NILLMIJ van 1859 Slavenburg Do's Bank y\RCENW i Doelenstraat 12 Gouda f X MAART Kracht door Openbaarheid. ZE ZIJH ZOO MALSCH ALS B0TE8, k DRUKKERH A. BRINKMAN S ZilON GOUDA BESCHERMT DE 006EN 6 PHOTCKAARTEH vanaf f I. Fotografisch Aidlrr ACCOUNTANTSKANTOOR H. SPARRIUS. Behandeling van alle Bankzaken 5 "I. SCHULDBRIEVEN a 100 Kïêüw 0 s 0 s 0 c a 0 o K 0 Gebruikt ste.ds DORLAS Koffie-Thee-Tabak. Het beste voor den prijs. - Stoomwasschorij „DE GROOTE ZWAAN” ■Mt bare aWeelln. CHEW1MHE WASSCUERU. BOSKOOP. T. Anders, fte/t/tner VAN HOORN en OEM.f Het Verjon feuill STENO. HPiH. 3.-,., STENO-DACTYLO PONISCHOOlJ Stoomwasscherij en Bleekerij 14860 Vraagt ons Jaarverslag M HUBS Wtrssiml MIM. UIUI INTWBPfN EH CLICHE S UW TEEKENIH6 IE PM bpo^; ZIJ, DIE GAAN TROUWEN, DOEN HUN VOORDEEL PHILIPSEN& VAN BUSSEN EN VOORKOMT HINDERLIJKE SCHADUWEN INTERESSANT': DEMONSTRATIE DE NIEUWSTE w Handelsgobouw Kamers 5 en 6, Iel. nes. 383-388, Vlnrdingit CDNTRöLE IHRICHIING - ADVIEZEN - BELASTINGZAKEI REGELMATIGE BI1H0UDING Hl KLEINE BOEKHOUDINGEN ALLE OVEHIGE ACCOUNTANTSWERKZAAMHEDEN 6S JJERGAMBACI KERK a. d. L BLEEKERSSINGEL 65 6B T. DEKKER -- GROENEWEG 77 Complete meubileerlng, Bedden en matrassen enz. Advertentiën en Abonne menten voor de Goudsche Courant worden hier aan genomen door D. SPAARMAN BOSKOOP TELEFOON 540 fii/versum w Alvorens min een rijwiel aanschift winde men zich nnrit tot „DE STER” WOUTERLOOD, LEIDEN. BUITEN f- ALS GIJ WORTELBOER’S KRUIDEN of één a twee WORTELHERS PILEER WIST GIJ E. DE GROOT „HET WAPEH V*H AMSHRDLM". Angabonbons. Aranumtïhlet. LIanatablelten. 80 701 40 Dit blad vei 733 80 (LEVENSVERZEKERING) 692 24 n I GEEN KOERSVERLIES 4 694 28 EERST EENS PRIJS TE VRGEN BIJ l| ABONNEMEI per kwartaal ƒ2 Franco per poet Abonnementen Mi ons* agenten Onze bureaux Redactie TsL 84 FABRIKAAT VAN C UIJ K s 0 0 0 3 0 0 9 or D- JAARBEUr. 3 l.-l'ONZE STANDS 2, 4, 6 hoofdqeb yj:i (parterre) y I^^DEVENTER^ philips Lamp FIRMA V 1.1. ZAHFN O.-hin. Lid A'ed. Insi. van Accountants. GEVESTIGD TE SCHIEDAM. H4\TOREV| <»t Schiedam - Rotterdam - Den Haag Leiden, Gouda en Oud-Beijerland. RELIEF Relief-Sigaren PUNTLOOS Jk MELKGLAS A DE HANDELS- EN LANDBOUWBANK GEEFT UIT in coupures van f 1000.—t500.— en 1350.— dit «i I jut sluit «ttiu luiittittMi tul 3 iiiriii ipii||ii| TEGEN DENZELFDEN KOERS SPECIAAL INGERICHr VOOR DRUKKEN EN BEZORGEN VAN MAAND. EN WEEKBLADEN - BESTEKKEN - ENZ. Wordt U niet naar genoegen bediend bij Uwe tegenwoordige waeaoherij ot strljkinriehting, «end ons dan een» een proetwasch. ot laat ons Cw lljn- goed een» behandelen* kan dan self oordeelen. 782 20 TEVENS REPARATIE-INRICHTING HET AANGEWEZEN ADRES VOOR VEREENIGINGEN VOOR REGLEMENTEN, STATUTEN, JAARVERSLAGEN, CONVOCATIES, PROGRAMMA’S PRIJSVRAAG „FRECO”. Prijzen f 250.— f IOJ.— f 50 f 25.— Twee van f 10.— Vijf van f 5.— Twaalf van f 2 50. Zenrl Uw gedichtjes voor 28 Februari In aar afd Reclame Pharm. Fabr. „Freco” te Breda, leder gedichtje van ten hoogste 6 regels. Teefcenlngen voorzien van ons handelsmerk „Freco”. De prijsvraag geldt uitsluitend voor de Freco’s Zenuwtabl. Freco’s Maagtah. Fre- co’s Koortstabl. Freco’s Hoofdpljntabl. Freco’s Zenuwhoofdpljnpoeders. Freoo’s Kiespijnwatjes. Alle deze zijn verkrijgbaar bij Drogist en Apotheek. 09g 40 FIRMA WED. P. UI TEN DA AL, Bezem- en Borstelfabrikant Kuiperstraat 39 m Klelwegstraat 15, Gouda. TE LEF. 631. TBLEF. 548. OVKRZ Frankrijk imperialist ir veeltijds allen schijn te dezen aanzien worde' edrew gericht van Dirftsch tokte en zelf», niet zeld< Fngebche b.v. en Amer Vrienden van Frankrijk 1 stelligheid de gezindhi wordt te koesteren Frai bewapening achten zij g Franeche republiek noot dot zij duchten, dat Fra geraken tusschen een ma Doitechland, dat met groot» bevolking te et venop kan komen en als< kunnen vormen voor Fra teitskwestie de gebo dig een der meest b is. De meeste Pransche 1 pok bij voortduring van land lóó vredelievend is ier terdege-gewapend en verband o.m. met een D ijjkheid en den verontrust Uitgang. Hwt is moeilijk voor n motieven te erkennen als nen van Frankrijk menij dit niet gelooven en stee ktoelen en banken, da machtshonger wordt be? rijn toevlucht neemt tot torisme, dat in omvang Ben vroegeren vijand fel Duitsche militarisme freest men van Duits» Frankrijk geen genoeger toonnen Elzas-Lothariijg kanden gaarfte uftstrekt t krees wordt duidelijk geil licht van den drnadloc Min den volgenden inhou De DeutscheAl een brief uit het 1 ceerd, volgens hetwe paltz toebereidseler Fransche mobilisatie in verband gebracht ven van Frankrijk on gen, teneinde te kunt gen Dtrifschland op Nu wij inmiddels bedo Mche Allgemeina Zeitur leeft het zin den bewust ►eer te geven om kennis lens, die sommige Dui' kerkelijk, hetzij in ov Wolven en beren op den In den brief, getiteld V ij n 1 a n d wordt eras koorjaar van 1921 voor Aensche ultimatum de Fr Fjlnland verstrekkende webben getroffen om het tukken. Het monsteren vt wen vracht- en personena' rto van fabrieken, die ge gervaardigen van oorlof Fu®l uit van de mobilisat: F*1’ in ’t Rijnland. Het c 655 186 Het eerste en laatsl Peischt wordt is waarheid bevrediót dis meest erdisHeke ei\schen \Oms/erdam Utrecht'* Z4v7/^ei*-eg Choontrurt St&tionspfoin SE Door elnen fabrikaat lags prijzen, 3 jaar S2 L. garantli on nikt gewenccbta ultvo.rlng. (-f-1 693 30 AANBBVBIiEND S- Handel lat Speuuen, Zeemleer, Dweilen, Mattenkloppers, Plumeaux. Vaat- en Kop jes kwasten, Wit- en Verfkwasten* Pot-en Sauslepels, Poederzeef jesBezem- on Raagbolstokken, enz. ens. EN GROS. EN DETAIL.' fj. het Engel .Mevr, J. p. WESSELIN door DAVID L 35 f Jk tvdjfel nfet, of u 2u| F'Jgen, en misschien bren FWgeiUJOt in je ffevolg j of een varkensvorst f® >oenen voortbrengt. Da ^Èi’n .^en boekenmolen t £lsa lachte. *.O, ik ben goed verzoen F oon ik er niets op tege F ontmoeten en ze eens P«1 gelukkig jachtterrei F® hen te krijgen, zou i L," e Struiken. Mannen E’ me™w Bata. Anders Wirawd eljn.” ”°P mijn woord, jk hen E ^OTe“' verstor P “fste mannen breken Er??—pr»"rrin8' in onr Imgend, om een op *»°«d te geven, U bent hier Z. Lr:a“ "'f "«ar Digswell r 7 gMn woor<1 °v< i> oeheurd, toen il virzakirdan da ga.t.n aai dir>rheugdtgattvroaw,dli I ten slotte haar keukenge- helm nrUigevende,bekende I dat z|| haar overheerlUke I warteltles. dop- erwtlee anz. uitsluitend B nam ran de bekende fabriek IS U OOK REEDS VERBRUIKER? 2. per maand. ongesteld zijt neem dan 's morgens, ’s middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde,, geneeskrach tige El Gil ZIJT SPOEDIG WEER 6ENEZEN. Betere en goedkoopere huis middelen bestaan er niet. Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zij zul len ook TT helpen. Do Wortel- boer’s Kruiden en Wortel- boer’s Pillen verdrijven, gal, slijm, koortsigheid maag- en hoofdpijn, wekken de eetlust op, bevorderen de spijsverfee- ring, regelen den stoelgang, zuiveren het bloed, maag en ingewanden enz. Wortelboer’s Kruiden 60 cent per pakje, Wortelboer'd Pillen 60 cent per doos, drie doozen 1.70. Overal verkrijgbaar of direct aan JACOBA MARIA WOR- TELBOERkj te Otide-Pekela. Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag 698 36 «Int de meeste luenschen uit Gouds en Omstreken zich Dinsdags en Zaterdags aan het station te Gouda verdringen om naar ROTTERDAM te gaan naar de DAMES MODEZAAK VAN SCHIETBAANSTRAAT IS - ROTTERDAM hooi* Ma.tela, Mantelcostuum., Zijdaa atoffen, Japonnen, Blouaaa an Bontstellen tegen ONDENKBAAR LAGE PRIJZEN verkrijgbaar zijn. 700 40 door hare kantoren te OORINCHEM, GOTTDA, GRONINGEN, DORDRECHT, SCHOONHOVEN, SCHILD WOLDE, ZWIJNDRECHT, LEERDAM, GROOTEGAST, UITHUIZEN en ASSEN. 696 50 S' aanvang nieuw, our.u.sen. Boekhouden, Talen, etc. Coplëerinrlchting. Vertaalbureau. Turfmarkt 69 GOUDA. 50 73t^31 Speciaal ingericht voor het als nieuw opmaken van Boorden, Overhemden, Manchetten en Fronts. Verkrijgbaar bijt 8. il. VAM LOOM v/h. Bolt «fc Co. 689

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 5