Het Verloren Tehuis Vrijdag 17 Februari 1922. FEUILLETON. ^BUITENLAND. zoon 60. Jaargang LUIS’ iNDVOER oISraah o. 14858 veelzijdig» Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen Inhoud: niet ?zn., Amsterdam rberloht. 689 een der (Woedt vsrrdfd| een aantal weg een RN, SN, GI, krkw» KJES. Het verdrag heeft betrekking op alle moge- I en iet» V.-. Praten dela: aan de aanstaande me- Jong F sn voorname manier rme oude Dan Hij ENTEN ftt TEES' tfiuizen !en c-T> 1 voord eet.ro KTlS IIERLU6TI ILOE VMR»«HHIN«. morgen vaat I2. louse. manoër. ran 17 Febr.t it Z. richtingen iar bewolkt met peratuur om M van Jurgens we* met het feit, dat tnstige geruchten wl angst el ling tot d ndanks gaat oo nrwe leening voc nd (Amerika) n rreekt de maniste rvan. Deze mede •ening ontvanger Mtu belastingvr B e r Uit het Engelsch door •M. I. P. V'ESSET.INK-VAN ROSSUM, door DAVID LYALL. rnndtoon niet onJ leid met het feitJ beter aspect ver* ien, dat deze ver* >oit lang kan dt» ge natuurlijk lo» ijzen dit mogelijk in ruimer mataj ene lichte reactie, lieafdeeling. Hielt ld tusschen Corve welke beide <1*| ans kon behalen^ uge schommeling wam. j >r eenigerlei .ten*! den nagaan, nie< self, dat in zakri stelling weder alg nu volgens haar ouderdom uit l... Jeaais met een niet te verklaren de Europeesche ontwape- tracht die uit den weg te i betredende rechtskwesties worden Elsa deed geen vragen naar die plaats en He- i Elsa alleen al» het hem heeft verlaten, heeft riot kon onmogelijk van haar gelaat lezen, wat zij dacht. Zij zag er - ----v-- ouder zelfs dan Jeanie met Ik heb in die richting veel verspild. Ik moet mij hardheid. „Heb je de vrouw gezien, waarmede Dan Fer guson verloof^) is F vroeg zij nu, terwijl zij van onderwerp veranderde, zoo plotseling, of hanr korte belangstelling in hem en de zijnen al weer vlug getaand was „Ja. Ik heb haar Zondag in de kerk van Upleys gezien.” „Ben je naar de kerk geweest F vroeg zij en een glimlach van plezier ging over haar gelaat. „Maar waarom Ik zou wel kunnen zweren, dat je er door de Bains niet heengesleept bent I” „Neen, ofschoon al de Bnins naar een kleinen tabernakel in Digswell gingen. Ik ge'oof het was een kapel van de Congretionisten. Ik ben naar Upleys gegaan, eensdeels omdat ik wist, dat Dan daar was en ik juffrouw Speed wilde zien en anderdeels, omdat ik geloofde, dat een bizon- dere vriend van mij daar misschien zou pree- ^Je hebt twee kleine kinderen, niet? Ik heb mevrouw Bain over ze hooren spreken." „Ik heb er twee. De kleine jongen is acht. Hij is erg lang voor zijn leeftijd," antwoordde Heriot op beuzelachtigen toon. Jk ben zeker, dat het buitenleven hun goed doen zal, hun en hun moeder.” „Houdt mevrouw Heriot dan niet van Lon den F vervolgde Elsa, terwijl zij aandachtig Imar thee dronk. „Neen zij verafschuwt hat Dat zou jo begAj- ren, ais je da plaats zag. waar stf gaboraa ij” „Natuurlijk dat zal ik wel moeten doen. Ik heb dan ’s avonds meer tijd om mijn boeken te schrijven. Je weet, dat Londen veel afleiding biedt. De schouwburgen hebben mij meer kee- ren gelokt, dan ik het recht had er heen te gaan. aangename dingen afstand, waarvan sommlg* mij machtig veel waard zijn geweest en ga hardj aan het werk. En om het goed te doen, of met/ kans op welslagen, moet ik Londen vaarwel zeg*, gen. Daarom kan ik hedenavond niet naar derl schouwburg gaan en ook geen anderen avond," voegde hij er wat zorgeloos bij. „Er zijn verschillende soorten zelfmoord.* zeide Elsa met een lichte boosaardigheid. „Ent geen goed werk wordt geleverd door menschep die bang zijn het leven grootsch en ruim opj te vatten." „Ik schenk Je die grootheidde vraag komt op hoedanigheid en graad aan." zeide Heriot droogjes. „Ik heb alles, wat ik kon krijgen, ndj steeds genomen, Elsaen anderen hebben Ml door geleden dat is alles. Mijn oogen rijnt nu wijd geopend. Ik wilde, dat ik duidelijker kort spreken, maar ik heb nooit geloofd, dat Jn stompzinnig bent. Je bent nu ook niet stompe zinnig. Heb medelijden met mij en zeg mij vaar» wel." Zijn met moeite geuite woorden toonden rit" ontroering. Het was een pijnlijk oogenblik Ml de vrouw, die het met hem deelde en die hen» veel beter begreep, dan hij zeil wist, zoo hel gemakkelijk tot een gevaarlijk, zelfs tot ee» noodlottig oogenblik hebben kunnen maken» Maar zij, wetend dat het een vaarwel wal Ml dat iets goeds uit haar leven wegging Vaars óm, dat was zij niet in staat te begrijpen «m glimlachte hem dapper tegen. „Het is nogal treurig geweest. R heb aooM zoo somber gezien. Vaarwel dan. En buccm me» d. ondenxnk,. tk -I nieuwe boek geboren uit werk sa landleven." „Neen I God geve dat hst wadding moge zijn," I mompelde hij. „Ik doe slecht» van «on aantal! ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt» francs» per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA» by onze agenten en loopers, den boekhandel en da postkantoren. Ons» bureaux zyn dagelijks geopend van 9—5 uur.; Administratie TeL Int 82; Redactie TeL 545. GIHIMIIL (OU! I MC NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOEfeCAPELLE, NIEUWER* fERK a. d. U., OUDERKERK a. d. U., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (baboorende tot den bezorgkringlt 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den besorgkring» 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het ZatardagBummer 20 Vé bijlag op den prijs. IJefdadlgheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.60. Op de voorpagina 60 hooper. <rewone advertentiën en ingezonden mededeelfrigen bij contract tot zeer gersduceer* den pr(ja. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkomrt van soiled» boekhan den, Advertentiebureau» en onze Agenten en moeten daag» vóór da plaatsing bet Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. rende de geheelg de oude prijzen! Fnbakken, waarin! i opgewekte han* jong Lebong. Dil enis sterk op d* -kt, is gedurende cht voor Indisch^ algemeene aan* n dan ook voos Indië kwam mei# iloitatie perspeo» ng van een nieuwi hierin en niet te kunnen ziert npagne. >mt het ons sn, gelijk hebber# g eene hervatting manipuleeren ert kóet zien. ders dezer stuk* mn bezit niet tg nis heeft geleerd}, ie mogelijkheden ruimen. In geschillen worden definitieve gciivmcii uvui vvki aüieiusgerecht; omtrent politieke kwesties zal in instanties uit spraak worden gedaan. Deze laatste arbitrage hoven kunnen weliswaar geen definitieve beslis singen nemen, maar zij zullen pogen de partijen tot elkaar te brengen en, naèr te hopen is, in alle belangrijke gevallen een definitieve uit spraak kunnen tot stand brengen. Ik hoop, dat dit verdrag zal worden gevolgd door arbitrage- verdiagen met andere landen. De verzekering dot de rechtsorde gehandhaafd zal worden in de wereld, is de voorwaarde voor het herstel van Europa. (Bijval.) De verschillende partijen be tuigden haar instemming met het arbitragever- drag. Afgevaardigde dr. Schücking (dem.) ver klaarde Als voorzitter van de Duitsche afdeeling der interparlementaire unie juich ik dit wetsont werp van harte toe. Het verdrag is een uitste kend werk tn zal niet alleen een band vormen tisschen de Zwitsersrhe en de Duitsche regee- ring, maar ook tusschen de beide volken. (Bij val.) Het verdrag werd daarop In tweede en derde lezing aangenomen, evenals het wetsontweup in zake de verdragen tusschen Duitschland en Oostenrijk nopens oorlogsinvaliden, oorlogs- weduwen en -weezen. De Duitsche spoorwegtarieven. 1 ij n, 16 F e b r. (W. B.). Naar da Deutsche Allgemeine Zeitung verneemt, zullen de spoorwegtarieven voor het goederenvervoer met ingang van 1 Maart a,s. opnieuw met 20% worden veihoogd. 1 NA DE SI AKING IN DUITSCHLAND. De strafmaatregelen. Berlijn, 16 Feb r. IJT. BVandaag is te Berlijn een uitgebreld® fyestuurscommissie van de Reichsgewerkschaé^BSutscher Elsenbabnba- amter bijeengekomen om het standpunt der Reichsgewerkschaft ten opzichte van de straf maatregelen der regeering vast te stellen. De rijksminister voor het verkeer had aan de le den ‘dezer commissie geen verlof gegeven. Zij waren echter allen verschenen. Eischen van Duitsche beambten. B e r I ij n, 1 6 F e b r. (W. B.). Volgens de Zei' 'heeft het bestuur van den centralen bond van beambten aan den economischen rijksraad en den rijksdag een adt es gericht, waarin gevraagd wordt de salarisgrens voor de verzekering der beambten op 100.000 mark te brengen, daar door hot voortdurende achteruitgaan in werke- 'ijke waarde van het geld, de salarislimiet van 30.000 Mark overschreden kan worden geacht. Sep Oerter. Brunswijk^ïö Febr. (W. B.). Volgens de Brunswijksche Freiheit is de vroegere mi nister-president van Brunswijk, Oei ter, gisteren op een vergadering, die door meer dan 2500 partijleden werd bezocht, met algemeene stem men uit de partij der onafhankelijken gestoo- ien. Bolsjewistische propaganda in Duitschland. Keulen, 16 Febr. (W. B.). De Kölnische Volkszeitung verneemt uit BerlijnDe zoo juist te Berlijn aangekomen handelscommissaris der Russische Sovjet-republlek heeft een spoorweg- wagpn vol reclamemateriaal medegebracht. Bij hij geen stem.” Zij zette nut een licht gekletter haar kopje neer en terwijl zij knar armen boven haar hoofd vouwde, keek zij voor zich uit, in de ruimte. „Wat je mij vertelt, stelt Dan Ferguson in een nieuw licht dot van een Schot, die in de maatschappij wil gelden. Ik hoop, dat het niet sfhar is. Hij was zoo’n prachtige kerel, en ik geloof niet dat hij daartoe in staat is f* „Niemand kan dat gelooven," zeide Heriot barsch. „Maar hij zal moeten betalen betalen tot den laatsten penning." „Wil je niet trachten het te voorkomen deze manage de convenance, verondersteld altijd, dat het zoo is zeide zij ernstig. „Hij is Je vriend. Het is je plicht hem te waarschuwen.-Als ik hem goed genoeg kende, zou ik het doen." „Ik weet het niet. Ik moet eens zien. Ik n.>et er eens over denken. Al» een man tot over zijn oor en in eigen moeilijkheden zit, heeft hij den tijd en ook den moed niet, om over de levens lijn van anderen na te denken. Ik zal moeten weggaan Elsa. Ik geloof, dat ik gezegd heb, wat ik bij mijn komst heb willen zeggen. De bladzijde moet nu bij het laatste hoofdstuk om geslagen worden en het nieuw» moet worden begonnen. Je weet hoe het is, als men een boek schrijft al» het hoofdstuk goed geweest ia» of tenminste naar onzen zin, dan spijt het on». Je vindt het onaangenaam, het nieuwe aan te vangen. Het is moeilijk. Want je vraagt je af, of iets dat zoo goed, of tenminste zoo aange naam was, weer zal komen." Zij lachte toen heel schril, wat onnatuurlijk. „Het klinkt als een begrafeniarede i denk Je over zelfmoord, Duncan F Hij deinsde terug. meer aan ernstig werk wijden. Want ik geloof, dat het beter voor mijn kleintjes zal zijn,” ging hij voort op kalmen bedaarden toon. „De klei ne Jongen groeit verbazend en ziet er zoo on gezond uit. Ik wil hem geen ongezonde Lon- denaar laten worden." Later, toen hij in pijnigende herinnering dit onderhoud voor zijn geest terugriep, was He riot veibaasd, dat zijn mond die woorden had kunnen uitbrengen. Toen hij Elsa Marsden’» woning betrad, had hij niet het flauwste denk beeld, hoe hij haar alles moest uitleggen en zijn eigen woorden gaven hem voor den eersten keer het denkbeeld in, buiten Londen te gaan wonen. Het was of een geheel afgescheiden we zen bezit van hem genomen had en hem nood zaakte te spreken, zoo ongeveer als een knap buikspreker de monden van zijn poppen opent en weer sluit Hij zag, dat zij in de war was en dat langzaam maar zeer goed merkbaar, haar gelaat weg- George. ning.” Wanneer nidus de strekking van *t ver- beslissingen genomen door een scheidsgerecht; dere betoog de conferentie van Genua ein- u. digt met een resultaat op den weg van de be perking van ’t militaire budgé’t, dan zal Rusland kunnen toonen, of het prijs stelt op internatio naal vertrouwen en van zins is de hand te hou den aan internationale overeenkomsten. Polen, veel meer dan Rusland blootgesteld aan den druk der Europeesche atmosfeer, zal moeten wijken ea zijn leger binnen redelijke grenzen moeten inkrimpen. Maar, wijs geworden door de ervaringen vnn Washington, zal ook Frankrijk niet „neen" kun nen zeggen en van zijn militair budget de mil- liarden schrappen, die hem bij zijn wederopbouw zoo zeer ontbieken. De Amerikaansche credi teur zou veranderen en er zou met hem zijn te spreken. Daar Poincaré heel zijn land viel hem hierin bij het vraagstuk van de schadeloos stelling uitschakelde van de conferentie van Genua, zou hij het onmogelijk als exceptio doli generalis tegen Duitschland in de discussies kunnen werpenals argument tegen de ont wapening. Want dan moest gevoegelijk het in ter-Europeesche forum inhoud en sterkte van het Fransche argument onderzoeken en dit is het Juist wat Poincaré terecht meende te moe ten vreezen. het onderzoek van den wagon bleek, dat de re- werden ontvoerd, de vrijheid is hergeven, bij St clame-artikelen bolsjewistische propngandamid- tegenstander» delen waren van de radenregeering. Behalve de nieuw het sli rijkscommissaris Voor de openbare orde en de Berlijnsche president van politie, is het ininis- tene vnn bui’enlandsche zaken van een en an der op de hoogte gesteld. De reclame-artikel»n worden door de beambten nauwkeurig onder zocht. xeen 1 OSRiN» MSV Typhus. Berlijn, 16 Febr. (W. B.) Naar de Loèal Anzeiger uit München bericht, zijn te Schwewv furt wegens de daar heerschende typhusepidemie alle scholen geslotên. De vorst in ’t buitenland. Memel, DÖFebr. (W. B.). De haven van Memel is wegens drijfijs gesloten. OPPER-SILEZÏB. Het incident te Petersdorf. Berlijn, 16 Febr. (N. T. A. Draadloos). Na het onderzoek van den vroegeren ontwape- ningscommissaris Peters geeft de Duitsche re- geeiing een rapport uit over de voorvallen te Petersdorf bij Gleiwitz (Opper-Silezië) volgens hetwelk alle twijfel wordt opgeheven of een lei dend, burgerlijk of militair Duitseh lichaam di rect of indirect te maken had met de incidenten ol kennis droeg vnn een voorgenomen onderne ming in het bezette gebied. Peters overtuigde zich ook door een reis van eenige dagen door de landelijke districten in Opper-Silezië, dat veiligheidsformatles, arbeidsvereenigingen, enz. in OpperSilezië niet meer bestaan. B e r 1 ij n, 1 6 F e b r. (W. B.) Omtrent het resul taat van het onderzoek vnn den gewezen staats secretaris, die z.ich naar Petersdorf in Opper Silezië heeft begeven om een onderzoek in te stellen naar den aanval op Fransche soldaten, verneemt Wolff, dat noch de militaire, noch de burgerlijke overheid in Opper-Silezië iet» van de voorbereiding vnn het incident af wist. Geen en kele autoriteit heeft iet» gedaan wat tegen de bevelen- van de rijksregeering of van de Pruisi sche regeering indruischte en nergens zijn wa pentransporten naar het bezette gebied gecon stateerd. Het heele geval staat geheel buiten alles wat de Duitsche overheid betreft. HET FRANSCHE LEGER. Parlj«,l6Febr. (Havas). De lichting 1020 zal met igang van 1 Maart met groot verlof gaan. ENGELEND EN DE BEZUINIGING Londen, 16 Febr. (N. T. A. Draadloos), in antwoord op een vraag omtrent het voorstel der nationale bezuinigingscornmissie inzake het vereenigen der departementen van marine, oor log en luchtvaart in één ministerie van verdedi ging, verklnaide Chamberlain in het Lagerhuis, dat niet is voorgesteld dit jaar al hiertoe over te gaan, maar dat technische commissies de mo gelijkheid wn bepaalde administratieve diensten der betrokken drie departement te vereenigen zouden onderzoeken. beantwoording van een vraag van DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 16 Febr. (N. T. A.) ïn antwoord op verschillende tot hem in het Lagerhuis ge richte vragen omtrent den toestand in Ierland deelde Winston Churchill hedenavond mede, dat tengevolge van de bemoeiingen der voorloopige lersche regeering aan 26 personen, die onlangs 8T i °°8’en *«lden de volgende vraag, die ar ppen njet uitspraken, en ofschoon hij zich “ervan volkomen bewust was, duurde het een l^sJe, voordat hij beproefde haar te antwoor- !*n bier vanmiddag gekomen, omdat ik le wenschte te vertellen, met je wenschte i Platen over dingen, die mij hinderen. Ik ben I taiin k Otsom gekomen, dat het voor mij en I Jn huisgezin beter zou zijn, als ik een huis rng bewonen buiten Londen." „Geloof je dat zeide zij, terwijl zij achter- I j ®unde, en haar handen op de armen van r“st<,n' i"”r geiMt be" J» pel.nz'nd l«k' -Ik heb ’"lid kroop in <to .cheduw. hooreo bekladen, die 'smoken, en - •TOIW. heen en weer moeet rijden lang, de ’““'loore spoorweglijnen. Ik dacht, dat je heel •a K cn WMrt met hnis, waarin je in noor<icliik Londen, is het nietr Vamden Town. Het is een afschuwelijk. fcl "erke,iik[ Ik geloof, dat ik ver weg te End Of Potter» Bar in ieder geval ««rdwaarts - zal gaan womn, op den •dkl.„ÖCh°tia'MJ'" VOM* hij er by mn jen, maar geen vroolijken lach. «a ie dan eiken dag raunf TEtECIRAMMFfl. DE DEUTSCHE WERKE. Een nieuwe nota vdn generaal Nollet. Berlijn, 16 Febr. (N. T. A. Draadloos). Generaal Nollet heeft aan de Duitsche regeering een nieuwe nota inzake de Deutsche Werke over handigd, waarin wel enkele concessies worden gedaan, maar waarin strikt wordt vastgehouden aan het standpunt der intergeallieerde controle commissie omtrent de noodzakelijkheid van de verandering der Deutsche Werke. Te bevoegder plaatse te Berlijn vindt men de beslissing niet gunstig. De Amerikaansche bezettingstroepen in Duitschland. Washington, 16 Febr. (R.) Het ministe- rie van oorlog kondigt aan, dat de Amerikaan- kapitaal is, sc^-e bezettingstroepen in Duitschland met 3000 man en 203 officieren zullen worden vermin derd en maar 169 officieren en 2217 man in Duitschland zullen achter blijven. HET DUITSCH-ZWITSERSCHB ARBITRAGE VERDRAG. B e r 1 ij n, 16 Febr, (W. B.). Heden behan delde de rijksdag het wetsontwerp nopens het Duitsch-Zwitsersche arbitrage-verdrag. Bij de besprekingen voerde de minister van buitenland- sche zaken, dr. Walter Rathenau, het woord. Hij noemde het verdrag een gelukkig voortee- ken voor Durrtscnlands toekomst. Zwitserland is een land, waarmede wij eeuwenlang door nau we handelsreiaties zijn verbonden geweest. De beteekenis van dit verdrag is, dat Duitschland thans ten opzichte van de arbitrage-idee een ander etandpunt inneemt dan het in Den Haag heeft gedaan. De rechtsidee van het scheidsge recht wordt hier bekrachtigd door een abso- OVERZICHT JPoIncaré vreest, dat in Genua een slipje van lijn gewaad van Versailles in het raderwerk der Europeesche economische reorganisatie kan ge- Mken en hem ten slotte alle kleeren van het lichaam gerukt kunnen worden. Zal het spel van Cannes worden herhaald Aan den anderen kant hoopt een deel van Duitschland’s openbare Keening, dat Duitschland in Genua het Nessus- fewaed van Versailles zal kunnen uittrekken en genezende pleisters op zijn vele wonden leg- Je Aldus de aanhef van een artikgl in de Deut sche Allg. Ztg., waarin verder wordt opgemerkt, (lat het stellig op den eersten blijk schijnt, als lenden besprekingen over het herstel van Euro pa’» economisch leven niet anders practisch kunnen worden begonnen dan met de kritische belichting van het vraagstuk der Duitsche scha deloosstelling. Dit zou, vindt het blad, stellig de directe, kortste en het snelst tot het doel lei dende weg zijn; daarover zouden de verstandige economen in alle kampen het eens zijn. Maar evenals in duizend andere gevallen verbiedt de politiek der economie den rechten en kort- sten weg te gaan, maar tevens toont zij aan, dat de door haar gewezen weg, zij 't ook de langste, •iettemin de weg is, die 't gauwst tot het doel leidt. Engeland» diplomaten waren niet voor »iemendal in Washington geweest; zij hadden de zwakte van de internationale positie van Frankrijk gevoeld en ingezien, dat het zoo dik wijls ontkende belang der Ver. St. bij Europa en sijn toekomst, op een punt van toenemende in tensiteit is. Washington had Lloyd George den weg gewezen en te Cannes had hij voor zijn Genueesch programma op verstandige wijze Frankrijk’» inter-Europeesche positie appre- deerend xelf grenzen gesteld. Voor een forum, dat bestaat uit vriend en vijand, liet Frankrijk’» prestige en zijn openbare meening, «Be men nog steeds de iHusies van na den oor log liet koesteren, een be- en zelf» veroordee- Bng van zijn „te Versailles verworven recht" |det toe. Het genezingsproces mocht niet over Versailles leiden, hoogstens daar eindigen. Het artikel vervolgt: „Wanneer aan den* eenen bant Duitschland voor Frankrijk een k..H.luu. Bat niet genoeg rente opbrengt, houdt Frankrijk •an den anderen kant er een luxueuse liefheb berij op na, die milliarden verslindt. En dit is Amerika al lang een doom in ’t oog en voor don Vr iend Engeland aanleiding voor een steeds toe nemende onbehaaglijkheid. Harding’» recept ten opzichte van de dreigende 0ost-Aziatische ziek te wil Lloyd George op het zieke Europa toe passen. Europeesche ontwapening is de kern van de Genueesche noot, die in Lloyd George’.» me-'sterHjka hand tot een wapen, even schitte rend voor den aanval als voor parade wordt. Wanneer de exodus van Cannes de machtspo sitie van Lloyd George in Engeland zelf, zij 't ©ok 1» lichte mate, tot m haar grondvesten deed tnllen, zal elk succes te Genua ze opnieuw be- 1 ♦•’stigen en hem de overwinning bij de verkie- »ng»campagne verzekeren. Verder eischt Ame- *ika, ook England’s crediteur, een geschenk I van Europa als onontbeerllike voorwaarde - Voor een discussie over zijn Europeesche luut rechtsprincipe. «nschen. Dat geschenk moet van Genua uit aan Hei verdrag heeft betrekking op aiie m- «farding worden gezonden. Afzender: Lloyd lijk» geschillen zonder eenig onderscheid ken." Zij merkte niet de innerlijke kracht zijner stem op en ging vlug venW? „Vertel mij wat omtreii vrouw Ferguson. Is zij hei „Neen rijp, mooi, op en zij zijn ontzettend rijk, zit vast in het net I" ,3«rie Je de zaak «óórMaar hij zal er an der» over denken. Is hürniet in den zevenden hemel F yr „Ik heb hem niet 'gezien, maar Zondag zag hij er beslist niet n»ar uit Het is verdacht, dat hij er mij niets van verteld heeft. Een man praat fwoonlijk over zijn bil het beeft. van het verdrag zette Churchill op standpunt der Eiv-elscbe regeering uiteen. Dat standpunt, betoogde hij, is duidelijk» D« regeering handhaaft het lersche verdrag ent zal hiermede voortgaan in het volle vertrouwen* dat haar lastgevers vast’ besloten «On hetzelfde te doen. Later gaf Churchill een vollediger uit* eenzetting, toen hij de tweede lering vnn de wel in zake het verdrag inleidde, welke wet het ver* drag moet bekrachtigen, dat reeds door eert groote meerderheid in beide huizen van het par* lement is goedgekeurd. Omtrent htl doel der wet, zvlde hij, dat zij de voorloopse regeering met wettig getng bekleedt Hij meikte op, <ln| het niet redelijk zou zijn te verwachten, dat on* wettige bewegingen kunnen worden onderdrukt, indier^r geen regeering is, die gerechtigd i» gezag wit te oefenen. Aangaande de in Ierland te houden verkierin* gen zeide hij, dat het doel deter verkiezingen was: een wettige vertegenwoordiging in het leven te roepen. Het 1» noodzakelijk, dat er een nieuw en formeel parlement komt, waarin veeleer hoop van de toekomst wordt vertegenwoordigd dan de haat van het verleden. De positie vnn Ulster, vervolgde Churchill, is er een vnn groot* materieele en moreele kracht, maar die van Zuid-Ierland is er een vnn groote moeilijkheden en gevaren. De lersche onderteekonaars van het verdrag hebben het verdrag tegen onrechtvaar dige aanvallen verdedigd. De Britsche regeering stelt echter vertrouwen in hen en tij venttenen daar steun. De toestand aan de grens Is verbeterd, zeld» hij, ip verband met de overeenstemming tus* schen de beide regecringen om buffercomml** sies in te stellen en de Jon Me ongeregeldheden aan de grens en de stad Clones aan een partijdig onderzoek te onderwerpen. Aangaande de onlus* ten te Belfast vertrouwde Churchill, «Iet het m*« gelijk zou zijn een bijeenkomst te beleggen van vertegenwoordigers van Noord- en Zuid-Ierland, ten einde de. kwestie te bespreken. Londen, 16 Febr. (R.) Bij het voorstellen in het Lagerhuis van do tweede lezing van d» wet nopens het lersche verdrag, waarvan <ks eerste lezing 9 Febr. heeft plaat» gehad, wee» Churchill met klem op de noodzaak om de voor* loopige regeering uit te rusten met de noodig* macht en haar in staat te stellen een verkiering te houden. Alle inlichtingen, die de Engelsch» regeering heeft ontvangen, lelden haar er toe t« gelooven, dat het vermoeden, als »ou de 'ValetW bij de verkiezing winnen, onjuist te. EvenmiM achtte de regeering het ook maar eenigsiin» waarschijnlijk, dat de voorloopige regeering »o< worden omvergeworpen door een staatsgreep en dat er een roode sovjet-regeering in haar plaat» zou worden gesteld. Hij deed een krachtig bew roep op het Huis om bij het verdrag te blijven en gispte het voorbarig* opwerpen van d» grenskwestie. Londen, 16 Febr. (R.) De regeering va«l Noord-Ierland heeft last gegeven alle en munitie te Belfast voor 18 Febr. en in land tegen 21 Febr. in te leveren. Londen. 16 Febr. (R.). Nog 23 van d* ontvoerde Ulstcrmannen rijn heden vrijgelaten uit de gevangenis17 worden nog vastgatesws den. HET EGYPTISCHE VRAAGSTUK. Overeenstemming ta Londen» Londen, 16 Febr. (R.) Reuter verneemt* dat de besprekingen tusschen Lloyd George^

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1