IS VI T fer Het Verleren Tehuis NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, M0ERCAPELLE, NIEUWER- KERK a. d. OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz 3- 60» Jaargang Vrijdag 24 Februari 1922. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen BUITENLAND. ïid N. iCHE FEUILLETON. ng den der- >io. 14864 I □eitA5] !2 1 ir West-Indië, pass/ wel- t 82 bitteren, hol klinkenden 88 voor -300 nu zoo (Word* varvolffdL tarberloht. n mocfen vani 1002. Toulouse; laagste’ d van 24 Febr.: t Z.-W. wind, meest n, nog regenbuien, peratuur. A< delai aan ABONNEMENTSPRIJS: per "kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.00, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.; Administratie Tel. Int 82; Redactie TeL 545. A een bont Een den. san- i voet en haar tooi. in West-Indië naar1 te Havre aan. r. nam. 9 uur 45 jw-York. van Rotterdam ta grappig gezicht. ons kiezelpad afgeloopen is van de behoeftige Schotten, die hebben. Ik zeg hem, dat het van Java te New van Thameshaveg Java naar Amsters br. Perim. aar Java, pass, 2Q zij beperkt neutrale ,i bindenden reldpolitiek vormen, daar zij behalve sovjet-Rus- land de eenige subjecten der wereldpolitiek zijn. Al het andere vormt hun object. De wereldoorlog heeft de bezittende klassen I van heel de wereld met grooten schrik vervuld. Onophoudelijk oorlogen zij met elkaar, maar voor den oorlog zijn zij bang als de pest. Daar om zullen zij alles doen om door economische en politieke schikkingen hun belangen zooveel mogelijk met elkaar te verzoenen. De „city” ver langt fel naar rust. Amerika is een jonge vle gel, die van tijd tot tijd zijn ouderen neef ge ducht op de eksteroogen trapt. Maar het is dui delijk, dat zelfs de diplomatie der Vereenigde Staten, waarin zich de common sense van den koopman met het dilettantisme van de stu denten der Havard-universiteit vermengt, niet opgeblazen oorlogszuchtig is. De Engelsche deskundige op financieel gebied, Meynard Keynes zijn fonkelnieuwe ontdek king, dat men een volkomen uitgeput mensch nauwlijks waren kan verkoopen en de indruk, die deze ontdekking maakte bewijzen slechts in wel ken geestelijken toestand de kapitalistische we reld zich bevindt heeft gelijk, wanneer hij be rekent, dat Duits$hjaitd de eerstvolgende jaren reeds niet in staat zal zijn de verplichtingen, die het op zich heeft genomen, 4e vervullen. Jade verplichtingen kunnen slechts uitgevoerd worden op voorwaarde, dat zich de Fransche en door Frankrijk geroofde ertsen met de Duitsche ko len vereenigen. Alleen het vormen van een Duitsch-Fransche economische trust zou de voortbrengende kracht van Duitschland dermate kunnen doen toenemen, dat het zijn verplichtin gen, die het tegenover de geallieerden op zich heeft genomen, zou kunnen uitvoeren. Maar te-- gen dit plan verzetten zichde militaire krin gen van Frankrijk en de kapitalistische kringen van Engeland. OVERZICHT Korten tijd geleden zijn door ons weergege ven de opvattingen op 't gebied der politiek, diei .worden gehuldigd door iemand als Rakowski. Het heeft zin, nu niet alleen de droeve hongers nood in Europa in 't middelpunt van veler aan dacht staat, maar ook héél het Russische vraag stuk belangstelling wekt, kennis te maken met de inzichten van Radek, den in Russisch Polen ge boren revolutionair, wiens scherpe dialectiek en Vermogen om aangenaam’te causeeren, met name in het oog springen. Aandacht verdienen ver schillende passages uit een artikel, dat door hem is gepubliceerd in „Die Kommunistische Inter nationale". Wij laten ze hier volgen steunde de witten slechts zóóverre om sovjet- Rusland te verzwakken, maar niet zoo ver, dat zij zouden hebben kunnen overwonnen. De mee- ningsyerschillen in 't kamp der witten waren niet de laatste reden van de overwinning van sovjet- Rusland op de interventies. Het is heelemaal niet nan twijfel onderhevig, dat Engeland geen vinger uitsteekt om als be middelaar tusschen Frankrijk en Rusland te die nen, maar dat het integendeel juist met Rusland alleen wil blijven om het in- handen te behouden en het door een overeenkomstig doseeren van leeningen zoo lang in een toestand van volko men uitputting te houden, tot de positie van En geland in Indië zal zijn versterkt en de Turksche kwestie tot een oplossing gebracht. Uit het Engelsch door Mew. J. P. WBSSH.INK-VAN ROSSUM. door DAVID L/ALL De wereldoorlog eindigde met de overwinning fer Vereenigde Staten van Noord-Amerika op wereldschaal, met de overwinning van Engeland in Europa en met de overwinning van Japan in Oost-Azië. De Vereenigde Staten van Noord- Amerika probeeren de overwinning van Japan te verhinderen. Engeland verzet zich tegen de wereld-economische hegenomie der Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Frankrijk, het land, dat de oorlog behalve den roem de meeste gra ven, de grootste offers en de grootste economi sche ontreddering heeft gebracht, tracht de he- genomie der Engelsche eilanden te bestrijden. De betrekkingen van deze landen tot elkaar moeten het uitgangspunt der beschouwingen over we- ar Rotterdam, vmm( L r. van Rotterdam tf naar Batavia, pas*, aar Java, kwam 2Q ille aan. van Kope hinderd, als ik aan je denk, wat meer ge beurt, dan ge je zoudt verbeelden, lieve, niette genstaande je zoo weinig naar de Beild komt. Ik heb altijd het gevoel, dat je je te veel op sluit. Hier zijn wij in een ander uiterste ver zeild, want wij worden niet door de menschen met rust gelaten, niet 's morgens, ’s middags en 's avonds, niet op Zon- of Zaterdagdagen. Maar toch is onze manier de beste, geloof mij, me vrouw Heriot. Het hart, dat zich te veel in zich zelf keert, verteert ten laatste." ,£)ns huis is er niet op ingericht, om men schen te ontvangen," zeide Jeanie langzaam. „Ook hebben wij er het hart niet voor," wilde zij er aan toevoegen, maar de ferme blik van Margaret belette het haar. „Ik moest die dingen eigenlijk uitdoen, maar ik ben net een kind, Jeanie, Ik vind zoon ver kleedpartij heerlijk. Het duurj altijd eenigen tijd, Voordat ik weer uit mijn rol ben, dus als je heusch niet lang kan blijven, dan zal ik de rokken van Brittannia even opspelden en dade lijk de kopjes en schotels gaan halen.” Zij vestigde Jeanie’s aandacht op haar dalen aan haar blanken, welgevormden was zoo verrukt óver haar uitzieji en h: dat de ander er ook belang in bégon te stellen-. Op den bodem van haar hart echter voelde zij een vage, maar toch stekende jaloezie, omdat Margaret zoo rijk was in alles, wat het leven je met ze gedaan Na- betrof, omdat, veilig in haar huis haar geen pijn of kwaad treffen kon. Een dof gevoel van opstand tegen de on rechtvaardigheid der dingen zette haar woorden wat later, kracht bij, toen zij over de theekopjes hepn, het doel van haar bezoek trachtte uit te leggen. „Ik heb geen vrienden in Londen, behalve gij zeide zij, terwijl zij achterover leunde in het la ffe stoeltje, «m de warmte en de verkwikking Het huwelijk van prinses Mary. Londen, 23 Febr. (N. T. A. Draadloos) Prinses Mary besteedt eiken dag vele uren aan het ontvangen van deputaties uit verschillend» deelcn van het land en alle rtpgen en standen vertegenwoordigend, die adressen en geschen-f ken komen aanbieden. Gisteren heeft zij 17 dergelijke deputaties ontvangen. Tegen één dezer zei zij„Ik ben heel blij, dat ik in mijn) vaderland zal blijven en dat ik mijn leven zal doorbrengen onder mijn eigen volk." ENGELAND EN DE ONTWAPENING. Londen, 23 Febr. (R.). WorthingtoR Evans, minister van oorlog, zeide in een red« te Chorby, dat hij bereid was een,vermindering van het leger met 33,000 man voor te stellen, hetgeen ten gevolge zou hebben het opheffed van bataljons infanterie, 47 batterijen artiLs lerio en 5 regimenten cavalerie. Hij hoopte d4 begrooting van ooriog te verminderen mot 16^ millioen tegen 20 millioen, dio waren voorgel steld door de bezuinigirgscommissie. De be grooting voor het volgende jour zul Hinder dan 60 millioen bedragen, tegen 95 voor 1921/23 en 412 millioen voor 1919 20. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 23 Febr. (R.) Naar aanleiding van de beslissing van de Ard Fheis en de uitwers king ervan op het lot van de wet ter bekrachtig ging van hef verdrag, werden heden in het La* gerhuis nan ChurchiU vorsclullende vragen ges steld. Churchill verklaarde: Omtrent hetgeen gisteren te Dublin is voorga^ vellen, bezitten wij geen voldoende inlichtingen die ons in staat zouden stellen ons een oordeel te vmmen omtrent den weg, die thans moet rat den ingeslagen. Wij hebben de lersche ministers en de ondertekenaars van het verdrag iritge» noodlgd naar Londen te komen, om spoedig eert confe entie te houden ter bespreking van den geheclen toestand. Aan ChurchiU werd gevraagd, of het niet noo-« dig was de evacuatie der Engelsche troepen Dit Ierland uit te stellen; hij zeide hierop nog| niot, te kunnen antwoorden, manr zeide toe later hieromtrent een verklaring af te leggen. Het lag in 't voornemen Maandag verder t« gaan met de bespreking van het wetsontwerp; Dun- als er vloed is, manr dan komt de eb en dtt leelijke achterblijfsels op de kustl" „Dat is alles al voorbij. Ik ga hem verlaterv mevrouw Bain. Dat heb ik hem al gezegd." „Maar waarom vroeg Margaret, terwijl haar oogen groot en lichtend werden door met delijden. Jrlij is zoon groot, lief kind I Hulpet loos en afhankelijk." Jeanie lachte een lach. „Als hij hier zoo poseert, mevrouw Bain. dart stelt hij uw Brittannia in de schaduw I Er it niets hulpeloos of afhankelijks aan Duncan Het riot tenminste, hij heeft van mij niets noo- dig Toen liet zij zich gaan. Het was of de sluizen zich openden en de vlóed er door stroomde. Margaret zat heel rustig, haar kin in do pafort van haar groo.te, hulpvaardige hand, haar oogent strak gericht op het smalle, opgewonden get laat tegenover haar,,, uit medegevoel met denl hartstocht van een «gepijnigde en verbitterde! ziel. Geen enkel woord sprak zij, totdat Jeanid geëindigd hadtoén stond zij heel vlug en stik knielde neer, sloeg haar armen om de slant *e gestalte en keek haar recht in de oogen. „O, lieve, te denken, dat dit alles zoo dicht |in mijn nabijheid is gebeurd en dat ik er niet» om gegeven en niets van geweten heb I Ik hoop, dat God het mij zal vergeven I Zie je, ik heb het geprobeerd, en toen ik dacht, dat je mij niet TELF3RAMMEH. DE CONFERENTIE TB GENUA. Londen, 23 Febr. (N. T. A. Dtaadloos). Poincaré heeft aan den Britschen premier de verzekering doen toekomen, dat het hem zou verheugen den premier einde dezer week te ont moeten en het aan Lloyd George overgelaten de plaats der samenkomst te bepalen. De Parijsche correspondent van de Evening Standard meldt, dat er geen twijfel aan is, dat Poincaré tot zekere hoogte het Éngelstjhe stand punt is genaderd, dank zij de besprekingen, die hij dezer dagen heeft gevoerd met Lord Har- dinge, den Britschen gezant te Parijs. Hij is be reid in plaats van nota’s te wisselen conferenties te houden, terwijl het verschiet in Frankrijk over het geheel genomen veel klaarder is. Londen, 23 Febr. (R.) Lloyd George deelde in het Lagerhuis mede, dat de regeering de hoop koesterde binnenkórt een bijeenkomst te houden met de Fransche en andere deskun digen over de conferentie van Genua en de inter nationale agenda. Lloyd George zou Zaterdag1 de geheele zaak met Poincaré bespreken. Lond.., 23 Pebw dat Lloyd George Zaterdagmorgen vroeg uit Londen zal vertrekken en Poincaré te Calais of te Boulogne sur Mer ontmoeten. Het onder houd zal niet lang duren en een vertrouwelijk en informeel karakter dragen. De Britsche pre mier hoopt nog denzelfden avond naar Enge land terug te keeren. Par ij s, 23 Febr. (Havas). Het onderhoud tusschen Poincaré en Lloyd George zal te Bou logne sur Mer plaatsvinden. Rome, 23 Febr. (B. T. A.). Officieel word» meegedeeld, dat, aaugezien de regeeringscrisis voortduurt, het de Italiaansche regeering niet mogelijk zal zijn 8 Maart te handhaven als da tum voor de conferentie te Genua. De regee ring heeft daarom tot uitstel besloten, hetgeen zij telegrafisch heeft medegedeeld nan de uit- genoodigde regeeringen. Tevens heeft zij zich met de geallieerden in vei binding gesteld om 1 met gemeenschappelijk goedvinden een ande- ren datum te bepalen. DE PRESIDENTSVERKIEZING IN DUITSCHLAND. B e r I ij n, 2 3 Febr. (W. B.). In verband met de verklaring van gisteren van den rirks- kanselier, dat na afdoening der Opoer-Silezi- sche kwestie de aangelegenheid der nieuwe ver kiezing van een president als dringend moet worden beschouwd, herinneren de bladen aan dén brief van president Ebert aan den rijkskan- Voorwaarde voor de zegerijke verwerkelijking van het streven naar een „wereldbond van 't ka pitaal", was het resultaatloos verloop van den oorlog, de oorlog zonder overwinnaars, de oor log, die eiken deelnemer daaraan de hoop op buit ontnam en zoodoende aan alle kapitalisti sche mogendheden de noodzakelijkheid had op gedrongen onder elkander het eens te worden, teneinde gemeenschappelijk de catastrophe der wereldeconomie, die door den oorlog in 't leveh is geroepen, te beperken. De overwinnende En-, tentemogendheden begroeven het denkbeeld van de internationale kapitalistische trust. Zij lieten den naam van den „Volkenbond” bestaan, maar i den Bond tot de overwinnende en i^endheden en ontnomen er eiken xmomischen inhoud aan. Kapitalis ten vormen een trust, wanneer zij elkander niet kunnen overwinnen. Het bankroet van een firma leidt niet tot een trust, maar tot haar opkoop. De geallieerden meenden op grond van de Duit sche buit of dank zij de uitschakeling der Duit sche concurrentie weer „gezond" te kunnen wor den. Zoo is de periode der na-oorlogsjaren de periode der concurrentie. In de plaats van Duitschland en Engeland als de voornaamste concurrenten zijn Engeland en Amerika geko men. Tevens is echter de vraag opgeworpen hoe is het mogelijk een mensch op straat van zijn portemonnaie, hemd en broek te berooven en hem tevens tot den besten kooper van waren te maken Dit is niet alleen het vraagstuk van Duitschland, Oostenrijk, Turkije, maar 09k he» probleem van Rusland. Terwijl de concurrentie der kapitalistische landen heeft geleid tot een nieuwe golf van streven naar beschermende rechten, leidde dit laatste onopgeloste vraagstuk tot de crisis in ’t economisch leven der wereld, waarin de kapitalistische wereld zich sinds het midden van 1920 bevindt. Het gecompliceerde van de verhouding der 'geafflë'Oeh tot' Rusland wórdt nog1 grooter, doordat Rusland een Europeesch en tevens een Aziatisch land is. De politiek der geallieerden tegenover Rusland was geen oogenblik van uni formen aard. De Engelsche regeering deed, alsof zij zeer geschrokken was, door de mogelijkheid, dat de revolutionaire ideeën van Rusland zouden over springen op de Oostersche landen, in de eerste plaats op Indië. Maar in werkelijkheid waren de sleurmenschen („routiniers") vtm 't Engelsche departement van buitenlandsche zaken van mea ning, dat de ideeën niet zoo gevaarlijk kunnen zijn a!S kanonnen. De Engelsche regeering toch heeft tot dusver de verspreiding van de geschrif ten der Engelsche liberalen in ’t Oosten niet verboden, die toch meer aantrekkingskracht voor de jonge Indische bourgeoisie bezitten dan de communistische denkbeelden, die op hun ont eigening aansturen. Maar wat de wapenen be treft, zou naar bij de heeren Nicolson en Cur zon vaststaat een wit Rusland er in grootere mate over beschikken, want het zou op Schnei- der-Creusot en op de Bethlehem Steel Corpora tion kunnen rekenen. De Indische School van het Londensche departement van buitenlandsche zaken, die heel de wereld als ,Glapis Indiens" beschouwt, vreesde, dat het witte Rusland, een maal in 't zadel, in de richting van Midden-Azië zou rijden. Daarom hernieuwt de heer Curzon de politiek van lord Beaconsfield de politiek, aansturende op verzwakking van Rusland. Hij C... r' gedurende hel inverwijld de toebereidselen moeten oponthoud aan het station Elberfeld een ontn - -“i or slag gedood en drie anderen ernstig gewone. Men vermoedt, dat een der reizigers een boni bij zich heeft gehad, die ontploft is. gelijk geval heeft zich enkele weken geleden tf,i Barmen voorgedaan. De reis van Benes. Parijs, 33 Febr. (B. T. A.). Bene» heeft Parijs verlaten en zich naar Prnag begeven. De Banquc Industrielle de Chine. P a r ij s2 3 Febr. (B. T. A.) Na een vet» hoor ondergaan te hebben, is Pemette, alge» meen directeur van de Banque Industrielle d» Chine, in hechtenis genomen. LANDRU. Parija, 23 Febr. (B. T. A.) President Mils lerand heeft mr. de Moro Giafferi ontvangen, die hem kwam verzoeken gratie te verleenen aart Lnndru. Millerand beeft gezegd binnenkort zijrt besluit te zullen mededeelen. selier d.d. 21 Oct- 1921, waarin deze er op personentrein Keulen—Barmen Wijst, dat or..v.„ijid dw d - worden getroffen voor de nieuwe verkiezing plotting plaats gevonden. Een reiziger werd van den rijkspresident. Duitsche leveranties aan Engeland. B e rl ij n, 2 3 Feb r. (N. T. A.). Engeland heeft tot dusver van Duitschland op rekening van de schadeloosstelling in het geheel ontvan gen 4070 ton verstoffen, waarvoor Duitsch land tot een bedrag van 577.000 pond Sterling is goedgeschreven. Duitsche handel met Rusland. Berlijn, 23 Febr. (W. B.). Volgens de Berl. Anzeiger heeft het rijk^ministerie voor economische aangelegenheden, als resultaat van de besprekingen van den minister voor dit de partement met de bestuurscommissies der vak- vereenigingen in het rijk, personen aangewe zen, die als deskundige vertegenwoordigers van den Duitschen handel te Moskou de economi sche en handelstoestanden in Rusland ter plaat se zullen onderzoeken. Als eerste gedelegeer den vertrekken heden de rijksdagafgevaardigde dr. Hugo voor den rijksbond van den Duitschen in- en uitvoerhandel en directeur Benster te Stettin als vertegenwoordiger van den expedi- tie-handelhen zal de vroegere staatssecreta ris dr. Müller volgen. De economische deskun digen zullen ongeveer zes weken in Rusland blijven. DE DUITSCHE SPOORWEGMANNEN. B e r 1 ij n, 2 3 Febr. (W. B.). De „Reichs- gewerkschaft deutscher Eisenbahnbeamten" had den rijksverkeersminister om een onderhoud verzocht, dat op hedenmorgen was vastgesteld. Daar zich bij de daartoe gevormde commissie evenwel beambten bevonden, tegen wie als be werkers van de stak'ng disciplinaire maatrege len woiden genomen, liet de minister de com missie weten, dat hij met deze beambten niet kon onderhandelen. Hoewel de commissie liet vwitkrifih dat zij dez« aeenjpg niet deelde en de bezwaren niet kon erkennen, bleef de mi nister bij zijn afwijzende houding. De rijkskan- selier weigeide om dezelfde reden een onder houd met de commissie. B e r 1 ij n2 3 Febr. (W.-B). In een bijeen komst van het bestuur van den Duitschen be- ambtenbond heeft de vertegenwoordiger der spoorwegmannen voorgesteld, dat de leiding van zaken over zou gaan in handen van de sta- kings-gezinde richting. De meerderheid sprak evenwel vertrouwen in het bestuur uit en keurde de spoorwegstaking af. Een algemeene verga dering van den bond, die over zes weken bijeen komt, zal definitief over deze kwestie beslissen. De Duitsche emigratie naar Amerika. B e r I ij n, 2 3 Febr. (N. T. A.) Het aantal personen van Duitschen oorsprong, dat in 1920 in de Ver. St. van Amerika woonachtig was, be droeg volgens statistische gegevens 2.501.1Ö0, tegen 1.686.102 in 1910. De Duitsche Onafhankclijken en Communisten. B e r 1 ij n, 2 3 Febr. (N. T. A. Draadloos). De rijksconferentie der U. S. P. D. verklaarde zich vóór opneming der Kommunistische A>r- beiisgemeinschaft. Ontploffing in een trein. Elberfeld, 23 Febr. (W.-B.). Heden middag heeft in een wagon 4de klasse van den een zwak kleurtje fooverde op de zichtbare „Er is een verschil tusschen Mr. Bain en bleekheid harer wangen. „Zooals je wel zeggen can Heriot." zult, heb ik eigenlijk het recht ‘niet je lastig te „Een groot verschil, lieve -* in uiterlijk om vallen met mijn moeilijkheden." mee te beginnen. Je hebt de keur der markt- „O, toch, zekerkwam het vlugge weder- 1 bloemen, wat het uiterlljk en (misschien ook woord. „Alle Schotten behoorden elkander tot steun te zijn, en meestal zijn zij dat ook,” antwoordde zij met een gre.pp1'» „Peter zegt, dat door de voeten ons opgezocht noodlottig is, den naam te hebben een vriende lijk hart te bezitten. Maar wat is je moeilijk heid Het ligt toch zeker niet aan de kinderen. Duncan vertelde mij, da» zii goed gezond zijn.” „O, zij zijn goed in orde," antwoordde Jeanie zachtjes en aarzelde nog, want dalgene, wat een uur geleden nog- zoo gomakkelijk en drin gend noodzakeliik rreschenen had, was goed als onmogelijk I „Wij waren boos, dat Duncan maar zpo’n erg kort tijdje in de Bungalow gebleven is. Wat scheelde hem toch, dat hij ons Zondagnamiddag zoo in den steek heeft gelaten T’ Margaret stelde de vraag in de hoop, dat het de vrouw tegenover haar op weg zou helpen. Want dat Jeanie een bizerntfer ootrmerk had met haar komst, daaraan twirfplde zij geen oogen blik. Dat sprak uit Jeanie Heriot’s geheele voorkomen en manier van doen. „Ik heb I Bain 1 „Waarom heb je hot hem niet gevraagd Pe- j „Dat is de kreet van een gewond schepsel, den. Ik ben Zoo dankbaar, dat je nu bij mij ge< ter moet mij van alles tekst en uitleg geven, 1 lieve. Als het je helpt, vertel het mij dan. komen bent! Wij zullen dat alles wel in orda lieve! Dat is noodzakelijk, w.yu ce b^-.ien on-lik kan zwijgen n t graf en ik ben een grtril maken, lieve jij en ik, onder ons terwijl der hen zijn slechts groote kinderen, die be- geweest voor velei. .n dese groote, wreede dier-1 God ons tegelijkertijd zal helpen, op zijn eigerig moeóerd moeten worden.'' ibare stad. Maar zeg niets, waarvan je later spijt wonderbaarliik» wilzeF Jeanie schudde haar hoof<L I zoudt, kunnen hebben. Het ia zoo gemakkelijk, j Zij was daar vroeger slechts één keer ge- ®®n Zondagnamiddag, toen Peter zijn cademie-weiken tentoonstelde. Maar zij was es vergeten. Tenminste, alles leek haar nieuw en dag en verrukkelijk, want alles kreeg kleur en even door de warmte, levendige persoonlijk heid van Margaret. rJk zal den ketel hier overhangen,” zeide argaikt, en schraapte de gloeiende asch wat >J elkaar met een vreemden langen pook van werkt ijzer. „Er is altijd veel warmte in de ®sch van hout. En hoe gaat het'je lieve? Ik °0/' d®* Duncan en de kinderen gezond zijn?” frZij zijp heel wel dank je,” antwoordde Jea- ’’’e, nog altijd onbeholpen, terwijl zij ging zit- eh^,n zenuwachtig haar handschoenen uittrok. „w aarom heb je de kinderen niet meegé- C t of Wat heb jc *UC|, geuanu «"‘rJ'jk, mijn spruiten zijn uit, maar ze hadden I een tuin kunnen spelen.” „Zij zijn bij een buur. Er woont twee deuren vandaan een ,tneisje, dat dol op hen is. 'J kwam op hen passen en ze zou voor hun flBee./orf?en’' ^rwijl ik hierheen ging. Ik zeide, bHjv* ^°“rschiin,iik maar 660 uurtie zou «PtwhUe iiuraridul Hm J—O mii «lUM GOIWHE COURANT ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring) 1 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0l25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 „.gels ƒ1.55, elke regel meer /0 30. Advertentiën in het 'Zaterdagnununer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-ndvertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elk» regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bV contract tot zeer gereduceer de prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. 'uivertentiën kunnen worden ingesonden door tusschenkomat van soliede boekhan den, Advertentiebureau! en onze Agenten en moeten daag» vóór de plaatsing het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. n manier van toen. haarlokken en keek, met scherpe, onderzoeken- wilde hebben en het weinige, dat ik geven kon, het hem niat gevraagd, mevrouw j de oogen in het gelaat der vrouw, die voor haar niet noodiq hnd toen heb ik mij teruggetrokker^ lzat> w Maar dat waa verkeerd, ik had moeten volhou-> heb je hot hem niet gevraagd Pe- „Dat is de kreet van een gewond schepsel, den. Ik ben Zoo dankbaar, dat je nu bij mij ge< van alles tekst en uitleg geven, lieve. Als het je noodzakelijk, ce besten on-[Ik kan zwijgen n 1 t voor velei. n bare stad. Maar zeg niets, waarvan je later wat hersenen betreft. Men kan niet olies krij gen I Ik zou Peter Bain niet willen ruilen voor een of anderen romanheldmaar ik kan niet zeggen, dat ik hém om zijn mooi uiterlijk ge trouwd heb.” „Je ziet er mooi genoeg voor twee uit,” zeide Jeanie- „En het uiterlijk beteekent eigenlijk niemendal. De meeste mannen, die er goed uit zien, hebben een te hoogen dunk van zichzelf." „Ik geloof niet, dat de jouwe je op die ma nier last geefttenminste heb ik hem nooit zijn veeren zien opstrijken!” lachte Margaret, ter wijl zij suiker in de kopjes deed. „Je houdt misschien niet van Londen? Zou het niet beter zijn, als je wat verder buiten ging wonen? Wat verhindert Duncan, eiken dag heen en wéér te reizen Andere mannen doen het ook." „Dat wil hij ook doen, maar ik heb hem ge- zegd, dat wat mij betreft, hij het zich niet moei- lijk behoeft te maken.” Margaret rftaakte de thee klaar,,/trok hanr stoel achter de kleine Schotsche tafel vandaan en leundé w^t voorover, terwijl de schijn van het haardvuur speelde door de lunge gouden t ik

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1