tas. dit Blad. a, inïfc 1 *xanir -4- BUITENLAND. V DRUKWERK FEUILLETON. Het Verloren Tehuis 4 «M Wo. 14863 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 60* Jaargang o.a. de en MAN ZOON, - 80UD*. het tijd, in de gewone beteekenis met bestond. Toch de r valt hee- te halfheid «nieuw zeventien Ulster- rten tijd waren gearres- Londen, 22Febr. toen het Ard Fheis J oprichting wn ten op vervolg carat was een hoof meubelstul G11IÜMH t (III1H \T NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- KERK a. d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK. WADDINXVEESfS, ZEVENHUIZEN, enz. 2 2 F e b r. (B. T. A.). Orlando >ben formeel geweigerd het kabinet te Uit het Engelsch door ■«wr. J. p. WBSSBLINK-VAN ROSSUM. door DAVID LZALL. „Laat zwaar, rustige zitplaats onder mij alles vertellen, van zal ik zien, wat er gedaan kan worden, helpen. Ik ben er toe bereid, maar miss laatste man, tot wien je je hadt moeten den, Ferrars. De vrouwen, die ons vertrouwen ons; wij plegen verraad tegenover dat vertrouwen, dat doen de meesten van ons. Er is niets voor ons of voor hen, dan de groote genade van God." ons hier zitten gaan", zeide Heriot, wat terwijl hij den weg overstak naar een een boom. „Nu kan je begin tot einde, en dan n, om je te isschien de wen- beminnen. Vriendelijkheid over haar hcenvloeide, haar om» hulde en omstuwde. „Ik wilde je eons bezoeken." zeide zij, vrl, onbeholpen. „Maar als ik je bij het schilderen stoor ik veronderstel, dat je daarvoor die dingen, aan getrokken hebt „Ja, zoo is het. Ik ben Brittannia. Maar Peter is weg om zijn genie te oefenen op de groote ongewasschen nu op den groote* protestop- tocht op Tower Hill. De kinderen zijn op weg, om een vroegere picnic te houden in het Park en wij zijn dus alleen! Wel! Ik ben toch blij, dat ik je zie. En mijn thee die ik dadelijk klaar zal hebben zal mij des te lekkerder mnaken, als ik die met je deelen kan I" Zij traden samen het atelier binnen en Jeanie, die zich voor een oogenblik wat opgebeurd voelde, keek met de grootste belangstelling rond. Het was een hooge, kale ruimte, met slechts een paar meubelstukken, terwijl alles, wat oen held van het penseel zoo noodig had, zorgeloos in het rond neergeworpeji waseen groote stookplaats van ruwen baksteen met oen blok- kenvuur brandend op de kale 1 wankele oude rieten stoelen, die luid ki als je ren, blootgest fectvolle draperieën tej murenhier en tiaar eek van den schilder, waad van Margaret’s mooien van aardewerk ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper gesclücdt» Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT SI, GOUDA* hjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur.; Administratie Teh Int 82; Redactie TeL 545. TEI.EBRAMME& 2 2 F e b r. (B. T A.) Volgens de bin- voorl: Rome, de blijft sinds een half jaar s gesloten, dank zy het de heer Muijlwijk destjjdj at geeft last en ontstem- gemeente wordt er niet an wonder dat, nu'eea e bediening van de brug- .m, een poging werd ge ?e raadsbesluit ongèdaas n Bokhoven en van der «ging, het betrof slechte wee woordjes „des Zon ij ziging merkte de heer Maar even later wea bedoeling van dit vw aken aan den bestaands id. «en. De brug blyft dicht neerderheid (145), o» dagsrust der brugwach- i hen zelf te beoordeel^ mening zouden blijken t» -jarigen leergang, v? 2-jarigen leergang, a leerjaar van eene (WjJ gebreid lager ondJw^ minste vierjarigen leern het zesde leerjaar n lager onderwijs als g» iu eenmaal in «IÖ4 il waken over alles a tot in het dwaze toe. de Raad, waarin ia<# elkaar de hand reik* ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstrekenbeboerende Ut dan beaorgkring)i 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den t«e*<»r<kriniv- .15 regels ƒ1.55, elke rcgqf meer ƒ0.80. Advertentiën in het Zat^rdagnuinmer 20 bjjslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den pry.- INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.06, elke regel meer OM. Up de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bU contract tot zeer gereduceer* den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusBchenkomrt van soliede boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. «r Dantzig en Polen. Dantzig, 22 Febr. (W. B.) Volgen» eet madedeeling van den hoogen commisssaris van den Volkenbond non den Senaat heeft thans ook de Poolsche regeering een beroep bij den Vols kenbondsraad ingediend tegen de beslissing van den hoogen commissaris van 12 Dec. 1921 in* zake de leiding der builcnlandsche aangelegens heden. De senaat had zijnerzijds reeds eerder een beroep1 ingediend. Litauen en Polen. Kowno, 2 2 Febr. (W. B.) De LitautcU regeering heeft gisteren de Poolski* in een notal j medegedeeld, dot zij één regeling van de terri toriale kwestie noodig acht. Zij stelt Polen voor het geschil aan het internationale gerechtshof voor te leggen, dat over de geldigheid van het verdrag van Soewalkl en de daaruit te trekkej» conclusies zal hebben te beslissen. DE HANDEL MET RUSLAND. W a rich.2 2 Febr (B. T. A.). Deur da» gen kwam hier een belangrijke groep (ïpdera landsche en Scandinavische industrieelen aa«W Het doel van hun reis is te onderzoeken óp wel ke wijze de handel met Rusland vla Polen kan worden geleid. Zij hebben reeds voorloopige b«v sprekingen met de Poolsche regeering aapge- knoopt en’ zijn voornemens besprekingen te hou den met de Russische vertegenwoordigers van den handel uit de Oekraïne, die zich juist in Po len ophouden. Naar verluidt, zouden de Nederlandscho afge vaardigden hebben verklaard, dat de Nederland* sche industrieelcn met Rusland het best in cons tact kunnen komen via de Poolsche lijnen. DE STAKING IN ZUID-AFRIKA. Johannesburg, 22 Febr. (RZes dy» namiet-ontploffingen hebben schade aangerichf aan de kabels van het krachtstation voor de G<m duldmijn bij den Victoria-waterval, waardoor de geleiding werd verbroken. De politie heeft een reeks invallen gedaan aan den Oostrnnd, om de ontvoerde stakingsbrekers te redden. Deze mannen zijn gevonden. ig -ren ter besp;Jn| veil eenen van crediete» |aan Oostenrijk cn andere financieels vraagstuk^ Ken, nismeüc iro ptraiiro van w Zwitserland, Frankrijk, Italië, Engeland, Japan Tsjeeho-Slowakije, Zweden, Denemarken, Zuid< Afrika, Nederland, België cn Spanje zijn in d4 commissie vertegenwoordigd. Gemeld wordt, «kit getracht zal worden uit- voering te geven aan het plan, ontworpen doof de Commissie in Mei j.l., dat bekend staat all het credletontwerp van den Volkenbond ten bes hoeve van Oostenrijk. Tot nu toe kon hiervan niets komen door, de moeilijkheden betreffende hot herstel, hoofflznkclijk door de vertraging in Amerika ondervonden. Ook thans zijn deze moei- lijkheden nog niet uit den weg geruimd. Inmid dels zijn door Engela’nd en I sjecho-Slowakija credieten verleend, die gunstig voor Oostenrijk zijn. OVERZICHT II (slot) Uh de beide eerste rapporten van de com- missie-Geddaa bleek, (dat zij tot een bedrag van 75 millioen pond kon komen, welke konden worden bezuinigd. De regeering wenSchte eoh- ter, dat tij tot een bedrag van 100 millioen pond kwam, zoodet nog 25 millioen meer moest worden gevonden. Wanneer echter de •erste berichten juist zijn, heeft zij 't niet ver der dan tot 15 millioen behalve de 75 millioen kunnen brengendit Is dus 10 millioen minder dan van regeerings- zijde wrd verlangd. De „b$ van Geddes” is het krachtigst neergekomen op de departemen ten voor landsverdediging. Op leger, floot en iuchtveartwezsn ‘eal in «otaal 46 kullioen worden bezuinigdhet gevolg hiervan *il «ijn, dat het leger het met 50.000, de v met 35 000 officieren en manschanpen mindeh in den vervolge zal moeten stollen. Het effectief wordt door de conunissie-Geddes veel te hoog geacht en ze vindt ook, dat de admiraals en kapiteins het best kunnen doen met wat minder koks en hofmeesters. In aanmerking moet worden genomen, dat do commissie met betrekking t»t haar voorstellen de resultaten van de conferentie te Washing ton nog niet in rekening heeft gebracht. Uit drukkelijk stek zij vast, dat, wanneer met de te Washington bereikte overeenstemming inzake de vlootbe vapening rekening wordt gehouden, op de vlootbegrooting nog meer kan worden be zuinigd. Verder stelt de commissie zich voor ook heel wat te kunnen besparen door een sa mensmelting van de drie weerbaarheids-depar- tementen tot één ministerie van landsverdedi- ratische raadsfractie kteft om aan geld te komen v» de hoogere aangeriagén te willen belasten, om da igeslagenen te kunnen iheorie, althans, zooak dit k, Overhand en Sanden jk. Het belastingpercentiii e inkomens daardoor opw t 22 een cijfer, dat, t er aan herinnerd, -allni ite in Drente wordt ovtf. t met zyn belastingbêi»^ een dergelijk uitblinkend 1 Wie moet dat betalt groote inkomens-hebbaf ist, zoo is terecht door da egd, die Gouda best k» t zeker zullen ovenrefa «edkooper en beter teredfl Ier IJsselstijn kreeg al dt hoogste belastingbetalen vaardoor ineens 45000,- illen. Is dat winst voor dl 'roeg hij terecht.' :oc. dem. raadsfractiriig .lligheid, dat hier werkelijk it een ƒ80.000.mee: gen, want in ernst gelooft i den Raad iets ander» h >eling van dit voorstel, i omenden tijd om mee h a meeting, heel goedkoop dat de Raad in meerder ingaat. Was de Raad vu eest, dan had het voor dl rs wel eens een leelnil lat ze daarmee thuis kre- dwaasheid hebben de soc jer van der Brug niet tt n dergelyke dingen mee- van den Raad natuurlijk Het voorstel is verworpe# HOOFDSTUK X. Mevrouw Bain klom van haar zegekar naar beneden, legde haar scepter neer, nam den helm van Brittannia van haar prachtige haren, 1 en had geen spift dat zij niet langer onder het noorderlicht in haar mans atelier behoefde te 1 poseeren. Peter benutte zijn weinigen Wrijen tijd tot een studie van een groot allegorisch schilderij, dat hem roem en fortuin zou brengen, mogelijk het volgend jaar, mogelijk ook nooit! Maar zijn ge liefkoosd doel moest menig oponthoud verdu ren en veel tegenslag door de eischen van ge ringer werk, waarmede hij zijn brood en dat voor kinderen verdiende. Hij ha<juist een oproeping gekregen, om naar Tower Hill te gaan, om daar schetsen te maken van een reusachtigen arbeidersoptocht, Hyde Park. Dat ging vooraf aan de dagen, dat de camera de teekenstift van den kunstenaar verdrongen heeft, en dit was grootendeels Pe ters meest winstgevend) werk. Men bromde nooit in het huishouden van de Bains over dergé lijke onvermijdelijke gebeurte- n>ssen en hij begaf zich binnen tien minuten y rooi ijk op weg. Margaret was dus geheel alleen want de grootere kinderen waren naar school en teneinde hun ouders een goede ge- hnnrdplantwat lie luid ki «akten, er in ging zitten, daar zij erg droog wa- omdat zij aanhoudend aan de warmte iteld warenwat ruwe, maar tQj;h cf- pen de naakte stotnen i juweeltje vflh de kun** knder ontelbare studie* lopeen paar vreemd» Vogken in hoopje* op gezien had!" zeido zijl den grond, sommige ervan" «Mal atolfi®» mlach, terwijl zij haareen groote, oude rustbank, waarop ieder arm door dien van Jeanie stak. „Nu en waoraongend kleintje in slaap gemaakt werd, terwijl dP moeder poseerde of werkte xoo wns de otWf njl I geving, waarin Jeaaio toerei aten werd. 1 Wordt v«volfd|» ifschil van ineening ?id om het onderwijs vj/jR ansluiten aan dat van H. >W Van verschillende züden2B meeningen uit aangevoerd. eeft het voorstel venta^K geest van de wet. Hn tuJS «unt: „de wet is er 4 .oerd. Of ik het daar naiuff >et niet ter zake." Ipunt. Maar als een demK arden verdedigd zondwTB zaak zelve, dan worüt nB iging knap, en dat is M 2K s de uiting eens amhfa|,|LMI >ende bevrediging schenkt. W is deze zaak voor. Na jam k wyze van onderwjjsinritb jk belang der maatfrh.p^ troonrede het uitdrukte de veiligheid en 't prestatievermogen vnn Engeland worden be dreigd De beantwoording dezer vi aag hangt af van 't partijstandpunt, waarop men zich stelt, van temperament en van de sociale positie, die men inneemt. Er zijn tal van schakeeringen. Maar thans al kan worden vastgesteld, dat de vermindering der militaire uitgaven in streng- conservatieve kringen op krachtig verzet stui ten, terwijl het programma, dat door de com- mtssie-Geddes met betrekking tot het onder wijs is opgesteld, zoo fel mogelijk wordt be streden door de arbeiders, maar ook door de liberalen cn zelfs door tal van conservatieven bedenkelijk wordt geacht. Maar de ergste vijand is wel het particula risme van de ressorten, die op jaloersche wijze ervoor waken, dat toch maar niet wat hun be groeting betreff de eene of andere post voor onbelangrijk of overbodig wordt verklaard. De admiraliteit reageride wel op heel vlotte wijze op de voorstellen van de bezuinigings-commis- sie: op den dag, dat het rapport van Geddes openbaar werd gemaakt, publiceerde zij een tvmorindum, waarin zij verkaarde, dat de voetstellen der commissie heelemaal niet kon den worden uitgevoerd en voorts te kennen ga£> dat den deskundigen elke bevoegdheid tot oor- deelen ontbrak. De Frankfurter Zeitung, dia deze feiten tevens vermeldt, knoopt er de vol gende wel zeer juiste opmerking aan vast ,X«j (de admiraliteit) schijnt inderdaad slechts de bevrediging van haar ressort-ijdelheid van belang te aohten, want h.i. kunnen voor de- snoeiingen te andeter plaatse bijkans eendere fimncioele resultaten in uitzicht worden ge steld. De rebelli® was voor de regeering uiterst fataal en haar verlegenheid is er niet minder door geworden, dat zij, om haar figuur te red den, het ongewone optreden van de admirali- - tert met een door het kabinet algemeen ver- COI"promis tusschen ging. Denzelfden geest ademt ook het voorste) leende toestemming verontschuldigde, dat zij om het rairtisterie voer transport, het departe- W memorandum zelfs als pariements-druk- werk Iaat distribueer en en soortgelijke memo randa van andere departementen aankondigt. Of onder dergelijke omstandigheden een snelle beslissing kan worden genomen, ge lijk die door de commissie volstrekt noodig wordt geacht, wanneer althans bezuinigd zal kunnen worden binnen zes weken begint het «raren te vermin- nieuwe dienstjaar is meer dan twijfelachtig. Voorloopig weet men slechts, dat het ministe rie van oorlog met een navordering van 5 millioen komt en dat de kanselier van de schat kist genoegen schijnt te willen nemen met een bezuiniging van 40 millioen. Maar er lemaal niet aan te twijfelen, dat elke en elke poging om de zaak op de lange baan te schuiven de Engelsche openbare meening, die op ren voor andere landen benijdenswaar- dige wijz^ tegen het kwaad optreedt, ten zeer ste zal prikkelen. Misschien zal het rekening houden met de verkiezingen, die toch wel eens zullen plaats hebben, een heilzame pressie uit oefenen". voorkomen, of die in elk geval uffij^e stellen. zal morgen te Londen ver; De Daily News meent, dat delitfi zoenende van de kwestie van het v< rede van De Valera hoopvol is voor de toe-.—.. ----- komst van het lersche vei drag en tal van binden |ken, alsmede de positie van de Vrijstad Dantzig, zien in zijn rede het voornemen van De Valera om de constitioneele oppositie tegen de nieuwe regeering te leiden en gewold te verhinderen. Aan beide partijen, De Valera aan don eenen kant en Griffith en Collins aan den anderen kant, is verzocht bijeen te komen om tot een compromis te geraken. Gisteravond zijn op: mannen, die voor kort teerd, in vrijheid gesteld. HEI ARBEIDSVRAAGSTUK IN DENEMARKEN. Kopenhagen, 22 Febr. (W. B.) Het ar- beidersconflift in Denemarken heeft nog scher per vormen aangenomen, nu de Kopenhaagsche vakorganisaties in de bouwbedrijven het voor stel van de^ vertrouwenscommissie met overwel digende meerderheid hebben verworpen. Te Odense en Veile hebben onbebeekenende rel letjes plaats gehad. DE TOESTAND IN PORTUGAL. Lissabon, 22 Febr. (R.). De crisis is voorbij, zonder dat bloed heeft gevloeid. Het re sultaat is geweest, 'dat de politieke overheer- sching van de irpublikeinsche garde is ten val gebracht. De regeering keert naar de hoofdstad terug. De Kamer komt morgen bijeen. De moordenaars vnn minister Dato. B e r 1 ij n, 2 2 F e b r. (W. B.) De twee Span jaarden, die beschuldigd worden van den moord op den Spaanschen minister-president Dato, wier uitlevering door de Spaansche re geering was verzocht, zijn overeenkomstig het Duitsch-Spaansche uitleveringsverdrag uitgele verd aan de Spaansche autoriteiten. Zii bevon den zich sinds hun arrestatie op 29 Oct. van het vorige jaar- in het huis van bewaring te Berlijn. DE ITAIIAANSCHE KABINETSCRISIS. Rome, 22 Febr. (B. T. A.). Orlando en Nicola hebl vormen. R om e^2 2 Febr. (Havas). Volgens de Gior- nale (FItalia hebben Orlando en de Nicola nn de weigering van Facta om in hun combinatie te treden, aan Giolitti gevraagd Tittoni en de Navn aan te wijzen. Giolitti had echter geant woord, dat hij voorshands niet meer wenschte mede te werken non het ineenzetten vnn eenige minis-i' r'-'ole combinatie. Bovendien heeft Gio litti v 'nnrd, dat hij als reserve voor de toe komst wil blijven. De kwestie-Fiume. Belgrado, 22 Febr. (B. T. A.) In een plaats nabij Fiume heesch een afdeeling fascis- «•j de markt de Servische vlag en stak die olgens in brand, zonder dat de Italiaansche ibinieri tu$schenbeide kwam. Volgens de Vreme is overeenstemming bereikt tusschen Italië en Z 'id-Slavië inzake de haven van Fiu- I me, die voor den tijd van Hen jaren door een consortium zal worden beheerd en danma con dominium der beide staten zal worden. Hierin is niet voorzien bij het verdrag van Rapallo. DE CREDIETEN VOOR OOSTENRIJK. Londen, 22 Febr. (N. T. A. Draadloos). De financieele commissie van den Volkenbond Verspreide Berlohter» Mannesman, f Te Remscheid is op den leeftijd van 63 jaren overleden de groot-industrieel Reinhard Man nesman, die in 1910 in verband met de open bare belangen op den voorgrond trad, toen dd het ondanks dit alles, was de omgeving zoo zonnig en gelukkig en bezat zooveel levensvreugde, dat menigeen hierheen kwam, zooals anderen naar het altaar gaan, om er troost en steun te vinden. Godsdienst werd daar zelfs nooit genoemd, het naar de kerk gaan was er treurig bij ingescho ten, toen de kinderen nog erg klein waren en die gewoonte was niet weer ingevoerd op regel* matigen grondslag, maar de dienende liefde voor God en de menschheid heerschte in dat huisje en de overdekte gang, die van de deur naar de straat leidde, was uitgesleten door me nig haastigen voetstap. Het was een langzame voetstap, die de gang dien namiddag beliep, en Margaret Bain voelde duidelijk, dat Jeanie wel een volle minuut aar zelde, voor zij de tweede bel luidde. Margaret liep naar de gang, zonder zich den tijd te gunnen, zich van haar klassiek kleed te ontdoen cn bood dus een ontstellenden aunblik voor Jeanie Heriot’s oogen. „Kom binnen I" zeide Margaret verheugd. „Dat mag eigenlijk niemand zienEn als het iemand anders dan jij geweest was, dan zou die niet toegelaten worden! Wacht een oogenblik, tot ik naar beneden vlieg en de tuindeur dicht gooi.” Zij holde Jeanie voorbij, hnar slepend gewaad in haar stevige rechterhand, haar roodgouden haar wapperend in den wind en ploot de open deur met een slag. „Dat zal de stroopers wel buiten houden. Ik ben blij, dat ze toevallig openstond, toen je kwam, maar zoo zeker als iets, zou ik die niet opengedaan hebben of je binnengelaten heb-1 stalen ben, als ik je niet eerst gezien had!" zeido zij!den grond, sommige ervan met een innemenden glimlach, terwijl zij heb ik die weergaloöxe eer te danken Jeanio glimlachte, ondanks haarzelf, te: woordenstroom va» b*my'n-t'*kh*** M daarom ben je zoo ellendig - zonal, de fcr.XrfsteZ°°n Ze^e Heriot’s vriéndelijke, pein- Bar^,Ot ^et’ Al’ ’k vrouw moet trouwen, blko !L i met Kedaan, weet u. Gedaan in fend van het woord. Ik zal uit Enge- tim F 8'0an< Het zou mijn moeders dood Kermt i rQadt Wat ik doen oet Mr- iriinF TV M i’ €t d060 en u eeuwig dankbaar tnïirua VJ>e aat u de eenige is, die mij kan be- 8 jpen of zou kunnen helpen. Ik wilde dat ik u goeger gekend had. Ik ben zeker, dat u mij op goeden weg had weten te houden I" kas a!apte voort« Het half gerookte kruid IdpaIj* Zljn gevallen en om zijn lippen ziin ïfonie d eC^- fkiUwe' weemoedige glimlach. De Hi v- A'ngen was zieI 1 Wie wa» Ni kielde in de <h-aailfolkT T“’T vv“ ‘cusn«‘ugen aroeraersoptot tor m« V"W'konwn m brte™ ha h oneven van mijn moeder en van An ti Into» u m*e„naar mijn kamers komt, zal ik ze l a"!4" ik in L“y>t'1' blijven on werken niet haontwoorden. Ik weet.4„ feeft lk doen moet* To* “IT het mij, alsje- in huis, inent voor 't mijnwezen en de afdeeling voor pverzeeschen handel in te krimpen of op te ioeken. Percentsgewijze wordt het meest het onderwijs besnoeid. Dé begrooHftg hiervan 4 rolgens het voorstel der commissie-Geddes met J8 millioen of 30 worden verminderd door den leerplicht van 't vijfde op ’t zesde jaar te brengen, de salarissen der leer deren, enz. RJaar tevens zijn ingrijpend de voor Hellen op het gebied van Gezondheidswezen indere sociale takken van dienst, met name Werkloozen- en ziekenverzekering. In de Frankf. Ztg. wordt de vraag gesteld, volk lot dit rapport zal zijn beschorenzullen de conclusies ervan ter zij worden gelegd of ter •harte worden genomen Het blad merkt op, dat men in aanmerking dient te nemen, dat men te doen heeft met voorstellen en dat de beslis- dng moet worden genomen door het kabinet. En dit moet het vraagstuk nog van een an deren kant bekijken de commissie had deskun- mgen-arbeid te verrichten, maar het kabinet Jnoet buitendien de kwestie politiek overwegen, omdat het tegenover land en volk de verant woordelijkheid draagt en wel in des te sterker /nate, daar de voorstellen, wat hun gevolgen Vetreft, van bij uitstek politieken aard zijn. ^nerzijds zal worden gevraagd: is een derge- den zal dé conferentie van Genua Voorloopig uït- Wcevermmdering van de begrooüng voor vloot gesteld worden tot 15 Maart, en indien dan de a.,."tr'jeen TOodnnier® besnoeiing van 't on- voorbereidende werkzaamheden nog niet voltooid “rwijsbudget mogelijk, zonder dót zooals de zijn,jot 23 Maart. legenheid te geven, waren de kleinen naar park gestuurd onder toezicht van Betsy Fair weather, het jongste invoerartikel wnt betreft dienstbodenhulp uit het geboortedorp van me vrouw Bain. Toen zij Peter al groetend had uitgelaten, be dacht zij, dat zij voor zij van kleeren verwisselde, zich beter zou voelen na een kop thee. Toen, terwijl zij wachtte tot het water zou koken, nam zij het bpek op, dat haar belangstelling gewekt had, terwijl Peter aan het schilderen was, maar zij werd plotseling gestoord door het gelui van de bel aan het hek. Een deel van haar programma bij die gelegen heid was, om de deurbel niet te beantwoorden, maar nu deed het stappen van voeten op de kiezelsteenen van het pod haar het feit ontdek ken, dat Peter verzuimd had, de straatdeur te sluiten. Op haar verhooging klimmend, keek zij door het raam op het noorden en onderscheidde tot haar niet geringe verwondering de gestalte van Jeanie Heriot. Nu was een bezoek van hnar zulk een zeldzame gebeurtenis, dat er geen oogenblik aan gedacht kon worden haar den toegang te weigeren. Maar tegelijkertijd zou zij zich te herinneren hebben, dat zij Peter een standje moest geven, dat hij in zijn haast ver geten had de tuindeur te sluiten. „The Beild’’ de bespottelijke naam van huisje der Bains was zeer vreemd en kunst zinnig en had achter een verrukkelijken tuin, die heel wat andere gebreken goed maakte. Wnt klein opeengedrongen, wnt betreft de kamets om in- te wonen, maakte het atelier alles weer goed. Daar er geen zitkamer was, was het eigenlijk de woonkamer der Bains, waarin zelfs de kinde- 1 ren mochten komen, behalve in de uren van ernstig, inspannend werk. Het was een echt Boheemsch huishouden, de maaltijden werden er op ongeregelde tijden gehouden, een huis, waar DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. P a r ij s, 2 2 Febr. (Havos). Het ministerie van openbare werken spreekt formeel het bericht tegen, dat Le Trocquer er over zou denken in Duitschland groote bestellingen van rails en an der spoorwegmaterieel. te doen bij wijze van schadevergoedingen in naturn. HET KABINET-WIRTH. B e r 1 ij n, 2 2 F e b r. (W. B.) De Rijksdag is vandaag begonnen met de behandeling in twee de lezing van de begroeting voor 1922. Door sprekers der Duitsch-nationalen en der Duitsche Volkspartij werd de kwestie van een nieuwe presidentsverkiezing besproken. Rijksknnselier Dr. Wirth verklaarde, dat het niet mogeb'ik was in deze kwestie iets te doen, voordat de Opp*r- Silezische kwestie definitief geregeld zal zijn. Daarna zal de regeering met de leiders der par tijen besprekingen houden omtrent dit punt en zal de Rijksdag spoedig de gelegenheid krijgen zich hieromtrent uit te spreken. Leipzig, 22 Febr. (W. B.) Naar de on afhankelijke Lcipziger Volkszcitung-medcdeelt, heeft de in Berlijn vertoevende sovjet-gedele- geerde Radek aan den onafhankelijken Rijksdag afgevaardigde Breitscheid op den dag voor d& stemming over de motie van vertrouwen in de regeering te kennen gegeven, dat de onafhan kelijke socialisten in geen geval zouden mogen medehelpen de regeering-Wirth te doen vallen. Staking. Mainz, 2 2 Febr. (B. T. A.). De mctaalbe- werkers en electriciens, ten getale van 15000, zijn in staking gegaan. DE IERSCHE KWESTIE. L o n d e n,_ 2 2 F e b r.f (R.) De vergadering van het Ard Fheis (de Sinn Fein-organisaties) is voor drie maanden vtódaagd ingevolge een de peide partijen. r. (m.) Het was over eenen, -v. -v. heden zijn besprekingen hervatte. De Valera deelde dadelijk na de ope ning mede, dat tusschen de leiders der tegenover elkaar staande partijen een compromis was tot stand gekomen, dat het Ard Fheis drie maanden zou worden verdaagd, teneinde den qndertee- kenaars van het verdrag van Londen de gelegen heid te geven om de grondwet voor den lerschen Vrijstaat op te stellen, dat het Dail Eireann zijn function zou blijven waarnemen en dat geen enkele .stemming in het Dail Eireann zal wor den beschouwd als een partijstemming, die het aftreden van den president en de provisioneele regeering na zich zou kunnen sloepen. Inmid dels zullen er geen verkiezingen voor het parle ment plaats hebben en wanneer de verkiezingen eenmaal zullen worden gehouden, zal de grond wet van den vrijstaat in haar eindvorm worden bekend gemaakt. Het comprom’; zal de bevol king in staat stellen een keuze te doen tusschen republiek en vrijstaat. Het compromis werd met algemeene stemmen aangenomen onder uitingen van groote geestdrift. Daarop werd het „Ard Fheis” voor den duur van drie maanden ver daagd. Londen, 22 Febr. (N. T. A. Draadloos). Op de gisteren te Dublin gehouden conferentie der Sinn Feingedelegeerden werd, zooals ge meld, geen beslissing genomen. Na een storm achtig debat werd de conferentie tot heden ver daagd. De Sinn Feiners zijn ten aaftzien van het verdrag scherp verdeeld, maar beide par tijen trachten een splitsing in de organisatie te

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1