"I DRUKWERK mgeving omlig* e WOND TIE. Het Verloren Tehuis NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR* GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer- EERK a. d. U., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dinsdag 14 Februari 1922. 14855 60- Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. tien, die BUITENLAND. i en Uitgaven loopen boekjaar anaf 15 Februari zeven dagen ter den Ondergetee- i? MAN ZOON, I - aOUDA. kinderen toeft maar even ea ook in <le kj. gehad, te- zij er nu (W. B.) De Brons- lagfractie besloot •vaardigde Sepp toen Jeanie, die st Bestuur, MOLENAAR, Secretaris. Uit het Engelsch door Mevr. J. p. WESSELINK-VAN ROS5UM. door DAVID LïALL. ter voorkoming haar plicht was. naar uit alles (■(•limit: soiiiiv D a u n, het Eifele „sweest bent". Waarom zeg je dat, Jeanie. Jel weet, dat thans door de regeering worden overwogen, zijn moeilijke en ernstige politieke vraagstukken ver vat. Behalve dat hij den nadruk legde op het berekend naar plaatsruimte door tusschenkomst van aolied» boekhao» Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd t» zyn. Niet de mensch met dep besten aanleg; Wel, die zijn vermogens het best gebruikt, beklimt ,iden hoogsten top. ;wee of drie dagen oud, de dieren, zullen wel de n geven, onder de kip chines soms 80 proeft kelijke maatregel. ia de >p een gelijkmatige ten door middel van de bj- meter te onderzoeken, voor het broeden bestem- De omgeving moet nu. a zoodanig geplaatst, dn steeds vermeden wordt leest mogelijke aandacht hoorende handleiding o[ nen alles tot in zijn ta in een drogen, frisschti tie wel ’t best. Smijt niet u in de ruimte, waar de ht is, niet in de edeie, stel- of bokskunst, ver- neen, daar al zulke dn- iet oog van het zich est- achen en fluiten is we- ear een nauwgezette be- aak. Schrijf liever nauw- lecht kaartje den datum 1 nleg der broedeieren !op, ;ns vergissen en de fout of twee dagen voorkei m het kuiken den onge- vijzen, hem eruit te hei maal niet aardig vinden jopen. titkomen de machine ge- iet elke openmaking out- ie lucht, die juist bij het ar is. Bedenk steeds bjj 1 van uw broedsche hen U uw ingrijpen meestal gaat .en niet ongestraft FENTIëN; JUR der Onder- rzekering „Ber- 3mstreken” be- dat de ling van ken in verband met de conferentie te Genua in behandeling nemen. De nieuwe Duitsche gezant te Rome. Berlijn, 13 Febr. (N. T. A.). De nieuwe Duitsche gezant Neurath is 12 Pebr. Rome aan gekomen. CONGRES VOOR VOLKENRECHT. B e r 1 ij n, 13 Febr. (N. T. A. Draadloos). De Duitsche vereeniging voor het volkenrecht heeft als Duitsche referenten op het congres voor volkenrecht, in Aug. te Buenos Aires te houden, gekozen den vroegeren minister dr. Simons en prof. Alfred. Manes. Wereldbond van Studenten. B e r 1 ij n13 F e b r. (N. T. A. Draadloos). De vroegere rijkskanselier Michaelis vertrek* 20 Febr. van Rotterdam met een stoomschip der Hambirrg-Amerikalijn naar Oost-Azië om deel te nemen aan de conferentie van den wereld bond van studenten, die begin April te Peking wordt gehouden. De Duitsche scheepvaart B e r 1 ij n 13 Febr. (N. T. A. Draadloos). Te Hongkong kwam gisteren het stoomschip Havelland aan, als eerste Duitsche schip sedert den oorlog. Kolengebrek In Duitschland. B e r I Ij n. 11 F e b r. (N. T. A. Draadloos). De bekende kalifabrieken Alexandershall ‘en Thiederhall moesten wegens kolengebrek geslo ten worden. s Ook ligt de geheele vlsscherij op de Noord zee stil. ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (baboorende tot den bezorgfrring) 1 15 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkringx 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in bet Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadlgheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN i 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereducaeiv den prijs. Groote letters en randen worden ■-•••- Advertentiën kunnen worden ingezonden delaren, aan het de orde te hand braven, heeft op Collins protest telegram ten antwoord gegeven, dat de regee ring van ^oord-Ierland niet alléén het recht had om zulke maatregelen te nemen -- van excessen, maar dat dit zelfs} De Britsche regeering vindt 4— blijkt dat Collins’ houding wel wat al te zeer een defensief karakter draagt én hij niet forsch genoeg optreedt, al is hij van deze meening zou de regeer ing nen worden versterkt door de ABONNEMENTSPRIJ81 per kwartaal 2.25, per week 17 cent, ri>et Zondagsblad per kwartaal ƒ2.80, per week 22 cent, overal waar da bezorging per looper geschiedt* Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA» Hj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur.; Administratie TeL Int. 82; Redacti» TeL 545. waar de levensbelangen ven het volk afhankelijk zijn van handel en industrie, zijn echter eveneens Verwoestingen aangericht, al zijn die dan van anderen aard. Volgens Bonar Law moot de ont zaggelijke druk der belastingen, die blijft be staan in weerwil van alle mogelijke bezuinigin gen, werkloosheid tengevolge hebben. De oor log heeft ons een schade berokkend, aldus Bonar Law, die niet geringer is dan de verwoeste dor pen van Frankrijk. Wjj hebben ook onze ver woeste gebieden. ENGELAND EN DE BEZUINIGING. Londen, 13 Febr. (R.) In het Lagerhuis heeft Chamberlain meegedeeld, dat het memo randum der admiraliteit nopens het rapport- Geddes door de admiraliteit is openbaar ge maakt ingevolge een algemeen besluit van de regeering, die het wenschelijk vond, dat het Huis deze inlichtingen vóór zich zou hebben, even goed als het rapport-Geddes. Londen, 13 Febr. (RIn het Lagerhuis heeft Sir Robert Horne, kanselier van de schat kist, tijdens het debat over de bezuiniging ver klaard, dat hij een vermindering van 40 millioen in de uitgaven voor het loopende financieele jaar voorziet, ten deele als gevolg van de aan vaarding der adviezen van Geddes, ten deele als gevolg van de door de regeering tot stand >- gebrachte bezuinigingen. In de adviezen, die hoe verscher, hoe meer goeden wille. In te Londen kun- jongste buiten- Honaghan, waar, naar reeds in ’t middagblad door ons is gemeld, lersch-republikeinsche soldaten Ulsterconsta- bels met geweren en mitrailleuses hebben be stookt, toen deze in den trein wilden stappen om naar Enniskillen (graafschap Fermanagh) te gaan. Vier mannen werden gedood, verschillen de andere gewond, terwijl de overigen gevangen werden genomen. Trouwens het begint telkens roeriger te worden in Ierland: gtisteraVond is te Dublin druk geschoten, waarbij eveneens doo- den zijn gevallen en de laatste berichten houden in, dat allerlei andere gewelddaden, brandstich tingen en veeverminkingen hebben plaats gehad, dtie de republikeinsche legerautorrteiten hebben genoodzaakt in ’t district Crössmolina (in ’t Westen van Ierland) de krijgswet' af te kondigen; bovendien heeft de premier van Noord-Ier land van de Engelsche regeering de verzekering ge kregen, dat nog meer groote militaire afdeelin- gen beschikbaar zijn voor de bescherming van Ulster. Men ziet dus, dat de toestand op een wijze, zeer teleurstellend voor hen, dié den vrede in Ierland gevestigd waanden, zich heeft verscherpt en dit valt des te meer te betreuren, aangezien juist Engeland en Ierland den laaltsten tijd alles deden om de verhouding zoo aangenaam moge lijk te maken; terwijl het Engelsche departement van koloniën bekend maakte, dat gevangenen, die gearresteerd waren in verband met vergrij pen, uit lersch-politieke motieven begaan voor den wapenstilstand, de vrijheid zjouden herkrij gen, beantwoordde Collins op zijn beurt «Is hoofd an de voorloopige Zuid-Iersche regee ring dezen maatregel door eveneens allen Engel- schen amnestie toe te zeggen, die vijandelijkhe den hadden gepleegd tegenover de Sinn Feiners. Zoo stonden de zaken, toen plois de excessen zich vermeerderden, die een reprise van den guerilla-oorlog doen vreezen; of de autoriteit van de Zuid-Iersche regeering voldoende zal zijn om De Valera en diens aanhangers, die een politiek op eigen houtje schijnen te willen gaan voeren (tegen Engeland en tegen Collins beiden in) te nopen tot een minder onverZoenlijke hou ding, is een vraag, die de groote Tijd zal beant woorden. I Met belangstelling zal wordén welk resultaat voortvloeit uit de ofwierhandelin gen, die morgen zullen plaats hebben tusschen Collins en Sir James Craig, den premier van Noord-Ierland. En eveneens zullen van belang zijn de eerstdaags in Ierland te houden nlge- meene verkiezingen; alsdan zal bijijken, of het lersche volk verlangt de extremistische richting van De Valera dan wel de meer jegens Enge land verzoeningsgezinde van Collinsj te volgen. TELEGRAM»! Elf. DE CONFERENTIE TE GENUA. P a r ij s, 13 Febr. (Havas). De kabinetscom- missie zal Woensdag a.s. op het ministerie van buitenlandsche zaken de technische} vraagstuk- -BI voor zielkundige vraagstukken, wer|d nu plot seling een plaats vftn een Godsoordeel. Een vreemde angst beving den man toen hij den rustig starenden blik voelde van diei onpeilbare oogen. I „Het zal vandaag niet druk zijn in de stad", zeide hij hortend. „De helft van de'lui zal wel niet voor morgen boven water komen, geloof ik". „Waarom heb je dan zoo’n haast rug te konten vroeg zij, terwijl voor den eersten keer op zinspeelde. ,Jk weet zeker, dat de Bains verwonderd zullen geweest zijn tenminste als je daar gei „Waarom zeg je dat, Jeani- 1 ik bij de Bains geweest ben”. „Zeker, je hebt me gezegd, dat je er heen ging, maar ik weet, dat je wel eens eén anderen weg neemt, nadat je uit huis bent gegaan. Het doet er, niets toe, o, neen, in he< geheel niet. Geloof maar niet, dat het mij iets kén schelen. Ik geef er niets om. Alleen, het was jammer en ook zonde voorhet geld om eigens van daan weer te Tig te komen, voordat je er eigen lijk recht geweest bent”. De toon was opzettelijk onaangenaamde bedaardheid- ervan deed ieder woord doeltref- fen. „Ik ben naar de Bains gegaan, Jeanie, maar je hebt het recht, te zeggen, wat je gelegd hebt. Ik ben niet altijd oprecht geweest, dot geef ik toe. Ik verontschuldig mij niet. Wat ik zeggen wilde, was, of je het niet zoo zou kannen in lichten dat we elkander vandaag in Londen zoudei^ kunnen treffen bij voorkeur! wat laat in den namiddag, nadat ik klaar ben met alles, wat afgedaan moet worden". De vraag was zoo ongewoon en zoo onver wacht, dat hij haar een kleur zag krijgen. Hij had gesproken onder de ingeving van het <X> 24 Zij nam bedaard een stoel aan hef hnofd der tefel deed suiker in nen kop, die op het blad •tond en toen zij dien gevuld had, haalde zij een anderen uit de hoekkast, zonder een woord Besproken te hebben. bpek en eieren, die goed gekookt waren, la- jen aangenaam op een klein wit bord, dat op een gehaakt matje stond, maar ofschoon Heriot een goeden eetlust had en ’s morgens evenals er gezond mensch in den regel hongerig had hij dien morgen geen trek. „Is er iets niet goed?" vroeg zij. Ik ben Interen naar een nieuwen winkel gegaan, om •Pek, want ik heb gezien, dat ze mij een slecht «zwicht gaven i nden anderen”. „biecht gewicht I” herhaalde hij en legde een joozen nadruk op die woorden. „Ik geloof, meid. Je dat een heelen. tijd lang gekregen hebt", fai 'liSch°^' dien zij kreeg, maar zij I 1 hem zijn thee, zonder iets te zeggen. neriot bediende zichzelf, at een stukje, zich eeda bewust van haar starende, onderzoeken- D® ontbijttafel ofschoon niet de F®«ta voor een ernstig gesprek, en zeker «iet je kousen vinden l‘jingen en glipte als -“7 de trap. „Ik wtt Sepp Oerter. BrunswIJlr, 13 F»b[r. (W. wijksche onafhankelijk» landdag met algemeene stemmen dén af gei Oerter uit de fractie uit te sluiten. Rooversbende ‘gearresteerd. Maagdenbwrg, 13 Febr» (W B.) Te Ringelheim is eeïi uit elf personen bestaande spoorwegrooversbende gearresteerd. Een aan zienlijke voorraad gestolen goederen werd in be slag genomen. De bende had maandenlang spoortreinen op het traject Maagdenburg— Bronswijk geplunderd. OPPER-SILEZIB Breslau, 13 Febr. (W. B.). De vroegere staatssecretaris dr. Peters is gisteren weer naar Berlijn vertrokken om aan de rijksregeering ver slag uit te hengen omtrent de incidenten in Op- ön afgewacht per-Silezië. Uitvoerige onderzoekingen hebben mderhandelin- n’e* het bewijs geleverd, dat de incidenten hun oorsprong hebben buiten het bezette gebied en teekenen zijn van een algemeene militaire be weging, zooals van Fransche zijde wordt voor gesteld. De plannen voor deze voorvallen zijn geenszins buiten het bezette gebied gesmeed, noch zijn ze daar op touw gezet De vorst in 't buitenland. (Eifel), 13 Febr, (W. B.). De meren, Ier Maar, het Gmündener Maar en het Falkeneher Maar zijn sedert eenige dagen ge heel dichtgevrorenhet ijs is 30 c.M. dik, zoo- dat de wintersport daar in vollen gang is. Se dert menschenheugenis is dit de eerste maal dat het Falkenehrer Maar geheel is dichtgevroren. genblik, hoofdzakelijk omdat hij erkende, dat tusschen de nauwe muren, die hen beiden ge- vangen hielden, het de plaats niet was, waar hij 1 haar de verschuldigde uitlegging kon geven, I die, zoo afschuwelijk ze was, toch moest plaats 1 hebben, eerder kon de lucht niet zuiver worden. 1 ^Wat? Ik weet niet, wat je bedoelt, Duncan. Hoe kan ik je in Londen ontmoeten Wat moet ik met de kinderen beginnen Ze ook meene men „Neen, je kunt de kinderen niet meenemen." „Ik heb niemand, om op hen te passen. Ver- ondersteld, dat ik ze hier samen moest opslui ten, zooals Londensche moeders somtijds doen. volgens hetgeen ik in de krant gelezen heb als we dan terugkwamen, zouden wij misschien het huis in vlammen vinden en de kinderen verbrand". Zij stond op, terwijl zij sprak, zonder den halfvollen kop thee, dien zij voor zichzelf in geschonken had, aangeraakt te hebben. „Ik moet weggaan, Duncan. Ik kan die uren van dezen mooien morgen niet missen. „Goed dan," zeide hij gelaten. „Ik zal vroeg l thuis zijn,” riep hij haar achterna. Hij glimlachte vrij knorrig in zichzelf, terwijl hij zich over zijn bord boog en noch iets tracht te te eten. Het was, zooals hij verwacht had, maar daarom was het niet minder moeilijk. Hij voorzag dat het pad, dat hij verkozen had te bewandelen, al zijn overredingskracht en al zijn vernuft in aanspraak zou nemen én op de proef zou stellen. Een vonk van gevoel op te wekken in een standbeeld daarop kwam het aan. Toch was dat standbeeld eens een levende, liefhebbend» vrouw geweest op de heuvels van haar geboortegrond. Dat was zijn eenige hoop en zijn plechtanker. Niettegenstaande datgene, wat de eerste mis lukking van zijn toenadering genoemd kan wor- was Harlot’s hart lichter dan te voren, toen ine alleen goedgev^l i de minste miaynw^. rooet niet, meetal ïjjgj •te eieren geven te kl». nakrachtige kuikeiu. 1 zijn, zoo verach lagen oud is al zeer tvs. I •ok veel daarvan af, u rd werden. Matig rgende, natuurlijke hu. eierrek. Zijn ze aan fc. geweest, dan ia de ki« OVEMICHT Toen in *t laatst vm *t vorige jaar tusschen Ierland en Engeland het verdrag van Londen werd gesloten, waarbij een lersche Vrijstaat in ’t leven werd geroepen, waren de optimisten geneigd te juichen. Want, redeneerden ze, de krscha kwestie is nu uit de wereld en er is een »'nde gemaakt aan den onzaligen guerilla-oor- sporigheden in het graafschap tog, die zooveel slachtoffers heeft gemaakt en zooveel verbittering heeft gewekt Maar zij, dié zoo dachten en zoo zich uitten, hebben gerekend buiten den waard, die De Valera heet. Deze in transigente en extremistische republikein toch heeft het nooit kunnen verkroppen, dat de ler- •ch» onderhandelaars ten slotte genoegen heb ben genomen met de positie van Ierland ®ls dominion. Hij vond het verworvene al had de Engelsche regeering van haar Standpunt bezien een uiterst liberale concessie gedaan te ge ring en had de meest volkomen onafhankelijk heid gewenscht van Ierland, dat z. i. zelfs niet mot dunne zijden draden met Engeland had mo gen verbonden blijven. Gisteren nog heeft De Valera te Dublin zich tot tolk van deze gevoe lens gemaakt; toen hij op een bijeenkomst in de open lucht, als inzet van de verkiezingscam pagne der republikeinsche Ieren, onverbloemd te L onen heeft gegeven aan de verzamelde me- nïgte, dat de republikeinen niet dan met een onafhankelijke republiek genoegen konden ne ren. Uit dezen hoofde weigerden De Valera en de zijnen dan ook zich gebonden te achten door rh overeenkomst, gesloten tusschen Ierland en de Britsche regeering. Dat de partijgangers van De Valera zich da nig roerden, bleek reeds de laatste dagen en de f tremistische Sinn Feiners hebben dan ok a‘ weer veel van zich laten hooren. Men her- irnert zich, dat om in ’t bezit te komen van gij' Inani de naar uiterst links zich criën- 1 end» Sinn Feiners verschillende Noord- rhe onderdanen hebben ontvoerd. Deze l - nsporigheden hebben de verhouding tus- f n Noord- en Zuid-Ierland, die een korten tijd F Jen op zeker moment zeer gunstig waren ook ten zeerste verscherpt Want de toe- f ;'-ht der zaak met betrekking tot de lersche kuesti» is op ’t oogonblik zóó, dat er niet zoo- zi'er moeilijkheden bestaan tusschen Engeland en Ierland dan wel tusschen Noord- en Zuid- J 1 ind. Nu heeft de voorloopige regeering van 7 Ierland, aan wier hoofd Collins staat, wel n n Churchill, als vertegenwoordiger van de Engelsche regeering verklaard, dat alle pogin gen in 't werk werden gesteld om de veiligheid, 1’ >t welzijn en de spoedige terugkeer der Noord- Irrsche ontvoerden te garandeeren, maar een toezegging is nog heel iets anders dan een daad. Het schijnt, dat hier geen onwil van Col lins in ’t spel is, maar veeleer onmacht om t< ven de oppositie der extremisten op te roeien. Collins, die zich beijvert blijk te geven van goe den wil en op allerlei wijzen stellig tracht de ontvoerde Ulstermannen weer in vrijheid te stel len, heeft er dan ook verzet tegen aangeteekend, dat een speciaal politiecorps van Ulster in de giensstreken ageerde. Maar de Engelsche eerste minister, Lloyd George, bij wien het eveneens vaststaat, dat het de tegenwoordige voorloopige regeering in den lerschen Vrijstaat onder lei ding van Collins ernst is om op eerlijke en op rechte wijze den nieuwen staat op te bouwen en De Fransche indirecte belastingen. P a r ij s, 13 Febr. (Havas). De opbrengst der indirecte belastingen bedraagt de nfgeloo- pen maand 1.323.110.000 francs, hetgeen een vermeerdering beteekent van 118.659.000 francs vergeleken bij Jan. 1921. Inbraak in een jXMtkantoor. P a r ij 912 F e b r. (B. T. A.). Inbrekers heb ben de brandkast geopend in het jxMtkantoor in de Rue Vauvenargue te Parijs. Zij namen 800,000 frs. nationale verdedigingsbons weg en 5000 frs. geld. Het huwelijk van prinses Mary. Londen, 13 Febr. (V. D.) Bijna 2000 u!t- noodigingen zijn reeds verzonden in verband met het huwelijk van prinses Mary op 28 Febr, a.s. De koning heeft besloten, dat zooveel moge lijk uitnoodigingen zullen worden, gezonden. D sociale, politieke en industrieel» persoonlijfeh^ den van het geheele land zullen vertegenwoor digd zijn. Ook zijn uitnoodigingen gericht tot de leden van het kabinet en ex-ministers met hun echt- genooten, tot de leden van het Hooger- en La gerhuis, alle lord-mayors en lord-provosts, ver tegenwoordigers van handel en industrie en alle kerkelijke instellingen in het Vereenigde Ko ninkrijk. De vooraanstaande vereenigingen en instellingen en de voornaamste vertegenwoordi gers van den arbeid in en buiten het parlement, evenals de vrouwelijke leiders zullen worden uit- genoodigd. Een rede van Bonar I-aw. Londen, 13 Febt. (N. T. A. Draadloos). Oud-minister Bonar Law zeide in een rede te Glasgow, dat hij juist was teruggekeerd uit Frankrijk, waar hij om gezondheidsredenen had vertoefd. Hij verklaarde vele der verwoeste stre- streven der regeering om de uitgaven voor ko*f mende financieete jaar t» verminderen tot d« uiterste grens, voor zoover dit met de veilig^ heid des lands samengaat, gaf hij geen aan» wijzingen ten opzichte van de begrootingsvooM uitzichten. De buitenlandsche handel van Engeland. Londen, 11 Febr. (R.). De waarde van delf invoer in Januari bedroeg 76.480.231, zijnd» een vermindering van 40.552.884, vergeleken roet Januari 1921. De uitvoer belief 63.146.949, zijnde 22.600.145 minder. HET MOND- EN KLAUWZEER IN ENGELAND. Londen, 13 Febr. (R.). De mond- en khuwzeer-epidemie neemt overal af. Het aantal «Wallen wordt bij den dag geringer. DE TOESTAND IN IERLAND. llonden, 13 Fébr. (R.) Het schieten is vanavond te Belfast herhaald. Er zijn drie bom men gegooid tusschen een menigte kinderen op straat, van wie twee gedood zijn en vijftien naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, waar drie in stervenden toestand bleken te zijn. Londen, 13 Febr. (R.) Heden zijn te Du« blin door gewapende mannen twee banken be roofd, de eerste voor een bedrag van 5000 pd. sL, de tweede voor 6000 pd. st. Ook te Sligo werden twee banken beroofd, resp, voor 9000 en 6000 j>d. »t. Londen, 13 F ebr. (R.) Het vertrek der hoepen uit Dublin is heden plotseling opge schort, terwijl dat van het garnizoen van West- Cork te geannuleerd. De ongeregeldheden in Belfast hebben heden voortgeduurd. De lijst der dooden tijdens d» 1 *«*k-end bedraagt thans acht. Col,ins heeft 00 Amerikaansche vereedging tot erkenning der lersche republiek geseind zich te onthouden van het rleenen van hulp, dnar een staatsgreep tegen de voorloopige regeering wordt beraamd. Londen, 13 Febr. (R.) In het Lagerhuis heeft Churchill medegedeeld, dat de Britsche regeering in voortdurende verbinding met de lersche voorloopige regeering staat, die heeft verzekerd, dat zij al het mogelijke doet om de in vrijheidstelling der ontvoerde lieden te verze keren. Wij gelooven, aldus Churchill, dat het haar oprechten wensch en voornemen te, maar de omvnng van haar gezag is op het oogenblik tvrijfelachtig. Geen der gevangenen is nog vrij gelaten. De voorloopige regeering heeft den wensch uitgesproken een samenkomst van d» hoofden der Noord- en Zuid-Iersche regieringen te bewerkstelligen. De Britsche regeering heeft dezen wensch ter kennis der Noordelijke regee ring gebracht, die het bij den tegenwoordige» gespannen toestand niet moge lijk adit een sa menkomst te orgnniseeren, die de Britsche re geering nis hoogst wenschelijk beschouwt. De Deensche koning bezoekt den Zweedschen. Kopenhagen, I 3 F e b r. (N. T. A. Draad loos). Koning Christiaan van Denemarken ven trekt heden uit Kopenhagen naar Stockholm om een bezoek te brengen ann den koning van Zwe den, hetgeen wegens diens ongesteldheid was uitgcsteld. De koning. zal warschijnlijk in een ijsbreker de Sond oversteken en Dondeidag naar Kopenhagen terugkeeren. hij dien morgen zijn huis verliet. Tenminste had hij een poging gedaan en ofschoon hij weinig aanmoediging gekregen had, was hij toch niet geheel en el afgewezen. Zij scheen verwonderd en dat was al iets. Hij zou haar den geheelen dag in die verwondering laten, en hoopte, dat wat er uit voortkomen zou, haar zachter jegens hem zou stemmen. Hij floot zelfs een weinig, toen hij de achter trap weer opging en Jeanie, die in het wasch- hok een wit jurkje van Margie uitsloeg, hoorde hem en hield op, om naar hem te luisteren. Zij was werkelijk verwonderd, meer verwonderd dan zij tegenover hem zou hebben toe>re^ven. Maar dit kon nauwelijks een aangename ver wondering genoemd worden. Zij wekte in haar slechts een vaag, neen, een ijverig wantrouwen. Er was iets gebeurd, dat hem teleurgesteld en den korten vacantietijd, dien hij had genomen, bedorven had. Misschien had hij de menschen of dien één en, dien hij wilde ontmoeten, niet ge troffen. Ja, er was iets gebeurd en om een on- I verklaarbare reden wilde hij nard’g tegen haar 1 zijn 1 Dat deed haar dadelijk op haar hoede zijn, want, daar zij zich overtuigd had, dat elke vonk van genegeidwid voor Kaar dood was in het hart van hai^echtgenoot, moest zij een nader» reden vinden voor de verandering in zijn op- t^en. Hij had niet zoo vriendelijk tegen haar ge sproken of was zoo belangstellend in wat. haar betrof, geweest sinds den lijd, voor Margie’s ge boorte. Sedert was de kloof aanhoudend groo- tü op h»r hoede zijn, .1 h... ver- «ij nnm ^n geldntuk «h .Ijn wk - 1 - lerufhoudondheW, .11. .rm.nlls. ov«Mijt»len ««toll™ kW kind harer waardigheid oproepen, om hem in verle- deui uit. genheid te laten. 1 Toen Heriot in zijn lichte overjas schoot, terwijl hij nog zachtjes floot, zag hij plotse- ling een klein, weemoedig uitziend figuurtje>>p de treden Kenneth, in een bespot lelijke pynmti die de knappe vingers zijner moeder getoove-d hadden uit een oud pak van zijn vader. Bleek, met groote oogen, zijn borstelig hpar overe’na, deed hij onbewust in zijn kinderlijkheid een be-‘ roep op zijn kracht en zijn vaderschap. Heriot liep met een plotsclirglm zwaai do trappen af, tot het portaal en pakte hem in zijn armen. „Hallo, oude jongen, zijn je kijkers open? Jij zult een mhn worden, daaraan twijfel ik niet I Waar is die pyama vandaan gék omen, hl* Heb je de mijne geroofd vroeg hij, aan de mouw trekkend, toen hij het natroon herkende. „Moeder heeft zo gemaakt,” antwoordde de knnap, met een to-'geknepon vuist wrijvend in zijn slaperig oog. „Hoe Inat is het En waar is moeder Ik wil ontbeten en Margie heeft tie- minuten op miin hoofd gezeten.” „Waar is zij, die deugniet?" „Weer in haar bed teruggegaan, omdat ik haar gestompt h< b. Zij bruit en w.l, dat moeut r komt wij hebben allebei moeder noodig en wij willen ons aanklseden. Ik kan mi-n kou-en niet vinden daarom ben ik beneden geko men.” „Zal ik je helpen, je kouse „Neen”, zeide de kleine jor een aal van zijn romen op moeder hebben 1” Hij ging naar de trapleuning en was reed» onderaan, en riep zijn moeder, voqr Heriot hem kon tegenhouden. geldstuk uit zijn zak het wat ging

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1