LUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN. 14862 Woensdag 22 Fel arl 1922. 60* Jaargang it blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen RSTE BLAD. JITENLAND. UILLETON. Verloren Tehuis AMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- a. A U-, OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. l derig kW inir bestaat alt 2 bladen (Slot volgt). lijn, i re or. us. n.j. in oe >geeringskringen wordt het als val Italië (Wordt Retuber korten tijd »n kou- een Zondt was Borl’J voor buitenlandsche zaken uit Uit het Engelsch dooi P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. vervolgd). •reen be- .e uitga» automa- i achter- u mige dingen wel een goede opvatting hebben voeld." „Dot heb ik niet opgemerkt, maar dat is na tuurlijk, want ik had je nooit tevoren ontmoet.” „Ik dacht, dat oom Henry op mij schold. Hij ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad r kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt anco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA# onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur.; Administratie Tel. Int. 82; dactle Tel 545. het de klank van de huisschel. He in niet gehoord. Maar nu klonk n weer in zijn ooren, terwijl zij de studeerkamer opende. Ferrars is teruggekomen,’ zeide r bedaarde gewone stem. „Hier is chter biter kouder woei stenwind, die dendr^M Zondag in Upleys geweest schien toevallig iemand zien „Ik ben in Digswell geweest "'«'dag naar de kerk in Up*" de eenige persoon, dien ik werkelijk ge zien heb, je oom, Mr. Hunt.” „O, is hij daar geweest?" vroeg Geoffrey verrast. „Ik heb en hij fte; SM", u uifii'di tril ispvaiung iit-uinsn „vraag Heriot wat dat betreft, dat weet ik niet, maar ik heb Ik wilde geen wijsheid, die toe te passen." g „U zegt^dat natuurlijk, omdat u veel te ne- j innert ge u dien avond in de Pastorie, toen zij verlieten tezamen I Dat heb ik al ontdekt. Ik hoor dat de dolgaame weigeren, maar toch niet. as thuisgekomen. U wilt mij wat Hen wat gaan loopen Ik voel in huis. Nogal een warme avond liOI IISCIIH COBRA NT. t en ik had nooit iets anders dan dien kant van het leven gezien. Mijn moeder heeft mij opgevoed, zooals u weeten vrouwen weten niet of sluiten er haar oogen voor, dat er een mnssa dingen zijn, die een man in de wereld ontmoet. Gelooft u niet „Het is waar, tot zoover." „Ik ben vreeselijk dol op oom Henry en ik ben zeer gelukkig geweest in de Pastorie, ziet u? Maar ik voelde, dat he< leven van iedereen niet zijn kon, zooals hij het zijne heeft ingericht en er voldoening in gevonden heeft. Natuurlijk, het is prachtig werk en ik weet niet, wat de Parochie zonder hem zijn zou: maar hij is een geestelijke en hij bekijkt de dingen met de oogen van een geestelijke.,, „Ik vind, dat hij een man is met een zeldzame breede zienswijze,” zeide Heriot eenvoudig, „met heel weinig van de echt geestelijke kaste en zijn l liefdadigheid is grenzenloos." „O ja, natuurlijk. Hij is een beate man, maar, nu, ik geloof, dat ik beter doe, verder te gaan.' Ik wenschte iet» van het leven te zien, voor ik weigerde te beloven de aanvallen regeering te schorsen. Hier- reldig tumult, maar ten slotte ergadering te verdagen tot leiders zullen ondcrtusschen mij zou vestigen: dus ging ik weg en nam dia kamers in Gloucester Gate, en heb een paar ka meraden gekregen en ik verbeeklo mij da\ Ik een verrukkelijk goeden tijd had." „Ik twijfel niet, dat je dien gehad hebt, zoo< lang als hij duurde jongen; en is de rekening nu gekomen?" „Moet die altijd komen? zeide hij woest. „II heb niet veel gedaan. Het was maar een soon tijdverdrijf, weet u? En ik ben bang, dnt ik n» dat alles verschrikkelijk zal moeten betalenl L hebt mij verleden Zaterdag aan het Victoria Station gezien, herinnert ge u niet? en ik zeide dat ik naar Parijs ging. Maar dat was een leu gen. Ik ben slechts na^r Brighton gegaan." „Nu en wat heb je in Brighton gedaan. ,Jk heb daar een meisje opgezocht. Zij heef! in Londen gewoond en nu is zij in Brighton. „Wat voor soort meisje?'Een dat je aan ja - moeder zoudt kunnen voorstellen en misschien later zoudt kunnen trouwen, of van het ander* soort „Van het andere soort. En dat is het gat, waarin ik gevangen zit Ik ben zoo goc I na verloofd met een lief meisje uit Framlingham. Ik kan dat nu niet verder laten gaan. Het moet alles tusschen ons uit zijn." „Heb je dan beloofd die andere te trouwen, of ben je nl met haar getrouwd?" „Ik ben nog niet met haar getrouwd, maat zij denkt, dat ik het doen zah" de moeilijkheden in zijn eigen leven, vreeselijk hard ijk en flink ingrijpen noodig maakten. „Hij is Maai „Geldelijke moeilijkheden, ja voegde hij er toen opgezocht,” zeide Heriot kortaf, bij, na een oogenblik vergeefs wachten op op- heldering. „O, neen, niets Van dien auu. Hei ia icrwi-^u anders. Ik schaam mij bijna, het u te vertellen, veel maar ik weet, dat u mij begrijpen zult. Ge zijt zoo verschillend van andere menschcn zoo menschelijk en zoo ruim van opvatting omtrent alles 1 Ik heb nooit iemand ontmoet zooals u „Stil, jongen, je weet niet wat je zegt," zeide Heriot boos. „Ik geloof niet, dat je, wanneer je Londen doorzoekt, een blinder of ongeschik ter gids zou kunnen vinden. Ik kan van som- ,Vraagt u toch niet I Ga alsjeblief uw gang wel, dat ik wist, hoe ik beginnen moet I Ik geloof, dat ik iets teruggaan zal. Her- innert ge u dien avond in de Pastorie, toen u Dat zijn volwassen menschen altijd. Ferguson kwaamt halen en wij over godsdiens- t u verleden stige dingen praatten een vreeselijk ernstig bent. Hebt u mis- gesprek van mijn familie ge-1 „Natuurlijk herinner ik me dot." „Nu, ik weet niet, of u het opgelet hebt, maar t en ofschoon ik ik heb mij dien avond bizonder ellendig ge- Upleys gegaan ben, voeld." oproep tot in de Ard- belangrijke gedach- TFAFGR AMMEW. DE CONFERENTIE TE GENUA. Utstel der bijeenkomst. Berlijn, 21 Pebr. (W.-B.). De Fransohe regeering heeft heden in een nota aan de Duit- sche regeering medegedeeld, dat zij onder ver wijzing naar de redenen, die in het memoran dum van den Franschen premier zijn uiteenge zet, aan de Italiaansche regeering heeft voorge steld de conferentie van Genua uit te stellen. Berlijn, 2T Pebr. (S. T. A.). In Berlijn, sch» regeringskringen wordt het .b vanzelf sprekend beschouwd, dat het voorstel van Frankrijk om de conferentie te Genua uit te stellen in overleg met Londen en Rome is ge daan en dat het uitstel derhalve als een feit kan worden beschouwd. Londen, 21 F e b r. (N. T. A. Draadloos). De Fransche regeering heeft medegedeeld, dat zij de volgende zWeek haar vertegenwoordigers naar de bijeenkomst van geallieerde experts zal zenden, die te/Londen het voorloopige program voor de conferentie van Genua zullen behande len. Dit korte uitstel zal ook België beter gele gen kornet. Gemeld wordt, dat indien er zich politieke kwesties zouden voordoen, die buiten de bevoegdheid der deskundigen liggen, een con ferentie zal worden belegd tusschen de premiers en ministers van buitenlandsche zaken van Engeland en Frankrijk om deze vraagstukken onder oogen te zien., P a r ij s, 2 2 F e b r. (B. T. A.). Het Journal verneemt uit Berlijn, dat de Engelsche regee ring aan de Duitsche deed weten, dat de geal lieerden erin toestemmen, dat Duitschland deel neemt aan de voorbereidende conferentie te Londen, waarop Duitschland terstond zijn afge vaardigden zendt. UIT BEZET DUITSCHLAND. Berlijn, 21 Fehr. (W.-B.). Naar aan de Voss. Ztg. wordt bericht uit Trier, is de leeraar ?n, 21 Pebr. (W.-B.). loozen in Denemarken is thans )est zich vermannen, het gewone, voorkomen aannemen, de hand de jonge man uitstak en toevallige sche begroetingen uiten. Maar zijn zóó ver weg, dat hij niet opmerkte, r er niet gewoon uitzag dat ik op een ongeschikt oogen- l hebt natuurlijk al gegeten, want alf negen. Hebt u twintig minuten Iet is nog al van belang, tenminste delerwijl aan den arbeid en het resultaat van een minutieus en zorgvuldig onderzoek werd neer gelegd in het dikwijls door ons genoemde rap- port-Gcddes. Feitelijk hebben wij te doen met twee rapporten. Het eerste was al medio De cember opgesteld. Met bizonder veel belang stelling werd de publicatie ervan tegemoet ge zien, maar de regeering treuzelde ermee en ver school zich o.a. achter het motief, dat het niet gebruikelijk was het rapport te publiceeren van een commissie, ingesteld door 't kabinet. Maar toen er nog over werd gedelibereerd, of het rap port al dan niet gepubliceerd zou worden, was de commissie klaar gekomen met een tweede rapport. Van alle zijden zonder onderscheid van partijrichting werd dermate bij de regee ring op publicatie aangedrongen, dat de regee ring ditmaal zwichtte. Maar met de beide rap porten was het geheele rapport nog niet vol tooid. De bezuinigingscommissie heeft nog een derde en laatste rapport aan den kanselier van de schatkist ter hand gesteld De com missie had tot opdracht op de verschillende departementale begrootingen honderd mil Hoen pond bezuinigen. Wij kunnen thans reeds mede- deelen, dat naar verluidt door de drie ge combineerde rapporten slechts negentig millioen pond wordt bezuinigd. Vooral moet in ihet jong ste rapport door de Geddes-commissie het stel sel van contróle op de staatsuitgaven worden ge kritiseerd. rfe voor de feestdagen vond het niet goed, dat ik de Pastorie verlaten of- gezien en hij Weft mij geen woord er over ge- had, maar ziet u, ik kwam vooruit Zegd. nooit nnzïorc rlnn Vont vnr „Ik geloof, dat hij niet van plan was, dat be- zoek af te leggen. Maar hij heeft Zondagmor gen daar een preek gehouden.” „Ik veronderstel, dat hij niet teruggekomen is, wel Ik ben blijde, dat hij eens vrij genomen heeft. Die arme oom» Henry 1 Hij werkt zoo 1 en heeft zoo weinig vrije dagen.” „__.t Maandag teruggekeerd. Ik heb hem Heriot kortaf. Geoffrey trok zijn wenkbrauwen op. „Wat vlug, niet? Hij doet nooit de dingen, dien aard. Het is Iets zooals andere menschen. Maar ik moet niet te I van uw tijd in beslag nemen, Mr. Heriot. Ik wilde u over mijzelf spreken. Ik heb wel niet het recht u lastig te vallen maar als het u hin dert, zeg het dan maar en ik zal niet verder gaan." J „Daar wij voor dat doet naar buiten zijn gaan, doe jc beter te begrijpen,” antwoordde Heriot vriéndelijk. Hindert het je, als ik rook Ik heb al in geen uren geiookt, ik geloof niet, sinds mijn lunch!" dr. Neubauer door de Franschen gearresteerd. Hij wordt er van beschuldigd In den jeugdbond, aan welks hoofd hij staat, een voor de veiligheid der bezettingstroepen gevaarlijke propaganda te hebben gemaakt. Bij een huiszoeking zou be zwarend materiaal ontdekt zijn. De Duitsche spoorwegtarieven. B e r 1 ij n, 21 F e b r. (W. B.) Het rijksminis- terie van Verkeer deelt mede, dat in tegenspraak met de andersluidende berichten in de bladen Van af I Maart a.s. alleen de goederentarieven met 20 zullen worden verhoogd. Van een verdere verhooging der goederentarioven en een verhooging der persónentarieven is niets bekend. Evenmin worden nieuwe tarieven voorbereid. OPPER-Sn FZ1E. Eeri nieuw incident. Breslau, 21 Febr. (W. B). Op 19 Febr. 's avonds om 9 uur heeft te Gleiwitz het vol gende incident plaats gehad: Drie Fransche soldaten, van wie een een revolver in de hand hield, kwamen uit een hotel. Zij waren blijkbaar eenigszins aangeschoten. De Fransche riepen tot een groep burgers „Handen op I” en het zelfde oogenblik schoot de gewapende Fransch- man op de burgers, zonder echter iemand te treffen. Een wachtmeester van de politie, die dienst deed en op den hoek van de straat stond, verzocht den lieden op kalmen toon door te loopen. Zonder een woord te. zeggen richtte de Franschman de revolver op den politieman en schoot hem door het hoofd,waarna de Fran schen aan den haal gingen. ENGELAND EN FRANKRIJK. Londen, 22 Febr. (R.), De politieke me dewerker van de Daily Crojdcle verneemt, dat Lloyd George vememens ,is Zaterdag naar Parijs te gaan om met Poirfpuré te confereeren over verschillende onderworpen, die betrekking hebben op -de Engelsch-Froiwche relaties. Te vens wordt gehoopt, dat* Ksf don, mogelijk zal zijn tot overeenstemming omtrent den datum van de' conferentie van Genua. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 21 Febr. (R.). De Sinn Feinschè politieke conventie, die gemeenlijk als Ard- fheis bekend staat, is heden te Dublin bijeen gekomen oin de kwestie van het verdrag te be spreken 2500 afgevaardigden waren aanwezig. De Ardfheis heeft een geweldigen invloed, maar geen administratieve macht. De Valera heeft de verwerping van het verdrag voorgesteld. De besprekingen worden nog voortgezet. Men ver wacht morgen de beslissing. Dublin, 21 Febr. (R.). De eenheid, die verschillende sprekers fheis deden, heeft tot een bek.^.l, tenwisseling geleid. De Valera zeide, dat allen Hanrblijkelijk verlangden samen te werken, als dit kon en gaf zijn bereidheid te kennen aan dit verlangen te gemoet te komen, als men be greep, dat de bezwaren van zijn partij onver anderd waren en de verkiezingen werden uitge steld. Collins zeideals wij de verkiezingen kun nen vermijden, totdat wij een grondwet kunnen v»itoonen, zijn wij bereid dat te doen. De posi tie zou dan heel wat duidelijker*ïijn, maar on- dertusschen moet de minderheid in de Dail Eireann er mee uitscheiden de voorloopige re geering aan te randen. OVERZICHT L fdje „Engeland en de bezuiniging" aatsten tijd gestadig in de telegram- terug. En er was de laatste jaren in nauwelijks één tusschent ijdsche vec tor 't parlement, waarbij niet een te-candidaat stond tegenover den landidaat van de „spilzieke" coalitie, irallen ging de populaire candidaat :rwinning strijken en wel, ofschoon daat, dus ook die der coalitie, de larzaamheid in alle takken van be- i verkiezingsprogramma moest opne- tenminste een goede kans wou heb- len gekozen. Den Engelschen kiezer, jaar en dag zucht onder de steeds wordende belastingen, stelt vrijwel maar belang in de vraag, hoe deze orden verminderd. Voor het finan- 1921—22 rekende de minister van st op een inkomstensurplus van 84 nd, maar reeds aan 't einde van 't rtaal veranderde het verwachte sur- deficit. De regeering, inziend dat zij 't roer kon blijven, wanneer zij de en belastingvraagstukken oploste of 1 poging daartoe deed, gaf zij toe aan den algemeenen aandrang srking der staatsuitgaven: zij stel- iiête in. De afzonderlijke regeorings- ten werden aangespoord voorstellen tardoor de gewone uitgaven (zonder van 603 millioen tot 490 millioen begroeting van 19221923 vermin- n worden. De vermindering der de- t bedroegen echtër in plaats van i, die door het kabinet was verlangd, lillioen. De regeering zag in of openbare meening maakte het haar dat van de ressorts geen ingrijpende i konden worden verwacht. Daarom i een commissie, bestaande uit vijf lie een vooraanstaande plaats in 't leven innemen> met de taak na te nogelijk was op de staatsuitgaven te let voorzitterschap werd opgedragen iric Geddes, den vroe^eren minister sportwezen. De regeering verlangde imissie voorstellen, di^ een verdere er uitgaven ten bedrage van 100 mil- i mogelijk maken, zoodat dus met de der departementen een totale be- 175 millioen op de begrooting voor verwezenlijkt zou kunnen worden, d met het vorenstaande is van be- Fr. Ztg. eraan herinnert, dat niet in werd'genomen, dat de door de de- voorgestelde 75 millioen in werke- ’t grootste deel heelemaal gc worden genoemd, omdat de zoo maar eens te noemen, i iderden tengevolge van den de prijzen en loonen en 't vervallen die na afloop van den oorlog ge- verdwenen. De commissie toog mid- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken behoorenda tot den bozorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentien In het Zaterdagnununer 20 tX» bijslag op den prya. Liefdadigheids-advertentiön do helft van den prüs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gawona advertentiön en ingezonden mededeelingen b(j contract tot zeer gereduceer* den pry’s. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiön kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van Rollade boekhan delaren, Advertentiebureaux en onzo Agenten en moeten daags vóór de plaatainf nan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. hield heden een uitvoerige bespreking over <Td olgemeene politieke verhouding vnn Rusland) tot West-Europa en hield zich ook bezig met de kwestie van het herstel van Rusland. Nadat de rijksminister van buitenlandsche zaken dr, Rathenau uitvoerig deze kwestie had behan-* dold, namen aan het debat graaf Bernstorf (Hannoveraan), dr. Hötzsch (Duitsch-nationaal)) Von Rhemhaben (Duitsche Volkspartij), dr< Spahn (Centrum) en dr. Breitscheid (Onafhan-s kelijk Socialist) deel. P a r ij s, 21 Febr. (Havas). Uit berichten uit Londen schijnt opgemaakt te kunnen worden^ dat de Engelsche regeering van meening ver» anderd is ten opzichte van de sovjets en er nieti meer aan zou denken reeds thans de sovjet-re4 geering te erkennen. Zij zou enkel voorstellen de sovjets nan een proefstelsel te onderwerpen, waarbij deze fabrieken, mijnen enz., die aan bui» ten landers toebehoored, terug zouden moetcni goven en waarborgen zouden moeten verschaf* fen, dat vreemdelingen zaken zouden kunnen doen in Rusland. Indien do uitslag bevredigend zeu zijn, zou een tweede conferentie plaats heb* ben om te beraadslagen over de beide erkennin gen, die van de schulden door de sovjets en di* van de sovje-tj door de andere mogendheden. DE NOOD IN RUSLAND. Brussel, 21 Febr. (B. T. A.) Wauter^ leider van de eerste hulpzending van het inter* nationaal vakvereenigingsverbond naar Rusland, is te Brussel teruggekeerd. Hij heeft verklaard dat de sovjet-autoritciten wel goeden wil to<m> den, mnSr verlamd waren door de administratie» ve anarchie, die in Rusland heerscht. In d< streek van Tsjecvasj zijn 370,000 hongerende kinderen. Tal van dorpen, die bezocht werden* waren geheel uitgestorven. Wauters zeide, dat wat men ook deed, twee derden van de bevol* king van die streek om zou komen. De vlek», typhus richt ontzettende verwoestingen aan. I ien procent van het personeel van de Europeesch# en Amerikaansché hulpzendingen is reeds gc4 storven. Wouters zeide verder, dat te Moskod de sovjetleiders door zwnnr gewapende militai* ren btysvhvnnJ Ta~. Trntclr! nn <M»« bijeenkomst kwam om er te spreken, was er cavalerie op de been en stonden er schildwacht ten aan alle ingangen. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Madrid, 21 Febr. (B. T. A.) In verband. met deo toestand in Marokko en de voorgenot men actie tegen Alhucemas, verklaarde de re* geering te vertrouwen, dnt de actie, wanneer zi) onmiddellijk wordt begonnen, een spoedig einde znl maken aan den veldtocht en dat tegen Mei of Juni de helft der strijdkrachten zal kunncA worden gerepatrieerd. HET EGYPTISCHE VRAAGSTUK. Cairo, 21 Febr. (R.). Leden der Egyptk sche delegatie, door Reuter's correspondent ons dervrangd, verklaarden, dat de aanvallen, die da laatste dagen op vreedzame personen werdenl gedaan, het Egyptische volk pijnlijk hebben aangedaan, wijl het zulke onwettige middelen veroordeelt. Egypte wil den wettelijken weg bewandelen, overtuigd als het is dat dit zal leis den tot onafhankelijkheid. GROOTE RAMP IN VIRGINIA. Het luchtschip Roma vernietigd N e w-P o r t News (Virginia), (R.) Hel luchtschip Roma, dat van Italië is gekocht cl» „Ja, als u wilt. Ik heb wel niet het recht, aldus lastig te vallen, maar mevrouw 1 was zeer vriendelijk en heeft mij gevraagd, of ik later wilde terugkomen." „Dat is goed. Zeg maar niets meer. Laat ons weggaan,zei Heriot en het huis. Het was geen lange wandeling van Villas naar Regents Park en na een gingen zij erin, door de Gloucester Gate. Zij spraken zeer weinig en namen hun weg dwars door de drukke verkeerswegen naar het Park. Maar toen zijn donkere, koele schaduwen hen omgaven, begon Geoffrey te spreken met vlugge, wat opgewonden stem. .,Ik zit moeilijkheden ,Mr. Heriot. en schoon ik een massa menschen in Londen ken, is u de eenige, van wien ik denken kon, dat hij mij zou kunnen helpen." „Wat soort moeilijkheden, beste jongen? vroeg Heriot en ofschoon zijn stem vriéndelijk was, klonk zij toch lusteloos. Hij wenschte wan hopig gaarne, weg te kunnen gaan, alleen te Zijn met d° in »iin oirron InvAn 1 die dadelijk en flink ingrijpen noodig maakten. V’ k:: 1 bij, De Valera op de voorloopige op volgde oen gewt besloot men de veq morgen 11 uur. De L betaadslagen om welomschreven voorstellen in te dienen voor het voorstellen van de Ard- fheis en het uitstellen van de algomeene ver kiezing, totdat er een constitutie is opgesteld, die nan de goedkeuring van het volk moet wor den onderworpen. Londen, 21 Febr. (R.) In verband met de moorden op Engelsche officieren, nabij Dublin gepleegd, zeide Churchill heden in het Lager huis, dat het bij hem vast stond, dat de voor loopige regeering van Zuid-Ierland nl het moge lijke deed om de moordenaars op hot spoor te komen. Voorts zei Churchill, dat de Engelsche militaire macht in Ierland eenigen tijd geleden bevel hoeft ontvangen de noodige voorzorgs maatregelen te nemen en ingeval van een aan val zonder aarzelen te schieten. De minister van oorlog heeft nog verdere instructies in dezen geest gegeven en indien een soldaat zal schieten tilt zelfverdediging, zal dit niet worden be schouwd als het schenden van den wapenstil stand. Churchill voegde er aan toe, dat de voor gevallen incidenten slechts de noodzakelijkheid bewezen hadden met geduld de tot dusverre door de Engelsche regeering in Ierland gevoerde poli tiek te handhaven. Londen, 21 Febr. (N. T. A. Draadloos). Als gevolg van het amnestie-beslult der Brit- sche regeering zijn twintig Sinn Feiners, die in Maart van het vorige jaar weiden veroordeeld wegens schietpartijen, enz. tot gevangenisstraf fen van ten hoogste 15 jaar, gisteravond op vrije voeten gesteld en naar hun woonplaatsen teruggekeerd. HET ARBEIDSVRAAGSTUK IN DENEMARKEN. Kopenhagen, 21 Febr. (W.-B.). In het Deensche arbeidsconflict is een versdier- ping, inffptreden De onderhandelingen met de havenarbeidersorganisatie zijn mislukt, legeiij- kertijd hebben de arbeiders in de electro-tech- nische bedrijven, ten getale van 2000, de voor stellen der bemiddelingscommissie van de hand gewezen. Kopenhage Het aantal werklc tot 120,000 geklommen. HET SPAANSCHE PARLEMENT. Madrid, 21 Febr. (B. T. A.) De konhvg heeft een besluit onderteekend, waarbij de te genwoordige zitting van het parlement wordt gesloten en het parlement weerw ordt bijeen geroepen tegen 1 Maart. DE TOESTAND IN PORTUGAL. I. i s s a b o n, 2 1 F e b r. (B. T. A.) Er heerscht volkomen rust. De zware kanonnen en de mi trailleurs zijn weer in het wapenarsenaal opge borgen. DE ITALIAANSCHE KABINETSCRISIS. Rome, 21 Febr. (B. T. A.) Giolitti heeft het aanbod om een kabinet te vormen niet aanvaard. HET RUSSISCHE VRAAGSTUK. lijn, 21 Febr. (W. B.). De commissie

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1