Victoria-Water Oberl&hnstein yJel \sn -jsst i"«rr! I K'«->-*• -X 7?T"iT ««-fl'ta. a"»ze"m°dlt 2011 be"0<'me" (d-w'z- a STADSNIEUWS. Volgn-gnbied. Vnrsdrillmd. •omltes hebben rich tof de regeering gewend pet oen adres, waarin om 10 millioen Meun ftevraagd wordt. Spr. is er van overtuigd, dat in» Den een referendum werd gehouden de ©ve*» groote meerderheid van ons Tolk zich zou ver- paren vóór een steunwrleening overeenkomstig öe krachten van ons land. Indien het mogelijk Kiare Narisen te laten spreken voor 5 millioen Nederlanders, dan zou zulk een resultaat onge twijfeld worden bereikt. Nansen is hier olleon «winr zeer hort geweest. Intussrhen zal hoden- fttiddag i« de Kamer kunnen blijken of de tranen Ac gestort zijn op de bijeenkomst in den Dieren» Win krokodillentranen zijn geweest. Spr. zet ver- kier uiteen, dat het niet waar dot het Roods Leger de leniging van den hongersnood in den Weg staat. Alle groote bladen, uitgezonderd Ds Telegraaf, zetten echter nog steeds het duivel- sche werk voort om de steunverlening aan •ovjet-Rusland te saboteeren. Een bewijs hiervan vindt men nog heden in de Nieuwe Rotterdam» sche Courant, waarin een ingezonden stuk is op genomen, dat niet geplaatst zou zijn, indien dit paalde politieke partij op het oog heeft. Spr. verklaart ten stytte te wenschen, dat aan Rus land steun zal worden verleend, doch niet op de wijze in de motie van den heer van Ravesteyn uiteengezet. IDe heer Bosons (R. K.) verklaart tegén de motie-De Jonge Ie zullen stemmen. Hij heeft et bezwoer tegen, dat deze daad van liefde uit han den van particulieren genomen en m handen vwn den Staat gelegd rel worden. Indien deze steun dit jaar ten laste van den Staat wordt gebracht, is er bovendien alle kans op .dnt die belasting permanent wordt, want het zei wel eenige jaren duren voor de nood gelenigd is. De heer Ter Hall (V. B.) bespreekt de cen suur op tooneefttukken, die tegenwoordig door verschillende burgemeesters op ergerlijke wijze wordt toegepast. Spr. wijst in dit verband op het tijdelijk verbod van „Vrijheid" in Den Haag. Tijdens het vertoonen der film hadden twee incidenten plast*: het eerste, toen de conferen cier met de volgende woorden de Hm inleidde: „Op het oogenblik, dat de Endurance het an- 1» ooi in don winter d. mee* hftiMM. T.M- V*' k"""" f drnnk. Ho, voordeeliffst voor h£2l*bn* in T"' .T.'f v—t» I MlIEngeland Frankrijk s zijde had gekozen. gebroken en ontgoocheld man, vergissen zich ten Rutgers van Rozenburg, Baarn; dr. ff. J, ■eerste. 'e-Gravenhage; J. ter Haar Jr„ Amsterdam» S mr. D. E. van Lennep, Heemstede; H. *2 Boeyen, Voorburg; Kr. Timmer*, Klundem |J W. Röelf, 's-Gravenhage; J, Knoppers, Meo£fl P. J. Nahuysen, Utrecht. heele Liter schroefflessclien. Wordt geregeld met eigen schepen van de bron te Oberlahnstein aangevoerd. Verkrijgbaar bijM. M. BELONJE Jr., Kei zerstraat 83-85-87. Telefoon 148. 769 15 dertijd gunstig. Het fs echter tegengevallen. Inzake Wormerveer zegt spr., dat sedert T9T9 ClrA vAiAt «..-lT "a u. VI --w(öen stelselmatige oppositie is gevoerd legenden het optre- burgemeester, die als minderheid w2d b«w oen tegen oe bioscopen te Amsterdam, Spreker *fhni»wti im;,u dringt a« „p vehroppóvr vnn ortiM IM d« lï K^'i t KT GemeoMowo, indi™ hier,eg™ bevwoer be. £0»Woran »t»«, op he, opemieüen beroep op de 11 „w?"™ TT. I TV™" .T vj_ ij.v.i ider tfpkornen en was wellicht ook de financieel© Êngelsche bieden hed „pluist B. en V. vw>J w^deTte htTcte? (Tks^en I ™0^,'lh"d achterwege gebteeen. Volgens Ge- hf>KK< n nu pen nnrnen nm steun ce» Irv*v v~.™* ej deputeerde Staten is Warmerveer niet altijd Amsterdam hebben nu een oproep om steun ge. een enWing. Ooi lomt Spr. op teren de «cl, tot de bevolk,ng doch tel ren gemeenten ved te druilende belening op op™b«re ver- des lends bevorderen dien steun met. Ook lethc m.lehHbcden. Spr. wenscht In de wet een limiet hek Nederland doet met wet het ken, hetgeen ,0„ 20 pet., desnoods nam Spr. meent kan blijken uit een hooldertlkel „ehl Daardoor zullen .exhorbitante beffing, In De Maasbode van 25 Februari. Hoe dit editor m 40 pet ek, At ,e Hilvemum worden «Vn. tij, de particuliere steun kon toch niet toereikend komen rijn. Indien de stoten nu niet het juiste begrip van menschel ijk e solidariteit toonen, gaat de we reld eohter ten gronde. Dat wordt o.a. door een .1. TV/„II- 1I T_!1-ClJU De heer Schoper (S. D.) trft zijn teleurstel- Ikng over de rede van den heer van Beresteyn. Deze bracht zijn persoonlijke grieven tegen den 'we< --------- -y"- ~V'\ n' T_ I VrijzfnnkpDemooralischen Bond rn het pa-rle- dood,,,me land, verlcew oIRaeele hulp. fin d. M m b,.„ aartslasBcbopvnn Canterbury heel, dezer dagen „„y Wt „cl„ sprel(T Vdng van nog gezegd, de stea, moet helpen! buitengemme wamunoalfgen verregaand gebrek Spr. vreest, doF de heer De Jonge van den vnn kieschheid. De heer Van Beresteyn heeft Minister van Binnenlandsche Zaken argumenten J hier herhaald, hetgeen hij in zijn „vuile" brocliu- tegen de motie in handen heeft gegeven. Het J re reeds uiteengezet heeft. Deze wijze van doen was vernederend voor het parlement. Spr. ver- klaart de motie van den heer van Ravesteyn niet fe kanf*fn s,e,ornen. Spr. steal verder stil bij den fhrancieelen toestand der gemeente Emmen, ter wijl hij verder gaarne zou vernemen, hoe men er toe gekomen is tot de bekende burgemeesters benoeming te Gendringen. Hoe kwam men er toe een man van drt kaliber aan te stellen? Ook komt spreker op tegen de benoeming van een in, waarin do Kamer als hnar oor- orthodoxen burgemeester te Meppel, wiens" tt, dat maatregelen van regeerfaig»» zienswijze niet strookt met' de opvattingen der worden genomen tot leniging nm bevolking. jood in Rusland, waartoe een bedrag I De heer K r u y t (C. P.) keurt de houding van even zuinig geweest. Spr. zet uileen, dat Wormerveer zal gehol- van 25 pet te zien ge-d°°.r f£ der°' .exhorbitante heffingen g d°°r de Gemecn,e"^e Cre" De heer Kleerekoper ^d.) dient een motie in waarin een onderzoek naar het geval van den agent te Breda wordt gevraagd efi eten e motie waarin hij afkeuring wil uitspre- over de wijze waarop burgemeesters de tooneelccnsuur uitoefenen. De vergadering wordt verdaagd tot heden één uur. gut hier niet om een mooi gebaar, doch om daadwerk «1 ijken steun. Laten wij nu niet pro- beeren bij een zoo reusachtig ernstige zaak m af te vangen. Wat de houding Van de La er betreft, deze was even als dom. Het idee alleen „de staat ilnap" is dom l Do motie van den ïge kon spr. evenmin bevredigen, dan ook naast deze motie een •Ikoar vli van den h on-ch rist toet de heer De nieuwe deel tri wege moet den hoog van 10 millioen uit 's Rijks km beschikbaar zal moeten worden gesteld. De heer K oil t h e k (S. P.) wO de wijze waaa. •p de burgeiiwstersbenoemingen geschieden bespreken. Wejke motieven hebben fat Amster- den heer De Jonge af, die op goed geluk een millioen vraagt, zonder zich rekenschap te ge ven van heteen noodig is. Spr. verbaast zich er verder over dat van de rechterzijde niet meer steun is gekomen. 'dam geleid tot de benoeming van een anti-revo- De Minister van Binnenlandsche Zaken, de ktkmniren burgemeester, niettegenstaande het Wr Raijs de Beerenbrouck, bennt- overgroots deellder bevolking vrijzinnig denkt? woordt de sprekers. Hij zegt toe voor de ge- In Meppol heeft de burgemeester op Zondag meente Emmen te doen wat mogelijk is. Ten vrfjwel alle publieke vermakelijkheden verbo- aanzien van den stemplicht zegt spr. overleg den niettegenstaande de meerderheid der be- toe met zfjn ambtgenoot van Jsstitie. Over de volldng niet van soodenigo gezindheid k. De evenredige vertegenwoordiging wil spv niet verdediging van den mfnfster dat hot beleid meer uitweiden. Onlangs is daar zeer uitvoe» *Bn dian burgemcestei de» bijval heeft der rig over gesprokpn bij de Grondwetsherziening, ^goedgezinde burgerif lijkt spr. nogal somier- Wat de belasting op de openbare vermake- BfHcNlCfL De Staascourant van 28 Februari bevat o.a. de volgende Kon. besluiten benoemd tot lid van den Raad van Neden» landsch ïndië mr. H. Jelgeihtris Swfldens, pre sident van het hooggerechtshof in Ned.-Indii; op verzoek eervol ontslagen met dank dr. K. Martin, gewoon hoogletraer aan de Rijksuniver siteit te Leiden; benoemd tot gewoon hoogleeraar in de wis» en natuurkunde oan die universiteit voor het onderwijs in de geologie en de mineralogie dr. B. G. Escher te Bulthoven. ■ng. Spc. zou hieromtrent we! ©enige nm foBchtirgen willen ontvongen, met name betreft <fo wfjze waarop de burgerij fis ^goed" e» ©en anders gezind gedeelte wordt 1 1 Hjkheden betreft, wijst spr. er op dat de ge- meenten genoodzaakt zijn de belastingen te verzwaren. -rr - - 'droeven worden algemeen aangezet, Vo»r« Vornjvr. «f» <V d»< en nntem-Iiflt i. het mog-elijk dot er wd tffltó - - de rand tc Schiedam besloten heeft een t<*~ étn te sterk wordt aangezet. In Hilversum is verzonden, ons in staat heeft gesteld doend ondersteund voorstel niet In behandeling gebleken, dat 40 pet. te hoog'was. Zoo zal men V(5dr a*'e an<'ere «eu'ralen te mobOiseeren, ver- rtitmow THi lm niui»r<l<r.(kbInM wrm rU min- j j klaart de oud-opperbevelhebbe r van land- en Jhr. Mr. Beelaerts van Blokland terug. Jhr. Mr. Beelaerts van Blokland, lid der Nederlandsche delegatie ter Conferentie te Was hington, die aldaar nog was achtergebleven, is gisteravond te 's-Gravenhage teruggekeerd. De Amerikaansche gezant. 1 De Amerikaansche gezant te 's-Graven- hage en mevrouw Phillips hebben zich voor eenigen tijd naar Italië begeven. Tijdens de afwezigheid vsn den gezant treedt de heer Louis Susdorff Jr„ le secretaris, als' tijdelijke zaakgelastigde van Amerika op. POINCARE EN ONZE MOBILISATIE VAN 1914. Naar aanleiding van het bericht van den Pa- rijschen corr. der Ned., dat Poincaré, die door zijn vonk-telagramuNt zee aan Hare Majesteit TTT -T '""JTTT T.mm- moeten ne,r.an weer de grens is derheid die de mmister bAow t of te keu-en. k Noveraher 1918 wos er een sterke drong Spr. komt thons to, een besprelung ven de h-o- „Mr demobilteotie, hetgeen verklnarbuor we* dture von den Iteer J. J. von Bum. Wd oene- (Gylaclr.) Op de mentaliteit onzer soldaten ge eto-meerde k»-ksch"<d, ...nn dete on, W die drang grooten invloed. De Regeering ballingen doe, omtrent Mgeen h. de revolte». moct he, nie, wagen het lege, aan krach,pro^ dagen van November 1918 geschted h. He, vcn ondt.r j. 0ïer, J zeemacht, generaal C. J. Snijders, goere redenen te hebben om dit voor zuivere fantasie te ver klaren. 4 Ik kan niet aannemen, zegt hij, dat de toen malige regeering in de dogen van groote span ning in 't einde van Juli den chef van den gene- ralen staf, dien zij op31 Juli tot opperbevelheb- de vrijwillige hulp dio D© discussie over Rusland is bij deze begroo ting anders, geweest dan bij Buitenlandsche Zu- hemzelf Red.) en met wien zij voortdurend in nauw overleg stond over de te treffen maatrege- zee zeei onvolkomen verbinding met zijn mini»» ters had en dan ook gebrekkig was ingelicht, een in het diplomatiek verkeer zóó ongewonen stap zou hebben gedaan, els een rechtstreeksche land zou oen gered zijn Vpïs den weg d*. "1'5'"71 *T' "",v"ï löien su"/ uien *'J cp-»» 101 opgeiuwkum*- «Mliei a middelen een voldoend aantal soldaten ,1 n... De Huug hebben gvzonto, .tmgerieu ,T V-ï T t°P T het ministerie militair geheel onvoorbereid was. mssrhenko™. d ï1^. eenen male Mu gelaten, Spr. erkent dat het verhaal fanfastlsd* blinkt personen die ter plaatse be- van een zoo gewichtige waarschuwing. Evenmin doch de heer Van Buren is toch ook een man hoeft kan gelooven, dat Poincaré, die blijkens zijn van zekere standing I Daarom zou spr. gaarne emaakt _eWenwerk Le,f Originesde la Guerre (1921) m Vernemen, wat hier van waar is? Want indien het relaas Juist k dnn gaat men zich afvragen: Waartoe is dan nog een regeering noodig? Particuliere organisaties hebben die troepen 7i ZT,' *"J iT"'1""7av"cI -. man voor man gesorteerd I In dit verband wijst Y"" verp'ich.ing om Rusland te hel- waarschuwing te richten tot een vreemde souve- spr. er op det juist in die dagen bataljons te n.'et vraag is of mensrh- «me. En nog mmder aannemehjk acht ik het, loeuwtedun Groningen zijn gospütet. D» T TTT h,llp,te D® d'" on?f reseermg dte ztch op het standpunt sank is dan ook van voldoende belang e«n er Wm" d I" d"' ^ed"l"n<1 va" onzgd^hetd wensdtt. te pteatsen, een volledig Hch, op te laten schijnen. Wien f '"T™" *?Vdo!iik- Bii ver" T° Ti fc hst verhaal onwaar is don iv he, voor de Anti- T", l>«'PVerleenmg heef, de Staat rekening te kop tot mobibseeren sou hetten heshrton. Revolutionaire partij van belang sulk «ut pro- T me' ,zii" "igm betert. Onze finand- «oet er ovengens op wijzen, dut Pomcari pagandis. den mond snoeren. "le, "ngunsHg en onrustba- =1» ^'P - teede volgens voren. I rend en we moeten dus zeer voorzichtig zijn. (Tenoem<l werk 28 Juli de Noordzee bereikte .T* T® n öe reitayn (V-"Ds) h«spre<kt Het is gemakkelijk schattingen te maken; van en dat toen communications devinrent Oe drekken<fe^mc(mtebetostingen, die geheven alle zijden wordt aangedrongen op zuinigheid uA Plus régulières et des renseignements ^aHH ÜTk d"!1' ,l,UI"7T Spr- maar M„ heeft wnt nndpra wnt hij weI 1fnnacht «ssez préds furent enfin recueillis per les anten- r Hfl TT"" T® zien h-1"1"'!."1- Een dwang om te helpen is .r°'1neV l. ÏT "doelwitimte; wanneer particulieren hulp wil- MnSL Ln Sj' lTüülS! ,cn '«■'«teen, ml do g.geering dit toejuichen. '""""'f?' Sfcwirïï iT TT Re^eering zal het pfttfculier initiatief bi goe- I ^PoorweifBful!l!en Krmsten e„ WteensAappm. lWb'bJ dote T b""h" t't" d<""' lÜ r0"i'' I"" niet. Deze Vlasting werkt ,1, een bedrijfabelme. TT W d°' h" ""'«r van Am- Af. -u* --Ikj_ «terdam een oproep deed voor steunverleening. Deze zinnen deden een onprettige stilte ont staan onder de genoodigden. Een volgend incident had plants, toen het or kest de eerste tonen deed hoor en van het En gels cho vofksüed, terwijl op het filmdoek de Poolonderzoekera de Britsche vlag heschen. Toen de voorstelling was afgeloopen, werd den vertoonders op het hart gedrukt van deze voorstelling niets ufc te laten tegenover de pers. Vrijstelling van zegelrecht. Het Staatsblad no. 73 bevat een Kon. besluit van 21 dezer, houdende vrijstelling van zegel recht. Daarbij is bepaald, dat vrijstelling van zegelrecht wordt verleend voor a. de in artikel 40a der Zegelwet 1917, onder I 2°, bedoelde stukken, indien deze gedagteekeni zijri en de geldigheid, blijkens een daarin^» genomen en door den afgever onderteokentre verklaring is beperkt tot den dag der afgifte en twee daarop volgende dagen. De dagteekening van het stuk wordt als dag van afgifte aange merkt. De Zondag en de daarmede fn artikel 92, laatst© lid, der Zegelwet 1917 gelijkgestelde da gen, m voormelden termij» vallende, worden niet medegerekend b. de in artikel 40 f der Zegelwet 1917, onder T°„ genoemde stukken, als de aan de vervoer ders of exjïediteara verschuldigde vracht min der dnn tien gulden bedraagt en daarvan uit het stuk blijkt. Dit besluit zal Jn werking treden met ingang van 1 Maart. DO NIEUWE DIENSTPLICHTWET. Een schrijven aan de burgemeesters. De minister van Oorlog heeft ia zake de nieu we Dienstplichtwet een schrijven gezonden aan de burgemeesters, waaraan het volgende is ont leend „In verband met de nieuwe regeling zal ook een reorganisatie van het leger plaats hebben. Deze zal, evenwel niet dadelijk bij het inwer king treden van de Dienstplichtwet i» kaar ge heel tot stand komen. Zoo zullen de provinciale adjudanten en de landweerdistricts-commaiKlan- ten, wier betrekkingen komen te vervallen, nog eenigen tijd in functie blijven en eerst op een noder te bepalen datum hun werkzaamheden overdragen aan de commandanten van de 24 mdeelingsdistrieten, die ook reeds met in gang van 1 Maart aj. belast worden met een groot deel der werkzaamheden, thans behooren- de tot de taak der militie-commissarissen. Wanneer veranderingen intreden, die u be hoort te weten, zal ik ze daarvan kennis geven, bi het algemeen kant u dus bij het doen van opgaven aan of het voeren van briefwisseling met militaire autoriteiten op den bestaan den voet doorgaan, totdat verandering daaromtrent te uwer kennis komen. Voor het overige worde, zoolang geen wij- zi(ringen tot stand komen bij verschillende ver richtingen gehandeld in den zin van de tot dus- ver geldende bepalingen. Als voorbeeld noem ik het opmaken van inlijvingsstateii, het bij houden van de verlofgangersregisters van mi litie en landweer en de registers van de» land storm, opgaven van verhuizing van verlofgan gers, opgaven van overtredingen enz. enz: Wat overtredingen betreft, zal er echter re kening mede gehouden moeten worden, dat de verplichtingen van verlofgangers verandering ondergaan. Om. komt het voorschrift omtrent vergunning tot verblijf m het buitenland enz. voor groot-verlofgangers te verrallen. Ook de voorschriften, bij verhuizing in acht te nemen, luiden in de nieuwe wet anders dan in de Militie- en de Landwferwet. Ten einde belanghebbenden met de hferbe- doelde, van T Maart a.s. af geldende verplich tingen bekend te maken, verzoek ik u bij open bare kennisgeving onder hun aandacht te bren gen den inhoud van art 40, art. 4T, eerste en tweede lid, art. 51, derde 5d, alsmede van art 4 der wet. Aan de hierbij betrokken personen die in hpt buitenland wonen, gelieve ur een per soonlijke kennisgeving omtrent dese aongele- En nog minder aannemelijk acht ik het, Kenn|sipvmg omtrent 7i> rmTflorint» dis ridi mt het «inndnimt gewheid te zenden. In hoeverre een dergelijke kennisgeving ook aan de overigen zal worden uitgereikt, laat ik aan u over. Het verdient aanbeveling- de verlofgangers ©r op te wijzen, dat de opgaaf, die zij bij adresver andering ingevolge het derde lid van art. 40 moeten doen, ook moet geschieden bij veran dering van adres binnen de gemeente. Met betrekking tot het laatste lid van art. 40 ware in de kennisgevingen te vermelden, dat de groot verlofgangers, die de buitenlandsche zeevaart of de zeevisscherij buitenslands uitoefent, in het vervolg daartoe geen vergunning meer behoeft, nes de la France" (pag. 221). Maar onze regee- ring had reeds op 26 Juli t.v. de strategische j voorzorgen ingeleid ter beveiliging van onze iu «a ucvcuigiug van onze en havens, terwijl op 27 JuH 00011 moet «""Sen. dat de burgemeester van de i gemeente, waar lui lnatsteliik ornniuorinf. ting, die niet rekening houdt met de uitkomsten Ban het bedrijf. De belasting wordt in de prac- V005, Staatshulp is de Regeering niet bereid. Ook voor steun aan Nederlanders in den tijk niet afgewenteld op de bezoekers, want'deze 1V.Uür. *,cun aM" n tJ t gaan da duard—w Ba™ d» „«dkoop™. 'rMn* dft regeering geen geld beschtk- rang™ of Hij™, ztef, eh«i «g. itTTd™ ^'7"" "it m a en, Het w gemakkelijk geld uit de schatkist te ook eigenlijk een v e r drijfs-belastingDe g«- •ernen en zichzelf een mooie rol toe te bedee- onzer grenzen danken wij uitsluitend aan haar doorzicht en besluitvaardighheid. EEN FILMVOORSTELLING OP HET KASTEEL AMERONGEN. Het B. T. A. seint ons oft Ant werpen: Het is den redacteur van de Neptune mogen gelukken, vermomd als helper van van een Hm- jvoortreffelijk man. Wie wenscht dat iedere bur-opera,eur' familiefeest op het kasteel van gen op de kunst. Voorts wil Spr. den minister i £emeps,er in alle opzichten een voortreffelijk ®|™f Bentinck te Amerongen bij te wonen. Tot "nan is, vraagt, iets onmogelijks. ®e gasten behoorden behalve de keizer, diens Ten aanzien van de tooneelcensuur wil spr. de kroonprins en print Adalbert van het openstellen van beroep op de ^>ruisen> Voor het gezelschop zou de bekende - - fci™ CkiJUi. overwegen he^ openstellen van beroep op de W1 ïwuwrw wu ur urvcn» beslissing van den burgemeester. Het denkbeeld i "lm van. sl,ackieton's laatste espeditie worden afgedraaid. De redacteur bevond rick in ineente Amsterdam geeft aan het Concertge- bouw een subsidie v«» 100.0009 doch het '>r' W1ïst "et vorwlJt van harteloosheid af. takest brengt een bedrag v» 120.000 aan be- van burgemeesters in een on- laating op. Derkeiijke lunsdwnchermers mocW» donkbare^ak. Hoe moet de regeering ltiozen te» wel eens wat mipder stoff. n op hun kunst- ',ls er drie^indorheden zijn, gelijk het in Am- liefde. Spr. verlangt dan ook dat de referring Rterdum het geval was De gekozene is een iDphouden zal met het goedkeuren van belastin-"roor,r'*ff'>,'i'' mnn V7i« wonc-k» A«t tk..»_ gea op de kunst. Voorts wil Spr. den minister gragen line hij denkt over de bestraffing von j m,,n ,s' vrnof?t' fots onmogelijks. hm, dia kam stemplicht niet hebben vervuld. J~ Deze bestraffing dient te worden geschrapt. (Trouwens da Evenredige Vertegenwoardigmg gchijnt beter in theorie dan in practijk te werken. P. Vtekkatg- 4* XweeBe i, u™. ««itteijk m, (una™ der kMveTwnigfc,,™ ^«•fcor wtxdt ie Wd .et <i,: lieKra tcolni «t te veei moctrt geleffd a heaien dnr perujfcrfera. Voort» worBt h« ^hrel. poB- Beke Iov™ tredm-wvie ,»ior jaar stop ges— Een Kamerlid ken ttisschentijds. geen betocp op de Wette» do™. De invloed dpr partijbesturen •*or<H zoodoende te zeer vergroot. Ook kan aioor fog«w plaats op de lijst te ■>evcfl, bewerkstelligd worden dat personen die ■toer stemmen op zich vereenigen dan de kies- tpC*t gekozen worden. Spr. zou de persoonlijke waarschuwing aan de landweer mannen der grens- en kustwacht werden verzon den, om zich voor opkomst gereed te houden. gemeente, waar hij laatstelijk als grootverlof' ganger werd ingeschreven, voortdurend op de hoogte \s van de reizen, die hij doet ofschoon P. J. Nahuysen, 1 Plaatsvervangers. JV. G. J. A. Schimmel? pennmek, Rhenen; B„ W. Qfoma, yperolsgsj W» P. C van de» Broek, Zwolle; C. E, van RoeJ veld, Leeuwarden; B. van Eesteren, AlbleeieJ dem; ér, J. vsn Bruggen, Goes; A. N. Vuaiva,,,- fx, Charlois; mei L. C Diehl, Amsterdam;® Meyboom, Nijmegen; K. Kistemaker, IW; 1 emmermeer. v\ Het dogelijksch bestuur voegt hieraan qJ toe, dat omtrent elk der zes groepsvergoderS gen ver»omen werd, dat beraeKislagir^j en siemi ming in de beste harmonie en in volmaakte otaé verliepen en geen wenk'ar* werd gehoenl «f geen bijzondere vragen zich voordeden. Voorts herinnert het dag. bestuur er aan, dal bij de candidnatstelling in 1906 de eerste can, didaat op de lijst gebracht werd met 88jJ stemmen. De 20ste candidnat verkreeg 1749 stenunen. Thans, vier jaor later, bij de zelfd* wijze van stemmen, bedrogen deze cijfers 228» i 3187. w Door de afdeelfng Arphem van de Rijk^ kieskringen Arnhem—Nijmegen van de R..A Staatspartij zijn op de definitieve groslijst i|| volgende enndidaten gebracht1. mr. J. R. van Schaik, 2. mevr. S. C. L. Bronsveld—Vitrin* ga; 3. mr. A. baron van Wijnbergen, 4. Q Bulten, 5 A. H. Smulders, 6. L. buron voi Voorst tot Voorst, 7. P. J. J. Haazevoet De „Federatieve Kring Oveiijsel—Geldem land en Limburg van den Vrijzinnig Democrat^ schen Bond heeft voor de vijfde plaats va» <j| earufidatenlfjsj van den Bond gesteld den hem F. E. H. Ebels, lid van Ged. Staten van Gtoimm gen. De zesde plaats (aibeideis-candidaai) fi vooiloopig opengelaten. Voor de staart vaf de lijst (vier plaatsen) werden gesteld mr. H. ft da Boer te Deventer, J. L. Struikdnlm te N|i megen, J. Esmeijer te Apeldoorn, Briedewnft •e Zwolle, J. Willink te Winterswijk en raej. ft van Bommel van Vloten te Arnhem. Openrm houden werd een plaats van een mogelijk IJ stellen candidaat uit Noord-Brabant en Lirt i burg. Door de Centrale Kiesvereengiing van d«f Vrijheidsbond in den Kieskring Arnhem ij voor de a.s. Kamerverkiezingen de volgendj candidatenlijst opgemaakt! 1. Mr. H. C. Dresselhuys; 2. mr. A. G A ridder van Rappard3. mr. A. van Gijn; ft mr. R. J. de Visser 5. mevr. Westermanft dr. v. <L Hoeven7. mevr. Felix—De Boer j 8. dr. Hulshof Pol9. W. J. Klein Lanl» horst10. A. H. baron van Hardenbrodj van Ammerstol. De R. KI Kiesvereenlging Recht voor Ah len te Nijmegen heeft bij de gehouden schrift telijke stemming over het politiek advies dil aanvaard. Van de 850 ingediende stembiljette® was door 703 het politiek advies gevojfd, ten wijl 130 er van afweken. -- fo de vergadering van de R. K. Kiesve» eeniging Rijkskieskring '»-Gravenhuge werdeg op de groslijst voor de aj. Kamiuverkiezinge> geplaatst1. mr. M. J. C. Kolfafian 2. mr. ft J. M. Aalberoe3. mr. J. A. Veraart4. jnejh A. Meyes en 5. R J. Borghols. Voorts werd een bestuurscnotie inzake vermindering van militaire lasten in Iftjj bijzonder ten aanzien van de ingediende Vkc» wet en een motie, inhoudende een protest inza» ke het niet handhaven der opheffing van M processie-verbod. In de vergadering van de R. K. Kiesvereeidi ging, Gemeente-kieskring II 's-Graveiéage^ werden als bestuursleden herkozen de heertj H. J. Borghels, A. A. Perquin en Th. L. A. Rta rup en werd gekozen als bestuurslid mej. Ko0 wen hoven. De centrale kiesvereeniging van den Vr^t heidsbond in den Rijkskieskring Groningen heel de volgende candidatenlijst opgemaaktL D* S. E. Bierema (Usquert); 2. mevrouw W. Wjj naendts FranckenDyserinck ('s-Grovenhagdl 3. W. G. V. d. Berg (Groningen); 4. mr. G. 4 Doon (Leeuwarden); 5. E. H. Ebels (Beerta); ft mevr. v. Riel-Smeenge (Enuoen); 7. J. Smid (VoflJ bmg); 8. G. Stroinck (Steenwijkerwold)9. H» ges (Assen); 10. mr. Avan Gijn (Utrecht)» 0* als gevolmachtigden van de partij in de» rijk» kring zitting te nemen in den centralen ved* zingsraad van den Vrijheidsbond werden dod de centrale kiesvereeniging benoemd prof. Kkl te Groningen en de heer J. A. de Boer te Ondt» den damals hun ijdaotsvervangers de heenÉ H. D. Reinders te Hoogexand en H. LeemhakJl te Nieuwbeerta. Géén Broekhuis' partft Een Rotterdamsche berichtgever van het Hblft meldt dat de wijze, waarop in een der Rottew damsche bladen (het Rott. Nbid.) Is opgewïld om Broekhuis in de Kanver te brengen, wat W bekende persbericht daaromtrent heeft doen onk «taan, niet veel afweek van een bétterteWmoH Voorts is er geen sprake van det de twej sociaal-democraten, die bij de Rott. LendbouJ ucii, Min nun voor opromsr gereea te nouaen. '"i Onze regeering had, zooals hieruit blijkt, geen blJ.,de ^cnstplichtbeschikkjng nieuwe modellen en Handelsbank betrokken geweest zijn, tM| enkele waarschuwing noodig om waakzaam tel?1 en woen rn8'evccrd, Hgt het in de bedoe- <fen nog van de vraag of de handige pi»d»j" zijn en onze tijdige gereedheid tegen bedreiging '"l?' «coveelmopefijk de gelegenheid open te ^roekhuis zelf, zoo met zich zou laten «»M| n ^ml»n .«r, K-,«r J°«d€n om dit jaar nog de oude modeHen te zich tot plaotsing op een Broekhuis-lijst zouoj lokt hem aan. Het inwinnen van informatie» naar sollici tanten acht1 spr. niet ongewoons. Fn alle ge meenten geschiedt dit, bij het Rijk, bij de pro- °anK°^ns vinrie en bij particulieren. rels" smen of de mmator ten deze geen wi brengen, doch wenscht er na- op te wjjzen dat l^Aterbij afgedraaid. De redacteur bevond zich in gezel schap met een conferencier, dan filmoperateur en twee Haagse he musici, welke laatste» tot hun aankomst in Zeist onkundig waren van het doel Nopens het geval van ontslag te Breda zegt werd gezelschop opgewndvt door de Minister, dat het verboden was aan politie- f"' .^'«vck. Onderweg rrnar bet kasteel wer- agenien om in uniform in drank inrichtingen te 7" ,0f toe door jachtopzieners «n verschijnen. Daarenboven heeft deze agent rijn tLhmsche, oud-gedtenden aangehouden en hun uniform verminkt en een popier op den rug ge- I *oehr™*H«terten aaneen strenge contróle en- dragen, waarop stond: „Weg met art. T97 Van I i ix a j de Politieverordening." Art. T97 is het artikel f lakeien m n>ke unv over de carnavalsviering. Met dat artilfH dreef 1 ^.tóxer »ekT1fod „V!.? I me .1 unilorm- hMAMë rrwtt T\AAe*rs.-A IH' T T ri iut 7 da politieman den a baar. acht dit ontoelaat- uniform, bezaaid met ridderordes. Hoewel de keizer wel vergrijsd is, heeft hij m zijn uiterlijk toch »og de vroegere majesteit, stramheid en Het gebeurde te Gendringen betreurt spr. Ds' «eramnew en Inlichtingen over dien burgemeester waren irv- dealt, 741, mrJ'trf ■tTl l** blijven volgen. Uw aandacht zij, nog in het bij zonder gevestigd op de overgangsbepalingen, gelegen in de art 50 en 5T. Hr. Ms. Tromp, J TT' Hf- Tromp, L„m!b,mw!»nk oplichting heeft "j T Bo—ontdekken - dst ook <fcn twwien irit^rteiK* ser, den 27cn dcrer van Port-Sald noor Algiem terugkeer tot de politieke vrienden tot «n C* leenen. Itnmers de eene is sedert geruimen tij! I weer lid der S. D. A. P., heeft zich metten*1* I elders gevestigd, waar kq binnen niet te lans*8 1 tijd wel weer tot een vertrouwenspositie zal voflj den geroepen, terwijl het er heusch lijkt nu immers de rechtbank in de nana* is vertrokken. naar Cenossa zal worden gemaakt. Graaf Wolff Mettemich. - k het Staatsblad ito. 68 if Opheffing vestingwerken. De Vestingwerken ten Oosten en ten Wes- ten van den Amstel onder Ouderkerk zijn door de regeering aan hunne bestemming onttrokken. wet van 10 Februari JL, houdende Ml"f" van H. J. F. A. H. M. A. Wolff MettemiA DE KAMERVERKIEZINGEN. Het dagelijksch bestuur der Ume, handelende overeenkomstig artikel 22 van de statuten, deelt mede, dat, als resultaat der stemmingen fin de zes groepsvergaderingen, de candidatenlijst is vastgesteld als volgt Eerste lijst. Mr. J. Schikking, aftredend lid; jhr. mr. D. J. de Geer, minister van fmanoën; dr. J. Th. de Visser, minister va» onderwijs; J. R. Snoeck Henkemans, aftredend Ui J. Weitkamp, aftredend lid; B. J. Gerretsoo, altradend lid; J. A. Bakker, aftredend lid; moj. mm. C. F. Katz, Amsterdam; J. M. Krijger Jr„ W. Tilanus, 's-Gravenhage. Tweede lijst. Dr. C. W. Th. baron van Boet- •ofoer van DiAbeldatt^ DtBüU£w. dr. J. W. H. ■cn. de BBt isi*^. ifct-mi* oor de de besche**®» Servische onderscheidingen Als blijk van wsardeering voor bewezen ter gelegenheid van de 1 van de Servische belangen in de vijandely* den gedurende den oorlog, heeft de te Belgrado onlangs aan oen aantal as»«n^JI van het departement van buitenl«nd»cne hier te lande en van de <5ploroati©ke j sufaire diensttakken orwkerschew&nge® M de 1 van St. Java weleend. J. c Ubbens. f Te Hurling™ bij™ 83 jaur ood. de beer J. C. Utbee». eSKbtoi.-totHKtunS N. H.J. Rich.lle, f De» Haag is ovorieden de Keer N. H. J. fcichelltv ood-Hrit.-kol. der fctf. O.-I. leger, ridder Militaire WBlemsorde 4e kl. Omtrent de militaire loopbaan van dezen op Êjna 77~jarig,en leeftijd ontslapen oud»4toofd- ficier verneemt b©t Haagsche Aneta-kentoor ifcot volgende In 1872 ving hij als 2e luit. de Indische offi- merscarrière aan. Als le luit. werd hij In 1877 »®rvol venneld als hebbende zich onderscheiden fcij de krijgsverrichtingen op Atjéh van 26 Dec. i|fl75_j0 Maart 1876 bij de operaties tegen de |V, VI, K en XXII Moekims. Bij Kon. besluk pvc'rd hem in 1878 het ridderkruis 4e klasse der jMifitoire Willemsorde verleend ter zake van zijn jfioedig gedrag bij de expeditie tegen Samnlan- goft, waarbij hij zich ook het eereteeken voor belangrijke krijgsverrichtingen met den gesp. „Samalangan 1877" verwierf, nadat hem ook het eereteeken met den gesp „Atjeh 1873—76" was toegekend. De heer Richelle, die in 1896 als majoor met .pensioen den dienst verliet, zag zich gedurende de mobilisatie hier te lande met belangrijke werkzaamheden bij den interneeringsdienst be last. Hem werd bij gelegenheid van den verjaar dag der Koningin in 1920 de titulaire rang' van lult.-kol. verleend. W. F. Margadant. f De locomotief zal worden gedemonteerd en de onderdeden zullen in kisten worden ver pakt om per stoomschip van de Mij. „Neder land" naar Java te worden vervoerd. De directie van Werkspoor, van meening, dat den arbeiders een stoffelijk bewijs Van haar vreugde toekwam, heeft hun allen deze week 10 pCt. van hun weekloon extra toegezegd. De mijnwerkersloonen. Door de besturen van den Nederlandschen en den Neutralen Mijnwerkersbond is op van daag een meeting en demonstratie tegen de door de directies op 1 Maart *in te voeren loonsverlaging georganiseerd. Een ver- mes gegrepen, maar hij had niet de bedoeling gehad zijn zwager in het lichaam te steken. De president maakte er den beklaagMe op merkzaam op, dat hij vroeger zoowel bij d© po litie te Leiden als bij den rechter-commissaris, erkend had, de bedoeling te hriiben zijn zwager te steken om hem te mishandelen en dat er geen sjxake was van zelfverdediging. Met het oog op het nk-t ongunstig verle den van den bekl. efechte het O. M. 5 jaar ge vangenisstraf. Een aanranding. Zondagavond is, naai de N. Arnh. Ct. meldt, op den ApeMoornschen weg een brutale op tegenwoordiger van het N. V. V. en A. N. V. aanlanding gepleegd. Een heer, die in de rich- zal mede aanwezig zijn. I ting Arnhem fietste, Ag twee personen voor zich op het fietspad wandelen. Toen hij signa- len gaf grepen de mannen hem in pluats van j Het collectief contract in hét Meubelsmakers- uit te wijken beet, berooiden hem onder bedrei- J en Behongersbedrijf. I g-jj^r met een revolver van zijn horloge en Maandag hebben de werkgevers- en werk- brachten hem twee messteken in de rechter- nemersvertegenwoordigers geconfereerd over bovenarm en een in den rechteroksel toe, waar de voorstellen tot vernieuwing van de collectie- na zij rich verwijderden. ve arbeidsovereenkomst, die 11 Maart a.s. af- De mishandelde slaagde erin nog ong'eveer loopt. Van de zijde der werkgevers is uitvoerig 20 minuten door de rijden, waarna hij ter hoog- betoogd, dat de bedrijfstoestand niet alleen je Van de Woeste Hoeve door bewoners opge- nieuwe verbeteringen voor de arbeiders onmo- nomen werd die hem voorloopig verbonden, gelijk mankt, maar dat voor het oogenblik zoo- I Door zwaaien met een licht slaagde men er wel de loonen als de andere arbeidsvoorwaar- jn e^n nuto te doén stoj>pen. De inzittende het Het Vaderland deeh het overlijden mede, 76-jarigen leeftijd, van den heer W. F. Mar- ^n' ,n da,knde h*n d,enden bleek zoo welwillend den gewonde - - De werknemersvertegenwoordigers hebben Stedelijk Ziekenhuis te Arnhem te vervoeren, daartegenover uitvoerig uiteengezet, dat het le- waar hjj verbonden .werd. dienst, werd in 1871 bevorderd to, officier vun f ari"}de" in b?*iivm nicl administratie 2e 11. Bi) een betoek op een ter «f® J10? K d,>' yT^'"8 ,van hat ,Tn en ,eI" reede van Edi liggend loopvaardijsdtlp in Juni van al de ove,r«e »Ae|dsvoorwaar. - - - - den kan worden aanvaard. Bovendien werd •-« cadant. De overledene, te Roozendaal gebo- i fen, „ad op 15-Jarigon leri,W in land. w 1876 had hij het ongeluk in zee te vallen. Hij werd gered, dooh rijn longen hadden toovee! ™Tnd' - i trtnrr imn ■hoi inftn ttoi htttonntr vnn nril Onvoorzichtig. .'^n Maandagavond wilde de 16 jarige G. M. T. j vertoeven, waarop hij m 1879 werd gepet^ion. taan(Je de bejprekingen teer lang spron» echte, mi» en geraakte ond« "MTd- hebben geduttrd, rij» partijen „iet, to, elkaar d«> «"Jwagen. Hij werd joo ernsüg gewond. 1 - - - aat ieder in eigen dat B«neesheer slechts den dood kon con- stateeren. De vruchten der vele ervaringen, door Mar- - gadant op zijn talrijke reizen opgedaan, rijn Bekomea- Besloten wcr voornamelijk zijn beidé hoofdwerken „Met ds knn« M overwegen, of de gehouden besprekin- - - - - - gen aanleiding geven tot het indienen van ge wijzigde voorstellen, waarover dan a.s. Zater- adelborsten aan boord van de Aldebaran' „Voor drie jaren naar de Oost". Daarnaast is een menigte kleinere geschriften van zijn hand verschenen. Hij was medewerker van tal van Nederlandsche en Indische tijdschriften, en was leider van Het Ned. Zeewezen. Enkele zijner werken zijn in het Dtritsche of Engelsch vertaald. 25-jarig bestaan Leidsch Dioconessenhuls. Het Diaconeasenhuis aan dat Wit te-Sin gel te Leiden herdenkt zijn 25-jarig bestaan. Het lnnt de vlaggen wapperen en fs inwendig met planten en bloemen versierd. Gisteravond werd een wijdingssamenkomst gehouden, waarbij prof. dr. Van Nes voorging, en he dennamiddag houdi bestuur receptie. Tal van gelukwenschen kwamen bereids bin nen. Invaliditeits- en ouderdomswet. Op 1 Fdbr. werden 971 weduwenrenten en 2350 weezenrenten krachtens de Invaliditeits wet genoten. Op genoemden datum verkeerden krachtens zit. 373 dier wet 16,260 personen in het genot van een als vrucht van hun verzeke ring verkregen ouderdomsrente van f 3 per week. Krachtens de vrijwillige verzekering, geregeld in de Ouderdomswet 1919, waren op vorenge- noetnden datum 39,662 j>ersonen in het genot van een als vrucht van hwn verrekering verkre gen ouderdomsrente van f 3 per week. In naam van Oranje doe apen de poort! Vanwege het Departement van Oorlog zijn op den vestingwal van Den Briel aan het ein de van het Dijkslop (aan welks Oosteinde Jan Pietersz .Coppelstock woonde) de grondslagen von de vermaarde Noordpoort gevonden en dag opnieuw zal worden geconfereerd. FAILLISSEMENTSAANVRAGE WORMERVEER. Mrs. Modderman en Kühn te Amsterdam heb ben door den procureur, mr. Deenik te Haarlem, bij de Haarlemsche rechtbank het faillissement aangevraagd van de gemeente Wormerveer. Dit geschiedde namens de schuldeischeresse, de N. V. Amsterdamsche Bank, die houdster is van een aantal promessen dezer gemeente tot een totaal bedrag van bijna 300,000. Een aantal va» deze promessen was vervallen en van non betaling geprotesteerd. Bovendien wus gebleken, dat de gemeente ook andere schulden onbetaald heeft gelaten, terwijl de fmancieele toestand van dien aard is, dat gezegd kan worden, dat de gemeente niet in staat is om haar verplichtingen na te komen. Deze faillissementsaanvrage werd heden door de civiele kamer der Haarlemsche rechtbank behandeld. Namens de gemeente wa ren opgekomen de burgemeester, de heer Th. Cluysenaer, een der wethouders en eenige hoofdambtenaren, om zoo noodig inlichtingen te geven. De burgemeester deelde mede, dat Vet z. f. ge- wenscht is, dat de gemeente een voorloopige surseance van betaling aanvraagt, oradut op goe de gronden verondersteld mag worden, dat de gemeente Wormerveer met 1 April in staat is ora aan haar verplichtingen te voldoen. Eikend werd, dat de gemeente daartoe momenteel niet m de gelegenheid is. Verwacht mag worden, dat de gemeente vóór I April geholpen zal worden, daar het Rijk de middelen daartoe rechtstreeks Verstrekt om de loopende schulden af te doen en zulks zal geschieden door het intermedafr van de Vereeniging van Nederlandsche gemeenten, tot welke vereeniging de gemeente Wormerveer dan zou toetreden. De burgemeester deelde mede, dat ten opzichte van de wenschelijkheid Wielrijder verongelukt. Oj> den straatweg Zutphen—Vorden is Zater dag de timmerman G. J. B. uit Wichmond, die op een fiets reed, aangereden door een motor fiets uit Ede. Zonder tot bewustzijn te zijn geko men is hij overleden. De beide berijders van de motorfiets kregen wonden. School- cn Kerknlcowa. De Indische P. T. en T. school. Het is thans volgens de N. R. Ct. zoo goed als zeker, dat de Indische Post-, Telegraaf- en Telefoonschool aan het eind van dezen leergang van Leiden naar Deventer zal worden overge plaatst. Ned. Herv. Kerk. Bedankt voor Abcoude, N. van Schouwen burg, te Amsterdam. Samenwerkende Zendingscorporaties. De vier samenwerkende Zendingscorpotraties te Oegstgeest ramen het tekort over het boek»» jaar 1921 op 20.200. De behoeften voor 1922 worden geschat op 629.350, dus zal m het geheel in dit jaar noodig zijn 649.550, waar van 1/12 deel is 54.120. In Januari jA. werd ontvangen 25.940, tekort 28.180. Onder de in Januari mgekomen giften waren er twee van 1000. Kunrt en Wetencchajfc groottndeel» blootgelagd li., poori blijkt' 15 s"rseance inuh<" ""«p Tan M. laan Ou u I v'!scfui van meening bestaat. Spreker ïfc'S i4,^ ^".dbaT II* v^elertle. "„TT"J625 j» 'K"'t 1 k- financieel beheer .an WorLrreer than, Van den vestingwal .erfwetten. Than» kan meh zeker triwmhï gZ'.ï jcies op de plaats, waar d<~ w~' dag 1 April 1572 ongeve ten avond haar hebben bestormd. den Hoek si dent De „President van Heel". De in October j.l. op den Zuiderpier aan geworpen stoomreddingaboot „Pre- r a Vl? h, na op de schee ps- Wl>rt de J°nP te Vlaardingen hersteld te zijn, weer in dienst gesteld. DE 500STE LOCOMOTIEF. Gisteren heeft de N. V. Nederlandsche Fa- nds van Werktuigen en Spoorwegmateriaal «..Werkspoor"), haar 500ste locomotief afgele- Vprft, een feit voor onze nationale industrie wel van eenige beteekenfe. De locomotief-afdeefiog van Werkspoor dankt ontstaan aan de bestelling in 1897 van locomotieven voor de Ned. Zdd-Afrikaan- sche Spoorweg Mij. Spoedig na deze opdracht kwamen er bestellingen in van het Departement n Koloniën en later ook voor maatschappij* hli»r la .1. 1 rr vroeger. Hij gaf een uitvoerig overzicht van de wijze, waarop de gemeente m geldelijke ongele genheid is gekomen. De burgemeester verklaarde, dat de recht bank zeker geen prijs zou stellen op eejvfegen- spreek van het door den wethouder' geleverde Betoog, omdat dit buiten de zaeWging. De ge meente is 269.500 schuldig aan opgenomen kasgeld, die zij niet kan voldoen, terwijl, als er geen hulp komt, met ingang van 1 April de ge meente niet in staat zal zijn de werkloozen, werklieden en ambtenaren uk te betalen. De rechtbank bepaalde, dat de faillissement», aanvrage acht dagen zal worden aangehouden. A.s. Dinsdag zal de behandeling worden voort- gezet. De procureur van eischeree, mr. Deenik, be willigde ook m het uitstel van een week, om de gemeente in de gelegenheid te stellen nadere regelingen te treffen. Hbld. Allerzielen. De N. V. „Tooneelvereeniging" (dir. Herm. Heijermans) deelt mede, dat ook de burgemees ter van Harderwijk de opvoering van Allerzielen niet wenscht te laten doorgaan. WISIELKORRIIN. Off. Not. Niet Off. No». 28 Febr 1 Maart 12 u. Lond.n 11.54} 11.68'/. B.rl jn 1.16 1.14} Psrys 23.87} 24.02} Brussel. 22.65 22.72} Zwitserland 61.20 51.20 IWeenen 0.06 aoo'/« Kopenhagen 65.— 5».— Christiania 44.80 46.10 Stockholm 60.85 6®.45 New-York 8.61'/. 161'/. De openbare vergadering van den Vrijheidsbond. Gisteravond hod m „Kunstmin" de aangekon digde openbare vergadering vanwege ,JJe Vrij- t heidsbond" plaats. De voorzitter, mr. de Witt Wijnen, deelde de Dienstpaarden van reservepersoneeL hier teT^ÜT 00,1 V*HW ma«rt#chaPP,jen 1 Met vernietiging van de desbetreffends vergadering mede, dat de aangekondigde spte- ■Ir,.e> waardoor normaal en smalspoor beslissing van de Rechtbank te 's-Gravenhage kcr mr. G. A. Boon verhinderd wes tijdig aen- de koloniën a. frof<,*e. Q*u lw^ m heeft hat Gerechtshof te 's-Gravenhage uitge- wazig te zijn, waarom de heer Drion, lid der VaarïTu 5 ffm®??en' w?.rdan var" een reserve-officier even goed als J Tweede Kamer, een deel van den avond zou vul- len f t Jaren ziM tot he- een beroepsofficier recht heeft op een tegemoet- len. VOm!"" Va" 300 ,VOOr •an^llttffin«»ko*teTldorens het onderwerp te bespreken, hetwelk -K""' g\tj voor ae n. ij. waaronder twintig- 2-B sneltreWocomo- VOOr Keironder 54 2-C ♦nettrein-locomotieven, 112 voor de S.S. (Java), Jaaronder één 2-C expresset rein-locomotief, e dienst doet voor de een3oogsche verbinding °ntavia—Soerabaja, 19 voor de Deli-Spoo. ive- K®«1» 37 voor de Ned. Ind. Spoorwegen, verder tTam«ocoraotieven voor Java, 22 tratnk>co- vo<w elk zijner twae dienstpaarden. de heer Drion zich voorgesteld had, de hoogst noodzakelijke bezuiniging, wilde de heer Drion motiveeren welke omstandigheden Nederland dwingen tot wijziging zijner politiek. Spr. heTin- Z'n bijzit vermoord. De Vierde Kamer der rechtbank te Am- aterdam veroordeelde den 43-jarigen koetsier ncrt afln het feit' l«®tste jaren vnn den C H. K., die terecht had gestaan wegen, moord oor,.<>* de vraaK *erd gesteld: wat kost of doodslag op Margje S., de vrouw met wie maar is het te verkrijgen I>oor de 1 hij samenwoonde in de Binnen Oranjestraat, "•hoefte aan het allernoodzakelijkste kon iedere fotieva. «ft t. L) voor hiér te leid.'"«Ata Werfens doodsk« ,ot zev€« iaar B^ngenis- p/ija wo:don fir^raa«d'l .°*Br ■Weiklooonvotieven mnaa en <me standigheden hebben belangrijken invloed uitge- j 500sto locomotief, d» heden M „o» Ha' M' had wa8ans n»0"1 i«« 8»- I0*""' ?odMl,"1* ''?*l""u,rK' v!»w™ »ersierf Crte MchTJ?d*% va"8e"i»»tr»r ge&dtt. j f»blko»»« kon numo wtm, opte,gen «t to- - v a i gegeven kon worden aan alferM verlangeito,1 00 j zonder dat iemand kon overzien, dat die toe» j Voor de Haagsche rechtbank heeft terecht ge-stand blijvend zou kunnen zijn. Na den oorlog' staan Joreph T., oud 46 jaren, los werkman en' beeft sprei er financiers en econcioen hooren zeggen, dat ons land een tijd vnn «normen bloei 1 tegemoet ging. NederBnd zou in een allerbeste positie komen; zoo spraken ook de meest beza- «wire piut rV «"W-Tendwiocomotiei Java. <^enste van Staatsspoorwegen shit* t Hr?TVr"f rerfe van wonende te Leiden, gedetineerd ter zake Den v,"ij Werkspoor voor het opzettelijk van het leven berooven, In den r "ep. ran K"»«*i4»n I. onworpm don. „Weik- -- r onder leiding van hoofdingenieur Koch. de R L. Uur, dl. ^-ei—den proefrit op het korte smak. ywe'rfeaeriae, kt no d 95 j»»r in de loe« r» 1<*"-ll"h werkennm en heeft in de fahri» r*T «-*» Je.mil. 500 loce. nacht van 31 D«c. 1921 op 1 Jen. 1922 van zijn zwa ger Elias van Eggen, door degen mej een brood mes eenige «teken In 't lichaam toe te brengen. Beklaagde vertelde den bewusten nacht twist t« hebben gekregen met Van E. Dere daagde hem uit, het uit te vechten en mede naar bul ten te gaan. Bekl. gaf hieraan gevolg en raakte met aan het vechten. Hierbij had bekl. rijn digdrn. Orêfer die vooruitzichten konden de so ciale hervormingen tot stand wonden gebracht. Is het verkeerd, vraogt spreker, nu alle voor spellingen met sijn uitgekomen, nu wij er zoo anders voorstaan, meer overeenstemming te brengen met de werkelijkheid van ons econo misch sociaal leven Spr. deelde mede, dat de rrisisschuld 2100 millioen bedraagt, hoe minister de Geer heeft voorgerekend dnt 35 pet. var het nationaal in© komen aan belasting noodig is. Spr. wees er op hoe het er in het economisch leven voorstaat en gaf een staaltje hoe het bedrijf door een der grootste Rotterdamsche werkgevers wordt gaan© de gehouden, zoolang hij bij zijn bank over voldoende geld kan beschikken, daer hij anderi moet sluiten. Nu de inkomstenbelasting niet de helft zal opbrengen vnn het vorig jaar, zal dit een tekort geven van meer don TOO millioen op de begroo ting. Wat de vlottende schuld vnn een millinrd betreft, de eerste poging om «en leening aan te gaan is niet geslaagd, de leeming werd voor d. helft volteekond; toen moest minister de Geer zijn toevlucht nemen tot Amerika voor de In disch» leening; daarmede is echter die schuld van 4 a 500 millioen nog niet gedekt. Het gevolg van een en ander Is dat onze pro ductie onder de meest orv unstige omstandig heden plaats vindt. Met sociale hervormingen ls Nederland ver- dor gegaan nis ecaig volk ter wereld; onze be lasting is een vnn de Hoogste. Onder die onv stosndigheden wordt de productie met den dog meer onmogelijk. Blijft aldus de noodzakelijkheid niet over te gaan tot andere polhiuk Is het niet de nHer- besto stantsmanskunt ook de politiek te wijzigen onder die omstandigheden, vraagt spreker? Er ls maar ééne mogelijkheid en dat is „be zuiniging"; spreker neemt dit woord in zeer rui men zin; bezuiniging in het politieke leven m dien zin om den publfeken dienst op eenvoudi ger voet te vestigen. Er is geen ruimte vnn gek! meer, dat begrip moet ook tot in de departementen doordringen. In de begrootingen zijn bijna nergens de sporen van bezuiniging waar te nemen, slechts zoo hieT en daar bij nota van wijziging. Spr. staafde een en ander met bewijzen. Zoo was op de begroo- ting vnn onderwijs aangevraagd 750.000 voor een nieuiy instituut voor hersenonderzoek, men had evengoed de inrichting kunnen ver grooten, volgens spreker, hetgeen hoogstens 125.000 had kunnen kosten. Voor de verbouwing van de rechtbank te Zutphen is indertijd 50 mille uit getrokken. Spr. vindt dat met het juiste begrip van bczuhugmg. Door geleidelijk ontstag vim ambtenaren ml men IK 4 2 mtlHoen kunnen bezuinigen en op andere wijze znl men meer dnn een 15-tal mil lioen kunne» bezuinigen. Er is een andere manier vwn bezuinigen. In 1919 is men overgegaan den arbeidstijd te be- perken tot 45 uren per week. Spr. gelooft niet dat één verstandig mensch met een hart zou te rug willen naar den willekeurige*» werktijd, ook de arbeider moet thuis komende niet too afge werkt zijn dat hij geen lust meer gevoelt in atv- dere bezigheid. In 1919, toen we ccn tijd vnn groote welvaa.t tegemoet zagen, meenden we, dat met de 45- tige werkweek toch behoorlijke winst was te maken, doch nu moeten we ook den moed heb ben, nu we inzien, dat we er het economische leven mwie ten gronde richten, verandering te brengen. Men zegt wel, dat daardoor nog meer werkloocdtcid kotel, doch die meening een economische fout. Spr. wee* op den cirkelgang dat werkloosheid werkloosheid te voorschijn loep' cn arbeid daar. enteren arbeid. We krijgen, meent spreker, óf werkloosheid óf verlaging van het loon, als de toestand »o bljjf«. Spr. gelooft niet, dat de arbeiders in soo'n groo te bewondering rijn voor de 45-urige werkweek. Een groote meerderheid zou, indien ze niet bang was om te spreken, dit toestemmen. Het tekort van 25 millioen bij de spoorwegen stipte spr. aan, waarin 20 millioen veroorzaakt door de beperkte diensttijden. Wij, Nederlanders, staan daarin eigenlijk alleen. Er zijn meer landen met 8 urigen arbeidsdag, doch weinige met een 45- urige werkweek. Eerlijk, fatsoenlijk, nauwgezet naleven der wetten heeft ook rijn schaduwzijde. Een Franschman heeft spr. eens gezegd „Wij nemen defgelip e wetten wel aan, maar voeren ze slecht uit, dan hebben de voorstellers èn de anderen hun zin, maar jullie passen een wet tot het laatste lettertje toe." Willen we ons staande houden in deze moei lijke omstandigheden, dan moet bezuiniging wor den gebracht in de publieke uitgaven en tevene door medewerking van de arbeiders; het is de eenige weg om de producten op de merkt te kunnen brengen. De Vrijheidsbond, die den moed heeft gehad te zeggen, dat andere politiek noodig is, heeft daarvoor meer wnardeering verdies»d dan hem le beurt is gevallen. Spr. heeft bij zfjn interpellatie aangedrongen op meer soepeler uitvoering der Arbeidswet; de fabrikanten zeggen nog wel te kunnen concur- reeren, maar daarvoor is éen langere werkweek dan van 45 uren noodig; de te ver leenen dispen satie komt in den regel te laat, indien se ver leend wordt door de arbeidsinspectie. Spr. wees er op hoe bij de rechtsche partijen den moed werdt gemist om den ernst der om standigheden onder de oogen te zien. De vrijzinnig-demoCTaten zijn niet bijgevallen. Spr. weet niet of we nog kunnen spreken va* V.©D. De S.-D. kunnen de werkelijkheid niet ontkennen; waar ztf 30 h 40 jaar long op dien werktijd gehamerd hebben, is het moeilijk oor hen te zeggen, dat zij zich hebben vergist. Ze zouden hun prestige prijsgeven. Voor hen, die de zake* zoo ziet als spreker, is er maar één toevlucht: De Vrijheidsbond. De taak is moeilijk; zeer te wachtett heeft hij rich voor reactie, doch hij aal durven en kun nen. Spr. zette uiteen, waarom vnn deze regeering niets is te verwachten. Hoe miniate* Aalberse doorgezet beeft rijn 11e orbeidadislnct, hoe bij den Hoogen Raad voor den Arbeid is ingekomen het voorstel tot wettelijk* regeling van den land arbeid. Spr. acht die wet niet uit te voeren, zon der achter iederen arbeider een rijksveldwachter te plaatsen, en besprak de verdere moeilijkhe den, de afhankelijkheid van weer «n wegen, af gescheiden van de vraag of het nu een tijd ie om nu, nu de landbouwers, speciaal op zand gronden, in zulke moeilijkheden vetkeeren, wes telijke bepaling*** te maken. Ook dit bewijet de noodt akeiijkhekl van bat krachtig optreden van den Vrijheidsbond. Men late zkh niet alleen door materieefe be langen leiden, men vergete niet dm de historie telkens beschaving*» aanwijst doos fouto» fo de politiek. Als ge riet, vervolgt spr ©kef, ést onze beschaving in gevaar is, suit go begrijpen van hoe groot belang onze politiële fs. Spr. coiPk ■tateert hoe feroot de belangstelling in de polfe* tick hier is, men moet komen tot enthousiasme er voor, opdat ieder projwigandist zij; en „alg ge het maar in een opricht met mij tem rijt t de hoogst ernstige tijd, waarin we leven, don komt struks Gouda met de schitterendste djfe«| uit de stembus", aldus besluit spr. zijn rede. Na een -woord vnn dank door den voorsfttac tot den heer Drion gericht voor zijn interemanfo beschouwingen, varkreeg mr. G. A. Boon het woord. Spr. noemde den Vrijheidsbond het kind te den nood der tijden geboren. De verschil lend# groepen hebben eerst aan den lijve het groot nadeel vnn verdeeldheid moeten voelen, alvo» rens vurecnigd te worden. Spr. ging na hoe de vrijz.-dem. zich in 1901 hebben afgescheiden» hoe verdeeldheid steeds de rechtsche partijen aan het bewind deed komen, terwijl in 1918 de verdeeldheid grootei don ooit was. Het bezwaar-vnn de evenredige vertegenwooru digfng acht spr, de liliputpartijtje», die klein» belnngcngroepjes vertegenwoordigen, waarvo# vrijzinnigen steeds het kind van de rekening wel» den. Toen is de drang van het kiezersvolk gek ome# om heroeniging te verkrijgen. De V. D. zijn uit* genoodigd om samen to gnan doch hebben ge* weigerd. De toestand heeft rich nu verscherpt, Spr. toonde de verschillen aan tusschen V. ft en V. D. Laatstgenoemde partij acht een refer en* d u m democratisch spr. noemde het een af* leggertje van do S. D. A. P„ waarmede de V. Dt, zich getooid hebben. Do S. D. noemde een re* f.rendum vroeger de hoeksteen, waarop het ge* houw der democratie rust, bij do grondwetsher* tiening heeft Troelstra gezegd dat het referen* dum niet democratisch is. Mr. Boon besprak het stakingsrecht bij d# spooi wegen, hoe in Duitschland door de S.) Oft minister dot recht verboden is en wees op ds felle maatregelen door de regeering daar geno* men, als een dbad van reactie. Men moet ong aantoonen één feit, waarop wij reactionair lijn. Voorla werd besproken het verechil in de pro» gramma's der V. D. en V. B. De V D. heeft, om samen te kunnen gacuj met S. D. het persoonlijk recht op de productie* middelen nu loten vervellen. Dot is geen toe. valligheid. De V. B. wijst op de niet voor verwezenlijking vatbare sociaÜsatie. Spr. wee. oj» Duitachl«n<% Wanneer eenig land rijp was voor socialisatie dan was het Duitschland in 1918. Een commlw rie weid ingesteld, en een rapport uitgebracht hetwelk niet vóór socialisatie was. De rijkoninfcM ter Noske heeft gezegdZet alle socialisatie hl een hoek. Voor den 8-urigen arbeidsdag, zegt Spr., ft gestemd door de vrijzinnigen in een tijd van opbloei, doch nu men ri>-t hoeveel inspanrtiim geëiocht wordt om de bedrijven gaande te boa* den, rel er gewerkt moeten worden, wil meta bfijven bestaan. De V. D., de heer Koster, heeft schuchter gezegd, dat de 8-urige ar beidmiag) niet ia te handhaven. Merchant heeft gfwegdt „we mogen er niet op terug komen", dat ft dbg* matisch, zegt Spr. De V. B. komt op tegen fel vasthouden oan dognwt*% en het niet zien va» da realiteit. Er moet zijn klawwntMMimhoorigheid e» ge«| klassenstrijd. Mr. Marchant heeft hier gezegd, det de V. Eft de erfgenamen zijn van het vaandel van Thor» beek.; sou Thorbeck© rich niet fin zijn graf hebt ben omgedraaid over zulk een morning? SpUfa citeerde hetgeen Bos gezegd zou hebben da houding der V. D., die roekeloos 1 verspillen is Vervolgens bespreAt Spr. de kleine belangen* groepen, w. o. ook de Braai-partij. Spr. erkend» dat de groote strooming van den landbouw ft| de partijen te weinig tot haar recht is gekomMfi ataar de houding van Broet loopt de sptngataai uit. j Het gnrsar is, dat enkele dier partijtje* ooft vertegenwoordiger krijgen, die zich zulft» g*t voelen, aft een atoom in de wereldruimte^ als de heer Ter Hall zei en mets zullen bereikeafc Die partijtjes zijn totaal overbodig, doen att breuk oan de vrijzinnigen. Spr. acht de standing van het parfamesit ach» teruitgegaan, daar niet altijd de bekwaamste oil Ïevaardigden zitting nemen. De heeren Rink e# ely vinden hun 70-jnrfgen leeftijd een btnmaj voor het werk in de Tweede Kamer vn met zfti andere 70-jarigen voor het eerst de politiek* arena betreden. Politiek ft n kunst, die ooft geleerd moer worden, fn 1918 heeft Coienbran. der gezegdWij liberalen rijn in de miivderheiA doch de hoodanighrthw» vergoeden wat oan hei aantal ontbreektdaarvoor hebben onze men. schen speciaal te zorgen. We verkeer» fel Mj tijdprek van malaise, om daar uit te kom» ft noodig optimism, en ook noodig opgewektheid Spr. besloot zijn red. met een opwekking t# zoeken naar klusscgeracenschap en soarahoc* righeid, opdat het liberalisme, dat *n groot ve«# leden heeft, opleving geeft aan het liberale be* ginsel. Van de gelegenheid tot dehat werd doo* «Al 4-1 al debaters gebrwik gemaakt De heer A. J. Schilt noemde het pHeht bij ftl dragen tot ophefffog vaB het menschdom. O tot bezuiniging te komen, acht .Spr. noodig da# hot militairisme den kop wordt ingedrukt. D# eene mogelijkheid om uit bat moeras te komeftf acht spr. afschaffing ven Vgec en vloot. Sp% meent dat wij veiliger zijn ronder dan nat lege*. De bee* Verbruggen vroeg welke beacbsiMÉRft er voor den arbeider worn zijn bij afschaffing vift den 8 uren dag I De beer W. Sanders wilde niet den B-vrifA| arbeidsdag, verkregen na grooten str()d, tira n f handig rie» maken. De chaos achtte spr. omM staan door do kapitalfttischa regeering. VaT overleg vervrachtte spr. niets en hij wera In verbond op de metenlbewrekeiv wekte op 1 krachtige aaneensluiting der arbeiden* C de V. B. ge» hoogtij sal vieren. De beet Kortland (V. D.) Verschilde v» tong «eer de oorsnak der malaise Spr. I dst de V. D. hedé» voorgesteld heffing te de V. B. niet heeft voorgestemd, fo Te hol 12 uur werd de vergadering, St 4 Mm seer «drift ouhÜek weed bijgewoond,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 2