KOOP IM ROW )RDEN a NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE. BODEGRAVEN, BOSKOOP, COUDERAK. HAASTRECHT, MtXtRDRFXTTT, MOERCAPELLE. NIEUWER, enz. Het Verloren Tehnis Ho. 14856 60. Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen EERSTE BLAD. BUITENLAND. fzun in FEUILLETON. «D. NZ. n Abonniminfin idschi Courant mjenomin don SPAIRMif, BOSKOOP. B- 1 -------- Dit nummer bestaat uit 2 Naden ►- Woensdag 15 Febrüarl 1922. KERK a. d. IJ., OUDERKERK a. d. U., OUDEWATER, REEUWDK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, - en coUega’s het station verlieten, juichte de nigte hem toe. 3 Febr. van Cuacaf van Rotterdam naaf ïbr. van Las Pnlnvai t naar Colon, kwa#^ van Rotterdam naat iar Java, vertrok 11 van Brisbane naai •rberioht. Erzberger zRh te I 25 HOOFDSTUK VIII. wri jc X e st-aot stond koorWn glimlach, t, dat soar in hM ke„ n!<,, (Wor* rk naar Rotterdant Point r morgen van» L‘-*22. dünchen. Bronnö. d van Woensdag lijke tot Zuidelijkt t licht bewolkt Im einig of geen neen» overdag licht* tof de zijn me- hij hij het leven in Londen. Het geen plaats is voor vrij» Rotterdam, voer 1| li. naar Java, voer IQ tegen J GOIBSCHE COURANT. het bewustzijn. De meesten hunner konden ech ter nog bijtijds worden gered. - - - zijn collega s voorbereid rijn op de onderdruk* Uit den Franschen ministerraad. L....» a1V« vil*. ij s, 14 F e b r. (B. T. A.) De ministerraad ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, psr week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal /8.15, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 3L GOUDAj by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelyk» geopend van 96 uur.j Administratie TeL Int. 82j Redactie Tal 545. gendheden. Dat is de groot* winst en zij be- A- -t 0||e he- doeksch schortje en een ik welkomde hem glimlachend en bracht hem zon- mthoud naar de koele, wit en rose zitka- e niet overladen was met meubels naar Br.-Indië, voeg w of 13H te Wip? an maat irkrljgbaar maten Ï-15M- 1«K enz. 2 75 per 3 at c- LOCK, a-W.m, ----- Uit het Engelsch door Mwr, P. WBSSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LZALL, ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (behoorenda tot do» bezorgkringlt 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en des baaoïgkring: 1-—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentie»» ia het Zaterdaganmmer 20 ‘,i bijslag op den pry's. Liefdadigheids-advertantiën de helft van den prya INGEZONDEN MEDEBEEL1NGEN» 1—4 regel» ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 5b hooger. Gewone advortentien en ingezonden r dert prüa Groote letters en randen woi r Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomrt van «oliede boekhan delaren, aan het ar Rotterdam, voeg an Amsterdam nat# Perim. >r. van Batavia tiam mw Anwterdaaa, WMQ n naar Santos, ran Pagoumsns na^ r Rotterdam, bevonJ u. op 780 mijl vaJ van Valparaiso nae^ iar Rotterdam, v«J r- J Febr. van Cura^ag l aar Batavia, voer If king van elke „muiterij" en vastbesloten zijn aan de overeenkomst met de Engdsche regeering d» hand ta houden. Lord Birkenhead legde In het Hoogerhui» eveneens den nadruk op de beperkte bevoegd* heden van de voorloopige regeering van de« lerschen Vrijstaat inzake de handhaving van d» orde. Hij verklaarde, dat men terecht msg zege gen, dat de voorloopige regeering den steun ges niet van de overgroote meerderheid van hel lersche leger, maar er zijn bela»igrijke doelen, wear het lersche republikeinsche leger de voor loopige regeering niet is bijgevallen en weigert de bevelen te ontvangen en op te volgen van d» regeering, die op het oogenblik niet over de middelen beschikt om haar bevelen aan de weer- I spannige minderheid op te leggen. Birkenhead -. van Batavia na# TELEGRAMMEN. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. -Londen, 14 Febr. (N. T. A. Draadloos.). De nationale waardeering voor het werk, door de Britsch» delegatie te Washington verncht, is tot uiting gekomen in de bijzondere harte lijkheid, waarmede Balfour bij zijn lerugkee' is ontvangen. Lloyd George was aan terloo-station aanwezig. On het pen den bijna alle leden van het k?b??.et, vertegenwoordigers van den koning Amerikaansche gezant. Toen Balfour Ieder mensch heeft talent, alleen het licht vorming is noodig om het naar voren te ”*t®rst® best den goeden letterkundigen smaak "W'gen. te bewaren ir een omgeving, d!e zooals niet ‘r~i - 1 openliik vijandig, zich toch in het minst niet --- geestdriftig toonde. Hij had altijd een gevoel van onveiligheid, onafscheidelijk van dat soort beroep. Bij iedere vergadering van de vennoot schap bestond de mogelijkheid, dat het vonnis werd uitgesproken, dat de „Interlude" sterven moest. Er was weinig persoonlijks, dat aanmoedigend am naar W.-IndU ie. van San Franciscf OVERZICHT Da Fransche regeering heeft het voornemen J» kennen gegeven de aan de Engelsch© regee- fing gerichte nota over de conferentie te Genua mede te deel en aan alle staten, die voor de con ferentie zijn tgenoodigd, behalve aan sovjet-I Rusland. Te Berlijn is deze nota nog niet over handigd, maar wat tot dusver over haar Inhoud bekend wer^» alsmede heel de houding van den leider er Fransche politiek, stelt de Deutsche Allgemelne Zeitung naar zij zegt reeds in staat een idee te krijgen van Poincaré’s richt snoer. fn é4n opricht kan volgens het blad Duitechland al dadelijk met den Franschen mi nister-president instemmen: zal de conferentie een Genua tot een tastbaar lesultaat leiden, dan dient zij op zeer degelijke wijze te worden voor bereid. Maar Frankrijk ou we»u«chen, dat de be sprekingen, die te dezen einde aan de bijeen komst van Genua moeien voorafgaan, slechts te den kring der geallieerden worden gehouden, tooels ot dusver bij elke internationale bijeen komst deden de Franschen hun best ook dit maal de tegenpartij met een programma af te wachten, dat aangenomen of afgewezen, maar niet tot onderwerp van bespreking mag worden gemaakt. Deze weg vindt het Duitsche blad niet geschikt om uit den Europeeschen chaos te ge raken. Hoe tegemoetkomend In tegenstelling met de verschillende keeren voordien de Duitsche delegatie te Cannes, althans uiteriljk, ook werd ontvangen, niettemin had de voorloo- regeling van het Dultsche verzoek Om uit- Wel van betaling weer plaats kt den vorm van een dictaat. Het blad noteert dan ook, dat, wan neer ook in Genua de marschrouf»* wordt vooi- yeschreven, hetzelfde resultaat eruit voorvloeit «Is men te Spa en te Londen heeft belaefd, om van Versailles maar te zwijgen; ulterlifk mag de procedure wat minder scherp en ruw zijn, in werkelijkheid blijft alles bij 't oude. De schrijver van ’t artikel is dan ook de oj>- tatting toegednan, dat, wanneer een grondslag *oor Genua zal worden uitgewerkt, die succes belooft, Dultschland, Oostenrijk, HongarHe en Rusland van den beginne af aan als gelijkbe rechtigde deelnemers aan de voorafgaande be sprekingen dienen te worden geïnviteerd. Rus land aldus wordt opgemerkt staat, dank :fi zijn onaantastbare positie, zijn roode leger en zijn economische rijkdommen, op het gebruik maken waarvan de wereld wacht, er aanmerke- hik gunstiger voor dan het verarmde Midden- i Europa. Voor zoover het Duitschland betrof, dreigde Poincaré met de dwangmaatregelen, A welke op de Fransche belastingbetalers, die van de Duitschers onmogeli’ke nrestaties verwach- ten, een suggestieve* invloed harP-m. Maar zoo- rng deze sancties niet uit d© politieke wapen- anier werden verwijderd en de ernstige wil van Dmtschland om zijn vernlichtingen na te komen Riet werd erkend, zou Eurojia niet tot rust ko men. IDoch ook de voorwaarden, die Poincaré Rus- I bnd voor zijn toelating tot de conferentie te Genua denkt voor te schrijven, gin"en heel ver. teekent een verlichting de belasting in landen. DB CONFERENTIE GENUA. Berlijn, 14 Febr-C'. T. A. Draadloos). .Volgens een bericht van ezaghebbend© zijde zou de Italiaansche regee- ng niet denken aan een voorstel inzake verda* 'ng vnn de conferen tie van Genua. Daarentegen wordt van andere zijde uit Rome bericht, drt Bonomi reeds met Della Torretta over een wentueele verdaging heeft beraadslaagd. II Paes>* hoopt, dat Bonomi, ondanks het verzet van T.-fêttn, aan de confe rentie vasthoudt. De StaiMl dringt bij de po pular!, democraten en soc/^JlSten met klom erop aan op te komen voor d» conferentie. B e r 1 ij n, 14 Febr. (X. T. A. Draadloos.) Volgens de Italiaansche groote bladen zal Ita lië op 10 Maart gereed zijn met de voorberei ding der conferentie van Genua. De Russische deelneming. Warschau, 14 Febr. (W. B.) Uit Moskei» wordt gemeld, dat <te sovjet-delegatie voor conferentie van Genua van haar regeering op dracht ontvangen heeft aldaar schadevergoeding te eischen voor de verliezen, die Rusland heeft geleden door de blokkade der Entente. Dr. Benes te Parijs. P a r if s, I 4 F e b r. (B. T. A.) De president der epubliek heeft dr. Benes ontvangen. De Italiaansche gezant te Parijs. B e r l ij n, 14 Febr. (N. T. A. Draadloos). De Italiaansche gezant te Parijs, graaf Bonin Longare, die door den voormaligen minister van buitenlandsche zaken graaf Sforza wordt ver vangen, verlaat heden rijn standplaats. Ongeveer half zes verliet Heriot het station in Baker Street en wandelde naar de Edgware Road, het einde van de Marylebone Roac’. In een wat smalle, doodloojiende het groote blok Raglun Mansions,__w. trek was bij letterkundige lui en kunstenaars, hoofdzakelijk omdat bet ver -t- was van den hoofdverkéersweg, zoodat i vergelijkenderwijs gesproken, vrij rustig kon. Een oude bloemenverkoopster, die ee oj>gestapelde mand met al de heerlijl men der lente bij zich had, zat op haar plek in den hoek en was verwonderd, dat Heriot 1 niet, hoe hij het doen moest. Een zekere j met slechts een koelen groe» „Marktprijzen, mijnheer I Slechts zes stuivers. Een Heerlijke violen, u hebt nooit mooiere gezien en ze zijn u ook nooit mooier te koop aangebo den I" Maar hij verhardde zi’«i hart en ging, na met --r on vaste I noodig te verwonden of pijn te doen. Hij wist 1 niet, hoe hij het doen moest. Een zekere ruwe oprechtheid in den man belette hem met zijn woorden te sne’en en bovendien had hij dien nieuwen, vreemden weg in zijn leven betreden den weg van zelfverloochening met een algehecle en onveranderlijke vastbeslotenheid. Tenminste, hij had zich verbeeld, dat die onver- Duurder brood te Berlijn. B e r 1 ij n, 1 4 F eb r. (N. T. A.). Er Is beslo ten den broodprijs te Berlijn met ingang van 20 Februari op 13 Mark 80 pfennig per groot brood te brengen, in verband met het eindigen van den regeeringstoeslag op den prijs van he» buitenlandsch graan. Smeets. Malnz,14 Febr. (W. B.) De Echo du Rhfn meldt heden: „Men weet, dat de Pruisische over heid Josef Smeets vervolgt. Op 28 Oct. heeft de derde Kamer van de arrondissementsrechtbank te Keulen een vervolging tegen hem ingesteld, omdat hij In een artikel de ruwe wijze van op treden van de Pruisi’che politie had aangeval len. Smeets had gewild, dat de Duitsche recht bank in deze aangelegenheid onbevoegd zou zijn verklaard, omdat het hier een politiek vergrijp betrof, dat tijdens den wapenstilstand Is ga- pleegd. De Duitsche justitie bracht hiertegen in, dat Smeets niet met recht de Duitsche recht sprak onbevoegd kon verklaren. Nadat de com missie voor het Rijnland de door Smeets aange- „I voerde motieven had onderzocht, besliste zij, dat het vonnis, dat de Keulsrhe rechtbank vel len zou, niet zonder machtiging van de com missie ten uit voer zou mogen worden gelegd. Onder deze voorwaarden zal Smeets morgen voor de derde strafkamer van de arrondisse mentsrechtbank te Keulen terecht staan. Smeets Is de leider van de beweging voor onafhanke lijkheid van het Rijnland en hoofdredacteur van de Rheinische Republik". De moordenaars van Erzberger. B e r 1 ij n, 1 4 F e b r. (W. B.) Naar de Vor- watts bericht, heeft de rijksregeering meege deeld, dat zij een onderzoek zal instellen naar de juistheid van het bericht In de bladen, dat de beide moordenaars van Erzberger zfiSi te Boedapest zouden bevinden. Diefstallen te Keulen. K e u I e n, 1 4 /e b r. (W. B Uit p«H.t- tenloods van het centraalstation alhf-r waren 'n den laatsten tijd pakketten ter waarde van ver scheidene honderdduizenden mark gestolen. Het is thans gelukt vier beambten, die de diefstal len hebben gepjeegd, te arresteeren. Er rijn ongeveer 20 personen bfj de taak betrokken. Mijnbrand. G I e i w 11 z, 1 4 F e b r. (W. B.). Ten gevolge van een brand, die uitbrak in een blinde schacht van een mijn, verloren 75 zich in do mijn bevin dende mijnwerkers door ’t ontstaande kooloxyde Antwerpen en naaf rbij VHssingen. >en naar Hamburg ngen. 'ebr. ven Rotterdajg Parf L ,T. 7. heeft heden onder voorzitterschap van Mille- rand vergaderd. Poincaré heeft daarbij een uit eenzetting gegeven van den buheniandsdien toestand. anderlijk was. Maar toen hij naar het lieve glimlachende gezicht vpn Elsa Marsden keek en nadacht over alle troost en ppwekklng, dia vnn haar gekregen had In deze kamer, werd zoo plooibaar als water. Haar gevoel lief haar dadelijk iets ongewoons in hem zien, maa» zij had te veel tact om te laten blijken, dat zl) het ontdekt had ,Je ziet et verbazend vermoeid uit. tk ver» onderstel, dat je vandaag je wefrdge vrije uur tjes door hard werken hebt moeten betalen I Dat is het ergste van is zoo intens, dat ec dagen". „Dat is het niet”, zelde hij nog steeds onb«« holpen en ging op den hoek van de sofa ritten^ nogal ver van het vuur. Want plotseling voel* de hi|, dat de lucht In de vriéndelijk» karnat hem den adem benam. Toch had hij hier menig aangenaam uur ge sleten I Wat had hij veel kameraadschappelijk# gesprekken gevoerd met deze vrouw on collega* schrijfster; wat een wisseling van gedachte# en tóekomstdroomen Alles onschuldig Nooit, tijdens den geheekn duur van de drie Jars# hunner vriendschap, sedert den dag, dat xi| els kaar voor het eerst op een Zondag bij de Balha ontmoet hadden, was er een enkel woord turn schen hen gewisseld, dat de geheel» wereld Jeanie inbegrepen niet had mogen hlQKli Ij was hier zoo duidelijk slechts de commen. j ’,77 commensaal, van w en men verwacht hij op een bepaalden tijd in een morgen meer te zien is dat er niets meer voor i® doen was. ij kwam wat vroeger dan gewoonlijk op het _J'eau..,in Northampton Street, en zag, dat het •'p stille dag zou worden. vacantie lag nog in de lucht en de krach- van den groote* bijenkorf zouden niet bin- en tenminste de eerste vier-en-tw nCg uur ver geld en weer goed aan het werk zijn. Heriot »s ’lichts een verbindingspunt in tie streng. tijdschrift, waarop hij zoo trotsch was, was kleinste vennootschappen. Hij was °7r belemmerd, aan alle kanten gebonden r den invloed van zijn directeuren, wier doel hts bestond uit geld en macht te verkrijgen, de eerste plaats ge'd. «Interlude'' was toevallig de lieveling van n van de machtigste directeuren, anders zou •h 'he®'0^ n'e* een* zoovèel vr’’heid b'“k’ D» door Duitschland^uit^deyerde schepen. B e r 1 ij n14 Febr. (N. fA. Draadloos). Een bericht der Britsche admiraliteit meldt, da» Duitschland schepen heeft uitgeleverd voor een waarde van 660 millfoen goudmarke* en een tonnenmaat van 2,187,217 ton. De Duitsche schadeloosstelling. Berlijn, 14 Febr. (W.-B.). De Vorwürts maakt de uitnoodiging openbaar van de Fran sche socialistische partij aan de Duitsche socia listische partij voor de bijeenkomst der socialis ten uit de vijf betrokken landen te Frankfort aan de Main op 25 Febr. Als agenda voor de be sprekingen noemt de uitnoodiging den econo- misohen toestand in Europa en met name het vraagstuk der schadeloosstelling. DE POLITIEKE TOESTAND IN DUITSCH LAND. Berlijn, 14 Febr. (W. B.). Hedenvoor middag werden in de rijkskanselarij in tegen woordigheid van den rijkskanselier besprekin gen gehouden van de leiders der drie regee- ringspartijen, centrum, democraten en sociaal democraten met de leiders der Duitsche volks partij. De besprekingen waren vertrouwelijk. De bladen meenen evenwel te kunnen meedeelen, dat over het vraagstuk der groote coalitie is onderhandeld. Hedennamiddag zullen de afzon derlijke fracties bijeenkomen om haar positie t© bepalen tegenover den uitslag der bespre kingen bij den rijkskanselier. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Berlijn, 14 Febr. (W.-B.). Een medcdce- ling over het jongste bezoek van generaal Nol let aan Rathenau zegt, dat het onderhoud in zeer algemeene trekken over den stand der ont wapening heeft geloopen. Nollet wenschte zich op de hoogte te stellen vtjn de denkbeelden van den minister van buitenlapdsche zaken omtrent het uitvoeren van de ontwapening. Er zijn geen nieuwe eischen van ontwapening gesteld. Hij dacht erover, met welke woorden hij 1 haar zou meedeelen, wat hij haar wou komen die ©en hoog- zeggen, hoe een vriendschap te verbreken, die Lc7.~jk» bloe- hun lieiden dierbaar was geworden, zonder in dat groote huis, waar de meeste bedienden slechts zoo lang op kantoor bleven, als zij noo dig hadden om te kunnen bestaan. Heriot, die de omgeving haatte, was niet in staat geweest een betere nis te vinden 'voor zijn eigen idealen en begeerten. Een voor een had hij ze laten varen, vermorzeld door de wielen van de handelsbegeertehij kwam er tegen in opstand e* miste toch den flinke* onderne mingsgeest, die hem in staat gesteld zou hel> ben zijn boeien te verbreken. „Een klit” noemd» hij zich zelf dikwijls, bitter gestemd. En de oasen in d© dorre woestijn van zijn leven waren zeldzaam. Dien dag was hij eindelük vastbeslo ten afstand te doe* van de oase, die voor hem de vruchtbaarste en de kostbaarste was gewor den. Toen hij zijn lesenaar naderde, kleurde zijn voorhoofd zich lichtelijk en zijn wenkbrauwen trokken samen. Een brief lag daar een weinig terzijde, alsof de hand, die hem daar neer ge legd had, rich bewust was geweest, dat hij zich door iets bizonder» onderscheidde van den ge- voorbij ging wonen stapel. Zijn hand beeld©, toen hij het JMfarktprija zegel verbrak. Er was slechts wemig in. klein, smal, haif l laadje papier, dat een adres hebben, bevatte in Mary'ebone en deze weinige woor- nu toegestaan werd. Hij deed zijn den Wel moest het buitenland, waarvan werd ver wacht, dat het kapitaal zou leveren en waarde- vollen arbeid presteeren, van de Moskousche machthebbers zekere waarborgen eischen, maar de boog mocht ni©t te strak worden gespannen en het Russische volk, dat terecht zich van zijn eigen beteekenis bewust is, mocht evenmin on derworpen worden aan buitenlandsche contröle. In alle* gevalle vergde Frankrijk tenminste van de Russen niet, dat zij rich bij het regele* van hu* binnenlandschen staatsvorm zoude* schik ken naar de wenschen van Parijs. Maar ten aan zien van Duitschland en Hongarije, werd dit door Poincaré wel verlangd. De poging om de* Russen een Frankrijk, in dertijd ook zijn bondgenooten, aangenaam re gime op te dringen, was allererbarmdijkst mis lukt en nu werd Moskou met rust gelaten. „Maar Duitschland en Hongarije", aldus beduit het artikel, „wil Frankrijk voorschrijven, welken regeeringsvorm zij moeten kiezen. Een derge lijke inmenging in zijn binnenlnndsche aangele genheden kan en zal Duitschland zich nooit laten welgevallen. Het vredesverdrag, waaronder de wereld al genoeg lijdt, doet Frankrijk geenerlei middel aan de hand de constitutie van Duitsch land ook maar eenigszins te beïnvloede*. Het Is uitsluitend de zaak van het Duitsche volk zich zijn huis zóó te bouwer, als hem het geriefelijkst voorkomt. Geen vreemdeling heeft zich daar mee te bemoeien en Duitschland wijst eiken der- gelijken eisch zoo beslist mogelijk van de hand. Eischen van dezen aard dragen er niet toe bij voor de conferentie van Genua die stemming van zakelijk, koel overleg in 't leven te roepen, die een wezenlijke voorwaard© voor welslagen is. Duitschland is bereid in den geest van Lloyd George’s streven een werkelijke* uitweg uit den Europeeschen chaos te zoeken en het zijne er toe bij te dragen, opdat Europa weer herstellen kan van de gevolgen der oorlogsjaren." HET BRJTSCH-INDISCHE VRAAGSTUK Londen, 14 Febr. (R.) In het Lager huis ia bij de besprekingen over het adres van antwoord een amendement, waarbij de leiding van de Indische zaken door Montagu werd ge laakt, verworpen met 248 tegen 64 ateftuneo Lloyd George verklaarde, „dat in geen geval ert onder geen voorwaarden voorgesteld zal wor den, dat Engeland zich uit Indië zal terugtrek ken, of af zal zien van de volledige souvaröW- telt van den koning-keizer.” Wij hebben eert zware verantwoordelijkheid op ons genomen, toen wl| Indië Jx*zetten en wij kunnen dia ver antwoordelijkheid niet afwijzen zonder schande en oneer. Als de sterke hand van Engeland werd teruggetrokken, zou er een clmos, verwarring en verwoesting ontstaan. De Engelsche nvoering! zou de Indische n geering steunen bij elke actie, die noodig zou zijn voor het bevestigen van liet gezag van de regeering in Indië. Het adres va» antwoord is aangenomen. DE TOESTAND IN 1ERI AND. Londen, 14 Febr. (N. T. A. Diaadlooa). Churchill heeft in liet Lagerhuis meegcdeelj, dat de regeering het noodzakelijk geacht heeft de ontruiming van Zuid-Ieriand door de En* gelsche troepen op te schorten. Dit was, naar hij zeide, slechts een gevolg van den wanordelij ken toestand op de grens van Ulster. In antwoord op een vraag verklaarde Chur chill, dat, zoolang de lerache regeering niet for meel met het gezag is bekleed volgens de we| die thans bij het Engelsche parlement is inge* diend, de voorloopige regeering van den Ier» schen Vrijstaat zich in ’een tijdelijke* toestand bevindt. Hij gaf te keivnen, dat de vooriooplg» regeering van den vrijstaat dus nog niet In staat Is zich de trouw te verzekeren van v#»t bekend staat als-het „lersche republikeinsche leger", aW een geregelde weermacht voor de voorloopige -^ regeering. Churchill voegde er aan toe, dat Col lins, de eerste minister van den Vrijstaat, op. weg was naar Londen om met de Bngrlsche re geering over den toestand te beraadslagen. Col lins had de Engelsche regeering meegedeekV dat hij voor zijn vertrek uit Dublin stappen zou ondernemen om de zoo spoedig mogelijke vrij lating te verzekeren van de lied»-* uit Ulster, die ontvoerd rijn. De bladen publiceere* een interview met Col» Uns, waarin deze zijn vastberadenheid te ken nen heeft gegeven om den toestand op te helde ren. Collins wees op den noodlottige* invloed van de Valera’s volgelingen, die, naar hij ver moedt, er op uit rijn onrust te verwekken aart de grens vnn Ulster. Hij verklaarde, dat hij en l het Wa- r_rron ston- het kabinet, ilsmede en In een interview aan boord van de Aquitania bij zijn aankomst te Southampton heeft Lord Lee, de Britsche marine-ged©legeerde, uiting gegeven aan zijn groote voldoening over he» t© Washington geteekende maritieme verdrag. H'f zeide Het feit, dat er overeenkomsten tot stand zijn gekomen, was het resultaat van de met al gemeene stemmen genomen besluiten der con ferentie en niet van den oi-gelegden wil ©ener meerder- of minderheid. Van ons standpunt bezien, moet het verdrag bijzonder bevredigend worden geacht, daar er, terwijl wij groote op offeringen hebben gedaan, soortgelijke offers door de ander» mogendheden zijn gebracht. Lord Lee betoogde dot de conferentie heeft geleid tot het volledige einde van allen maritie- men wedijver tusschen de vijf betrokken mo- Wtarda vriend 1 Ik vraag mij af, of ge heden reeds teruggeko men zijt. Zoo ja, ik heb voor hedenavond twee plaatsen voor de stalles in het Haymarket thea ter gekregen. Kunt ge komen - i Je „E. M" Hij legde ’t blaadje neer, nam zijn schrijf- man en schreef deze weinige woord „Spilt mij, hedenavond ónmogelijk. Zal B ,._4^, I denmiddag tegen virf uur aankomen, als werkte tusschen den heer en de ondergeschikten afzegging krijg I Hij onderteekende zijn naam voluit, deed het in een enveloppe, adresseerde het en belde om een looper. Nadat hij het weggezonden had trachtte hij zich in het werk van dien dag te vetjdiepen, met een zeer paver resultaat zijn hoofd geschud te hebben, verder. liet bord in de gang van de privaten Ingang, dien hij goed kende, zeide hem, dat Juffrouw Marsden thuis was en hij steeg in de lift naar de vierde verdieping. Daar was het rustig en zonnig en heerlijk ver verwijderd van het ru moer en het gedrang in de straten. Een nette dienstbode, met een geplooid neteL doeksch schortje en een Fransch mutsje, ver der ojxmthoud naar de koele, wit en rose zitka- I mer, die niet overladen was met meubels en daardoor een indruk van ruimte gaf, die in werkelijkheid niet bestond. En vnn den stoel bif den haard stond ren vrouwengestalte op, om hem te begroeten een kalme, bevallige gestalte wier geioa'., zon der eigenlijke schoonheid, een niet te besch a ven bekoorlükhe’d had en he- genoegen wft- I spiegelde, dat zij bij zijn nanblik «maak -. I ,.’k heb den geheelen n’T-Hag til ei peln- *n over je brief”, zeide uj, n--t hatr onen, be- „Wat is er gebeurd Was het d t keer niet prettig bif de Bains T’ --,Neen, niet zoo heel erg”, antwoordde hij wat gènoe-* afgelegen Jinksch, toen hij, vlugger dan gewoonljjk, - men er, 11,^,. losliet. I wonen j Hit dacht erover, me» welke woorden hll i mededeelIngen bij contract tot teer geraduceer- orden berekend naar plaatsruimte. Advertent ie bureaux en onze Agenten en moeten daag» vóór da plautamr Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1