VOOR GOUDA EN OMSTREKEN UWS- EN ADVERTENTIEBLAD f Vrüdag 10 FebrSarl 1922. 60» Jaargang 1852 -sa TEN LAND. ILLETON. irloren Tehuis 1 IIBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE. N1EUWER- d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ.. OUDEWATER, REEUW1JK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADD1NXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen J. moet wat plooibaarder wezen. Houd op voor jezelf zoo aanmatigend te zijn. Als een man de liefde van Christus in zijn hart heeft zooals je die in het vervolg in je hart zult dra gen cn die liefde is dicht bij de deur, ik geloot zelfs, dat zij den drempel reeds overschreden heeft dan zult ge alle menschen in Hem’lief hebben met je vrouw te beginnen. Je zult ge reinigd worden van jezelf. Er zal minder aard* sche hartstocht in je genegenheid zijn en meer van de teederheid en het medegevoel van Chri»< tus. Op die grondvesten en de wereld en het vleesch en de duivel zullen machteloos zijn, die te doen schudden op die grondvesten zult ge je huis nieuw opbouwen." Een Russische 1 Ml 16 iet Reiwwt, vciuqsRie neriui, alleen langzamerhand van el- Ge i getracht haar daarin te hel- I En voor dat doel alleen is Chrie» tus gekom< t<ordt vwvolHI tb normale radicale ■«o. «olgei in verscheid t het aantal ontsla; beambten bij c van de van ie stemnelt den man, evenals de verkondigt. voor mij helpen. ^^Hrcn^rp^l^^osti’nrijksóT be* uit hoofde van de schadeloosstelling mingen voor steunverleening. is meer aan haar den- i je moet denken aan zoover e grens incident reven, om te kraken do- geweest wel ge- door •AVID LXALL. het Engebch noor ESSELINK-VAN ROSSUM. ■schal van Joshua's bazuin I” -e zijn hoofd. getrouwd geweest, dominee. het is, als een vrouw u zóó B e r onderteekening den aangesteld werk hervatten. Vol; rondvraag i nemen, dat aangenomen l de staking, waaruit 15000 bedraagt. regeci ingen zittingen, en de leei 601D8CHE MANT De derde Internationale. Sidney (Nieuw Zuid-Wales), 9 Pebr. (R.> De raad van handel en arbeid heeft besloten zich aan te sluiten bij de Internationale van M” s kou. u eerlijk man nu tegenover man u eerlijk, dat het mogelijk is .t redeneeringen en bewering t zeggen, dat hij dat gedaan rom zijn toevlucht tot zwijgen ■en enkelen stnp in de goede nt, moet je die zaak eerst in i je geweten en met haar, He- de predikant ernstig. „Je n en oprecht hart tot je vrouw zuiver geweten.” maar dat .beduidt voor mij. dat zeer veel in mijn leven be ar dere wang eene een klar een onmogel. „Maar dat gedaan en In de zuivere, oogenblik, dat gezegden van worden ze onmogelijk niet toepas* op zichzelf en op de ver wel zijn groot hoofd op zijn uit- i scheen na te denken. Hunt de stilte te verbreken. inee dat was een moeilijk I in ons weer gisteren in de Up- er hebt gesteld. Menschen het i wel op ill™ laten leven in de wereld! 1 keliike lONNEMENTSPRUS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent/met Zondagstilst wartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. jo per post per kwartaal ƒ3.15, met Zondagsblad ƒ8.80. innementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA,* ize agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. :e bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur.; Administratie Tet Int 82; ïtie TeL MIL verdrag it Vf Berlijn, 9 F ebt. (W. B.). Nadat de sta king der spoorwegambtenaren volkomen is ge ëindigd heeft dc rijkapresident vun hedenmid dag 12 uur af zijn verordening van 1 Febr. no pens het verbod van 't neerleggen van den ar beid door rijksnmbtenuren buiten werking ge steld. reden, dat je het moet opge- ge il en al en voor goed. Indien,’ in od tot je gesproken heeft, dan wat Hij eischt, dat je doen gepro- >ed van elk motief aangre pen om het voopdijschan over Duitschland uit te breiden en te bectendWen. Dat bef d^r ri’ks- %egd, dat. het regeering is gelukt binnen betrekVelifk kort tijdsverloop de staking te doen eindigen, mag dan ook worden beschouwd zoowel nis een bin- nenlandsch- als buitenlandsch-politiek succes. „Niet op de manier, die je je voorgesteld hebt, vriend I" zeide de vicaris heel langzaam en hij boog zich wat voorover in zijn ijver. „Luister, Ik neem je tegenwoordigheid hier, je bereidwih ligheid om over het kwaad in je leven te pra ten. als een bewijs van twee dingen dat je hart er treurig om is jen dat do Heilige Geest met je worstelt. Dat deed je naar Upleys gaan en ik moest daarheen gann, om je te ontmoeten.” „Nu r Heriot’s diepliggende oogen keken gloeiend naar het ernstige gelaat, toen hij naar dit niet»* we evangelie luisterde, dat zoo oud is als het geloof zelve. „Het klinkt zeer hoog en dunkt mij moeilijk te bereiken, dominee. Bijna onmogelijk voor gtw wone menschen I Gelooft u, dat iemand het ook bereikt V „Ik ben bevreesd, dat ik mijzelf te pletter zal loonen tegen de steenen muren van haar onver schilligheid." „Maar steenen muren storten in door aardbe vingen, zooals de muren van Jericho ingestort ziin door het geseb*1 Heriot schudde ,Ge zift nooit t weet niet, wat aanklikt.” „Wat je moet doen, ii ken en minder aan jezeK het aandeel, dat je gehad hebt, dat zij gekomen is.” „Ik denk eraan I Juist omdat ik daaraan denk, ben ik hier. Maar wij komen niets verder I Ik heb u een harde noot geg< rninêe I A’s ze misschien minder hard was, zou ik de kern waarschijnlijk zelf vonden hebben.” ,.Zou je missch’en gaarne zien, dat ik haar eens bezocht. H«*riot Opfecht gezegd, geloof ik niet, dat ik het doen moast. Ér is niets be paalds in dfe richting in mijn geestik bedoel, dat men mij niet ongedragen heeft begrijp je Toch, als je denkt „Ik geloof niet, dat Jeanie er gevoelig voor zijp zal. Zij heeft een vreeselijken trots en ik geloof niet, dat zij ooit haar gevoelens ran een levend schepsel heeft prijsgegeven, zelfs niet aan Ferguson. Als zij dat gedaan heeft, dan heeft hij haar misschien gevangen, toen zij niet op haar hoede was daarvan ben ik zeker.” „Terwijl het je taak moeilijker maakt, wordt zij daardoor ook des te meer waard. Zoo veel ge luk is vernietigd door praatzucht. Je hebt iets van te groote waarde, dan dat je het verliezen zult, Heriot. Je moet trachten, haar terug te win nen." „Ik heb reeds gezegd, *Ut ik bereid ben, het te probeeren. maar hoe?” De revolutionairen van ’t Verre Oosten. Moskou, 9 F r b r. (N. T. A.). Het eertu congres van de communistische en revolutio naire organisaties in het Verre Oosten heeft aan de arbeiders van die landen ben manifest uitge vaardigd, waarbij zij hen tot revolutionaire actie annspoort. DE GEALUFFRDF SCHULDEN AAN AMFPIKA. Londen, 9Febr. (N. T. A.). Uit Washing»* ton wordt gemeld, dat Harding hot wetsontwerp tot fundcering van de schulden der Europee* «che mogendheden aan Amerika heeft ondortee*- kend- Np de conferentie te Washington hnar werk heeft voltooid en de wet tot fundeoring der Eu* ropeesche schulden is aangenomen, is men in welingelichte kringen hier ter stede van oor* deel, dat de regeering te Washington bereid de kwpstie van de fundecring der Britsche schuld aan Amerika in behandeling te nemen. Fr is reden aan te nemen, dat Harding de Brit* sche regeering binnenkort zal verzoeken een fl- nnncieele commissie naar Washington te zen den om het vraagstuk te besproken. Naar de Evening Standard meldt, heeft d« diplomatieke vertegenwoordiger vnn de Ver. St. in Engeland er op aangedrongen, dat eerst de zuiver Etiropeesche finnncieele vraagstukken met name de Duitsche schadeloosstelling, zul len worden geregeld. Hot zou daarom zeker zijn dat er geen resultaten kunnen worden verwacht van Britsch-Amcrikaansche onderhandelingen, alvorens de conferentie van Genua is bijeenge komen. het Lagerhuis het wetsontwerp betreffende het schenen bijna voltallig. Zij moesten door hun erkennen, dat zij opnieuw wer- kracht en zonder elke voorwaarde hun ens de uitkomst van een idene bedrijven is aan te 'igen en niet meer de tram ongeveer DE STAKING IN ZUID-AFRIKA. Johannesburg, 8 Febr. (RDe bond van arbeiders in de Industrie heelt, zich tegen de nlgemeene staking verklaard. van Zuid-Ierlatvd ingediend, waardoor ran wet wordt verlëend aan de artikelen van het verdrag en waarin wordt voorzien in nadere maatregelen ter uitvoering van de over eenkomst. Het ontwerp m! 16 Febr. in tweede lezing behandeld worden. Londen, 9 Febr. (R.). Een hooggeplaatst officier van het republikeinsche leger aan de ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gnuria en omstreken tahoorenri» lol rinn bMnrgfcring 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en de.n beznrgknng: 15 regels 1.55. elke regel meer 0 Advertontiën in hot Zaterdagnummar 20 bijslag op den prijs. Llefdadigheids-advertenfaënde helft van dan prija INGEZONDEN MeOEDEBLINGEN: 1—4 regelt 2(IS, elke regel meer 'fBM. O, de voorpagina 50 honger. 'v Gewone adverteniflën en ingezonden mededelingen tijj contract tot zeer gereducoer- den prijs- Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaachenkomut van luthede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten on moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te «tfn. OVERZICHT ire gevolgen nog wel een tijdlang i, niettemin zal het voor velen in in opluchting zijn, dat de staking week lang het economisch leven ld heeft ontwricht, thans weer tot behoort. Niet alleen zullen de ders weer aan ’t werk gaan, maar jnsche gemeentearbeiders hebben n geld gekozen, zoodat over eeni- en hoofdstad het verkeer en het k leven, waarop zoo onverhoeds werd gepleegd weer op nen worden hervat. De r leiding bij de thans geëindigde lidelijk viel te bespeuren, hebben tiet kunnen doofdrijven en geen unnen boeken. I vas overigens uitgebroken op een md wel uitermate \mgelegen tijd- ■n werd het binnenlaYuhch-econo- tschappelijke leven erdobc uit zijn ook in 't buitenland mankje de *inig gunstigen indruk en gaNbun e hand, die er belang bij haddhn ïor te stellen, als een land, waar o orde en rust fyeerschte. ïlang was dan ook, wat Maandag, de rijfcsregeering en de „Spitzen- over de staking werd onderhan- emerkt door den Duitschen rijks- Zirthhij vond toen gelegenheid de beteekenis van de actie der sn voor hnel den politicken toe- 2ng had, i de En- maar Geest geleid te worden- Heriot schudde ongeloovig zijn hoofd. „De eenige vraag voor mij op dit oogenblik is, wat kan mij thuis helpen, in de verwarring van mijn vrouws leven en het mijne „Ik neem aan, dat ge u weer met haar ver zoenen wilt „Wij hebben niet getwist," verbeipwe Heriot, „wij hebben ons eücen Isng:---- kaar verwijderd.” „Nu dan, je wenscht dus de toestanden thuis te verbeteren te trachten je verloren geluk te herwinnen „Dat verwacht ik niet maar ik wil recht vaardig hondelen, om twee redenen.” „Welke zijn d:e „Omdat het mij voor haar spijt en omdnt. als ik het an zal ik iets anders dcen, wat het einde beduidt, voor zooverre het mijn tehuis betreft." Vickary Hunt had, terwijl hij naar die bewe ringen luisterde, waaraan Heriot kracht en ge voel bijzette door ze zoo eenvoudig te vertel len, in het diepst van zijn ziel, om een leidster, hoe met dien man te handelen, die op zulk een droevigkeerpunt in ziin leven stond. „Dan is er maar één weg. Vertel alles rond uit aan je vrouw en leg je ziel voor haar bloot. Als datgene waar is, wat Ferguson mij omtrent haar verteld heeft, dan zult ge je niet vergeefs op haar beroepen. Er is meer in haar karakter dan men van buiten ziet. Ferguson heeft haar in tijden van nood en lichamelijke pijn gezien en heeft de ware vrouw in haar ontdekt de vrouw, die gij eens gekend en bemind hebt. Zij is nog dezelfde vrouw, ofschoon er muren rond om haar hart gebouwd ziin muren door je eigen hand gebouwd. Niets minder dan een aardbeving zal ze doen instorten. Veroorzaak i de aardbeving wees die aardbeving, als het om door den i noodig mocht zijn.” Een onthulling. Par ij 8, 9 Febr. (B T. A.). De Matin vet* neemt uit WashingtonAan <“cn banket tel herdenking van Frankrijk’* tusschenkomst h den Amerikaanschen vrijheidsoorlog, heeft Un derwood, de vroegere Ameriknanscbe gezant t« Rome, onthuld, dat op het oogenblik dat Polen op hot punt scheen ineen te zakken onder he* offensief van de bolsjewisten, Giolitti zich naai Luzem begaf, waar Lloyd George vcrtoefdei Do twee staatslieden verbonden zich de sov jets oüfcieel te erkennen op den dag, waarop zij zich van Warschau «ouden moester gemaakt hebben. Een Russische expeditie naar de Noordelijke Ijszee. Berlijn, 9 Febr. (N. T. A. Draadloos} Een Russisch geografisch genootschap zendt Ir 't voorjaar een expeditie naar de Noordelijke. IJszee om het Siberische kustgebied te onder zoeken. tschland. De rijksregeerin» «uding tot cft staten van c tccessen kunnen, boeken, terecht opmerkte een voor at verder voeren van deze poli- rtrouwen der-wéreld in Duftseh- orde en ziin economisch presta- alle bemoeiingen zouden echter i, wanneer de wereld tot de over men, dat er in DuitsrMand geen as van staatsgezag. Er kan dan tn ontkend, dat door de onver- ng zonder vooraf door on een redeliiVe poging te doen om iming te komen een onver- aanslag werd gepleegd op de jksregeering het gevolg hiervan i, dat op geduchte wijze zoowel buitenlan^-cbe r^Kticke situatie I werd geschaad. Zoowel de reac- i buitenland hoopte heimelijk bij radicaal vaarwater geraakte sta- ipinnen. H”n verwachtingen zijn eleuruesteld en dit mag een ver roer hen, d;e beseffen, dat ter i Genua alleen zal worden ge- vertegenwoordi<rars van een 1 een toonbeeld is van orde en d. s in Franlfr,’’k met aandacht en •l’ing het verloop der staking in d gevolgd, b’iikt duideH’k uit de en tevens dóen de’e uitlatingen arschuw:ne"»n van d»n riikskan- m{fehlande„L..no1iH«»Le <revöl<ren inderdaad gemotiveerd waren e bla^nn |e<rfren nW name klem m aaid van Gelooft gelooft „Ik geloof het." „Als ik uw redeneeringen en beweringen volg, zie ik geen ander doeleinde dan zelf-vemietiging en daartoe is geen menschelijk wezen in staat.” „Dat hebt ge mis. Christus vraagt opoffering, zeker, maar geen vernietiging van den mensch, slechts zijn eindelijke en algeheele veredeling. De Posit'even, die het denkbeeld van volmaakt heid in de menschheld aanbidden, hebben een element vergeten, dat harer gevoelens, en daar om kan hun secte niet blijven voortleven. Om een algenteene toevlucht te zijn, moet er een ideale Mensch zijn. Hij wordt ons voorgesteld in Christus en er is geen deel van Zijn gedrag, of leer op aarde, dat wij niet Zouden kunnen nastreven. De buitengewone bekoring van het leven van Christus, die ons geopenbaard wordt door het nauwkeurig te bestudeeren, schuilt in ziin volmaakte, liefelirk® menscheli'kheid.” „Maar men moet zich toch houden aan de naakte feiten, dominee," zeide Heriot eigenzin nig. „Het helpt niet, of wij er al met woorden omheen draaien Hij zegt ons, dat wij onze •g moeten ophouden, als wij op de ,ap gekregen hebben. Ik zeg, dat het elijkheid is I” it hebt ge juist weer mis I Het wordt dagelijks, ofschoon misschien niet letterlijke beteekenis. Op het ge tracht de wonderspreukige Christus letterlijk op te nemen, en dan kan men ze ook issen in het menschelijk leven. Iedere .f staande ziel moet ze zelf uitleggen zichzelf toepassen. Het verschil ligt hem ervaring, maar als de geest der leer ziri- wordt opgevat, dan «al de waarheid hem i den juisten weg leiden. Het eenige wer- h rust en bereidwilligheid nog eens een keer te meer moest blijken, dat Duitschland zich nog steeds in een toestand vr.n volkomen anarchie bevond 't feit der sta king was dan ook voor sommige kranten reeds aanleiding om te beweren, dat elke discipline in Duitschland verdwenen was, het socialisme op zijn laatste beenen liep, de anarchistische toe stand was ingetreden, de socialistische minis ters de massa’s niet meer achter zich hadden en het ministerie-Wjrth zoowel machteloos was tegenover de groote industrioolen als tegenover de arbeidersklasse. Jaer zijn reeds Fransche bladen geweest, die de staking in verband heb ben gebracht met het vraagstuk der schadeloos stelling. Zij wijzen erop, dat de finnncieele ge- rij|( volgen van de nieuwe looneischen de regeling j^jj der rijksfinanciën, die door de Duitsche regee ring in hnar jongste nota is aangekond’gd, ge heel onderste boven zouden gooien. Manr tot deze constntaties bepaalde een zeker deel der Fransche pers zich niet aan Inntstgenoemd feit knoopt zij tevens de eisch vast, dat dc garnntie- en contrólemaatregelen zullen worden uitge breid. Men ziet dus op welk een gevnnrliike en on verantwoordelijke wijze de in DuHschland clameerde staking de aspiraties heeft gevo< die Frnnschen, welke gaarne pen om het voopdijschan FRANKRIJK EN ENGELAND. De rede van Lloyd George. B e r 1 ij n, 9 Febr. (N. T. A. Draadloos). Het Berliner Tageblatt merkt op, dat het interessante in de rede vnn Lloyd George is, dat hij blijkbaar het sluiten van het gnrartfieverdrag met Frank- als Zeker beschouwt. Opvallend is ook, dat hij geen woord zegt over de gelijk met de on- derhandelingen over dit verdrag gehouden be sprekingen over den Levant. Bij de bespreking over de kwestie, in hoever de vrees van Frank rijk voor een Duitsche revanche gerechtvaar digd is, had Lloyd George aldus het Tage blatt ongetwijfeld de vreedzame gezindheid der gewe'dige meerderheid van het republikein sche Duitschland meer récht hebben kunnen doen wedervaren dan hij gedaan heeft. Londen, 9 Febr. (f?. T. A. Draadloos). Over de toekomstige betrekkingen met Frankrijk heeft Churchill gisteravond in het parlement ge- t verdrag, dat de regeeüing geneigd is ter goedkeuring bij het parlement aan te be velen, zich beperkte tot verdediging van Frankrijk’s gebied tegen een niet uitgelokten aanval. Duitschland zelf zou voordeel hebben van het gevoel van veiligheid, dat Frankrijk door zulk een regeling zou krijgen. Wanneer Frankrijk gevoelen zojj, dat het beveiligd was, zou dit op heel Europa kalmeerend werken. DE TOESTAND IN IERLAND. Londen, 9 Febr. (R*.). Churchill heeft in het Lagerhuis meegedeeld, dat er heden in Ier land verder geen ernstige incidenten hebben plaats gehad. De voorloopige regeering neemt krachtige maatregelen om*de invrjjheidsstelling der gevangenen te verzekeren en vertrouwt er op, dat hun levens niet worden bedreigd. De Engelsche regeering heeft alle reden aan te nemen, dat de voorloopige regeering hnar best doet in moeilijke omstandigheden en de En gelsche regeering tracht haar op alle mogelijke manieren te steunen. De Noordelijke regeering brengt een aanzienlijke politiemacht op de been om de grens te beschermen en zal de» meest volkomen steun van de Engelsche regee ring krijgen bij het handhaven van wet en orde. Londen, 9 Febr. (N. T. A. Draadloos). In het Lagerhuis antwoordend op vragen betref fende de raadzaamheid om op te houden met het afstaan van wapens en munitie der Britsche troepen aen de voorloopige regeering van den lerschen vrijstaat, verklaarde Churchill, dat, zoo lang de voorloopige regeering het verdrag uit voerde, de Britsche regeering haar zou toerusten met alle middelen tot handhaving der orde bin nen haar gebied. Londen, 9 Febr. (R.) Chamberlain heeft in grens van Ulster deelt mede, dat de Ulsterman- nen gevangen worden gehouden als gijzelaars voor de vrijlating van groep hooggeplaatste officieren van het republ^pinsche leger, die on langs in Ulster gevangen zijn genomen, toen zij een voetbalwedstrijd te Londonderry waren gaan bezoeken. Hij geeft toe, dat die officieren revolvers bij zich hadden, maar alleen voor zelf bescherming. L o nd e n. 9 Febr. (R.). Thans is bekend, dat gisteren (bijna 200 Ulstermannen zijn ont voerd, waai Van tot dusver slechts 5 zijn vrij gelaten. Londen, 9 Febr. (R.). Vijf mannen van de bijzondere politie in Ulster en vier Engel sche soldaten zijn door leden van het lersche republikeinsche legér gevangen genomen en weggevoerd naar onbekende bestemming. Londen, 9 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Leafield). De berichten uit Engeland wijzen er op, dat het incident van gisteren aan de grens van Ulster en den lerschen vrijstaat geen on gunstige gevolgen heeft gehad. Er zijn nog meer personen, die uit Ulster waren weggesleept door Zuidelijke benden, vrijgelaten en de voorloopige zuidelijke regeering heeft strikte bevelen aan hqar troepen gegeven, die aan de grens van Ulster liggen, om alle gevangenen onverwijld in vrijheid te stellen. Harerzijds heeft de Noor delijke regeering alle mogelijke voorzorgsmaat regelen genoman om meerdere invallen van de Zuidelijken te verhinderen. De grens is bezet door 12000 gewapende politie-maiinen. Boven dien heeft de boodschap van Sir James Craig nnn Ulster een geruststellende uitwerking gehad en gelukkig is de vrees voor daden- van weer wraak door de Ulster-mannen niet verwezen lijkt. Ondertusschen blijven Sir James Craig en Arthur Griffith te Londen en naar verluidt, zul- i len de onderhandelingen tusschen hen en de I Britsche regeering over de kwestie vnn de lijn worden voortgezet, «ondardat het i. daarop eenigen invloed uitoefent. Griffith en Collins hebben beiden, uit nnam van den lerschen vrijstaat, hun leedwezen uitge sproken over de gebeurtenissen, die, naar men gelooft, het werk zijn van kleine onverantwoor delijke benden. DE M'JNWERKFRSSTAKING IN TSJECHO- SLOWAKIJE. Praag, 9 Febr. (T. S. P. B.). De minister van openbare werken, Tuony, heeft in den Se naat betreffende de mijnwerkersstaking ver klaard, dat niet blijkt, dnt de partijen afkeerig van onderhandelingen zijn, maar dat, indien een van hen blijk zou geven van ongerecht vaardigde hardnekkigheid, de regeering alle haar ten dienste staande middelen zou aanwen den om aan het conflict een einde te maken, i Een regéling van den strijd wordt elk oogen blik verwacht. Benes vertrekt Zaterdag naar Parijs en Londen. HET CREDIET VOOR OOSTENRIJK. Londen, 9 Febr. (R.). De kanselier de schatkist heeft medegedeeld, dat werkelijke zekerheid voor een voorschot 2 millioen aan Oostenrijk, alsmede de kwestii van voorschotten van andere mogendheden overwogen worden. De Oostenrijksche regee ring is erop gewezen, dat zekere gobelin-be- hangen als tijdelijk onderpand zouden kunnen worden gegeven, in afwachting van de inlos sing van de vorderingen, die de verschillende TEI FGR4MMFM. r HET EINDE DER DUITSCHE STAKING. B e r 1 ij n, 9 Febr. (W. B.). Naar het rijks** ministerie van verkeerswezen meedeelt, is in de meeste directies gisteren in den loop van den dag het werk hervat. Alleen in Brunswijk heb ben dé stakers besloten de staking te bestendi gen. Op enkele plaatsen is het personeel niet dadelijk aan het werk gegaan, omdat men het telegram van de rijksvakvereeniging voor ver zonnen hield. Waar het personeel het werk hervat heeft, zijn de veiligheidspolitie en de technische noodhulp ingerukt. Men zal trach ten morgen reeds weer, met énkele beperk’n- gen, de normale dienstregeling te volgen. De beperkingen zijn noodig, omdat de kolenvoor ziening in verschillende directies zeer slecht is. B e r 1 ij n, 9 Febr. (W. B.). Inzake de be straffing van de spoorwegstakers is het rijks- kabinet van zins diciplinaire maatregelen te nemen tegen het personeel, dat de staking aan gesticht heeft of^gabotage heeft gepleegd. De ambtenaren, die zijn aangenomen op een op zeggingstermijn en tot bovengenoemde entego- riën behooren, moeten worden ontslagen. I ij n, 9 F e b r. (W. B.) Volgens de bladen zijn de stadswerklieden vanmorgen voor het meerendeel weer aan den arbeid gegaan in de verschillende bedrijven. De trambeambten ver-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1