Verloren Tehuis. EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Zaterdag 11 Februari 1922. 14863 BUITENLAND. 3*mer bastaat alt 2 bladan ERSTE BLAD. >1 EUÏLLÉTON7 JAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP. «OUDKRAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. K a. d. IJ.. OUDERKERK a. <LIJ., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADD1NXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz Dit o» Parlement. 60. Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve óp Zon- en Feestdagen mensch kan dwalen, doch in zijn I (Wordt vervelt^ da begeerte door DAVID LTALL. Uit het Engelsch dooi1 P. WESSELINK-VAN ROSSUM. harden, kan alleen een gek. Geen algemeen* amnestie! Berlijn, 10 Pebr. (W. B.). Naar de Bert. Ztg. am Mittag mededeelt, wordt van bevoeg de zijde het bericht, dat door het rijksministeri* van Verkeer een algemeene amnestie zou zijn nfgekondigd en alleen de twee stakingsleiders Minne en Scharfschwerdt ter verantwoording zullen worden geroepen, onjuist genoemd. (iOlBSUIE COURANT. TWEEDE KAMER. rbeid BuitenlandscJie Zaken. begrooting voor arbeid heeft de Vrij- I zijn bezuintgingscampagne ijverig ;t. En al mocht het niet gelukken, de turingswet voorjoopig n!et ingevoerd i, de oppositie van den Vrijheidsbond i den onnoodigen post voor een nieuw, toorgebouw voor een van minister Aal- liensten van de begrooting weten te i, een aardig succes, at behoorde de in deze tijden zelve zulke bezuini- an te brengen. de Arbeidsbegrooting hebben gestemd unisten, die vonden dat Minister Aal- weinig voor woningbouw doet, en de iat, die precies het tegenovergestelde ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25. p*r week 17 cent, met Zondagsblad mt kwartaal 2 90.. per week 22 cent, overal waar de^ezorglng par looper geschiedt, franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA# jÜ onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux xyn dagelijks geopend van uur.; Administratie TeL Int 82; Redactie TeL 545. Ie zonderlinge combinatie (communis- attelander) stemde tegen de Leening- dinister De Geer, eveneens op de meest dige motieven. In belde gevallen viel it de S.D.A.P., die vrij scherpe kritiek t, zich bij de voorstemmers voegde, tem voor de Arbeidsbegrooting begrij- toon van den heer J. ter Laan, den rder der S.D.A.P. over de Leening- minder meegaandheid doen verwach- jmmunisfsche redenaar, Dr. Van Ra- >egon zijn bestrijdingsrede zelfs met king, dat hij, na het betoog van den chen spreker tegen het Regeerings- niet noodig vond daaraan veel toe te rat niet belette, dat de heer Ter Laan verklaarde het „gebaar” van tegen- Het te zullen volgen. nclusié niet gewettigd, dat de sociaal-* n almeer en meer op den beganen tien? v hans goedgekeurde wet wordt de Mi- Financiën gemachtigd, hetzij ineens edeelten, een som van ten hoogste 300 leenen met een looptijd van ten hoog- en. Diimaal ontbreekt ook het nomi- type in de leeningswet, zoodat de Re- ■ij blijft de rente naar de omstandig- t te stellen. en beetje tegen deze leening gesput- ieder ernstig financier zal toegfeven, i vlettende schuld yaft bijna een mil- leening alleszins gemotiveerd is. Alle g van gedwongen leeningen en hef- s zijn thans pure demagogie. De hee- zoo spreken, zouden, achter de regee- gezeten, weldra van hun waan gene- oven den leden, die bij de algemeene igen over de begrooting van Buiten aken het woord hebben gevoerd, geen doen, indien wij uitspreken dat de Minister Van Karnebeek het belang- eweest. de redevoeringen van verschillende I kwamen punten voor, waarbij wij I en waarheid is, is zij moeilijk te be is zij nog moeilijker in praktijk te te verwezenlijken." van het Kruis is niet gemakkelijk, makkelijk voor Hem, die dat kruis sdragen heeft Het is slechts door an heiligheid, zelfopoffering en toe- de waarheid na te streven, dat de tn laatste de waarheid zullen ken» vrij maakt.” hoord, dat de eenige korte weg, wel lie der bekeering is, zooals de men- een onmiddellijke verandering in pvatting van iemands gedachten en leeft mij echter nooit toegelachen, staat zoo iets niet »t wel. De geest bewandelt verschil- met de menschen. Sommigen moe- anier tegengehouden wordenmaar nooit bezijden de waarheid gaan, heeft telkens weer In je leven vat id. Ge zijt ervan teruggehouden, door jeAferstand, je hartstocht om e schijnbaar onoplosbaar zijn, op te de begeerte te weten, voor je tan gaarne zopden stilstaan, zoo b.v. bij de voor lichting van cns volk op het terrein der bui- tenlandsche zaken, de passenkwestie, de Nedcr- landsch-Belgische politiek, de centralen en den Volkenbond en zoo meer, doch de belangstelling concentreerde zich vanzelf op de rede van den Minister, die mter dan wie ook in ons land in staat is het geheel der internationale vraagstuk ken uit den Nederlandschen gezichtshoek te overzien. Wij moeten ons tot het allerbelangrijkste punt bepalen, de confereptie van Washington en de positie van ons land. Z. Exc. gaf een breede uiteenzetting van de oorzaken, die tot de conferentie leidden, van onze positie aldaar en van de resultaten ,der conferentie. Amerika sprak het verlossende woord, dat den bewa- peningswedstrijd deed staken. Van de bestaan de vlootprogramma’s isx 1,861,643 ton aan slag schepen geschrapt (68 z.g. kapitale eenheden), met de bekende verhouding 5, 5, 3, 1, 7 voor Amerika, Engeland, Japan, Frankrijk en Italië. Verder is de duikboot verboden als wapen tegen koopvaardijschepen en de overeenkomst betref fende de vlootbases heeft den prikkel wegge-? nomen om de vlootsteunpunten in de Stille Zuid zee verder te versterken. De Minister voegde hieraan toe, dat hij deze regeling, toejuicht uit een oogpunt van vredesbevordering, al wilde Z. Exc. niet ontkennen, dat de militaire positie van Amerika (onzen buurman in de Philippijn) hierdoor eenige wijziging t.o.v. onze koloniën heeft ondergaan, waartegenover staat een groo- tere zekerheid in dat deel van de Stille Zuid zee. In de laatste plaats heeft de Minister bij het viermogendhedenverdrag stilgestaan en bij de groote beteekenis daarvan. Eeh verdrag, waarbij Nederland geen partij is, doch dat ons land toch kan tpejuichen, wijl het alle gevaren, die in- haerent zijn aan de Pacific-eilanden (en die dreigend waren, voegde Mr. Van Kar nebeek er aan toe) kan bezweren. Tegenover Nederland hebben de vier betrokken mogend heden een verklaring afgelegd, waardoor wij blijven buiten de controversen, die tusschen de vier zouden kunnen rijzen, doch waardoor onze positie niet weinig versterkt is. Hebben de vier plechtig toegezegd eikaars rechten met be trekking tot hun insulaire bezittingen en domi nions in het gebied van den Stillen Oceaan te eerbiedigen, tegenover Nederland verklaren zij alle, dat zij vast besloten zijn de rechten van ons land piet betrekking tot insulair bezit in genoemd gebied te eerbiedigen. Zoo is, gelijk de Minister het noemde, een stuk weggenomen van de spanning, hangende over de Stille Zuid zee. Niet alle wolken zijn verdwenen van den horizont in het Verre Oosten, maar wij zijn een stap vooruitgegaan. De Minister besloot met te wijzen op de sym pathie, door Nederland in de Vereenigde Sta ten ondervonden. Wij zijn, aldus ten slotte Mr. Van Karnebeek, wat betreft de verhouding tot de andere landen, ongeschonden van de confe rentie teruggekomen en Nederland heeft daar zijn plicht gedaan. Wij gelooven, dat ons land zijn Minister van Buitenlandsche Zaken chnkbnar mag zijn voor het groote aandeel, dat Z. Exc. daarin gehad heeft! worden; wat bij geruchte verluidde, als zou' Frankrijk aan de hand wille doen de conferentie een maand of drie uit te stellen, schijnt inder daad met de feiten in overeenstemming te zijn: een telegram houdt toch in, dat in een nota, die de Fransche regeering heeft doen toekomen aan de buitenlandsche regeeringen, het haar noodzakelijk dunkt voor te stellen de bijeen komst te Genua minstens drie maanden te verdagen. De motieven, die haar hiertoe noop ten, komen in hoofdzaak inderdaad met het bovenuiteengezette overeen. slotte aanneemt. Heb ik gpen „Ja zeker”, antwoordde Her zijn meest geheime gedachten hem gelezen waren. „Dat verlangen bestaat overal. Het is nooit geheel bevredigd, omdat, als dat het geval zou zijn, dat element van persoonlijke tucht den menschen ontnomen zou worden en dat maakt hen juist sterk. Dingen, die gemakkelijk verkre gen worden, die ons geen bloed en geen tra nen kosten, in de stoffelijke wereld, hebben weinig waarde, om door ons bezeten te worden. Zoo is het ook in het rijk der geesteliike din gen. Zooals ik reeds vroegêr gezegd heb, komt een mensch slechts tot de waarheid langs den weg van hard en ernstig streven en het duurt soms een geheel leven voordat hij ten volle van het licht der waarheid doordrongen wordt.” Hij had de juiste snaar aangeroerd, die- alles wat goed was in Duncan Heriot te voorschijn riep en wekte in hem weer eens de vonk op, die door een aantal Schotsch-Presbyteriaansche voorvaderen op hem was overgebracht, van wie sommigen hun geloof met hun bloed bezegeld hadden. „Ik zie het. Ik zie het nu duidelijk, dominee I” zeide hij, met de nederigheid van een kind. „Ik zal naar huis gaan en trachten Maar toen hij zijn huis bereikt had, ontmoet te hij den eersten tegenslag. De 'dichten brand den laag in zijn huis, zijn vrouw was naar bed gegaan en haar deur was gesloten. HOOFDSTUK VB. De Heriot’s hadden onder in het huis hun ont bijtkamer en die gaf uitzicht op een smalle streep tuin waarin een vierkantje platgeloopen gras was en een eenzaam boom stond. In deze kamer, die onnoodig leelijk was door de inrichting, wöonden, bewogen zich en leefden Jeanie de kinderea hóofdzakelijk. Ze was ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (bahoorenda tot den bezorgkrtng1 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezargkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadighelds-advertentiön de helft van den prya. INGEZONDEN MEDEDKEUNGENt 1—4 regels ƒ2.08, elke regel meer /MO. Op de voorpagina 50 honger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeel in gen Bij eontrart tot zeer gereduceer de n prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van solledr boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing het Bureau zijn Ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. ren, dan zouden zijn oogen zich verbazend wijd gennend hebben. Hij wist, dat zij ze helder en netjes verzorgde; dat zij veel meer op hun kleeren en uitzien lette dan op haar eigenmaar hij had geen .denk beeld ervan, hoe zij zich geheel aan hen gaf en zich opende voor hen geestelijk, zedelijk, zelfs lichamelijk gedurende hun uurtjes van innig samenzijn. Niemand, die in Glen Kinder geboren is, of hij heeft een hoeveelheid verbeeldingskracht en Jeanie zat tot over de ooren in volksoverleve ringen en sprookjes, en bleef gelooven in de geesten, die slechts ’s avonds te voorschijn ko men, als de maan helder schijnt, en die men kan zien zweven boven de steenen, die opreizen uit het Kinder-moeras. Al die sprookjes hadden Kenneth en Margie zij wenschten te aanschouwen. Kenneth had vanwege de Paschen schoolva- cantie en zij was van plan de kinderen te laten slapen, tot zij goed opgeschoten zou zijn met haar wasch. Ofschoon tij de deur van de keu kentrap dicht getrokken had, kwam de warme geur van het zeepsop naar boven en drong in Heriot’s neus, toen hij ontwaakte. Het maakte hem een oogenblik boos, zooals dit gewoonlijk het geval was. Meer don tens had hij er over gebromd en meer door den klink van zifn stem dan door zijn woorden, laten hooren, dat zulk werk minstens uitgesteld moest worden, tot een man buitenshuis was. Toen hij op zijn horloge keek enzag, dat hei bijna acht uur was en hij zich herinnerde, dal het gewone ontbijtuurtje half negen was, maak te hij aanstalten, op te staan. Het koude morgenlicht is niet gunstig voor besluiten, maar Heriot ging met bedaarder schreden dan gewoonlijk door de kamer en daar hij het gebabbel der kinderen niet hoorde, veronderstelde hij, dat ze nog sliepen. Toen hij naar de badkamer overliep, zag Wj da deur van zijn vrouw» kamer op een kier staan en gluurde naar binnen, om de kinder» te zien. TELEGRAMKER. DE CONFERENTIE VAN WASHINGTON. Washington, lOFebr. (R.). Heden mid dag heeft Harding zelf in den Senaat zeven ver dragen ingediend, die besproken zijn op de ont wapeningsconferentie. Hij verzocht de ratificatie daarvan als waarborgen voor den vrede. Hij ver klaarde, dat zij noch de Ver. St., noch eenigen anderen staat bonden zooals het verdrag van Versailles. Zij waren opgesteld ais antwoord op het gebleken verlangen der wereld naar betere betrekkingen, maar hadden alleen de bevordering van den vrede ten doel en bevatten geen andere bepalingen. Als hij niet geloofde, dat zij groo- ter, zekerheid vqor bestrijding van conflicten brachten, zou hij niet hebben ingediend. Het Duitsche ministerie der schatkist. B e r 1 i j n, 10 F e b r. (W. B.) In de centrale commissie van den Rijksdag werd het voorstel der Duitsch-nationalen en der D. V. P. om hst ministerie der schatkist uiterlijk 1 Oct. 1922 of 1 April 1923 op te heffen, verworpen. Aan genomen werd een voorstel van het centrum, waarbij een memorandum der regeering wordt geëischt over de kwestie der opheffing van genoemd ministerie. De Duitsche steenkooBeveranttee. Berlijn, 10 Febr. (N. T. A. Draadloos). De vergadering van mijneigenaren en arbeiders heeft besloten een gemeenschappelijke com missie te benoemen om te onderzoeken, welke uitwerking de levering van Duitsche steenkolèn aan de Entente heeft op den kolenhandel DE GEËINDIGDE DUITSCHE STAKING B e r 1 ij n, 1 OF e b r. (W. B.). Naar het rijks- ministerie van Verkeer mededeelt, kan de spoor wegstaking als geëindigd worden beschouwd. Zoowel de beambten als de arbeiders zijn, op enkele heel-geringe uitzonderingen na, in volle sterkte op het werk verschenen. De omvang van bet verleer komt dien van voor de staking nabij. Met man en macht wordt gewerkt aan het her stel der locomotieven, die door de vorst schade !«rlen hebben. keu 1 en, 10 Febr. (W. B.). De verbetering in het personenverkeer neemt toe. Tevens zijn in het goederenverkeer belangrijke verbeterin gen ingetreden. De spoorwegstaking in den Rijksdag. B e r 1 ij n, 10 Febr. (W. B.). De rijksdag opende heden de besprekingen over de regee- ringvcrklaring van gisteren. In de eerste plaats gaf de rijksminister voor het verkeerswezen Gröner te kennen Staatsbeambten, die hun ambtseed schenden, handelen, te beraadslagen. Maar zooals wij zei- doordat zij hun arbeid staken, zonder daartoe den: Frankrijk voelt niet in ’t minst voor deze het recht te hebben, maken zich schuldig aan procedure, waardoor het vreest overrompeld te een ernstig vergrijp tegen hun dienst. Aan de gelijk dicht bij de koeken en had een naar buiten open- leriot, verbaasd, dat I slaan raam een gerieif te meer, want daar- zoo goed door door was het niet noodig, de deur naar de gang open te houden. Maar van het grootste belang was, dat zij een volmaakt veilige plaats voor de kinderen was, waar zij konden achtergelaten worden, terwijl hun moeder bezig was aan haar huishoudelijke plichten, zonder dat zij zich on gerust behoefde te maken over de kinderen. Ofschoon men zijn verbeelding wel zeer liet werken als, men dat lapje grond tuin noemde, was het toch een open ruimte, dierbaar aan de harten van twee 'eenzame, kleine zielen, die weinig van de genoegens smaakten, weggelegd; voor de meeste kinderen van hun stand. Somtijds, als zij minder dan lijk vermoeid was, nam hun moeder mee naar Regent’s lijken Zondag waren ze in hun beste pakjes met hun vader gt?wee-si, voor dat doel een vrijkaartje had gekregen van een lid ervan. Hij was dien dag een werkelijke, echte vader voor hen geweest en zij hadden hun gewonen angst voor hem vergeten en zelfs in zijn zakken naar verdwaalde stuivers gezocht om broodjes voor de Keren te koopen. Maar die gebeurtenis had zich nbeit herhaald. Zij waren aardige, verstandige kinderen en de eenige vreugde van hun moeders hart. Zij had hen de letters geleerd en had Kenneth schrijf- lessen gegeven en eenvoudige sommen geleerd voor hij naar de bewaarschool in Momington Crescent was gegaan, die hem moest voorbe reiden tot ernstiger studie en dat was werkelijk een gebeurtenis in de algeheele eenzaamheid van het leven zijner zuster Margie. Jeanie Heriot was een wonderbaarlijke moe der, en indien Heriot haar omgang met de kin deren ongezien had kunnen cadeslaan en hoo- hun leeftijd en gewoon- nam hun moeder hen wel Paik en op een onvergete- ------»- I.. «.d djep in hun hart bewaard en zij wisten niet, dat den derentuin geweest, daar hijd>e °°k in het hart van hun vader verborgen I lanen en dat hij somtijds als hij met open oogen of slapend droomde, terugkeerde naar die schoone verhalen uit zijn jeugd. Op den Dinsdag na Paschen stond Jeanie vroeg op. liet d« kinderen slapen en sloop zacht jes naar beneden om vuur te maken voor hear wekelijkschen waschdag. Nu en dan had Heriot zich zwakjes verzet, tegen af die huiselijke af- sloverij van haar, me ar zij had dan geantwoord, dat zij h”t liever zelf deed, zoolang zij er de kracht voor had. Zij hed getracht het werk met een soort dagmeid te doen, de eenige hulp, die hun middelen hen veroorloofden, maar zij kon haar niet gebruiken en had ook geen ruimte in huis voor haar. Het wasschen, begunstigd door mooi weer, was voor haar geen zwaar werk en als het tuin tje vol hing met de wapperende kleeren. spoel den Kenneth en Margie, dat het de zeilen van een groote vloot waren, klaar en strak geepan- nen om naar Glen Kinder te zeilen. Zij gingen altijd naar Glen Kinder, welke haven ze ook uitzeilden. Want ofschoon ze daar nog nooit geweest waren, wachtten ze op den dageraad, die hen daarheen brengen zou. Het was de eenige zelfopoffering der technische noodhulp zijn wg veel verschuldigd. Eveneens aan de beambten en nibeiders, die, in een juist besef van wat zij moesten doen als leden van hun vakvereeniging en in hun trouw aan den staat, geweigerd heb ben nan de staking mee te doen. Deze samen werking heeft het vaderland bewaard voor een ernstige ramp. Gröner zou het met zijn opvat* ting omtrent de verhouding van de beambter tot den staat en mei verantwoordelijkheid als minister niet ovejl^kunnen brengen om ernstige dienstvorgrijpen van beambten niet W vervolgen. De disciplinaire straffen zouden wor* den ullgevoa d volgens wet en recht, pe sta kers ontvangen geen loon vopr de dagen, waar op zy niet hebben gewerkt. De minister besprak daarna een ireks vin daden van sabotage. De voorJtler van den rijksdag Löbe deelde mee, dat de onafhankelijke sociaal-democratcn een votum van vantrouwen hadden ingediend en dat van de zijde der communisten een voor stel was ingediend om de in beslag genomen stakingsgelden en de gelden uit de kassen van de vakvereenigingen dadelijk terug te geven, de gednne arrestatie» op te heffen en ook het Be-lijnsche gemeentebestuur te nopen de near aanleiding der staking te Berlijn genomen maatrefreler. weer in te trekken. Do afgevaardigde Wels (meerderhiedssocia- list) verklaarde, dat de constitutie van Wei mar den beambten wel het recht van vereenl- ging toestond, mnar in geen geval het recht om te staken. Alleen arbeid en discipline kon den Duitschland redden. De afgevaardigde Höfle (Centrum) gaf als zijn meemng Se kennen, dat de spoorwegstaking een misdaad was tegee den staat. Het Centrum stond op hetzelfde st»ndnuni als de rijksknnse- lier. Zijn partij was tegen het voorstel om den staken voile r.mneatte te vetleenen. Tumult in den rijksdag. Berlijn, TO Febr. (W. B.). In de heden ge houden zitting van den rijksdag voerde ook de onafhankelijke afgevaardigde Dittmann het woord. Hij deed een scherpen aanval op den rijksminister van verkeer Gröner en eischte diens spoedig heengqan. Hij herinnerde ook ann de woorden van Gröner„Het is een hondsvot, die staakt” en zeide: „De maatregelen tegen de staking waren een hondsvottorij, generaal!* Bij deze woorden ontstond in het Huis groot tu mult en enkele afgevaardigden eischtent dat Dittmann tot de orde zou worden geroepen. Door de communisten en onafhanke lijken werd voórtdurend heftig geïnterrumpeerd. Het rumoer nam nog meer toe, toen de vice- president Dietrich, de afgevaardigden der linker zijde tevergeefs verzocht weer naar hun plaats to gaan. Plotseling riep Dietrich: „De zitting Ja gesloten en wordt morgenmiddag om één uur woortgezet." De onalhankel ijken en communis ten ontvingen deze aankondiging met luid ge lach en handgeklap. De afgevaardigden verwij derden zich slechts langzaam, lachend en vooc een deel luid redetwistend uit de zaal. OVERZICHT. Het heeft er allen schijn van, dat door het op treden van Frankrijk de conferentie van Genua, welker bijeenkomst op 8 Maart was bepaald, aanmerkelijken tijd zal worden urtgeateld. Zoo- wel uit Fransche persuitlalingen als en met name u't de beschouwingen, die Frankrijk’s premier Poincaré in de commissie van bulten- laftdsche zak-n heeft ten beste gegeven, blijkt. I dat er van Fransche tijde weinig geneigdheid bestaat om reeds over Vier weken aan de groene tafel te gaan zrtf«M|And welke m-de de ver- tegenwoordigers vUFRusInnd en Duitschland zich zullen scharen: la4th**bbers dus zoowel van een republiek, wier politiek systeem door Frank rijk allerverderMijkst wordt gevonden, als van een republiek, die nog maar kort geleden een van Fronkrijk’s felste vi.fan*’«m was eru die het nog steeds niet vertrouwt. Frankrijk gaat niet al te gaarne naar Genua; het wordt door een namelooze vrees bezeten daar menige veer te moeten laten en bovenal overheerscht de be duchtheid, dat te G«nua, waar beraden za' worden over internationale economische en financieele vraagstukken, zal worden getornd aan het vredesverdrag van Versailles, Trouwens: ook in een motie, aangenomen door d* com missie ven burtenlandsrhf zaken uit de Fransche Kamer, Wordt nadrukkelijk de noodraak betoogd, „dat geenerlm toevoeging zal geschieden aan de bewoordingen of den zaH ijken inhoud van het tractaat van Versailles, dat opgelegd is na de overwinning, die den oorlog heeft bekroont, waarin millicenen mannen zijn gesneuveld voor het recht.” Heimelijk; zit de vrees bij de Fran-| schen voor, dat te Genua, waar men een weg wenscht te vinden* om uit den egonemischen chaos te geraken, vooral door En^elsche aan- moediging het er op aan zal worden gestuurd het verdrag van Versailles te herzien, hetzelfde tractaat, dat, mogen de Franschen het heilig beschouwen, door vele Britten met nuchter in- ’icht, door tal van neutralen en natuurlijk door de overwonnenen wordt beschouwd als het rrroot«te beletsel voor het economisch herstel. Uit alles blijkt dan ook, dat Frankrijk niet zon der meer naar Genua wenscht te gaan, maar trit vrees voor decepties vooraf met zijn bondgenooten tot overeenstemming wenscht te "eraken over de te volden gedragslijn; natuur lijk is Frankrijk vooral huiverig om, zonder dat een gemeenschapj>elijke politiek is vastgesteld, naar Genua te gaan, daar h-t vre»st en ver moedt, dat zijn belangen met betrekking tot de Duitsche schadeloosstel!'»*», welk vraagstuk zoo innig verweven is met heel de kwestie van de wereldeconomie, in ’t gedrang zal raken hij de beraadslagingen te Genua. M-ar door gevolg te geven aan de wen-chen der Franschen, zou de te houden conferentie veel van haar beteekenis verliezen: de deelnemers zouden dan te zeer ge bonden zijn, een onbelemmerde uitwisseling van gedachten zou reeds bij voorbaat de pas zijn afgesned^n, terwijl juisj het belang der Genuee- sche conferentie moet zifn gelegen in een zoo ruim mogelijke uiteenzetting van wenschen, ver- 1 langens, aspiraties, enz. van alle deelnemers. Niet kan naar Genua worden regaan om beslis-11 siivgen te dicteeren. maar slechts om te onder-1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1