15 s 19307 85 91 16849 19431 16983 84 17000 19516 23 27 79 88 17113 19615 84 19822 98 31 561996B 64 26006 74 20 90 58 17311 20140 4', s 120221 61 82 1751020426 -3 79 65 W 80 1765520550 •12a 65 71 13224 47 16 48 15600 22 g? 15735 18274 13300 92 18300 44 15865 88 46 98 18411 t 60 15916 61 70 16039C 74 13540 74 J? 1 91 13635. 71 i.t.4624 met 90 SM»’ 742» 'j zooveel hebt je misschien helpen, in dien alles mij recht duidelijk is heeft zij een je te wantrouwen en niet HET MOND- EN KLAUWZEER IN ENGELAND. 8 Febr. (R.) Boscawen heeft in 1 meegedeeld, dat het mond- en Jan. is uitgebroken en dot van 1 tot en met 7 Febr. op 477 boerderijen gevallen zijn vastuesteld. Er zijn 8500 koeien, 1000 schapen en-2500 varkens afgemaakt, welk aantal slechts K procent van den Engelschen veestapel bedraagt. De politiek van afmaking van zieke en verdachte beesten is de beste om de ziel te te bestrijden. HET 1ERSCHE VRAAGSTUK. Londen, 8 Febr. (R.) Heden ziln tal van vooraanstaande unionisten uit de Ulstèrsche graafschappen Tyrone en Fermanagh overvallen en weggevoerd. De aanvallen zijn gelijktijdig uit gevoerd in een gebied van veertig mijl lengte. Onder hen, die weggevoerd zijn, bevinden zich de grootmeester van de orangisten van Tyrone en de geweren gouverneur van Fermanagh, die gewond is. Te Inniskillen daarentegen zijn elf aanvallers gevangen genomen door de politie, diet tevens drie automobielen met munitie buit maakte. Men vreest voor represaillemaatregelen der unionisten op *- --- deren door het zeer opgewonden valuers van over kwamen. Londen, 8 Febr, (R Bij de hervatting van de besprekingen over het adres van ant woord op de troonrede deelde Chamberlain mede, dnt hij nadere inlichtingen had ontvangen orrttrent het gebeurde in Noord-Ierland. De elf gevangen genomen atinvallers zijn door de Noordelijke autoriteiten herkend als led^n van het lersche republikeinsche leger. Zij hadden -<-hie'’enis, do- ken. 11 „Het klinkt nogal wanhopig, maar het feit dat een van jelui tenmiixste verbetering begeert 'geeft weer wat hoop. Er Is slechts één weg. Ik veronderstel, dat ge kunt raden, welke die ist Je moet de liefde weer aankweeken de har» en je eigen liefde.” „Het is niet gemakkelijk, zoo gen,” zeide Heriot langzaam en 1 drift. „Zeg mij want nu Je mij 1 toevertrouwd, kan ik je misse!» (I.AH .11.» 1 bizondere reden om 1 van je te houden Heriot bloosde „Ben je haar trouw geblevenvroeg de pres dikant op den man af. „Met de daad, ja, in gedachten, neen." ants I woorddo Heriot met verrasseixle „Maar daarvan kan zij niets weten. mogelijk." „Het kar onwaarschijnlijk zijn, onmogelijk ia het niet. Vrouwen rijn anders bewerktuigd dan wij, haar gevoelens zijn fijner ontwikkeld, zij hebben vreemde voorgevoelens, die ofschoon zij niet duid»lijk bewaarheid worden, toch zelden plaatsen intusohen met zijn bezet en noodig zijn. Het stadsbestuur zou overigens behoudens goedkeuring van c ten der arbeiders, die weer worden aangesteld, welke uit de vroegere arbeidsverhouding voort spruiten, niet te kort doen. De hervatting van den arbeid door de sta kende gemeentearbeiders komt even onverwacht als het hedenmiddag genomen besluit om de staking voort te zetten. Blijkbaar moest de stemming slechts dienen om de positie der on derhandelaars te versterken. De meeste avond bladen rekenen reeds op een spoedige beëindi ging d r staking. De groote arbeidersraden, de „Vorwarts" en de „Freiheit spreken over de staking, alsof zij re ,,ls voorbij was. De Vorwarts" hield een grafrede waarin het blad den stakers geducht de les leest. Deze staking, zegt het meerderheids-socialistische blad, is een catastrofe voor de stad Berlijn en tevens een catastrofe voor de vakvereenigingen. Wanneer de vakvereenigingsorganisatie niet of niet meei in staat is, om zulkestakingen te ver bieden, dan zal elkvertrouwen in haar verdwijnen als tegenpartij bij onderhandclingen in loon- overeenkomsten. Hoe yer de radicalen hun agitatie kunnen doordrijven, en hoe ver de organisaties nog ver wijderd zijn van een volkomen discipline onder de massa, is bij deze staking duidelijk gebleken. Thans is duidelijk aangetoond, hoe men het niet moet doen. Men zal hieruit leering voor de toekomst moeten trekken, wanneer men wil voorkomen, dat de vakvereenigingen haar on dergang tegemoet gaan, dat elk verband ver dwijnt en dat aan de zaak der werknemers onmeteliike schade wordt berokkend. Men moet inzien, dat de strijd der afgeloopen datjen ge streden is ten koste van de hechtheid en de kracht der republiek. Evenals in'Hongarije en Beieren waren ook hier de communisten slechts de gangmakers der reactie.' Het schijnt dat er zich onder het sp< personeel nog een kleine groep bevindt, uir u» staking wenScht voort te zetten. De „Freiheit” maant het spoorwegpersoneel aan, het werk even aaneengesloten te hervatten, als het dit heeft neargelegd. Men moet er echter niet op rekenen, spoorwegverkeer voor het einde dezer weer geheel normaal zal zijn. Ten gev< de strenge vorst zijn vele wissels bevr he|/ zal veel moeite kosten, de spoorbaan imorde te brengen. „Miin vrouw is niet het soort vrouw, dat hulp in Glen Kinder, was heel goed en zoekt bij dominees," zeide Heriot nogal knor-J dat ik hem erin opvollen zou. Het rig. „En ze gaat nu'heel zelden naar zij zegt, dat het te ver is naar Road. Het kon 1 ik mij geen moeite gegeven, om haar te vragen, wat haar scheelde." „Maar nu bent u ongerust vroeg Hunt be daard. „Ik weet het niet. Ik ben heelemaal in de war. Het is uw schuld en u zult moeten lu’steren naar alles, wat ik te vertellen heb I” zeid» He- riot met een zekere onderdrukte woede, die de kracht van ziin gevoelens uitdruk»*». „Voor dat doel ben ik hier," luidde het ant woord van den predikant. „Nu misschien spijt het u toch wel. Ik zal bij het begin moeten beginnen en naar Schot land* teruggaan, waar ik op^evoed ben en rif ook is opgegroeid. Wii waren on dezelfde school en ontmoetten elkaar later dikwnls. Zij had geen broeders of zusters en ik ook niet. Wij zijn zoo landen tiid samen geweest eirren- lijk ons geheele leven. Toen vond ik dat ik heel anders over haar dacht, toen ik ongeveer negen tien was. Men moest eens iets doen om on jon- rrens van dien leeftijd te letten en te voorkomen dat zij door vrouwen sch>nbreuk lir’en in hun leyen. Ik spreek ems.tig .Ne<ren tienden van de mislukkingen van het huwelijksleven zijn aan die oorzaak te wijten „Wij werden verl:»fd op elkander, geloof ik, zooals dat gewoopliik gaat. Haar liefde is ge bleven. De mijne niet; dat is de geheele zaak in een notedop.” Het antwoord van den leen uit een emstigen hoofdknik. die nogl daden, welke hem altijd lieoft gekenmeikt en ge-' I leid. Hij heeft de genegenheid en bet vertrou- ;ur zou overigens behoudenswen gewonnen van het vólk der Ver. St., dat den gemeenteraad, den rech- hij bijna dagelijks liet zien wat Britsche staats» manskunst op zijn best en verhevenst is.” DE CONFERENTIE TE GENUA. Washington, 8 F e b r. (R.). De Federal Reservebonrd zegt in een officieel verslag om trent de tank van de bijeenkomst te Genua, dat het hei stel van den gouden standaard daar de voornaamste zaak is. Het verslag zegt, da: onder de leidende economisten en staatslieden ren heugelijke eenstemmigheid bestaat, dat het voor het herstel van het crediet- en koerswe zen noodzakelijk zal zijn om terug te keeren tot den een of anderen gouden grondslag. De Board schat de besparing, die te Washington is ver kregen op de kosten van do bewapening ter zee voor de Ver. St. op ongeveer 200 millioen dollar en voor Japan en Engeland op een ten na astebij even hoo^ bedrag. De raad van gezanten. Parijs, 8 Febr. (B. T. A.). De t;ezanten~ raad heeft de noodige maatregelen getroffen voor de aanstaande opheffing van de militaiie commissie van toezicht in Bulearije, verschil lende vraagstukken inzake de rivierpolitie in Oostenrijk en Hongarije geregeld rn allerlei vraagstukken opgelost, die waien ingoaiend u door de grensafbakenings-commissies. DE DUrrfCHE schadeloosstelling. P a r ij s, 8 Febr. (Havas). Officieel. Duitschland heeft heden bij de banken, die de waarborgeommissie had aangewezen, in buiten- If.ndsche wissols de derde decadestorting van 31 millioen gouden marken voldaan. DE STAKINp IN DUITSCHLAND. De spoorwegstaking geëindigd. Frankfort a/M^ Ö^Febr. (W. B.) De leden van den Deutschen Eisenbahnerverband hebben in een htdennuUi^gehouden vergadering in verband met de gehouden stemming onder bet personeel een motie aangenomen, waarin zij zich bereid verklaren het werk in alle takken van bedrijf terstond te hervatten, mits de spoor wegdirectie de door haar tegen het s'akende personeel getroffen maatregelen ten volle her roept. B e r 1 ij n, 8 Febr. (N. T. A. Draadloos). Het s.akingscomité van het ‘'poorwegpersoneel heeft het parool tot workh-rvatting uitgevaardigd, zoodat, wanneer zich geer, complicaties voor doen, de spoorwegstaking van heden, Febr nf als geëindigd kan worden beschouwd. Voor het einde der week is echter een normaal her stel van het spoorwegverkeer, ten mincte te Berlijn, niet waarsch inlijk. De staking der Berlijnschc gemeentearbeidirs. Berlijn, 8 Febr. (W. B.) H deninorgen werd in do stedelijke bedrijven een stemming on der de arbeiders gehouaen. Voor zoover thans bekend is’ geworden, heeft do meerderheid dor werklieden van de gasfabrieken vóór bestendi ging der staking gestemd. Het resultaat der «Uemnvng in de electriciteitsfabrieken ontbreekt nog. Er worden nl werkloozen aangenomen. Voor beetendi«ring der staking. 8 Febr. (W. B.) Te 1 uur namM- uit-bw der stemmingen in de stede- 8677 10772 19701 12212 992 1953 6451 7704 •594 16402 20934 ei?en }>e<« 12102 14435 16649 19173 98 14542 83 19219 12302 55 96 83 24 87 16710 19351 92 14706 16808 61 12546 1817106 83 72 14820 17263 19476 12606 31 17714 19557 48 79 83 70 12729 14906 17944 19631 12810 15170 55 32 3315334 18040 77 60 15468 18173 19759 78 74 18312 20297 12909 96 61 20305 38 15710 84 2042» 13000 34 18501 77 13112 42 II 88 13218 84 962Ö53I 13301 15932 18657 87 39 70 18738 20662 69 96 18827 20927 76 16163 60 73 13849 16215 74 80 73 46 18914 13962 63 43 83 70 19057 14357 16483 19110 6916638 4^ tbaar. 11156 96 16122 18714 98 13710 J1 39 11257 32 92 40 11309 83 94 13899 11444 13942 1621 48 14022 52 23 8814115 11542 33 27 12 64 54 65 15 Haar einde. Naar uil de telegrammenrubriek blijkt, is zoo wel de spoorwegstaking in Duitschland als de «taking der Berlijnsche gemeentcarbeidr rs ge ëindigd. De laatsten, die met een overgroots meerderheid aanvankelijk voor het voortduren der staking stemden, hebben echter blijkens de in ons blad opgenomen telegrammen hun stand- punt herzien. Bizonderheden over het plotse ling wijzigen van hun standpunt worden ver meld in twee telegrammen van den Berlijnschen Tel.-correspondent, d.d. 8 Febr. Het eerste luidt I De stemming in de stedelijke bedrijven, die I heden op aandringen der radicalen plaats vond, i heeft tegen alle verwachting h. derheid voor de voortzetting geleverd. Voor de voortzettin, veer 20.000 arbeiders, voor het werk slechts 3 4000. Klaarblijkelijk is dit resultaat het antwoord op d" mededeeling van het stedelijk bestuut, dat alle arbeiders, die zich gisteren 2 uur niet hadden gemeld, z’ch als ontslagen moeten beschouwen. Reeds gisteren toch hadden de meeste arbeiders zich voor de verschillende fabrieken verzameld, om op het eerste woord van hun^organisaties het werk te hervatten. De uitslag der stemming komi zeer onver wacht, daar de staking der gemeentewerk lieden eigenlijk een actie was ter ondersteu ning der spoorwegbeambten en met het her vatten van het spoorwegverkeer geen reden van bestaan meer had. Dat de staking toch Wordt voortgezet, bewijst, dat de uiteist-nadi- cale groepen- groeten invloed hebben op de Berlijnsche gemeentewerklieden. In leidende arbeiderskringen is men lhans nog van meening, dat ondanks het sulfaat der stemming der arbeid in de stede lijke bedrijven spoedig weer zei worden hervat. Het stadsbestuur handhaaft haar mededee- lin'» over het ontslag der stakers. Hedennacht hadden de meeste particuliere huizen in de binnenstad w*er electrisch licht, daar drie speciale treinen S^O leden van den tecbnischen noodhulp uit Hamburg, Bremen en Lübeck hadden aangebrarht. Zij zijn in de electriciteitsfabriekcn ondergehrarht. De mees ten van hen zijn technische studenten Het regeeringskwartfer was gisteravond péeds Weer geheel verlicht. De straatverlichting van Betlffn zal. voor zho- V®r zij electrisch is, heden weer volledig func- tionneeren De inhoud van ’t tweede telegram is Hedenavond acM uur bePft de ■’•akiro-sleiding der gemeentewerklieden besloten de staking op te l’t'ffen en het werk te bervetYen. n den namiddag was een deputatie van sta kers en vertegenwoord’gers der vakbonden Hif het Stadsbestuur gekomen'om te verkriigen, dn» de stakers niet zouden worden gestraft. De burgemeester verklaarde eeMo'r dat het stads- bestuur op ziin standpunt bb"ft st«an. dat alleen j baan bekroond door een arbeid te Washington, arbeiders kunnen worden aangenomen, wier die blijk gaf van zijn aanleg voor grootsche jl 39 47 43 59 41 76 88 18812 __210 43 55 69 98 18962 16322 19010 ledelijke bedrijven, in een groote meer- g der staking op ing stemden onge- het hervatten van n, 8 F eb r. (R.) Tegen het einde vnA uis-t dut hij een telegram waarin deze zeide, band hielden met het -- vloeiden uit de vrees nopens het 1Ö4 van d* gevangenen in Derry, die ter dood waren ver^ oordeeld. Dit vonnis was dpor den onderkonintf" veranderd. Ofschoon Collina dh nog niet wist, heeft hij bijzondere pogingen nangewedd om deze daden van geweld te voorkomen. De roorloopige regeering heeft nar» die te Lon* den verzekerd, dat zij alles" dqet was zij kan om de veiligheid van de «ovangenen gcn<?n\en ipan- nen te verzekeren en hen spoedig naar hui» i. laten keeren. Dr Duitsche gezant in Denemarken, Kopenhagen,8 Febr. (WB.) De koning ontving hedenmorgen den buitengewonen gezant en gevolinachtigden minister van Duitschland, dr. von Rosenberg, die hem zijn geloofsbrieven overhandigde. HET CRFDÏET AAN OOSTENRIJK. Londen, 8 Febr. (N. T. A. Draadloos). Ta zijn verklaring over Oostenrijk in het Lagerhui» heeft Lloyd George medegedeeld, dpt de Brit* sche regeering met haar geallieerden he©ft over* gelegd wat gedaan kon wórden om Oostenrijk te steunen, totdat de Amerlknnnsche Senaat eenige moeilijkheden wat betreft het verlcpnetl van voorschotten op lever in gen in nntura uit den weg zou hebben geruimd. In 1020 werd een bedrag van tien millioen pd. st. door rngelend ten behoeve van Centraal-Europa go- a irl» Nog slechts twee millioen is van dit ’rag over en Engeland stelt voor nog twee milV-oet» op goede waarborgen voor te schieten om Oos* tenrijk in staat te stellen de tegenwoordige cri* sis door te komen. De premier wees op het gevaar voor gehert Centraal-Europa, indien men toestaat, dat Oos* tenrijk ineenstort. Londen, 8 Febr. (N. T. A. Draadloos), Een bericht uit Washington meldt, dat senntól Lodge in den Amerikaanschm senaat een reso TEI .FOWHWHIFII. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. Washington, 8 Febr. (R.). Op last van Harding is al het werk aan de 14 kapitale oor logsschepen opgehour'en, overeenkomstig de bepalingen van het vlootverdrag. Londen, 8 Febr. (N. T. A. Draadloos). De hulde, die bij de opening van het parlement de premier gebracht heeft een de „bekwaam heid en groote voomaamhe:d", waarmede Bal- fou» zich van zijn taak heeft gekweten op <ic conferentie te Washington, wordt nog eens on- lp derstreept in de T’mes, die zegt: 5„ Balfour heeft zijn langdurige politieke loop- wier die blijk gaf van zijn aanleg 93 63 48 54 59 63 73 80 110 85 24 14701 - 56 17222 14800 - 83 5 98 26 29 7O.._.. 80 4| 83 49 34 97 73- 78 14921 79 80 15012 33 83 15 72 12614 3517510- 31 40 23 45 79 65 89 -- 12708 151 12855 76 12918 40 61 72 13010 -- 21 15321 - 37 ir— 518 180; 401811 47 I 157351L-. 92 18300 98 18411 >16 61 -74 76 ,,En nu zeide Hunt ondervragend. I „Wol, nu ik w*et niet precies, hoe ik het zoggen moot, nu heb ’k het verlangen, betere ui iR i v ja, wit i oen (K ie eren .ivianr ik weer nie» precies, r Glen ginder verliet, zwoeren wij elkander èeu- ik dat moet aanvamren. Ik heb «»lsteren Dit wige trouw. Alles wat ik doen zou en volbren- well overhaast verlaten en de Bo’ns doodeliik gen zouen er bestonden in die da^en geen J beierdigd. di* dikwijls zoo vr’endelilk zijn, mijn grenzen voor mijn eerzucht znu vóór haar: grillen toverdrauen en te verontschuldigen ziin. Ik weet ni«t, waarom en hoe ik veranderde.omdat ik spijt had nu over alles en toen Merdun verkleifieerdo Glen Kind«r, opende an- ik thu'-kwam .hoeft zij niet teren mil gespro- dere deuren voor mij en veranderde mün ge- I len I Zij dacht, dat ik geen recht had, om uit heele Inzichj in alles, en ofschoon Londen nog Londen te gaan, indien dat voor haar en de steeds miin doel was, had ik het verlangen ver-kinderen onmogelük was. Zij zegt niet veel, loren Jeanie te nemen. dommee, maar wat zij zegt, treft iemand qe- „Heb fe haar dat verteld?" woon lijk in het hart En dan kan zij je aankijken, „O, neenik trachtte het te doen, maar ik dat ie je als een worm voelt I" kon het niet. Hot is een hard ding voor een man, „Geloof je, dat haar liefde dood is vroeg zijn eigen onstandvastigheid te moeten beken- de predikant. nen en als een hond om zijn vrijheid te moeten I vraren. Ik heb het niet kunnen doen.” „Maar had zij er gren vermoeden van Heeft zij het niet geraden Liefde, ofschoon men ver- onderstelt, dat zij blind is, is gewoor tigd met een innerlijke helderziendheid, die zich

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1