I S' 0 0 Twink Laai 11 nipt meer» apchrikkertjde kleur van Uw kwenen te ,,veparide»ende 0eharvdeUfn<§ met 1 is 2.00 -‘-'vk _JC Itaten op ID1 I 0 0 -0 Pf^ink r REINIGT; Twin! Het Verloren Tehuis R’S KRUIDEN a twei BS PIELEN NIÉUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR (ïOUDA EN OMSTREKEN (ERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderAk. haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer- LERK a. d. OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEÜWUK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Maandag 13 Februari 1922. 60. Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BUITENLAND. r a FEUILLETON. I0Ï0 4 7 SS5H GIJ rJB: DIS WEER GEHEZER. edkoopere huis- aan er niet, lehhen er reed! •nden cn zij zui pen. De Wortel- m en Wortel- verdrijven, gal, heid maag- en eken de •'etfust i de djsvertee- den stoelgang, aloed, maag en tz. Wortelboer’g ent per pakje. Pillen 60 cent doozen 1.70. ghaar of direct MARIA WOR. i Oude-Pekola. iedt franco na het bedrag eenvoud!» tnoi en levert' alt öoede rfesSlt—L.. kry§.t steeds e^ale en .vaste, ’.kleuren, jyvelke noQ öferhaaldelyk fnel LUX^ewasscheni Xunnen worden, Fabrikanten van LUX o. 14864 basorgkrin/'. immer 20 den de Ingezonden MoÜedeelingen. :hjjj 568 55 84 (Wordt vervolgd^ dalen. 40. NZ. Uit het Engelsch door H<”'. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID L/ALL. Uitstel overwogen. 11 F e b r. (B. T. A.). De Nep- legram uit Rome, dat het Ita- in verband met de Fransche neem liddags en •ig van de geneeskrai ijt neem dan middags en des ‘inig van de van ach* toni- egelijk Idel en her- wordt Jgepast bij ze- ypheust alle die geval- j normale 2 geleden degelijk zon- JJ ter- 2 s is Vier kinderen verdronkeiv Höchst ad. Main, 11 Febr. (W.). Op de Main zijn heden vier kinderen door een dunne plek van het ijs gezakt en verdidnken. Door do Franwhen is thans oen verbod nitge* vaardigd om zich op het ijs der rivier te bega ven, terwijl de oevers van Höchst tot Sfndlin* gen zijn afgezet. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent,„met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT SI, GOUDA, bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.) Administratie TeL Int. 82; Redactie TeL 545. TELEGRAMMEN. DE CONFERENTIE VAN WASHINGTON. De Zap-o vereen komst geteekend. Washington, II Febr. (R.). De verte genwoordigers der Ver. St. en Japan hebben he den de overeenkomst geteekend inzake Zap. China en de conferentie. Peking, 10 Febr. (R.). Het verzoek om ontslag van den minister van buitenlandsche zaken, tevens waarnemend voorzitter van den ministerraad, is gisteren bij den ministerraad ingekomen. Het kabinet heeft vervolgens mee gedeeld, dat het Wellington Koo, Alfred Sze en Wang uit Washington heeft teruggeroepen om hun verslag te hooren en hen te raadplegen omtrent de aangelegenheden in het Verre Oos ten. de kinderen bekos- altijd i luiddat hij, toen hij raad zocht bij den pre- rtilrnnf vnn Cf Rnrlr» nrw»r»rliiV Tnnnta de van buitenlandsche zaken toont zich op het oogenblik voorstander eener voorbereidende bij eenkomst van Engelsche, Fransche en Italiaan- sche deskundigen, die alsdan de technische kwestie zouden bestudeeren, welke te Genua zul len worden behandeld. In Fransche kringen is men een dergelijke voorbereidende technische bespreking gunstig gezind, die waarschijnlijk te Parijs zou worden gehouden, maar men zou wenschen, dat alle geallieerden en ook de Klei ne Entente er aan zou deelnemen. De Fransche minister van buitenlandsche za ken bestudeert op 't oogenblik het programma der Genutesche conferentie en heeft? besloten tot instelling van twee organismen. Het oen® zal in het bizonder ambtenaren van het ministerie van buitenlitidsche zaken omvatten, terwijl het nndere zal bestaan uit vertegenwoordigers der ministeries van financiën en handel, benevens van de Fransche afdeeling van den Volkenbond en van de groote economische en financieel® or ganisaties. Zooals de storm en het onwee.r het meest e schoonste en hoogste gebouwen treft, treft ok de laster bij voorkeur hen, welke in menig opzicht ver boven ons staan. De houding der kleine Entente. Belgrado, 11 Febr. (W. B.) Tusschen Prnng, Boekarest en Belgrado zijn op het oogen blik besprekingen gaande over een in Belgrado te houden conferentie, ter vaststelling van het standpunt der Kleine Entente tegenover de Rus sische Sovjet-regeering ter conferentie van Genua. Praag, 11 Febr. (B. T. A.) Benes zal zich na een verblijf van acht dagen te Parijs naar Ixmden begeven, wam hij eveneens acht dagen zaf vertoeven om in bevoegde kringen aldaar in lichtingen in te winnen omtrent het Britsche standpunt met betrekking tot de internationale politiek en tevens een uiteenzetting te geven van de houding der Kleine Enente ten aanzien van de conferentie van Genua. Praag, 11 Febr. (W. B.) Minister-presi dent Benes is vanmorgen naar Parijs vertrokken. NA DP STAKING IN DUITSCHLAND, Berlijn, 11 Febr. (W. B.) Naar door het rijksministerie van verkeer wordt medegedeeld, is de toestand in het spoorwegbedrijf overal nog zeer moeilijk door de gevolgen der staking, al mag ook een aanmerkelijke verbetering m het verkeer zijn ingetreden. De rangeerstations zijn echter overvol. Berlijn, 11 Febr. (W. B.) Naar door 't rijksministerie van verkeer wordt medegedeeld, is het doorgaande snoltrein-vcrkeer op de hoofd- >ral hervat. Het aantal goederentreinen kan op 60 tot 70 procent van het normale aan tal worden gesteld. Het pfeatselijk verkeer te Beilijn was heden voor ongeveer 50 hersteld. Keulen, 11 Febr. (W. B.) Naar uit een mededeellng van de directie der spoorwegen alhier blijkt, znl het noodzakelijk zijn om voot het in evenwicht brengen van de spoorwegbe- grooting tot een aanmerkelijke inkrimping van het personeel over te gaan. Het voornemen be staat tegen 1 April ongeveer 20.000 man te ont slaan. OPPER-SILEZIË. De Poolsih-Duitsch» enden1 handelingen. Genève, II Febr. (B. T. A.). Doordat de aankomst van de Duitsche en Poolsche af gevaardigden tengevolge van de spoorwegsta king in Duitschhnd eenigszins is vertroagd, is de hervatting der Poobeh-Duitsche economi sche onderhandclingen inzake Opper-Silezië tot Maandag verschoven. inzicht, dat de kracht der Grieken^ met of zon der Cons tan tijn, 'niét’ voldoende was om de Ana- bestaan, ’dat de tolisch® Turken- te dwingen zich 'te onderwer- pen'en genoegen te nemen met het vredesver drag van Versailles* e - „Constantijn", zegt de correspondent, „heeft mmjddels gedaan jwat hij-maar «enigszins kon om de Entente aan. de overwinning te helpen; er zou geen reden zijn om dezen berouwvollen zondaar de welwillendheid der Entente te wei geren. Wij zien hier weer, dat niet een nuchter beoordeelen van den toestand de politiek van Frankrijk beheersoht, maar benepen wraakzucht. Het schijnt, dat lapgs een omweg via Zuid- danken vam oen korting en nanfl»r.oww m»g worden, dat dit ijveren zal slagen. Met den troonsafstand van Cons tan tijn zou dan de weg voor een oplossing der hangende kwesties, die niet al te ongunstig is voor Griekenland, zijn geëffend.” Uit den Duitschen Rijksdag. Berlijn, 11 Febr. (W. B.) In den rijksdag werd heden dc bespreking der regeerlngsverkla- ring over de spool wegstaking voortgezet. Be halve het votum ven wantrouwen der communie* ten en der onafhnnkelijken zijn heden ook nog moties van wantrouwen ingediend door de Duitsch-nationalen en de .Duitsche Volkspartij. De Duitsch-nationalen beschuldigen de' regee- ring van te groote zwakheid en onvoldoende bescherming van het personeel, dat aan zijl» plicht getrouw bleef. De motie van wantrouwen der Duitsche Volkspartij zegt, dat de rijkskan- selier de verordening van den rijkspresident te gen openbare vergrijpen niet heeft toegepast, dat de rijkskanselier in tegenspraak met de rijks- regeering met de leiders van den rijksbond heeft onderhandeld, voordat de staking was geëindigd en dat de rijkskanselier met betrekking tot da disciplinaire regeling van dienst vergrijpen con cessies had gedaan, die geschikt waren het ge zag van den stnat in gevaar te brengen en da beambten, die hun plicht bleven doen, in d< war brachten. B e r 1 ij n11 Febr. (N. T. A. Draadloos). De Deutsche Tageszeitung Tneent, dat do rijks- dagzrtting van gisteren een noodlottige dag ge weest is, zoowel voor do regeering als voor den rijksdag. De Deutsche Allg. Ztg. spreekt van een kritieken toestand, vooral omdat er geen sprake is van afzonderlijke partijen tusschen welke en den Rijkskanselier de moeilijkheden zich ophoo- pen. £>e eerstvolgende dagen konden wel eens verrassingen brengen, die voor de geheele po litiek des rijks van groote beteckenls zlln. Het Berliner Tageblatt stelt vast, dat er moties van wantrouwen zijn ingediend door de communisten en de onafhankelijk™, maar dat ook de Duitsch- Nationalen, wellicht in vereeniging met de Duit sche volkspartij een motie van wantrouwen zul len indienen. De Duitsche volkspartij speelt ge vaarlijk spel. De Duitsche vliegtuigindustrie. Berlijn, II Febr. (N. T. A. Draudlooa.1 De Duitsche bladen publiceeien den tekst der nota omtrent de opheffing van het bouwverbod voor de Duitsche luchtvaart-industrie met in gang van 5 Mei a.s. De bewering der Fran sche bladen, als zou een zoodanig besluit vat» den raad van gezanten niet bestaan, is dut onjuist. Antwerpen, 1 tune bevat een tel< liansche kabinet nota heef: besloten Bonomi en Delia Torretta te machtigen te onderhandelen over verdaging der conferentie van Genua. oneerlijk tegen Jeanie ge- hem gezegd, dat zij het zou irige misluk- diep in haar van tevens de kleeren van tigde. Als zij zelf kleeren noodig had, vror om wat meer geld en hij had haar dit met voorbeeldige opgewektheid gegeven. Maar juist in den laatste tijd, dacht hij plotseling zeer verbaasd, had zij hem in het geheel niets ge- nooit gedaan zou hebbendat wat zij ook gevoeld omtrent de treurfc king van hun samenleven, zij het hart zou weggesloten hebben. Hii zou haar later, als zij elkander beter zou den begrijpen, uitleggen, hoe hij er. toe geko men was het te doen cn alles, wat hem er toe gebracht had. Hij struikelde op de achtertrap, die steil en donker was, maar een bundel zonlicht wees hem den xeg naar de ontbijtkamer. Dat was weer een voordeel van die komerde morgen zon geiteen er in en z»* was dus tenminste een maal, per dag een aangename verblijfplaats. Maar het gezicht op den boom, welks uit bottend groen een onse geleek te midden der huizenwoestijn, werd hem benomen door ren waschlijn, waaraan de flanellen hingen te dro gen in de zon. De Midland Railway liep met haar spoorlij nen vlak achter langs den tuin en als de snel treinen voorbij donderden, schudde het huis op zijn grondvesten. Heriot kwam de kamer binnen, waar zijn ont bijt gereed stond, maar Jeanie was niet te zien. De kame- was .vtjea en ordelijk, et was zelfs een bes narcissen in een glazen vaas midden op tafel gezet en een schotel me» spek, zoo wel als de broodplank. Hij bekeek alles en ging I naar de keuken, cn toen naar het waschhok. leek precies op een lief plaatje, zoo- rij daar met een roode kleur lag, terwijl de «odbruine krullen haar dikke wangen als een •uie./ol omringden, en de lange oogwimpers op e wangen rustten. Hij ging toen de kamer °r otn naar den jongen te kijken en hij was fetroffen door diens sprekende gelijkenis op Jn moeder. Het was een mager, weemoedig ■«xichtje, veel te bleek, om aan de hoogge- ede eischen van den vader te voldoen en de Ppn van zijn lichaam onder de beddedekens meor ittee van lengte dan van Ken schoot op. Heriot ging in zijn herinne- terug en peinsde, dat de knaap wel acht ra< zijn. Het vaderlijk gevoel werd wak- f >n heny hij streek de lakens glad, die door ?nrust*8 gewoel in den nacht waren weg- sc5opt en was blijde, dat de knaap zich niet °°8’- Slaap was goed voor kinderen. Hij innerde zich uit zijn jongenstijd, dat hij •t lang genoeg naar i DE CONFERENTIE TE GENUA. P a r ij s, Il Febr. (Havas). De Temps schrijft, dat de Fransche regeering specialisten zij van plan voor te stellen een bijeenkomst te houden, waar de Fransche deskundigen zich in betrekking zouden stellen niet alleen met de Britsche deskundigen, maar ook jnct de verte genwoordigers der voornaamste geallieerde mo gendheden en die van België, Polen, Roemenië, Tsjecho-Slowakije en Zuid-Slavië, wier belangen op het spel staan en wier kennis zeer nuttig zal zijn om den toestand van Rusland te verbeteren. Die besprek’ngen zouden geenszins het karakter lijnen overal hervat. Het aantal goederentreinen dragen van een „conferentie v$ór de conferen tie”, maar zouden eenvoudig dienen om dc kwestie te omgrenzen en de middelen te zoe ken ter verwezenlijking van hetgeen de confe rentie zal besluiten, want van tevoren moet men de wijze bepalen, waarop de voornaamste bezwa ren uit den weg geruimd kunnen worden en de voornaamste belangen kunnen samenwerken. P a r ij s, 12 Febr. (Havas). De Engelsche re geering heeft nog niet geantwoord op het me morandum van Poincaré. Het Britsche ministe- G01D8CHE COURANT. ADVERTENTIEl’RUSi Uit Gouda en omatreken (behoorende tot dan beaonckrtnirlt 1—6 rfiteii 11.30, elke regel meer /0.2S. Van buiten Goud, en don bworgknr./: 1—6 regelt 1.66. elke regel meer 0.30. Advertentlën in bet ZaterdagMmmer 20 bü’lag op den pry,. Llefdarligholds-advertentlën de helft van den prljfl. INGEZONDEN MEDEÜEELINGENl 1—4 regel, ƒ105, elk. regel meer ƒ0.50. O» 5 voorpagina 50 hooger. Gewone advortentiëo en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusechenkomst van nollode boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daagt vóór de plaatsing het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname venekard te zijn- EN. VERFT EGELyKERTyO De Levers Zeep M? VlaardinQen worden aangenomen, dat zij den urtweg zullen vinden,’ <Jie tot overeenstemming-tusschen Con stantino pel en Angora leidt. En zulks des te ge makkelijker, daar er geen wezenlijke - scheiding heeft, bestaan en de schijnbare tegenstelling slechts een handige schaekzet is geweest, die proefhoudend is gebleken.” De correspondent merkt op, dat een andere moeilijkheid voor Frankrijk, het feit is, dat kening Constantijn van Griekenland, de zwager van den ’ien keizer, nog op den troon zit. Voor hem, die onpartijdig is, zegt de medewer ker det Köln. Ztg., is tegen den koning niets in te brengen: in 't belang van zijn land had hij ’t nopdig geacht zoo .lang mog^lijk.in den wereld oorlog neutraal te blijven; hij. heeft daarna ten i- sk>tt$-pa .zijp terugkeer naar-At-hepe wat laat r- volgens de opvattingen der. Entente zich aan de, zijde van Diritschland's tegenstanders ge schaard en" hij had de ondankbare taak op rich genomen ten gunste van de. Entente tegen de Anatolischê Turken als deurwaarder op te tre- 1921 gesloten tusschen den, toen dezen het vredesverdrag van Sèvres ?eft volgens den Corres- gewbotiweg van de hahd wezen en hub gepreren laadden. Maar naar men weet, kramen de Gpe- Icen na de drje Jci^iistochten tegen de Halve Maan, OVERZICHT Eerlang zal een nieuwe Oostersche confe rentie de aangelegenheden van ‘t Nabije Oosten Kegelen en trachten de talrijke tegenstellingen tus- gchen de betrokken volkeren uit den weg te ruimen. Wanneer en waar deze ©ostersche conferentie zal bijeenkomen, is nog niet zeker, gewezen Duitsch< De Köhuscihe Zeitung, die de >ehandelen I V°or hem, die_oi kwestie ook voor Dw'tschland van belang acht, heeft haar bekenden correspondent in het Oos ten daarom een artikel over 't Oostersche. pro bleem laten schrijven, waarin deze vaststelt, dat, voordat tot een regeling van de zaken in ’t Na bije Oosten kan worden overgegaan, de oor logstoestand moest ophouden, die tegenwoor dig nog, tusschen Turkije eenet-, Engeland, Frankrijk, lalië, Griekenland benevens hun geal lieerden anderzijds bestaat. De overeenkomst van Angora, op 20 Oct. T a Frankrijk en Anatolië, heeft volgens d pondent des te minder de beteekenis van een I-vi ede met Turkije, daar het slechts betrekking ken na de’ drje .kruistochten tegen de Halve Maan, .leeft op Klein-Aziatische vraagstukken, maar de 'nadat aanvankelijk'succes werd behaald, .tot hèt belangrijke kwesties der Turksche grenzen op Europeesdi gebied niet eeps aanroert. Boven dien kan er geen twijfel aan 1.1 2_ regeering van Moestafa Kemal Pasja’ ‘te Angora wel als tolk van den Turkschen volkswil mag optreden, maar dat tegenover de Entente Tur kije slechts door de regeering van den sultan in Turkije kan worden vertegenwoordigd. Dé cor respondent merkt op, dat, hoe gebrekkige be stuurders van hun rijke provincies de Turken ook de eeuwen lang van hun uitgebreide heer schappij in drie werelddeelen zijn geweest, toch ■dikwijls knappe staatslieden uit hen zijn voort- gel omen, die handig van de tegen elkaar in- W druischende belangen van hun tegenstanders profijt wisten te trekken. Verbhiffeïul was wijze, waarop de Turken - in volledige over- eenstemnung met elkaar na het vredesdictaat van Sèvres te Constantinopel een land- en hum liteloozen sultan lieten, wiens overeenkomsten met de Entente in Turkije niet van kracht kon- den zijn, terwijl diep in Anatolië, waar de vijan- de lijke Ententemogendheden geen vat konden krijgen, de volksregeering werd gevormd, die eüeen de macht en den moed bezat de Entente ■te trotseeren en eiken vrede van de hand wees, ■<he Turkije van die provincies wilde berooven, u Ike een sterke Turksch-nationale bevolking ■•bezitten. Met de afscheiding van de Arabische ■provincies was de regeerende volksvergadering der Turken in Angora het eens: De correspon- dent noteert: ..Wanneer thans dan ook een werkelijke vrede m 1 Turkije besproken en gesloten zal worden, knoet eerst worden vastgesteld, wie met betrek king tot de Entente op rechtsgeldige wijze zal onderteekenen. Dat loopt uit óf op overeenstem- Ifliing tusschen Constantinopel en Angora óf op *een erkenning der regeering van Angora door de fniente, die dan den sultan de plaats van een Alohammedaanschen saus zou aanwijzen, zooals die overigens reeds (en tijde van den laatsten kul if Moetawakkil uit het Ahassidische huis in Egypte heeft bestaan, tot de Turksche sultan Sclim in 1519 den kalif naar Constantinopel I ontvoerde en zich daar door hem de opvolging liet verleenen. Daar de verstandige Turken in samenbregt om de te Genua te bespreken Angora geen belang bij een vermindering van kwesties te onderzoeken; zoodra deze special»» aanzien van den sultan en kalif hebben, kan ten zich een meening zullen gevormd hebben, is inspanning en warmte en de losse, witte blouw met den omgeslugen kraag, voor het gemak aangetrokkén, gaven haar een vreemd, meisjes achtig voorkomen. „Ik heb al ontbeten en daar da kinderen sla pen, wil ik voortmaken. Ik kan er in een uur doorheen zijn, ah ik er aan blijf*’. „Maar ik vind het niet prettig, je aan dit werk bezig te zien, Jeanie Heusch, ik wil het niet langer hebben, hoor je I Je zult toch wel era gans een waschvrouw kunnen vinden „O zeker. Ze kosten een halve kroon per dag het zijn slonsen, dir het vuil in de kleeren koken f Dh deel van mijn dagelijksch werk knM mij niets schelen. Ik vind het heusch wel preH tig. Het werkt zoo bedarend”. Hij stond stil en keek haar strak aan. „Waarom ga je je ontbijt nier eten Het zal zoo dadelijk koud zijn," zeide zij, door zijn blik in de war gebracht „Ik eet geen hapje, ala je niet meekomt I Waarom zou ik nlleen ontbeten Ik ben het niet van plan. Dus, droog je armen, vrouw, en kom mee”. Zij keek wat venronderdwaarschijnlijk vond zij het niet de moeite waard om over zoon eenvoudige zaak te twisten, tenminste, zij droogde haar armen aan haar schort af, legde» het terzijde, trok haar rok naar beneden «k ging naar de ontbijtkamer Hij volgde haar en zag hoe haar schouder* wat gebogen waren en dat zij de gestalte ha4 van een oude, vermoeide vrouw. Toch won nog maar drie-en-derdg jaar, een leeftijd waar* w I op de vrouw in de volle glorie van haar kracht waar Jeanie over de waschtobbe gebogen stond. *noet zijn. „Kom je niet ontbijten, meid T vroeg hij, niat twistziek, maar zacht en vriendelitk. Zij ging'rechtop staan en wendde haar ga llaat naar hem. Er lag een zachte blos op van Achter in zijn gedachten was het bevreem dende gevoel, dat hij geen eerlijk spel gespeeld diknnt van St. Bede, weest *as! Iets had verbaasd, had zij hem in het geheel niets ge- nooit g vraagd. Hij had geen last met geld, wat haar hebben betrof. Zij betaalde alles contant en liet geen rekening oploopen zij hield zich aan d« over eenkomst, die zij op dit punt gemaakt hadden, toen zij voor het eerst naar Londen gekomen waren. Huur en belasting, licht en vuur en an^-r uit gaven slikten de andere honderd pond in en tot heden had Heriot geen gewetensvroeging gehad, dat hij zich de derde honderd had toe geëigend. Zijn» lunchen in de stad, zijn lidmaat schap van verschillende vereenigingen, zijn boe ken, kranten, al die onnoemlijke overbodighe den, die zoo gemakkelijk aangroeien, namen er een groot deel van weg. Mnar niet alles. H'j wend rood onder den zweepslag zijner gedach ten, terwijl hij zich voor den badkamer-spiegel schoor en hij zichzelf onder handen nam. Nu werden zijn neusgaten weer door een an deren t»ur getroffen, beslist veel aangenamer dan die van zeepsop - die van spek.dat gebraden werd, en hij maakte zijn boord juist vast, toen hij het vreemde getingel van de nagemaakte gong hoorde, die op de gangtafel stond. Gewoonlijk riep Jeanie hem, als zij niet een van de kinderen gestfiurd had, om hem te zeg gen, dat het ontbijt klaar was. Maar deze mor gen gebruikte zij het plechtige waarschuwings- teeken en dat verontrustte hem lichtelijk. Hij voltooide vlug zijn toilpt, stak zijn armen in zijn versleten jas en terwijl hij zich friseb en opgewekt voelde doch tegelijkertijd vreemd twee pond in de week voor de huishouding en verlegen, en kwaad vermoedend, begon hij de Acht jaar 1 Dat was in Glen Kinder al een heele leeftijd f Menig kereltje liep drie, vier, zelfs vijf mijlen naar school heen en weer te rug, als hij dien ouderdom bereikt had I Ken neth's leeren zou spoedig iets zeer belangrijks worden. Dat was een van de dingen, waarover hij met Jeanie spreken moest Terwijl hij zijn toilet maakte in de badka mer,die altijd keurig en netjes voor hem in orde was, begon hij een weinig over de stoffelijke dingen na te denken, weer in het bizonder over het bedrag aan geld, dat beschikbaar zou moe ten zijn voor de vermeerderde uitgaven, die de opvoeding met zich zou brengen. Zijn salaris bij den staf van de Interlude was tweehonderd pond per jaar en hij kon op nog ’onderd pon rekenen van bijwerk en van zijn boeken. Het was geen vorstelijke som, maar tot heden hadden zijn boeken geen opgang ge maakt. Hij had er drie geschreven, maar men miste er iets inhij, noch de critici, die hem zeer vriendelijk gezind waren, konden uitma ken, wat het eigenlijk was. Het middelste boek, een uit de periode van de Jacobieten, was als feuileton in een jon- genskrant aangenomen, maar het was voor boek niet geschikt. Het gewone publiek stelt geen belang meer in de Jacobieten I Zij wen schen moderne vraagstukken en de man, die daarmede in zijn eigen huisgezin te worstelen heeft, is bijna zelden in de stemming er over te schrijven. Heriot had tot heden steeds geweigerd, ze te bespreken, hetzij door erover te schrijven of erover te lezen. Van die driehonderd pond, waarop hij be slist rekenen kon, had hij honderd afgetrokken voor zijn persoonlijke uitgaven. Hij gaf Jeanie jongenstijd, dat hij twee pond in de week voor de huishouding en verlegen, zijn zin kon slapen, jzij zorgde, dat rondkwam, terwijl zij daar-1 treden af bij jonge moe- j klierachtige bij herstellen- Z ypheuse koort- w alle de ring werkt elijk en lelijke bijWf S ingulno'-e E Idel voor alle ran uitputting eene vcrslap- anden. er flesch met ^aanwijzing 11.-, 12 fl. baar bij Apo- i Drogisten. T U VOOR MAAKI 'AM Co., *straat 2lc4. Den Haag. 1 3UINOSE. Hll Ritill ll|ll ii H Zimidlli. nose is een zui- ntaardig toni- S n een degelijk 2 kingsmiddel 4 •kken en her 1. Het woi icht toegepast irmen. bij ze- Ipijn en zenuw 2 bij Jonge moe- IjpKjjgpj

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1