ren nt hoofd CHDEMfN top ing I 17. >rd endaal 13 Het Verloren Tehuis. YDEMAN NIE [EWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER* REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, Artikelen I -Etalage. ntant, I IOUDEN- irmeda, GOUDA OUDEN tg dar IS” en OP.” Zaterdag 4 Maart 1922. No. 14871 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EERSTE BLAD. bon 258 FEUILLETON. fTor* néiwa KHT mMv mm rum. Dit nummer bestaat uit 2 bladen ii t Hart, 1ECHT. nan IL bergambacht, berkenwoude, bodegraven, KERK a. d. LL, OUDERKERK a. d. U., OUDEWA1 ijk. >MITS, IAAT 18. echt. I Uit ou Parlemaut BUITENLAND. 60* Jaargang o ZOO- WH, si» n JNDITIStï, .ISÖ VAN t I 8 HtM- tenfllê haar standpunt Ml ffowflwnn.n/ In de verklaring zijn de volgende vervatt 1. Het protectoraat wordt opgehevfc staat Egypte vrij nationale instel lindti leven te roepen, die beantwoorden aak t on bet i in het de wen- door "W DAVID L7ALL. Wt het Engelsch.door Mwr J. p. WESSELINK-VAN ROSSUM. <0 - Ijven aan ’t irbehouden: nie van het MHEDEN. HET EN VAN ABONNEMENTSPRIJS, par kwartooi ƒ2.28, por week 1? «nt. Bet SondwblM per kwartooi ƒ2.90. per week 22 cent, overal waar de beeorgtaf per looper gMohlodt, Franco per pon per kwartaal ƒ2.111, met Zondagablad ƒ2.80. Abonnementen worden dagelüka aangenomen aan one Bureant MARKT 11. GOUDA. W onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 8—6 uur.j Administratie TaL Int 82| Redactie TeL 50. GOIDSCHE COURANT. 828 40 uda srland. I I- NDEL.S- TWEEDE KAMER. Binnenlandsche Zaken. In- terpellaties en moties. Mant nten het Voorloopig Verslag over de, begroeting van Binnenlandsche Zaken op, dan vindt men in een half kolommetje twee .punten behandeld, den zomertijd en het Departements- gebouw. Over beide puiften is bij de openbare behandeling geen woord gezegd: de zomertijd zou bij de voorstellen-Deckers en Braat aan de orde komenhet tweede punt is blijkbaar in de Memorie van Antwoord bevredigend beant woord. Desniettegenstaande hebben wij bij deze algemeens beschouwingen 11 sprekers in eersten termijn gehoord en 18 in tweeden en derden. Zou dit niet een parlementair unicum zijn ADVERTÈNT1EPRU8: Uit Gouda an omstreken (beboerend* tet <taa baMrgtrtegH 1—6 regels ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.25. Vat» buiten Gouda aa dea basorgkringi 1—5 regels 1.55. elke regel maar 0J& Advertentie ia bat ZataniagamraMr 60 bijslag op den pri)». Llefdadigheids-advertanttën do helft van den pry«. INGEZONDEN MEDKDKKLlNGKNi 1-4 regels ƒ106. alk» regel maar f9M. O* de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën on Ingezonden mededealingen bfj contract tat see* gerednoatf den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaataralmte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusaehenkomst van «oliede boekhute del aren. Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daag» vóór do plaateiag aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname vanukseu te s&L kelijk blijven. Het b droevig, maar geen over» heid zou anders optreden. Het gezag, de pu blieke orde, moet beveiligd zijn tegen waan ideeën van Troelstra of Wijnkoop, het te Boekarest genomen RoeméeriscK-S^rvterif besluit, dat elke bespreking van een wijziging dor vredesverdragen te Genua uitgesloten moet zijn Dr. Benes, do minister-president, wenscht, *dnt Oceaan over en ik veronderstel, dat je binnen 1 een maand of zes weken wel terug zult zijn.” „Ben je er zoo zeker van, dat ik terugkomen zaï r „Ja, zie je, ik weet het niet. Vreemde dingen gebeuren natuurlijk en Amerika is een versün-1 - - tand. Maar ik hoop, dat je terugkomen tereen, >MM»t te* door Horteen bekwame hen- daar ik bij toéval den naam van mijn metgezel- zult,” voegde hij er tyi. doch op zulk eon on-I heid van heeren socialisten en communisten, die naar aanleiding van hun mislukte revolutie met een motie durven komen over onwettig optre den van de overheid, die niet anders tot plicht had dan wet en recht te handhaven? Van den heer Kolthek en dë communisten ver wonderde ons dit niet de heer Wijnkoop riep gisteren In allen ernst uit, dat de regeering in November 1918 den burgeroorlog had ontke tend! doch dat de geheele S. D. A. P, aan deze demonstratie meedeed, doet ons ernstig vragen, of de heeren nog niet genezen zijn van daar maar niet op goed geluk heen, maar een vast doel. Maggie Bain dan of mbschhn Peter bw de wetenschap, die h»m ontzegd was. Dte dacht» tróóstte hem eenigszina, bradü 1 dichter bij Jeanie, verlichtte de afsdrawri .w. M somberheid wat. Want de Bate, ware» b»pr al die drukte toch F vroeg Heriot los weg. „Do davrienden, oprodtt «trouwe» allo mod lichter. houden van 't Engelsche protectoraat mee te doelen. In dit stuk staati „Wij benogen, bij het doen toekomen ven deze verklaring, den buitenlandachen mogendheden mee te deelen, dat de opheffing van 't protecto raat geen wijziging van den status quo met podtte der andere mogendhe- W(j zullen verklaren, dat <h» welvaart «i £°!n- tegriteit van Egypte voor den vrt>de veiligheid van *t Britsdhe rijk noodzakelijk zijn, dat diensvolgens bizondere betrekkingen tot Egypte onderhouden worden, zooab deze sinds ja ren door de andere regeerfngen erkend zijn. Wij zullen verder verklaren, dat wij geen an deren mogendheden zullen toestaan deze bijzon dere relaties van Groot-BrittanwW tot Egypte tot onderwerp van bespreking te maken of in twijfel te trekken en dat wij elke poging van dien aard als een onvriendelijke daad zullen be schouwen.* Met belangstelling wachten wij den Oden Maart af, den dag, waarop in 't Lagerhub waar schijnlijk het vraagstuk Van Egypte, ten aanzien waarvan volgens Chamberlain's woord tot geen verandering zal worden overgegaan, eerdat het Lagerhuis.er zich over heeft uitgeeproken, in be handeling zal komen. TCLEMAWa». DE CONFERENTIE TE GENUA. B e r 1 ij n3 Maart. (N. T. A.) De voorbe reidende werkzaamheden der intertninisterieele commissie voor de conferentie van Genua zijn OVERZICHT L Omtrent de opheffing ven het Bngebche pro tectoraat over Egypte lichtten de telegrammen der laatste dagen reeds eentgszins in. Men her- uitgemaakt. De commissie zou ab eerste mast» regel het economisch herstel der Russisch* randgebieden geadviseerd hebben, b.v. van Ar* changebk, waar reeds Franeche, Engelsche en Duitsche transportondernemingen t«n behoeve der exploitatie van boeschen zijn gevormd. Ver der moeten de werkzeamheden in Zuld-Ruslmul worden geconcentreerd in hot DonetzgcldmL dat rijke Ijzer- en kolenbeddingen bezit en in Wtaban en Kaukaeió, wear petroleum voorkomt Het Franedie rapport adviseert uitdrukkelifk met het economisch herstel van dit deel van Rusland beginnen. R o m e3 M a a r t. (B. T. A.) Schanzer heeft in een onderhoud met de Tribuna verlolaard^ dat Tittoni niet aan het hoofd van de Italiamv- sche delegatie naar Genua zal gaan, omdat do delegaties gepresideerd’moeten wordeh door verantwoordelijke ministers. De Italiaonsche de* den iedere maand in een goeden vorm gegoten worden, na welke behandeling het werkellijk zijn bladen versierde. Het behelsde een dagboek van een hofmeester en was gevuld met slim verzon nen, geestige en gevoelige gebeurtenissen van een druk leven. Maar de arme Ingleby had een gebrek hij was dol op drank in zijn vrije uren en het was moeilijk hem vast te houden. Heriot had dè verbazende fout begaan, met de uitgave te beginnen, voordat hij het volledi ge handschrift in zijn handen had. Sommige da gen waren nachtmerries voor hem, dat hijzelf zou moeten invallen en de stof voor de volgen de rubriek verzinnen moest f Hij was er nu dicht aan toe en dit was zijn laatste poging, voor hij zichzelf ervoor spannen moest. Maar de poging was toch de moeite waard, want de eenige maand, dat Heriot het zoo moest uitgeven en de gapende leegten had moeten aanvullen, was de belangstelling zichtbaar ver minderd. Naast Ingleby’s buitengewone oor spronkelijke vaardigheid, was hij onbeholpen en onartistiek die dingen lagen niet in zijn lijn. Toen hij de deur van het kantoor der stoom bootmaatschappij in Cockspur Street naderde, kwam hij plotseling tegenover Elsa Marsden te staan, die eruit te voorschifn kwam. ’Gekleed met haar gewöne, onberispelijk» netheid, fneerj mantel en ro,k van mooie blauwe serge, keurig gehandschoend en met een mooien hoed op, terwijl haar gelaat flauwtjes bloosde onder het gaas harer wite voille, deed zij Heriot s pofs geen oogenblik sneller kloppen. Hij nam ernstig zijn hoed af. „Ge gaat zeker spoedig weg, naar ik veron derstel, daar wij elkaar hier ontmoeten zeide hij bedaard. „Morgen. Ik heb getracht mijn hut te ruilen, mier of door d«i minister van bultenlandschi zeken. Rome 3 Maart» (B. T. A.) Volgens de Trt« buna heeft Facta in den ministerraad verklaard, dat de precies® datum van de conferentie van Genua nog niet is bepaald; de datum zou nog kunnen worden iiitgeateld tot na 10 April. Moakoir, 2 Maart (W. B.). Tibtejerin heeft aan den Italiaanschen minister van Duiten- landsche zaken een telegram gericht, waarin hl) zijn verbazing uit over het onbepaalde uitstel der conferentie te Genuahij acht de hiervoor aangegeven reden (de Italkansche mlidstercriafal niet voldoende. Hij wijst op de moeilijkheid, die de bfjeenroepiiqr der gedelegeerden, dikwijls uit de meest afgelegen plaatsen in Rusland, ver oorzaakt en stelt voor de conferentie defini tief bijeen te roepen op 25 Maart. Hi| eischt drit weken vooraf een mededeel ing daaromtrent Een afschrift van het telegram heeft Tsjltejerir nan den Britschcn minister van buitenlandsche zaken laten overhandigen. bezuiniging «p de OoatenrijksclM apOOTWgfe^ De houding Ar Kleine Entente. BeeA«r»«t4A|na' De T.tecbo- Liefde is blind, maar het huwelijk heeft Mzend oogen. van driehonderd pond jaarlijks een man het recht niet had, zich iederen dag een lunch van een halve kroon te veroorloven en dan nog een extra shilling uit te geven voor bier en fooieu. Zoo inspannend was zijn werkdag, dat hij om vier uur het meeste achter den rug had en hij vrij was, uit te gaan om een zwervend schrijver op te zoeken, die achter was met zijn maande- lijksche copie. Hij Wist, waar hij dien man vinden kon, die klerk was bij een vah de groote stoombootlij- nen en zijn bescheiden salaris wist te verbete ren door af en toe bijdragen te schrijven voor de „Interlude" en andere tijdschriften. Hij had velerlei ondervonden. Als hofmeester begonnen in diepst van de maatschappij, diende hij die nu in een andere betrekking en was hij door Heriot ontdekt. Zijn werk, dat rol was van won- derbaarlijke avonturen en spannende gebeurte- - >- - - - - -• - - 2 - - K-T- K «1—..bw.» liBnM 5 Maart zal worden verschoven. De geallieerde contróle-commisaie. Londen, 5 Maart (N. T. A. Draadloos), Volgens de bepalingen van het verdrag van Versailles zal de geallieerde marine contróle» commissie deze maand uit Duitschland worde* teruggenomen. Het zal daarna vrij staan aa» den Raad van den Volkenbond een onderzoek te gelasten, indien daartoe te eenigertijd rede» zou zijn om na te gaan of de bepalingen inzake da marinsvaartuigen wellicht door Duitschland worden overtreden. De militaire en de hichW vaart-contrölecommissie zullen eveneens bhw nenkort automatisch worden opgeheven. Me» het oog op het feit, erkend door de beste vrien den van Duitschland, dat daar elementen be staan, die bereid zouden zijn heimelijk de be* loften der Duitsche regeering te dezen Mnslsz te ontgaan, achten de geallieerden het raad* zaam dat^pr voor sekpren tijd In Duitschland op kostcirder geallieerden zelven een kleins commissie van toezicht wordt gehandhaafd. Onze hulde aan mr. Kooien, die in dit moei lijke incident overwinnaar werd zonder de scher pere middelen, welke het reglement van orde biedt (uit de zaal verwijderen) aan te wenden, welke zoo licht van den saboteur een martelaar maken. Er is van dezen rumoeriger» dag nog iets te vermelden, dat niet alledaagsch isde socialis ten en communisten, de principieel» revolutio nairen d s, als wakers voor de wet, als aankla gers van de Regeering, die de wet zou over heden hebben. Wanneer dit ernstige feit voorgevallen is? Men zou het niet zoo licht raden in de revo lutiedagen van November 1918, toen Troelstra- Wijnkoop in revolutionairen overmoed over constitutie en parlement -heen wilden loopen. Die operette-revolutie is mislukt, afgestuit op den nuchteren zin van het overgroots deel van ons volk, geleid door een regeering, die haar plicht kende. En thans, ruim drie jaar daarna, komt de heer Kolthek op grond van een ge schriftje van zekeren heer Van Buuren te Leeu warden tot de conclusie, dat da regeering in die Novemberdagen zich aan wetsschennis heeft Dit geheele debet is weer tot een sodnlistl«*- ’ch“,dl> «emeeltt, door zich te bedienen ven op - - - onwettige wijze bijeengeroepen troepen, een beschuldiging die feitelijk onjuisit bleek, daar de hier bedoelde soldaten niet opgeroepen waren, doch zich vrijwillig hadden aangemeld. De heer Van Buuren en de hear Kolthek waren er dus gazijn lang de hoeren, die nu weer zbo’n herrie maak ten, niet 'afzien van hun revolutionaire voorne mens, zoolang dient met een rwoiutionaire si tuatie gereWd te worden en zoolang tullen 2. De staat van beleg wordt opge dra een indemniteitwet is aangenonv 3. De volgende vier kwestie* bl oordeel der Engelsche regeering vol (a) de veiligheid der verbindingsli Britsche rijk in Egypte; (b) de verdediging van Egypte tegen alken buitenlandschen aanval, resp. direct® of Indi recte inmenging <(c) de bescherming der buitenlandsche belan gen en der minderheden in Egypte; (d) de Soedan. In ’t vervolg van zijn rede heeft Lloyd George nog opgemorkt, dat Engeland bereid was met de Egyptische regeering in verzoeningsgezinden geest een overeenkomst te sluiten roet betrek king tot deze vraagstukken, zoodra rich een gunstige gelegenheid voordeed. Tot dien tijd --- echter bleef de status quo ten aanzien der. sub de burgerwachten en den vrij willigen landstorm, o, b, c en d vermeld» punten ongewijzigd. - -- - Wat den Soedan betreft, zal de Engelsche, volgens berichten uit Parijs geëindigd. De Petit regeering nooit gedoogen, dat de vooruitgang, die Parisian zegt, dnt het Russisch» vraagstuk het daar volgens Engelsch inricht ia bereikt, wordt voornaamste onderwerp der besprekingen heeft daard. „Ik hoop, dat het gelukt is." «„Neen. Aan de wetten van Meden en Perzen vhlt niets te tomenzoomoet ik dus afpachten wateen oordeelkundige fooi aan boord zal uit werken. Wilt ge niet met me. langs de Mali wandelen, ter wille van vroegere tijden?" Hij had geen verontschuldiging, om te weige ren en ging dus naast haar. De buitengewone ernst van zijn gelaat hin derde Elsa Marsden, en iets ontroerde haar bui tengewoonhet was geen toom, noch nieuws gierigheid, noch wraakgevoel, maar een ondui delijk mengsel van alle drie. „Waarom zijt ge mij geen vaarwel komen zeggen,” vroeg rij hem dartel. „Het graf «ener oude vriendschap heeft toch wel een kleine krans verdiend I" „Je vergeet,” zeide hij vriendelijk, „dat ik niet wist, dnt je reeds zoo spoedig vertrekken zotidt." „Ik heb het niet geschreven. Hoe kon ik dat Beild geweest. Dus dat heteekende wat Zij gir ook, na dien dag? Er iseen partijtje vanavond K voor mij in de Beild, van mijn mtiemen kring, weet je, <$e de arme Elsa Marsden geluk wen- schen in de toekomst Kom Je daar ook F „Neen.” „Goede hemef, wat onvriendelijk.” „Dat wensch ik toch niet te rijn. En waarom hi u»v uiu*in wvil vrwg iicuui iu« wcjj. r-~ menschen steken iederen dag den Atlantischen held, waarin zij da hand haddi^ W»ra lln In de hut gehoord h.d," antwoordde rij b~ rerachllllfen loon, dat het niet «.ertulgend m- g klonk. „ik heb mevrouw Heriot op een namiddag in de Beild gezien," zoo luidden Elsa’s volgend» woorden en toen werd zij beloond door het plots seling gespannen verlevendigen van Heriot’* gelaatstrekken. „Ja? Maar Je hadt haar toch zeker a! e«w vroeger ontmoet F Zij schudde haar hoofd. „Neen. Wij hebben elkaar niet gesprok» niet eens aven gegroet, toen wij elkaar in d» gang voorbij liepen 1 Wij ontmoetten elkaar bij de buitendeur en zij verdween, of Iets in mij vleugels aan haar voeten gaf,” zeide Elsa, niet vermoedend, dat haar woorden als een droni^ water Waren voor een dorstige ziel, daar hek voorval hém een zekeren, maar toch nog nle* veelzeggenden sleutel in handen gaf. Het was zoo ongewoon voor Jearda ergenat een bezoek af te leggen. Zooals hij bijna zeke^ wist, was rij in meer dan twee jaren niet In da mannen gingen 's avonds naar huis en kregen dan een overvloedig maal, terwijl een bekoor lijke vrouw glimlachend tegenover hen zat! Jeanie had wat koude restjes voor hem of op rijn best een omelet of een stukje visch. Het was om thuis werk te bedaren, dat hij zoo zijn dag had ingericht, maar datwas nu een schoon schijnende leugen, een van de talrijke manieren van zelfbedrog, waaronder hij zijn zelfzuchtig leven verborgen had. Hij nam dien dag een diner voor een shilling in een van de oudere herbergen, die door de nieuwe en schitterende eetgelegenheden bijna, maar nog niet geheel, verdrongen waren, en toen hij, na een halve kroon in betaling gege ven te hebben, achttien pence terugkreeg, stak hij die in een anderen «ak als nest-ei voor het kapitaal, dat volgens recht aanJeanie be hoorde. Hij deed het alles bedaard, maakte zijn communistische ruzie verworden, waarbij de zaak volkamen bijzaak werd. Sterk kwam dit o. a, uit, toen de heer Duys, die als interpellant (over Wormerveer) recht had voor den derden keer het woord te voeren, deze gelegenheid misbruikte om met' de communisten te bek- Ina1ar wat van de yipnowlig- yediten over alles, behalve over het onderwerp van zijn interpellatie! Er mag wel eens op gewezen, hoe onjuist de tactiek der communisten is ter zake van de steunverleening aan Rusland. Deze lieden be seffen niet, hoe zij de zaak van den hongers nood schaden. Zij eischen van „burgerlijke" Staten en „burgerlijke" personen hulp voor Rusland en zij beseffen niet, dat juist zij in deze niets te eischen hebben. Zij hebben alles wat het sovjet-regima deed, .toegejuicht, waar door ook in^ona land groote schade is veroor- gedreven voor de Communistische revolutie'"en rij doen dit nóg. Deze lieden moesten zich •en» afvnageh, of de landen, waarop zij anders zoo smaden en waarop thans al hun hoop ge vestigd is, in staat zouden zijn iets voor de Russische catastrophe te doen, wanneer ook daar het bolsjewisme zou hebben overwonnen. De heeren Wijnkoop c. s. behoorden zich muis stil te houdenen dus heeft de heer Wijn koop een tumult veroorzaakt als wellicht niin-| teer tevoren in ons Parlement was vertoond. En even natuurlijk zonder eenig redelijk motief. Niet alleen had de heer Wijnkoop reeds eenj kwartier (in tweeden termijn) gesproken, ter wijl hij slechts op 10 minujen recht had, doch bovendien hadden de communisten allen 10 minuten gerepliceerd, een methode, die, door Blle groepen toegepast, iedere persoonlijke rantsoeneering zou onmogelijk maken. Daarbij was het vraagstuk meer dan Vtitgeput en het debet was verloopen in sodalistisch-communis- tisch gerei over de één- en tien-milioen-moties. Toen nu deJ/oorzitter volkomen terecht wensch- te dat de hier Wijnkoop ophield, weigerde deze an bleef hij doorschreeuwen, tot hij pa eenige minuten door ir Voorzitter, die er nog stevi- gea dan voo. uer Van Nispen tot Sevenaar op los hamerde waarom in zulks -1** voorrittersbel gebezigd namerd. bedreigd en evenmin, dat de vooruitzichten voor de toekomst er gevaar loopen. De Enge lachen, tot wier tolk Lloyd George zich heeft gemaakt, -motiveeren hun houding door op te merken, dat burgerwachten en vrijwillige kwdWorm noodza- de Engelschen millioenen voor de ontwikkeling van den Soedan hebben uitgegeven. Zij zouden nu niet graag willen, dat de resultaten van hun noeite en financieels uitgaven b.v. door moge lijk wanbeheer weer verloren gingen. Anderzijds wil de Engelsche regeering er voor zorgen, dat door de ontwikkeling ven den Soedan de voor ziening van Egypte met den voor <len landbouw benoodi^de watermassa niet benadeeld wordt. De in t Engelsche parlement omtrent de Egyp tische kwestie verdeelde documenten, waarop Lloyd George’s rede was gebaseerd, bestaan uit 36 stukken. Het 35e dnarvan bevat den tekst van maarschalk Allenby’s mededeeling aan den ----- sultan van Egypte De negende paragraaf van inmert zich, dat op den laatsten Pebruari-dag de deze mededeeling luidt: „Niets staat de onverwijlde weder-insteWng van een Egyptisch ministerie voor buitenland sche zaken, dat de voorbereidende werkzaamhe den voor het in 't leven roepen eener diploma tieke en consulaire vertegenwoordiging van Egypte kan uitvoeren, in den weg." In paragraaf 10 wordt opgemerkt, dat de vor ming van een parlement, dat het recht bezit de politiek en het bestuur eener constitutioneel» en verantwoordelijk» regeering te controleeren, een aangelegenheid is, die den sultan en 't Egypti sche volk aangaat. In ’t vorenstaande zijn de hoofdtaken weer gegeven met betrekking tot de opheffing ven ’t Britsche protectoraat over Egypte. Een der docu menten, het laatste (36ste), bevat een telegram, --- --dat Maandag J.l. door Lloyd George aan de verklaring aflegde, geen Egyptische regeering Britsche dominions is gezonden, om hun het op- eraoae») |M«1 BZkvrteteff. traag« ▲NT hij moest werken I Ja, met alle inspan- waartoe rijn geest -en lichaam in staat s, moest hij boete doen I nooroe. nij aeea net aiies Deaaara, manure zijn hif zich, zooals een reus, aan de hem berekeningen en "besloot, dat met een inkomen jachtende taak. Ieder atoom van slapte en dwen werkten bijenkorf had Heriot het ff®» teOgelijk gebonden te luieren verdween. leverde dien morgen werk, zooals hij dat an? vervlogen dagen gedaan had, toen hij werkte, om te winnen. iipt°T ^et luncMfd was, vierde hij den dag e «oor een overvloedigen maaltijd, ofschoon L? lu?tJ8nff geleden volkomen oprecht gezegd hebben, dat de dag rijner vrijheid waard »wierd te word™’ ."I onthaalde zich srewoonlljh good hij de ^h-daar hij Jn jezelschap van verwante zie- den n' .en. was “ft beste gaarkeukens in kentl w' Van Northampton Street goed be- C^joott had hij minder dan een halve kroon terie ï°°r z‘jn “d'Wagmaal en bij de zeld- fcJ* j»g^hpden’ h,i er wroeging over «d hij die ven zich afgezet met de ge- «e ta x» middatraten rra* Andm innert zich, dat op den laatsten Februari dag de Engelsche eerste-minister een ver- klaring in 't Lagerhuis heeft afgelegd, waarin hij te kennen gaf sinds langen tijd te hebben moeten toegeven, dat het protectoraat geen be vredigenden grondslag nteer bood voor de relaties tusschen het Engelsche rijk en Bgypte. Bovendien was door Engeland verldaard, dat met betrekking tot den bizonderen geografischen toestand van Egypt» het protectoraat slechts kon worden opgeheven, wanneer de belangen van ’t rijk volkomen bleven behartigd en verdedigd. De moeilijkheid om deze belangen t» verzoenen met het streven der Egyptenaren kon bij de onderhandelingen mot Adly Pasja (verleden zo mer) niet uit den weg worden geruimd. Dear op 't oogenblik, dat Lloyd George zijn Lagerhuis bestónd, die zoover zou kunnen gaan om een verplichting op zich te nemen, is de Engelsche regeering ér toe overpiegaan harerzijds een ver klaring af te leggen. Bij dit besluit, verklaard» Lloyd George, genoot de regeering «den onbe perkter» steun vpn lord Allgfcy «n all» Egypte hun slag kutthen slaan. Alle moties rijn verwopen. De motie-Wijnkoop (10 mill!oen) rierforeeg be halve de 4 revokttionaine, slechts 7 S. D. A. P. sche stemmen. schen van 't Egyptische volk. De motie-de Jonge kreeg alle socialistische en revolutionaire stemmen, benevens die van de vrijrinftig-democraten en twee eenlingen. De m^tie-KJeenekoper in zake het onderzoek in de Breda sche zaak bracht het tot 35 stem men (de linkerzijde op mrs. Rink en van Rap- pard na, plus mr. van de Laar). De mofiê-Kloetrekoper in zake de tooneelcen- suur werd Rechts tegen Links (plus mr. van de Laar) verworpen, een stemming die, was ons de noodige ruimte gegeven, tot nabetrach ting aanleiding zou geven. En, last not least, de motie van den heer Kolthek en andere voorstanders van handhaving der wet door anderen, is met 58 tegen 23 stemmen verworpen: alle „burgerlijken" tegen alle revolutionairen. De laatste dag van deze parlementaire week heeft een. zeer bewogen debat opgeleverd over in zulke gevallen niet Dit jaarlijkse!» relletje liep ook ditmaal natuur- -•-J werti stilge- lijk uit op goedkeuring der desbetreffende pos ten met groote meerderheid van stemmen. ^Zoo-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1