s Bank udat jSunlight^p garen ■AN BOSSEN JOKE. JMRRIUS. Het Verloren Tehuis tfïÊÜWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ERGAMBAOHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- enz. 14866 Maandag 27 Februari 1922. 60* Jaargang ikanl Gouda. etail; EG 77 BUITENLAND. nschift ES FEUILLETON. (W«dt wrrolrt SELASTIIIfiZAWI OtIHNDIKEI AMHEDE* ’RIJZEN EDAM. HTING 188, llnrJingft i, 3 iaar og. LK a. d. U„ OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen i g> Ingezonden Mededeellngen. 22 millioen pond besnoeid. Deze raming is thans die Frankrijk 692 24 Delxvfe'sZeflS^y.Maordingcn 752 27 dn het genie GOETHE. dat was heid was. HOOFDSTUK XL OORDEEL M BIJ TTERDAM Zijdee a en Kop- >t- ca 700 40 6»1 en Haag tljerland. mkzaken» nz. ÏEFT DIT: ion; >n t 350.- 101 ipii||ii| 1OERS vriendelijkheid haar terug zoo dikwijls het gevolg zijn JRDRECHT. TNDRECHT, .n ASSEN. 7 na den vrede heeft gesloten, nocR de rechten der geallieerden op de schadeloosstel* ling worden aangetast. Eerlang zullen deskundig gen te Londen vergaderen om de economische e» technische vraagstukken na te gaan en zal nart de Italiaansche regeering verzocht worden, tegen 10 April de conferentie van Genua bijeen te roe* pen. Lloyd George en Poincaré kwamen omtrcntj alle punten, welke zij behandelden vriendschap^ pelijk tot overeenstemming en beiden namen van hun onderhoud de zekerheid mede, dat d< entente tusschen Engeland en Frankrijk betref* fende alle internationale kwesties weldra de - meest vruchtbare resultaten zal kunnen afwer* pen. Inzonderheid kregen zij de zekerheid, dnt geen enkele moeilijkheid van politieken aard bek den geallieerden naties zal verhinderen in vok komen wederzijdsch vertrouwen tot hat econo* misch herstel van Europa en de consolidatie van den vrede samen te werken. van de ram- van ge beide premiers zich bezig met de conferentie ven Genua. Zij kwamen tot volledige stemming omtrent de politieke waarboi moeten worden gesteld, opdat noch de tieven van den Volkenbond, noch de vei SN» ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en 1—5 regels 1.30, elke tegel meer 0.25. 15 regels 1.55, elke regel meer bijslag op den prijs. Lfefdadigheldt Omstreken Ion te Gouda aan naar Verplaatsing der Conferentie5! Berlijn, 25 Fehr. (N. T. A. Draadloos». Volgens den Parijschen correspondent van de Times bespreekt men in diplomatieke kringen aldaar de mogelijkheid, dat de conferentie vaP Genua te Florence zal plaats hebben, daar d» Fransche regeering van moaning zou zijn, dat het sterke communistische clement te Genua hel houden vim de conferentie in deze stad niet wenschelijk maakt. ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poet per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan on» Bureau: MARKT 31, GOUDA» bij onze agenten en loopers, den boekhandel en da postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur.) Administratie TeL Int. 82) Bedactia TeL 545. Uit het Engelsch door 'Mevr, J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door I>AVID LYALE. fiOUDSCHE COURANT. Een kort uitstel overwegen Berlijn, 2 5 Febr. (W. B.) De Itnliaansch* geznnt heeft aan het Duitsche ministerie van bui* tenlandsche zaken een nota doen toekomen, waarin hij mededeelt, dat de Italiaansche regee* t een kort uitstel der con* ferentie van Genua en zich met de geallieerd** 't gesteld om it overeenstemming met haar den nieuwen datun vast te stellen, die ann dc Duitsche regeering zal worden medegedeeld. i omstreken (behoorenda tot den bezorgkring) ƒ0.25. Van buiten Gouda en den besnrgkring: ƒ0.30, Advertentiön in het*Zaterdagnunun<*r 20 -jslag op den pry's. Lfefdadigheids-advertentiön de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden den prijs, Groota letters en randen w Advert» delaren, aan het --g.-J—--- sprek over de Heriots wilde voortzetten, maar zij was eveneens vastbesloten, er niet op door te gaan. Ofschoon hair woordenstroom ge-Ferguson, die in het huis van zijn aanstaan-1 gcccpv TOV. TO.. woonlijk onophoudelijk vloeide, hielden haar 1 den schoonvader had moeten eten, maar in de l Uncock ontmoet varkensprins of een konerkoning. Daarvoor zijn aangeboren verstand en haar ernstige oprecht- buurt van Oaklev Square opgehouden was door mededeellngen b(j contract tot zeer gendureen- --./orden berekend naar plaatsruimte. tentiën kunnen worden ingezonden door tusuchenkomst van soiled* boekhao- Advertentiebureaux en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing Bureau zün ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Het eerste en laatste wat van JWischt wordt is waarheidsliefde. Evêntens wordt gewaagd van een verscherping vant de toch reeds vergaande spionnageverorr’e- ning der intergeallieerde Rijnlandoommissie. De brief eindigt: Het kan zijn, dat wij hier in 't Rijnland de ingen te donker zien, maar we zien ze al te duidelijk en zien bovenal te duidelijk de uitBrlijke overeenkomst van al deze voorbe reidselen met die voor den opmarsch der Franschen en Belgen naar Dusseldorp en Duisburg, die ten slotte ook naar *t Rijn gebied- moet leidem En hier in £'’-2, schijnt het, 'alsofFrankrijk er slechts op wacht zijn „vrijheid" om te beslissen” te verkrijgen om daarna, geheel tegen 't ver drag van Versailles in en alle overeenkom sten met zijn geallieerden ten spijt en, al leen luisterend naar 't advies zijner gene raals, de denkwijze van Foch volgend, een politiek van de daad te kunnen voeren. een van die dikwijls voorkomende gebeurtenis* sen in zijn praktijk, was zich bewust van een groote verlichting, toen hij zijn hub om tien minuten voor tien betrad en toen tot do con* clusie kwam, dat hij niet meer te Bayswatet verwacht kon worden. Hij schelde echter per telefoon op en legd< uit, dnt hij eerst nu was thuisgekomen en dn' het niet goed voor hem was, zoo ver van huil te reizen voor den morgen. Toen trad hij zij* eetkamer binnen, om datgene te eten, wnt zijn huishoudster hem in zoo korten tijd had kun* nen klaarzetten. Toen hij in een leuningstoel ging zitten, zag hij er oud en zeer vermoeid uit, de lijnen waren scherp geteekend op zijn gelaat, het hnar bij zijn slapen liet in het heldere licht der lamp» die boven de tafel hing, veel grijze lokken zien. Het kon zijn, dat hij meer vermoeid was dai» gewoonlijk, maar hij zag er voorzeker minde: gelukkig en minder op zijn gemak uit dan een paar weken geleden, voor hij zich met nieuw« schakels aan nieuwe .verplichtingen gebonden ‘had, die hem geen ware geestdrift gaven, om ze te veraangenamen. Ferguson vond reeds dal die verplichtingen veeleischend waren. Het huishouden te Bayswater, van Barclay Speed tot alle anderen, was nu verbazend be* langste! lend naar en zeer druk bezig met zij* particuliere zaken. Hij wilde zelf zijn tijd be pa* len, om die zaken op zijn eigen manier te be* handelen; en daar hij zoo lang vrij was geweest als een vogel in de lucht, vond hijhun bemoei zucht, hun aanhoudend vragen en veronderstel* len buitengewoon lastig. TELEGRAMMEN. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. Washington, 26 Febr. (R.). Omtrent het vieimogendhf’denverdrag, betreffende de Stille Zuidzee, alsmede omtrent de daarbij be- hoorende supplementen inzake de beperking der bewapening ter zee en inzake de duikbooten is, naar bericht wordt, een gunstig rapport uitge bracht door de commissie voor buitenlandscho zaken uit den Senaat. De bezuiniging op dc Engcïsche vlootuitgnven. Londen, 25 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Lewfield). De secretaris Van de admiraliteit bericht, dat tengevolge van de te Washington gesloten overeenkomst nopens de bewapeningen en in verband met de samenwerking met de Ged- des-oemimmissie cn de speciale commissie uit het kabinet, belangrijke besparingen in de uit gaven zijn verkregen; zoo wordt de marinebe- grooting voor 1922/23 verminderd tot beneden 61 millioen pond. In totaal is de raming met 't voorjaar van 1921, ook thans weer van de kreits-gedelegeerden wordt verlangd, dat die fa- 1 brieken op de lijst worden geplaatst, welke mogelijk voor oorlogsgebruik kunnen worden verbouwd. Ook worden inlichtingen gevraagd omtrent de trams en lokaaltreintjes, waaruit duidelijk zou moeten blijken, dat hiernaar een onderzoek wordt ingesteld om na te gaan, op en op welke wijze deze verkeersmiddelen kun nen worden gebruikt in geval van een plotse linge mobilisatie. Hierbij kwam nog, dat b.v. in de Fransche pers een oproop vari den Fran schen minister van oorlog werd gepubliceerd. Waarin vrijwiBigers worden opgeroepen voor de vorming van bataljons spoorwegmannen in *t bezette Rqnlandsche gebied. Dë brief vervolgt: En wanneer men zich voor ogen houdt en I weet, dat het afdrukken van deze oproepin gen van den Franschen minister van oorlog in enkele kranten van de Pfalts zoo weinig in 't concept der daar inzake de „mobili satie" werkzame mannen paste, dat deze kranten „wegens het afdrukken van een op roep van den Franschen minister van oor log” door de Fransche gedelegeerden van dit landsgedeelte verscheidene dagen lang verboden werden, dan stemt zulks opnieuw toj nadenken. Bovendien wordt vermeld, dat er bij de stads besturen op wordt aangedrongen te allen tijde voor de behoeften der troepen 60—100 fietsen gereed te houden. Of wel hun wordt opgedragen bij een „plotseling noodzakelijk vertrek der in deze steden wonende Fransche officieren" borg te staan voor hun meubilair. Uit al deze feiten wordt geconcludeerd, dat deze dingen alle te zomen genomen de vrees wekken, dat men te doen heeft met geheime, zij 't slecht gemas keerde mobilisatievoorbereidselen. Hierbij kwam den laatsten tijd nog, dat het Fransche militaire bestuur er op staat langs alle wegen van 't be zette Rijnlandsche gebied waarschuwings- en signaalborden aan te brengen, zooals die ge bruikt worden bij 't internationale autoverkeer, ding. „Margaret antwoordde zachtjes„Dat mevrouw Duncan Heriot." Zij deed net of zij Elsa niet gadesloeg, maar uit den hoek van haar oog zag zij den flauwen kon schijn van een blos. I „Dus was dat mevrouw Heriot I Ik heb hem.de Beild terugkeerde,...B B.w in tijden niet gezien. Ik heb hem zeker op de zijn vrouw nog in Brittanniu's kleed te vinden, een of andere manier K^leedigd, mevrouw Bnin terwijl zij gebogen zat bij het vuur in het at< lier. Is hij op u ook kwaad Het theeblad met drie koppen erop, verf >de „Neen, hij is in de Bungalow geweest op een eigen verhaal. Paaschzondag, maar hij heeft de vlucht geno-J „Ik heb j. .2 men en ons overhaast verlaten. Wij hebben zeide hij vriéndelijk. „Dat janhagel op Towé- hem sedert dien niet gezien." Hill J- D-~‘1-1f* 3- V!— -!V- „Zoo, dus dat was mevrouw Heriot?" zeide on Elsa peinzend. „Waar schuilt het kwaad dan?’ igoed of aangenaam. Dus ga je pakje Het was de soort vraag, die Margaret op dit trekken oogenblik zeer gevoelig trof. „Dat zal „Er is niets kwaads, als de menschen maai Iwijl zij opsj eens rustig konden leven,” zeide zij, beda’ard Hij had de glinstering van een traan aan en vastbesloten. „Dat is een vrouw, die hard haar wimpers gezien, toen zij hem voorbijsnelde, werkt en bijna niets van het leven krijgt; en zij u:s - -v«- is verbazend knnp en denkt diep en ver na. Naast haar zijn sommigen van ons niets dan holklinkende vaten I Wij zullen nog wel eens van Jeanie Heriot hooren en dan allen verrast zijn hij het meest van allen. Neem nog een kop thee en vertel mij iets meer van de men- haar wnèhtwoord op dat oogenblik zwijgzaam- schen, die je naar Amerika meenemen." heid was. Margaret zag, dat juffrouw Marsden het ge- heb, aan een diner bij de Fieldings. Maar het zal mij spijten, van de oude bende voor een onbepaalden tijd afscheid te moeten nemen, en ik zal zeker dit liève, dierbare nest missen, mevrouw Bain I" „U zult wel een andere bende vinden en een nieuw nest,” antwoordde Margaret profetisch. „Wat is u toch onvriendelijk I Ik mis heden de melk der zachtheid, de kern van mensche- lijke vriendelijkheid in u, mevrouw Bain 1" „Die is gedeeltelijk verzuurd, lieve. Maar laat ons daarover niet spreken. Hier is uw kopje geen suiker natuurlijk. Ik geloof, dat als een vrouw suiker uit haar thee laat, dan beduidt dnt, zooals de boekenschrijvende lui zeggen, een bijzonder tijdperk in haar loopbaan. Wat mij betreft ik kan nooit genoeg krijgen 1" Zij liet twee groote, dikke klonten in haar kopje vallen, terwijl zij sprak. „Je behoeft niet op je mooie figuur te letten,” mompelde Elsa, met een glimlach van oprecht genoegen, daar zij besefte, dat zij Margaret Bain aangetroffen had in een van haar heerlijk ste buien. „Omdat ik dit al verloren heb wil je zeg gen 1" gaf Margaret dadelijk tot antwoord. „Nu er zijn erger dingen, dan een goede, stevige fi guur, lieve dat is een bekrompen en nauw hart. Zorg, dat je dat niet krijgt, Elsie Mars den.” Margaret struikelde telkens over de laatste letter van juffrouw Marsden's voornaam en gaf dien steecfc een zuiver Schotsche uitspraak, waarvan juffrouw Marsden hield en die zij aar dig vond klinken van Margaret's lippen. „Gelooft u, dat ik gevaar loop vroeg zij, haar oogen op het kopje gericht, waaruit zij af en toe een slokje dronk. „Ja misschien. En alles zou beter zijn, een 35 >ïk tvWjfe! niet, of u zult een grootschen tijd tygen, en misschien brengt u nog een Yankee Witgenoot in je gevolg mee een koperko- of een varkensvorst of iets anders, dat 11 wnen voortbrengt. Dan behoeft u niet lan- eL,‘n '^en boekenmolen te malen 1 cisa lachte. ».O, ik ben goed verzoend met mijn lot en of- oon ik er niets op tegen heb de millionnuirs ontmoeten en ze eens te bekijken op hun gelukkig jachtterrein en goede copie hen te krijgen, zou ik ze'-anders niet we- te gebruiken. Mannen zijn bij mij niet in mevrouw Bain. Anders zou ik misschien wel Rtrouwd zijn.” >.Op mijn woord, ik ben blijde te hooren, dat L gezond verstand hebt. Hevel Want L be!rte mannen breken je soms het hart en Jongen verwarring in onze levens f* zeide zij, liegend, om een op dit oogenblik gepast ■voord te geven. „En wanneer is dat alles l 3“rd? U hent hier Zondagavond geweest, «at wij naar Digswell gegaan zjjn en toen Hu er geen woord over gerept.” Lettel i» vebeurd, toen ik I gens den briefschrijver het binnenvallen in Duitschland’s rijkste kolengebied, waarnaar zoo vele Fransche politici hevig verlangden. Maar de loop der politieke gebeurtenissen voorkwam de verwerkelijking van deze plannen. Wfcl duur de het nog geiuimen tijd, voordat de laatste gerequireerde vrachtauto aan den rechtmatigen bezitter werd teruggegeven. De brief vervolgt dan: Maar het scheen, alsof deze mobilisatie van 't Rijnland tegen 't eigen vaderland ook slechts een der vele episodes is geweest, die wij in *t bezette gebied bijna dag-in dag- uit genoopt zijn mee te maken. Sinds korten tijd echter valt inzonderheid in het Zuide lijke gedeelte van het bezette gebied, in de Beiersche Rheinpfalz derhalve, opnieuw iets waar te nemen, wat maar al te veel gelijkt op Fransche mobilisatievoorbereidselen in 't Rijnland. En wanneer men zich daarbij er rekenschap'Van geeft, dat terzelfder tijd zekere Fransche kranten erop uit zijn in Frankrijk de idee wakker te houden om de Ententeverdragen op losse schroeven te zet ten, teneinde Frankrijk „de vrijheid om te beslissen” terug te geven, dan hoeft men maar een kleinen stap te doen om de ge beurtenissen in de Palts in verband te bren gen met den gedachtengang van de Parij- sche chauvinistische pers met betrekking tot „Frankrijks vrijheid van handelen". De schrijver zet dan uiteen, dat, evenals in goedgekeurd. DE CONFERENTIE TB GENUA. De premiers-bijeenkomst. Londen, 25 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Leafield). Lloyd George is den afgeloopen nacht naar Lympne vertrokken en stak hedenochtend vroeg het Kanaal over van Dover naar Calais voor zijn ontmoeting met Poincaré in de nabij heid van Boulogne. De bijeenkomst zal waar schijnlijk 4 uur duren en men verwacht, dat do premier, die slechts door twee secretarissen is vergezeld, nog hedenavond naar Engeland tal terugkeeren. Omtrent den datum van de conferentie van Genua, die een der onderwerpen vormt, die door de beide premiers zullen worden besproken, deelt de Daily Telegraph uit gezaghebbende bron mede, dat de Itaüaonsche nota slechts een kort uitstel voorstelt. De Times zegt, dat men gisteren in officieel» Engelsche kringen hoopvol gestemd was. Men was van oordeel, dat de verhouding tusechen Frankrijk en Engeland zeer verbeterd is. Het blad voegt er aan toe, dat de besprekingen tus schen Lloyd George en Poincaré, naar woixit aangenomen, voornamelijk gewijd zullen worden aan de coferentie van Genua en 1 Fransch verdrag. De Daly Chronicle ten van het plan van OVERZICHT ‘ll Frankrijk imperialistisch gezind Het heeft kr veeltijds allen schijn vanbeschuldigingen te dezen aanzien wonlen niet alleen aan zijn adres gericht van Duitsche, maar mede van neu trale en zelfs, niet zelden, van geallieerde Bngelsche b.v. en Amerikaansche zijde. De jfrienden van Frankrijk loochenen met eendere stelligheid’ de gezindheid, die het verweten wordt te koesterenFrankrijk's houding inzake bewapening achten zij gemotiveerd en voor de Fransche republiek noodzakelijkste eisch, om dat zij duchten, dat Frankrijk in den knel zal geraken tusschen een machtig Engeland en een Duitschland, dat met een bijna tweemaal zoo groots bevolking te eeniger tijd er weer bo venop kan komen en alsdan een bedreiging zou kunnen vormen voor Frankrijk, waar de natali-1 teitskwestie de geboorten minderen gesta dig een der meest brandende vraagstukken is. De meeste Fransche bladen verkondigen dan pok bij voortduring van de daken, dat er geen hnd zóó vredelievend is als Frankrijk, dat ech ter tsrdëge-gewapend en paraat moet blijven in verband o.m. met een Duitsche revanchemoge- Ijjkheid en den verontrustenden geboorle-achter- uitgang. Het is moeilijk voor menigen Duitscher deze motieven te erkennen als oprechte beweegrede nen van Frankrijk menige Duitscher wil of kan dit niet gelooven en steekt dan ook niet onder stoelen en banken, dat Frankrijk door een machtshonger wordt bezeten en te dien einde zijn toevlucht noemt tot een provoceerend milij- Urisme, dat in omvang en felheid het door pen vroegeren vijand fel gegispte en bestreden te» Duitsche militarisme verre overtreft. Voorn 1 Freest men van Duitsche zijde dikwijls, dat Frankrijk geen genoegen neemt met het her wonnen Elzas-Lotharingen, maar tevens zijn handen gaarne uftstrekt naar het Rijnland. Deze Frees wordt duidelijk geïllustreerd door een be ticht van den draadloozen Duitschen dienst, Fnn den volgenden inhoud De Deutsche. Allgemeine Zeitung heeft een brief uit het bezette gebied gepubli ceerd, volgens hetwelk in de Beiersche Rijn- paltz toebereidselen voor een geheime Fransche mobilisatie zijn waargenomen, die in verband gebracht worden met het stre ven van Frankrijk om de vrijheid te herkrij- gen, teneinde te kunnen besluiten alleen te gen Duitschland op te treden. Nu wij inmiddels bedoeld no. van de Deut sche Allgemeine Zeitung hebben ontvangen, leeft het zin den bewusten brief in zijn geheel ►eer te geven om kennis te maken met gevoe lens, die sommige Duitschers hetzij dez^n Irerkelijk, hetzij in overdreven waan, overal wolven en beten op den weg zien koesteren. In den brief, getiteld Wat gebeurt er in Rijnland? wordt eraan herinnerd, dat in ’t Foorjaar van 1921 voor den afloop van 't Lon- flensche ultimatum de Franschen in het bezette Rijnland verstrekkende voorzorgsmaatregelen Rebben getroffen om het Ruhrgebied binnen te ukken. Het monsteren van paarden, requisities en vracht- en personenauto's, het inventarisee rt van fabrieken, die geschikt waren voor het wvaardigen van oorlogstuig, maakten mede l®el uit van <le mobilisatie van 't Fransche le er in 't Rijnland. Het doel hiervan was vol- Tsjitsjerin aan 't woord. M o s k o u2 5 F e b r. (N. T. A.) Ift een Inter* view van een medewerker van de Vestnik met Tsjitsjerin heeft deze verklaard, dat «C thans voorstellen zijn gedaan, die een volko* men wijziging boteekenen van de resolutie va» het Engelsch- Cannes. Indien dergelijke voorstellen zoude» worden aanvaard, zou het gevolg hiervan kunnen zijn, dat de Russische regeering zich genood* zaakt ziet haar houding ten aanzien van de con ferentie te wijzigen. Indien b.v. het vöorstel om voor Rusland een proeftijd van zes maanden vast te stellen, zou worden aanvaard als grond* slag der conferentie, zou de deelneming van Rus and twijfelachtig worden, daar zulk een voorn stel volstrekt onaannemelijk en beleedigend zo» zijn en door Rusland niet overwogen zou kun nen worden. Rusland wenscht als gelijke met ge- ijken te onderhandelen en het verwerpt eiken vorm van voogdij en minderwaardigheid. Het standpunt der Zwitsersch# regeering. Bern, 25 Febr. (B. T. A.) Volgens inlich* tingen uit de beste bron is de Zwitsersche re geering van oordeel, dat de conferentie va» Genua slechts nuttig werk kan doon, indien het programma van te voren ernstig kan worden be* itudeerd. Een uitstel van drie maanden komt raar noodzakelijk voor. je vanavond niet weer noodig, nrrid," I en de Embankment heeft de kiem verstikt, jen heeft mij nieuwe gegeven, maar niet zon -1 «r--n..o mOiir ujt_ en geef mij wat thee.” „Dat zal ik doen, man," antwoordde zij, ter- epsprong. Hij had de glinstering maar daar hij een verstandig man was, maakte I hij geen toespeling erop en deed geen enkele vraag. Als Maggie verkoos het hem te vertellen, dan was het goed. Maar Maggie verkoos dat niet te doen, daar zij, om ons te beletten scherp te worden en heid en ook. dat wij te veel aan onszelf denken.” pen, die ,.Zou je mij willen vertellen, Margaret, wie babbel. Jat was, die je door het hek verliet, terwijl ik j Mejuffrouw Marsden was over het geheel aankwam vroeg Elsa, zonder eenige aanlei- niet zeer voldaan over haar bezoek en verliet ‘,m*T de Beild met de onaangename overtuiging, dat Brittannia om de een of andere duistere reden haar niet lijden mocht en daarom blijde was, dat zij voor onbepaalden tijd afscheid van haar nemen. l Toen Peter Bain tegen ongeveer zes uur naar 1 !,J was zijn verbazing groot, gebogen zat bij het >lad met drie kopr xegt: Een der hoofdpun- Lloyd George betreft het afkondigen van een wapenstilstand van tien jaar in geheel Europa om in dien tijd op adem te kunnen komen om het herstel ter hand te ne men. Zoowel de geallieerde als de vroegere vij andelijke landen zouden formeel moeten over eenkomen gedurende die periode elkanders gren zen te eerbiedigen en af te zien van eiken aanval of plan tot een aanval om zich, bevrijd van deze w Kiin- zor£' te wiiden ®an het wei* van de" vrede, d» En hier in ’t Rijnland fmanciën, den handel ep de Industrie en tot overeenstemming te Irorten omtrent wederkeerige en algemeene beperking van de bewapeningen te land. P a r ij s, 2 6 Febr. (Havas). Lloyd George drong in den loop der bijeenkomst eröp aan, dnt to Genua Poincaré Frankrijk zal vertegenwoor digen. De beide ministers waren hel erover eens, dnt een spoedige beslissing noodzakelijk is Wat het Pransch-Britsch verdrag betreft, dat beiden gaarne zouden tot stand zien ko men, schijnt $et dat reeds een eenvoudige nauwkeurige omschrijving de beide gezichts punten tot overeenstemming zou kunnen bren gen. Het is mogelijk, dat Poincaré nog vóór de conferentie van Genua naar Londen zal gaan om het verdrag te sluiten. Boulogne, 25 Febr. (B. T. A.) Poincaré en Lloyd George hebben Boulogne verlaten. Boulogne, 25 Febr. (Havas). Het offi cieels Fransche communiqué van de conferentie tusschen Lloyd George en Poincaré houdt in De beide premiers ontmoetten elkaar in het gebouw van de onder-prefectuur te Boulogne, waar zij een onderhoud van ruim drie uren hadden, ge durende hetwelk zij in een geest van de groot- ste hartelijkheid een aantal aan de orde zijnde vraagstukken bespraken. Met name hielden de ring besloten heeft tot s zich overeen- regeeringen in verbinding heeft irgen, die preroga- erdragen. 80 50

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1