Ohivers' ABDIJSIROOP Griep i Catarrh Bronchitis BINNENLAND. V1-— STADSNIEUWS. r Whucbtigteg fe niche rex drag, maar den inclusief de overnachting en over d* voon- nVnin deelde mede, dat men daartoe nog i gespuien wijziging van de dienst- en rusttijden let zou overgaan. van spoorwegpersoneel en over de rechts- Londen, 25 Febr. (R.) In hst Hoogpr-P-j* **"J? knie fegd» Lord BittahreJ reAl.rk* O?»*" TjL '^e *5 .1 oml.-rafde Usowfeng» met de fared,,. mini,- •frekrokm cede voort, Spr. er op dot de Vre die dezelfde «trotting had eb de- mede- em^acht echenb een de kfachten filing van Churchill lo het Lsgethufa. Hij,™" halJmtregvhn^vol- voegde er een toe, det, ofcchoon hij zich niet >f Personeel vaA de "-«.jdenop Vilde uitlaten over de gcvofe™, die de bcvliw,^j^a P>^« v« mwonmg moet ven de Ard Fhefa zou hebben, de houding doorbrengen. Dit een euvel, dm voor de tot- flsr Engebche regering onveranderd blijft: „Wij staneionung der urne met voorkwam- en Spr. Wfanon. oen het verdrng en zien niet kt, dot «U* °P- "i «^lledmnmregAng ■jh. tesltamg hr strijd is met dit standpunt." »°°r d« °ntepurm"W oWwittetmg mets geen tijd over bujit. STAKINGEN IN SPANJE. Bovendien is de slaapgelegenheid voor Het "adrid 22 Fehr. (B. T. A.). Uit Pueblo personeel, dot in eodere ploetseei moet over- b ivo vofdt gemeld, dat alle valtvereenigin- schiep, onvoldoende geregeld. Een der- g ïiv een staling hebben eigekondigd tdt m,li-gelijke regebng echt spreker geheel m strijd met dauteit met de mijnwerkers te Penarroya. Hatde Arbeidswet. .1 l nnmnuonr «WOO Voorts konvt de beer Wijnkoop op tegen het «Lr.lal stekers bedraagt ongeveer DOUU. j r j streven om liet personeel te verminderen. Indien DE CREDIETEN VOOR OOSTENRIJK. dit mocht geschieden, tal de werkloosheid Londen 2 3 F e b r. (N. T. A. Draadloos), kunstmatig in de hand worden gewerkt en daar- Do Daily Telegraph meldt over de bijeenkomst om moet de minister tegen dit streven paUtaan. van de intmationale financieele commissie van j Ten slotte dringt spreker aan op afschaffing den Volkenbond ter bestudeering van de beste van de nnti-stakingawetten van 1903. methoden van verdeling der reeds gegeven ofDe M i n i s t e r van W o t e r s t a it, de tOtg zegde credietcn aan Oostenrijk, dat hetheer König, wil allereerst wel opmerken, dat de prai tisch zeker is, dat de internationale commis- door de Directie der spoorwegen voorgestelde •ie zal besluiten een bizonderen buitenlandschenregeling in het algemeen niet zijn goedkeuring gedelegeerde te benoemen om met goedkeuring zal kunnen wegdragen. van de Oostcnrijksche regeering de uitvoering j Na vele besprekingen heeft spreker een voor der bepalingen, verbonden aan het verleenen loopig besluit genomen en waar hij het ontwerp- der credieten, te controleeren. Uit Weenen regeling niet zal goedkeuren, zal hij ook wet wordt gemeld, dat de Scnndinavische landen ingaan op de critiek van den heer Wijnkoop op Oostenrijk een crediet zullen toestaan van onge» dit ontwerp. Veer twee millioen pond sterling. Hierna doet spreker mededeelingen van de Doctor Rosenberg wordt de volgende week voornaamste wijzigingen: uit Weenen te Londen verwacht in verband met J De maximum-dienst tijd van het locomotief- het vaststellen <fer wettelijke schikkingen voor personeel zal niet worden 14 uur, maar 12 uur er h» 14 dagen worden gebracht van 102 op 108 uur, terwijl deze arbeidstijd voor het ove- Ingezonden Mededeelingen. I kinlhoejt.asthrru.tnfluïna. schorheid bestrijdt men hel best met een krachtig w*r kend middel De zonder verdowende bestand deelen.tast de kwaal toch in zijn oorzaak aan. liet Britsche crediet. Een resolutie van den Landdag van Wilna. Warschau, 22 Febr. (P. T. A.) De Wil- nasche Landdag heeft Maandag jl. met 96 stem men en 6 onthoudingen de volgende resolutie aangenomen: „De Landdag van Wilna besluit: rige personeel in 14 dagen wordt gebracht van 102 op 114 uur. De tijden voor het onderhouds personeel blijven 12 uur en in de 14 dogen 102 uur, terwijl in den zomer tot 14 uur zal kunnen worden gegaan. Voorts zal niet de arbeidstijd, doch wedei Jamt», Marmalade, Fruit Jellies, Honey, Custard Powder. De heer Hermans (R.-K.) betoogt dat de Arbeidswet alleen de beginselen bevat en de toe pasing ervan aan de Regeering overlaat. Ora deze reden verklaart Spr. zich dan ook tegen de eerste motie Braambeek. Spr. acht'de regeling der dienst- en rusttijden bij de wet ongewenscht. Hij kan zich over het algemeen vereenigen met het besluit van den minister, doch is het eens met den heer Van in het eerste militiedistrict van Limburgaan N. Ducroix, alsvoren in het tweede militiedis- triet van Limburg. VORSTELIJK BEZOEK. Begeleid door Z. K. H. den Prins en diens ad judant den kapitein ter zee ]hr. von Miihlen, is H. K. H. de Groothertogin Marie van Mecklen burg, moeder van den Prins, gistenuimiddag ten 12 uur 56 per staatsspoor te 's-Gravenhage aangekomen tot het eenigen tijd verblijven ten Koninklijke Paleize. Zij maakte de reis in het salonrijtuif van de Koningin. H. M. de Koningin verwelkomde de Groother togin op het plankier vóór de Koninklijke wachtkamer, terwijl de Koningin-Moeder in die wachtkamer Haar begroette en bloemen over handigde. Voorts was nog aanwezig de gezantschaps- raad van de Duitsche legatie, baron Von Vie- tinghoff. In gesloten auto's werd naar het Koninklijk Paleis gereden. Z. K. H. de Prins zal a.s. Zaterdag ten huize van den Franschen gezant, te den Haag, den heer Ch. Benoist het middagmaal gebruiken. GENERAAL BOOTH BIJ ONZE KONINGIN. 1 komsten de Staat geen verplichtingen op ziel Aan het zooeyen ontvnngen nummer van de n <ifJ) Mdee% 3„lrfo Engelsche „War Cry ontleenen wij her mol- w<mMpr fa aanmerkinff „ordt> daf"$ De electrische tramlijnen In het Goal Minister König heeft op de vragen koer Polak, betreffende den aanleg van •cbe spoorlijnen in het Gooi geantwoord het de bedoeling is, de indiening te ren van een ontwerp van wet, verklarende, het algemeen nut onteigening vordert ten hoeve van bedoelde Ifjnen. Bij de behandel van dit wetsontwerp zal de noodzakelij] van den aanleg der lijnen ter sprake kc. roodat te dezer plaatse daarop niet nader hoeft te worden ingegaan. Daarbij kunnen vens nadere bizonder heden omtrent de bij verdere vragen ter sprake gebrachte worden verstrektdaaromtrent moge worden volstaan me) de volgende opsnerk Voor een behoorlijke bediening van het kaalverkeer, waarvoor een drukke diemt eisch geldt, zou bij invoering van electi. beweegkracht op de bestaande lijn Amsten Hilversum aanleg van twee sporen naast hoofdsporen noodig zijn, waarmede voornam*' lijk wegens de dan vereischte verémdering f3 de emplacementen, z^er groote kosten g«j moeid zouden zijn. Het is daarom aangewezeiw dat de bedieping van het zuiver locale verke* aan een afzonderlijke electrische verbinding wordt overgelaten, te meer, omdat een aanmew kelijk deel van het Gopi niet over den bestawÉ den spoorweg bediend kon worden. Het wordt zeer onwaarschijnlijk geacht, ÓM de electrische exploitatie, -omtrent welker i ronde over het 1 in.Lill wmuteri UI antuiici MUU Hciumicn vyuiui. ailt J| t bestaande stoomtram, «e het verleer siechï Vrijdag een de Koningin bracht. zecr onvolkomen kan bedienen, zelfs in de «5 De Generaal werd des morgens om 11i uur i ïoor Ket „„„^„drijf zoo on,rrmz%} door de Kon.nym in beer paleis te Den Haag )amn m„, wiast fe oeëroioiteerd. ontVangen. Hij werd vergezeld door Komman- jaren met winst is geëxploiteerd. Verwacht wordt, dat het verkeer zich bl drukkeren en snelleren dienst belangrijk zof ontwikkelen. DE TWEEDE KAMER-VERKIEZINGEN. De afdeeling 'sGravenhage van den Vrfl heidsbond heeft de steld Mevr. van Bi üdaten (1). Alle juridische or politieke banden, die ons I n eR Wj cm rus, ïan u. door Rusland waicn opgedronKen, benevens het „w,„„ w„„j, Braambeek ten aanzien van bet ontslaff van bet Techt van dat land om zich te mengen in onze aangelegenheden, niet te erkennen en te be schouwen als onherroepelijk verbroken.' (2). Wij verwerpen en ontkennen definitief alje juridische en politieke pretenties der republiek Hij wil een regeling bij georganiseerd e e n k (a.-r.) is het eens met den personeel, overleg. De heer S m heer Hermans. De heer Oud (v. d.) wil de regeling der ar- t uur of meer niet in rekening wordt ge- bracht. Op de tweede vraag antwoordt Spr. dat hij zich de vrijheid wil voorbeltouden advie zen in te winnen op de wijze zooals Spr. wen- Juridlsche en politieke pretenties der republiek vo^KorHt terwijl als antwoord op de u.; wu üe lcgcung Litnuen op ons '^and, die werden neergelegd in *rna®' ,a" a aan a e Pine beidsvoorwaarden voor het spoorwegpersoneel het Litnusch-Russisrhe verdrag van 12 Juli 1920. nisaüe' ™cX dezelfde rechten kunnen brengen onder den minister van arbeid. - -'Kl«nd «k 'fe r°°» Op d« 0e heer s K O e c k H e n k e m a n s (C. H.) gelooft dat de maximumarbeidstijd voor het bereikt. Spr. heer Wijnkoop (3). Wij verklaren plechtig, dat wij geen en kele beslissing zullen aanvaarden, genomen door geiuou uai ue inaxuitumaiueiusuiu buiteninndsche fnctoren vn In tcgemrtclling met fensttljdmt te verlengen, nntw^rdt de Minister focomoüe{ eel ,w wel fa onzen volkswil, ten nnnzien vnn bet lot oi de det <ht gesA,edt volgens ert «Wbis. Spr. v,«gt I den heer wijnkoop wat hij zou zeggen indien J -B - niet hfcinanlandsche organisatie van ons land. om te betoogen,, dat de minister wel ter dege KI] naar Groningen moetende, niet verder kan JfLÜÜ nX Ifni^^offr^vMrde een ko™en dan Assen, omdat de diensttijd van den het vertrouwen verdient voo,^behoudl«n zonder «n*«Mon I mnchinist wns verstreken. Voorts ontkent de' Do heer Schaper (S. D.) wil geen Man. mTTn! l t voile Minister dat hij te lenge diensttijden bij de thropische instellmg maken van een overhetds- ,(5). Alleen de republiek Polen bezit net i v:nu.n T„(-ffPndeel bedrijf, maar dat is de strekking met van de Tutorite^dT republiek ^7Z,rtX,TUSSTÜ -J-eedm- pJul - r .1 leè Lt rech? beslis- motrelijk te beperken, doch er zijn wel eens fnd man die spoedig niet meer overbodig z»l- wetten en instellingen omstandigheden, onder welke men door force '*en kijn. De eerste motie acht hij minder g^ wZTvIbSd^N?oT£iJtei£ng fa^t majeure van den voorgeschreven diensttijd moet lokkig, omdat deze aangelegenheid straks bfl !r.a0V,7MTrrS.me' aWfken. Verder kan" Spr. mededeelen'da, bij de wijziging der AAeidswe, de orde za, óe Poolsche gTon<lwet van 17 Maart 1921. (7). Wij noodigen de Poolsche regeering en den Landdag uit onverwijld over te gaan tot het uitoefenen der rechten en plichten, die voort- vloden uit Poien's souvereiniteit ten aanzien van het Wiina-gebied. BRITSCH-INDIE. Berlijn, 2 3 Febr. (N. T. A.J. De onden» koning van Britsch-Indië heeft een conferentie bijeengeroepen vnn alle Indische gouverneur». Er zijn 160 Indische nationalisten uit de gevan genis vrijgelaten. HET EGYPTISCHE VRAAGSTUK. Cairo, 23 Febr. (R.). Er is een prodama- ie uitgevaardigd om alle wapenen fn te 1 «ve gen, waaraan zeer goed gevolg wordt gegeven. Men stroomt naar het hoofdkwartier van de politie om wapenen in te leveren. SAMENWERKING TUSSCHEN AMERIKAANSCHE VAKVEREENIGINGEN. Chicago, 23 Febr. (R.) Met algemeen* stemmen ia door vertegenwoordigers een ven- bond gesloten tusschen 2 milüoen mijnwerker», spoorwegarbeiders en dokwerkers, waarbij be sloten word tot nauwere samenwerking om met meer klem te kunnen optreden bij de bescher ming van de' leden der vnkvereenigingen in den loonstrijd. Het verbond omvat 17 vnkvereenigin gen, en beoogt het aanwenden von alle geoor loofde middelen tot bet verkrijgen van behoor lijke levensvoorwaarden voor de mijnwerkers en da transportarbeiders. Het ontwerp treedt ech ter niet m werking, alvorens het door de ver- tegen de Directie, «chiüende organisaties fs geratificeerd. gende motie in de dienstregeling voor het spoorwegpersoneel komen. Hij adviseert intrekking van die heeft onderworpen aan de goedkeuring van zijn motie. ambtgenoot van Arbeid, door wien de regelingDe heer L e 1 y s(V. B.) zegt uit de gegevens geheel in den geest werd geecht van de Arbeids- van den minister den toestand niet te kunnen wet. Wat de rusttijden betreft, is Spr. voor- beoordeelen. MededeeKng van de maxima i» stander van het doorbrengen van den rusttijd in niet voldoende om den werkelijken toestand te de standplaatsen, hetgeen blf een soepele dienst- kunnen beoordeelen. Spr. zal tegen de eerste regeling kan worden bevorderd. Tengevolge motie stemmen, omdat dit de soepelheid aan van deze nieuwe regeling zal van de 48,000 man de regeling zal ontnemen. De tweede motie acht personeel ongeveer 2000 man overcompleet spr. niet wenschelijk, omdat zij aanleiding tot worden, welke natuurlijk niet in dienst kunnen misverstand geeft. worden gehouden. Bover-dien zal de nieuwe De Minister antwoordt nog even. Hij regeling een bezuiniging geven van ongeveer 5 acht de moties niet gewenscht en niet in bet millioen. Wat het overcompleet aan personeel belang van de zaak, ook niet van het perso- nog betreft, hiervan zijn de organisaties groo- neeL Enkele denkbeelden die geopperd zijn zal tendeeds zelf de oorzaak. Wat ten slotte de spr. nader overwegen. dant Howard en Kolonel Vlas. Aan den „War Cry"-correspondent deelde de Genei aal dadelijk na zijn terugkeer uit het Pa leis het volgende mede „De Koningin ontving mij zeer hartelijk en al spoedig waren wij samen in een levendig onge- I dwongen gesprek over het werk van het Leger in Nederland en in andere landen gewikkeld. R. _n T.T:,-_n_Q m„„r n Hare Majesteit W-de grootebelaugsteiltor Braam Houckgeest—Schroot*M. I. V. J. in on, werk Z,, Week zeer goed op de hoogte y mm Coien Ter-vaart-kra». te zijn ton olie, «at het U&T voor Haor voik w D m p Droogiever Fortuijni doet, De-vrag*- <he ^traj stelde, gaven, nnar R Q DresselhuijsA. S. J. Fernandus; mr. het mij voorkwam, blijk van een met gormge Garritzen p. Goedhart. prof. mr. dr. Am wnordeermg vnn ons werk en vnn een oprecht vm Qjjn Henri mej H a s verlangen dat het voortgezet en uitgebreid zon Ho], R Jo„|s p Mercus R de ManJt W<t^ H- - mr. dr. H. J. Romeijnjhr. J. C. C. Sandberffi De Koningin sprnk over het werk dot mtjn w j. C SchmirmaA kapit. P. V vader negentien was voor dennnen oz, vertore- Scharroo mr. dr. Srijder vm isiissekerk.j nen en daaib.j nieuwe denkbeelden hnd toege-mr A c Visser yan IJsendoom, J, past die thans door velen werden gevolgd. l Westannaaen mevr. Ufijnaendts Frai sprak er mijn blijdschap over uit dat het indi- recto werk vnn het Leger wellicht even belang- lijk was voor de toekomst als zijn directe in- De heer Wttewaall te Lochem heeft toot «fl vjoe(j y I Kamercandidatuur van den Vrijheidsbond DO» Natuórlijk toonde Hare Majesteit groöte be- dankt, langstelling in onzen arbeid in Nederl.-Indië. Er is, naar het N. v. d. D. meldt, ontstenfj Zij vei heugde zich -over onzen vooruitgang ming bij de Katholieke kiezers in de omgeving waarover zij wèl ingeb'cht was en over de van Hoorn, omdat op de candidatenlijst mere- ui'bi oiding van het werk dat thans ovarwogen Bronsveld—Vitringa no. 4 voorkomt. De R.-N wordt. Ik beschreef onze pogingen voor de kiesvereeniging te Wognum heeft besloten haat blinden en melaatschen in het algemeen. no. 1 te plaatsen, wip h. i. een Katholieke vrotri De Koningin was zeer getroffen door wat fk naar de Tweede Kamer dient te worden afge» haar vertelde over de eenheid van ons werk voardigd. Deze vereeniging is een actie bagoM onze pogingen n.l. om overal de tijdelijke zoo- neii om aan dien wensch kracht en klem bij t4 wel als de eeuwige belangen der menschheid te zetten; zij adviseert om dus af te wijken van hel behaiiigen. Vergis ik mij niet, dan waardeerde politiek advies van den Kieskring Helderlij wfl Hare Majesteit ons werk juist daarom zoozeer,1 met een vplledig eigen advies komen, door bq wijl het de kracht en de liefde van Christus aan de afgifte van het stembiljet een tweede biljet M het volk brengt. geven. v Toen ik wegging, gevoelde fk dat het hart dezer edele Vorstin een groot gevoel van ver- Mr. Reymer als Kamerlid. De heer Van Braambeek (S. D.) trekt zijn motie voor wettelijke regeling in. De stemming over de beide andere motie» laatste vraag betreft, is de Regeering van oor deel dat zij zich tegen personen die daden ver richten waardoor het geheele maatschappelijke en economische leven kan worden ontwricht, beeft heden plaats door middel van stakingswgtten moet kunnen J)e interpellatie wordt gesloten, verdedigen. De vergadering wordt verdaagd tot heden De heer W ij n k o o p repliceert. Spr. is van uur> meening dat ook na de toezegging van den I Minister nog veel van het slechte in de dienst- B»rfrhi»a regeling zal overblijven. Aan het personeel wil Spr. zeggenHoudt voet bij stuk en houdt U De Staatscourant van 23 Februari bevat gereed voor mogelijk verzet, indien de praktijk oji. de volgende Kon. besluiten aan het mooie gebaar van den Minister niet benoemd tot registratie-ontvanger te EIburg bliikt te beantwoorden. C. H. Revelmen, thans te Oirschot De heer Van Braambeek (S. D.) is van op verzoek eervol ontslagen L Goudriaan Jr„ oordeel dat het spoorwegpersoneel eveneens in als insj>ecteur van den arbeid de wet moet worden opgnomen, aangezien deze in verbond met de opheffing van het rijks minister absoluut niet opgewassen blijkt te zijn hengstveulendepot, te Bergen op Zoom is de di- Spr. dient derhalve de vol- recteur daarvan D. Kromhout, eervol ontslagen met dank. De nieuwe president van Guatemala. De Kamer, van oordeel dat de dienst- en rust- ais blijk van goedkeuring en tevredenheid Berlijn 23Febr (N T A)De eandidaat I f'iden van het spoorwegpersoneel bij de wet be-bronzen eerepenning voor menschlievend Jcr liberelén, ueMre.1 Orellen., is met owr-1 te «orden Beregeld, geel over tot de huipbetoon en An loffelijk getuigschrift toege- weidigende meerderheid tot president in Guate- or9f ^kend oen Morderde U Joesoep, von kampong mala gekozen Voorts merkt Spr. op, dat de toestanden voor Palehleh Broem ti Saminoe, van kampong het spoorwegpersoneel reeds zoodanig zijn dat, BodiBora ti Ameri, van kampong BodiBoe- Het weren der Duitschers uit Australië. ab9öluut geen verslochtering kunnen lijden, doer ti Hamoesa, van kampong Kodolagon P. Melbourne, 23 Febr. (R.). Om een Wat verder de regeling betreft en de toezeggin- Hess, te 's GravenhageW. D. Eeltjes, te Lei- mogelijke poging van Duitschland te .verijde- gen van den minister, merkt Spr. op dat deze den S. Glas, te 'sGravenhage; E. Bosker, te 1 «en wassen neus kunnen blijken te zijn, aange- '8 GravenhageL. Keizer, te Deventer; B. A. zien volgens art. 91 de minister het recht heeft A. v. Kuyk, te Heusden, en C. Nelissen, te van alle bepalingen betreffende den maximum- 's Hertogenboschwegens de door het met 1e- erbeidstifd af te wijken en ontheffing van het vensgevaar verrichte redding van drenkelin- antwoordelijkheid torst niet alleen voor het wel- j Over den nieuwen burgemeester^ van H9^ zijn van haar eigen onderdanen, maar ook voor versum, mr Reymer, «dirijft de „Tijd": den vooruitgang van al wat waar is en goed in' Wordt mr. Reymer, die tot September 192 het leven van dezen tijd. Kamerlid blijft, straks als lid der Tweede Karei Vermelding verdient nog, dat de Koningin herkozen en als de kiezers trouw het politit eenigen tijd geleden ook de echtgenoote van den advies volgen, valt daaraan niet te twijfelen -4 Generaal ontving, vergezeld van mevr. De dan zal de vraag zich voordoen, of het Kamettj Groot, echtgenoote van den leider van hetsLeger lidmaatschap met de belangrijke functie va^ des Heils in Zwitserland. j burgemeester van Hilversum feitelijk ven Wij zijn er zeker van zoo besluit de „War baar is. Wordt die vraag wat ons het Cry" dat niet alleen de heilssoldaten van waarschijnlijk voorkomt' in ontkennenden Groot-Brittanje, maar van de geheele wereld beantwoord, dan zal altijd indien het advitf Gods rijkste zegeningen zullen afsmeeken voor trouw gevolgd is in de plaats van mr. Refi Koningin Wilhelmina en voor het welslagen van mer komen mevr. Bronsveld-Vitringa. den arbeid van het Leger in Haar Rijksgebied. De heer Van Wijnbergèn, die onlangs in blad schreef, dat de katholieke vrouw langs ncnuixrcMT ixrrrnvrnriKT a *T normalen weg toegang tot het Parlement PERMANENT INTERNATIONAAL kunnen vinden, en ter gelegener tijd wel gtk GERECHTSHOF. tpn rou worden, mits maar trouw het jr De burgemeester van den Haag heeft den advies werd gevolgd, en alle Katholieken volgenden brief ontvangen van den president men op de katholieke lijst, zou dan niet ii van het Permanente Hof van Internationale ongelijk zijn gesteld. Justitie: Mede namens het Pennenent Hof van Ht p Ra™„, benoemd tot burgen» internationale Jusotie stel ,k er prijs op U te (er y(m Mt verklaard, er niet noen Mijktm von mijn groote donkbaarhe,d )e dwJnm m a), KamerM af w wed, (voor oe gulle gastvnjherf, gegeven ten opzichte >MsscHcn» zei R,h„ >t i 1 Va~ j 1 j tv u u kter termen zijn, te kiezel, als ik ervaring h« Sedert de vestiging m Den Haag ,s he, Hot boreameeslersamb,." voortdurend het onderwerp van de meest hal len om zich weer meester te maken van de in dustrie der onedele metalen in Australië her nieuwde de bondsregeering de beperkingen uk Hen oorlogstijd op den uitvoer van zekere mi neralen zij verbood ook den uitvoer van goud, gemunt en ruw, tenzij met toestemming der Verspreide Berichte». LANDRU. Verleden week is te Parijs een brief voorgeschreven** te verleenen. Voorts zegt Spr. het verwijt van den heer Wijnkoop, dat absoluut geen overleg over de dienstregeling met de vak vereeniging en is gepleegd volkomen te kunnen onderschrijvn. Wat verder de toezegging van den minister betreft, kan Spr. wel zeggen dat hij volstrekt geen reden heeft om hiervoor dank- «ft baar te zijn. De Directie heeft volkomen haar Montreal ontvangen, waarin werd gemeld, dat zin gekregen, alleen heeft de minister eenige mevrouw Hëon, een der z.g. slachtoffers van redactiewijzigingen in de voorgestelde regeling Latidm, enkele jaren geleden aldaar zou zijn 1 aangebracht. Spr. stelt daarom de volgende overleden. Dit was voor de Fransche Justitie motie voor aanleiding een nader onderzoek in te stellen, i De Kamer, van oordeel dot het niet noodig is Havas meldt thins, dnt een zekere Paul Lar- de dienst- en rusttijden van het spoorwegperso- eher in Montreal heeft verklaard, dat in 1916 neel in ongwistigen zin te wijzigen, gaat over een mevrouw Hóón zes maanden lang kamer- tot de orde tan den dag. In zijn huis heeft bewoond. De mededeelmg is Ten slotte verwondert het Spr. dat een groot vaag. maar de Justitie acht haar toch belangrijk gedeelte van het personeel zal worden ontsla- genoeg om verder te speuren. Tweède Kamer Vergadering van- Donderdag 23 Februari Geopend 1.05 uur. Voorzitter mr. D. A. P. N. Kooien. Intefpefiatie-Wijnkoop. Aan de orde is de intecpeUotie van den heer gen. In plaats hiervt-n had Spr. verwacht dat de minister het overtoPige personeel zou inkrim pen door het niet aanvullen van vacatures. Spr. dient ook hiervoor een motie in luidende De Kamer, van oordeel det het niet wensche lijk is te bezuinigen op de exploitatie-uitgaven van de spoorwegen door ontslag van personeel op hetwelk het R. D. V. van toepassing is, over wegende dat zoo bezuiniging moet plaat» heb ben op de personeekuitgaven, dit zal behooyen te geschieden door niet aanvulling van vacatu- tot de orde vi gen en aan G. v. Koetsveld, te Breda J. F. W. v. Hal, te Amsterdam Sv Schurink, te Zaan dam C. Groot te Gouda 7. G. Batelaan, te Hilversum, wegens het door het met levensge vaar tot staan brengen van hollende paarden. wegens opheffing hunner betrekking met in gang van 1 Maart 1922, eervol ontslag ver leend aan de hierna vermelde militie-commis sarissen, onder dankbetuiging voor de door hen bewezen diensten aan F. H. Lambert, als mi- litiecomrhissaris in het eerste militiedistrict van Noord-Brabantaan W. N. Holdanus, alsvo ren in het tweede militiedistrict van Noord- Brabant aan P. A. T. Zanino, alsvoren in het derde militiedistrict van Noord-Brabantaan G. v. Munster, alsvoren in het eerste militie- district van Gelderlandaan P. J. G. Schott alsvoren in het eerste militiedistrict van Zuid- Holland; aan J. H. v. d. Burg, alsvoren in het tweede militiedistrict van Zuid-Hollandaan J. H. v. Waveren, alsvoren in het derde militie- district van Zuid-Hollandaan J. F. N. v. Bun- ge, alsvoren in het tweede militiedistrict van Noord-Hollandaan A. Klontje, alsvoren in Zeelandaan N. E. Roest, alsvoren in het een» ste i Htiedistrict van Frfeslandaan A. H. v. Alp' on de Veer, alsvoren in Overijsselaan J. H. N. Bernelot Moeus, alsvoren m Groningen aan J. M. v. Wickevoort Cronunelin, alsvoren i aan P. X A. H. Hendrik», alsvoren telijke belangstelling geweest van de zijde van hei gemeenelbestuur. Het Hof ziet er het geluk kig voorteeken in van betrekkingen met het ge- H. S. Grotoma. f* Te Oostburg overleed na een korte meentebestuur, die, ik ben er zeker van, steeds steldheid de heer H. S. Gratama, in leven lwj inniger in de toekomst zullen worden. gemeester dier gemeente. De overledene, Ik verzoek U mijn tolk te zijn bij het ge- ridder in de orde Oranje Nassau was, berel»w meentebestuur van Den Haag door het den «kn leeftijd van rujra 48 jaar welgemeenden dank over te brengen van het Hol van Internationale Justitie. DE NIEUWE ST A ATSLEENING. - Volgens informaties, die het „HM." PRO*. STATER ER REMEERTERAREI* De financieele toestand van Wormerveef. Men meldt uit Wormerveer aan het N. v. ADJ - Door de verwerping van de GemeewtebegWI particuliere zijde ontving, zal de eerste tranche 7Q22, is er nóch in den financieelen, bW der nieuwe Nederlandsche leenmg 75 millioen in polj,j<*en toestand veel verandering^ groot zijn en zou dit bedrag tegen 96 wor- De wethouders schijnen voor1-" den uitgegeven, terwijl de obligaties 6 rent» hjerin nflrjeiding te vinden om af te zouden bedragen. Zij vergaderden deze week gewoon met Verder zouden de gevoerde onderhandelingen raadsvoorzitter, intusschen het verloop der~ met buitenlandscha groepen tot resultaat heb- afwachtend b«n gehad, det een kedrag van eveneens 751 Van de fafflissements-eanvrage Heelt mw" millioen door een Amerikaans* syndicaat werd fa meer van de verstreng overgenomen. 'van nieuwe Trasveiden is evenmin nog re-1* Het blad kreeg bij informatie ter bevoegder I gelest, al werd de regeering daartoe wet plaatse den indruk, dat dit bericht in hoofdzaak ge,chreven. Ben bedrag van 119,000, nog 1 juist is, boewei men niet gerechtigd was een offi- ontvangen uit de O.-W. belasting, kwam cieele bevestiging te geven. we, „1 bovendien - Intnsschen wordt «r «p gewezen, dat doorimoHan voor aflossing van J deze laatste transactie de rgogelijkheid wordt den_ in^chan verhoogd met een geopend op een levendigen arbitrage-handel „pfc ad 50,000 nit de goedkoope a tusschen New-York en Amsterdam, daar ook sch«f[ing door de gnsiebriek en 12,000* ?lte in guldens zal het Amerikaansche worden uitgegeten. De depressie in het bedrijfsleven. Door den heer Bomans is aan den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel de vol gende vraag gesteld Mimiittrv; uuui \m: guowio.- JDe Arbeid" wegen» huurderving. De bewRfj gingen tot nog toe gewoon door, bahatt* groo tere aan renten en aflossingen, werd den ook het faillissement aangeriW Per deur waarders-exploit werd een bedrag 4000 ingevorderd voor gedane fe ties aan de gasfabriek; toot aalarissen. Wil Zijne Excellentie mededeelen welke ge-werkloozen en Armbestuur zijn voor F«j volgen hij zich voorstelt te verbinden aan het,golden gereserveerd, zoodot althan» gepubliceerde rapport der subcommissie uit de de zaken gewoon loopen. Hoe het dan T commissie voor de Economische Politiek l {nl gniTL ia «f te wachten en iaën hoop* fchriii nog aan contanten te komen, hetzij dan •oor t—rèuol ranst van Ged. Stoten of Sem- ting, hetrij ah andoren hoofde. Met dat al Maat M er oogeohlikh^yjk alles behalve schitterend •oor en zonder hulp weet men niet, hoe er ten Uotte alt te komen. De tijd zal al zoo moeten paren, hos het deze toch nog wel bloeiende en kredietwaardige gemeente Wormerveer, de eerste weken zal vergaan: niet onwaarschijnlijk raakt i gemeente-ontvanger door zijn contanten heen, lodat de betalingen tijdelijk geheel moeten ge- aakt worden. De onregelmatigheden te Gendringen. In de Woensdag gehouden vergadering wan Ben raad van Gendringen wend in de plaats van Hen heer Geuring tot wethouder gekozen de heer Brugman, waumemend*burgemeester. Het in de vorige vergadering aangenomen voorstel van mr. Van de Laar, om een raadscommissie te benoe men, die een onderzoek zou instellen naar de juistheid van zekere beschuldigingen aan het adres van den tegen vroor di gen gemeente-ontvan- ,ger werd in deze vergadering op voorstel van den voorzitter weer ingetrokken. Bij de rondvraag bracht., mr. Van' de Laar de In enkele bladen verschenen verdediging van ex- burgemeester Stoot ter sprake en wees hij spe ciaal op diens verklaring, dat hij zich het bedrag van 15,000 uit de gemeentekas niet heeft toe geëigend, <k>ch dat deze som bij den marken aankoop is gebruikt. Mr. Van de Laar wilde het onjuiste van deze bewering officieel door den raad laten constateeren, en stelde daarom voor ïn deze vergadering het kasboek van den ont vanger open te slaan en den raadsleden te doen zien,'dat krachtens de boeking den burgemees ter in Mei de f 15,000 voor de distributie zijn ter hand gesteld. De voorzitter was niet bereid aan dit verzoek te voldoen, waarna het voorstel-v. d. Laar met 4 tegen 3 stemmen verworpen werd. Mr. Van de Laar constateerde dat de meerder heid van den raad het dus niet aandurfde het kasboek van den ontvanger hier over te leggen, zoodat de mogelijkheid blijft, dat de heer Stoot' in zijn schrijven gelijk heeft. Vóór mr. Van de Laar had uitgesproken, sloot de voorzitter de vergadering. Ingezonden Mededeelingen iL'f.P.UZtHO eecMMUK ER RizeeoceE lionaher. Nationale Onderlinge Boeren Paarden- en Veeverzekering. Opgericht is de „Nationale boeren paar den- en veeverzekering, met als plaats van vesti ging (tijdelijk) Harderwijk. De vrijzinnig-democraten hebben altijd geotr* Kt den voor de rechten vnn de vrouw, veriteterind von de toestanden voor de vrotrw, wij zieren het als «web van recht en hebben ©na niet otgw viaagd wat de gevolgen zouden zijn, zooals ii België, waar men een c onservatieve werking va* vrouwenkiesrecht verwachtte en het daarom nM invoerde. Het Ügt m onze lijn de m hierstehinj weg li' nemen. Toen m 1918 de DE BRIELSCHE FEESTEN. De feest aanvangen met eei vormde Kerk, kerkgenootsi Daarin zal voorgai ter van Ond., Ki Briel op 1 April zuilen wijdingsdienst in de Her in samenwerking van alle aldaar, is georganiseerd, dr. J. Th. de Visser, minis- en Wetenscheppen. Het 9cheveningsche monument. Bericht wordt, dat binnenkort aanvang zal worden gemaakt met de werkzaamheden, voor den bouw van een monument op den Ouden Scheven&igschen weg te s Gravenhage ter herin nering aan de ruim 300 Scheveningsche vis- •chers, die tijdens den oorlog het leven lieten. Gift voor Neerbosch. De weesinrichting Neerbosch heeft van B. v. A. te A. een gift van 2000 ontvangen. Pakketten naar 'Rusland. Het hoofdbestuur van het Ned. Roode Kruis ontving uit Genève telegrafisch bericht, dat voortaan slechts de verzending van 2-dollars- pakketten met levensmiddelen kon worden ver zekerd. Dit beteekenp dus,'dat bestellingen van pakketten van 5, 10 en meer dollars (die trou wens alleen aan groepen vjm personen en aan liefdadigheidsinstellingen geadresseerd konden worden) niet meer worden aangenomen. Waarschuwing aan emigranten naar Zadd-Afrika. De Directie van het Informatie-Bureau der Nederlandsche Vereeniging „Landverhuizing" deelt het volgende mede: In Holland Zuid-Afrika, Maandblad door de Nederlandsch Zuid-Afrikatmsche Vereeniging - v I von 15 Febr. 1922 is een artikel opgenomen Als bestuurders treden op de heeren J. Ob- I van den heer R. Dijkema, onder het hoofd: „De mk- wethouder en lt««tler Landbouw-emigratie naar Transvaal-" ven en heffing van ee* recht op buitenlandsche kolen, evenredig aan het van de Limbargsche kolen geheven mijnrecht ten hadrage van 25 cent per ton. De Minister verklaarde zich pertinent tegen Kennisgeving. De Burgemeester van Gouda brengt ter ken- ni» van belanghebbenden, dat door den Direc teur der Directe Belastingen enz. te Utrecht, op Tcrir ,k .y"11™"1 e—tw rijt. wij ,nt«. met hej Mti* r 'ïn?ó j l d®' O™* «1 voorviel voor vrovweokievrechl. jaar 1922dat dit kohier ter invordering is ge- xt i j •teld in handen van den Ontvanger; 1 N° mot^KWrekooper, prekende 64 wenschelfjkheid d* v ouw benoembaar te makeaf ▼oor een rechter'»! ambt, aangenomen, omdaf men, met het oog op de rj. verkiezingrn, vreewi de, speciaal aan de rechterzijde, de vrouW ML dat ieder die daarop voorkomt, verplicht is zijn aanslag op den bij da wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat da termijn van zes weken, binnen welke de reclames h-hooreo worden ingediend. Tegen het nmendement-Dresselhuys, de vrout* benoembaar te maken tot plaatsvervangend kind" <H„.r vvreoek, o™ drift dnór vvrrniodvrinv k.» met bvilnvrivod. fa, duur bet hem de wouw voor bet l ecbterlifli ambt te benOM D». Bórger ongesteld. elke heffing van den mvoer, terwijl hij er op drijf door vermindering met het onproductief ZL '!T l"T, anar, - t hielp voor den huidiuen meatand keelaandoening alsnog niet moge- men, hetgeen bij aanneming van het amende* uatevlte niet hielp voor den huidigen toe.t«nd. Ujk fa te kan. Door den voorzitter van den Ned. Mijnwer- kersbond bepleitte het continueeren van* de loo- nen en toeslagen tot 31 December 1922 en wees erop, dat door de gezamenlijke organisa tie getracht was middelen aan te geven, waar door het mijnbedrijf rendabeler kon worden, en dat het niettemin hoofdzaak was, dat het wel- vaartpeil niet beneden het bestaans-minimum zou komen. Ten slotte toonde hij nan, dat dit het geval wordt bij de doorvoering van de aan gekondigde loonsverlaging. De Minister ant woordde hierop, dat hij gren besliste toezegging kon doen, doch beloofcte ernstige overweging. b'nk, wethouder en kassier Boerenleenbank Aalten; A. Vos GJzn., landbouwer en directeur* von de Boerenleenbank te Huizen; mr. O. Ge- zelle Meerburg, advocaat bij de Centrale Boe renleenbank to Utrecht; A. Kroon, wethouder *e Renkum; H. J. Scholten, caadtdaat-ototaris te Nunspect; B. J. Holtrust, wethouder en dijkgraaf te Hasselt; J. Weitkamp, landbouwer en lid van de Tweede Kamer der Staten-Genoraal; P. J. JKo- lijn, directeur van den Contreien Band voor orv gevsflenverzekering in het Land- en Tuinbouw bedrijf. Tot directeur is benoemd de heer H. v. d. Nieuwenhuizen, Rïjksveearts te Harderwijk. spoorwegpersoneel is Het doel is blijkbaar om kapitaalkrachtige Ne derlandsche landbouwers te bewegen gronden „te k o o p e a", die de heer G. R. Ockerse met snderen te htirmer beschikking wil stellen. fci Holland-Zuid-Afriko van 15 Dec. 1921 wer den door de Nederlandsch Zirid-Afrikaansche Vereeniging reeds terecht ernstige bedenkingen geopperd tegen een ingaan op de voorstellen van den heer Dijkema. In bet te Pretoria in Transvaal verschijnen de weekblad „De Spectator" verklaart de redac tie volkomen met deze waarschuwingen m te stemmen, en te hopen, dat men in Nederland er goede nota van zal nemen. Aangezien de heer Dijkema hi zijn artikel tracht de bezwaren goed te praten, acht de di recteur van het Informatie-Bureau der Neder landsche Vereeniging „Landverhuizing" het noo- $g de Nederlandsche landbouwer» nadrukke lijk te waarschuwen, om niet op dergelijke aan biedingen in te gaan, alvorens inhchthigen te hebben ingewonnen bij genoemd bureau, willen zij niet de kans loopen op ernstige teleurstellin gen en belangrijke geldelijke schade. LOONRAAD nederlandsche spoor wegen. De Loonraad voor het lameMgesteld als volgt Benoemd door den minister van Waterstaat: voorzitter mr. dr. D. A. P. N. Kooien, voorzit ter van de Tweede Kamer der Staten-Generaa! te Utrecht, plaatsvervanger mr. dr. S. van Brn- kei, rechter in de arrondiasements^echtbank ta Utrecht. Leden, aangewezen door directieTo. Ir. G. DE HAVENR^ERVE- H. Brandt, ingenieur chef der centrale werk- Transportarbeider» contra reeder*. rlTÏ f, Utrecht* plaatsvervanger Ir. H. F. Uit Rotterdam wordt gemeld: o i n !"lfen'PUr Ie klasse te Haarlem;' Het Hoofdbestuur van den Centralen Bond A L van Diik' secretaris, chef van van Transportarbeiders heeft in de havenarbeids- Cmcenen d'enst ,e Utrecht, plaatsver- reservekwestie aan de scheepvaart-vereeniging vanger W. H. Beijen, chef van de personeel- Zuid een brief gezonden waarin ernstige beden- fondsen te Utrecht3o. Jhr. mr. E. L. Elias, king wordt uitgesproken tegen de wijze waarop hoofdinspecteur, 1 chef van personeelzaken te tie scheepvaartvereeniging optreedt om tot de Utrecht, plaatsvervanger mr. Ch. F. P. Bode- ,tioor haar ge wensch te wijzigingen van de voor- meijer, afdeelingchef Ie klasse bij den algemee- waarden voor de be venreserve te geraken. Reeds nen dienst te Utrecht4o. J. H. Heijl, afdeeling- vorig jaar, toen de bijdrage door de scheepvaart- chef le klasse bij den dienst van weg en werken vereeniging beperkt werd tot 15.000 per week, te Utrecht, plaatsvervanger Ir. F. A. Brandt, waarl>y «e» belangrijke, financieele last voor afdeelingchef Ie klasse bij den dienst van weg «"«kening der arbeiders kwam, was er van behoor- en werken te Utrecht5o. H. L. Heijster, afdee- "fk overleg met de arbeidersorganisatie weinig lingchef le klasse bij den dienst van het ver- sPrake- Eveneens zonder overleg werd enkele voer te Utrecht, plaatsvervanger G. Leopold,1 weken geleden de mededeeling gedaan, dat de afdeelingchef 7e klasse bij den dienst van het biidraKe f 5000 werd verminderd, zonder Verroer te Utrecht6a. Ir. F. J. Kleijn, chef dat aan de arbeidersorganisaties de overtuiging van den locomotiefdienst te Utrecht, plaatsve- was gegeven, dat deze maatregel noodzakelijk vanger Ir. H. F. Thijasen, chef van de Tractia was' .terwy1 de tier scheepvaartver te Utrecht7o. Ir. a J. van Leasen, chef van eeniKin? m Regeenngs-bureaux op de opnieuw het Bouwbureau der electrische tractie te ^emgen ste mi aan de Regeering Utrecht, plaatsvervanger Ir. H. Goedhart, inge- ZOU hebben ,ver>ocbt zo"d5ri over,eK met de rieur der electrische uactie te Leidscbendamvart^enwo°rdigers der arbeKlcs. 60. G. J. Sariemijn, afdeelingchef Ie klasse bij v'^ vo°^. opge^rkt, da, door tien dienot der Exploitatie te Utrecht, plaat»- beaI*I^e J? arbe,ders Ilch vavuMw sl_ u j »j ten bate van de instandhouding der havatireserve Sfai* "r1" prtroosten <bv teramen met de bijdrage der leden *nrur- TBj Ct Igemeenschap die der scheepvaartvereeniging „lp d°°-- boofdbcstuilt 0^,^^ J mereeie recht .0, beheer der He N^eriandscbe Vereeni^ van spoor- en yamwegperaoneel ïo. P. Moltmaker, voorzitter der vereeniging, plaatsvervanger H. J. Braambeek, chef de bureau bij den dienst Na Broekhuis' vrijspraak. Na de vrijspraak van den heer H. Broekhuis, In de zaak der Rotterdamsche Handels- en Land- bouwbank, heeft de Tel. zich tot diens verdedi ger, Mr. E. G. S. Bourlier, gewend met de vraag wat er met de destijds door de Justitie in be slag genomen postwissels en gelden zal geschie den. Naar het blad beweert beloopt bet'bedrag, dot de Justitie van de Bank onder zich heeft circa ƒ50.000. Mr. Bourlier deelde mede, dat hier over een proces gevoerd wordt met den Staat. Na de uitspraak von het Haagsche Hof is het te verwachten, dat deze gelden aan de Rot terdamsche Landbouwbank zullen worden te ruggegeven, die naar men mededeelt, nog al tijd bestaat. De inbraak te Gorinchem. Het gerechtshof te 's-Gravenhage heeft uit spraak gedaan in de zaak tegen G. J.r recidivist, Th Joh. W.r Aug. Joh. Jacob L. en Lijntje D. Examen PontschooL ment sou insluiten dat de vrouw voor alle am de re rechterlijke ambten niet ben* embaar zom' zijn. Men sou de geheele positie der vrouw Iwühu Bij de „houden „au*™ „p 25, 28, 51 A- nuari „n 1 j •*emd- Door de motie-Kleeiekooper aan te Mi d,T p^ulbnt r™"A"T^„'tr'nir vemriderde men niefa in de w„. der Pontscholen »jn graknud vnn du Pont- school te Gouda M< n 1S gebonden door den finnncieel-ecoi\<H Macliineschrijven miscbetl toest -d; alles wat geld kost ia thani De heer J. Loef te Boskoopde heer C. Ver- onrnofH'ik, r. en klaagt en terecht zegt sprea boom te Waddinxveenmej. J. S. Engelsman ker.' Hrï>ei<1<'r' de staatsburger met zijn tronw te Bodegraven. mc' effecten, als hij de beursberichten nakijk^, Stenografie 130 Iettergr. p. min.loopen hem de tranen over de wangen, die miiw De dames G. de Graaf A. v Oije, A M. j'r bc<,ft en °'m ^okjPS do^t riet ook de fondsenl Dürr, N. Both te Gouda mej. J. S. Engelsman d,e ™dd^f,nd" k,aa^' te Bodegraven de heeren B. VenniL Adriaanss. hoofd"kclllk ,^d«< wij Nederlander, altijd te Gouda; de heer J. Loef te Boskoop. Steno-typist. De heer J. Loef te Boskoop. Nederlandsche «aal Mej. N. Piersma te Gouda; de heeren Tih. Nij- huis en H. van Soest te Gouda. HandelscorresjMiiwlentie: aangewezen sijn geweest op het verkeer. n tarnation ai»*.' De voorwaarden, waarop Midd< n-Luropa ka* voortbrengen, het welvaartspeil gedaald. Sp*^ vergelijkt den toestond m«l de wet van de ges communiseerde vaten, dat verschijnsel ziet uvea ook in het economische levwv Op den duur kan Mej A. W. Dogtproin t. Stolwijk ife heer dol Zoo nivt blijven, het eene volk stout zeer J. Loef te Boskoop. Jubileum. Gisleten heidacht de heer J. J. v.„ Wijk den w„ro dB, dat hij voor 25 jour ,n diemit tmd bij den welvnorMpeü w boven lo brengen. rnmpi-hnnHrtl M A „U.i„_ XI-1i lnngrijk hooger dan het andere volk; nivellem ring moei op den duur komen. Vandaar dtf vooitdurenda worsteling tot bet tegenhoudsR van de loonsverlaging. Spr. wees op onze oom telijke naburen, hoe men daar wurmt om bit Papierhandel M. A. Cats, alhier. Na op het kan- .oor, dot met bloemen plunfan verWrd w„«. 1 _"d°|'S,^'d"e"' 1"m*f le rijn verwelkomd, werd hem door ,iin rZ "**di«twd™ De Fremchen moeten op zijn verwelkomd, werd hem door S." S" d""r Inrien, dnt men rijn schuldotuior i-ten op de* uldenaar <h gelegenheid troon een gouden horloge me« inscriptie, als- iZ "L u 1 l med. ren couvert me, Mmud iverhandfad, !^L' Nnmens he, kuntoorpersoneel en ^erieRen- WhSn TA™«ik« buisvrou» van Gerri, J, «„en ,e Rotterd»,; door X^'nZ '^SjT u- r-v-i. rwn—w.I ProcnretK-brnjder, 4. hen. ereneen, kar hoop, dot Lloyd Geor„e de winner rol rijn. Voor het fabneks- Met kleine middelen is tegen het proest I j TT den procuratiehouder, de rechftenk te Dordrecht »eKe„ ihefatal door k,.„:K.„k „veriumd!&. middel van mbraaik m het Hotel de Gier te Go- j u j !CT. j e l ■P,alc de oudste knecht eenige waar- 1 - nnchem, veroordeeld totde eerst drie ieder 5 deerende woorden, eveneens onder aanbieding U,t nebten. Men ziet uit het rapport derecos jaren en de vierde beklaagde 2 jaar gevangen»- Vnn cen geschenk K nomische commissie, dat zij al de kleine midi b^htJiT °Ben otitroerd voor do vote I *fcn v™"pf Het Hof beoft bet vonnfa von do rochdmpk S"T1 Verder«" «ArtMI» voreiotiRd wojjens vormgebrek en opmouw I V —te- S vorkteord mm diofs J doo°, middel „"nTobrook V°" k 11v d hulpbetoon.! r™ en de vierde een medepbcbtiRheid mui dit mfa- Bij Kon. besluit fa els blijk vsn RoedkeurinRoctie'leRen de urMdv^tTn nudsise drijf en Ken deswege veroordeeld tot respect en tevredenheid de bronsen eere-ponninR voor bruik ie roeken om ven den 8-uren-dsR of i u L^Lïr'Ttf'"f" cT «~ckti*rad hulpbetoon en ere loflelijk (e- 1 komen. In dere beweRmg is niet te mfakren™ ver de hstste btlk»|d. betreft «ftrek der ge- migscbrift toegekend een C. Groot, alhier VOO. de «rtte tegen dn socinl» wetgevinR waenroog hrete preventieve heehteres. fcet me. leveregreuer to, «ere brengen re. öremllre jaren fa gewerkt hollende paarden. lengevoige van demalaise fs een teruggang in de financiën te zien. Het tekort over 792Ü is begroot op 65 millioen, over 1921 was hst 56 en in 1923 zal het 85 millioen zijn. Indien men de begrooting over 1922 nader beschouw* ook in verband met de suppletoir*- beg rootte gen. Rectificatie. Verblijfkosten bij de en vahche declaraties. - De Vierde Kamer der Rechtbank te Am- eterdam veroordeelde de beide pmtbrembten, I h OM bericht betreffende de Vertering dutereAt boddre ge—ann wegre, vetedduud te Pebruar]. geschrifte, drer »j door nuddel ren een relf ween%ine t0, stemi „a„ ven,onrlo<2 opgem.sk,e kreunt» ren pensionkoeten, meer fa fa A I dun loop, he, t, kor, „Mr de 100 rmllloen DS g«-ld voor verblijfkosten hadden ontvangen dan - - - - - B *-»•a- noodig hadden gehad, tót vier meenden Bestuurslid aan de beur, van aftreding was aardelijke gevangenisstraf met een proef- Vr°"w oogd e -ange, dit moest zijn Mr tijd von I jaar. ,,rouw <te Vooy" d' Lange, eisch was drie maanden voorwaardelijks tekort moet op een of and-re manier nen, zegt spreke i gevangenisstraf met een proeftijd van 3 maan den. Ds berooving in de Faber van Riemsdijkstraat. - verband met bet vermelde geval ren SpeWvho[( hun vofe€ns s ■ving, gepleegd m de Faber van Riemsdijk. uanBekondiKd aU Jacoba, j, Speenhoff in hef Th a 11 a-T heater. Voor een uitverkochte zaal trad gisteravond in het Thalia-Theoter op de heer en mevrouw straat no. 50 te den Haag, is de 40-jarige koop man B. C. W. gearresteerd. Inbraak. 't Was er echt gezellig, Speenhoff echt het publiek ia een goede stemming brengen hij oogstte met zijn verschillende In den nacht vsn Dinsdag op Woensdag is liedje» evenals altijd, veel succes I 't Allereerst te Purmerend ingebroken in de woning van den kregen we te hooren De beursklok luidt. veehouder Munnikhuizen. In de kamer waar het echtpaar sliep, fs uft een kast een portefeuille met 2140 aan bank papier ontvreemd. Men moet door openschui ven van het raam zijn binnengekomen. Een politiehond is aan het werk gezet. Te üpendam is dienzelfden nacht in oen onbe woond huis ingebroken. School- en Kerknieuw». Naar aanleiding van de piAlicatie van Zondag Tan wordt de vraag gesteld, of voortaan zonder - I van voorafgaand overleg tusschen de organisaties en WCT}^1 te Utrecht 2,°- G' Joustra, 2e brslkringro der werkgevers dienen te worden w. r«- T vereeniging, plaatsvervanger E. genomen. Bij bevestigende beantwoording meent te, machinist te den Haag5o. N. Nat- O^trale Bond, dat geen nattig resultaat door ïtens secretens der vereeniging, plaetsvervan- bespreking en overleg is te verkrijgen en het f Tan M!. Prautingmeester der vereeni- slechts kan voeren tot scherpe botsingen. De Centrale Bond waarschuwt voor de krachten, den Nederlandse hen R. K. Bond vnn spoor- <fie er door worden ontketend. De arbeiders zul- ,«n tramwegpersoneel „St. Raphael"lo. P. F. len zich niet buiten het bedrijf laten sluiten. Zij jJ^HreiT^' dra<"er ,e Utrecht, plaatsvervanger zullen zich hardnekkig tegen de maatregelen der 9. nellemans, assistent-controleur van de in- scheepvaartvereeniging verzetten, waarbij de v«ntarisgoederen te Utrecht2o. C. F. van Centrale Bond hun allen steun zal bieden waar- Dostveen ambtenaar van den Bond, plaatsver- ovër deze organisatie beschikt. Inttrsschen ver vanger G. H. H. Haen, machinist te Zwolle, klaart de Centrale Bond, dat niets hem aangena- den Bond van ambtenaren in dienst bij de mer zou zijn dan dat door een goede revisie der Nederlandsche spoorwegen i L. Wilietnsen, bu- beslèssingen dingen, die nu te gebeuren staan, 'Veaureferetit hij dm dienst van weg en werken werden voorkomen. Ned. Hervormde Kerk. Beroepen te Driesum ds. C. B. HollaftÜ te Kampen. Gereformeerde Kerken. Aangenomen het beroep te Ulst ds. D. K. Wie» lenga te Kampen. Beroepen te Kruiningen de heer J. Gillebnard, cand. te 's Gravenhage te Kornhorn de heer W. H. v. d. Vegt, cand. te Zwolle. De vofkerro ten Oosten laten een tekort V dwijnen door de bankbiljetten pers in 't werft stellen het gevolg van die mnnupulatie is het ruilmiddel in waarde achteruit b gega Indien wij hier die methode gingen volgen i men dezelfde verschijnselen waarnemen. Waito neer men ziet de gevolgen van die daling vnw de waarde van het ruilmiddel over de grenzsm •I die ellende, die verarming, die het volk s>R geheel drukt en onder dergelijke rampen llfc den het meest die het minst te verliezen heb* ben dan is de leering in deze dat middsf moeten we niet toepassen. Hoe dan vraag! spr. Er zijn er, die zeggen, haal het geld waa* bet is, verhoog de directe belastingen. Spr» Kberen. Mevrouw Speenhoff zong de eerste kan zich daarmede niet vereenigen. Spr. wes* leesles en werd daarbij zeer muzikaal begeleid op de gemeenten in het land waar da bala» door haar zoon. Van de verschillende liedjes, ting niet meer te betalen b en het aantal onbto die verder ten gehoore werden gebracht viel bare poelen legio. Het heeft sjir. getroffen dal zeer in den smaak de bekende Spaanache baW de S. D. Henri Polak zegtvnn verhooging ka*> lade, waar onze dichter-zanger altijd uitbun- geen sprake zijn, onthef de bedrijven van belast dig succes mee heeft Landru, en als zeer actu- ting. Twee malen heeft spr. een heffing teeant eel het lied op de valuta. Speenhoff Jr. zong voorgesteld, steeds kwam men met andere pro* een aardig liedje over de Dadaïsten en het giessies. Een belangrijk bedrag wordt altijd oude bekende Tantes testament Mevrouw opgebracht door het middengedeelte. Indien mes Speenhoff kreeg mooie bloemen, 't Wwi aen du* een klimmende lijn aan de progressie wl leuke avond voor het Thalia-Theaterhet pa- geven zou men èn de lagere ën do middsnkhuN bliek was het trio-Speenhoff dankbaar voor zijl» nog meer moeten belasten en dat b natel praestaties. «pr.'s inzicht een absolute ongelijkheid. Br zijn Mengelberg in Amerika, daarna het lied van de Gemengde ZangvereenifIng »E x c e 1 s 1 o r." De uitvoering dezer hier ter stede gunstig be er die seggenik leg het op mijn product. Hl verhoog tarieven, doch Iedereen kan den belaM tingdruk niet afwentelen, zij moeten hun Im vensomstnndigheden verminderen en het werkf al» een indirecte belasting al* men het op d| Utrecht, plaatsvervanger J. H. Lijfering; t hoofdopzichter te Amsterdam; dm Neutralen Band van spoorwegpersoneel: de Haan, commies bij d» centrale contróle Utrecht, plaatsvervanger A.H. vsn Wel, eer- •b holtechef te Vlaardingen Oost dm Protestantech Chrixtefijken Bond van •P°on»efPtewanesaW. Bdger, jrerktuigkimtfi- »e Utrecht, plaatsvervanger J. Augusteijn, Wdoamroletsr te ZwoUe. Seo-etaris van den LoonraadTh. J. Koning, •"HÉL** da km. ds «waada «Mseliag '''f UIT HET hHJNBEDRIJF. y Op de gisteren gehowden conferentie met den minister van Landbouw, hebben de mijn werkers- organisaties voorgesteld handhaving van de te genwoordige loonen voor den duur van éen jaar op de staatsmijnen; ontlasting van bet staat»- leenbedrijf vm overbodige kosten en afschrij ving daarvan op een crisisfoods. Bedoeld zijn de buitengewone kosten, dia de «threading van het staatsmijnbedrijf gedurende de oorlogsjaren mat Zich hmch» en de kasten van woningbouw. rsdaoiuL vaOudc viwhuaiie- Ds. F. W. J. Wolf, pred. der Geref. Kerk kend staande vereeniging welke 21 Januari verbruiker» verhaalt. De grootste gezinnen «g te Vrouwenpolder, heeft zijn emeritaat aange- niet plaats kon hebben wegen» ziekte van den da kleine inkomens moeten naar verhouding vraagd. Het Nederlandsch Leger des Heils. Men deelt ons mede, dat het Nederlandsche 'Bw-f»'*'»!»„Gouda" verieent haar welwil- directeur, heett than, plaats pp 4 Maart «a„ in betalen. Onmogelijk fa het dus, sagt «pre «ten Nieuwen Schouwburg. Het bekende Mando- 100 nulMoen te halen uit directe belaMtagl Dan b er maar één middel, vervolgt sprv I Leger dea Haifa - dit is da kort geleden opge- ,ende medewerking. verdwijning van hei tekort te richte nieuwe organisatie - rijn eersle halfjaar- Na "flooF der «f»»-™* geiegreheid rijn spreekt men vsn „bezuiniging' lijkach. congres houden rel ,e Rotterdam van 25 d"»»- tot en met 27 dezar. Het congres zal voorafgegaan Worden door Lezing Mr. Merchant. een mersch met muriek door de stad, gevolgd Ia „Kmuomm" werd girteravond vanwege den door 9 openbare en besloten samenkomsten, Vrijriimig-Democratfechen Bond ere slgrewene waarm verslag rel worden «tgebracht oiot-ent gtfa„faK WMrin afa spreker op- hetgeen tot nu toe bereikt werd en de plannen Bad H. p, Marchnnt, me, hel onderwer* voor de toekomst, welke er zijn. Londan Rarlijn Parij» - F rusaal. ZwitsarUnd Waanan Kopaak»<r»n Hbrbtto»». 4toekhslm KOERIER. Off. Kof. Niat Off. Kot. 2S Febr 24 Febr. 12 u. 11.60% 1.20$ 2.1824 22.05 «f.15 QJMf 54 HO 44.90 69.56 11.49 f'. 1.21} ,29.87} 22.72} 61.20 0.06} 64.70 44.56 69.80 »Sluit de gelederen' Na het openingswoord van den Keer Kortland uit Schoonhoven verkreeg nr. Merchant ket woord. Het onderwerp moet beschouwd worden als een vermaning, begon spreker en die vermaning of aanmoediging b gericht tot de geestverwan ten. Door dr. Vos van den Vrijheidsbond n on lang* een rede gevoerd, welke begon met „De politiek wordt nationaal en internationaal keerscht door economische portvnowe", en spreker b van 1 geen politieke lijn is aan te geren, deM moet woeden mm dag tot dag. Spr. tewtih dezan tijd de teak dur dwaeontio te moet ieder spreker zeggen anders krijgt hij gei stem. Spr. zou liever gebruiken„Staatohte houding inkrimpen", niet vragen b aan ui tg nuttig en noodig, de eenige methode b de 1 nister» de uitgaven aan hun departement vrat mnderen. Met hoeveel en welke het meea% daarover loopen in de politieke partijen de mam ningea uiteen. De Christ. Hist, en de A. R. zom den het een larvdsverraad noemen niet te g ven hetgeen voor defensie wordt gevraagd, 1 beg®" op het roemrijk verleden. Spr. acht I waanzinnig 108 millioen te voteeren voor 1 we kanonnen, waar in afzienharen tijd van |log geen sprak» meer zal zijn, en 100 milü voor de fakdiache vloot. Het b zoover goh* dat men voor oorlog en marine 135 milUo vraagt. Toen spr. in 1900 in de Kamer Vw» st in ket 1«L Langzamer kand te «chasm de beweging da gewone merach na opleiding tot officier tl ket geveckt ook een zeer bruikbaar mensch km zijn. Het beroepskader krolt alles gedaan oro dte liiiu igtng tegen te kouden, hetgeen ket tig in dan oorkwr bestond d* ovsN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 2