i en. TËiiil I irkers I NG soop. Bet Verloren Tehuis. IAAT UWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Zaterdag 18 Februari 1922. 14859 Dit iimjBtr bettaat ait 2 blades EERSTE BLAD. BUITENLAND. t FEUILLETON' inlifl. in dag 23 Fabr. aoton iïï VÊn. 1 jwLtt Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Féést dagen aonsvarla- o aan BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer. kerk a. d. U., OUDERKERK a. d. U., OUDEWAtER, liEEUWDK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz 1 Uit ons Pariemsnt. ratsPREiDK BKmoimaL LANDRU. BINNENLAND^ :j Mozambique r Para mar CalcuH* ebr. van Cr Prandsco, irhericht* R. >r K» 680 181 en dat van de con- mooie lied DERBY. sche verdrag, waarin werd verklaard, dat de HOOFDSTUK IX. <V«** MX, ikkltHIif ren, die de macht gegrepen hebben voor hoe kort vaak? alls geootlooid is (en no? veel meer) wat zij in de Óverheden van niet-revolu- tionaire richting met schimp en smaad overla den. reldige 9erie-fflm tOOFD. I n dan Haag onsil EincittH Ittlng. 64 wereldoorlog blind t* «ti»* welke ellende da tal sho «o Bonbons I iebakjes 1 ,»r ZuM iha. naar R aam 1 Heel flötteerend en schitterend M dus de behaal de overwinning niet. Wij hebben wel een» eerder opgemerkt, dat, vooral in de tegenwoore*‘!i kabinetscris i situatie van zeer fataal zou fan Wirth had even- betreurd, omdat het sche regeering was, buitenland vertrou st aanblijft, is althans an, dat Duitschland in /ikt tegenover ’t bui- emming is vooral van 'rijke kwesties op het Mi w? van -Duitsch-nationalen tot democ aten was zoo een absoluut „vacuum” hebben gestaan en dat Ulster sar J4ewXM m Francisco^ ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot dan besorgkrteg)! 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bozorgkringt 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30. Advertentiën in het ZataniHgnummer 90 bij lag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentib de helft van den prijs. INGEZONDEN MEUEDEEUNGKN: 1-4 regels ƒ2.05, elke regel mir /OJML O» de voorpagina CO hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeellngen bij contract tot sastr gerednceev* den prU*. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkomat van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór do plaafring aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd to rijUt ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA« bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—8 upr.j Administratie Tel. Int. 82j Redactie TeL 545. Park in. Het was een mooie, heldere en friseche avon^ na den zondvloed van Bank Holiday avond eM het Park vur groen en vriendelijk. Het bood ruimte en friachheid, die Heriot op hot oogeM blik noodig had. want hij had met haar vriend» schap gebroken en wist, door de scherpte vu* zijn verdriet, dat hij hot geen oogenblik ta veoeg gedaan had. Toen hij Marylebono Road verlaten had, ging Heriot niot dadelijk naar hui*. Hij zou nog niet met Jeanie hebben kunnen spreken; MJ moest zich eerst zijn eigen standpunt duidelijk bos wust worden. Toen hij zich nu om de Edgwar* Rood wendde, ging hij, meer bij ingeving date lun geheels leve» 1 de zoo genaamd* door DAVID LYALL. Uit het Engelsch door Mew- J. P. ^SSELlNK-VAN ROSSOM. 28 met betrekking tot het verdrag in tweede lezing aangenomen. De minderheid bestond uit Ul- ster-ledcn en Unionistische „diehards." Bij dg bespreking der grenskwestie zeide Chamber- lain, dat Lloyd George nooit de sjorden „groot te gebieden" heeft gebezigd in^fn besprekin gen met Collins over do herziening der gren zen. Hij herhaald^ dat de interprestatie de< grensclausule in het verdrag een kwestie dat grenscommissle is. Chamberlain deelde med^ dat 42 van de ontvoerde lieden in vrijheid zij* gesteld ten gevolge van de voortdurende po gingen vnn Collins, die besloten is de vrijlating van alle ontvoerden te verkrijgen. Londen, 17 Febr. (R.) Een der Britscht officieren, die sinds Woensdag vermist was, is heden te Cork doodgeschoten, toen hij aa» zijn ontvoerders trachtte te ontsnappen. morgen vaat ‘22. iirich. t estmanoer. van 18 Febr.f Z.-W. wind, nevéi wolkt, waarschijn* r in temperatuur. rug te gaan, nagedacht. Ik geloof, dat het Ml te goede kans is, om die te laten ontglippen* ïk veronderstel, dat ik met wat goeden wil hel wel zoo zal kunnen schikken, dat mijn boeü tegen den herfst uitgegeven kan worden. AM mevrouw Lincock weer in de stad terug Is, ver wacht ik u met haar Zondag tegen een uu8 op een eenvoudige lunch. U zult wel niet ven» geten, dat ik een alleenstaande vrouw ben, dl# zeer eenvoudig leeft! Het was mij een groot genoegen, u ontmoet tf hebben en ik blijf als steeds Uwe u oprecht toegenegen Elsa Bleke MaiwM had een breede, heldere en verstandige opvat- t ting van het Boek des Levens en was niet be- 1 vreesd, de dingen bij hun naam te noemen. En ofschoon Elsa en Heriot er beiden onkundig van 1 waren, had zij, vooral in den laatsten tijd hun 1 vriendschap en samenzijn gadegeslagen met on- 1 vervalscht misnoegen. Zij was verscheiden keeren op het punt ge- weest er haar meaning over te zeggen, zooal* Elsa zou ervaren, voor zij veel uren ouder zou zijn. Ja een weinig boosheid over het geheel, beheerschte Elsa Marsdens gedachten bij het eind van wat zij het bespottelijke onderhoud noemde, waaruit Heriot zoo slecht te voorschijn was gekomen, linksch, onbeholpen en lomp. Al de verwerpelijke karaktertrekken waarvan zij hem in haar verbeelding genezen had, waren weer aan de oppervlakte gekomen, en haddfen haar hoogst pijnlijk beroerd. Zij zocht een toevlucht in de gedachte, dat, ondanks alles, de Schotten van nature lomp wa ren en dat zijn beschaving maar een opper vlakkig vernis was f Juist die hoedanigheid, in Heriot had haar aangetrokken -Hij was zoo sterk geweekt, zoo oprecht. Hij dreef den gewonen ruilhandel niet van beleefdheden en flauwe praatjes, de munt waarmede de meeste man nen hun vriendschappelijke verplichtingen je gens de vrouwen willen betalen. En nu was hij weg/egann, hij had zich losgerukt, zonder een woord van spijt of dankbaarheid voor alles, wat zij hem gegeven hadf Ja de boosheid over- heerschte 1 Zij nam een stoel en ging voor het kleine, ouderwetsche bureau zitten, in den hoek en schreef boos en haastig op een groot vel pa- thr: Waarde heer Lincock, Ik heb nog eens over uw vriendelijke uitnoo- dlgtng, om naar de Vèreenlgde Staten met u te- zij op zijn oordeel had leeren steunen, zijn me degevoel verlangd had en dat zij hem onont warbaar had samengeweefd met haar levens draden, en ofschoon het oogenblik zeer bitter was, was zij toch zonder twijfel blijde «n wist achter in haar reine gedachten, dat hij ge- had gehad. - Msar Ut pipigde en hinderde haar, dat kil vertaling V*a ^Bettinc” weggegooid, mam ’rij vooral in de Duitschland, een zijn geweest; een heengaan tueel vooral moeten wordesi eigenlijk pas de eerste Dui waarin het vijandelijke 4 wen stelde. Nu Wirth dusl voor ’t oogenblik voorkoma een moeilijke positie gerae tenland. Het succes der ste belang, omdat twee belangrijke xwesues wp net oogenblik zeer actueel ajm het vraagstuk der Duitsche schadeloosstelling en dat van de con ferentie van Genua. Wanneer het kabinet-Wirth ten val was ge bracht aldus êen beschouwing, die wij in de Deutsche Allg. Ztg. lezen dan hadden na tuurlijk de partijen, die thans de coalitie vor men, geen nieuw kabinet kunnen vormen. Noch rechts noch links afgezien ervan, dat noch een kabinet van rechts noch een van links op ’t oogenblik mogelijk schijnt beschikt over een meerderheid in den rijksdag. Men zou dus hebben moeten zoeken naar een nieuwe coali tie. Maar hoe en waar? De sociaal-democratcn wezen in principe een coalitie met de Duitsche Volkspartij van de hand; centrum en democra ten weigerden samen te gaan met de onafhan- kelijken. Een zuiver burgerlijke meerderheid OVERZICHT Een der belangrijkste gebeurtenissen in de Duitsche politiek was het feit, dat de rijksdag Woensdag een motie van vertrouwen heeft aan genomen in het kabinet-Wirth. De meerderheid bleek bij de stemming niet bizonder groot te zijn: tusschen de 30 en 40 stemmen, maar toch nog grooter dan algemeen werd verwacht. Dat dit betrekelijk gunstige resultaat is bereikt, moet te danken zijn aan de omstandigheid, dat ten eerste een deel der onafhankelijken tijdens de stemming de zaal verliet en ten tweede een aantal leden van de Beiersche volkspartij, die aangekondigd hadden zich van stemming te ont houden, nochtans vóór de motie van vertrouwen stemden. Dit laatste geschiedde tevens door de sociaal-democraten, het centrum en de demo craten. Hierbij kwamen nog een half dozijn stemmen van de zooeven genoemde Beiersche volkspartij, verder de vier stemmen van den Boerenbond en twee stemmen van de Hannove- ranen (Welfen). Tégen de motie verklaarden zich de Duitsch-nationalen, de Duitsche Volks partij, de communisten en, voor zoover zij te genwoordig waren, (van de 61 ontbraken er 27) de .onafhankelijken. Dr. Wirth blijft dus zijn ambt bekleeden, omdat hij een parlementaire meerderheid achter zich heeft, al vormt deze geen volstrekte meerderheid. De rijksdag toch telt 469 leden; de absolute meerderheid be draagt dus 235 en hieraan ontbraken enkele stemmen; er zou daar natuurlijk nog meer aan hebben ontbroken, wanneer de onafhankelijken het eerst gehandeld had en niet zij 1 Dat maak te, dat zij zich tegenover hem erg klein gevoel de. Maar zij zou het wel uitvechten. Zij zou hem niet mijden op de plaatsen, waar zij elkan der somtijds ontmoetten. Het zou geen ver schil maken. Ook wilde zij een poking doen mevrouw Heriot te ontmoeten, al was net maar één keer, om een bevestiging of een verklaring te krijgen van wat nu gebeurd was. Afs zij zou zijn, zopals zij zich haar voorge steld had, als een gewone en geheel ongegron de jaloezie er de oorzaak van was, wel, dan zou zij waarschijnlijk het compas van haar leven ander stellen. Elsa Marsden had niet voor niets al deze jaren een onafhankelijk leven geleid zij was tot een geheel overtuigd standpunt ge komen betreffende de ethische levensregelen Zij had haar eigen denkbeelden omtrent liefde en huwelijk en hun grenzen en mogelijkheden en had die helder afgebakend. Maar zij waren noodzakelijk beperkt door den blik der onge trouwde vrouw. Het is gemakkelijk leerstellingen te verkondigen omtrent dingen, waarvan men geep eigen ervaring heeft. Elsa was nooit op eenig man verliefd ge weest en dacht zich in haar trots onkwetsbaar voor die algemeene zwakheid en daarom be^ voegd om met heldere, koele oogen te oordee- len over de zwakheid van anderen. Het had haar genoegen verschaft de kluchten van haar vrien- ---o--den gade te slaan binnen hun huwelijkskooi, en vriendschap op te hoogen prijs had gesteld, dat slechts de Bains waren het eenige paar, dat haar teleurstelde. Zelfs haar mooist gevormde zinnen hielden het niet uit tegenover de onbevreesde uitspraak van Margaret Bain, wat betreft de groote dingen des levens. Margaret had weinig boekenkennis! Zij kon niet, zooals Elsa, Balzac in de oorspronkelijke taal lezen en had met afschuw de Engelsche Zij glimlachte dapper naar de deur, waar He- klaarblijkelijk heenspoedde. V wdde haar wanhopig gaarne danken voor es, wat zij voor hem geweest was, voor haar “wunoeding, haar medegevoel, haar belangstel- voor hem, gedurende deze drie kostbare rren. Maar hij was er tegen gewaarschuwd, wit anders zouden misschien onherroepelijke oorden gesproken worden. h/'LSC^e’^^eï' d® ^eur met een vluchtigen n druk en zij was alleen, zonder dat er een woord meer gezegd was. ij sloot de deur, ging terug naar het mid- J1* zitkamer en stond toen stil. had een schok gekregen /Ut was niet te laat enT d* d®PPere kleur was uit haar ge- verdwenen >aar oogen warpn beneveld en Mar mond vast aetloian «ria, «ij wh j' <^an plotseling op, alsof zij "o^wde, haar verwondering uit te drukken. Wn *5! ï*er v*rstandige vrouw, scherp- ^8 «n vlug in het ontleden en bij Ingevingwas had zij «m rrf’ alledaagsche fout gemaakt, zfj, i rerbe®’<h» rich, dat Heriot zich plotseling l(jk w iwordsn» <M Ml M rn M vastgehaakt, die de behandeling niet weinig op houden. Met name goldt dit voor de interpellaties- Van Ravensteijn en -Van Zadelhoff over de dienstweigeraars. Met alle waardeering voor de beide interpel- lanten en de wijze waarop zij werk van hun interpellatie hadden gemaakt, komen ons deze interpellaties nutteloos voor. Bij de jongste Grondwetsherziening is immers reed* in de Grondwet een bepaling opgenomen omtrent vrijstelling van militairen dienst voor gewetens bezwaarden. Een wetsontwerp, dit beginsel uit werkende, heeft het Departement reeds verla ten en zal over eenige dagen de Kamer berei ken. Onder deze omstandigheden heeft inter- pelleeren weinig zinaandrang voor humaner behandeling van dienstweigeraars kon evengoed bij deze begrooting zonder interpellaties uitge oefend worden. Nieuw was in de rede van den interpellant dr. van Ravesteijn de uiteenzetting, dat de eene Staat het (zedelijk) recht heeft dienstweigering te straffen, terwijl de andere Staat dit recht zou missen. Volgens dr. van Ravesteijn treedt de Russische regeering tegen de dienstweigeraars niet zoo op als de Nederlandsche. Wij hebben wel gelezen van de doodstraf voor dienstwgi- geraars in sovjet-Rusland, maar de commu nisten zeggen ook hiervanes ist nicht wahr I Intusschen zou het waar künnen zijn, of wor den en dan heeft zulks de zegen van de Ne- derlandsche communisten. Dr. van Ravesteijn zei het onomwondenQuod licet Jovi non licet boviwat aan de sovjet-regeering toekomt, komt de Nederlandsche of een andere „kapita listische" regeering nog niet toe. Een „kapita listische" regeering gaat althans volgens dr. v. R. tegen de historische ontwikkeling in, zij doodt voor het pleizier(f), een revolutionaire „offert echter steeds zoo weinig mogelijk". De redeneering sluit als een bus Minister Heemskerk heeft nu het dienstwel- „—A toege- zegd. Basis daarvan zal zijn, dat van den krijgs dienst vrijgesteld wordt wie gewetensbezwaren heeft tegen het dooden van zijn medemensch, ook op bevel der Overheid. Van diegenen zal dan andere Staatsdienst gevergd worden, bui ten den militairen dienst. Zou men niet wen- schen, dat zulk een regeling in alle beschaafde landen werd ingevoerd en dat zóó yelen zich op dien grond konden onttrekken aan de voor- beieiding van het oorlogswerk, dat dit practisch onmogelijk zou worden Waarom zulk een betrekkelijk eenvoudige re geling zoo lang op zich moest laten wachten? Er is „wellicht wat lang aan gewerkt", merkte mr. Heemskerk droogjes op. De eenigen, voor wie deze regeling feitelijk niet kan geldep al zullen dezen er zeker gaarne gebruik van maken zijn de communisten. Gisteren nog verklaarde de heer Wijnkoop nndrukkelijk, dat zijn partij het vraagstuk van het dragen van wapenen beoordeelt naar het doel er van en toen uit den socialistischen hoek geroepen werd, dat alle militaristen dit ook doen, verdui delijkte de heer Wijnkoop zijn opvatting aldus, dat de communisten wèl de wapenen willen dragen tegen het kapitalisme. Gewetensbezwaar tegen dooden hebben deze merischen dus niet zij wenschen alleen zelf te beoordeelen, wie zij wenschen te dooden en wanneer. Het is de be waren eenige interpellaties en moties* kende theorie, volgens welke aan revolutionai- (.0I1MIIE (OMAN EERSTE KAMER. 'De Pensioenwet verworpen. Met de kleinst mogelijke minderheid, 23 te- jfen 22, heeft de Eerste Kamer de burgerlijke pensioenwet verworpen. Wij meenden te kunnen verwachten, dat de beslissing der Tweede Kmer, aanneming van het ontwerp met algemeene stemmen (op die van den heer Braat na) gevolgd zou worden Hoor aanneming met een groote meerderheid 'der Eerste Kamer. Het ontwerp toch bood groo- ite voordeelen. Niet enkel maakte het een eind aan het bij gemeentebesturen voorkomende omslagstelsel door een fondsstelsel, geldend yoor de geheele linie, doch bovendien gaf het oen voor het gansche land geldende technisch goede regeling, met premievrij pensioen, waar bij de weduwenpensioenen op behoorlijker peil Worden gebracht, terwijl de mogelijkheid van «en zelfbetaalde pensioenverhooging voor de belanghebbenden werd in uitzicht gesteld. Er waren schaduwzijden aan de regelingZij *al den Staat aanvankelijk 7 millioen per jaai meer kosten en de gemeenten zullen voor de pensionneering van haar personeel meer moeten betalen dan tot nog toe. Dit laatste bezwaa» heeft* bij verschillende leden zeer zwaar gewo gen. In den loop zijner redevoering heeft minister ‘de Geer iets opgemerkt, dat wel de aandacht Verdient. Hij heeft uit de moeilijkheid, waarme de de belastingschuldigen hun penningen aan s lands kas opbrengen, terecht afgeleid, dat het der natie niet naar den vleeze gaat. Ons nationaal vermogen gaat achteruit, de arbeids markt is met krachten overvoerd, het buitenge woon ambtenaarspérsoneel bij de belastingen’ geraarsontwerp „binnen enkele dagen” en de onderofficieren zien met ^angst en beven - •en ontslag te gemoet welnu, zullen we dan niet beter doen in plaats van personeel, aan den dijk te zetten, tot een salarisverlaging over de gansche linie over te gaan Wat ons betreft, wij aarzelen de vraag te beantwoorden, of de salarissen der ambtenaren reeds algemeen verlaagd kunnen worden en ge voelen meer voor vermindering van het aantal ambtenaren, zoodat zij goed werken en een be hoorlijk salaris verdienen. De militaire pensioenwetten zijn, buiten ver wachting na het osgeluk met de burgerlijke pensioenwet, zonder debat en zonder stemming goedgekeurd, evenals de wijziging der Tabaks wet waarvan de invoering dus nu dreigende is en na een zeer kort debatje de 300 mil- Jioenleening. Langer heeft het wetsvoorstel-Rutger* c.s. tot Invoering van Plaatwlijke Keuze den Senaat opgehouden, met het resultaat, dat alweer teer op .het kantje af, namelijk met 18 stemmen tegen 17 de meerderheid er tot ons genoe- Igen nie(* van moest hebben. v 1 TWBBDB KAMER. Begroeting van Jifttitie. Aan de begrooting van het Departement van fcstitie vmr“- instelling van een grenscommissle krachteM goed als uitgesloten. Duitschland zou dus voor het verdrag het beknotten van de rechten van een absoluut „vacuum" hebben gestaan en dat Ulster zou beteekenen, met 302 tegen 6Q op een oogenblik, dat Genua en de schadeloos- stemmen was verworpen, werd het wetsontwerp stelling alle inspanning en kracht vergden. Het ,-•-••• blijven van Wirth wa* dus voor ’t oogenblik de eenige uitweg. De medewerker van het Duitsche blad be treurt het, dat w geen weg was om een sterke en compacte meerderheid van 't parlement om een kabinet te scharen, dat dan te Genua en op ander gebied der buitenlandsche politiek veel beter en fermer had kunnen optreden. Maar de vorming van de groote coalitie, die ook thans weer ter sprake was gebracht, moest mislukken, omdat de sociaal-democraten a priori weiger den de opneming van de Duitsche volkspartij in de coalitie ook maar te overwegen. Vooral legt de schrijver er den nadruk op, dat twee dracht en partijruziês de kracht van Duitschland naar buiten versnipperen. Fn dat terwijl groote vraagstukken ann de orde zijn en de wereldpoli tiek het noodzakelijk maakte eensgezind te zijn en door eensgezindheid krachtig. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING Parijs, 17 Febr. (Havas). Officieel. Duitschland beeft den 13en de vierde decade- storting van 31 millioentPolgens'de bepalingen van Cannes gedaan. P a r ij s, 1 7 F e b r. (Havas). De commissie van herstel deelt mee, dat zij, in strijd met *onw mige dagbladberichten, Woensdag noch een of- ficieele, noch een officieus» zitting heeft ge houden. Ook hield Bradbury dien dag geener- lei bespreking met een zijner collega*. Sinds den brief van 30 Jan., waarin de commissie zich tot de regeeringen wendde met de vraag wie het vraagstuk der Duitsche betalingen In 1922 zal regelen, heeft zij nimmer officieus of officieel de maatregelen besproken, die zij ne- men zou voor hot geval zij daarmee belaat mocht tijdens de stemming trouijter waren opgekomen, worden. Parijs, 17 Fehr. (Havas). Nopen* hét vraagstuk der srhadelooSstelling hebebn de En- gelsche regeering en de andere geallieerden zich vereenigd met het verlangen der Fransche regeering om het onderzoek van het vraagstuk van een moratorium voor Duitschland aan de commissie van herstel over te halen. De verdee- ling van de bedragen der reeds geschiede en nog te volgen betalingen zal geregeld worden in besprekingen tusschen-de ministers van finan ciën der betrokken landen. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 17 Febr. (N. T. A. Draadloos). Aan het slot vnn zijn rede over de wet inzake het lersche verdrag in het Lagerhuis heeft Churchill gewezen op de wijziging, die geko men was in het aspect der lersche zaak in de laatste zes maanden. Het komt mij voor, zeide hij, nisof de rollen omgekeerd rijn. Ierland en niet BrittanniS staat voor de vierschaar van de naties der wereld. Zes maanden geleden waren wij het, die ons hadden te rechtvaardigen tegen eiken vorm van aanval. Nu heeft het lersche volk eindelijk de gelegenheid te toonen, welk soort regeering het aan zijn land kan geven en te doen zien, welke positie het kan innemen on der de natie* der wereld: Londen, 17 Febr. (R.). Nadat in het La- w gerhuis het amendement van Ulster op het Ier- t,dat bij een te ontwerpen wettelijke regeli^f twW hield, dan mocht, en iets in hem of was het een drang van buiten had hem er toe aan gezet, dezen vreemden, niet noodzakelijken, krachtigen en hoogst onaangenamen stap te doen. Zij was op dit oogenblik boos, en haar ge zond verstanden gezond evenwicht was ruw geschokt. Het was beslist voor den eersten keer, dat zij een groote, bijna pijnlijke belangstelling voelde voor de vrouw, die zij nooit gezien had. Zij had zich onbewust in haar geest een voor stelling van Jeanie Heriot gemaakthad haat geschilderd als gewoon en materialists, buiten de Elyzeesche velden rstadnde van roem en ro mantiek en innige gedachten, waarin zij en He riot zoo dikwijls gedwaald hadden, van elkander hulp zoekende en vindende bij hun werk. Waarschijnlijk had iemand haar praatjes ver teld. Misschien had Ferguson, in zijn beroep van dokteA eens een wenk gegeven, dat Heriot wel wat meer van zijn vrijen tijd thuis mocht door brengen, In dat óogenblik van snel zelfonder zoek moest Elsa Marsden de bittere waarheid onder de oogen zien evenals Heriot dat had moeten doen en wist zij, waarheen zij gedreven was. Want onloochenbaar nu, dat hij weggegaan was, dat zijn eigen hand zoo onbeholpen o, zoo zeer onbeholpen den band der vriend schap had doorgesneden, wist zij dat zij die Ter dood veroordeeld, geen revisie van het proces en Landru blijft optimist I Nu Barthot* minister van justitie, heeft geoordeeld, dat er geen termen aanwezig zijn om het geding te herzien, is het dossier aan den president der re publiek toegMonden, De volgende week »l mr. Moro-Giafferri, Landru’* verdediger, door den president worden ontvangen. Tot op het laatste oogenblik echte»’ aldu* het Hbld. schijnt de zaak haar sensationeel karakter te zullen behouden. Telkens weer dui ken geruchten op, dat er sporen zijn gevonden vnn een van Landru's verloofden en geheimzin* nifré brieven met aanwijzingen bereiken zoo n» en dan het parket. Zoo mankt het Petit Jour- ual melding van ren.' schrijven uit Montreal, waarin wordt gezegd„Een zekere hew Forget, uit Frankrijk afkomstig, die in de Rue du Pare* Lafontaine 280 hier in Montreal woont, heeft uit goede bron vernomen, dat m*vr. Héon, een dar vermeende slachtoffer* van landru, eenig* maanden geleden op het ketkhof van de Cfttes de*-Neiges alhier begraven i»." De brief is natuurlijk aanstonds aan mr. Mor* ter hand gesteld; deze verklaarde met betrek* king tot Landru zelf„Van Landru weet ik niet* moer af dan gij kunt weten. De man is een on* doordringbare muur. Zeil* mij, zijn verdediger, zegt hij mets. De laatste maal, dot ik hem in zijn cel zpg, heb ik hem In zijn belang gesmeekt mij niet» te verbergen". „Dat is goed", ante woordde hij, „Ik zal u alles, absoluut alle* Media ten. Ga zitten en luister: Ik heb elf vrouw** genomen en ze met een waslucifer verbran<|| hetgeen bewijst dat het staatsregiem voor de ItM cifers goed werkt T Intusschen schrijft Landru Ijverig aan rijn mtrn moires. Staten-Generaal. UBT DinNSrWElGEUINGSONTWBRr. Ingediend is het reed* meermalen nangekoTM digde, desbetreffende wetsvoorstel. In de Memorie van Toelichting wordt gezegt^ ‘wegen open stonden:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1