D? IOTÏR, Bet Verloren Tehuis NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT. MOERCAPELLE, NIEUWER- KERK a. d. IJ., OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, Rl.EUWlJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. BUITENLAND. Dinsdag 28 Februari 1922. lo. 14867 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen O A ivond In I UUR. g FEUILLETON. spiegels. AS je ibrlek !D 60* Jaarpr ig OUDERKERK a. d. U., OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. t. EN. -ƒ■ Europa. vlieg* chter van instruc- 8 r> Kvuuiviu uil nrigtXll IUI Dusver verluidt, blijkt, dat het vraagstuk van de 8« Poedigen (Woedt wraM. dam. it 1884 andheer von Köh- het doodschieten I gezegd? Zich zooals dit, te Uit het Engelsch door ;n zon- uit gewoon- een bedrijf ingen erwijl O. 0-0. een invaller vooi. noest wederom een ilen de kansen voor n heeft echter goed strafschop. bij wedstrijden waar ïl staat, getuigt nu i zeer sportieve op* veet dat zulks ge* rige week haar dag den strijd is wisse* nt dreigde nog eefl v Steensma op het m slingert hem op r geeft vrijen schop iet einde komt. izicht heeft dus Lloyd natura, zijn heden tot het komen. Br werd een (iOUDSCllE COURANT. Wee hen, die barmhartigheid plegei Ber ontroering, die zich ontfermen W, die ven menschenüefde maken van kennis een eere-dienst. VAN BEDEN. erberiohtt i morgen van; 1'^22. Coulouze. JeydisfjorA id van 28 Febr.| Z. W. wind, zwaaf ibuien, weinig vers 'abonnementsprijs. per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31» GOUDA, ty onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelyka geopend van 96 uur.; Administratie TeL Int. 82; Redactie TeL 545. schuws in zijn voorkomen. „Ja, natuurlijkWie zou dut anders zijn, ezel! i Ik ben lang opgehouden op het bureau ik kwam eigenlijk pas thuis om half negen en toen ik thuis kwam, was alles donker, dit op mijn lessenaar, geheel volgens de manier vap. het melodrama, die steeds bijval verwerft I Kunt ge mij eenig licht geven in die zaak Zijn groote vingers frommelden, minder zeker dan gewoonlijk, tot zij een enveloppe uit zijn borstzak hadden gehaald en hij reikte Ferguson het halve blaadje, dat zij bevatte, over, om het te laten lezen. Maar Ferguson raakte het niet aan „Ik wil het niet zien, Duncan. Doe het weer weg in je zak," zeide hij bedaard. „Je kunt mij Leveringen in natura. B e r 1 ij n, 2 7 F e b r. (W. B.). De onderhan- -- --die de laatste twee weken tusschen einde der Genueesche besprekingenelke de Duitsche regeering en de commissie van - - jn j met en wai ersaagd, maar spm lik van hun kracht treden vaak zêt< J. P. WBSSBLINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. rELEC^PMMEN. DE CONFERENTIE TE WASHINGTON. Washington, 27 Febr. (R.). De senaats commissie voor buitenlandsche zaken heeft een gunstig rapport uitgebracht omtrent de (dge- meene overeenkomst inzake het Verre Oosten en de overeenkomst betreffende de Chineesche douane-tarieven. Hiermede heeft de commissie haar besprekingen beëindigd over de verdragen, die zijn voortgevloeid uit de conferentie van Washington. DE CONFERENTIE TE GENUA. Londefl, 27 Febr. (R.) Reuter verneemt, dat Tittoni de conferentie te Genua, die 10 April bijeenkomt, zal presideeren. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Londen, 27 Febr. (N. T. A.). In het La gerhuis werd heden medegedeeld, dat na de stappen door de Commissie van Herstel gpdaan, de Duitsche regeering bij deze commissie een volledigen staat heeft ingediend van de belas tingen in Duitschland en een vergelijkenden staat van de belastingen in Duitschland, Enge land en Frankrijk betreffende de belastings-capa- citeit OVERZICHT Gepasseerden Zaterdag hebben de Britsche pre- jnier Lloyd George en de Fransche eerste-minis- ler Poincaré te Boulogne aan Zee 'een korte, nau welijks een uur of drie durende, vlot-verloopen- ido conferentie gehouden. Zoo op het eerste ge licht lijkt het, of het tusschen Frankrijk en En geland na al de vroegere malentendu’s plotse- ttng koek en ei is gewordenzoowel de Britsche gis de Fransche pers slaakt juichkreten en ge waagt om strijd van de groote verbetering in Ide Fransch-Engelsche verhoudingen, welke zich Weerspiegelde in de discussies tusschen de twee Staatslieden, die uiterst cordiaal worden ge noemd. Er valt voorloopig nog slechts af te gaan op beknopte communiqués, alsmede op de indruk ken van buitenlandsche persbureau* en kranten. Hieruit blijkt, dat het drie-urig onderhoud bo venal gewijd is geweest aan de conferentie van Genua, die naar men zich herinnert eerst Was bepaald op 8 Maart. Toen kwam de Italiaan- Bche kabinetscrisis tusschenbeide (welke in ’t Voorbijgaan opgemerkt Zaterdag door de vor ming van een kabinet-Facta is opgelost), terwijl ©ok Frankrijk weinig voelde voor den aanvan kelijk vastgestelden datum. Maar thans zal, als jitvloeisel van ’t onderhoud van de beide pre miers te Boulogne, aan de Italiaansche regee ring worden verzocht tegen 10 April de confe rentie bijeen te roepen. Van hetgeen tusschen de beide eerste-minis- Iers is ovèreengekomen, is wel een der belang rijkste punten, dat de conferentie te Genua zich biet zal bemoeien met het vraagstuk der scha deloosstelling en, wanneer wij kunnen afgaan op bet door Havas geseinde communiqué, is alge- heele overeenstemming bereikt ten aanzien van de politieke garanties, die gesteld dienen te wor- den, opdat noch ep de prerogatieven van den Volkenbond, noch op de verdragen, die Frank rijk na den vrede heeft gesloten, noch op de bechten der geallieerden op de schadeloosstel- Mng inbreuk wordt gemaakt. Het kan niet wor den ontkend, dat Poincaré althans op één punt piet de overwinning is gaan strijken door van Lloyd George gedaan te krijgen, dat deze ermee instemt, dat het vraagstuk der Duitsche scha deloosstelling niet op de agenda van Genua Wordt geplaatst. Maar Poincaré heeft nog een •nder succes te boekenmen weet, dat art zes Van de te Cannes aangenomen resolutie de ver plichting behelst, dat de landen, die zullen deel nemen aan de conferentie van Genua, zich ervan Kloeten onthouden elkaar aan te vallen. Maar de mogelijkheid bestaat steeds, dat Duitschland in gebreke blijft te voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit het verdrag van Versailles. In pen dergelijk geval zou Frankrijk zijn toevlucht «unnen nemen tot sancties. Lloyd Geörge schijnt bu positief te hebben toegezegd dergelijke sanc ties niet te zullen achten nis indrulschende tegen 8e te Cannes vastgestelde bepalingen het recht »m bedoelde strafmaatregelen eventueel op Duitschland toe te passen, blijft dus voor Frank- tijk onverlet en ongerept. Natuurlijk is tevens de Russische kwestie te Boulogne ter sprake gebracht en uit hetgeen tot nusver verluidt, blijkt, dat het vraagstuk van de -- jrkenning van Rusland znl worden bewaard tot delingen, net einde der Genueesche besprekingenelke de Duitsche regeering en de commissie Hgeering mag in dezen handelen, zooals haar herstel gebonden zijn over de leveringen van welks inhoud veel lastig was voor den ge wonen zakengeest, was een boek met zeven slo ten voor Barclay Speed Hij wilde volgens dei) Amerikaanschen stijl, zijn wil doorzetten en zijn schoonzoon in het West End gevestigd zien als een van de mannen, die zich snel een goede toekomst veroverd hebben. Wat oordeelkundig de groote trom roeren, moest men niet verzui men. Niets kan in deze dagen tot stand komen zonder reclanw* Reeds had hij meer dan één scherp onder houd gehad met Ferguson betreffende de ma nier, waarop de algeheele verandering in zijn zaken zou moeten plaats hebben. Ferguson was geen kind en ook niet, voor zoover het zijn eigen zaken betrof, een dwaas. Maar in sommige opzichten was zijn behoudcn- heid niet aan te randen Pen steenen muur, waartegen het krachtige rammelen van Barclay Speed weinig indruk maakte. Al wat hij uitwerk te was 754 40 ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (beiworends tot dan bezorgkringJi 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda an den hezorgicringt 1ft regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën In het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prüs. Llefdadigheids-advertantien dé helft van den prijs. INGEZONDEN MEDKDEELINGENi 1—4 regels ƒ2.05, elks regel meer ƒ0.50. O» de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen hij contract tot zeer goreduceer* den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaataruimta. Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tusschenkomst van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn Ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Je deedt beter, mij te vertellen, wat zij zegtf Geeft zij je een sleutel „Lees het toch zelf. Er is geen woord in, dat heel Londen niet zou mogen lezen," zeide He* riot; en aldus uiigenoodigd, schoof Fergusont het halve velletje papier vrij omzichtig naar zich toe. „Beste Duncan," zoo begon het, heel gewoorv ,Jk ga weg, omdat ik zeer goed gevoel, dat hel niet mogelijk is, zoo verder te gaan, zondes kans te krijgen, mijn ziel te herwinnen of t© begrijpen, waar ik sta en jij staat en waar wij te zemen staan. Ik heb seeds lang genoeg erovefl nagedacht, een dergel ijken stap te doen, maat! i er scheen geen uitweg op te doemen. Maar rut zooals gewoon- p|obM.)inffr is er een gekomen, en je behoeft j© v over mij niet ongerust te maken, of iets wan* hopigs te doen of zelfs iets te zeggen. Ho© minder er gezegd wordt, des te beter te het. Ik neem de kinderen, omdat Je niet zoudl weten, wat je met hen doen moest en zij zou den niet weten, wat te doen zonder mij. Wij gaan naar buiten, naar het land en wij zullen veilig zijn en goed verzorgd en misschien ben jje ook blij, dat je wal vrijheid krijgt. Ik denlé dat je alles wel in orde in huis zult vinden, -* Jeanie.” „Koel, vindt je niet. Juist of zij weggegaan is. om ergens den namiddag door te brengen r zeide Heriot, en zijn bloed was aan het koken* zooals Ferguson zien kon. „Dat is juist, hetgeen zij van plan is te doen. Eens een vrijen namiddag nemen. Misschien wel een vrij langen. En je kunt er niets aan doet\. Duncan, dan haar alleen en met rust laten* Bij deze beuzelachtige raadgeving sloeg Hes riot met zijn machtig© vuist op de tafel, zoo© dat het aardewerk van den dokter rinkelde. gedachteloos te eten. On hetzelfde oogenblik] „Je bent een koudbloedig dier!" zeide Heriot weerklonk er een vreeselijk hard gebel. woest. „Je kende haar goed, wanneer heb Je Hij stond nogal boos op en stak zijn hoofd haar 't laatst gezien Lullen de liuner. I „II heb haar in 't faheef niet meer geilen, „Als dat weer een patent I», Unie, ben ft lsed.„ die„ voor p„rhcn; tMn |i( miJ „it niet thuis Ik wil niemand anders meer vanavond pa5t0ri, van Sl. Bede hebt iehanld.” aen, hetzij hij dood ol levend isl .Neen Nu, hoe was tij dien «vond V ongewoon boos, en Linie, wat fenruson scheen na te denkeri, n eigenlijk niet noodig, want hij [her zonder de minste inspanning, dat zij aarzelde, I j;en avon(| droeviger gestemd) woonüjk ep meer hekel aan heti leven had dan zi|de te I 1 thuis. Ik even De wedstrijd, D. O. S. trapt aW leer over en onden? door te vjeinig en ian. Het o'pbrengen is de eenheid zoaï g van D. O. S. gfl< .an niet voldoend^ een gevaarlijk lau« spelers wordt ge* dememen de D. Cf *n waarvan Jaspers loor uitloopen. Het el, maar het dofew mspel verloren. Het da. Doordat Oskqnr ent de rechtsbuiten! verwerkt een hard slaat den neerstuit ichter wijst evenwel leidt 0-1. erkt naar behooreil Van Eijk en Vrnn* .ard schot van der» rallendo kan cornet) ;ing zijn weer onzd Na combinatiespel lijk rakelings over.1 ts verwerkt Jaspers' ot en het gevaar tafj f Spaas passeert opt laar er is geen voet* pt. Een hernieuwde! s een algemeen ge* t nog weggewerkt, et leer op, geeft op lie keihard den ge* de staking zijn gekant, te vereenigen. Er zal te Petersdorf was afgekondigd, zal met ingang van een beambtenorganisatie, die bereid is mede te werken aan den cconomisohen weder opbouw van Duitschland. De metaalbewerkersstaking te München. Berlijn, 27 Febr. (W. B.). Naar de Bei- liner Lokalanzeiger uit München verneemt, heeft de staking der metaalbe wei kers aldaar zich uitgebreid. Er staken thans meer dan 8000 ar beiders. De Goethewcek te Frankfort. B e r 1 ij n, 2 7 Febr. (N. Y. A. Draadloos). De Goetheweek te Frankfort a.d. Main werd he den in tegenwoordigheid van rijkspresident Ebert geopend. De socialistische conferentie te Frankfort. Frankfort a.d. Main, 27 Febr. (W. B.). Op de conferentie der beide uitvoerende commissies van de tweede internationale en de internationale twee-en-een-half (de Weensche Arbeitsgemeinschnft) Ins Van der Velde het of~ ficieele antwoord voor van het bestuur der tweede internationale op de uitnoodiging van het bureau van den Internationalen Arbeidersbond der socialistische partijen van 16 Januari, waar in in principe wordt aangedrongen op een voorafgaande bespreking van de leden van de uitvoerende commissies van de tweede interna tionale^ de internationale twee-en-een-half en die van Moskou. In deze voorafgaande bespre king zou de mogelijkheid dpr bijeenroeping van een gemeenschappelijke conferentie worden on derzocht. De vergaderingl der drie bestuurs commissies zou zoo spoedig mogelijk worden gehouden te Berlijn. De Leipziger Mcsse. Leipzig 27 Febr. (W. ft). Het be«oek .".Lweer recordcijfers aanwlfzen. De knnrteri voo# de uit si!» deelen Leipzig rijdende 36 ezpres- treinen voor gezelschappen |tegen verminderden prijs zijn reeds alle verkodhtaan een groot aantal aanvragen kon niet worden voldaan. Een even sterke vraag is er voor de exprestreinen uit binnen- en buitenland. DE MOORD OP EttZBERGER. B e r 1 ij n, 2 7 Febr. (W B.). Naar de to- kal Anzeiger uit München pemeemt, is tegen den leider van de Beierscha burgerwacht, Sa- nitiitsrat dr. Pittinger een proces aanhangig ge maakt op grond van feitenmateriaal, dat door den redacteur Abel aan de Münschensche justi tie is overgelegd. De zaak-Von Këhne. B e r 1 ij n, 2 7 F e b r. (W. B,). Volgens de bla den heeft in de zaak van den ne (die beschuldigd was van van den arbeider Nietert, die hem met een bijl zou hebben aangevallen) de re/ tie zijn goedkeuring aan het dloor het openbaar ministerie te Potsdam uitgevaardigde bevel tot inhechtenisneming geweigerd,! daar, naar tot dusver uit de voorloopige instructie blijkt, hij uit noodweer heeft irehandcld. OPPER-SILEZlfi. De staat van beleg te Gleiwitz opgeheven. I B e r 1 ij n, 2 7 Febr. (N. T. A.). De staat ’"g in Gleiwitz, die wegtjns de incidenten onmiddellyk worden begonnen met de vorming van 1 Maart weer worden opgeheven. Het Internationaal ArbeidsbureuUr P a r ij s2 7 F o b r. (B. T. A.) Het bestuur van het internationaal arbeidsbureau zal 5 April tt Rome bijeenkomen. DE OOSTERSCHE KWESTIE, P a r ij s, 2 7 Febr. (Havas). Schanzér komt heden van nj- terugreis uit Washington te Pav rijs aan. Hij zal waarschijnlijk een samenkomst met Poincuié hebben, dat hem persoonlijk d< uitnoodiging van dn Fransche regeering zal her» hrlen, om zoo spoedig mogelijk naar Parijs t< komen, tor jegcling van de Oostersche kwestie HEJ ADELLIK VAN PRINSES MART. Lu h d e n, 2 7 Febr. (N. T. A. Draadloos)* Het Western! van Londen toont heden aan den vooravond van het huwelijk van prinses Mary een aanblik nis van een feestdag. Eindelooz© menigten bewegen zich langzaam door de met vlaggen getooide straten, die morgen de ko* ninklijke stoet zal volgen naar Westminster. Abdij. Het middelpunt der belangstelling is mis* schien Bucklnghnm-paleis. ’t Was een merkwaardig tooneel, toen prinses Mary en Lord Lascelles het paleis in een aut® verlieten. Ben juichende menigte omringde d© auto; de mannen wuifden met de hoeden, d© vrouwen met hun moffen en in sommige oogen* blikkenSion de auto niet verder gaan, ondanks de pogingen van de politie. De bruid en de brui* degom leken zeer verheugd met deïe geestdrift tig© toejuichingen. In vele jaren heeft Londen niet zoon toevloed van bezoekers gezien voor oen maatschappelijk© d gebeurtenis. De hótels in het Westeind zijn overt g vol De bezoekers komen niet alleen uit de pro vincie, maai ook van ’t buitenland, voornamelijk van Amerika, Frankrijk, Spanje, enz. Groot© diners en danspartijen zullen hedenavond wor den gehouden In de groote hótels en restant rants in het Westend. De groote winkels in dit stadsdeel zyllen de gebeurtenis vieren door hun vensters te verlichten tot middernacht ©n do straten zullen baden in een lichtglans. Er zijn reeds schikkingen getroffen, dat hot volk in de groote steden builen Londen spoedig! een nauwkeurige weergave van de huwelijks* plechtigheid krijgen. Vliegtqigen zullen morgen* namiddag bioscoopfilms der plechtigheid naaf, de steden brengen, waar zij dienzelfden avond zullen worden vertoond. Ook naar Partis en an dere steden op het vasteland zullen jx?r tuig deze films worden overgebracht» DE 1FRSCHR KWESTIE. Londen, 27 Febr. (R.) Gisteravond heef! een groote troep soldaten vap het Icrsche repu* klikcinsche leger uit Zuid-1 ipperary een inval gedaan in de politiekazerne te Clonmel, die nog niet door de Engelschen was ontruimd. Zij na men een groote hoeveelheid geweren en muniti® in beslag. Londen, 27 Febr. (R.) In het Lageihuis heeft Churchil verklaard, dut in nagenoeg alt© graafschappen het z.g. lersche republikeinsch® leger de bevelen van de voor'oopige regeering opvolgt. In zijn rrededee ingen over de bespre kingen met de leden der voorloopige lersche re» geering zei Churchill voorts, dat do lersché ministers in hun oppositie tegen do republikein» srfie partij blijven volharden. Hij zotte uiteen, dat de voorloopige regeering aan den krachti! was natuurlijk ongerust over het kind,” zeide hij bedachtzaam. „Anders, f tijk" „Heeft zij ooit iets omtrent mij beklaagd hè? Of gedreigd, iets „Wie Je vrouw bedoel je vroeg Ferguson, zu,*£n doen wiens aandacht getrokken werd door de kracht 1 wns vrouw' Naaide." van Heriots stem, door zijn wilde oogen en iets „Misschien met met haar tongmaar som- schuws in zijn voorkomen. ‘H® WHS ha"r enkelbestaan reeds «en „Ja, natuurlijk I Wie zou dat anders zijn, ezel! k,"nt 1® nie^orstellen,! wa - - - I worden kan voor een man ikaast zulk een vrouw „Voora^ls hij voelt, dat hij prtoe bljgedra- gen heeft, het zoo te maken,” «tide Ferguson, onder den indruk van het oogenblik. Tot zijn verwondering nam Heriot het goed op „Natuurlijk. Dat is juist wat met mij gebeurd is! Ik zij mij gezien heeft. Maar het isl te Ipat. Zij is nu weg, heeft mij in den steek galaten om een kerk of een molen van mijn huis te maken!” JMaar dat behoeft toch niet koo te blijven als ie het ernstig meent. Er zijn vroeger ook wel vro.twen weggeloopen en weer terugge bracht. Ik heb daarvan heel wat in mijn prak tijk gezien en dikwijls zoon terugkeer geleid. een Voorloopig einde ge- overeenkomst opgemaakt, J de commis- sin van herstel ter goedkeuring zal worden voorgelegd. DE OORLOGSMISDADIGERS. Londen, 27 Febr. (N. T. A. Draadloos.) De attorney general heeft in het Lagerhuis meegedeeld, dat de commissie van rechtsgeleer den, aangewezen door den Oppersten Raad, tot het nagaan van de processen verbaal van de behandeling der vervolging tegen de ool- rogsmisdadigers voor het hof te Leipzig, uit gemaakt heeft, dat sommigen vrijgesproken zijn, die veroordeeld hadden moeten worden. Hieromtrent heeft men stappen gedaan bij de Duitsche regeering, die kist heeft gegeven de beklaagden opnieuw iït hechtenis te nemen, maar tot dusver is nog geen bericht ingekomen, dat dit inderdaad is geschied. Bijeenkomst der geallieerde ministers van financiën. P a r ij s2 7 Febr. (B. T. A.) De bijeen komst der Fransche, Engelsche, Italiaansche en Belgische ministers van financiën is op 8 Maart bepaald. Zij zal rich met name bezig houden met de verdeeling der Duitsche stortingen en de kosten der bezettingstroepen. Het economisch herstel van Londen, 27 Febr. (R.) Het organisatie comité der centrale internationale corporatie en de nationale corporatie tefr bevordering van het economisch herstel van Europa, heeft zijn aan bevelingen gepubliceerd. Deze houden in: het grondkapitaal der nationale corporatie zal gelijk staan met 20 millioen, waarin gelijkelijk wor den deelgenomen door Engeland, Frankrijk, Duitschland, Italië en België, doch ook door Amerika, Japan, Denemarken, Nederland, Zwit serland en Tsjecho-SoWakije zullen tot de :»T.~ Z "-LT. deelnemen Mn het b^w.4™, t 20 mMloen «orden eh^enoodlfd. Indien rij tirh -""«Ikon. her en vooi «erachen «on te sloitenAOp h« kepiieal een v“ het r,jk V’F'W t E 20 millioen der cenlrole VorporeHe wordt |fe- TI" 1 lijkelijk door de nationale corporatie ingeschre ven. Het comité Is eenparig van meening, dat de coiporaties geen zaken moeten doen met of in oen land, dat niet zijn vroeger aangegane schul den en verplichtingen erkent, alsmede de ver plichtingen tot vergoeding aan buitenlandsche onde: danen voor geconfiskeerde en achterge- houden eigendommen. DE DUITSCHE RIJKSPRESIDENT. Berlijn, 2 7 Febr. (W. B.). Volgens de Deutsche Allg. Ztg. heeft de rijkskanselier aan de partijleiders meegedeeld, dat hij weldra met hen vpeling zal houden over de verkiezing van een rijkspresident. De burgerlijke partijen zijn het nog niet eens over den persoon. DE DUITSCHE SPOORWEGMANNEN. Berlijn, 27 Febr. (W. B.). Naar de Lokal Anzeiger meldt, is op een bijeenkomst van vertegenwoordigers van vijftien bonden van spoorwegbeambten de staking van de beamb ten veroordeeld, terwijl de eisch werd gefor muleerd, dat de beambtenraad en de wet op de bedrijfsraden der beambten zullen worden ver vangen door een onmiddellijk in te stellen be ambtenkamer van publiekrechtelijkcn aard. Ver der werd een arbeidsgemeenschap van de op deze bijeenkomst vertegenwoordigde bonden gevormd om de spoorwegbeambten, die tegen van beleg zijn geen zaken. Het is iets meer bijzonders. Ik ben bang, dat ik u moet vragen, mij dit alles over te laten, om het op mijn manier te behan- e Ferguson wist, hoe hij al delen.” Hij had er bijna bijgevoegd„En houd *er®P'leringen vreesde, hoe zijn ziel ineen- i terzelfdertijd je mond er over en ook over tnij I” omp by ai dat snijden en snoeien in zijn leven Z,J" toekomst I Zelfs zijn gedachten behoor- i niet meer toe en hij vroeg zichzelf s af, of de prijs niet te groot zou zijn. e Speeds waren handelende menschen. Dat trek van welslagen en het pleit zou mis- tj biechten, dat, daar het reeds in één KeVO,ff fliehad had» zij het t hadden, dit ook ergens anders te bepro©- 8r ^et teroapsievon, met rijn vreemd Van zielkunde dat bindend en onver- ■werlyk is als de wtteft van Mede© en Perzen, goed dunkt in dit opz._ George zijn zin weten door te drijven tegen standpunt van Poincaré in, die natuurlijk liever «iie aan de Duitsche regeering zou hebben gezien, dat de geallieerden eensge- sin van herstel ter goedkeurir zind tegenover Rusland één en hetzelfde stand-" punt innamen. Bovendien zal Rusland zijn staatsleenir van voor den oorlog moeten erkennen, tei voorts de indruk wordt gevestigd, dat de geal lieerde premiers er weinig voor voelen vergoe ding te betalen voor de uitgaven, die de sovjet- regeering zich heeft moeten getroosten om het hoofd te bieden aan de expedities van Denikin, Wrongel en Koltsjak. Daarentegen waren de eer- ste-mlnisters het er over e^ns, dat het hervat ten der handelsrelaties met Rusland geen hinder palen in den weg mogen worden gelegd. Aan de hervatting der diplomatieke betrekkingen zou echter pas kunnen worden gedacht wanneer er waarborgen bestonden, dat geen gevaren waren verbonden aan het hervatten dezer relaties. 't Heeft er echter allen schijn van, dat de geal lieerden eerst eens op de conferentie van Genua de kat uit den boom willen kijken mocht blijken, dat Rusland zich behoorlijk gedraagt en waar- deering weet te wekken, dqn zal waarschijnlijk de erkenning van Rusland worden overwogen, evenals Rusland’s toetreding tot den Volken bond. Het is nog de vraag, of Rusland met een en ander genoegen zal nemen Tsjitsjerin heeft een paar daag geleden zeer uitdrukkelijk te ken nen gegeven, dat de deelneming van Rusland twiffelachtig wordt, wanneer het zich zou moeten onderwerpen aan eenigerlei vorm van voogdij en minderwaardigheid. Van niet minder belang dan het vorenstaande Is het feit, dat de premiers vrijwel hef eens schij nen geworden te zijn over het Fransgh-Engelsche garantieverdrag, waarvan wordt verwacht, dat het nog, voordat de conferentie van Genua be gint, zal worden geteekend. Zijn toon was ongewoon boos en „Lhxie w.lt Fen,USon scheen n. te denketj, m«.r d.t in de war xe.de godweet „Goed mijnheer, en Ljgc„njk „iet noodl|r, Wj herinncrde ricll ging naar e voordeur. zonder de minste inspanning, dat Jeanie Heriot Het was Heriot, die daar stond en zij aarzelde, I (j;en avon(| droeviger gestemd) was dan ge- niet goed wetend, wat xrj zeggen zou. Maar hl} woon|jjk heke| - loste het vraagstuk op, door haar op zijde te I duwen, terwijl hij haastig zei: „Hij is thuis. Ik zie zijn schaduw op het gordijn. Ik zaj even l. naar binsen gaan." Het volgend oogenblik was hij in de eetkamer en staarde naar Ferguson, met wilde oogen. ^!eg Dan, zij heeft mij verlaten I” „Wie? Je vrouw bedoel je?” vroeg Ferguson, wiens aandacht getrokken werd door de kracht was haar enkel bestaan reéds een klacht. Dan, je kunt je nie^borstellenj wat het leven 1 voor Barclay Speed scheen geneigd alles te be~ P°edgen en het huwelijk was eigenlijk reeds *paa d tegen het einde van Juli, waarna het „Dat is mijn manier niet, Mr. Speed. Het ding getrouwde paar een maand op de huwelijks- kan niet op die manier behandeld worden. Het z°u blijven, gedeeltelijk buitenslands en ge- -s- n, lelijk in Schotland en zich it\ den herfst in w-7 Street wu vestigen. Niemand behalve Ferguson Veranderingen snoeien in zijn leven Maar gelukkig hield hij dit onoordeelkundige - toevoegsel terug, dat zeker Speed’s woede zou meer toe en hij vroeg zichzelf opgewekt hebben. >riis niet te arnnt «nn T.m Zjjn tehuis te verlaten, als de nieuwe omge ving vreemd is en hem niet aanstaat, is een zware proef voor den moed van een man. Fer guson was zichzelf niet. Hij was zich bewust van een voortdurende prikkelbaarheid van geest, waarvan hij eerst bevrijd was, als hij druk in zijn werk zat. r Zijn gelaatsuitdrukking was op dat oogenblik vertelIsn» wat erin staat, als je wilt en denkt, dat •omberhjj sn©©d een stuk kaas af en begon het van eenig nut zal zijn." IIKERT

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1