1S Sigarn I Gouda. Het Verloren Tehuis NIÉUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer. KERK a. d. U., OUDERKERK a. d. U., 0UDEWATERw REEUWDK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz Ho. 14869 Donderdag 2 Maart 1922. 60. Jaargang EERSTE BLAD. BUITENLAND. FEUILLETON. gr nsterdam, kwam 2$ ebr. van Melboum* Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen taar Newport News eigon, kwam 2J Dit nanmer bpstaat uit 2 h’alan van Amsterdam UI br. van Rotterdam sterdam, kwam 271 inr Java, pesseerd* Makassar te Hongt West-Indi^ 15 Febr. van Bot* ven Colon te Criss San Juan te Havre EN. der» handen te laat, om terug te rt*8Ml WA we «o kleinen boosaar* w» <W<h* •n «ding. Prima auw, Diende laan. Antwerpen, Rotten, iflc kust, kwam 27? i aan. naar Londen, Anta k 27 Febr. voomi, aw York naar Rofc u 10 uur 10 min, S guidon l Maart, i 10 uur 778 bek Obomkeh dam. de conferentie te Ge- i zoekt verband tusschen zijn deelneming aan de ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt» Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT SI, GOUDA* bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur.; Administratie TeL Int 82; Redactie TeL 545. Uit het Engelsch door *lwr, J. P. WESSEL1NK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALE. - VAN NHOSSEM K r/: en Hamburg 1. Sydney N. Z. en koningin tdelijke wen- van prinses 15.- M.- n naar inn. aar Java, passeerde sr Batavia, passeem ia Sydney N. Z. (ioiDsniE courant. er I geval r Maar het nieuws diende om zijn gedachten in verzorging noodig, diezelfde Peter, en wij heb- r Geoffrey i hen hard gewerkt aan de Brittannia, sedert wij een koel goedenavond en gesprek scheen geheel i in de open lucht. erg in de Pastorie. De •rberloht, a morgen VMM W. ZttrfcK Thorshava. I van 2 Maartf >t Z.W. wind, zwaM ijdelijke opklaring ng in temperatuinj runnen komen, Ier. Alle luste- roken, vinden or het gebruik ichen ijn »«rd) wmM van Rotterdam M TEIEORAMMEM. DE CONFERENTIE TE GENUA. De Russische deelneming. Moskou, 1 Maart. (W. B.). De Italiaan- sche minister van buitenlandsche zaken heeft den Russischen volkscommissaris voor huiten- landsche aangelegenheden meegedeeld, dat de afgevaardigden der sovjetregeeringen te Genua dezelfde rechten zullen genieten als die van elk ander land. Warschau, 1 Maart. (W. B.) Volgens de Moskousche bladen zal de Sovjet-regeering onder geenerlei voorwaarde een vermindering N ^wMaar het te nog niet ta*^een?" lachte Ferguson eigenaardig. Jk geabsorbeerd door de Speeds, Duncan. Ik Cu r k*” b*Zoten’ evenals mijn .huis, mijn r**ujk, mijn toekomst en mijn zaken. Binnen C iT*6* b®n beelemaal weg en dan f 7®!yiey Speed mij besturen, zooals hij zijn gmab rieken bestuurt om er zooveel moge- P«r week van te trekken." «Maar je bent toch zeker sterk genoeg, dat JvooAomenHij is geen gek. Dan, en als ik f"" man niet Tartaard beoordeeld heb, zei hij P" oprecht, onomwonden geeprek op prtja stel- F- «to den man, die zijn alg«n meenin» “m trouw “ft" t" mogelljk, maar Ik ben die man niet Ik EJ den wind, Dvncan. Ik heb mij Srokeod, tot randen,." ■Waadden denk je dat zij het waard toF poodertoelde Heriot, die <fadot|Jk toe den bo- doordrong. mïOn’^*100 W1°- W*. w* ntot wrt. Duncan. Fjeranderat.l niet, dat er een rrorrw In da w W TOor wto ft tn^r e^Hej i^.t«.~ van het roode leger gedoogen. Ook Sovjet- Oekraïne is niet bereid haar roede leger te ver minderen. Zij ook zal de Entente-staten niet in de gelegenheid stellen de Oekraine op econo misch gebied uit te buiten. De Russische regeering zag zich alleen tol betaling der Russische schulden van voor den oorlog bereid verklaren, mits het kapitaal der westelijke staten deelneemt aan het herstel van de Oekraine en Rusland. kennen, dat Oostenrijk zich niet met de benoe ming van financieele adviseurs kan vercenigen. fegaan, mijn ziek gewor den. Hij is gisteren vertrokken en vanmorgen dachten zij niet, dat zij nog in het leven zou blijven.” van Amsterdam tg De kleine Entente. Praag, 1 M&^it (W. B.) Minister-presi dent Benes heelt morgen te Pressburg een ont moeting met den Zuid-Slavischen minister van buiienlandschen zakin. Het doel der bijeenkomst is wcderzijdsche iiliehtingen uit te wisselen over de besprekingen van Benes te Parijs en Londen en de Zuid-Slavisch-Roemeensche on- derhan delingen te Boekarest. Tevens zal het pio- gramina oor de conferentie van Genua worden vastgesteld en zullen voorbereidselen worden getroffen voor de conferentie van experts der Kk ine Entente te Belgrado. Duitschland en Genua. B e r l ij n1 Maart. (W. B.) Hedenmorgen is do commissie voor de schadelosstelling uit den econo-xubchen rijksraad bijeengekomen om zich met het voa bereidende werk voor de conferen tie van Genva bezig te houden. Staatssecretaris Hirsch richtte tot de commissie het verzoek zich over de voorbereidingen voor Genua te willen ui‘spreken. Aan het debet werd o. a. deelgeno men door den voorzitter van het rifksverbond der Duitsche industrie, geheimraad Bücher, als mede door Hugo Stinnes. Ten slotte werd beslo ten ('e opstelling van het economisch program en de behandeling der verkeersproblemen nanr daarvoor te benoemen commissies uit den eco- nomischen rijksraad te verwijzen. Daarop werd de overeenkomst met de commissie, van herstel in zake de levering en innatura behandeld. r r van ..eden te Londen aange komen. Naar hij verklaarde, komt hij voor par- ticulieie aangelegenheden. Hij zal vermoedelijk als officieus persoon aan nua deelnemen en men zijn bezoek alhier en 1 conferentie. i naar New Yoi^ ice. br. nam. van Rota Heriot lachte hoonend. „Eerbied f Wat heeft dat er mee te maken? Als dat alles is, wat je gekregen hebt, om op door te gaan. Dan, maak er dan een einde aan, en maak er nu een einde aan I Ik zeg je, als je niet mdegesleept wordt door denstroom van een hartstocht, dien je niet keeren kunt, doe dan afstand van alles, of het zal je naar lichaam en ziel verwoesten I Ik zeg je, je houdt het niet uit in'je huwelijksleven, Dan I Alles is beter voor een man, dan gebonden te zijn door een band, dien zijn ziel verafschuwt. Verbreek alles, man, verbreek het, terwijl je nog den tijd hebt." „De zelfde wet kan op ons beiden niet toege past worden,” antwoordde Ferguson. „Je hebt mij een minuut geleden een koudbloedig dier genoemd en dat ben ik. De aard van mijn werk „3e werk T zeide Heriot. „Het heeft je een van de barmhartigste menscher» gemaakt, aan wien mannen en vrouwen hangen. Maak jezelf geen praatjes wijs. Danen omhang jezelf ook niet met schoonschijnende leugens. Want als je genoeg om die vrouw geeft, om de wereld voor haar te trotSeeren, en allep liever te verdragen dan van haar gescheiden te worden, ga dan er mee door. Maar als het slechts een overeen komst is, met Harley Street als toppunt, volg dan mijn raad en i ken prijs. Naomi Speed is een goede vrouw en een onschuldig schepsel. Zij heeft niets gedaan, om in een liefdeloos huwelijk gesleept te wor den. Het zou een schande zijn. Laat haar loopen. Dan; om ’s hemels wil, laat haar loopen, voor het te laat is!” Ferguson liet zijn hoofd op zijn handen zin ken. „En er is nog «en andere toevalligheid, die den een of anderen dag kan. plaats vinden dat je nog de vrouw ontmoeten kunt, die je HET HUWELIJK VAN PRINSES MARK Londen, 1 Maart. (N. T. A. Draadloos). Gisteravond werd een boodschap van den ko- ning aan de bevolking gepubliceerd, waarin wordt verklaard hoe diep de koning geroerd zijn door de warme en vriem schen in verband met het huwelijk Mary. De boodschap vervolgt: „Onze geliefde dochter en onze schoonzoon konden hun nieuw leven niet beginnen onder betere auspiciën dan die, welke enthousiast wer den aangeboden door mijn volk. Wij waardeeren die vriendelijke gezindheid te meer, daar wij weten, dat op dit oogenblik velen leven in de schaduw van tegenspoed en ontbering. Uit het diepst van ons hart danken wij allen voor hun deden in onze groote vreugde." ENGELAND EN DE BEZUINIGING. Londen, 1 Maart. (R.) Sir Robert Horne het Lagerhuis de besluiten, der regee ring ten opzichte van de aanbevelingen der Ged- des-commissie meegedeeld. Do totale som art voorgestelde vermindering bedraagt 86 millioen pond; hierbij zijn niet inbegrepen eventueel© ben sparingen ten gevolge van de besluiten der Washingtonsche conferentie. De reeds gespeci ficeerde bezuinigingen bedragen bedragen 71 millioen pond. De regeering heeft bezuinigingen aanvaard ten bedrage van 64 millioen; in dit cijfer is niet begrepen een besparing van 11 millioen pond in verband met do conferentie van Washington. Er is dus een verschil van 18 millioen pond tusschen de aanbevelingen der Geddes-commissie en de verminderingen, dia door de regeering zijn aanvaard. In dit bedrag is begrepen 12 millioen pond tengevolge van do weigering der regeering om do aanbeveling©* van de Geddes-commissio betreffend© het on** dorwtjs over te nomenzij aanvaardt hiervoor slechts een vermindering van 6.S millioen. Ter* wijl de commissie meent, dat het personeel der marine kon worden verminderd van 121,600 man, als voorgesteld in de voorloopige mining voor 1922'23, tot 88,400 man, is de regeering tot de overtuiging gekomen, dat zij bij de admP raliteit niet knn anndringen op een vermindering tot beneden 98,(XX) man. Met betrekking tot het leger stelt de regeering voor 24 bataljons Infanterie op te heffen alsmede vijf regimenten cavalerie en het effectief van de artillerie met 40 percent te verzwakken. Tengevolge van de bezuinigingen, die door da commissie zijn voorgesteld en die de regeering op eigen initiatief heeft ingevoerd, verwachtt© Horne, dat de begroeting voor het komends financieele jaar een vermindering zou aantoonen van 181 millioen, vergeleken bij do begroeting van het loopende jaar. Sir Robert Horne noemde den economischen toestand hoopgevender en gunstiger dan men enkele maanden geleden kon voorzien. waar de wortel van 't kwaad is te vindei Aan de wereld tegenwoordig lijdt, maar V niet veet klaar te spelen om op legen de intrigues en het machtsverlu..K«.. Frankrijk dit vloeide voort uit de fout, die bij ’t sluiten van den vrede is begaanwan- Jeer aldus de strekking van Wesendonk'S betoog destijds een rechtvaardige vrede was gesloten en Duitschland niet prijs was gege ten aan zijn tegenstanders, dan had Frankrijk •ooit het gevaar voor de Europeescho rust kun nen worden als het tegenwoordig vormt. Deze bewering wordt als volgt uitgewerkt „Want alle pogingen tot vergoelijking van dep 1 IBalecticus Poincaré veranderen er niets aan, i «t Frankrijk bewust tegenwoordig dezelfde im- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring)t 15 regels 1.30, elk© regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den taznrgkring: 1ft regels 1.55. elke regel meer 0.30. Advertentiën In het Zatonlugnunimer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingon btf contract tot zeer gereduceej> den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van ©oliede boekhan delaren, Advertentiebureau» en onze Agenten en moeten «laags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te sjjn. hart en je leven in vlam zal zetten! Je hebt het 1 in ja. Dan iedere manheeft het in zich on i vroeger of later maakt het hem tot slaaf. Als het de rechte vrouw is, dan is het een hemel i voor hem, zoo niet wel,, dan is het die an- dere plaats. Van wat ik verneem, stuur je naar de laatstgenoemde. Maar je hebt nog een kans. Neem je levensdraad in je eigen handen en laat al het andere voorbijgaan." „Ik zou een schurk zijn, Duncan, zelfs als ik zoo voelde een schurk tegenover, haar. Ik kan het niet doen.” Op dat oogenblik ging de deurbel over en Ferguson werd weer ergens geroepen. Zij verlieten te zamen het huis en aan het eind van het straatje, dat aan een kant door de mu ren van den tuin der Pastorie begrensd werd, hield Heriot stil en zeide, dat hij naar binnen wilde gaan. Zij scheidden met de hartstocht van hun en al verdwenen te zijn Heriot trof het niet oudachtige huishoudster, die, geholpen door den schellejongen, voor het lichamelijk welzijn van den predikant zorgde, had hem een ersntige mededeeling te doen. „Mr. Hunt is naar Upleys teruggi vernietig dat verdrag tot el- heer. Mevrouw Ferrars is ernstig CRISIS IN DE ENGEl SCHE COALITIE Londen, 1 Maart. (R.) De politieke cri sis, die het bestaan van de liberaal-conservatiov© coalitie bedreigt, brengt dientengevolge ook het bestaan der regeering in gevaar. Do moeilijkhe den bestaan al cenigen tijd door de pogingen van den uitersten vleugel van de conservatieven, onder leiding van sir George Younger, den con servatieven whip, om een volkomen eigen weg in te slaan. Lloyd George zegt in zijn brief aan Chamberlain, dat hij niet langer genoegen kan nemen met de positie, waarin hij gedrongen is door het optreden van Younger als spreektrom pet vnn de conservatieve partij, maar dat MJ bereid is met Chamberlain en Balfour te blij ven samenwerken, mits zij nis de woordvoerders van de conservatieve partij optreden. De leiders der conservatieven hebben een bijeenkomst ge* houden, waaraan men groote betee^enis hecht. Londen, 1 Maart. (R.) De vergadering v«n leiders der conservatieven is verdnagd tot Don* derdag, tegen welken dag men een nieuwe ont wikkeling van de crisis mag verwachten. Noch Chamberlain, noch Balfour zijn van meeting veranderd nopens de wenschelijk held van het voortzetten van de coalitie-regeering. Dit wekt de hoop, dat er een bevredigende oplossing van de moeilijkheden kan worden gevonden, hoe wel de moeilijkheid van het verzoenen der uiten» ste conservatieven ten volle wordt erkend. DetS zijn van meening, dat de tegenwoordige stnnd van zaken aan l.loyd George en zijn liberal© volgelingen een overwegenden invloed geeft, dia niet gerechtvaardigd wordt door hun getalsterib© OVERZICHT „Door de Kamers en de openbare meening Wan Frankrijk werd Briand aan flen dijk gezet, omdat men hem ervan verdacht te Cannes te genover Lloyd George Fransche aanspraken vnn beteekenis te hebben prijsgegeven. Als „ex ponent" der heerschende Fransche richting «wam Poincaré aan 't roer en zijn taak was bet Frankrijk weer aan de vooraanstaande po litieke positie te helpen, die het naar het heette door Briand zou hebben verloren. Men kon Briand waarlijk niet als een vertegenwoor diger van een gematigd optreden beschouwen. Hij heeft veeleer het standpunt van Frankrijk, l>.v. bij het Londensche ultimatum of bij de fatale Opper-Silezische kwestie, met allen na druk verdedigd. Maar te Cannes scheen hij de «eerderheid der Fransche volksvertegenwoor diging te ver te zijn gegaan.” 1 Aldus begint een artikel van O. G. v. iK (esendonk), de verantwoordelijke redacteur van de rubriek „Buitenlandsche politiek" in de Deutsche Allg. Ztg., waarin hij gelegenheid vindt voorts op te merken, dat Poincaré het hertrouwen, dat men in hem stelde, in de oogen der Franschen volkomen heeft gerechtvaardigd: als man van diplomatieke routine was het hem gelukt geleidelijkweg de leiding der politieke aangelegenheden in handen te krijgen de notp- wisseling had het Poincaré mogelijk gemaakt den bodem zoo ver te bereiden, dat de tot en kele uren beperkte samenkomst te Boulogne lot een succes voor hem werd. Maar ook Lloyd George had verklaard volkomen tevreden te lijn door de resultaten van het onderhoud tus- chen de beide premiers. De D. Allg. Ztg. legt lit zóó uit, dat de meeningsverschillen met frankrijk in hoofdzaak uit den weg zijn ge ruimd, maar alleen doordat Engeland zich naar de wenschen van Parijs heeft geschikt. Het blad noemt het niet de eerste maal, dat Lloyd George ■r de voorkeur aan heeft gegeven zich aan de Fransche eischen aan te passen en vindt, dat de geheele tragiek der ontwikkeling sinds den wapenstilstand hierin bestaat, dat Lloyd Geor ge, die in 1914 als minister van de achatkist lot het laatste oogenblik toe opkwam voor een Vredelievende houding van Engeland wel ©venals een aanmerkelijk deel van ’t Engelsche folk, vooral de zakenwereld precies weet, en, waar- ir dat hij te komen het machtsverlangen van trent de moeilijkheden, waarin haar zoon ver keerde of misschien een verdrietig ongeval plaats gehad had, dat een groote droefenis brengen zou in dat vreedzame toevluchtsoord In de Sussex Downs. Nog klaar wakker en on rustig, ofschoon het klokslag tien was, liep hij mot zijn grooten stap verder, die hem vlug bracht langs den naasten weg boven aan Park Street, waar een omnibus hem reed naar Aca cia Road, waarin de Beild stond. Hij kon niet alleen zijn. Heel anders dan Dan Ferguson, wien de gewoonte van alleen zijn een tweede natuur was geworden, moest Heriot iemand vinden, die hem uit zijn onrustige, neer slachtige bui wist op te beuren. Er was nergens in het kleine huis licht te zien en het raam op het noorden weerkaatste slechts den kouden schijn van het maanlicht maar daar hij Peter's gewoonten kende, vond hij het toch de moeite waard, aan te bellen. Margaret opende de deur en zij was geens zins verwonderd, daar zij hem verwacht had, allgen wat vroeger in jlen avond. „Hoe gaat het met je, Duncan zeide hij met de gewoonste stem ter wereld .„Peter is niet thuis. Hij is gaan eten met de Etchers in The Cheshire Cheese. Maar je kunt wel bin nenkomen en wachten, als je wilt.” Zij hield de deur wijd open, gooide en samen gingen ze door den naar de kleine eetkai een hoop stopwerk.’ HET INTERNATIONALE CONSORTIUM. Brussel,! Maart. (B. T. A.) In een bij eenkomst van persoonlijkheden uit de Belgische handels-, de industrieel» en de geldwereld, bij eengekomen om de kwestie van een consortium voor het herstel van Europa (e onderzoeken, werd besloten, ofschoon mem weinig geestdrift gevoelde voor de voorgenomen operatie, daar aan deel te nemen. Daar de operatie zeker zou dooggaan, zou het gevaarlijk zijn voor België er niet aan mee te doen; de garantie van het kapitaal door de regeering was noodzakelijk ten behoeve van de Belgische onderdanen. OPPER-SIEEZIE De Poolsch-Duitsche onder- handelingen. Berlijn, 1 Maart (N. T. A. Draadloos). Uit Genève wordt bericht, dat de loop van d® besprekingen over sommige geschilpunten het twijfelachtig maakt, of de conferentie tusschen Duitschland en Polen over Opper-Silezië wel vóór 10 Maart geëindigd zal zijn. Tot nog toe is er nog geen enkel punt van den Franschen tekst van het verdrag definitief vastgesteld. Overstrooming. T r es c h en, 1 M a a r.t (W. B.) Naar de bladen melden, is vannacht de dijk van de Oder te Ireschen bij Breslau door het kruiende ijs doorgebroken over een breedte vim zes meter. De breuk verwijdde zich later tot 20 M. breedte. De dorpen Treschen, Kottwitz en Neuhaus zijn geheel van de buitenwereld* afgesneden. Br is veel vee verdronken. Sinds 1903 is de Oder niot zoo gezwollen geweest. Dagbladdirecteur gearresteerd. F a r Ij s, 1 M a a r t. (B. T. A.) Georges An- quetil, directeur van het dagblad Lo Griind Guignol en de secretaris Walteufel, genoemd Lebouis, zijn gearresteerd. Anquetil wordt be schuldigd van afpersing van geld en schending der goede zeden, omdat hij getracht heeft zich geld te verschaffen van een bank, tegen welke hij een campagne op touw had gezet en omdat hij in een van zijn bladen artikelen heeft opge nomen, waarin hjj de openbare zedelijkheid aan tast. i Cr«z. o naar Jbm« kytej aan. an Amsterdam perialistisch politiek als een Lodewijk XIV, Na poleon I of Napoleon III voert. Politiek, militair en economisch wil het zijn suprematie op het vasteland instellen en zulks, zooals het dit tot de stichting van 't Duitsche rijk steeds heeft gedaan, op kosten van het Duitsche volk door drijven. Ook in Frankrijk zijn verstandige krin gen, die een zakelijk-nuchtere bespreking nutti ger achten dan de poging om het Duitsche volk permanent eronder te houden. Maar ook daar maakt men zich moeilijk los van een zeker wan- ti ouwen jegens toekomstige, b.v. binnen 23 A 30 jaren aan den dag tredende revanchebedoe- lingen. Van nationalistisch^ zijde worden deze gevoelens kunstmatig gevoed. Een aantal Fran sche persoonlijkheden, die tot de meest uiteen- loopende partijen behoorden, hebben in Duitsch land zelf zich den laatsten tijd ervan kunnen overtuigen, dat het gepraat over heimelijke oor- logstoebereidselen zooals dit, helaas, ook uit binnenlandsch-politieke overwegingen in de hand wordt gewerkt door links-radicale Duit sche persorganen niet gebaseerd is op steek houdende argumenten en dat de stemming van 't Duitsche volk ten eenen male vredelievend is. Niets is echter gevaarlijker voor 't verster ken van dezen wil tot vreedzame werkzaamheid dan een permanente verontrusting der atmos feer door dreigementen en knevelingen, zooals zij in de Fransche Kamer en pers aan de orde van den dag zijn.” Te Cannes was, vindt Wesendonk, de Duit sche delegatie, hoe gering het daar bereikte re sultaat overigens ook mocht worden geacht tenminste uiterlijk anders behandeld dan dr. Simons te Londen. Van Genua verwachtte Duitschland een vrije discussie over de nooden en zorgen, die op de Europeesche volkeren als een druk lagen. De D. A. Z. betuigt, dat het niet de heimelijke bedoeling der Duitschers is te fipnua op achterbaksche wijze op te treden en door diabolische kuiperijen te tornen aan ge rechtvaardigde aanspraken van zijn vroegere -- ----- vijanden. Maarte Genua möeét men in ’t reine’ tonden, 1 Maart. (R.) De directeur komen over de wegen ter vernieuwing van rt Krupp, Weidfeldt, is heden te Londen aai oude werelddeel, dat eens het uitstralingspunt vim cultuur en civilisatie voor heel de wereld was, maar thans ellendig verkwijnde, „omdat de groep der overwinnende staten zich van de»1 gedachtengang van den oorlogstijd niet los kan maken.” Het blad verwijt Poincaré nog, dat deze het erop aanstuurt de conferentie van Boulogne bij voorbaat reeds „revisionsdicht" te maken alle netelige vraagstukken moesten worden uit geschakeld en dit was Poincaré ook gelukt. Het resultaat van Boulogne was daarom van nega tieven aardgeen duidelijk omlijnd programma ter redding van Europa was opgesteld slechts reserves had Poincaré gemaakt en Lloyd George aangenomen. De geiantenraad. P a r ij s, 1 Maart, (Havas). De gezanten- raad, waarin Foch aanwezig was, heeft zich be zig gehouden met de rtiilitaire contröle vnn Duitschland en de incidenten, die onlangs in Op per-Silezië hebben plaats gehad. DE CREDIETEN VOOR OOSTENRIJK. Londen, I Maart. (R.) De financieele en economische commissie van den Volkenbond behandelde heden de aan Oostenrijk te verlee- nen cr-'dieten. Aan de Britsche, Fransche en Tsjecho- Slowakische regeeringen is de wensche- lijkheid onder het oog gebracht, financieele ad viseurs te benoemen, die met de Oostenrijksche regeering zullen samenwerken bij de verwezen lijking Van de voorgestelde financieele hervoi'- ir.ing en toezicht zullen uitoefenen op het ge bruik der te verleenen credieten. Indien Oosten rijk zou weigeren zich met deze financieele cen! öie te vereenigen, zou aan den Volken bond waarschijnlijk worden verzocht, de onder- handelingen met Oostenrijk af te breken. De heeft in Oostenrijksche gedelegeerden gaven evenwel te ze dicht overdekten weg imer, waar zij bezig was met “Jj ,,,WP siupwers.* ims gtng de ©enige persoon, <He de nn—i Heriot mompelde, dat het hem spfeetmaar l „Vindt je het erg, als ik ©r med» doorga lijke spanning, waaronder hij gebukt gtn«, UA - - - - - - -.j...... r—„u.HR». vfnwtrcxy -naro uot .ivwwl VSIX <fan g** persoonlijk niet zooveel van, als anders het kousen, ieder met een gat er in. Ik neem de heelen toestand had, bedaard voort groote gM ?val geweest zou zijn. i kans whar, als Peter uit is. Hij heeft heel wat te stoppen, alsof er geen mcnachelljlte aorg k_a -2^, 2 v*v«'in de wereld bestond» een andere richting te leiden naar Geoffrey i hen hard gewerkt aan da Brittannia, sedert wij Ferrars en diens zaken. Hij vroeg zich af, of i teruggekomen zijn." zijn moeder misschien ea» vermoeden had om-1 Heriot Het zich zwaar in een stoel neervallen. I Hij wilde het Margaret Bain vertalen maar iets weerhield hem. Want hij wist niet, hoe het kwam, maar alle vrouwen hadden voor fiem het gelaat van den aanklagenden engel. Wat eep man zou vatten en begrippen en op zij zet* tan, dat werd door een vrouw met andere oogen bekeken. Dus besloot hij het de viouw Van Peter Batn niet te vertellen. Maar hij kon van het onder* werp niet afblijven. Hij gaf zich moeite, het «oo terloops te noemen, zoo gewoon als hij slechts kon. „Ik ben geheel alleen in Pember Villas, men vrouw Bain Jeanie is voor een paar dagen weg» gegaan en heeft de kinderen meegenomen. Zij moet plotseling dat plan hebben opgevat." „Een verandering zal haar ongetwijfeld goed doen,” merkte Margeret op, met haar oogen strak gericht op het gat in den hiel van Scote tie's kous. „Dat kan welmaar ik wilde, dat zij de plaats harcr bestemming genoemd hnd. Misschien is het wel Schotland en ik knn er dan zelf heen gaan op het einde der week en haar terugbrem gen." De klank zijner stem verried zoo weinig, wat er op dat oogenblik in zijn geest omging, dijt Margaret hanr wol met e©n digen ruk woedend afbrak. De man zou gestraft worden; hij verdiend* straf! En zij zou zorgen, dat hij di© kreeg. Dus ging de eenige persoon, die da vrs—i daar hij mevrouw Ferrars niet kende, voelde hij Er zijn, of beter gezegd, er waren vijftien paar kunnen opheffen, die den sleutel

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1