ara mum Deutscher Bücher Import I S5E*» I Relief-Sigini FABRIKAAT VAN PHILIPSEN& VANHOSSEM CUUK S4 DtD.D. MÏERTEEREH L Jansstraat 1618 - Utrecht Mlt-EXPEILER 'NIEUV ^armoe^g Sproeteni Het Verlo DOODELIJKE MEMEKTE Duizenden sterven ieder jaar aae NIERZIEKTE. UIT DEN OMTREK. Dit nummer lm EERST! BUITEI Advertentiön Gebouw Blauwe Kruis, Wasteen4 Gouda. FEU1LI Ho. 14861 tccemJ!CHTNE? ANKER «PERGAMBAt KERK a. d. MIJHt1ARDT5| StaöJ-tablettenl Tot Zaterdag a.«. duurt onze tUdelijke verkoop in „Harmonie’’ Markt, Gouda. DE KR1BBEBIJTER MeubBloprulmtiiB 11 DE WITT’S Nier en Blmpilien tyn verkrygbaar in doozen van 1.1.75 on f.2.75 by vele apothekers en alle drogisten (do doozen f.2.75 zyn hot voordecligste). Ondervindt gy moeilykheid by aankoop, zendt dan postwissel met bestelling (t.0.20 voor porto by voegen) aan E. C. De Witt fc Co., Ltd., Dan Haag, van wie proefdooeje gratis op aanvraag. Weg met die JEUK SCHEEPSTIJDINGEN. Kobe te Dairen New York naar Java, pass. naar Dit blad v naar uur 2—2. Rotterdam naar Java, pass. 26 Java te Am- granen en vertrok 25 Febr. van Bow NIEUWE SCHOUWBURG. van 50 SLECHTS 3 DAGEN. 77« 10 DE FIJNSTE. RELIEF DE KRACHTISSTE, DAAROM DE V00RDEELISTt MM M wMaar het te To Gouda verkrijgbaar bfj: COOPS WMd*t raat. 771 63 des het PartQ Jongens Costuans vanaf 6 gulden Vanat heden tol on net Zaterdag 4 Maart. DigtlUks geopend van morgens 10 uur tot 's avonds 8 uur. n8 CEBRUIKEHtn LZ^ ABONNEM per kwartaal Franco per pc Abonnement bij onze agent Onze burea Redactie TeL Verkooplng van Heeran Jongahaaren- en Kinderkleedlng. De voorraad bestaat uit Prima Maatwerk Costuume, Blauw, Grijs, Twsod en versohlllende kleuren, tegen halve prijzen. hi 38.- 35.- 48 - 58 -18-18- 18- 88. -188- hu 15.- LM ll-15.- 3L-».- 41- 45.- 51- Voor vim det bij het heal van Buenos Ayres naar Amster- «ie MO en den Zondagsdienst te doen vervallen. Bruine boonen met klein aanbod hooger be- Adres Ned. Sigarenmakers- en Tabaksbewer- taal<^ 45—45, alles per 100 K.G. Kaasmarkt Woerden, 1 Maart 1922. Aanvoer 34 partijen. Prijs Goudsche Kaas le soort 67—71, 2e soort Z 6366, le soort met Rijkswerk 65—72» j Handel traag. goed geoostumeerd op Genoe- >r de „Goudsche vereeniging voor jloniën" i" eer. b‘“*e met welk bedrag zij den penning meester dier bekende vereeniging heeft ver- van New York n. Gebruik hiertegen Om. ïo^o voor «en ru ke Uoedvorminq.verdnj 5«u>nd. g.ElSdwr, Rr/aM». aart n» w mm komen -vroeg In 't voorjaar, koop bijtijd» een pot SPRUTOL Vwkrügb.ar bij alle <Jra(l«l«» van Rotterdam naar Batavia, ver hel Burj tan, die 500 Zieken en zwakken, die niet weer op dreef kunnen komen, vandaag wat beter zyn en morgen weer minder. Alle luate- loozen en zij, wier energie schjjnt gebroken, vinden gezondheid en kracht weer terug door het gebruik van den echten Medfoinalen Griek«chen bloedwijn merk „De Pleegzuster’* (wettig gedeponeerd) UMmcbfl reeds toovelen baat vonden. Staat onder voortdurende oontrAle van het Gbemteeh Laboratorium van Dr. F. Basenau te Amsterdam* Is alom verkrijgbaar o.a. te GOUDA» Fa. Mulder Ooms - Groenenduul w» WADDING8VEEN. Arn. v. d. Heide. WOERDEN, fa, C. den Blanken, GOUWSLUIS. O. Vallentgoed. OUDIWATER. A. Butfa. ZW AMSTERDAM. Nic, Oortenoeveu. van 's in. h 6 uur, zoekt >n per week Slaapgelegen- maaltijd in not gezel- 780 Amsterdam naar Chili, puss. 25 net beproefde, oude middel. V»c0rstalk> ttaodboekj» aan bji T.AD.QICHTEQACIE n aOTTEQDATI tViyg jo.qsï/^ nFL J Tslelenlsoh Wssrberloht. Neer waarneming in den morgen VMM 1 Maart 1922. Hoogste stand765.6 te Zttrtóh, Laagste stand: 750.6 te Thorshavn. Verwachting tot den avond van 2 Maartf Matige tot krachtige Z.O. tot Z.W. wind, zwamj bewolkt of betrokken met tijdelijke opklaring, regenbuien, weinig verandering in temperatuur Uit het Enj M«r, J. P. WBSSEI. dc DAVID Wij leveren U, boeken op elk gebied. Speciale aanbiedingen voor Lees gezelschappen, scholen on bibliotheken. Geopend van 10—6 uur. In- en verkoop van geheele bibliotheken. Slaapgelegenheid. Net beschaafd meisje, haar b. b. h. h. van 's in. half 8 tot avonds 0 uur, zoekt voor 5 'dagen por week Slaapgelegen heid en maaltijd in net ge? lig Huisgezin. 10 Brieven franco onder No. 7S0 bureau Goudsche Courant. nog nit «Neen V lachte Pet P^d geabsorbeerd door tud?°r mijn toekomst *®ek of twee ben 11 F “«relay Speed mij 1 r~®brieken beetuurt - Per week van te trek «Maar je bent toch z g voorkomen 1 Hij is gi man niet verkeerd f* oprecht, onomwonde FJ’ Boo*«l ate den man, W’nLon trouw blijft’ mogelijk, maar 1 rj} a,s het riet in den w tot va "Mhedden <tenk je d Ptooderstelde Heriot, di van de zaak dootd dat zoo K beho Fqken «Maar dat te juist, wte Fyerondenrtel niet, dat F* W voor wfo ft moer Nieuwerkerk a. d. Ussel. Uit de voordracht van B. 'en W. voor een on derwijzeres aan school 2 (’s Gravenhage), welke luidde1 mej. P. van Zonneveld, Rotterdam 2 mej. D. W. Boterenbrood, Rotterdam en 3. mej. B. v. d. Ende, Numansdorp, is benoemd door den Raad mej. P. v. Zonneveld. Voor het jaar 1922 is tot administrateur van het Waterleidingbedrijf benoemd de heer J. Terdu en tot fitter de heer J. Sterk. rgerlijk Armbe- ie bedankt had, weder in functie Haastrecht. De Rand dezer gemeente is bijeengeroe pen op Vrijdag 3 Maart, des morgens te 10 uur. Aan de orde komt Voorstel van B. en W. om In beginsel te besluiten tot het verleenen van concessie aan de Goudsche Waterleidingmaatschappij voor exploitatie van een waterleiding. Aanvraag verhooging subsidie auto-dienst Haastrecht—Gouda, v. v. B. en W. stellen voor het subsidie niet te Berkenwoude. Na een rede van dr. T. Beekenkamp van Gouderak is hier Maandag 1.1, opgericht een afdeeling van den Vrijheidsbond met aanvanke lijk 17 leden. Een voorlpopig bestuur is samen gesteld. De rechtbank te Rotterdam heeft gcëischt te gen juffr. D. Z., werkster te Berkenwoude, niet- verschenen, wegens diefstal, van een zilverbon van 1 en van een zilveren gulden, eigendom van den landbouwer P. den Brave, aldaar drie maanden gevangenisstraf, voorwanrdehjk, met een proeftijd van drie jaar en onder bizondtre voorwaarden. Vaudeville Gezelschap van het Grand Theater te Amsterdam, Directie Mullens en de Bree. Donderdag 2 Maart 1922 Slechts één enkele opvoering van 250 Opvoeringen te Amster dam. Aanvang 8 uur. Prijzen der plaatsen Loge- Stalles: Niet-Leden 2.25, Le den 1.70, Balcon Niet-Loden ƒ1.60, Leden ƒ1.20, Galerij 0.60. Alle prijzen verhoogd met 10 Sted. Bel. en 10 auteursrechten. Plaatsbespreki Woensdagavond 8 uui Verkrijgbaar bijt AITOI COOPS, WUdttr. 31 WAARNCHCWINUt Koopt geen Pain-Expeller met Duitsohe pryzen en verpakking. 810 24 SPORT. Voetbal. De Roode duivelsZwaluwen Gisteren (vastenavond) hebten onze landge- nooten te Brussel gespeeld tegen de „Diables Rouges”. Met rust leidden „de Zwaluwen” met 2O. Na de rust herstelden de Belgen zich wisten 2 maal tegen te-scoren en hun eigen doel schoon te houden. Eind 22. Dit is werkelijk een succes voor „de Zwalu wen” daar deze ploeg bestond uit recruten als internationaal. Voor het team der Belgen kwa' men een 4-tal internationaals uit. ae zeer vele bewijzen iclnenting ondervonden overlijden van onzen iten Zoon en Broeder C. E. H BOUT betuigen wij onzen oprechten dank. 779 10 De /ainili' E. BOUT. Nieuwe Haven, Gouda. OVKR „Door de Kamers Wan Frankrijk werd Bi omdat men hem ervar genover Lloyd Geoi van beteekenis te hebb ponent” der heerscl kwam Poincaré aan ket Frankrijk weer aa litleke positie te help heette door Briand kon Briand waarlijk ni diger van een gematif Hij heeft veeleer het l.v. bij het Londensc fatale Opper-Silezisch- druk verdedigd. Maar ^eerderheid der Frai diging te ver te zijn g Aldus begint een W(esendonk), de vei van de rubriek „Buitel Deutsche A lig. Ztg., vindt voorts op te n hertrouwen, dat men in 4er Franschen volkomi als man van diplomat)’ gelukt geleidelijkweg aangelegenheden in ha: wisseling had het Po den bodem zoo ver te kele uren beperkte si lot een succes voor he George had verklaart ?ijn door de resvdtater chen de beide premie Üt zóó uit, dat de frankrijk in hoofdzaa' cuimd, maar alleen doi de wenschen van Parijs noemt het niet de eerst Br de voorkeur aan ht Fransche eischen aan ge geheele tragiek de: wapenstilstand hierin 1 Re, die in 1914 als n fat het laatste oogenbl Vredelievende houding Fvenals een aanmerkeli tolk, vooral de zaken waar de wortel van ’t 1 Aon de wereld tegenwo V niet weet klaar te s legen de intrigues en 1 Frankrijk dit vloeide Mj ’t sluiten van den heer aldus de stre betoog destijds een gesloten en Duitschlai pen aan zijn tegenstan tooit het gevaar voor c ton worden als het tej Bewering wordt a's vol „Want alle pogingen •alecticus Poincaré v «t Frankrijk bewust te New Dinteldijk, vertrok 27 Febr. nam. van Rote terdam naar Hamburg. Djambi, vertrok 26 Febr. van Sydney N. Z. naar Nederland. Djocja, uitreis, kwam 27 Febr. van Melbourn< te Adelaide aan. Gorredijk, van Rotterdam naar Newport New» pass. 27 Febr. nam. Lizard. Java, van Batavia naar Saigon, kwrnn 2J Febr. te Singapore aan. Kinderdijk, van Hamburg Antwerpen, Rotte» dam en Londen naar de Pacific kust, kwam 2^ Febr. nam. 7 uur te Swansea aan. Madioen, van Britsch Indië naar Londen, Ante werpen en Rotterdam, vertrok 27 Febr. voorn», 11 uur van Algiers. Nieuw Amsterdam, van New York naar Rote terdam, voer 27 Febr.nam. 10 uur 10 min, ter hoogte van Beachy Heed. Nickerie, kwam 26 Febr. van Amsterdam M Paramaribo aan. Noorderdijk, kwam 24 Febr. van Rotterdam te Seattle aan. Oranje, van Java naar Amsterdam, kwam 23) Febr. te Suez aan. Palopo, van Amsterdam naar Batavia, passeen» de 27 Febr. Gibraltar. Rindjani, van Rotterdam naar Java, pesseertfa 27 Febr. Oitavos. Saparoea, kwam 27 Febr. van Makassar teHong* kong aan. Stuyvesant, van Amsterdam naar West-Indi^, kwam 26 Febr. te Trinidwd aan. Tabanan, van Rotterdam naar Java, passeerde! 27 Febr. Suez. Tjikandi, kwam 26 Febr. ven Rotterdam M Adelaide aan. Van Rensselaer, logne naar Barbados. Venezuela, kwam 24 Febr. van. Colon te Ctis« tobal aam Venus, kwam 25 Febr. van San Juan te Havre aan. :ing bij loting ir. 757 27 Jongelui die gaan trou wen. Zeldzame koopjes in Stoelen, Spiegels, Tafels, Schilderijen, Clubfau teuils. Complete Huis kamer en Salonmeuble- menten. Groote partij Theekaatjea, Wollen dekens, Leerstoelen Maqu- ettestellen enz. alles voor '/a der waarde. WUkoyjt ri.a, KootA. «■wnui 44k,bMHkiii nbiii SMiêi httaiia Een nierziekte Ie een ernstig» kwaal, daar ae doodelyk kan zyn. Duizenden atervet» elk jaar tenge volge van hunne verzwakte nieren. De Witt's Nier- »n Blaaipillen zyn uitsluitend bereid tegen rheumatiek, jicht., blaas- en niersteenen, water zucht, pyn In 'den rug en spieren, loomheid, troebele urine, hardly- vigheid. bootdpynen, onaangename!» ■maak in don mond by bet opslaan en andere kenlookenon van nier ziekten. 0» Wttt'e Nier- en Blaas- plllen roeien de kwaal tot in don Wortel uit; vandaar hun succes. Voor genezing van nierziekten dient men de oorzaak (hot vergiftige urinezuur) to verwydoren. Een werkelyk afdoend middel moet zoowel door nieren als blaas worden ongenomen, en niet zooals by andere nierpillon, door de ingewanden. Neemt de urine een troebele blauw achtige kleur aan onderscheid tussenen De Wilt’» Nier- en Bleaa- pillen en andere soorten), dan staat vast, dal zy hare heilzame werking op de juiste plaats, n.l. nieren en blaas, hebben uitgeoefend. Iedere lezer van deze courant, lydonde aan pvn in don rug, rheumatiek, nier- en ofaassteenen. spit in den rug of jicht, ♦moet onmiddellyk dit beproefde middel probeeren. D» echte D» Witt e Nier- en BlMupillen, SjMciaal tereid veer nlerlyters, blootgesteld aan het vochtige Heilandiche klimaat, zyn verpakt in wit- blauwe donzen, weerzien van roede dwarMtrepen. WEIGERT in Uw eigen belang alle verpakkingen zonder deze roode etropen; M zyn voor den nierlvde» fa Holland absoluut waardeloos. Ken net flink persoon b. 23 jaar, C.hr. Godsd., wenscht kennismaking mot net BURGERMEISJE, van b. 22 jaar, beslist Chr. beginsel. Franco hr. onder No. 1200 aan D. SPAAHMAN, Achter har! e 258, Boskoop. 8 777 4 mngazijnkn., 17 pijpmakers, 2 koetsieis, 223 sigarenmakers, ,10 opperlieden, 4 ijzerwerkers, 14 grondwerkers, 5 letterzetters, 2 schoenma kers, 1 gasfitter, 1 bedrijfsleider, 2 textielaib., 9 schilders, 2 hulpmonteurs, 2 suikerwerkers, 1 steenhouwer, 1 machinist-st., 1 telegraafwer- ker, 5 metselaars, 24 timmerlieden, 7 houtbe werkers, heiers, 3 reizigers, 4 electriciens, 2 beeldhouwers, 2 kleermakers, 1 bootsman, 2 stuwards, 1 meubelbijtser, 3 stoelenmakers, 3 hekelaars, 1 winkelbediende, 1 fotograaf, 2 blee- kerskn., 2 banketbakkers, 2 blikslageis, 1 touw- Tot voorzitter van he slager, 3 stripsters, 1 landarbeider, 1 frniser, 1 stuur is de heer A. Dijkrru drukker, 1 werkmeester textiel, 1 chef sigarenfa- nP c*11 jaarwedde van 5 briek, 4 smeden, 1 bode. gebleven. AGENDA. uur. Nieuwe Schouwburg. Zeelandia, van AiMterdm BteMW Ay*0 kwam 26 Febr. te Oporto aan. Andijk, van Rotterdam naar Nev<Mteess^ trok 25 Febr. n»m. van Vera Crccc. Arakan, van San Francisco naar kw<^ 21 Febr. te Tandjong Priok aan. Ares. kwam 25 Febr. van Amsterdam tg Colon aan. Ba toe, van Saigon naar Amsterdam, kwam 2!f Febr. te Genua aan. Bawean, kwam 27 Febr. van Amsterdam UH Irnmingham aan. Besoeki, van Rotterdam en Hamburg I. Adelaide, kwam 27 Febr. te Sydney N. Z. aan. Binnendijk, van Rotterdam naar pass. 27 Febr. nam. Cape Race. Albireo, kwam 26 Febr. van Rotterdam te Hamburg aan. Aldabi, kwam 26 Febr. van aan. Banda, van Java naar New York, vertrok 26 Febr. van Paramaribo. Bondowoso, van 26 Febr. Suez. Bovenkerk, vertrok 25 Febr. van Rangoon n. Calcutta. Ceres, van Febr. Dungeness. Clio, vertrok 24 Febr. van Dabar naar Bissao. Dardanifti, vertrok 24 Febr. van Sabang naai Batavia. Deli, vertrok 25 Febr. Smyrna. Gorredijk, van Rotterdam naar Newport News pass. 27 Febr. voorm. Prawlepoint. Hoogkerk, van Rotterdam naar Eng. Indië, pass. 25 Febr. Gibraltar. Usseldijk, van Britsch Indië naar Antwerpen en Rotterdam, kwam 26 Febr. nam. te Ham burg aan Insulinde, trok 24 Febr. van Colombo. Jacatra, kwam 25 Febr. van Hamburg te Bremen aan. Jagersfontein, van Rotterdam naar Zuid-Afrika pass. 26 Febr. Beachy Head. Karimata, van Java naar Amsterdam, pass. 25 Febr. Perim. Kawi, van Java naar Rotterdam, vertrok 27 Febr. voorm. 8 uur van Tanger. Kediri, van Soerabaja naar Rangoon, kwam 26 Febr. te Bassiën aan. Limburgia, kwam 26 Febr. te Amsterdam aan. Malang, van Febr. Perim. Noordam, vertrok 25 Febr. Rotterdam. Oranje Nassau, van West Indië i dam, pass. 24 Febr. Flores. Polyphemus, kwam 26 Febr. van sterdam aan. Prins der Nederlanden, kwam 25 Febr. van Amsterdam te Batavia aan. Rembrandt, van Amsterdam naar Batavia, pas seerde 26 Febr. Gibraltar. Ridderkerk, van Rotterdam naar Britsch Indië kwam 25 Febr. te Madras aan. Rietfontein, kwam 26 Febr. van Rotterdam te Londen aan. Springfontein, thuisreis, vertrok 24 Febr. van Port Elisabeth. Riouw, van Amsterdam near Java, vertrok 25 Febr. van Suez. Schiedijk, vertrok 25 Febr. van Calcutta naar Rotterdam. Tjikarang, van Barry naar Batavia, vertrok 25 Febr. van Plymouth. Toba, kwam 26 Febr. von Hamburg te Rot terdam aan. Vechtdijk, kwam 26 Febr ’s middags 12 uur van New York te Rotterdam aan. Wilis, von Rotterdam naar Java, kwam 26 Febr. voorm. te Southampton aan. Een rijwieldief. De techtbnnk te Rotterdam heeft gcëischt te- gen Ia D., niet-verschenen, wegens diefstal, van een rijwiel, eigendom van J. Kerver, alhier, een qnaand gevangenisstraf. Gemeentel ij ke Arbeidsbeurs. In de afgeloopen week kwamen bij de Ge meentelijke Arbeidsbeurs de volgende aanvra gen in: 10 strijksters, 10 meisjes strijkinrichting, 10 meisjes papierfabriek, 3 dienstboden, 1 loop jongen 14 jaar, 1 loopmeisje 14 jaar, 1 weik- Ster, allen te Gouda, Er boden zich, aan5 bankwerkers, 9 aarde werkers, 7 scheepskl., 47 fabrieksarb., 2 boek drukkers, 2 kistenmakers, 17 pakhuiskn., 9 meu- belmaker, 7 kantoor bed., 13 sorteerders, 74 transporter)»., 7 schipperskn., 2 broodbakkers, kunt die jeuk doen verdwijnen dank zij een wetenschappelijke uit vinding, die met onfeilbare zeker heid werkt. Iedereen die last heeft van eczema of jeuk, zal door aan wending van de vloeibare D D.D. een onmiddellijke verlichting onder vinden en een heer lijk frisch gevoel, dat de jeuk weg neemt. Deze verzachtende vloeistof dringt tn de poriën dooi en geeft dat verkwikkende gevoel hetwelk het begin der genezing Is. Begin nog heden met de behandeling. Hoofdagent Bt MEINDERSMA, Den Haag, van wien uitgebreide brochure voor huidlijders gratis te verkregen. Prjjs j 0.75 en 2 50 per ft. bij alle apothekers en drogis ten Vraagt ook de geneeskrachtige D D.D.-zeep ft. Voor Huidaandoeningen Te Gouda verkrijgbaar bjjj ANTON COOPS - Wijdstraai. Mej. v. LOON Markt. 770 85 Overplaatsing. Mujoor J. A. Westhoff, van het 15e reg. inf., t Bi benoemd tot indeelingscBatrirtcammpndant ^et district Rotterdam. Afd. Gouda Ho 1L Mij. van Landbouw. De afdeeling Gouda van de Hollandsche Maatschappij houdt Vrijdag 3 Maart Wonds te 7 uur een ledenvergadering in l tafé de Harmonie. j De agenda vermeldt o.m. I Rapport van de commissie die belast is ge- .Weest d1*t het nazien der jaarrekening. Punten Van beschrijving voor de Alg. Vergadering te Amsterdam. (Wetswijziging) zie landbouwblad B «n 11 Februari. Benoeming van afgevaardig- I Wen. Najaarsverloting. I Na afloop heeft de gewone verloting plaats. Scheepvaart door de Mallegatsluis. i Gedurende de maand Februari kwamen door de Malleg rtsluis 461 schepen inhoudende Ö6938 ton, stoomschepen 836 inhouclende I 57203 ton, in totaal 1297 vaartuigen met 124141 ton. Verder een houtvlet van 10 kop pels. van Genua 2 Maart. 8 uur. Nieuwe Schouwburg. De ingang Kiibbebijter. van dc 2 Maart. 7 uur. Sociëteit Vredebest. Prijs- spelen om vlsch. 2 Maart 11 uyr v.m. Hotel de Zalm. Vertrn- I Ken A. v. d. B„ niet verschenen, wegens diefstal, dering Centrale Kicsv. k. k. Leiden voor den |,'>nif?o -•..n- Vrijheidsbond. bakker A. 6 Maart. BK uur n.m. Ledenvergadering. f ^O boete^subs. 20 dagen^ hechtenis^ Vereeniging Armenzorg, gebouw Spieringstraat m m 113 3 Maart 7 uur Café Harmonie afd. Gouda. Holl. Mij. van Landbouw. .aar, diefstal voltmeter, eigendom Marktberichten. Granen, Meel en Oliën. Rotterdam, 27 Februari. Binnenl. peulvruchten. Tarwe met tamelijk ruim aanbod prijshoudend verkocht, 13.7514.25, in een bijzonder ge- ,val daarboven betaaldafwijkende 1313.50 Rogge 12.50-13.-. Gerst Chevalier 14.50—15.—a, Haver iets vaster gestemd, 13.50—13.75. ver- Kleine erwten iets hooger betaald, 22.50— hoogen maar het tarief te bepalen op 0.40 24.75 afwijkende 1621.50. Zondagsdienst te doen vervallen. i Bruine boonen met klein aanbod hooger be- kersbond om alsnog toe te treden tot de rege ling van den minister van Arbeid van 5 Decem ber 1921. B. en W. adviseeren afwijzend. Benoeming leden Stembureau. Instructie Gemeente-Opzichter. Reclames Hoofdelijken Omslag. Actie voor het Brood- e n Bo t e r f o n d s. He| Goudsche Comité tot steun aan de hon gerenden in Rusland zet zijn actie ten behoeve ▼an het Brood- en Boterfonds voort. De peningmeesteres van het comité, me vrouw Speijer—la Croix, Krugerlaan 109, ver klaart zich gaarne bereid gelden voor dit doel in ontvangst te nemen. Na afloop zullen de binnengekomen gelden gezonde!» worden aan de Centrale groep, van wie het initiatief hiertoe uitgegaan. Philantropie en B a 1-M a s q u Een der gemaskerde dames met een •tart, die als verpleegster was het Bal-Masqué Dinsdagavond in „Ons gen”, heeft voor r- Gez ondheids|rol gecollecteerd, MÜÏ”' in een busje 55.26 Schoonhoven. Dr. L. J. V. Holk, rem. predikant alhier, is met f van 1 Mei a.s. benoemd tot secretaris .1. Jen Jong-Remonstranfanbond. De rechtbank te Rotterdam heeft geëischt te- rsciieueu, wegens uieisiui, r Centrale ’kiese, k. k. Leiden voor den j v“n eenigo stukjes chocolade, eigendom van Vrijheidsbond. ^en bakker A. van Grootheest, te Schoonhoven, r Art L_ r./-> en tegen I L. O. N., 19 jaar, electrotechnicus te Ovcrschie, wegens diefstal van een van H. A. Z. van Baaien te Schoonhoven; drie maanden gevangenisstraf, voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar en onder bizondere voorwaarden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 3