V 1 I r Ir rtentiën» ELKEN kTIE. mgeviné Tuitenland. Bet Verloren Tehnis NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak. haastrecht, moordrecht, moercapeixe, nieuwer- KERK a. d. D„ OUDERKERK a. <L IJ., OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, 0.14870 .Vrijdag 3 Maart 1922. 60* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen FEUILLETON. O de om- f IM* IK DMip. 2 isse E. Dodp. üasse D. 2 1 2 i boterweek”. vertegenwoordiging gen en hun neutraalverfdaring te eischen. MAUP BIEMANS. bleef niet lang. Peter en lot; h. Heriot herinnerde rich met scherp» p(fn het 1 2 INDKN. lelykLeid der Red.) 4 1 2 2 6 4 7 9 9 6 II U 1» I I I I I 20 U U 12 10 I 0 The bird has pain, butt no ft Content with the day's ill he He waits just, nor haggles w Neither jumbles God’s will 1 4 1 1 2 14 14 12 I 10 1 4 2 2 het aantal be- 28—4 22—10 28—8 14-15 17-21 616 4—18 12-22 3—23 44-4 23—3 28-10 13-4 28—2» 19—23 10-25 17-34 9—39 2—18 21-10 14-25 12— 11 13— 15 17-44 12—18 7-15 7-19 iet kind’ren root, ién sneedje, a brood, t schraler, streek, g wel een pondje veek. en boter, zien, der, i biên kop" schelden; jft laskop, 1 nog leeft. jn spaarpot, geen kwaad; honger id. lan z’n korstjes e moe: arisch vrindje Ier moe. r i open, ak rollen i” lak. een tientje, ssisch Rijk, is komen, id blijk. oproep n brood, centen groot. boter n, o wezen zien. mapen, froet; fwijzen, je goed. vaardig, bleek, :es hoor... week. neemt uit nopens geland B.) De in ra te Klep- L 1 j* hemAracht, bedwelm- m*. w» h—n do Mreog-e bepro»- plo-eUn» Uit het Engelsch door J. P. WBSSH.INK-VAN ROSSUM. door DAVID L/ALL. De B,„, «Ier Oostzeestaten. Leipziger Messe wordt, zoon Is is vastgesteld, 5 Riga, 2 Maart. (W. B.) De Oostzeestaten X, With dribblets from his own It cometh therefore to this, r I have considered Thy word Afd will henceforth be Thy> Het kwade dat de def hem/irat da hwwya i 'ABONNEMENTSPRIJS! per kwartaal ƒ2.25, per week 17 eent. met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 ce^t, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.) Administratie Tel. Int 82j Redactie TeL 545. bezocht door een enkelen droom. Waarschijnlijk had de inspanning hem ongelooflijk vermoeid; hoe het zij, hij werd wakker, frisch voor den nieuwen dag, die in elk opzicht van alle andere dagen zou verschillen. Hij veronderstelde, dat het de verschrikke lijke stilte in zijn huis op dat uur was, die hem tusschen zes en zeven uur deed ontwaken, want anders begon tegen dien tijd het leven in huis. Dat was het uur, waarop Jeanie lederen nieu wen dag haar plichten weer opvatte. Hij had zich dikwijls omgedraaid, als hij het kraken van haar deur gehoord had of haar voetstap op de trap. De vroolijke en doordringende stemmen der kinderen, die ook wel eens zeurig waren, konden zijn ochtendhumeur niet bederven. Hij was al leen met een stilte als van het graf. Niet mogelijk den drang zijner gedachten lan ger te verdragen in wat hem plotseling een on gemakkelijk bed toescheen, sprong hij op en begon zich aan te kleedén. En nu deed het schelle gefluit van den melkman buiten voor het hek een eerste beroep op zijn vrijheid. Maar hetzij uit gebruik of gewoonte, of omdat hij een bijzondere opdracht had, zette de man inplaats van aanhoudend te blijven bellen de melk voor de deur en ging de treden weer op met een tweede vroolijk gefluit Heriot liet al de deuren van de bovenkamers open en half gekleed, ging hij alles weer eens onderzoeken, maar vond niets dan een buiten gewone orde en netheid. Twee feiten van betee- kenie troffen hem opnieuw. Do kleerenkast en de laden in rijn vrouwe kamer waren geheel ontruimd en leeg; zfl had allee weggenomen. De bedden die keurig opgemaakt waren met de witte spreien er over, schenen luid om iets r. gel. verl. voor tegen p, 4 2 1 2 6 2 2 1 hoofdstuk xn. zorg kan snel gelenigd worden door de voor anderen. Toen Heriot zijn aanteekeningen en papieren n “vond in zijn leeg, eenzaam huis door- kwam het stukje papier hem in handen, ~?roP M bet adres in Brighton gekrabbeld 1 Geoffrey Ferrars hem gegeven had. hij daarnaar zat te staren, peinsde hij er er vijf dagen verloopen waren, sedert U teloofd had, iets te doen om die ongeluk- «aak uit den weg te ruimen of tenminste r^ojatrent de volle waarheid uit te visschen. hg had niets gedaan. Hij stak het reepje pa- T^ïvuldig in rijn zak en besloot, den vol- dag naar Brighton te gaan, wat dan een ’’«dag zijn zou. Hij sou ntehlen eemt Fan- *n al* troff®» 3KX’> 'r J**°*oaeeren van Northampton Street. oe win» spreien er over, senenen *“»o om iw» h J*gen8tellh»g met rijn verwachtingen, «liep te roepen, dat die doodalijke orde sou verstoren! nacht vaat m nesipifarohm door/ niet Doelp. gel. verl. voor tegèn p. 1 8 3 3 5 7 6 Jd naar peli.'orf tweemaal ter uood veroordeelde archi tect Grupen, die uit de gevangenis uitgebroken was en zich daarpp weer aanmeldde, heeft in zijn cel zelfmoord genleegd. Grupen werd sinds zijn vlucht afzonderlijk opgesloten. HET FRANSCHB LEGER. P n i ij s, 2 Maart. (Havas.). Bij de verdere besprekingen in de Kamer over de recrutee- ring van 't leger vervolgde Fabry de lezing van zijn rapport. Hij wees er op, dat, indien Frank rijk afzeg van de middelen, die het verdrag het toestaat om Duitschland in een stna» van min* deriieid te houden, het verraad zou plegen aan de zaak van den vrede. Spreker verklaarde, dit het dekkingsleger, dm de commissie voor stelt, niet aanvallend en niet passief moet zijn, maat actief, opdat het aan de grens, die het moet verdedigen, waarborgen bezit, voldoende om zijn eigen kracht van tegenstand te ver meerderen en die van den tegenstander te ver minderen. Vervolgens den duur van den mili tairen dienst besprekende, zei de Fabry Frankrijk zal Duitschland volgen in zijn ont wapening. Als Duitschland de Reichswehr te rugbrengt tot zijn werkelijke organisatieals hef eenige jaren lang nog het stelsel toepast der verbintenissen op langen termijn, dat elk jaar het aantal geoefenden vermindert, als het voortdurend contrfile oefent op de militaire in stellingen en fabrieken, als het van de geallieer den van Frankrijk verlangt om de veiligheid van dit laatste land aan den Rijn te waarbor gen, dan znl Frankrijk Duitschland volgen tot op den afstand, waar het denkt te blijven en zal dus in 1925 overgaan tot den militairen diensttijd van een jaar. Het Is onrechtvaardig en onvoorzichtig na de smartelijke oorlogsjaren mannen, die zich militair uitrusten, te beschul digen toebereidselen voor den oorlog te maken. Frankrijk, dat gewapend blijft. Jaagt geen over winningen na en voert geen imperialistische politiek. Zwakheid zou het zijn den post te nooten het heeft geplaatsthet zou gelijk staan met aan een ontwapende gerechtigheid de zorg op te dragen voor do bescherming der rechten, der eer en der veiligheid van Frank rijk. Frankrijk wil zijn veiligheid, niets meej en niets minder. DE POLITIEKE CRISIS IN ENGEL AND. Londen, 2 Maart. (RLloyd George was heden in het Lagerhuis aanwezig en beantwoord de verschillende vragen, maar er werd in het Lagerhuis geen gewag gemaakt van de politieke crisis. Engelsche compensatie aan Frankrijk. Londen, 2 Mnart. (N. T. A. Draadloos). De kanselier der schatkist deelde in het Lager huis mede, dat de Britsche regcering aan Frank rijk veertig millioen pond sterling had betaald als vergoeding voor het gebruik van spoorwe gen, havens, loopgraven enz. en allen overlast in verband met den oorlog. De Lord Chief Justice. Londen, 2 Maart. (R.). Lord Trevethln, die eerst verleden jaar tot Lord Chief Justice was benoemd, heeft zijn ontslag genomen. Naar vernomen wordt, heeft de attorney-general Hewart de functie van Lord Chief Justice aan vaard. Dit brengt wijzigingen in 'het kabinet mede. goed einde gebrapht, dan zal Duitschland zijn schulden op eendere wijze moeten betalen, als Engeland zijn schulden heeft te betalen aan Amerika en Rusland zijn schulden dient te kwij ten. 4. Rusland. De Engelsche regeering zal op het stuk van de erkenning der Russische schulden niet alleen de F rnnsche regeering steunen, maar in de eerste plaats erop staan, dut Rusland deze schulden erkent, voordat de Rus sische regeering de jure erkend en de han- delsbetrekkingen met Rusland weer worden aangeknoopt. 5. De militaire overeenkomst. Te Cannes heeft Engeland Frankrijk militaire waar borgen toegezegd voor een niet uitgelokton aan val van Duitschland. Dit aanbod blijft gehand haafd. Engeland heeft dit gedaan, èn omdat het zulks aan zijn eer verplicht meent te rijn, èn w?jl deze overeenkomst Inderdaad den vrede verze keren en het economisch herstel bevorderen zal. Bijgevolg geldt het als een belangrijke „voor- looper" voor Genua. 6* De Kleine Entente. Hetgeen <lr. Benes reeds op economisch en staatkundig ge bied voor Midden-Europa heeft verricht, zal in Genua geenszins meer omver worden geworpen. Op het door hem gepresteerde zal veeleer te Genua verder gebouwd kunnen worden. Men kan zelfs zeggen, dat de Kleine Entente, die eco nomische en diplomatieke betrekkingen met Po len, Oostenrijk en Rusland heeft aangeknoopt, juist ten exempel kan worden gesteld voor het geen te Genua voor geheel Europa moet wor den verwezenlijkt 1 8 11-7 2 - 7 3 4 4 5 4 9 votten der kinderen en hoe hij niet lang geleden Ken’s lange ledematen gemeten had in zijn bed je en gezien had, dat hij aan het groeien was. Tot zekere grens op de hoogte van huishou delijke bezigheden, was hij in staat een ketel water te koken boven het gasstel en zichzelf een maal te bereiden. Jeenie had eenige dingen daarvoor klaar gemaakt en achtergelaten in de donkere, koele ondergrondsche provisiekamer een stuk gekookt spek, een overvloed van boter en eieren en de overblijfselen van een vleeschpastei. Heriot ontbeet met wat hij vond, keek het ochtendblad in, dat naast het brood lag en vroeg zich af, wat er van de kat geworden was, een groote Perzische met een enormen staart, van wie de kinderen veel hielden. Hadden ze Bogie meegenomen, of had poes, die misschien angstig en wanhopig was door de. stilte der verlatenheid „hem ook verlaten." Hij dacht aan de kruimeltjes voor de vogels, iets wat de kinderen nooit vergaten bij het ein digen van hun eigen maaltijd, toenhij den troep roetachtige musschen zag neerstrijken uit on bekende schuilplaatsen. Zeker» woorden van George Macdonald, die hem langen tijd aange trokken had, kwamen terug in rijn herinnering deden een zonderling beroep op zim hart 89 bleef niet lang. Peter zou misschien thuiskomen, zeide hij en hij had geen goe- l,“l voor gezelschap. Binnen tien minuten F Nt het huis verlaten ▼ELEMAMMEB, DE CONFERENTIE TE GENUA. Londen, 2 Maart. (N. T. A Draadloos). De conferentie te Boulogne tusschen Lloyd George en Poinearé heeft oon O*r 4c gviiKiiiXi utui de vrees, die in Frankrijk werd geuit, dat een der verdragen van Versailles, Trianon, St Ger main of Neuilly door de besprekingen der eco nomische kwesties te Genua zou worden aan getast. De vrees der Franschen was waarschijn lijk veroorzaakt door de omstandigheid dat Poipcaré niet zelf te Cannes was toen daar de resolutie omtrent de conferentie van Genua werd behandeld. De besprekingen te Boulogne dienden echter om te bewijzen, dat Groot-Brittannië evenals Frankrijk van oordeel is, dat de princi pes, waarop deze verdragen en hun economische clausules berusten, alleen een zaak zijn, die de geallieerden betreft en niet op een conferentie mogen worden ter sprake gebracht, waar de neu trale mogendheden in de meerderheid zouden zijn. Vanzelfsprekend is het begrijpelijk, dat bij de bespreking van den algemeenen economi- schen toestand van Europa een verwijzing naar de economische uitwerking van deze verdragen onvermijdelijk kan zijn. Niettemin is het echter duidelijk, dat deze verdragen op zich zelf^taan en dat Engeland het volkomen met Frankrijk eens is. art. W. B.) De vrees, dat irtarbeidersstaking de Messe in ien gebracht, is thans definitief daar overeenstemming is verkre- i werkgevers en werknemers. De ving, die een ongeduldig man ooit ondergaan moet namelijk te wachten, bewegingloos, dof, stil te wachten op het volgende, dat ge beuren zal. Hij had nooit kunnen wachten en het ook niet getracht te doen bij wijze van proefneming, noch op het kwnde, noch op het goede, dat de dag hem bracht. Hij had eenvoudigweg genomen ,wat hij noo- dig had, zonder beletsel of hindernis en zonder •til te staan, om te zien, hoe dat nemen ando* ren Aandeed. Het was zoo geweest in zijn houding tegen over Jeanie al die jaren had hij aangenomen, dat Jeanie voor hem zorgde, en had hij den tol ontvangen van de huishoudelijke sloverij zon der dankbaarheid of begrip. Daarvoor was rij er toch om voor zijn lichamelijk welzijn in'. Heriot Duncan’s rijn huis te zorgen en zijn kinderen op te voe den. Dat zij nog een leven kon hebben, daarvan afgescheiden, was nooit in zijn brein opgeko- gebruikelijke men. Hij had naast dit stomme vrouwschepse! al die jaren geleefd, in den, naar men veronder stelt, innigsten van alle aardsche banden en hij had haar nooit gekend. Toch zeide iets hep», dat zij zoc’n fout niet gemaakt had neen, dat het was, omdat zij rijn waards kende, dat dit was gebeurd. Zij was weggegaan om haar rial te vinden en te bezitten f Hij was verbaasd over de groote kalmte, die over zijn ziel kwam toen hij, met onhandige, ongewende handen rijn huis in orde bracht voor hij het verliet. Jeanie zou geglimlacht hebben, als zij hem een tweeden ketel water had kun nen zien koken, om rijn kop en schotel en bord schoon te wasschen. Maar er was ook gevoel in en nog iet* die per*. Het ledige omhulsel van het huis, was een heilig» plaats geworden, door ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (Iwhoorende tot den bezorgkringM 16 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezoigkringt 15 regels 1.55. elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagmunmar 20 bijslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prb«- INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.C5, eik» regel meer ƒOJfO, Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentton en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gsreduceei*- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soiled» boekhai»- dolaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. OVERZICHT Waarom men van Engelsche zijde het on- A houd, dat Lloyd Geoijje en Poincaré Zater- II. met elkaar te Boulogne sur Mer heb- h gehad, als een succes beschouwt, leeren de iv 'edeelingen, welke een vertegenwoordiger v-.de Manchester Guardian, die den Britschen p xiier op zijn reis vergezeld heeft, omtrent de s ..lenkomst te beste geeft. Er zou dan uit moe ten blijken, dat Lloyd George, die vrij strijdlus tig naar Boulogne was gegaan, Poincaré dadelijk 1 aan boord kwam met de vraag, of Frankrijk - nu eigenlijk naar Genua wilde gaan of niet. Mocht Frankrijk hiertoe niet bereid zijn, dan zouden er voor de Engelsche regeering maar twee mogelijkheden bestaan: óf zonder Frankrijk naar de conferentie te gaan óf de conferentie afzeggen. Lloyd George deelde aan den Fran schen eerste-minister mede, dat de Engelsche regeering zich, rif ’t ook met grooten tegenzin, rich In de gegeven omstandigheden voor de •eiste dezer twee mogelijkheden had uitgespro ken. Daarop zou Poincaré hebben besloten op )en duidelijke vraag een duidelijk antwoord te neven en zich te verplichten naar Genua te gaan, ye correspondent van de Manchester Guardian kschouwt dezo verwerkelijking van 't groote nferentieplan als een volledig succes van Lloyd George en zet nu de beteekenis van de «nferentie, zooals rij als resultaat van de over- renkomst van Boulogne zich openbaart, op .de •eigende wijze uiteen: J 1. De Opperste Raad. Van het emdi- frn van den oorlog tot op dit oogenblik is de Opperste Raad het beslissende uitvoerende Co mité voor Europa geweest. Wel-is-waar heeft men te San Remo en te Spa pogingen gedaan om de scheiding tusschen de Entente-mogend- heden en de vroegere vijanden te verminderen en Europa weer op te bouwen op den eenig mogelijken grondslag van de deelneming van alle staten, Duitschland inbegrepen, maar thans wondt te Genua voor de eerste maal met deze opvatting ernst gemaakt. Duitschland en Rus land verschijnen weer op het tooneel als deelen van Europa en verkrijgen zitting en stem in het Etrropeesche concert. 2. De Volkenbond. Door de uitsluiting van Duitschland, de tegenstelling tot Rusland en de afwijzende houding der Vereenigde Staten te de organisatie, die te Genève onder den raam van Volkenbond werkzaam is, sjechts vol gens den naam een zoodanige Bond geworden. Lloyd George was iets anders voornemens ge weest, maar hij was indertijd te Parijs over stemd. Ook later vermocht de Volkenbond Duitschland en Rusland niet In zich op te ne tten. Wanneer de EngelscM leden van het se cretariaat denzelfden invloed hadden als de Fiansche bezitten, dan zouden de zaken waar- «chijnlifk heel anders hebben geloopen. In wer kelijkheid treedt Genua voor 't eerst op den vóórgrond en Genève op den achtergrond. 3. Duitschland. Niet om rijn inzichten Omtrent het vraagstuk der schadeloosstelling kenbaar te maken, neemt Duitschland aan de conferentie deel want deze opvattingen zijn too onverschillig als die van eiken schuldenaar w Omtrent rijn eigen schuldenlast maer veeleer hebben besloten zich gemeenschappelijk op de Wordt het een medewerker aan de groote taak conferentie van Genua te doen vertegenwoordi- ten het Europeesche herstel. Is deze taak tot een ENGELAND EN DE BEZUINIGI* C. Londen, 2 Ma n r t (V. D.). In zijn ufte voerig overzicht van het rapport-Gedde* in het Lagerhuis heeft de kanselier van de schatkist gisteravond een scherp onderscheid gemaakt tusschen de voorgesteld» definitieve gespecHk ceerde bezuinigingen en die, welke niet gespe» cificeerd zijn. De thans gespecificeerde bezui nigingen in het rapport bedragen in totaal 71 millioen pond sterling. De bezuinigingsvoot st ellen van do regeering op den basis, aangegeven door do commissie* Geddes, loopen tot een bedrag van 53 millioen, terwijl verder elf millioen wordt bezuinigd door d© besluiten van de coherentie te Washington* Onder de bezuinigingen is een groot bedrag van de regefltegsministeries zelf- Voör het volgende Jaar schat de regeering de bezuiniging op 181 millioen pond sterling. De vermoedelijke invloed van deze bezuinU gingen op de belastingen maakte het voornaam ste punt uit dor gisteren gehouden redevoerin gen, welke volgden op de verklaring van den kanselier in het Lagerhuis. Do belastingcijfer* hier te lande werden vergeleken mat die In d« andere landen. Een Md wees er op, dat do Brit- sche schulden 20.8.10 per hoofd der bevok king bedragen. Voor Frankrijk is dit cijfer, 50 francs tegen een pond gerekend, vijf pond en 15 shilling en voor de Vereenigde Staten (vijf dollars gerekend tegen een pond), zes pond en 10 shilling het vorige jaar en vijf pond en 10 shilling dit jaar. De Duitsche belasting bedraagt 1610 Mafte per hoofd en de huidige wisselkoers is onge veer 1000 Mark tegen een pond Sterling. Da zware Britsche belastingen vinden hun oorzante in de oorlogsschulden. V»len zijn van mea ning, dat de zware belastingen een vernietigen* den invloed hebben op de industrie. Weinig steun werd verleend aan da voorgemelde be zuinigingen voor onderwijs. De voorstellen tot vermindering der onderwifzerssalarisacn en het k/wvTA» v«n don loeftiid zlta door de regie ring verworpen. De Britsche burgerlijke luchtvaart. Londen, 2 M a a r L (N. T. A. Draadloo»). De raad van advies voor da burgerlijke lucht vaart, waarvan de oprichting werd mmgekon- dlgd op de jongste luchtvaartconferentie^ than* ingesteld en telt onder zijn leden vooraan staande vertegenwoordigers van het luChtvanrte ministerie, van de postadministratie, van nijver* heid, handel en andere organisaties Er zijn re* gelmgen getroffen voor overleg, zoo noodig» met vertegenwoordigers der dominions. Als eer* ste onderwerp zal aan den rand door den be* trokken minister advies worden gevraagd onw tent de kosten en de uitvoerbaarheid vnn een rijksluchtpostdienst. Engeland en de doodstraf. Parijs, 2 Maart. (B. T. A.) De Matin ver» -nt uit Londen, dat het Lagerhuis een motl» ms het afschaffen van de doodstraf in En- J met 234 86 stemmen heelt verworpen. DE IBRSCHE KWESTIE. Een incident in het Lagerhuis* Londen, 2 Mo ar L (R.) De bespreking in het Lagerhuis van de artikelen der wet inzake* het lersche verdrag leverde niets belangrijks op, behalve een incident, voortvloeiend uit een op* merkteg van Churchill, dot bij de ueulerhandeltBi» GOlIISC.liE mH INT. --1|gr DE DUITSCHE SCHADELOOS STELLING. De ove’-“enkc|nst met de commissie van herstel. De tusschen Duitschland en de commissie van herstel gesloten overeenkomst is 'fan kracht tot 30 April 1923. De definitieve goedkeuring van bet verdrag door de Duitsche legeering, die evenals die van de commissie vap herstel, nog noodig is, verplicht de rijksregffcring zich te genover de onderdanen der geagieerde landen de door Duitsche onderdanen te Sreaichten be talingen (met uitzondering van d£. betaling von buitenjandsche grondstoffen) te verzekeren. De overeenkomst heeft ten doelvrije overeen komsten mogelijk te maken tusschen Duitse1'» en geallieerde onderdanen, waarbij zij geheel vrij gelaten rullen worden, ook wat de prijsbe paling betreft. Frankrijk's vrees voor het Duitsche militarisme. Berlijn, 2 Maart. (W. B.F Een telegraaf- i agentschap verbreidt uitlatingen van Poincaré over Duitsche schietvoorschriften voor de artil lerie, waarin volgens Poincaré op een enthou siaste wijze over een offensieven oorlog wordt gesproken. De artillerievoorschriften, waarop Poincaré doelt, hebben vanzelfsprekend de taak om troepen tot den strijd voor te bereiden. Dat hier geen sprake is van een offensieven strijd, dat hieraan nooit gedacht wer<^ is natuurlijk. Wanneer in een voorschrift gesproken wordt van voorbereiding tot den oorlog, dan had het rijksministerie het geval voor oogen, dat Duitschland door een vijandelijkem inval of door het overschrijden van zijn grenzen door vreem de troepen, zooals indertijd in Oost-Pnuisen, voor de noodzakelijkheid van een defensieven oorlog geplaatst wordt. Een dergelijke voorbe reiding is ook bij bet verdrag van Versailles niet verboden. De economische conventie ti en LuK«cuhurgJ Brussel, 2 Maart. (B. T. de handen, die het helder en lieflijk voor hem gemankt hadden. Als God wilde, zou hij dia plaat» Wet o»ttwijden; het huis zou blijver^ zooals rij het verlaten had, tot zij weerkweml Dat zij zou komen, daaraan twijfelde hij niet. Zij had er altijd van gehouden, dat alle* net* je» in orde waszij zou nooit hun leven* ho* peloos verwoesten het zijne en het hare cN dat van de kleine kinderen niet, die zij uitdruk kelijk als de hare opgeëischt had. ,Je zoudt niet weten, wat je met ze doen moest," had «a geschreven, „evenmin al* zij zouden weten, wal' te doen zonder mij." De geheele zaak in een notedopl Een verba* zend boekdeel in één kleinen zin Iedere beweging, ingeving en geducht» van leven was een gebed. Jeanie had hem verlaten, maar Jeanie moes| terugkomen I God bespoedig dien dag f Dat w«* de inhoud van zyn gebed. Geen gedachte om <1» en gewone middelen aan te wen den om haar te ontdekkan of terug te krii<^ kwam bij hem op. Hij wou Jeanie niet bespte»- neeren. Voor den eersten keer van haar leve", zou zij onbelemmerd de vrijheid genieten, die hij voor zichzelf geëischt had .terwijl hij tege^ lijkertjjd zorg had gedragen, die ver van haar, te houden. Een nieuwe hoedanigheid vanlDuncun Heriot deed zich dien dag gelden op de plaats, waar, hij rijn brood verdiend had. Niemand m di« onder woorden hebben kunnen brengen, na» zoo. min als iemand sou hebben durven vra gen, wat dat beteekënde, of waar Ut vandaan kwam. Hij zo* misschien geantwoord hebben, •la hij ar lefer nn <-< *-< genade was. Hij had zt^h overgegeven. ZtXfc als d» vogel wild» Mj Jumbte Godf* will wMt dribblets trom bis own •tilL" tiAschen België r A.). De Senaat heeft met 97 stemmen de economische Bel- gisch-Luxemburgscho conventie aangenomen. Dr. Wirth terug. B e r 1 ij n, 2 M a a r t. (W. B.) De B. Z. am M. meldt, dat de rijkskanselier hedenmiddag weer te Borlijn ,is teruggekeerd. Het huis Hohenzollcrn contra den Pruisischen slaat. Berlijn, 2 Maart. (W. B.). Volgens de B. Z. am M. heeft de vertegenwoordiger van het huis Hohenzollern aan de Pruisische regeering voorgesteld het Reichsgericht een scheidsrech terlijke uitspraak te laten geven In het geschil tusschen den Pruisischen Staat, en het huis Hohenzollern. De transportarboidersstaking te Leipzig vermeden. Leipzig, 2 Ma door een transport gevaar zou wordei van de baan, gen tusschen Leip dezer geopend. Grupen pleegt zelfmoord. Hirschberg, 2 Maart. (W. verband met den tweevoudigen moon

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1