D? rwiun 4L BELANGRIJKE PRIJSVERLAGING IRUf Het Verloren Tehuis NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NI EU WE R- KERK a. d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 60* Jaargang Woensdag 1 Maart ’'«*22. BUITENLAND. KENNISGEVING. SUNLIGHT ZEEP vono in BINNENLAND. 3 UUR. FEUILLETON. Ro. 14868 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen A Ingezonden Mededcalingon. en van af heden B. 1 MAART fcreehlnhof heeft Vraag Uwen Winkelier 87 °P» Duncan!*' Ik heb nu geen geld VRAZSWP iwiWW •varkens wm het saga taak A» berouw hadt HM as Me m IWIximm M) F«br. m Rmht4m 1 naar sant. i naar laar Londen en Rote ft. 11 uur 20 min. op r. nam. 9 uw 45 min, irdam aan. f wordt lan aan antwoordde Heriot denkbeeld, dat zijn ork naar Rotterdam; hy Head en nam, 0 van Amsterdam naai) Belawan. Febr. nam. van Rot-» am naar de Pacific* 25 Febr. voorm. 1| den uitersten prijs. 811 84 i naar New York, voed ir op 412 mijl W. va® >r. van Seccondee naa^ Amsterdam, pass, 20i Java, pass. 2J Britsch Indty tar NeW-York, vertrog an Londen te Delfzijl naar Genua^ er een alge- wel-gedefinieerde openbare overeen»- ™1 van de gedrags- ?nbare meening der we- belligerenten zal be- De Roemeensche Senaatsverkiezingen. Boekarest, 28 Febr. (V. D.) De verkie zingen voor den Senaat zullen Woensdag I Maart plaats vinden. van IJmuiden naai) e.rberloht, len morgen vaat i 1**29. Zürich. Vestmanoer. td van 1 Maart? ge, later wellicht ah uid-Westelijke wint^ n met tijdelijke ankelijk iets koui zou, of zij weten," iaer Bremen, pass, jj im naar Havana^ y»q TELEGRAMMEN. DE CONFERENTIE TE GENUA. Wirth aan t woord. Berlijn, 28 Febr. (W. B). Dr. Wiith heeft met een vertegenwoordiger van de Baden- sche Zentrumskorrespondens een gesprek gehad, waarin hij over de conferentie te Genua zeide Het zal van Duitsche zijniet ontbreken aan denkbeelden en voorstellen. De conferentie te Genua is niet slechts bijeengeroepen om over het lot van Duitschland te beschikken, maar zij zal zich bezig houden met den economischen toestand van Europa, van de geheele wereld. Wanneer men niet heel spoedig begint om ove. den Earopeeschen economischen toestand on derbande lingen te voeren en daarnaar te hande len, dan staat men voor den ondergang van het Westen. H e 1 s i n g f o Moskou wordt gemeld Op gedelegeerden van ƒ—»-?—■•*- van Argentinië en Ferguson kon gemakkelijk en naar waarheid gezegd hebben, dat een vrouw, die al het werk doen moest en aanhoudend het toezicht moest houden, op twee kinderen niet veel tijd kon heb ben of misschien ook niet veel zin om slechts kennissen aan te kweeken. Hij had iets van had het dikwijls be- He- be- DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. T.toean, 2« Febr. (B. T. A.). In 4* van honger DE NOOD IN RUSLAND. Een professor gestorven, Berlijn, 2 8 Febr. (N. T. A. Draadloos). Als een nieuw voorbeeld der catastrophe in de Russische wetenschappelijke wereld vernemen de Estlandsche bladen uit Rusland, dat prof. Saint ir professor in de zoölogie tel Dit het Engelsch door Mevr. J. p. WBSSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau? MARKT 81, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.; Administratie TeL Int 82; Redactie TeL 545. Rusland, Boekhara, Georgië, Sovjet-Oekraine, Kheresina en de republiek van het Verre Oos- land wordt opgedragen de verschillende repu blieken ter conferentie van Genua te vertegen woordigen en uit hun naam overeenkomsten te sluiten. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken behoorende tot den hezorgkring)| 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bozorgkringt 15 regels 1.55, elke regel meer ƒ0.80. Advertentiën In het Zatordagnummar 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regelt ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. Op. de voorpagina 50 honger. Gewone arlvertentien en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer («reduceer» den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomet van «oliede boekhan» dolaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en móeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde vao opname verzekerd te zijn. lam naar Japan, ven ai. I’ iië naar Rotterdam voorm. 8 uur valt >rk naar Rotterdam/ wie Point. van Rotterdam naa| OVERZICHT öp de conferentie van Washington was een 4er kwestie®, die in verband met de Fransche as piraties, welke aanstuurden op een groote Fran- eche onderzeeërs-vloot, vooral veel stof tus schen Engeland en Frankrijk hebben opgejaagd, het duikbootenvraagstuk. Men herinnert zich dat Dp 6 Febr. een verdrag is geteekend te Was- iJngton, dat betrekking heeft op het regelen van 't gebruik der onderzeeërs en op *t verbod - om verstikkende gassen (resolutie-Root) te ge- 1y >s,gei pruiken. Dit verdrag werd gesloten tusschen de j^C.^...J?__an^en ITereenigde Staten, Groot-Brijttannië, Frankrijk, Italië en Japan. In dit uozdzag wordt te kennen gegeven, dat genoemde staten, in ’t verlangen Om de bepalingen doeltreffender te doen zijn, tiie door de beschaafde landen voor de bescher ming van 't leven der onzijdigen en non-com- battanten op zee in tijd van oorlog zijn aan- snard en om het gebruik te verhinderen in oor logstijd van gassen en schadelijke chemische producten, besloten hebben te dezen einde een verdrag te sluiten. De gevolmachtigden der ge doemde staten zijn overeengekomen hetgeen in Ide volgende artikelen is vervat Art I. De ondergeteekende m< (erklaren, dat bij het aantal bepalingen, aan- jmard door de beschaafde landen •cherming van 't leven der Strijdenden ter zee in oorlogstijd Zegelen moeten worden voorwaarden zou annvoaiden, die door SpanjP over zijn onderwerping zijn gesteld. DE STAKING IN ZUID-AFRIKA. Johannesburg, 28 Febr. (R.). rogcering heeft de electrische centrale in bezit genomen om de verlichting en andere onmisbare! gemeentelijke diensten in stand te houden. Eert dynamiet-ontploffing in hot gerechtshof heeït vanochtend eenige inuren\on ruiten vernield. Kaapstad, 2 8 F e b (RDe wetgevende vergadering heeft vijf dagen lang gedebatteerd over de mijnwerker?»taking. Het debat eindigde! vanochtend om vijf minuten over half tien nel een zitting, die den goheelen nacht geduurd had, met het aannemen, met 69 tegen 55 stemmen, van de motie der regeering, die de stakers den raad geeft het werk te hervatten onder welk® voorwaarden ook, in afwachting van het onder* zoek van een onpartijdig lichaam, welks verslag bij het parlement zal worden ingediend. Een motie van generaal Hertzog, den leider den nationalisten, en Boydell, den leider van do arfjeldprspartij, om een commissie of hof'van arbitrage in te stellen *oor de regeling van hef geschil, ig met 70 tegen 54 stemmen verworpen fiOUDSCHE 0 Ui l XT. wat haar scheelde. Zij heeft nooit een woord over je gezegd, dat je niet hooien mocht. Ik spreek hier nu, zoover het jou betreft. Daar op rechte taal hier noodig is, moet ik zeggen, dat het mij altijd verbaasd, somtijds verward heeft, dat je zoo dom, verwaand en blind was, waar het je vrouw betrof. Zij is geen gewone vrouw. Zij heeft hersens en verstand en is fijn en ge voelig besnaard en daardoor heeft zij en heb jij geleden, daaraan twijfel ik niet, maar dat heeft haar tegelijkertijd verheven boven het gewone peil. En zij heeft klaarblijkelijk net zooveel ge kregen, als zij hoogstens verdragen kon." „Je gelooft toch niet, Dan, dat zij weggekro- nUar een rust*g’ plekje in Richmond Park of Highgate Woods, of ergens anders, om een eind aan haar leven en dat van de kinderen te maken?” Ferguson schudde nadrukkelijk zijn hoofd. „Zoo is je vrouw niet. Zij zal niets overhaast doen. In sommige opzichten heeft zij meer ver stand in haar pink dan jij in je heele lichaam, en wat zij hier zegt, is waar. Zij is weggegaan, om eens een vergezicht te hebben. Hierbij zal Je het moeten laten, en ze zal weer bij je terug komen, Duncan, of Je vragen naar haar te gaan en dan zal alles weer goed tusschen jelui zijn of waarschijnlijk beter, dan het ooit geweest is. veronderstel, ais ik je aanzie tenminste, dat Je dat gaarne zourit willen wel gaarne willen, maar het zal noo<t gebeuren P kreunde Heriot. „Ik ben een geweest Dat zie ik nu inen het vreemde dat ik dot ingezien heb, voor dit ge beurd is, en ik getracht heb, de dingen te ver beteren. ft had haar dat gezegd.” 4^ dat heeft het verhaast Waarschijnlijk "eeft u ?e<teclrt' Je iets gedaan hebt, waar- H boete doen HET HUWEI.UK VAN PRINSES MARY. Londen, 28 Febr. (N. T. A. Draadloos). Het huwelijk van prinses Mary had heden plaats onder ontzaglijke belangstelling en begunstigd door het heerlijkste lenteweer In de Westminster Abbey waren deputaties aanwezig van alle poli tieke, burgerlijke en militaire corporaties. De dienst zelf was uiterst eenvoudig. Londen, 28 Febr. (N. T. A. Draadloos). Van het oogenblik af, dat de klokken vnn de Westminster Abdij verkondigden, dat de huwe lijksplechtigheid wns afgeloopen, weergalmde Londen van de muziek van tallooze kerktorens. Spoedig hadden de bruid en de bruidegom de Abdij verlaten in de schitterende staatsiekoets; op huiïAyeg terug naar Buckingham-palels wer den zij Ijlgetogen toegejuicht. Er werd met hoe den en zakdoeken gewuifd door de ontzaglijke menigte. Enkele oogenblikken later verschenen zij op het balkon met den koning, koningin Mary en de koningin-weduwe Alexandra, wier verschijning aanleiding gaf tot een nieuwe uit barsting van geestdrift. Een aantal oorlogsinva- iieden zaten op het voorplein onder he< balkon en hun toejuichingen werden in ’t bijzonder be antwoord door de prinses en haar gemaal. Later in den namiddag vertrokken de prinses en Lord Lascelles met een bijzonderen trein naar Shroptshire, waar zij de wittebroodsweken zullen dooibrengen. HET ITAI.IAANSCHE KABINET. R o m e, 2 8 F eb r. (B. T. A.). Naar de Gior- nale d’Italia mededeelt, heeft do minister vnn posterijen en telegrafie Dicesaro ontslag geno- Len uit protest tegen de Inmenging van Don Sturzo bij de verkiezing van de onderstaatsse cretarissen. De pogingen door Facta gedann, konden hem niet van zijn besluit afbrengen. De nieuwe Hongnarsche kiesrecht- verordening. B e r 1 ij n 2 8 Febr. (N. T. A. Draadloos). Het te Boedapest verschijnende socialistische blad Nepzava meldt, dat de Hongaersche so- ciaal-democratische partij niet aan de verkiezin gen zal deelnemen, aangeziem de door den ministerraad aangenomen kiesrechtverordcnfng het volkomen onmogelijk maakt, dat de verkie zingen een zuiver resultaat opleveren. Tweede Kamer. Vergodering van Dinsdag 28 Februari* Geopend te 1 uur 5 min. Voorzitter mr. D. A. P. N. Kooien. Staatsbegrooting voor 1922. Hoofdstuk V (Binnenlandsche Zaken). Do beraadslaging over de begrooting van B’rw nenlandsche Zaken wordt voortgezet. Daarbij is tevens aan de orde de interpellatie vnn den heer Kleerekoper en die van den heer Duys, benevena de moties De Jonge en Van de Laar. De heer Van R a v e s f e y n (C. P.) zoo gaarne yan den minister vernemen hoe dezet staat tegenover de opheffing van kleine ges moeiten, aangezien gebleken is, dat de belax tingdruk in verschillende gemeenten zeer uiteen* loopt. Hc‘t op grooten schaal vereenigen vart kleine gemeenten lijkt Spr. dan ook gewenscht. Met den heer Duys klaagt Spr. over de bevoer* rechting van de katholieken in verschillende ge meenten des lands. Doch het Is de vraag of de heer Duys wel de meest aangewezen persoon is om hierover te klngen, gelet op de wijze wnarop de socianl-democratcn, in gemeenten wnar zij de meerderheid hebben, tegenover politieke te* genstanders optreden. Vervolgens bespreekt Sprt nijd had. „Je hebt hier een aardige woning. Dan. Vindt je het niet jammer, hier weg te moeten gaan T* „Ik ben hier nog niet vandaan," wns het la4 konieke antwoord, terwijl Feifcuson leuningf-t stoelen aanschoof en de kastdeur opende. „Maar het zal toch spoedig gebeuren, ver on* derstel ik Hierop gaf Ferguson geen antwoord en zij gingen zitten en trachtten te doen als menschert die den tijd, de plaats en het gezelschap naaB hun zin vonden. Maar spookgestalten waren met hen in de ka* mer en alles was slechts schijn. Heriot bemerkte nu eerst dat Ferguson n! vermoeider dan gewoonlijk uitzag, dat hij ietM verloren had van zijn kalm, voldaan uiterlijü vol zelfvertrouwen, dat hem altijd gekenmerkt had. „Hoe schiet Je op?" vroeg hij, met het ver* trouwen van een man, wien een langdurig^ vriendschap eenig recht op die vraag gegevert had „Wat bedoel je, Duncan vroeg Ferguson^ koel. Jle eigen zaak. Is de dng van Je huwelijk a* vastgesteld „Niets is bepaald," antwoordde hij somber 8 „en ik geloof," voegde hij er langzaam en bc« daard bij, „dat ik mij in een leelijk nest heb begeven." »rHoud c - n’eUWe sc^a'en te koopen," zeide hij rtTefuZe? ^at ïe een koelbloedig dier bent," P P Hen°t „Als het jouw vrouw was, zou weten, wat het beteekent I Maar misschien Je ,a* oo^ eens weten ofschoon God het °eden mag f Maar je bent een dwaas, Dan lihu'?’”’.0”' iwlf ■“tenen, «ta je vrij kunt n jeugd en hartstocht kunnen niet eer» Mort'e,Ver.on^c^uldiging dienen; want wat je bloJl -e koelen bloede- Maar met warm nn* Jo b«t moeten betalen. Noem dat van f -gus°n schoof zijn stoel re» lwdnx*dir 1 urt en stond op. - 'ik sens, Duncan. Je bent, .erklaotbuar Streef hoog opwaarts, maar de liefde geve b richting aan van uw streven. VEMPREIDK BERIOIim. Sprinkhanen in Zuld-Afrika. De correspondent te Bloemfontein schreef ddL 31 Januari aan de N. R. Ct.» In de depressie wat verbetering door de beter® wolprijzen. Prachtige regens overalmaat miljarden sprinkhanen in de Kaapsche binnen* landen, westelijken Vrijstaat en Transvaal; z0 vefllinden alles. De voorhoede naar Transvaal bestond uit twee „swyrms", één 10 mijl lang bij 3 breed! In de Karroo worden de treinen uren lang opgehouden, daar de wielen niet op d® rails kunnen vooruitkomen. geweten van de schrikbarende eenzaamheid Jeanie Heriot's leven en treurd, maar het had nu geen nut, dit naar riot’s hoofd te slingeren. De wanhoop en zorgdheid van den man waren oprecht en ver- twijfeld genoeg zonder dat I" „Zij kende Vickary Hunt ook niet Heriot keek verwonderd op. „Ik heb heelemaal niet aan hem gedacht Maar ik geloof, dat zij hem niet kende. Hij heeft nooit thuis een bezoek gebracht. Dan. Dat heeft hij mij zelf gezegd." „Dan geloof ik, dat wit aan het eind van onze wijsheid zijn en zooals ik reeds gezegd heb, is het eenige, wat je doen kunt, wachten." „Wachtenzeide Heriot woest. „Hoe kan een man wachten, als een vuur zijn levenskrachten verteert f Hoe kan ik vannacht slapen, als ik niet weet, waar zij zijn en of zij een bed heb- ben, om in te slapen Ik zal je wat vertellen. Dan een man zou iets dergelijks nooit gedaan hebben f Men moet een vrouw zijn, om zooiets te bedenken." „Misschien," was alles wat Ferguson ant woordde. „Kom mee in mijn hol en rook het weg. Ik ben erg gerust, wat je vrouw betreft, Duncan. Zij is een verstandige vrouw en ik herhaal, dat zij geen treurspel zal opvoeren I” „TreurspelBij mijn trouw, en zij heeft het reeds gedaan 1” antwoordde Heriotmaar I eenigszins getroost, volgde hij Ferguson naar de I rookkamer achter in het huis, welker aangena me inrichting en stilt» Heriot hem dikwijls bx De Belgische delegatie. Brussel, 28 Febr. (B. T. A.). Theunis en Jaspar zullen België op 10 April te Genua ver tegenwoordigen. Volgens te Brussel ontvangen inlichtingen kunnen wij bevestigen, dat te Genua niet zal worden gesproken over de kwes tie der schadeloosstelling. Alleen de Commis sie van Herteel znl de volmacht krijgen om deze kwestie te regelen. Ook zal er geen sprake van zijn, dat aan de prerogatieven van dén Volken bond wordt gerankt. Deelneming Brazilië P a r ij s, 2 8 Febr. (B. T. A.). Argentinië en Brazilië hebben aan Italië verzocht deel te mo gen nemen aan de ponferentie te Genua. Dit verzoek zal waarschijnlijk worden ingewilligd. 2 8 Febr. (B. T. A Uit t mid Op de conferentie vnn Hilaire, die vroeger professor in de z Azerbeidsjan, Armenië, Wit- Dorpat was, van honger is gestorven. heid ook en al dan niet handelend op bevel van een meerdere in rang, die deze of gene der vermelde bepalingen zal verkrachten, ge acht zal worden de oorlogswetten te hebben ge schonden en onderworpen zal zijn aan strafver volging, als hadde hij een zeerooversdaad ge pleegd. Hij zal voor de burgerlijke en militaire overheden van elke mogendheid kunnen worden gedaagd, in wier gezagsgebied hij zal worden aangetroffen. Art. IV. De ondergeteekende mogendheden erkennen, dat ’t practisch onmogelijk is de onder zeeërs te gebruiken bij de vernietiging van den handel zonder, zooals in den loop van den oorlog sbeurd, op de algemeen door de --,1 ter bescherming van ’t leven der onzijdigen en niet-strijders aanvaarde begin selen, inbreuk te maken; en met de bedoeling om algemeen het verbod om onderzeeërs te ge bruiken bij de vernietiging van den handel als geïncorporeerd in het volkenrecht te doen er kennen, komen zij overeen zich in den vervol ge gebonden te achten door dit verbod en noo- digen zij de andere landen uit zich bij de onder havige overeenkomst aan te sluiten. Art. V. Daar het gebruik in oorlogstijd van verstikkende, vergiftige of soortgelijke gassen alsmede van alle vloeistoffen, producten of pro- cédé's van overeenkomstigen aard, terecht wordt veroordeeld door de algemeene meening der be schaafde wereld en omdat voorts het verbod van dit gebruik geformuleerd is in de verdragen, die door het meeren deel der beschaafde mogendhe den zijn erkend, verklaren de ondergeteekende mogendheden, met de bedoeling om dit verbod, dat zoowel noodig wordt geacht door het ge weten als door de practijk der naties, algemeen ie doen erkennen als zijnde opgenomen in ’t volkenrecht. Zij komen overeen zich te dezen aanzien onderling gebonden te achten en noodi- gen alle andere beschaafde landen uit aan de onderhavige overeenkomst hun goedkeuring te hechten. Art, VI, Het- onderhavige verdrag zal «oo gauw mogelijk door de ondergeteekende mo gendheden worden bekraclftigd volgens de con stitutioneel® procedures, waaraan zij zich onder scheidenlijk dienen te houden. Het zal van kracht worden op den dag, dat alle ratificaties te Was hington zullen zijn gedeponeerd. De regeering van de Vereenigde Staten zal aan alle onderge teekende mogendheden een authentiek afschrift van 't proces-verbaal van 't deponeeren der ra tificaties doen toekomen. Het onderhavige verdrag, in Fransche en En- gelsche bewoordingen opgesteld, zal in de ar chieven der Amerikaansche regeering gedepo neerd blijvenauthentieke afschriften ervan zul len door deze regeering aan elk der onderge teekende mogendheden, ter'hand worden gesteld. Art. VIL Later zal de regeering der Ver. St. aan alle mogendheden, die het verdrag niet hebben geteekend, er een authentiek afschrift van doen toekomen en haar uitnoodigen er haar goedkeuring aan te hechten. Elke mogendheid, die niet heeft onderteekend, zal zich bij 't verdrag kunnen aansluiten door bescheiden te zenden, waarin der Amerikaan- scije regeering adhaesie met het verdrag betuigd de regeering der Ver. St. zal alsdi elk der mogendheden, die geteekend hebben of hun goedkeuring hebben gezonden, een authen tiek afschrift laten zenden. an Java aid. 15 Febr. nam. va® mogendheden dingen, aan- voor de be- onzijdigen en niet- o_tijd de volgende •egelen moeten worden geacht als makende •eeds deel uit van 't internationale recht. (1) Een handelsvaartuig kan niet worden in beslag genomen, voordat het order heeft ont vangen teneinde zijn aard te kunnen vaststel len zich neer te leggen bij visitatie en door- •oeking. Op een handelsvaartuig kan geen aanval wor den gedaan, tenzij na sommeeiing het «Weigert stil te houden om zich te onderwerpen aan visitatie en doorzoeking, of tenzij het, na inbeslagneming, zich weigerachtig betoont den weg te kiezen, dien het is aangeduid. Een handelsvaartuig kan niet worden vernie tigd dan nadat bemanning en reizigers voordien jn veiligheid zijn gebracht. (2) . Oorlogvoerende onderzeeërs zijn onder feene omstandigheid vrijgesteld van bovenver melde algemeene regeling doet zich 't geva’ voor, dat een onderzeeër niet bij machte is een handelsvaartuig bint te maken, waarbij het ge noemde regelen eerbiedigt, dan moet hij over eenkomstig het erkende volkenrecht zoowel van ïanval als inbeslagneming afzien en het han- lelsvaartuig zijn weg, zonder het te molestee- ten, laten gaan. A r t. 11. De ondergeteekende mogendheden aoodigen alle andere beschaafde mogendheden uit instemming te betuigen met de erkenning van dat vastgestelde recht, zoodat meene, wel-gedefinieerde op •temming bestaat ten aanzien lijn, volgens welke de opei veld in den vervolge de ®ordeelen. Art. III, De ondergeteekende mogendheden die verlangend zijn de uitvoering te verzekeren Van de reeds door haar erkende en bevestigde Vetten van menschelijkheid betreffende den aan val, de inbeslagneming en de vernietiging van handelsvaartuigen, geven buitendien te kennen, dat elke persoon, in dienst van welke mogend- wilde. Vrouwen zijn vreemde wezens, Duncan beheerscht door geen bekende wetten vnn logica of handeling. Somtijds maken zij fouten, maar de meeste keeren hebben zij het wonderlijk juist ingezien. Maar je kunt gerust van mij de ver zekering aannemen, dat mevrouw Heriot niets gedaan heeft en ook niets doen zal om je tot schande te maken of in het ongeluk te storten. Wat je doen moet, is wachten „Maar zij heeft geen geld i Ik heb haar strak gehouden. Dan. Zij kan maar een paar shillings overgelegd hebben, als het zooveel is." „O, zij zal wel ergens vandaan geld gekregen hebben I Hoe staat het met haar broeder te Glen Kinder Is zij niet onlangs nog met hem in briefwisseling geweest Zou zij misschien niet daarheen op weg zijn? Het zou wellicht de moeite waard zijn morgen een particulier tele gram met betaald antwoord te sturen en eens te zien." „Als ik iets weet omtrent Jeanie, is Glen Kin der de laatste plaats, waarheen zij gaan zal en volgens mijn weten heeft zij de laatste drie jaar niets van haar broer Alec gehoord." ^Misschien heeft iemand haar een schuil plaats verleend veronderstelde Ferguson. Maar Heriot schudde met nadruk het hoofd. ^ij kent niemand, die dat doen moest kennissen hebben buiten mijn en hij keek zuur, toen het vrouw en zijn kinderen door iemand anders onderhouden zouden worden, bij hem opkwam. ^L\\ komt toch niets dikwijls bij de Bains veronderstelde Ferguson. Heriot schudde zijn hoofd. tlZij ging met niemand van mijn kennisvaan vriendschappelijk om, en dat was een van de steenen de» aanstoots.”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1