gton ik Het Verloren Tehuis NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOU0A EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPEIXE, NIEUWER- KERK a. <L U„ OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dinsdag 21 Febrüari 1922. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. AS Je 60» Jaargang "^BUITENLAND. 4 >o. 14861 naar Amst botterdam, vartroï tterdam, passeenk Londen, 20 Febr. (N. T. A. Draadloos). <1 den correspondent 3 3 BESTUUR ik ■5- L; (Vonk wrrolft*, asar rkam r Ho lift nd» Koningoo- verkrijgbar» jreid verklaring 1ANTIB0HB Hl* len en opricb* YPOTHBEKBXNg ijroot f 1000.— 10 pCt w«< Sydney, kwam 11 TELEGRAMMEN DE CONFERENTIE TE GENUA. Uitstel der bijeenkomst Iran, naar Hahn inw ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal /2.25/per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco por post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT tl. GOUDA* b|j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—5 uur.; Administratie Tel. Int 82; Redactie TeL MR. de ran ingen irticulierv den aan iar Br.-Indië kwaal tar San Francises Rotterdam, paft erre. Beira te Delagoas twdom, kvarn ..„jznnden mededeelingen htf oontrart tot zeer geredurerr. -inden worden berekend naar plaatsruimte. J ingezonden door lusechenkomst van eolleds n- x en «mie Agenten en moeten «lang» vM»t da pi.**. ,i men, teneinde van opname verzekerd te zijn. ria naar *nua. ran Rotterdam Uit het Engelsch door Mm. 1. P. WBSSEtlNK-VAN ROSSUM. door DAVID LÏALL. *'s, “uiten, aan den Metropolitan of Great - spoorweg? Wij behoeven niet te de Reichsbank, die voeling sturen der bonden van I« sche leven. Londen, 20 Febr. (N. T. A. Draadloos.). Dr. Benes, premier van T»inohn~Slr»wakiie ml! waarschijnlijk vóór zijn vertrek uit Londen nog taalt in buitenlandsche wissels van de buiten- een onderhoud hebben met Balfour. Zijn be- landsche grondstoffen, die in de goederen zijn ran Amsterdam M i naar Amsterdams rent K.V. a naar Rotterdam nas aan. r. van Amsterdam naar Batavia, paft Yokohama^ •rbericht i morgen vaal >22. iarritz. ■ydisfjord. 1 van 21 Febr.t ind, zwaar bewoM ^klaring, aanvankft later waarschijnlijk! ng in temperatuur» Londen, 20 Febr. (N. T. A. Draadloos). De Fransche afgevaardigden De Cassagnnc Met het oog op de onzekere positie van het ka- - binet-Bonomi geven de bladen als hun meening te kennen, dat met een uitstel van enkele weken van de conferentie te Genua rekening moet wor den gehouden. De Daily Chronicle verklaart elk uitstel te betreuren, hoewel de bezwaren tegen een uitstel van een maand aanmerkelijk gerin ger zouden worden, wanneer in dien tijd de voorbereidende werkzaamheden voortgang zou den vinden. Londen, 20 Febr. (N T* A. Draadloos). r>" -i-i_ j ttmyjji <]e Britsche ij s, 2 QJ e h U Vplgens een -te- t uit Londen van de Matin heeft Lloyd rge het programma voor de besprekingen op onferèntie te Genua thans definitief vastge- De algemeene indruk is, da regeering zoo weinig mogelj k een uitstel van de conferentie van Genua in de hand wil werken, d- val van het Italiaansche m listerie-Bonomi vu. invloed zal zijn op het uiti ellen van de op 8 Maart bepaalde opening dier conferentie. Pari legram Geor£ de coi hoort tot de innerlijke „Ik geloof, dat zij je je afscheid gegeven heeft,” zeide zij met koelp overweging, -terwijl de glimlach om haar lippen bleef zweven. Heriot vloog op, of hij gestoken'was en ge durende een oogenblik moest hij zich erg in spannen, meester van zichzelf te blijven. Voor het eerst deed de veronderstelling en de- spot tende blik de slechtste zijde in hem ontwaken en hij zou haar wel uit de kamer hebben kunnen smijten. Maar met bovenmenvehelijke inspan ning Wist hij kalm te blijven. „Je hebt het recht, dat te zeggen, Jeanie; maar het is niet zooals je zegt. Er te niets ver keerds gebeurd, meid F zelfs al is bewezen, dat dit eet) verloren tehuis is „Het is te Inat," antwoordde zij hem, en met een bleek, strak gelaat glipte zij hem voorbij. Zoo verbazend en onmetelijk groot scheen de afstand hem nu tutschen hen, dat hij zich mach teloos voelde, dien te overbruggen. Het was natuurlijk, dat de verbazing hem op dat oogen blik gevangen hWd. Want In dh opp .rste uur had zij zichzelf geopenbaardhij had in de diepte harer ziel gezien en een kort visioen van het onberekenbare lijden, van de die voorafgaat aan barensnood. Maar d» die hij had geketend, had haar boeien af geworpen en zou voor altijd van hem bev.ijdl zjjn. Die omkeer in zijn gevoelens, die verba zende verheffing deden hem sprakeloos staan. Br was niets, dat Jeanie niet wist, rile feit, d «t dan bui- hem betrof, had zij vast en zeker geweten. H>*t was vreemd* het was bedwelmend, het was vreeselijkI Hij legde zijn boeken en kranten ny»t onvaste hand op zijn lessenaar neer en keek eens de kamer rond. Die scheen hem mot- scling vreemd toe en gevuld met beschuldigen de schaduwen. Jeanie was er steeds tusschen. Haar wit gelaat, haar groote oogen, diepe bron nen van leed en beschuldiging, staarden hem uit eiken hoek aan. Hier op de plaats waar zijn innerlijke gedachten haar zoo dikwijls berispt hadden en haar in, gebreke gevonden hadden* hier had’ zij hem verworpon! Zulke oogenblikken kunnen niet lang duren» Het menschel ijk hart kan de spanning ervan niet verdragen en zij eindigen bijna altijd dooe de tusschenkomt van een zeer natuurlijke ge beurtenis. die in de <Ug®»Ü«cbe alewr van M leven past. naar Rotterdam a aan. an Rotterdam naa» otterdam, vertroU taar Batavia, pa«i Australië te AnW Amsterw van Amaterdaft t Amsterdam naa^ r Colombo. terdam, vertrok van Genua aan van buitenland- met name nemen daaraan deel do s voor economie en financiën hn ing houden met de be- het Duftsche economi- „Alles is verkeerd geweest. Van b< gi^ tot einde I" antwoordde zij en hanr toon werd ver moeid. „Nu wij toch schoon schip maken, kan ik ook wel zeggen, dat het mij spijt, dat ik gehandeld heb. Well in Glen Wij zijn Kintjpr moeten begrijpen, toen ie getracht hebt, van ons eigen maaksel, mij te vertellen, dat do dingen veranderd waren. Duncan maar wij behoeven er niet in te blijven. [Dat was mün (out, maar ik heb er voor geboet. Wij zullen beiden blij zijn, vrij te komen." [Toen wij hier gekomen zijn en ik gezien heb, f,Maar maar je kunt niet in ernst zijn, Je- hoe het was, en dal ik nooit de rechte plaats anie En zelfs al meen je het ems - L ger ik. Ik wil je niet laten gaanMijn oogen zijn verloren. Het h voor altijd weg en zal nooit te- geopend. Ik heb niet goed gehandeld, meid rugkomen. Ik heb de kinderen en ik zal mijn ik zie dat nu wel in. Je zegt dat verkliumgen best voor hen doen. Maar hieraan en zij noodlottig zijn. Maar het is toch noodig Tets te mankte een Irewegiog, nlspf zij het geheele huis' zeggeft. Ik ben hard wakker geschud, en ik zie,wildé omvatten „hieraan moet een einde io* waar ik misdaan heb men. Ik kan het g«“n dag langer verdragen I tnnen r&aakt, laat mij er dat is alles." „Maar dat wil ik niet, vrouw," zeide Heriot schor. „Je bent mijn vrouw en al hebben wij beidjin zulk een beklagenswnardigen knoeiboel r bij blijven, t om zou je denken over een echten tuin, er- uwa, «K» .'T4dl UpUUinil v> VJlVot ortnern o? .Jt. «keurig te zijn, zoolang de treinenloop xd is." .Ba wnt lov jij dan doen F -,neeh en weer reizen, lieve.” Za? ^aar oogen plotseling samentrekken, de haar vijandschap, haar achterdocht ach- r de toegeknepen leden t «Meer mannen doen het,’ voegde hij er l8^i?(bij. „Waarom ik niet?" «Je hebt hen altijd beklaagd. Maar je behoeft te plagen, door voor mij een nieuwe re- te maken, Duncan. Ik ben bezig er zelf te maken. Nu ga Ik weg en zal voor je eten glipte hem voorbij en legde haar hand op 1 talf geopende deur, maar hij hield haar eten komt er na niet op aan. Kóm eens i ter“g, Jeanie en ga eens rustig zitten. Wij ®«ns de dingen onder de oogen zien, want ik zie, dat je het voelt, zooals tijdje geleden geroeid heb, dat het sovjetrepubliek in ’t geheel niet onder een com munistisch régime staat, al regeert in Rusland dan ook de communistische partij. Het particu liere bezit der bedrijfsmiddelen was, zij ’t om po litieke redenen dan ook beperkt, echter nooit volkomen opgeheven; het landeigendom was genationaliseerd, maar het landb e z i t bleef bewaard. Nog in 1920 en 't begin van 1921 werd den boeren door de wet het recht gegeven hun stukken grond negen jaar lang te behouden of te verpachten. Naast de grootindustrie bestaat in de sovjetrepubliek nog steeds een kleine parti culiere nijverheid. De nieuwe wet maakt het ook mogelijk aan juridische personen volmacht te geven voor contracten, koop en verkoop en zoo doende als particuliere producenten te beschou wen. Bovendien is de binnenlandsche handel vrijgegeven, zij het dat de buitenlandsche han- del bij den staat berust of onder zijn toezicht staat. Ook in de steden van de sovjetrepubliek bestaat behalve het gemeenteeigendom ook het particuliere eigendom, hetgeen blijkt uit de ver huring op langen termijn der gemeentegebou- wen. Onze heerschappij is de heerschappij van een staatssocialisme, waarop particulier kapita lisme is ingeënt, of, zooals ge wilt, een kapita listisch régime met socialistsch karakter („Ein- schlag"), want 80 pct. van onze inwoners zijn grondbezitters. Van het régime der communis ten in de sovjetrepubliek tot het practisch ten uitvoer gebrachte communisme van de volkseco nomie is een enorme weg. Het communisme kan slechts als vorm van de hoogste ontwikkeling der productieve krachten ontstaan, die in Rus land niet zoo gauw kpn worden bereikt. Men moet juist onze wetten kennen om over ons te _r -van Genua niet gedoogen, dat men de overwonnen staten, als waren zij verdoemden, eerst in een vagevuur voor hun verleden laat boeten, voor dat zij in 't kapitalistische paradijs der Entente komen. Een dergelijke diplomatieke theologie zou den economischen baaierd nog slechts ver ergeren. 'Op de vraag van den correspondent naar de woordde Rakowski Wij sovjets gelooven, dat de volkeren den oor- steld. Als de drie belangrijkste punten beschouwt log moede zijn en dat hun voornaamste zorgen gedurende langen tijd zich niet zullen uitstrek ken tot de territoriale vraagstukken, maar tot de kwestie van 't economisch herstel. Dat is de stem van de massa. Ook geloof ik, dat dit de stem is der heerschers, die probeeren door te dringen tot de werkelijkheid. Onder dergelijke omstandigheden is een samenwerking van alle landen, die gemeenschappelijke economische belangen hebben, dringend noodzakelijk. De En tente der sovjetrepublieken heeft geen militaire allianties noodigwij hebben het daarzonder klaar gespeeld, toen wij van alle zijden op wilde wijze werden aangevallen. Thans, nu ons régie- me op weg is internationaal te consolideeren want te Genua of ergens elders zal men ge noodzaakt zijn ons d e j u r e te erkennen zul len wij niet zoo dwaas zjjn onze handen door militaire overeenkomsten te binden. Alle geruch- r» i sene zakenm ten omtrent geheime verben met DuÜttch- land zijn dwaasheden, wij zullen openlijk eco- rlo nomische verdragen met alle landen sluiten, ook met Duitschland, welks industrieele en techni sche ervaringen ons van veel nut kunnen zijn. Ook Duitschland kan niet zonder ons bestaan. Voor den oorlog voerde het uit de Oekraie 50 millroen poed erts en 10 millioen poed mangaan daaglijksch bropd voor zijn industrie. Wij „Wat heeft je wakker geschud vroeg zij i Dus als je plat nieuwsg-ierfg. I te\rfat is koelen J “r en veraennu>gen. Deidfn zulk een beklngenswaardigei recht dat te vragen; maar het eivan gemaakt, moeten wij toch er L" is hard voor mij, er over te spreken Het be-terwille van de kind ren, indien het niet 1. j- ons xe|f fef* „De kinderen zijn van mij, Duncnnf Zij be- teekenen voor jou niets en jij niets voor hen," i antwoordde zij met onbarmhartige wreedheid, i „Ik ben niet bang, ze op te voeden en ik zal wel zorgen, dat zij den nuam, dien zij dragen niet te schande zullen maken." Hij keek haar wanhopig aan. „Begrijp goed. Jeannie, dat, wat voor schik kingen je voor jezelf en de kinderen ook ge maakt hebt, ik nooit mijn toestemming zal ver* leenen. Jij en zij behooren nog bij.mij 1 Ik heb niets gedaan, om den band te verbreken hoor, i je en je moet mij een nieuwe kans ge'ven. Wii kunnen een ander tehuis borjwen, Jeanie, De plotselinge blos, die onder haar 1 blik te voorschijn kwam, misleidde haar bevestigde^baar verdenkingen. ,4e hebt net r OVERZICHT Omtrent de hoüding, die te Genua de bolsje wisten zullen aannemen, worden wij ingelicht Hoor verklaringen, die de president van de Dekrainische sovjetrepubliek, Rakowski, die een trertrouwde is van Trotzki en Lenin en tegen woordig te Praag vertoeft om economische on- Berhandelingen met Tsjecho-Slowakije te voe ten, heeft afgelegd tegenover een medewerker »an de Voss. Ztg. Rakowski vertelde t Onze houding te Genua zal geheel afhangen tan do houding, die men ten opzichte van ons ril r in-'emen. Wij zullen het te Genua met el- gaai eens worden, wanneer de mogendheden, tan wie de afloop der conferentie afhangt, zon- Ber bijbedoelingen ten aanzien van het uit den lireg ruimen yan het politieke en economische ■ovjetstelsel naar de conferentie gaan en wan neer zij het maatschappelijk vraagstuk zak^lijk en practisch aanpakken. Maar wanneer wij als yijanden beschouwd worden, dan kunnen te Ge nua geen gunstige en duurzame resultaten be reikt worden. Wanneer wij de medewerking der kapitalistische wereld behoeven om in econo misch opzicht er weer bovenop te komen, heb ben de kapitalistische staten niet minder onze m-’dewerking vann’oode om hun eigen gedesor ganiseerd economisch leven weer te herstellen. Derhalvede eene dienst is de andere waard. De bewering, als zou Frankrijk als landbouw- «tnat onze waren niet noodig hebben, is ge woonweg zot. Frankrijk is een van de meest uit- - -- - - -- gesproken metallurgische landen van Europa. e"’xu en4 op conferentie Maar bovendien is het geïnteresseerd bij de in- -• - - 'dnstrie van 't Poolsche deel van Opper-SHezië, die wel over inlandsche kolen> maar niet over ijzer beschikt. Zonder Oekrainisch ijzer is een Fransch-Poolsch groot-industrie in Ópper-Sile- «ië onmogelijk. Verdere voorbeelden voor de Wederzijdütche afhankelijkheid zpu ik.nog in’wilf lekeurigen getale kunnen aanhalen. De strijd te- -"V gen de sovjets moet dus ophouden. Overmen- tegenover Duitschland ■temming is eisch. De bewering, dat ons régime den honger in Rusland heeft veroorzaakt, is onjuist in verband »et het elementaire karakter van de honge^- tetastropho en even onjuist als de voorspelling van de Fransche pers, dat het in de bedoeling Bgt van de gedelegeerden der sovjets om de conferentie van Genua voor hun propaganda te ■xploiteeren. Ik beweer, dat men de conferentie te Qenua in strijd met het eerste punt van ’t Vei drag van Cannes nu al uitbuit voor anti- ■O”j(ettistische propaganda. Een dergeliike po lemiek moeten wij van de hand wijzen. Wij gaan ni< t naar Genua om over leerstellingen en po litieke vraagstukken te redetwisten, maar om te spieken over practische vraagstukken op finan cieel, handels- en credietgebied. Het andere be> jioort tot de metaphysica. Ook behoort het tot fr metaphysica, wanneer Frankrijk ons voor het dili-mna stelt het systeem der capitulaties, dat liells in Turkije opgedoekt is, te erkennen of af- Mtand te doen van 't communisme. De capitula- He. zouden een overweldiging van de sovjet- Irepubliek beteekenen en wel in strijd met de leeiste paragraaf der voorwaarden van Cannes, lont de naties verbiedt wederzijds elkaar regee- ringsvormen voor te schrijven. De formule van i'ien heer Poincaré is abstract en juridisch, maar Ifeonszins economisch. De heer Poincaré schijnt niet te weten, dat de in, als Lloyd George (1) dat tusschen Engeland en Frankrijk ovei- eenstemming zal bestaan over de te behandelen voornaamste kwesties (2) dat de conferentie te Genua als eerste van een aantal volgende conferenties beschouwd zal worden, welke elke zes maanden zullèn worden gehouden (5) dat als leiddraad voor de betrekkit met Rusland zal gelden, dat eerst de part betrekkingen langzamerhand zullen word» geknoopt en dat de officieele transacties eerst dan zullen plaats hebben, wanneer de particu liere zaken slagen. Berlijn, 20 Febr. (N. T. A, Draadloos). Sedert weken zijn hier de voorbereidende werk zaamheden voor de conferentie den gang in het departement sche znken I GOOSCHE COURANT. ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken tMhAorende tot den bMorgkrinr)! 1S regels ƒ1.30, elke regel meer /0.26. Van bulten Gouda «m den hezorgkrtng: 1R regels i.55, elke regel meer 0 30 Advertentiën in bet Zaterdagnummar tO bjjslag op den prijs. Liefdadigheids-adverUntiën de helft van den prjja. INGEZONDEN MEDEDEELINÜRN» 1—4 regale 2.0ft* elk» regel meer /O.W. Op de vunrpagina S0 honger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelit den prjja. Groote letters en Advertentiën kunnen worden f- delaren. Advertentiebureau» en otwe Agenten en moeten «laags da ,j aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te gtfA zijn te allen tijde bereid «M Duitschland een „overeenkomst van Wiesbadeft” te sluiten, dat Duitschland niet zooveel zweet zal kosten als het verdrag met Frankrijk. De eerstvolgende decen nia heeft Duitschland onze industrieele concur rentie niet te vreezenwant wy hangen in de eerste plaats van het herstel en de ontwikke ling van onzen landbouw af, die ook rechtstreeks van belang is vooj geheel Europa. Op de sov- jetcongressen wordt niet over politiek, maar ovty industrie en landbouw gesproken. Van Duitschland verlangen wij maar één ding: hei moet niet treuzelen om in economisch opzicht met ons tot overeenstemming te komen. Hel moet niet luisteren naar de verleidelijke stem men, die zeggen, dat het Rusland moet uitbuiten om derwijze zijn schuld aan de Entente te beta len want «lammee zouden wij ’t natuurlijk niet eens kunnen zijn. Zij pakte het vloeiboek steviger vast alsof het een geheim bevdtte. dat zij bang was, dat hij haar zou ontfutselen cn keek naar hem. „Wat wil je mij zeggen „Ik wil in de eerste plaats, Jeanie, je ver giffenis vragen voor alles Zijn woorden waren slecht gekozen en de vijandigheid in haar oogen nam er slechts door toe. Dat hij erkendd, vergiffenis noodig te heb ben, bevestigde de reeds sedert langen tijd slui merende achterdocht van haar ziel. „Laten wij elkaar niets verklaren of uitleg gen, Duncan,” zeide zij, met een gebaar, dat veel op een rilling geleek. ,JJie uitleggingen zijn afschuwelijk en bijkans altijd noodlottig. Ik heb dat gezien, sinds ik in Londen ben I Hoe minder woorden de menschen gebruiken, hoe beter I Madr ik denk over een uitwegen ik geloof, dat ik ‘tlien bijna gevonden heb.” „Een uitweg All«jen meen je, Jeanie zeide Heriot, terwijl hij wat moeilijk ademhaalde, want zijn verbazing, dat hij hier meer vond, dan hij verwacht had, schokte zijn innerlijk wezen. Zoo als menige andere arme blinde ziel was hij naest een levend, ademend menschelijk schepsel ge gaan, verbonden door de nauwste aller ban den en had niet eens den sleutel tot het inner lijk altaar kunnen vinden. Heriot's voornaamste dwaling en fout in zijn nadeel was, dat hij nu eerst ontdekte, dat er een altaar was. Hij had zich verbeeld op een hoogte te staan, hoo>er en hooger te klimmen in het verstandelijk leven, den weg zijner er varing steeds te verbreeden terwijl hij klom, terwijl de arme deelgenoote van zijn leven op den bodem bleef rondkruipen 1 „Er is geen weg voor je vrouw, behalve dien', welken ik ga,” zei hij met een soort kalme ze kerheid. had geen vermoeden stamelde i naar ong. van Trinidad M hij bijna. „Hemel wat ben ik een blinde en ook een slechte dwaas geweest I" Zij glimlachte erg flauwtjes, een glimlach zonder liefelijkheid, erg ver weg en koel. „Wij zijn beiilen blind gewc«»st. Het zou een voor mijn deel ook niet goed g< treurspel zijn, als wij beiden in onze blindheid Ik had je dien dag bij de Ehrlich zouden vo'harden tot het bittere einde. gevangen in een kooi van ons eigen maaksel, mij k,!jven. Dat te komen." I Toen wij hier gckomêh zijn ernst zijn, je- non nei was, en «lat ik noon «ie rechte plaats diepte na wtig, dan wei- in, je leven zou innemen, toen heb ik mijn hart I gekregen ^itn ooiren zun i verloren IL.f Ut vonr haaI, pijn, ziel.’ zoek aan Londen is volgens de Daily Tub- I verwerkt. Voor den arbeid der Duitscher.. zal graph van groot nut geweest om klaarheid te i de leverancier van brengen in de inzichten van Rusland, en van verschillende staten vnn Centraal Europa, die aun do confeientie te Genua zullen deelnemen- Naar uit Moskou gemeld wordt, zul de sovjet- delegnlMj onder leiding van Krassin op de confe- rentia van Genua schadevergoeding eischen vooi de aan Fiankrijk geboden hulp tijdens den oor log en tevens voor de door de aanvallen van Joftlynitsj, Denikin, Koltsjak, Wrangel.en Polen veroorzaakte uitgaven. Nog voor het vertrek der delegatie zal Lenin een ontwerp nopens de alge meen»- ontwapening van Rusland gereed maken. Warschau, 18 Febr. (Orient). De Pool- sche regeering heeft een uitnoodiging ontvan gen van Zkrid-Slftvië, om een voorbereidende conferentie te houden van economische deskun digen van de staten der Kleine Entente en Poten. De conferentie is men van sins einde Februari te houden, vóórdat die te öenua begint. DUITSCHLAND EN DE ONTWAPENING. B e r 1 ij n, 2 0 Febr. (N. T. A. Draadloos). -2^,4- c *n Delaunay kwamen heden te Berlijn aan om be sprekingen' te houden met de rijksregeering in officieel© opdracht der Fransche Kamer ov«»r de ontwnpeningskwestie. Zij zjjn le«Jen van de com missie voor het leger uit de Fransche Kamer, Het internationaal consortium. Londen, 20 Febr. (N. T. A. Draadloos). De eerste bijeenkomst van het nieuwe interna tionale consortium, welks instelling te Cannes door den Oppersten Raad was goedgekeurd cn dat ten doel heeft «len handel in de landen, die thans geen koopkiacht bezitten, te financieren, zal morgen te Londen plaats vinden. Aan de conferentie zullen deelnemen afgevaardigden van Engeland, Frankrijk, Italië, België en Japan, die de particuliere geldwereld en industrie van hun landen vertegenwoordigen. Als Engelsche lertegetnyoordigors zullen optreden Lord Inver- forth, de bekende reeder en ex-minister voor de munitievoorziening en sir John Fergusson vnn Lloyd's Bank. Hoewel men te Cannes besloten had Duitschland op deze conferentie uit te noo- dlgen, is het volgens de Daily News onzeker, .of dat land afgevaardigden zal zenden. Evenwel is het mogelijk, dat dr. Melchior, de bekende Ham- burgsche financier, de conferentie zal btjwonen. Men hoopt, dat de conkrentie morgen flink za* ópschieten om te komen tot de oprichting van de nieuwe corporatie, die een kapitaal Van 20 millioen pond zal hebben, terwijl in elk deelne mend land onderafdeelingtm zullen worden np- gerlcht i> DE DU1TSCHE SCHADELOOSSTELLING Berlijn, 20 F r. (W. B.). De Deutsche Allg. Zeitung verneemt, dat de Duitsche regee ring op het punt staat een soortge'ijke over«*en- komst omtrent de leveringen in natura als die, welke te Wiesbaden met Frankrijk is gesloten, aan te gaan met de andere vroeger vijtmdelijke staten .Volgens deze overeenkomst zouden de onderdanen dezer staten het recht hebben goe deren te knopen en bestellingen te doen in Duitschland, voor zoover deze in elk afzonder lijk geval het bedrag van 100,(XX) francs niet t te boven gaan. De betaling zal dan derwijze ge- Tsjecho-Slowakije, zal schieden. dut do kooper slecht» de waarde be- rertrek uit Londen nou taalt in buitenlandsche wissels vnn d,> buiten- nog man tn Dutienianascne be- landsche grondstoffen, b I Londen is volgens de Daily l'ele- jverwerkt. ntnnl nu, rmwnnc» nm VI.... het rijk do betaling ontvniw ■gen in papiermarken. Hot rijk wordt dan dit be drag berekend in goud en afgeschreven van dt rekening van de commissie van herstel. P a r y a, 20 Febr. (B T. A.). D«* Engelsch» regeering heeft doen weten, dat zij de verwite zing naar de commissie van herstel van de kwe>< tie van het moratorium, dat Duitschland vrane’ en de waarborgen, In c«U voor het moratorium te «lachen, onder zeker voorbehoud aanvaardt. P a r ij s, 20 Febr. (Havas). In een nota, oj den Quoi d'Qrsay ontvangen, verklaart de Brit» sche regeering te aanvnardeb, dat de commissi* van herstel de betalingen, door Duitschland in 1922 te doen, vaststelt, maar vioagt^ dat een aantal schikkingen, jretrofien te Canné», zooal» die betreffende de koeten van het bezettings leger, de tenuitvoerfftrRW van de ovei et-hkomsi van Wiesbaden, do verdeeling van «ie stortingen tusac-hen de rcgeerlnaen der geallieerden, nln definitief tullen wofden beschouwd. Overigena tal de gewijzigde overeenkomst vnn 13 Sept, terstond moeten worden geratificeerd Reactionair Duitwblimd. Hannover, 2 0 Febr. (Hnvns). Alhier h onder voorzitterschap vnn den rijksdagafgevaan digde Hopp en in ntinwesighcu|. van"Freiherr vo» Wnngenh«’im, die bij $en Knpp-Putsch een he» langrijk»* rol heeft gespeeld, nlsinedo vnn vel«i« maarschalk Hindenburg, een vergadering ge* ojiend, waaraan wordt deelgenomen door 1200Q vertegenwoordigers van don Dtftachftl land- bouwbond. Hindenburg werd door de nanweri- gen luide toege|uicht. jiprgadet ing nam eot» motie nnn togen de uitfft’ering van poriogsschtil- digen, alsmede tegen de schadevergoeding. In de avondzitting kwam het tot antksemlelisch» betooginggR. P a r IJ 2 0 P ob r (B. T. A.). De bladen ver nemen uit Hannover, dat*het rijksdaglid Hopp op hei congres van dén Dultschrn landl»ouwbond aldanr eft» Wesprahk Htedenlxn g,heelt gk» houden, waarin hij zeide, dat het militarisme Duitschland welvarend heeft gemaakt en dat d« Duitsche boeien suf'en weigeren de kwestie der verantwoordelijkheid voor »len oorlog te be spreken of de oorlogsschuldig»’n uit te leveren Ook zeide hij, dat de aansluiting vnn Oosten rijk bij Duitschland woerschijnlijk niet lang meer zal duren. Int. So«. conferentie te Frankfort. B e r 1 ij n 2 0 Febr. (W. B.) Volgens da Vorwnrts zal bet bestuur der Duitsche soc.-dem. partij vijf gedjdi^eerden zenden naar de Inter- nationale socialistische conferentie, die in de tweede helft van deze week te Frnnkort a. <L Main plaats vindt. De soc.-dem. niksdagfracti» zendt eveneens vijf afgevaardigden. De onafhan kelijke soc.-dem. partij x"l vm uit acht leden bestaande delegatie zrmlen. Wnarschijnlifk zal tevens de communistische arbeiderspartij V - Frankfort vertegenwoordigd zijn. Duitschland'* «itgeves». Berlijn, 20 Febr. (W. B.) uitgaven vua het Duitsche rijk bedi oe >en de eerste 10 dogen van Februari 5,158,037,000 mark. Voor verschillende bedrijven waren groote -.ybsidies noodig. In verbend met de staking m st aan de Rpporwegen een bedrng van m«»r «’an CXX> mulioen mark wordeA gegeven. D»- vlottende schuld van Ret rijk is met 3X millinrd mnrk tpegenomen. 80

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1