■ri KOLONIËN. BINNENLAND. - STADSNIEUWS. Predikbeurten. UIT DEN OMTREK. SPORT. v. a c-«. g a a v. Vv~v. v. a. v. a c.-s. v. v. T*é«f.i*i*ofc Wffc-rt-M. w I Groot-Britannia moent iron, dat ab Duitsch» md toestemt tn do instelling deter Urine com- tfastes, de geallieerden in ruil hiervoor dU go- Qieorde militaire oonctieo, dim nog hi werking1 Qn in trior otoden van het Rijnland, dfanen in to rekken. Dote taak is echter nog b# den rand on geranten in overweging. Po bijeenkomst der geallieerde financiën. 1 Itomei, 3 Maart. (ft T, A.) bister van do schatkist, gaat Zondag naar Pw* Jijs om do oamonkomot dor geacteerd* minis- Bars van financiën bij Ie wonen. DE BEZETTING VAN DUITSOIL AND. Be ra lij n, 3 Maart (N. T. A. Draadloos). vertegen wocsxkgor ven bat haÜaenache mi- terie van financiën verklaarde aan aon oor- pondent van de Corriere «Tïtalin, dat de g©~ hUieerden reif oen einde moesten maken aan Be onjuiste verkwisting van het Duhsche geld, Vooral door de schanmtelooze economie der be- Vetting. Duitschland hoeft op zijn mmet oen mo» rotonum van een jaar noodig. Uit bezet Duitschland. V t>usseldorf, 3 Maart. (B. T. A.) De \pronsche krijgsraad heeft vonnis uitgesproken Begon 21 Jongdierfen, beschuldigd van te hebben >el uitgemaakt van de brigade-Bhrhardt De de voornaamst^ fekters werden reep. tot 3 en jaar gevangenisstraf veroordeeld, tien andere tol 1 jaar en 7 tot 18 maanden, terwijl er 2 tierden vrijgesproken. De Zwitserse he gezant te Berlijn overleden. Berljjn, 3 Maart. (N. T. A. Draadloos). Gisterenavond Ie de Zwitoersche gewint te Ber lijn von Plantage te Dovoe aan een longontste king gestorven. Hij wee daarheen vertrokken •ooi de begrafenis van zijn zoon. De Beril jn- Vrhe pers herdenkt den overledene els een per- Voorlijkheid, die met onmiskenbaar suooea de betrekkingen tusschen Zwitserland en Duksch- land in stand hield. President Ebert beeft aan ide weduwe een telegram ven rouwbeklag gevon den, waarin Mj het veritea berteurt van «fecyrou- wen behartiger der Duitsch-ZwitseTSche betrek kingen. Bekend bankier overleden. Dresden, 3 Maart. (W. B.) De bekende Berlijnsche bankier Hugo Herzfeld is afgeloo- pen nacht in een hfltel alhier aan een beroerte overleden. Ledebour overreden. Berlijn, 3 Maart. (W. B.) De 72-)arig« onafhankelijke afgevaardigde Ledebour is «vond door een fietser overreden en heeft zjjn •dieenbeen gebroken. Hij is naar het zieker hnia fsbrscht De oorlogsinvaliden. Berlijn, 3 Meert. <N. T. A. De conference vsn deskundigen onder voorzit* tars chap van Albert Thomas heeft op het Inter nationaal Arbeidsbureau te Genive de kwee tie betreffende de oorlogsinvaliden behandeld, met name het plan nopens het sluiten vsn interna tionale verdragen, sooals reeds gesloten zijn tus schen Engeland en de Britsche dominions. Cana da en de Ver. St en Dufeachland en Oostenrijk. Krachtens deze verdragen genieten de oorlogs gewonden ven een lend, die in een onder woonachtig zijn, eveneens van de maatregelen, welke daar ten behoeve van invaliden zijn ge- WILNA. Berlijn, 3 Maart (N. T. A. Draadloos). Te Warschau hnd gisteren de plechtige onder- akening plaste van «fa akte der vereemgmg m het Wilan-fsbied mat Polen. Een rede vsn Tratzki. Warschau, 3 Maart. (ft T. A.) de herdenking von den vierden verjaardag van het loode Leger heeft Tratzki op een feestelijke vergadering fa het Goote Theeter te Moekou in een rede verklaard, dat het proletariaat zich moet voorbereiden op internationale verwikke lingen kt het voorjaar. Het nabije Oosten. Rome, 5 Maart (B. T. A.) De Grieksdw premier Goenarie Ie hier aangekomen. Hij zal met Pacta en Schonzer een omteriioud hebben over de kwestie van het nabije Oosten. Communistisch complot In Hongarije. Boedapest, 3 Maar t. (B.T. A.) Br u een communistisch complot ontdekt, waarven de leiders krijgsgevangenen zijn uh den Rusaiachen oorlog, weke j.l. waren teruggekeerd. Br had den tot nog toe 4 arrestaties pleats. Het inge stelde onderzoek heeft uitgewezen, dat de com munisten gelde lijken steun ontvingen uk Moe kou DE STRIJD IN FIUME. Rome, 3 Mnar t. (B. T. A.) Wegene moord op en fascist heerscht er een hevige opwinding te Fiume, weer de fascisten het regeeringsge bouw hebben aangevallen. Doordat de Italiaan- eche carabinieri ingrepen werd de orde voor het oogenbük hersteld. Volgens de Epoca hebben de fascisten 's och tends om 5 uur het postkantoor bezet en begon nen zij twee uur later den aanvul op het rages- ringsgebouw. Volgens El Mutvdo heeft een revolutionaire regeering, uit fascisten samengesteld, zich van alle belangrijke openbare dieneten meester ge maakt, 400 soldaten van de garde van den staat, die hot regeeringsgebouw bewaakte, hebben de aanvallers probeeren af te slaan. Zij zullen zich spoedig moeten overgeven. Zanelli en zijn mede standers zijn naar Buocari gevloden. De revolu tionairen hebben zich meester gemaakt van een gewapend Jacht, dat te Abazzia lag, ten einde het regeeringsgebouw te bombardeeren, maar de Italiaonschfe torpedobooten, die op de reede ven Fiume lagen, hebben het bevel gekregen het te beletten de haven binnen te varen. Aan beide tijden zijn tal van gewonden. Ben hritamant van de carabinieri is doodgeschoten. Boedapest, 3 Maart. (W. B.) Het Hon- Crsche correspondentie-bureau verneemt uit ara. Atit Richard Zanelli, de göuvemeur van Fiume, zich na een hevigen strijd ven zes uren vanmiddag heeft moeten overgeven en zich nu |n handen der fascisten bevindt De kleine Entente. N Praag, 3 Maart. (W. B.) Het blad „Tozhan" meldt, dat het op grond van betrouw* bare inlichtingen nadrukkelijk tan mededeelen, dat de geruchten der laatste dasten omtrent mea nings verschillen in de Kleine Entente van allen grond ontbloot zijn. Het blad vervolgt, dat de' le den Kleine Entente volkomen dezelfde opvat- tb-ren hebben, zoowel wat de kwestie van de yCMuvknooping ven economische betrekkingen, de conferentie ven Genua, els de voorbereidingen fert desa conferentie betreft Zoowel de bespre kingen te Boekarest als Se van Piessbuig be- •rijzen, dot de vriendschappelijke betrekkingen tusschen Tsjecho-Slowakije, Roemenië en Zuid- BUvië en dus de eendracht der Kleine Entente! - Bij K. B. zijn M) het leger in Ned.-fnd» gedetacheerd voor den tijd van teil hoogste 3 Jaren In aenmerling n-mende dat deze terugstorting geheel onverplicht en zonder eenige daartoe J door de Ned-rlandsche regeering gedane aen- - hij het wapen der ïniantarfa de Ie take-j vraag door den leer Hertzberger werd aenge- nant B. Spreijt, adjudant bij het 4e rag. Inf. dei boden, heeft de ffederfnnfaehe regeeraogonder Ie luitenants J. E Hofmo" m W. A Almekfa-1 hooge vaardeerfag het aanbod ran genoemden dors, reap, van het 1< n 2e Reg. Inf. e» de u 2e luitenant A. J. R L< mberti ven het 13e Reg. fed.; b. Mf het wapen der artillerie, de Ie luhe- heer aanvUnrd. Zooals in A9 Tweede Kamer reeds door den Minister werd Hi-r' -gedeeld, blijft deze torug- u mci uci Jjstortte? van kracht, ook indien de ienubliek nent A H. Weijns van het 3e reg. vest.-art. en 1 Pol» na* bare remlirhting» zal voldoen, de 2e luh. D. A v. Deursen ven het 4e rag. veld-ert. Ned-bidÜ en de reis von den Prins van Wales. Naar wij vernemen, had de Nederlondscha Regeering ter gelegenheid van het verblijf von den Prins van Wales in Indië eenigen tijd ge leden door den gezant te Londen stappen laten doen, ten einde ter kennis van Zijne Koninklijke Constant inopel, 3 Maart. (B. T. A.) Hoogheid te brengen, dat een bezoek aan Ne- I -I ..1 DiWI, PflTlic ,n 5 1 IJ t1I tl- -M... Ben misaie zal regelrecht naar Rome, Parijs en Londen vertrekken, om met de leidende staats lieden der Entente van gedachten te wisselen over het herstel van den vrede In het Nabije Oosten. Ooat-Indli. Vertrek van generaal Swart. Op den dag van het vertrek van generaal Swart naar Nederland was een dichte menigte te Tandjong Priok bijeen, toen de generaal aan» kwam In de auto von den landvoogd, vergezeld van den intendant van den gouverneur-generaal, derlandsdh-Indië zeer zou worden op prijs ge steld. De gebleken onmogelijkheid om het reeds vastgestelde reisplan in dien z;n te wijzigen, heeft den Prins evenwel verhinderd gevolg te géven aan de uitnoodigktg, die niettemin bij de Britsche Regeering warme weardeering heeft gevonden. NEDERLAND EN AMt/RIKA. Naar wij vernemen wordt de eenflfe Handels- attaché der Nederlandsche Legatie te Washing ton, mr D. H. Andreae, eerlang tevens consul- generaal; hij gaat zich den fa New-York vesti- Burgemeester ven Diepenheim. De aftredende burgemeester van Diepen- heim, jhr. Menfes, en alle raadsleden hebben de Koningin verzocht d» heer G. H. ten Hoopen, gemeente-eecretarfc, tot burgemeester te be noemen. Prov. Noorclbrab. Electr. Maatschappij. toren te annvadrden el due <fa hooi De leiders van onze wfrk lieden meenen te kunnen negeer en. waarschijnlijk om volgen straks wellicht te Iaat dee ts •tiger te gevoelen Ben kortzichtigheid noemde de heer 1 de meaning der arbeiders, dat ale gevolg vm voorgestelde prijs ver bi ging bet werk ni« toenem^v/EDw verlaging van den prtja leiden tM stijging de vraag, vooral ah hierbij In acht neemt dat de buitenland*** veringen heel veel mo-flijkWlen rneebr— en de verbruiker voor ons product gaarne meer betaalt. Hoe meer onze prijs tick aanpast aan dien van het buitenland, lw do vrnag zal toenemen. Intusschen mag nm noogen worden geconstateerd, dat kot pr" srhil reeds zeer veel kleiner is gewordm. dient te worden gedaan om dit ptorea ken vefleerfng der prijzen fn de hond te Dnt men dit in werkliedenkringen niet vol Met ingang van 1 Mei> op welken datum op j je beseft is misschien nog te verklaren, dort zijn verzoek eervol ontslag is verleend aan «fat de leiders voor drte noodzakelijkheid d« prof. v. Swaay, is beroemd tot directeur van bo- j oogen sluiten, getuigt van absoluut gebrek a* venstaande meatscbappt de heer D. L. Jcnker, economisch inzicht, thans d'-»/ieur der Siemens electr'whe Betriebe te Turn Teplitz in Tsjccho Slowakije. H. F. Guichnrt. f Over eenige maanden zoo deelde de heeg j Korthuis nog mede zullen de onderhandels* f gen beginnen ovpr het nieuwe collectief eo> j tract. Wortlen cmze voorstellen verworpen, da| De tegenwoordige waarnemende consul-gene raal, de heer J. Steyn Parvé, wordt naar elders den heer Brewer, en den adjudant Bollatin. De*H^onierd' latoljownrolek, die op d. kmfc m. <Wc«eM,!„ Hanó.l«tteci.é .p«ld. M TCinv NoWomh Bloed, toen de ge- Grotnm^ repetneert in Mei e.l. neer Hol- neraai ttKtehen de en hale opgestelde onfa.;Wft|«èta ah partner opgenomen m Ihet advocatenkantoor van mr c. H. von Boum- offideren en minderen naar de statietrap liep. Voor de trap gekomen, liet Wj allett in "een kauer, t. Amsterdam, die Wrea. eerste secre- kring om sidi Ven scharen, wnamn hij «Sn h™ v«r de Nederltmrfach Amerikaemrche mannen ongeveer als volgt toesprak: „Mannen, iKam^ van Koophandel ben bti] jullie hier te alen. Ik breng Jullie dank I" New-York werden reeds het consulaat-gene- roor de laatste hulde aan Juffie genemal ge-Nedertanden rm de «usterorguntsatle bracht. Ik doe drt, omdat ik weet wat Jullie lijn K»™- ""..Koophandel _te New-York beuk en wat Jullie weerd «Ijn. Ik weet, dot een beroep een gebouw BeauenMreet 441 ttereenigd en m op Jullie nimmer teveigeefc «ul weden gednen. Anurteidom gaen het Amenkeanacbe =msuhat W de Koningin.- voormeld. Kamer wn Koophandrf «IA bewh In den salon eerste klasse ontving de generaal, Mn Keizersgracht bij de Leidsohestrnat vervolgens de tal looien, die hem de hand wilden genover elkaar i drukken ten afscheid. Een uur lang stroomde een flle van militairen en burgerlijke autoriteiten, vertegenwoordigers van verschillend maatschap pelijke groepen, van vereenigingen en colleges kmg. den heer Swart, die zichtbaar onder den Indruk was. Alle leden van den Raad van Indië, de commandant der zeemacht, d legercomman dant, alle directeuren der Javasche Bank en tal van andere kopstukken van handel en Industrie, de voorzitter van den Volksraad en zeer veel leden, een groot aantal ambteneren en officieren, figuren uit de injaiidsche en Chineesche wereld, maar ook tal van eenvoudige lieden, dfe uit genegenheid en eerbied hun hulde kwamen brengen, passeerden door den salon. Toen hét schip langzaam uit den wal werd gesleept, speelde de muziek het Wien Neërlends Bloed, waarna telkens herhaald hoera-geroep en gewuif, waarbij vooral de militairen van alle landaarden zich niet onbetuigd lieten het laatste vaarwel van Java aan den scheidenden vaderlijken vriend beteekende. Het Rott. Hbid. meldt: Te Meerssen, waar krijgt de Bcfde voor het collectief arbeidscow hij sinds 17 jaren woonde, is overleden, 78 jaartrad in onze kringen een duchtigen knauw. Ia oud, de heer H. F. Guichart, oud-directeur van elk geval zal er door onze organisatie bij de* Tweede Kamer. (Vervolg van hst Tweed® Blad). De heer Wint# rmant klaagt over gek»* verspilling voor hot kranlazinnigengraticht te Woenoel. De Minister zal onderzoek) De heer Hiemstra vraagt ril* voor warkloozen in de veensi &f tegen onware beweringen von in een schriftelijke vrag aan den trent nietHUOodzakelijkhaid van steun uhkee- De heer Van Vuuren spreekt uit eigen er varing eveneens de beweringen van den Weer «at tegen. De heer Van Bereateyn dringt aan op •teun voor werklooza kunstenaars. DE BURGERLIJKE PENSIOENWETTEN. Naar de „Rsb." uit parlementaire kringen verneemt, sal bij de aj. behandeling der op nieuw ingediende pensioenwetten voor de bur gerlijke ambtenaren van verschillende zijden een poging worden gedaan, om art 36 zóó te redi- geeren, dat het gehéele premie vrije pensioen voor de ambtenaren, die thans in dienst zijn, blijft gehandhaafd^ terwijl der Regeering de be voegdheid galaten wordt, van de nieuw-aange- stelde ambtenaren al of niet de premie voor de pensioenen te eischen. In het Voorloopig Verslag, dat heden reeds verschijnt, wordt bij de Regeering op een op lossing in dien geest reeds aangedrongen. De Algemeene Bood van Provinciaal Per soneel in Nederland heeft aan den minister van Financiën en de beide Kamers der Staten-Ge- neraal zijn groot leedwezen en ontstemming kenbaar gemaakt over de verwerping van de burgerlijke pmeio«ig»ettMi door de Eerste Ka- Aan Tweede Kamer heeft du Bomt - vraagd in het nieuw ingediende wetsontwerp eerp verbod tot verheel van pensioensbijdragen op de ambtenaren neer te leggen en, zoo daar voor geen meerderheid mocht zijn te vinden, dat verhaal dan ia teder geval te beperken tot 2 pet voor eigen- 5 pet voor weduwen- en weezen pensioen. Voorts is gewezen op de nood zakelijkheid om in de wet te bepalen, dat de burgerlijke ambtenaren, die niet in rijks- maar bijv. in provincialen dienst zijn, en die door de korting hun bijdragen reede hebben de Rotterdamsche Tramweg Mij. Toen hij in 1381 als inspecteur bij de H S. M. benoemd werd tot directeur der Rotterd. Tram weg Mij. vond hij een totaal ontredderden toe stand. Er waren vijf directeuren, die over een of twee slecht bediende tramlijnen met schan dalig hooge tarieven en een dus elk jaar een ver lies opleverende exploitatie, geregeld in twist leefden. Guichart maakte aan dien toestand op slag een eind, nam met kracht en doortastendheid het bestuur in handen, breidde het tramnet door de stad snel uit en verlaagde de tarieven zóó, dat men voortaan werkelijk van een openbaar vervoermiddel spreken kon. Maar bovenal heeft hij zich groote verdien sten verworven door het initiatief Je nemen voor den aanleg van de stoomtramlijnen naar de Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche eilanden. Geheel dit wijdvertakte tramwegnet kwam naar zijn plannen en onder zijn directie tot stand. Bijna 25 jaar bestuurde hij de R. T. M. In 1904, nadat de vt nnootscHfti gesplitst wes In de R. T. M. en R. E. T. M, gaf hij het di recteurschap van de laatste over aan den heer J. W. van der Végt en nog enkele jaren be hield hij het bestuur over het stoomtramnet. HULT AAN RUSLAND. Het Nederlandsch Nansen-Comité publiceert een dringend verzoek aan de gemeentebesturen in de garische wereld, om het voorbeeld te vol gen van burgemeester en wethouders van Am sterdam, die een beroep hebben gedaan op de burgerij, om giften tot leniging von den Russr- schen hongersnood in te zenden bij den burge meester. Te Delft zijn naar Utrecht verzond» 18 kis ten met ongeveer 2500 pond havermout, soep tabletten een., bovendien eene kist met kleeding- stukken. De Russische week gaf een bate van ƒ3700. Wbilel-etalagetentoonsteQbif te Leid». tUtXetueu DtJiicm mw ui*»; uuw «Jnüi iJUige** neester is hedenmiddag officieel de JL. A. W. onderhandelingen voor moeten worden gewa» dot een der knrdinaje fouten in het huidige co* tract, n.1. dat er wel*een glijdende loonschaal na*r boven, doch niet naar beneden in is mo* gelegd, wordt vermeden. Immers, was deze foul destijds niet begaan, dan had thans kunnen po» den geëischt, dat het lagere indexcijfer ht h* loon tot uitdrukking werd gebracht. De danm over te beslissen commissie zou dan stellig o| dien eisch in voor patroons gunstigen zin hter ben beslist. Waar duidelijk blijkt dnt langs o* weg van redeHjk overleg, betreffende het lot*' reeds tweemaal pasten wij dit toe ge* resultaat is te bereiken, daar is het noodig waari borgen te scheppen, dat zulk overleg waa» van onze organisatie overigens een warm voe» standster is kan worden vermeden. Actie van Broekhuis. be jjieer Broekhuis heeft, naar het VadL den minister vim justitie verzocht, het terugga ven te gelasten van een bedrag van f 25JXK) aan zijn echtgenoote en andere van justitieweg» m beslag genomen gelden aan de Rotterdam» sche Handels- en Landbouwbank. Verder heeft" hij opheffing verzocht van het verbod aan d| posterijen tot uitbetaling van de aan de btefl gezonden postwissels. Het velsche huurcontract De Vijfde Kamer der rechtbank te Amsterda* deed heden uitspraak m de zaak tegen den BW ziekondenHjzer uit Den Haag, die zich had schuldig gemaakt aan valschheid in geschrifte «f gebruikmaking van het velsche geschrift H| had nis huurder van een perceel een valseh houw contract gemaakt door van een ge typten brk^ dien hij van zijn verhuurder had ontvang», Tanfl chemischen weg het getypte boven de handtees kening weg te maken en een valsch hutrreom tract daarvoor m de plaats te stellen, aldus gte bruik makende van de barvdteekenlng van dM| verhuurd». Hij werd overeenkomstig den era lot een Jaar gevangenisstraf veroordeeld Diefstal tm etectrischen stroom. DmM^M «oor 4e Vl«4e Kmmt M meester is hedenmiddag officieel de JL. E. T." (Leidsche Algarotene Winkel Etalage Tentoonstelling geopend. Alle ruimte in de Stadszaal wordt door deze expositie tot 12 deser ingenomen. Door ongeveer vijftig stands is de, perceel aan de Weteruvgschans te ArwWe^Uaj winkelstand vertegenwoordigd en vete attracties 'ge-We-rd een komfoor, gebouwd met spanaiag winkelstand vertegenwoordigd en vete attracties zullen het bezoek veraangenamen. Aardappelenimport. «K«f» it**- mruurr» Volgent berichten uit Poten heerscht aldaar Imn, in iwfer gw.i T« «rh"l nta «fln y-l* fM»m.pa^.r<hp- pelen tot lagen prijs. In verband hiermede zijn met het oog op de schaorschte en toenemende duurte van de eetaardappeten ten onnent, met name in de noodlijdende veenstreken, eenige aardappelenhandelaars uit Ter A pel dezer dagen vrijgesteld. Bewije van individueel geoefend man, bedoeld In 8 12 der Vrijwillige Landstormbeschikking. fai een besdükkteg van den minister van oor log wordt er de aandacht op gevestigd^ dat zich onder de dienstplichtigen, die in het tijdvak van 1—5 Maart 1922 voor eerste oefening onder de' De heer Scheper vraagt of de werklooze wap<m(m gijn gekomen, personen kunnen bevin- veenarbeiders niet elders kunnen worden te <Ji« jn het bezit zijn van «en bewijs van werk gesteld. i individueel geoefend man voor een ander dan De heer Brast verklaart dat hij meermalen waarbij rij zijn ingelijfd. Deze dienstplich- hoorde dat er Ui de steund. De Minister segt, dat Mj niet i gegevens welke zouden oentoonen dat de heet Braat gelijk heeft. Het komt hem voor dat «te afgevaardigde te veel generéHseerde. Verbete ring der steunref^Uug wordt overwogen. De stemming over de begrooting voor Bhv* nenlnndsche Zaken wd Dinsdag plaats hebben. De begrooting voor de Landsdrukkerij werd s. h. st. aangenomen. BerldilM. —De Staatscourant van 3 Maart bevat «xa. de volgende Kon. besluiten: benoemd tot kapitein ter zee de kapitom-iui- tenents ter zee J. C. F. Hoofjkeos en A. L. Boe eer, en tot Vaprtcm-hHteoant ter soa «te luite nant ter zee 1ste klasse W. Brandt, en G J. E. Brutel de la Rivière; op verzoek eervol ontslagen uit «Jen zeedienst «te officier-machinist 2e ldasse P. Gufllonard; benoemd in de rechtbank te Maastricht tot president mr. F. L. E. Dumoulin, thans vice-pre sident, tot vice-president mr. G. M. J. Bonhom» me, thans rechter in de rechtbank; benoemd tot hoofdcommies bij het departe ment van justitie D. Kelder, thans commies. benoemd, bij dëu genernlen staf, tot luitenant- generaniyte gene raai-majoor M. D. A. Forbee Wels, chftf van dten staf; I. benotend bij het reserve-personeel der tendmachtAtot reserve eemte-luitenant a. bij hetVwapen der Infanterie bij hun tegen woordig konlt, de reserve tweede luitenants F J. Verheffen, van het 8e regiment; E. Wiekma van het 20e regiment; f. M. Contant van het 14e regimept; A. C. Wenwfnck, van het 5e regiment en J- H. J. vsn «ten Hoff, ven het 13e regiment; t h. bij het wapen der cavalerie, bij rijn tegetf» Warecheu, 3 Maart. (W. B.) Het Pimlsch woordig korps de reserve tweede luitenant D. J. KABINETSCRISIS IN POLEN. r. A. meldt, dat «te onderhandelingen ttisschen |e Poolsche regeering en de afvaardiging van IROm «uur «ten tekst van de proclamatie nopens ie annexatie van het gebied van Wilna mislukt Een dat «ie minteter-preeident dientengevolge staatshoofd km* ontslag van het kabinet een- Willet. van het ïe regimene huzaren; II. tijdelijk beaoemd bij het reserve-perso neel «ter landmacht, tot reserve oerste-luitenant, bij de infanterie der landweer, bij zijn tegen woordig bataljon, de tijdelijk ak zoodanig be noemden resenrc-twaoda hikena» J, van Geiae, tigen kunnen ten epoe«ligste aan den minister van oorlog een verzoek indienen om overplaat sing naar het wapen, waarvoor zij bedoeld be wijs hebben verworven. Dit bewijs moet bij het request worden overgelegd, fn afwachting van de basliasmg zijn de desbetreffende dienstplich tigen reeds dadelijk met groot verlof te zenden. De minister verzoekt aan het vorenstaande on verwijld algemeene bekendheid te geven en bij inlijvvif van de volgende ploeg» der lichting 1922 te handel» op owéreenkomstige wijze. Beperking van het verbod van hertrouwen. 21 dezer treedt de wetswijziging in werking, waarbij het gescheid» echtgenoot» vergund wordt, met elkaar e» nieuw huwelijk aan te gaan. Ben beperkende bepaling is, dat het nfeuwe huwelijk slechts kan worden gesloten, nadat een jaar is verstrek», sedert de ontbinding van het vorig huwelijk is ingeschrev» in de registers v» den burgerlijk» stand. Mocht op het tweede huwelijk wederom echt scheiding volgen, dan is een verdere echtver bintenis tusschen de betrokken person» ver bod». De afkondiging van deze huwelijk» kan be ginnen op 25 dezer. DE AeEDERVERKOOP AAN POI^N. Men irtaidt ons uit Den Haag: In verband met de door den Minister van Landbouw, Nijverheid Handel in de Tweede Kamer gedane mededeling betreffen- <fe terugstorting van ontvangen gekten door den heer Hertzberger, hebben we ons om nadere in lichting» tot d» Minister gewend, die ons het volgende mededeelde: Toen in Januari j.L aan den heer Hertzberger op dtens aanvraag werd medegedeeld, dat de re publiek Pol» in verzuim was met betrekking tot de nakoming harer verplichting» ter zake van aan haar geleverde kleeding, deed de heer Hertzberger e» de Nederiandsche tegeering het aanbod om het door hem ontvang» afkoop bedrag, ovwreengekom» bit de ontbinding ran het tusschen hem de Nederiandsche regee ring bestaan hebbend contract, In de schatkist, naar Pol» vertrokken om te tracht» aanzien lijke hoeveelheden op Ie koop» naar deze «trek» te verzenden De melkprijs. Te Wageningen hebben de melkboer» den prijs der melk verlaagd met 2 c»t gebracht op 13 c«t per liter. Ge» Mond- en Klauwzeer. Vanwege de Directie van «ten Landbouw wordt medegedeeld, dat gedurende de week van 12 tot 19 Februari 1922 hier te lande ge» ge vallen van mond- en klauwzeer zijn geconsta teerd. DE LOONEN IN HET DRUKKERSBEDRIJF. De redactie van „De Nederiandsche Nijver heid" heeft e» ofKterhoud gehad met «ten heer Korthuis, «ten voorzitter van de Federatie van Werkgeversorganisaties in het Boekdrukkersbe» •drijf. Het gesprek Kep over het voorstel van «te drukkers patroons aan de arbekters, om demr wederzijdsche opoffering e» tariefverlaging van 20 pet. op het drukwerk mogelijk te maken, tot bestrijding van werkloosheid ondergang v» ondernemingen. Overal hebben de gesel» lenorganisaties e» etwijzende houding aange nomen. Zeer werd het «loo* «ten heer Korthuis treur«1, «lat «te beatur» der geceltenorganisaties aan hunne led» hadden geadviseerd het voor stel, waarbij toch de werkgevers von hun winst afstand wild» doen, van de hand te wijzen, hoe zeer van «ten aanvang af met die organisaties over de belang» van het be«lrijf overleg is ge pleegd. Dit advies was door hem niet ver wacht. Onderscheidene leden van die besturen toch hadden meermal» blijk gegeven overtuigd te zijn, «iat de winst» in het drukkersbedrijf slechts zeer bescheiden waren. *Zij kunnen dii trouwens weten door«lat hun inzage wordt ver- leend in het hoe waarom men tot d» prijs von het product komt. Hoeveel te meor zou die overtuiging thans bij hen gevestigd moet» zijn, nu volgens het voorstel de patroons zich bereid toond» niet minder dm H pet von de bij aanvaurding der voorstel!» mogelijke prijs verlaging van 20 pet voor hunne rekening te nemen. In «ten dg» kring rijst dan ook wd «enig verzet teg» deze inderdaad vergaande concessie van onse zijde, evenals omtrent de te uitzicht - de toeeeggteg omtrent de wetkteoMnTbu lei ders wet» «fa «te dfekwkktef „ren hm wfaot J|Wte few* te elect rid» A. D. d. fi.t beklaagd van roette* pKchtighdd aan dfefstai -f Verduistering ral riectefech» stroom of dectridtdt Volgens At dagvaarding heeft beklaagde H. P. B. fa van ongeveer de helft van de z.g. bedrijfaepms nmg te Amsterdam, zijnde 220 volt, «n kadi hij a» B. uitgelegd aengetoond, op wtOtf wijze het komfoor tot het plegen van diefstal* verduistering van etectriciteit kon brtrikt. Beklaagde bekende. Hij wide, dat hij H P. ft B reeds het opzet tot het plegen van het ute» drijf bestond, toen hij met hem te aehnüsj kwam. Toen het feit word ontdekt, nu drteuateë dm geifden, werd beklaagde te bestral»'*** Het O. M., eischte wegens het opietteijh del» inlicbttegen verschaffen tot het pM v» diefstal, ses maand».gevang»issti< aftrek van de voorloop* ge hechtenis. Vervolgens stond» terecht de ecbtdfcAl P. G., efectrid», D. A., beklaagd dstzf* verschfltende tijdstippen te «Ie maand» OtHtoljj November December 1921 te Amstadsd etectrische energie of stroom hebben vtffki nomen. Anderhalf je ar geleden was ft h" klaagden op vermoed» van fraude deetednr teitsmqter wegg»om». Bij e» teval remwfi de geme»telijke electriciteitswerken werd Wd huize vim beklaagd» e» installatie a fen, die «t» verbinding tussch» «Ie h latie der gemeente oplevente. Beklaagd» ontkend». Het O. M. ctechte teg» teder tm a gevangenisstraf. De moord te Hamburg. UH Hamburg wordt gemeld «Ld. 2 Maartijs ter» is «Ie reder van den rermo«*«ten rif* te Hamburg aengekom» en bij het U|k tra zijn zoon in het Hafenkrankenhaus gebrette De jonge P. werd Z«mdag te Ne<terla«ta M verwachthij had dit ree«is aan zijn oudeif schreven. De familie te Nederland heeft eerst ra dagbladen van den moord kennis gekregtfr P vader verklaarde, dat zijn zoon te Hambmf liaison had en men gelooft, «let de kwestie ook in de ssak betrokk» te. h t®! val hoopt men door «1e aanhouding tm vrouw licht in de zaak te brengen- Hst merkwaardig, dat zij zich tot dusvet »of P sr »flf heeft anngrmekl. Haar naam te ree<h Htie bekenddeze heeft echter nog 1 n» vaststellen, waar zij zich ophoudt. Volgens d» vader moet «te vermoordi veel geld bij :f!Êh hebb» gehad. Het onderzoek wordt voortgezet. Wegbreng» ren schepen- te verband met het op 26 Meert ken brengen van den stoomtrpiler .^Jac» nelis Lhmtid» 5" zijn door de polUte venhage te IJmuid» «Is verekcM"* houden mej. J. 5-, huisvrouw ren C. Zv «Je te Wijk aan Zeede eddpper P. «hecht en Sa machinist J. G. H* Umtrkteu. Een bende RottmémamAm Op7 De«x wune» hl «Butetesporataur-chaoffewr aan «te Boon. chauffeur bood dm klant e» autorit aan, bezocht verscheidene gelegenheden, tot U» op «ten Schte«temsch» dijk in e» taM w- ulkfa weer zkh e» vroolijk gezelschap, vrou- ron en mannen, bevond, dat den chauffeur kerr ie. De geheete troep begaf zich naar ean ka- ser in da Zevenbuissteeg, waar «ten handeisrei- iger, met het doel hem gecnakbaiijber te beroo- jenever werd gevoerd, terwijl de rast van Mt gerelsthap zich om nuchter te blljv» met mter vergenoeg<ie. D» reiziger werd eerst e» ^ortemonnaie met 400 ontstel». De rrvah was (oo dronken, «lat hij niet besnerekti heeft beroofd e zijn vóór «ten volgend» «teg. j Voor «te Rotterdamsche rechtbank stond thans met gezelschap terecht. Altereerst J. M. Au, blj- rUfenoamd „Rooie Annie", dfe «ten reiziger teïk»s •en mantel over hetrttoofd sloeg hem zijn portefeuille ontstel. ZIJ erketKte volmondig «te portefeuiBe gesto len te hebben, en op tafel gelegd. Hsnr was d» Clgenden «teg e» bedrag van 72 als aandeel den buk ter hand gesteld, <tet zij echter niet wilde houden en weer ean «ten chauffeur-mede plichtige had overhandigd om aan den besto lene terug te geven. De chauffeur had nog ge zegd, dat wanneer hij gewet» had, dat het zoo Weinig was, hij niet zou hebb» meegedaan. De officier ven justitie, mr. De Visser, achtte het ten laste gelegde wettig overtuigend be wezen. Wegens diefstal eischte mr.' De Visser 1 Jaar gevungenisstraf. Teg» «ie juffrouw, op wier kamer de beroo- ving had plaats gehad, werd wegens heling 1 jaar en 6 mnd. geëischt. Als derde beklaagde stond wegens heling te- fecht W. J. G., <be ontkende. De getuig» had den hem echter het geld zien verdeel». De officier noemde dez» bekl. te» der neer* iteanders van de stad Rotterdam, iemand die er rttet voor schroomt zijn slachtoffers desnoods neer te slaan met e» stuk ijzer. Vast stoet <tet beM. beroepsmisdadiger is. Se dert hij fa voorarrest zit, zijn de beroering» merkbaar vermimterd. Deze beklaagde is «te ziel vim e» aantal b»- rooving» fa Rotterdam, al voert hij ze niet ri- tjjd uk. De officier achtte een zeer strenge straf nood- •okelljk eischte 3 jaar 6 maand» geven- g»isstraf. De beklaagde E. van R. ontkende, eveneens Ondanks «1e getuigenverklaring». De officier achtte, wat hij van G. gezegd had, «ren toepasselijk op bekl. V. R. Ook teg» dezen vroeg hij 3 jar» 6 moorden gevange nisstraf. Bekl. Lena von D., dfe mede e» deel van den buit heeft gekregen, bekende. Zij Keeft blijkens de getuig»verklarfag» gedreigd de zaak aan te gev» als zij ge» aon<teel kreeg. De officier achtte haar schuld minder. Hij rischte 4 maen«ten gevangenisstraf. T» slotte had zich te verantwoord» «ïe chauf feur V. H., gedetineerd als alle beklaagden, be halve Juffrouw V. D„ dfe met don hendeterefzl- frer „op stop" was geweest. Hij had f 80 ont vang» als aandeel gaf voor dat geld te Heb- b» aangenomen, om aan dm bestolene terug te geven. Hij beweert getracht te hebb» het ?eM e» den rechtmatig» eigenaar terug te bezorg». De officier meent dat Ret verweer ren be klaagde niet kan opgaan, dat blijkt uit de getui genverklaringen. Bekl. heeft zifa vriend «Jen rei» «fger naar het roofhol gebracht. Eigenaardig is wel, dat bekl. we! getracht heeft het geroofde geld d» reiziger terug te bezorgen. Het aandeel van e» «Ier getuig» nerit Mf teruggebracht, moor zijn «Ig» aandeel beeft hfj eerst behouden ten ladtste pas op bet politiebureau gedeponeerd. De heling adit de officier volledig bewezen, Wf •isehte 3 jar» gevangenisstraf. Uitspraak fa al deze zaVn 9 Maart. De Inbraak te Enschede. person», die Donderdagna«ht inbraak pleegd» bij den horlogemaker J. E. Rökker te Enschede, zijn te Granen l/W. achterhaald. De gestolen voorwerp» war» nog fa hun bezit: •e hadden ze verborgen fa dé kappen hunner laarzen en verder in hun Meeding. De diev» zijn de Duitsche. gebroeders H. Mohr, ren wie de een geruim», tijd fa het perceel van den heer Rökker als schild» werk- WlBIELKO£]taiX, OIL Not Kiel 0«. Not. Maart 4 Maart It u. Leadea 1L57V. 11.56 Berlin l.Oft 1.06 Porie 2S.U7J 28.85 Bruuel. 22.65 22.50 Zwitserland 11.82) 61.90 Woeiten 0.06) 0.06 Kopenhagen 16.60 55.80 Christian ia 45.86 46.=- Stockholm 69.25 69.10 Now-Tork Ml»/* 2.02»/, Holh Maatschappij van Landbouw. De afd. Gouda en Omstreken van de HolL Mij. van Lamlbouw hield gisteravond in de bovenzaal van „de Harmonie", een algemeene Op het tooneel versche» Albert Klein deRietschoten bericht had gezon«kn verhinderd Pierrot zeng**. Hij beechJkte over «en zeer mooi j te sijn deze vergadering bij |e bracheofd geluld en veel teclmtek zingt zijnDe heer Iteneman vroeg of de ernstige ltedkren met reel g-voel juiste voor- J dten zij beduit «ren voorloopige dracht. B» bijsonder hartelijk applaus was sijn Verteewnzich hiermede geheel gebood» moet echt» of det «tok «fan nog terugtred» moge lijk is. Spr. vindt het plan texh wel wat duur. De heer Scheer had gehoopt dat thans een volledig pl» voor deze led» gereed Sou zijn. Spr. meende dat de heer van Rietschoten het waterleidingplan voor Haastrecht fa gevaar brengt. De heer van den Berg betreurds het dat de heer van Rietschoten niet teg»woor<lig is, maar stelde voor in beginsel te besluiten tot het verleen» van concessie, immers hierdoor is men, meende spr., absoluut niet gebonden. De voorzitter oordeelde dat deze oplossing de beste is. Indien men dit besluit neemt sal da waterleiding Mij. met concessievoorwaarden ko~ »n» en kan men over «lie voorwaard» be spreking» houden. De heer van Dijk merkte op dat «te landbou wers fa boven Haastrecht teg» waterleiding- aanleg zijn, dnt ook fa Gouda landbouwer» Zotwlag 5 Meert. «teel. Het^ hoofdnummer is „Het Ideaal <fer Cow boy's", een dbremati»cb« comedie fa 3 net». De vertooning van dit boeiend werk, brengt «te toeschouwers na elke acte fa groot ere span ning tot aan het einde, hetwelk e» goed ver loop heeft. Verbluffende staaltjes vnn rijkunst word» in «enige net» vertoond. Explicatie en «wisest «kagen datgene er toe bij om het bezoek aan het ThaUa-^henter aan te be velen. Besmettelijke Ziekte. In de afgeloopen week kwamen in onxe ge- tnoente 3 gevallen voor van scabies. Gevestigdcn en Vertrokkenen. Gevestigd s J. Öoot, boomkweeker, uit Nanrdep, Cofr. vergadering, welke werd geleid door den w.n. Ketelstrnat 29; A. Dijkstra, winkelbediende, ui* hrr^" S Vri? J 60, S. 4- .ijn dl. kWi^nT-hl^.,,";'! dooi med? 'n A V"n,r^.'-' 6i W' 4«n heer Hieteh.l,n nief ,..e,d jongste bestuursvergadering fa de plaats van A P- Heiwig, boekbinder, uit s-Gravenhage. ru voorzitter *Pid« ,..r den heer H. N. Valckenier de Greeve tot voor- I Crabethstraat 42 J. C T. Kapteyn, gra»hru.- 1 m rrro» landbo«twr>*ii rich verzetten te«r» zitter was gekozen de heer Gtden Hoed to delaar, uit Reeuwijk, Cronjestrant 2,- H. A. wateriiSiraanitHr Da VolWrzondhuld eiiht Bergambacht en tot pl.v.v. de heer H. Bonget s Mars, huishoudster, uk Boskoop, Wijdstrant 1; i ecviU,T dnt er waterlrWlni? I» en hiermede te te Stolwijk. Op verzoek van den nieuwen voor- W. J. A. Sikkel», handelsreiziger, uit Steen- uet n]ljrm_n k-iün(r --v.u zitter zou de heer de Vries «leze vergadering wijk, Ridder van Catsweg 192W. J. van - - - Remonstr. Kerk, 10H uur vjn. I De. G, j man, voorg. v. <L Prol. Bond te 'sGrav» Lutherseha Kerk, 10 war vjb. t Dfe, boer, vnn Amsterdam. Geref. Kerlt, Turfmarkt, 10 mr fejfe. t Dfe. 1 Sap, Openbare Belijdenis* mr f T. Sap. KattensingeL 10 uur v.m.Ds. SJ. 1 Reeuwijk s avonds ge» dtemrt, Ned. Herv. Kerk, 9 H uur ra t Om. E ft 0 Broek. Ned. Here. Kerk, 9« uur van. t Do. J. 1f» Hey«ien. 4 Berge—heebc Ned. Herv. Krek, 2 1 uur non.: 1 Heyden, ven Beritenwoode. >Dfef.N.ti nog leid». Delft, «arrlappeihandetear, uit Reeuwijk, Looiers De secretaris, de heer M. van Vliet, bracht I poort 5; H. M. Tulen, huishoudster, uit Amers- het jaarverslag uit, waarin al de wederwaardig- i f°brt, L. Tiendeweg 72J. den Hertog, aib. heden der afdeeling werd» gememoreerd, en N. S. W., uit Zwaramredam, Wilhelminar.traat waarin hulde werd gebracht aan den afgetre- 58; W. J.^romme, reiziger, uit Delft, Nieuwe den voorzitter, den heer H. N. Valckenier de Haven 80; C. M. Vei moten, kermisreiziger, Greeve voor zijn groote verdiensten gedurende °it Rotterdam, Kanaalstraat (woontent); A. J. 20 jaren jegens de afdeeling. Santen, onderwijzer, uit Hilversum, Raam 216. Met dank aan d» secretaris werd dit jaar- I Vertrokk» verslag goe«lgekeurd. I A. Zaal, van Markt 32 naar Wnddinxveen, Ingekomen was een brief van «Ie R.-K. Mid- Zuidkade F. 50G. J. C. Uithol, van Heeren- denstandsvereeniging ,J3e Hooge" waarin me- "traat 173 naar 'a-Hage, Vermeerstrnat 161; de uit naam van de Goudsche Winkeliersver- G. D. J. ren Leeuw», van Wijdepoort 16 naar eeniging wordt gezegd «iat „het marktwezen" in St. Nioolaas, Morkatorstraat 156 P. N. A. die vereenigingen is besprak» en waarin ge- Sluis, van Steijnknde 25 naar Rotterdam, Jo- vraagd Wordt of de voor de ahteeling destijds aephstraat 3b.; G. H. Donker, vat Ussellaan 27 voor deze aangelegenheid b»oemde commissie naar Reeuwijk, Zwarte wegHL J. Jannes, van nog bestaat. j Erasmusstraat 1 noar Alkmaar, Hoogstiaat 7of Naar aanlekilng hiervan deelde de voorzitter M. J. Kolsteren, v» Snoystiaat 95 naar mede dat deze commissie wel bestaat, doch Utrecht, Kanaalstraat 79D. Groenevcld, van dat ze gedwongen is tot werkeloosheid, omdat Boelekade 48 naar Reeuwijk, Zwarte weg 689; het haar aan medewerking heeft -ontbrok». ^A. Roens, van A. de Vischmarkt 58 naar Am- Uit de mededeelingen van den secretaris sterdam, Waterlooplein 55 J. v. <L Veld», bleek «iat de eenige bereikte verbetering was ran Vest 73 naar Rotterdam, Nasmoharen het plaatsen kort gele«ten van een tweede 48b; A. van Rheenen, van N Hav» 114 naar schaal op dé Varkenmarkt, waankw «laar het Leiden, Invalidenhuis; J. F. Faoij, ven Verken- weg» aneller geschiedt. Op de kaasmarkt is markt 33 naar Delft, 15 R. L D^p. Ge.; B. W. de toestan«L niet verbeterd, wanneer straks W. Pruijt, ren Varkenmarkt 33 naar Delft, 15 groote aanvoeren komen, zal «ie toestand weer R-1. Dep. Cie.; S. van Stralen, van Varkenmarkt opnieuw tot ernstige klachten aanleiding geven. 1 33 naar Delft, 15 R. I. Dep. Ge.; C. W. Streef* Beslot» werd door sam»werking met ande- lami, van Varkenmarkt 33 naar Delft, 15 R. L re vereengiing» opnieuw te trachten «te too Dep. Cie.; H. van Bokhorst, van Vijverstraot 9 hoog noodige verbetering te verkrijg» «iat de naar Utrecht, Gnftatraat 72J. Lief tink, van kaaswagens behoorlijk vlug ktmn» word» ge- R. van Cetsweg 114 naar Ut-echt, Houtensche- holp». pnd 9J. Versfeit, ren v. Y. Park 3 naar Die'toestand kan verkregen word» door Amstenlam, Prinsengracht 764 II; M. J. Ver- de kramen elders te plaats» dan ze nu staan, zijl, ven Kleiweg 32 naar Ro'tarein n, N. Bln- De kaasmarkt fa voor het markwezen ren «Ie nenweg 233E. B. Derks», van Kleiweg 24, grootste beteekenfa daaraan moet al het ««ar Vlfasfag», R.-K. PastorieJ. de Vries, aztdere ondergeechikt woiden gemaakt van Groenmdaal 68 naar Rotterdam, Pr. Hen- Uk het rapport der commissie ,dte de reko-1 drikstr. 14b.; G. de Jong, van SteIJnkade 13 ning over 1922 had nagezien, bleek, «fatj ar ïtaar Krimpen a-«L Usee], p. W. EetlandG e» voordeelig saldo fa van 105786. P. v. d. Vring, van Reg. Plantsoen 5 noar Delft, Besloten werd de rekening goed te keuren Vlamingstraat 107. den penningmeester te de chargeeren. I De be^hrijrówlbrtef voor 4. Algera. Vor-1 B»'«- St»«4 Goodo. gadering der HolL Mij. van Landbouw maakte Geboren26 Febr.: Johanna Cornelia, d. van een purit van bespreking uit. Op vajbrstel van W. J. Pieters W. F. ren «ter Kemp1 het bestuur weid een amendement cfo de wets- Maart Maria Franclaca Johanna, d. von D. wijziging, zooals die doodde H. M.'v. L. wordt Busker en W. J. Knap»G<*mtje, d. van A. voorgesteld,' beoogend de contributie v«x»r in- van der Laan en W. van der Kaa. 2 Maria wonende zoons te bepalen op 20 (inplaats Helena, «J. van C. Verpraat C. Trosset, v» 50 aangenomen. Ben voorstel-Noord-1 Ondertrouwd: D. de Lange en N. HoogtJJ- ling; J. Dillen en A. H. C. VermeulenW. J. Nederberg en W. J. Smient Holland om het hoofdbeetuur te do» bestaan uh groepen, die op zich zelf provinciale belan- I gen kond» besprek», en deze «laama te bren- fa het elgeome» hoofdbestuur, vond in- Het ongeluk te OudkorspeL De heer G. W., die te Owficarspel met zijn Beta voor een meelwagen was gevallen, ten gevolge waarvan de paarden op hol sloegen en ne koetsier onder den wagleh terecht kwam en gedood wer<i, is tijdens mfn vervoer naar het Cidcrediuis te Alkmaar overled». WielrBder onder een auto. Donderdag heeft fa de Sarphatfatraat hoek Andrie—stract te Amsterdam e» aanrijding plaats gehad tusschen een wielrijder en een Krachtauto, waarbij eerstgenoemde door de auto •Werd overreden. Hij fa naar e» der ziekenhui-» i*» vervoerd en «laar aan de greolg» overle den, na nog verklaard te hebb», «lat «ten chauf feur ge» schuld treft. GOEDERENTREIN ONTSPOORD. Yan den goeder»trein no. 4810, die Vrijdag* middag 1 uur 50 uit Apehloorn fa Vertrokken, ,*net bestemming naar Amsterdam, zijn nabij Etroe vier wagens ontspoord. Dientengevolge pijn de beide hoof«lsporen versperd en wordt ftet verkeer door overstappen ren den e»» Kü" an^eren van d» spoorweg on- Herhouden. Hierdoor is groote vertraging in pet treinverkeer naar belde richting» ontsta» kn zijn alle treinen vele ur» te laat in «te plaat- jjjen v» bestemming aangekom». T«* laat in !«en avond is men met het opruimingswerk be- gew»st. Persoonlijke ongelukk» zijn niet voorgekomen. De oorzaak fa onbekend. De ma- ••neeie schade -is groot. AGENDA. 5 Maart. 8 uur. Nieuwe Schouwburg. N. 1 Bealotui word steun te verleenen oen I>et Tooneelvereenlttin,. Allerzielen, roorstel om 4e volgende olgem. vergadering6 Maart. 8X uur n.tu. Ledonvergaderfr te Allernaar—e doen plsst. hebben. 1 Vereeniging Annenzorg, gebouw SpUrmgztra Tot afgevaardigd» naar de algemeene ver- TH* gadering werden gekozen de heer» M. v» 17 Maart. 8uur.Geb«ww totHeü des Volks, Vliet te Gouda en G den Hoed te BergambachtPeperstraat Vergadering Alg. Ned. Verkroees- en tot pl.v.v. de heeren J. Moons te Gou«la en tersbon«L D. Oskam Bergambacht. M De vergadering keurde het bestuursvoorstel goed om weder een najaarsverloting te organ!- seeren, van 20.000 loten van 1. Aan het be standers kan m» zich niet storen. Ne breedvoerige discussie werd ten slotte aangenomen met algem. st. e» voorstel vnn den Iterg ren in beginsel te besluiten tot con cessie ver leening. Aan de ortte kwam daarna een aanvraag om subsidie van «ten ondernemer van «ten auto- dienst Haastrecht—Gouda. B. en W. stellen voor de subsidie ntet te verhoog» meer het tarief te breng» op 40 cent. De heer Reneman kon zich wel ver «enig» met <Ut tarief en subaidie, maar deze te ver leert» «ten op Zondag geen dienst; dit keur de spr. af. Spr. wfl nog wel meega» met e» hoogere subsidie van 200. De heer van Dijk meende dat Zondags rijden toch alte» maar voor plezier fa. De heer Reneman stekte voor de subsidie met 200 te verboog» maar te «lachen det er «tok Zondags gerreten zal word». Dit voomtrl werd aangenomen met 4 teg» 3 stemmen. De subsidie worth «ten fa totaal 1600. De ondernemer zal dit fteeftfe ter b»nfa word» gebracht. Ben adrae v» «te Ned. Sigarenmakers- en te- baksbewerlnrstxmd verzoekende alsnog toe te treden tot de regeling van «ten*1 minister Arbeid v» 3 December werd door «ten voorn zitter bestreden. De heer Ren oman was van «Mening dat «te regeling door den minister voorgeeteld voor «te gemeente voordeeHyer te, en mm «te menaclum toch moet uitkeeren. De heer van den Berg zelde rich niet het voorstel van B. en W. te kunnen vereeni gen. Spr. me»de dat wij verplicht zijn de werklied» «Be zooveel voor eventueels werk loosheid geofferd hebb» te steun». Spr. me»cte dat het slechts sms een jaar, omdat zijns inztens de werkloosheid den over sal zijn. Da heer» Reneman en v» Dijk verUaankn rich ook voor toetreding, GravelandL De heer Scheer zelde zkh over «leze uitspra ken te verheug» ev»zoo over het frit det bij de uitheeifagen zei worden bepaald dat aan werklooze die weigert werk te aanvaard» om dat hij Mj nltkeering een bijna even koog be drag, van de lijst voor uitkeerfag zal word» geschrapt. Het voorstel vnn B. beschikken werd verworp» met 6 teg» I stem, die van den heer Graveland. Tot led» van het Stembureau werden be noemd de heeren RandKuift Reneman, Roz»- daal en v» Dijk, voor Stolwijkersluis de Ned, Herv. Kerk, 10 uur v.m. t Dr. P. GTsfe, Remonstr. Kerk, 10 uur vm.Da. Houtgnfeft Gouderak. Ned. Here. Kerk, 9>4 uur van. «X «O nan.Ds. Verkerk. Haastrecht. Ned. Herv. Kerk, ÖH uur nan.Ik R v, Broek. Geref. Kerk, Otf uur v.m. en 6>< uur iufeU Ds. W. V«xter, uit Gouda. Moordrecht. Ned. Herv. Kerk, 10 uur von.Ds. huyxen. Oudewater. Ned. Herv. Kerk, OH uur vjn.Dfe. LJsfel brands, em. prod, te Utrecht j 6 uur njfe. I Dik Hoek. Stolwijk. N«L Her». K«rk, 9H uur tjb. I Du. B. S Kanis. Evangelisattegebouw, 0X uur von.«te hfeflf' Muller, g.-o. te Bodegraven; 5)4 uur nan.t (|p hmer G G de Vrtee, g.-o. te Stolwijk. stuur werd de zegeling opgedragen. Bij de rondvraag werd e» klacht ter sprake gebracht over d» tol aan «te Haastrechtsche brug. Getracht zal word» medewerking te ver krijgen om des» tol te do» opheffen. Met «ie gebruikelijke verloting werd de ver gadering gesloten. Opbrengst Liefdadjg- h eidsa vond. Boskoop. Nieuwe uitvoerbecj Men schrijft De instructie vsn word vastgesteld. d» Bij de rondvraag vraeg de heer Scheer «I de meters wel fa orde zijn waarop da voorzitter antwoordde reeds e» onderzoek te hebben do» instellen. De Read ging daarna over fa geheime zit ting ter bekandeting van reclames hooMaMJke omslag. luULiWjha Stand. GeboranAda ia na Helena, <L van A. G Faay van G II. Verat<wgCornefis, z. v» J. Hendriks» van J. Noorlandre. Overled»Johanna van Schaik, oud 67 Du duplo ShT'oAtlHcrtffl, WBarroör «p '"ÏL,2' f '"''"T' Hit ,«nL.d.u» «kücup ..ul -^* O—. A het geme»tehuis reeds 25 wordt betaald, moet» voor Frankrijk voorsten worden met een visum van «ten Fr. coasnd, waarvoor e» belangrijk bedrag wordt gevot* ^erd, terwijl iedere zending naar Frankrijk donderdagmiddag stortte bij de aftraak ren Pand aan d» Boerensteiger te Rotterdam plok* priktg «uier veel geraas e» muur om. Eenige teorUteden, dfe rioapenwifceid «nsrrichten, B. K. fa» G n d. G, bekwam» ernstige verwondingen fa* fatausingay Door «len geneeskundig» dienst MB ntet kot sfakanksÉi vwotexk De Tooneelvereeniging de Goudsbloem van e» stapel poperassen met zeer heeft aan de Goudsche Vere»iging voor Ge- I hooge onkosten. Zondheklskol<miën afgedragen e» bedrog groot In het R.-K. Patronaatsgebouw «al als 340.41, zijmfe de opbrengst van «Ie liefdadig- proef een bioscoop word» geopend. heklaui tvoering gegeven op 22 Februari fa «ten Nieuw» Schouwburg. Bil Jar twed'st rijd In het Hotel Welgeleg» aan de Spoor- straat alhier zal Maandagavond de Tsjech Jean Te Leiden fa geslaagd tsnhngsmrt. De raad deser gi» rents beeft met alge meene stemmen het voorstel v» B. en W. om vergunning te verte»» e» Gouda tot kabd- legging v» de kontdraaierij Fe. V» Eik, te Reeuwijk, aangraamm Doardote zulten Zwarte weg Pletteweg ren «te fabriek trekken en kan Vervalten het het arts-exa- af de Scheluwebrog tot d» Platteweg. Het voorstel van B.W. tot het nem» van een besluit inzake gerechtelijke vereolgfag personen die echuM het gem. electrisch be drijf hebben, werd aang»om» met 9 teg» 2 men eerste gedeelte de heer H. P. van der Tak alhier. Burgerlijke Stand. Geboren: Maerten, z. van M. van Buren Bruno aw,-; kondwog, uo biljarttennce g.von. Voor Feb.r ro C. .onderleden verwijlen wij naar de advertentie 4. ven W. Verboom™ C. M. Soet iVlB^» Arie, z. van C. van Kléef en F. MJSrand; Jaco- in tht nummer. I lAte, ven L. vnn Habn en N. 2. vut Bijl. Matinée in „Ons Huls". Overfed»t Cornelia van Ree, weduwe jran Woudenberg; A. H. Breufcekste G P. 7JynA.rTrritAA.„ k Tu.-re *al Bolnes' Man- i A. Wensveen, (rad 94 j.; W. van der Schans, Slijpe, E. A. Oostrebosch en MTH. van de nen-ltwarte. een matinée «„en "in „Ons Huis", 'oud 57 BelnoM. M. A. Bormen, oud 67J OraeLeBe. k«rie^ voorbe, n. Gehuwd Th. Bruinsma, oud 24 jaar, te Bum- Ia pkmg, te s-Grevenhage^: n.^ De Vrtee; Ridder, oud 29 jaar, alhier. - 1 Schoonhoven. Van de mi^itieldwing 1922 zulten voor deze gemeente op 20 Maart ajs. de volgende dienstplichtig» word» ingelijfd: te Delft: A. The 1 ia Theater. Dit programma fa «tere week zeer varieerend. E» mooie natuuropname wordt vertoond van Yarmouth, waarbij veel zeilsport met fraaie vaartuigen «r-fchoone wet erge richten. De „Filmovontur» van BiBy" fa een hoogst vermakelijke klucht in twee act», met «te ver tooning waare» men zich kan amuseer». „Matrozenteven", film m «te natuurlijke Meu ten, zijn schitterende opnam» ven hoogst inte ressante maitoeuvree bij de Amerikaansche ma rine met duüoertoeetellen oorlogstuig, o. a. het lanceer» ven e» torpedo en vooral het viteg» met e» wetervltegtuig van reMp «te terwgkemst aan boord ren d» bo- i C. «te Ridder, oud 29 jaar, alhier. bestemd voor het «egt. Grenadiers Ia ploeg. naastreCL - fa e» Dfasdagwtond J.L gehouden v«uge- ttno treent. aering is definitief lat stichting ren e» Chr. De raad dezer gemeente kwsm gistermor-«JUfer besloten, g» fa openbare vergadering bijeen. Met «ten Vliet, voorzitter waren alle leden tegenwoordig. j De notulen werd» na e» kleine opmerking 1 Ondertrouwd t K Grassland A. de La»* goedgekeurd. ïen* Ingekomen was e» «chrjjv» ren het beatuur j Wadfflnzreen. van de Krimpeiwrereard, werd voor kennisge- Geboren Wilhelmina Dfaa, <L ren P. van «ter ving aangenomen i L*nn e" R- A. Getderblom. e» schrijven van «Ie wed. van Eijk verzoeken- j Overfed» Catharine van Linschot», 70 «fe doorbetaling ren het pensioen dat haar jaar, echtgenoot e ren Jen Commijs; Adrlana man heeft gestoten, werd fa hand» gesteld va» Maria Cooiman, 40 Jaar, echtgenoote rem W* ft W. .«fa Wit; lok. Stravez, 90 Jaar, wedmreaar rem Ben voorstel o» fa beginsel te besluiten com* llarin Toet. ressfa te verleen» as» «fa Gowdsch* Water-j Ondertrouwd: Herman» Willore leiding Maatschappij. Janna Helena Zijdeman, Da voorzitter A—u- da dat dm heer van1 Gehuwd» caana. Ned. Herv. Kerk, 9H uur v.m.Da. rem W|» gaard» te Reeuwijk, doop»6 uur non.ét heer Lijkfema. Remonstr. Kerk, 10 uur von.go» dtenet, Ouderkerk a. <L DflteL Ned. Herv. Kerk, OH uur v.m.Ds, ran WB* lerwlenswanid, van Krimpen, a. d. Lfaael9 «0 mm.de heer J. W. Hagen, rem Capelfa a. A Ussel. Nieuwerkerk a. d LfsaeL Ned. Herv. Kerk, 0% uur van. Off non.De. Luyendijk. Ned. Herv. Kerk, OH uur van, i De. Hoek; refl Oude tra ten Gouda. Mwwutef 6 i Gebouw Heil des Volks, Peperstraat, fff m tun.Ds. G. A. Pot t, ren Oud Bsterlend. y»*ll|*yiaftMIM. *00. 7IQiIf I N. V. ÏL Westelijke afdeêlfag 1« kfaraa. Bleuw-Wit—H. ft ft Haarlem D. P. G Ajex—F«ij«moord. U. V. V.—Spartaan, Overgangsklasse, D. B. C.—Sparta. Z. F. CL—A. IX a HermesD. V. &~Stormvof«fe Quick-A. F. G Excelsior—'t Gooi 2e klasfee ft Xerxes—Velox. Hilversum—O. D. ft Victoria—Hercules. Concordia—Olympfa, Zeist—D. O. S. klasse ft Gouda-V. F. C. V. G S.-D. V. V. ft M. T.Celeritas. T. O. G. O.—Schoonhorem Schfadam—Sport Strijd Reserve He kin—a a Olympia 2—'Vriendenschaar ft önftne 2—Steeds Hoog er ft D. P. G 3Xerxes 2. a S. C. 2—Excelsior 2. Pm gr—» a G V. ft V ftfefeA lata Masse, Olympia 3-Woerd» I Bodegraven 1—Gouda 2 Sdtooetkoran 9—0. N. A'. 1 G. S. V. 1-Alph» 2 2de klas» Jft O. N. A. 2—ftoctegr.v» 2 A. L. T. O. 1-D V. V. I Alphes 3—Rood Wti 1 2de klasse A, Goudmak I-Moordrecht I Gouda S—Olympia 4 3de klams A* Oudewater 2-Alphia 2 a V. V. 2—Woerd» 2 Goswsluis 1—A. L T.'O. 9 Zwatamerdam 2 Baifagiav» 9 3de kteeee ft Haastrecht 1-Gouda 4 Moonhecht 2—Gtraderak 2 O. N. A 3—Olympia 5 G S. V. 3—Zevenhuis» 1 4de klaeso. Woerd» 3~G«mda 5 Schoonhoven 4- MoercepaB# f Zevenhuis» 2—O. N. A. 4 4 Kurt 1MB l 773JS UU& L.n«—p -»i\41 745.9 TVA—Wirn. V.n«hün« —I 4™ »*o«*4 Tm 5 1 Vmi tot boditii. Zt4d-Vi —4, 1-troUM oi wmóg rrrmiKhit kt Y7l.lt 44.» |UlJ 4/5 Uaott M 617 710 950 Wil «159 a 195» WH 6.15 mrv.-6.19

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1