Vrouw EIOI j natie due ater IN G I Gouda. Het Verloren Tehuis. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- KERK a. d. LJ., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Io. 14865 Zaterdag 25 Februari 1922. 60» Jaargang - Dit iDmmgr bastaat nit 2 bladen EERSTE BLAD. N. IEKENEN BUITENLAND. FEUILLETON' MTREK. -i i 4 acten. i artiste :n. «e prijzen SMITS i guldu e> nut giopend s 8 uur •dag 2 Haart ACHEN ekende :ijn IP” JOL orberloht, morgen vaat' Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen ItR In 1 eot* kleuren. - j het crediet Londen «I de L* II.-HI.- 5.- 50.- eren ider- d be* werk Srijs, ende Ive XTIE III» RAAT 18. 738 80 Poincaré morgen- door DAVID WALK. tilt het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. 84 beginsel worden void e$n nieuwen president is ook mogelijk) werd' recht VergMa*- ansproducenten. Senoegen. Balmag chaakbord. Verga van verwaarloos bel te trekken. Een groote bos viooltjes op haar borst verspreidde een heerlijken geur, maar Margaret’s blik wet een welkomstgroet „Hoe gaat het geslaagd voor fai Mejuffrouw M. Jg i ook eens binnengluren en niemand anders zal komen. dat hij niet komt, in ieder ie dag aanbreekt.” aan het eind van het por- t andere vrouw buiten ge en aan da ADI 1—5 regels 15 regels *_Jal«f op c_ INGEZON) xnd. U. en M. 727 40 laart a,«- De socialistische Internationale*. F r a n k f o r t a. n. M a i n, 2 4 F e h r. (W. B.J De gisteren gehouden voorloopige besprekingen! van de gedelegeerden der Tweede Internationale,, waarbij Duitschland, Nederland, Engeland, Bel gië en Denemarken vertegenwoordigd waren* 023. foulousA eydisfjord. van 25 FeSf.’n uidelijke tot ZuldÖ ar bewolkt of bn ige regen, weinig alles noodig is, dat een verluidt u’tkomen. He ligt echter voor de hand, dat de sociaal-demot raten, die hierbij op aanmerkelij- ken steun van andere partijen schijnen te kun nen rekenen, iet nog maar eens weer met Ebert zullen probeóren. ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 1L GOUDA* bij onza agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux sjjn dagelijks geopend van 9—5 uur.) Administratie TeL Int 82) Redactie TeL 545. „Ons Genoegend ddsbond. Spr. De Duitsche luchtvaartindustrie. P a r ij s, 2 4 F e b r. (B. T. A.) Naar da 1 «...pa mededeelt, heeft de contröle-commissle voor da luchtvaart, na tot de erkenning te zijn gekomen dat do luchtvaartclausules uit 't verdrag vart Versailles volledig door Duitschland zijn nage* komen, op advies van de geiantenconferenHa de Duitsche regeering medegedeeld, dat met da fabricage of den import van burgerlijke vlieg* tuigen op 5 Mei a.s. weer begonnen mag wor- den. Jeanie Heriot een onbeduidend persoontje was, die misschien Heriot met op prijs'stelde en wie hij niets te danken had. Maar nu was zij van gedachte veranderd en had een geheel andere meening omtrent Heri ot s huishouden. Die korte, maar treffende schil dering in woorden van Jeanie, had voor het waarnemende oog van Margaret Bain iets meer blootgelegd dan het kloppende hart eener vrouw Daardoor was een sterke verbeelding, een zeker sóórt groote en ruwe macht, een persoonlijk- hiWd, die scherp was en tegelijkertijd gevoelig en ingewikkeld, geopenbaard. Maar o zoo terug getrokken! Zoo in zichzelf gekeerd! Zoo Dun can Heriot ooit den sleutel bezeten had, wat Margaret geneigd was te betwijfelen, had hij dien sinds lang verloren. Terwijl Jeanie haar aanzag, zeide deze ernstig „Maar ik heb geen, geld, dat te betalen. Ik kan de kinderen eigenlijk toch je huis niet voor niets nemen 1” „Kan dat niet, lieve Maar ik verhuur geen huizen en de Bungalow is in zekeren zin alge meen eigendom van ons clubje. Er is altijd iemand, die het heeft. Wij konden daar nu juist niet langer blijven, omdat het voor het kleintje ta koud was. Je kunt het huisje van nu tot Pinksteren krij gen, met het grootste genoegen. Wij gaan er dan voor de rest van den zomer heen." Daar Jeanie steeds zwijgen bleef, drong Mar garet vriendelijk aan: JEn zelfs als je niet veel overgespaard hebt om voorraad op te doen, kunnen wij ook deze moeilijkheid te boven komen. Ik heb wat geld de tdtloopers van mezelf, weet je, en Peter zou er niets van weten I We kunnen ze toch niet allee vertellen, wel Dat zou niet goed voor hen zijn." Maar haar oogen vloeiden over, om die van Ml gaaeMap I» MkM een op zichzelf aannemelijke zaak zelve te doen is en niet om verlies. Toch wordt het ook ons een enkelen keer moeilijk slechts zakelijke motieven aan te ne men. Zoo bijv, gistermiddag. De heer Wijnkoop had uitgesproken en minister König had de acht vragen van den interpellant zakelijk en over ’t algemeen bevredigend beantwoord zóó be vredigend, dat de heer Wijnkoop, hoewel niet in alle opzichten voldaan, woorden van erken telijkheid tot den Minister richtte en (wat méér zegt) geen motie indiende. Toen vmoeg de voorzitter, wie van dé andere leden het woord verlangde. Do spoorwegspecia- listen stonden om het bureau verzameld, doch niemand meldde zich aan. President Kooien dacht reeds een halven middag gewonnen te hebben, toen op het laatste oogenblik de heer Braambeek, de afgevaardigde der socialistische spoorwegmannen, zich aanmeldde en onmiddel lijk daarna vlogen de armen omhoog van de concurreerende partijwoordvoerdersHad de socialist niet het woord gevraagd doch zoo iets te veronderstellen van een man, die als vrij gestelde der roode spoorweglieden naar het Bin nenhof is afgevaardigd, is een ongerijmdheid de heeren Hermans, Smeenk en Snoeck Ijtenke- mans zouden 't evenmin noodig geoordeeld heb ben tegenover hun Ikathokeke, antirevolutionaire en óhristelijk-historische vrienden Wat de zaak betreft, de communistische inter- pellant was dankbaar in zijn antwoord; zeker, het was een gematigde dankbaarheid, maar een communistisch interpellant, die na het antwoord van een katholiek Minister geen motie(s) klaar heeft, doch woorden van dank stamelt, is ont wapend en zijn interpellatie moet in de oogen van zijn volgelingen wel deerlijk mislukt zijn. Minister König heeft de voorstellen, hem door de directie der spoorwegen gedaan, niet aan vaard, gedeeltelijk zelfs beslist afgewezen en van verschillende zijden is hem daarvoor hulde ge bracht. Deze Minister loopt evenmin aan den leiband der directie eb aan dien drf vakvereer*. gingsleidérs. Hij wikt en weegt beider belang dat, gelijk zoo vaak, meer evenwijdig loopt dan de mannn van den klassenstrijd willen er kennen en neemt ten slotte zijn beslissing in het algemeen, belang. Men vindt de feitelijke medbdeelingen van den Minister in de verslagen. Natuurlijk konden ook ditmaal de moties niet uitblijven. De heer Van Braambeek (socialist) snoepte ze behendig den communist af. Eén van de 3 Braambeeksche moties bezweek echter al terstond, nog wel onder den aéndrang van den heer Schaper, die thans waarnemend leider der socialistische fractie is I De andere twee moties zijn met groote meerderheid verworpen; alleen de roode phalanx stemde vóór. Daarna Binnenlandsche Zaken, waaraan eeni- ge interpellaties waren vastgehaakt. Het waren op zichzelf niet buitengewoon belangrijke za ken, doch zij gaven wel een eigenaardigen blik op de toestanden in sommige kleine gemeenten. Wij kunnen er hier niet lang bij stilstaan, doch verwijzen hiervoor naar het verslag. (iOlDSCIIE COURANT. kVERTENTlEPRIJSt Uit Gouda en omstreken behoorenda tot den bezorgfcring»» regels ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en der» besorgkruur; - 1*55, elke regel meer ƒ0.30. Advertentiën In het Zaterdagnununer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs jREN MKDBDBBUHÖRN, w elke Wlfd fMa 0|| de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot teer gereducaae» den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door twsechenkotnrt van soiled* boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn Ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. -en, Aan drie vo« - - - departement redmrn ra ra ns„dIin en Nadat goedgekeurd waren de Justkiebegroo- ting en twee wetjes betreffende de koopmans- boekhouding én de makelaardij, is er meer dan r Ven dag verknoeid aan de interpellatie van den heer Wijnkoop over de dienst- en rusttijden van bet spoorwegpersoneel en de voorgenomen wij- riging daarvan, benevens over de rechtspositie tan dat personeel. De interpellant heeft een toelichting van 2H pur gegeven. Wij moesten hierbij denken aan I 'den heer Schaper, die onlangs den voorzitter I Verweet, dat de communistische leider altijd bij f mr. Kooien iets vóór heeft. Immers, met volle erkenning van het feit, dat er reden is om de Regeering eenige vragen te stellen over voor* I genomen wijzigingen in de positie van 'tspoor- I Wegpersoneel, is het toch een ongerijmdheid, dat de interpellant vóór het antwoord der Re- I Jeering te kennen, eenige uren aan het woord b. Dat een interpellant meer tijd toegemeten f krijgt dan de andere leden, die zich in I het debat mengen, is billijk, doch be- hoeft niet te ontaarden in een onbeperkt praat- g lecht, voor wie zich als interpellant opwerpt. Bij interpellaties over de positie van groote Ljffoepen wordt licht de onderstelling geopperd, 't sommige partijen meer te doen is om btplrn van, dan aan de volksdeelen, wier be- I tengen in het geding zijn. Men komt hier alras 1/^p een terrein waar iedere bewijsvoering uit- E besloten is en de insinuatie dus het vrije veld I geeft. Wij voor ons gaan immer er van uit, dat zaak om de zaak politieke winst of Uit 0118 Parlement. TWEEDE KAMER. Justitie. Spoorwegpersoneel. De Minister van Justitie heeft zich door zijn jngst voor de kleinzielige anti-revolutionaire broeders een échec op den hals gehaald. Niet tegenstaande Z. Bxc. zich in alle bochten heeft gewrongen om de motie als een onmogelijkheid voor te stellen en niettegenstaande de uitdruk kelijke verzekering van mr. Heemskerk dat de motie onuitvoerbaar zou zijn en hij dan ook niet voornemens is bij aanneming der motie- Kleerekoper deze uit te voeren niettegen staande alle moeite, die de Minister zich gege ten heeft om de vrouw buiten de rechterlijke colleges te houden, heeft de Tweede Kamer zich Vóór de toelating der vrouw tot het rechterlijk $mbt uitgesproken. De 41 voorstemmers waren de geheele linker zijde (behalve de plattelander Braat) versterkt door de rechtsche leden van de Laar )christelijk- sociaal), Snoeok Henkemans (chr.-hist. en de Jatholieken Haazevoet, Bulten, Van Schalk, Kuiper en Suring. De Minister van Justitie zal de motie naast pich neerleggen. Daar zal wel niet veel aan te noen zijn. Alleen zou de heer Kleerekoper of •en ander een initiatief-voorstel kunnen indienen tl blijft het zeer waarschijnlijk, dat de Eerste Kamer dan weer het struikelblok zou worden tasschen de Tweede Kamer en het Staatsblad. Intusschen verheugen wij er ons over, dat ook ter Rechterzijde sympathie begint te komen Voor de ontgrendeling van de deur voor de vrouw. De kiezers en kiezeressen kunnen de Re geering dezen zomer een nuttige les geven I ^Ik heb een weinig gespaard van mijn huis-- houdgeld. Sta Je dat heusch toe Ik geloof, dat het mij helpen zal vooral als hij als je het hem niet vertelt of wier ook,” zeide Jeanie. „Mijn lieve, hij is de laatste, wien ik het zou vertellen I" „En kan ik Weggaan en hem verlaten, zonder iets te zeggen F „Ik zou niet veel zeggen. Laat een brief voor hem achter, waarin je hem meldt, dat hij zich niet ongerust behoeft te maken, en ik zal wel, zoo noodig, een oogje op hem houden, lieve," zeide Margaret rustig. „Het is een krachtige maatregel, dat geef ik toe, maar de omstandig heden vereischen dien. Je moet weggaan. God geve, dat dit het noodige zal uitwerken." Reeds was Margaret's geest druk bezig met een duizendtal plannen, waarvan zij geen wil de mededeelen aan de vrouw, in wier belang zij gemaakt werden. Zij was zich bewust, en het toonde, dat zij een goede opmerkingsgave be zat dat, wat Jeanie het eerst noodig had, verandering was en afwisseling in de dagelijk- sche sleurmaar vooral, gedurende een tijd een scheiding van Heriot Want naast hem, had zij haar gevoel voor de toekomst verloren en was in een zeer gevaarlijken geestestoestand. Margaret was vlug in het opmerken en hande len beide en toen Jeanie ongeveer twintig mi nuten later opstond, om weg te gaan, was het plan klaar, en den dag en het uur van hun ver trek naar Digswell bepaald. Buiten op de kiezelsteenen, onder de knoppen- 2_ J van de klimroos, die spoedig het leelijke, maar nuttige glazen portiek zou ver mogen, trachtte Jeanie haar dank uit te spre ken. „Geen woord!" zeide Margaret ernstig «n stieng. ^Gesn enkel bloedig woord, zooals mijn OVERZICHT oDe kwestie der presidentsverkiezing In bij iedere bespreking in het Parlement van Duitschland is plotseling weer actueel gewor- ”^r fifeen hulp te geven, en wat ik eigenlijk te*am vragen, was ja raad, wat ik doen kon,” pride Jeanie, worstelend om haar zelfbeheer» •wiing te bewaren. JJaar zal later nog wel tijd genoeg voor zijn. hent nu in geen geschikten toestand, om •te te doen. Wat jij en - Föodig hebt, is wat verandering. Ik heb een Fffevinl?- Ik heb die gekregen, terwijl je aan spreken waart. Je neemt ze mede naar da Bungalow te Digswell, voor een week of twee misschien kom ik daar ook. els Jij er hent en eens, hoe je het maakt. Niemand anders be- I falve jij en ik, zal weten, waar je bent Ik zal zelfs Peter niet zeggen." I Een glimp van hoop en verwachting kwam in i Pennies doffe oogen. Bén Jng Uritmnl. Mngant Bdn riek, «Mn LH alleen was, «n te prinem otw dit rartwal teleurstel Unft en mritMed begrijpen n> ei lander en dat waa, dat Jeraj. Heriot haar ara F"tr niet gmragd had. ZIJ had rirahts do M«an f-teld ot, war feiten not haar aduMn in rijn haar womanwi kaawan gagMan. Dat allee had Margaret Twrwondard, MM tot Uur mMm MiMbt giawuf, dM ot’s oogen kwam. Er was geen tijd, om ze aan elkaar voor te stellen en dat was voorzeker ook niet noodig. Elsas glimlach was verlegen en toch leven dig, toen zij Brittniknia’s kleed zag. „Wat is dat Een maskerade En mag ik binnenkomen I „Misschien wel ert misschien niet," antwoord de Margaret droogjes. „En u kunt binnenko men, daar ik zie, dat u van zoo ver gekomen bent. Maar ik heb geen oogenblik nnt, arme viouw, die ik ben,]die tracht een eerlijk stuk brood te verdienen.’] Juffrouw Marsdendie gewend was aan de gewohe botheid van woorden en gedrag ven me vrouw Bain, bemerkte niets bijzonder terugstoo- tends in deze begroeting. „Het spijt mij, dat ik zoo stoor. Het ie niet bijzonder kunstzinnig, Brittannia. Maar ik hadl niet veel keus. Ik ga aanstaanden Vrijdag onder I ki achtig instrument in het leven wordt g oeM pen, dat elke poging om een aanval te anders nemen zal ontmoedigen en het recht verzekert, Het blad herinnert er aan, dat Frankrijk aedert 1019 er op heeft aangedronen, dat de Volken, bond wordt uitgerust met een militaire organh satie, die steeds gereed zou zijn om in te grijv pen. Dit denkbeeld, dat verworpen ia, moet thans weer worden opgevat, indien men een begin wil maken met de ontwapening. Het is noodza« kelijk, dat men tot overeenstemming komt, opdat de bond de beschikking krijgt ovw een fedes rale troepenmacht. De Volkenbond. B e r 1 ij n, 2 4 F e b r. (N. A. T. Draadloos), Gisteren is *e Londen bijeengekomen de finan cieel» commissie van den Volkenbond. Tot voor zitter werd gekozen de Zweedscho gedelegeerd* Wallenberg. Do commissie zal vandaag d* kwestie van het crediet aan Oostenrijk onder zoeken, DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. De leveringen in naturk B e r 1 ij n2 4 F e b r. (N. T A.) De commissi* voor buitenlandsche aangelegenheden heeft heden do organisatie van de leveringen in itatura besproken, die in den loop van het jaar dooft Duitschland ten gunste van de geallieerden moe* ten worden verricht en waarvan de nauwkeurig* vaststelling nog door een overeenkomst met d* geallieerden moet plaats hebben. De onder* staatssecretaris van de ministeries van buiten landsche zaken en herstel brachten rapport uit over de kwestie Berlijn, 24 Pebr. (W.-B.) In de bijeen komst van de commissie voor do buitenlandach* aangelegenheden ter bespreking van de organs satie der leveringen in ratura hebben nog d< afgevaardigden Klöckner (Centrum), dr Heir* (Beiersche Volkspartij) en Müller-F ranken (t»oc.« dem.) gesproken Aan het einde der zitting gal de voorzitter, dr. Stresemann, een overzicht wei de resultaten der vertrouwelijke besprekingen, DE DUITSCHE SPOORWEGMANNEN. BerUJn^ 2 4 Febr. (W. B.) Naar van be voegde zijde wordt gemeld, is het bericht in d* bladen, volgens hetwelk de rykskanselier giste ren de vertegenwoordigers vnn de Reichsgewerk* schaft Deutscher Eisenbahnbeamter und An< wftrter persoonlijk ontvangen zou hebben, niet juist. De commissie is door een ambtenaar va« de rijkskanselarij ontvangen, aan wieq zij haaf wenschen heeft meegedeeld. TELEGRAMMEN. DE CONFERENTIE TE GENUA. Het onderlioud tusschen Lloyd George en Poincaré. Londen, 24 Febr. (R.) Lloyd George is vanochtend uit Londen vertrokken om te Boulogne ie ontmoeten. Hij denkt avond naar E igeland terüg te keeren. Londen, 4 Febr. (N. T. A. Draadloos), 'aanstaande ambtenaren van het in handel, het ministerie van fi- ministerie van buitenlandsche za ken is opgedragen Engeland te vertegenwoordi gen op de te Londen te houden conferentie van experts, die ter voorbereiding van de conferen- te van Genua zal dienen. P a r (j s2 4| F e b r. (Havas). Naar aanleiding van het gerucht, dat Lloyd George op de con ferentie van Gdnua de kwestie der ontwapening te land te berdé zou brengen of doen brengen, merkt de Tempi» op, dat onderscheid moet wor den gemaakt tusschen twee soorten van legers, n.l. die, welke [het grondgebied der Buropee- sche staten besbhermen en die, welke dienen voor het bezet houden van hun overzeesche be zittingen. Voor de overzeesche legers bepleit het bind een classificatie, analoog aan die, welke bij art. 22 van het Istatuut van den Volkenbond is ingesteld voor de mandaten. Enkele bezittingen moeten in verband met hun geografische ligging aan dezelfde militaire regelen worden onderwor pen als het gebied in Europa. Voor andere be zittingen, zooals |die in Afrika, zal het wensche- lijk zijn er een voldoende militaire macht te handhaven. Anderzijds streeft in sommige over zeesche landen de bevolking naar autonomie, of is daar het stelsel van zelfregeering ingevoerd. ’-„MS, die dienen voor de iet gebied der staten in Euro- tmps, dat op gevaar af, dat zeil naar Amerika en daar ik morgen naar De vonshire ga, om de overblijvenden van mijn familie goedendag te zeggen, had ik alleen nog maar dezen namiddig over om een vaarwel aan de Beild te gaan brengen." Margaret Bain's gelaatsuitdrukking werd on getwijfeld vriendelijker bij deze onverwacht* mededeeling. Als Elsa Marstien uit Londen was, met d* geheele breedte van den Atlantlschen Oceaan wacht en had haar hand, keurig gehandochoend veilig tusschen hen, zou het vraagstuk van He- riot’s leven gemakkelijker op te lossen zijn. Zij mocht Elsa wei, ja er was zelfs in de groot* vroolijke levensopvatting van deze iets dat haan koel en er was nauwelijks bijzonder aantrok en ook ontwapende. Zij sprak haar ook geheel vrij van eeniga begeerte om kwaad te doen of om het hart eener vrouw al* zij, te verwonden, Zij was slechts een deel van de verlokking van Londen, die te veel onstand vastige zielen te gronde had gericht. Dus, nadat Jeannl* Heriot veilig was wegg*“ gaan, kwam haar bedaardheid terug, toen z!) juffrouw Marsden binnenliet in het atelier ent versche thee begon te zetten, terwijl zij all* bijzonderheden wilde vreten omtrent dat, wal tij de Amerikaansche onderneming noemde. Het was spoedig uitgelegd en scheen Margat ret buitengewoon te voldoen, en ook als zeel natuurlijk toe. Ja, als zij dieper in de zaak door drong, zou zij misschien erkend hebben, dat hej een bijzondere tusschenkomst der Voorzienig^ heid was, opdat de Horiots nog een kan* mm* den krijgen. - geen overeenstemming wor- heeft de rijksdag volgens de recht den dag der verkiezing vast Belangrijke r echter dan de datum der verkie- kivestie der candidntuur. Aangezien betrekkelijk korten tijd rekening fehouden met de presidentsverkie- le rijksdagpartijen dus zeer spo-e- _f een candidatuur mogelijk is. den, doordat Woensdag in den rijksdag zoowel door den Duitsch-natlènalen afgevaardigde Hergt als door den D. V. F.-er dr. Kahl het vraagstuk bij de begrooting van den rijkspresi- dent is opgeworpen. Beide heeren stelden de vraag, wanneer tot de nieuwe verkiezingen zou worden overgegaan en vooral trok de aandacht de passage uit de rede van dr. Hergt, dat ook de schijn moest worden vermeden, dat t» dezer zake de rech ten van 't volk geweld werden aangedaanhet democratische beginsel eischte z. i. dat nieuwe verkiezingen plaats hadden. In verband met vorenbedoelde uitlatingen bij de tweede beraad slaging over het Duitsche begrootingsplan voor» 1912, heeft het zin er inn^reA, dn I reeds ongeveer anderhalf jaar geleden door den tegenwoordigen president der Duitsche repu bliek, Ebert, aan den Xoenmaligen rijkskanse- lier (Fehrenbach) een brief is geschreven, waar in hij den wensch te kannen gaf, dat zoo spoe dig moge lijk de termijn zou worden vastgesteld voor nieuwe presidentsverkiezingen. Volgens de nieuwe Duitsche grondwet moet de presi dent worden gekozen door het volk in zijn ge heel, waaruit volgde, dat de verkiezing van den rijkspresident niet eerder kon plaats hebben dan nadat de grenzen van 't rijk definitief waren vastgesteld. Dit is, «ooals men weet, op 't oogenblik nog niet het gevaleen officieele inlijving van het Duitsche gedeelte van Opper- Silezië, al staat zij vrijwel voor de deur, is nog geen feit gewordende grenzen tusschen het Poolsche en Duitsche Opper-Sileziö zijn nog niet voorgoed vastgesteld, zoodat nog onzeker heid bestaat over 't staatsburgerschap van som mige personen. Zoodra dus de buitenlandsche bezettingstroepen Duitsch-Qpper-Silezië hebben verlaten en dit overgerj^agen is aan 't Duitsche beheer, kan aan het f|i de grondwet, vervatte De verkiezing van herkiezing vnn Ebert is ook mogelijk) wera *Us een paar Jaren uit» ge*teid oin hovemtermelde dus sprake van een noodgedwongen z.g. provi- sorium, waarmee men algemeen instemde en dat ook de goedkeuring wegdroeg der rechtsche partijen. Dezen beginnen echter nu, zooals men uit het bovenstaande ziet, ongeduldig te wor den, al is ook door de vertegenwoordigers der Duitsch-nationalen en der Duitsche Volks-Partij erkend, dat het ontbreken van een definitieve beslissing omtrent de plebiscietgebieden de be vestiging van Ebert in zijn ambt noodzakelijk heeft gemaakt Rijkskanselier dr. Wirth heeft Woensdag ter stond bij de begrooting van den rijkskanselie’- gereageerd op de verklaringen van Hergt en dr. Kahl en bij deze gelegenheid verklaard, dat de regeering, dadelijk nadat het Opper-Silezi- sche vraagstuk tot een oplossing zou zijn ge komen beraadslagingen met de leiders der par tijen zou openen omtrent den termijn, die hot meest geschikt zou zijn voor de verkiezingen. En om goed te doen uitkomen,, dat 't „provisorium" niet moedwilligdoor de regeering was vei- lengd, wees de rijkskanselier er met nadruk - op, dot de verkiezing na het regelen der Oppei- Siiezische kwestie ook door de regeering werd beschouwd als een kwestie van dringende nood zakelijkheid. Overigens heeft de wet nopens de veikiezing van den rijkspresident, die dateert Van -t mei net - veikiezing toegekend aan den rijksdag. In be- men slechts zal geraken tot een facultatieve ont- dcelde wet staat toch letterlijk: worden reeds namen genoemd, aanhangers -- naar het heet zal worden aan bevolen, terwijl Hergt’* partijgenooten naar ,^.'.v..3t ook met een eigen candidaat zouden Wat betreft de legei 8 w„ bescherming vnn U van 4 Mei 1920, het vaststellen van den dag der PBr schrijft de 1 wapening, het v< Alex tegen zijn] zusters zegt, als zij om heerschappij twisten. Het is niets niets, mijn waarde! Je stooft in het huis en houdt het waim.voor ons, en je kinderen zullen de echte zee zien en ik kok je opzoeken, maar Ik zal er voor zorg geval tot de g| Terwijl ze het htek i tlek opende, had een wacht en had haar) ha in grijs peau de suède, opgeheven om aan de Tint Ia «vaWat. ramAira V.Aa An kaar een heerlijken geur, H t in haar oogen. met u, juffrouw Marsden?" zeide zij onvriende ijk en zij zag den verschrik ten en licht gejaagden blik, die in Jeanie Heri- toen deze zich wegspoedde. Den Wahltag bestimmt der Reichstag. Es musz eirj Sonntag oder öffentlicher Ruhetag sein. M. a. w.wanneer de rijkskanselier zich in onverhoopt dan 1 verbinding stelt met de partijleiders en er kan den bereikt, grondwet het te stellen. Belar.grijl zing is de 1 vo!g*r.s de Verklaringen van den rijkskanselier dus binnen j - kan worden gel zing, zullen ie rljksdagpartijen dus zeer s| dig met ell aar moeten beraadslagen, of gemeenschap lelijke die bij voo) baat een groote meerdeiheid der kiezers op zich zou vereenigen. Wie candidaat zuilen worden gesteld, valt voorloopig nog niet •e zeggen, a worden reeds namen genoemd, zooals admiraal Scheer, dia door dr. Kahl's

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1